4 Pris- og mængdeindeks for landbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Pris- og mængdeindeks for landbrug"

Transkript

1 45 4 Pris- og mængdeindeks for landbrug 4.1 Grundlæggende information om indekset Navn Indeks for pris-, mængde- og værdiudvikling i landbruget primære produktionsled beregnes af Danmarks Statistik. Der er tale om en række del- og totalindeks, som belyser landbrugets forhold. Overordnet kan indeksene opdeles i: - Prisindeks for landbrugets salgsprodukter - Mængdeindeks for landbrugets salgsprodukter - Prisindeks for landbrugets forbrug i produktionen - Mængdeindeks for landbrugets forbrug i produktionen - Prisindeks for landbrugets investeringsgoder. Hertil kommer indeks for udvikling i kapitelstakster (priser på landmænds salg af korn efter høst), som indgår i prisindeks for landbrugets salgsprodukter Formål Mængde- og prisindeksene skal belyse udviklingen i landbrugets økonomi. Informationerne indsamles og bearbejdes dels til månedsvis opgjorte indeks for aktuel udvikling vedrørende salg og forbrug, dels som indeks på årsbasis. Indeksene anvendes sammen med landbrugets bruttofaktorindkomst til at belyse landbrugets økonomiske udvikling. Indeks for landbrugets investeringsgoder indgår i de månedlige informationer om landbrugets prisudvikling. Desuden anvendes indeksene til beregning af landbrugets investeringer i maskiner, inventar og bygninger i faste priser. Endelig anvendes indeksene ved beregning af afskrivninger. Formålet med indeks for kapitelstakter er at give en supplerende belysning af udviklingen i de kornpriser som indsamles for at give et grundlag for årlig regulering af forpagtningsaftaler på landbrugsjord Dækning Indeksene for landbrugets salg og forbrug dækker Danmarks primære landbrug og gartneri. De skal vise pris- og mængdeudviklingen for de forskellige salgsprodukter ab landmand og for de forskellige varer og

2 46 tjenesteydelser som forbruges i produktionen an landmand. Der er således tale om priser for varer hentet eller leveret ved bedriften. Priserne er eksklusive moms. De overordnede indeks for priser og mængder af salgsprodukter og forbrug i produktionen dækker to forskellige definitioner af salg og forbrug. I den ene definition dækkes landbrugets salg og køb med landbrugets aftagere og leverandører samt handel mellem landbrugsbedrifter. I den anden definition udvides dækningen med den interne omsætning på den enkelte bedrift (fx anvendelse af eget produceret korn til foder), jf. den specificerede opgørelse af landbrugets bruttofaktorindkomst. Indeks for landbrugets investeringsgoder dækker faste bruttoinvesteringer i primærlandbruget i maskiner, transportudstyr, inventar, produktionsbygninger og grundforbedringer. Indeks for kapitelstakster dækker landbrugsbedrifters samlede salg af hvede og byg til forhandlere i perioden fra høst til nytår Indekstype Pris- og mængdeindeks for landbrug opgøres som Laspeyres-indeks. Hvert femte år sker der en udskiftning af vægtbasisåret (vægtreferenceperioden) Vægtgrundlag Vægtgrundlaget er værdierne for salg og køb som de er opgjort i opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst i basisåret, når der er tale om den udvidede definition af salg og forbrug. Når der er tale om den snævre definition af salg og forbrug, anvendes værdierne fratrukket værdi af bedriftsintern omsætning. For indeks for landbrugets investeringsgoder er vægtgrundlaget fordelingen af værdien af investeringer i basisåret (referenceperioden). For indeks for kapitelstakster er der ikke et direkte vægtgrundlag, da der ikke sker en sammenvejning af indeks for byg og hvede Retsligt grundlag Grundlaget for at indsamle pris- og mængdeoplysninger på landbrugsområdet er overordnet EU's rådsforordning om nationalregnskabsstatistik. Endvidere er der specifikke retsakter for en række produkter. Forordningen om udarbejdelse af landbrugsregnskaber giver desuden en forpligtelse til indsamling af pris- og mængdeinformationer til brug for opgørelse i såvel løbende som faste priser. Endelig er der national

3 47 lovgivning om indsamling af pris til brug for beregning af kapitelstakster. 4.2 Anvendelse og publicering af indekset Mængde- og prisindeks for landbrugets salgsprodukter, forbrug i produktionen samt investeringer anvendes til belysning af landbrugets udvikling. Desuden anvendes oplysninger blandt andet til værdiberegninger i faste priser til brug for fx nationalregnskabet Anvendelse Indeksene og de tilhørende landbrugsøkonomiske opgørelser anvendes primært af beslutningstagere og myndigheder i Danmark og i EU samt af erhvervets organisationer og udøvere. Desuden indgår resultaterne i Danmarks Statistik generelle belysning af samfundets økonomiske udvikling Centrale brugere De beregnede indeks og tilhørende oplysninger anvendes primært af Fødevareministeriet med tilhørende institutioner for landbrug. Tallene indgår ligeledes som materiale i forsknings- og uddannelsessektorer. I EU-sammenhæng er Kommissionens Direktorat for landbrug primære brugere via Eurostat. I landbrugserhvervet er Landbrugets Rådgivningscenter, Dansk Landbrug og Danmarks Erhvervsgartnerforening primære brugere Offentliggørelse Indeks for landbrugsforhold offentliggøres primært i Landbrug (Statistiske Efterretninger), i Statistikbanken samt i årspublikationen Landbrug. Desuden offentliggøres hovedtal i Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt samt Konjunkturoversigt. a. Frekvens og referenceperiode for offentliggørelse Pris- og mængdeindeks på måneds- eller kvartalsbasis offentliggøres i Månedsstatistik for landbrug, som udkommer kvartalsvis, ca. 6 uger efter kvartalsafslutning. Nogle af oplysningerne er foreløbige tal. Endelige tal bringes i forbindelse med senere offentliggørelser. Pris- og mængdeindeks på årsbasis i relation til bruttofaktorindkomsten offentliggøres i opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst ca. 5 måneder efter årsafslutning. Nogle af oplysningerne er foreløbige tal. Endelige tal offentliggøres det følgende år.

4 48 Prisindeks for investeringsgoder samt hovedparten af ovennævnte indeks offentliggøres i årspublikationen Landbrug samt i Statistikbanken. Prisindeks for kapitelstakster offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik, Statistikbanken samt i årspublikationen Landbrug. Prisindeks på måneds- og årsbasis for såvel salgsprodukter, forbrug i produktionen samt investeringsgoder formidles til Eurostat og offentliggøres bl.a. via databasen New Cronos, på Eurostats hjemmeside og i Statistics in Focus. Indeksene, som formidles til Eurostat, er generelt de samme som offentliggøres i Danmark. På enkelte områder, fx frugt og grønt, er del-indeks dog baseret på en anden gruppering af enkeltprodukter. b. Totalindeks og delindeks Der offentliggøres såvel på måneds- som årsbasis både totalindeks og delindeks. Hvilke delindeks der konkret formidles, er afhængig af, i hvilke sammenhænge de indgår. Sammen med den specificerede opgørelse af landbrugets bruttofaktorindkomst offentliggøres eksempelvis 34 delindeks for priser på salgsprodukter og 28 delindeks for priser på varer og tjenester forbrugt i landbrugsproduktionen. De årlige pris- og mængdeindeks modsvarer opdelingerne i landbrugets bruttofaktorindkomst. Som eksempel kan nævnes delindeks for kartofler, fjerkræ, udsæd og foderblandinger til svin. Bag hovedparten af del-indeksene er der oplysninger for en række enkeltprodukter. Eksempelvis er der i dataindsamlingen pris- og mængdeoplysninger for tre kategorier af kartofler og fem typer af foderblandinger til svin. Indekset for investeringsgoder offentliggøres på måneds- og årsbasis med syv delindeks, mens indeks for kapitelstakster offentliggøres på årsbasis og alene på produktniveau (byg og hvede) Egenskaber ved indekset Anvendelse af Laspeyres-indeks sikrer at del-indeks for landbruget er additive inden for sektordefinitionen. Den additive egenskab betyder, at nye delindeks kan dannes efter behov ved hjælp af vægtgrundlaget. Indeksene er ikke fuldt sammenlignelige over længere tid (udviklingskonsistente), medmindre der er tale om indeks for homogene enkeltprodukter. Sammenligneligheden påvirkes af, at vægtgrundlaget for sammenvejning af indeks for salgsprodukter og forbrug i produktionen ændrer sig i forbindelse re-baseringen hvert femte år.

5 49 Beregninger af økonomisk udvikling i faste priser er i muligt omfang baseret på faktiske mængder (eller indeks herfor). På poster, hvor mængdeoplysninger ikke findes eller er meget usikre, kan fastprisberegning ske ved hjælp af en indirekte beregning af mængdeindeks. Hertil anvendes værdier i løbende priser samt prisindeks for de pågældende produkter Sammenlignelighed over tid Del- og totalindeks for landbrugets salgsprodukter, forbrug i produktionen, investeringer samt kapitelstakster kan ved hjælp af sammenkædning dannes over en længere årrække, med den nuværende produkt- og omkostningsdækning tilbage til For kan der for visse produkter være tale om datamangel eller mangel på retvisende vægtgrundlag, såfremt der ønskes indeks for den nye brede definition af landbrugets bruttofaktorindkomst. Usikkerheden ved indeks over mange år vil dog øges med det antal år, der belyses, da der sker løbende ændringer i vægtgrundlag (ved rebaseringer) og i produkters kvalitative egenskaber. Kvalitetsfaktoren har ikke mindst betydning for indeks for investeringer, da den teknologiske udvikling betyder ny produkter, der adskiller sig væsentligt fra tidligere Anvendte klassifikationer Indeksene for landbrug følger de produktionskoder, der anvendes i Eurostat med hensyn til Economic Accounts for Agriculture og Agricultural Price Indices International sammenlignelighed Landbrugsindeksene, som sendes til Eurostat, følger de krav, der stilles til alle EU-lande. Indeksene er således sammenlignelige EU-landene imellem i mindst det antal år landene har været medlemmer. Lande, som er omfattet af EØS-aftalen, fx Norge, følger tilsvarende de generelle EU-retningslinjer, og sammenligning er mulig Muligheder for særkørsler Der vil være mulighed for at få mere detaljerede oplysninger end de offentliggjorte. Diskretionshensyn over for enkeltvirksomheder begrænser de konkrete muligheder.

6 Beregningen af indekset Vægtgrundlag a. Kilder og beregning Udgangspunktet for vægtning ved beregning af total- og delindeks for salgsprodukter og forbrug i produktionen er de enkelte produktværdier i opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst og tilsvarende i EU s Economic Accounts for Agriculture. Disse opgørelser er baseret på mængde- pris- og værdioplysninger fra en række kilder. Vægtgrundlaget er landmænds salg og køb i basisåret (referenceperioden) inklusive handel mellem landbrugsbedrifter. Den beregnede interne omsætning på landbrugsbedrifter indgår ved beregning af de indeks, der offentliggøres ved belysning af landbrugets bruttofaktorindkomst. Ved indeks for investeringer anvendes værdierne for landbrugsinvesteringer i basisåret. Underopdeling af inventar er dog estimeret ved hjælp af andre kilder. Ved beregning af månedlige indeks for salg og forbrug i produktionen tages der hensyn til, at køb og salg af nogle produkter, fx korn, frugt og grønt, er sæsonbestemt. Hvor der ikke eller kun i uvæsentligt omfang er forskelle i omsætning måneder imellem, er vægten for måneden for produktet 1/12 af årsvægten. Ved produkter med stor variation over året, fordeles årsvægten ud fra basisårets omsætning på de 12 måneder, evt. dog kvartalsvis eller på halvår, afhængig af tilgængelig information og væsentlighed. Ved indeks, hvor priser for flere enkeltprodukter danner indeks for en vare (fx indgår der priser for flere slags kvæg i en samlet pris for kvæg), sker sammenvejningen ved en opdeling af varens vægtgrundlag i værdi for enkeltprodukter. I nogle tilfælde findes der informationer for det fulde produktsortiment, i andre tilfælde repræsenteres mindre betydende produkter gennem andre. Årsindeks dannes ud fra det datagrundlag, der vurderes at være det mest retvisende. Hvor der fra dataleverandører foreligger mængde- og prisinformationer for året, anvendes sådanne. I øvrige tilfælde anvendes de månedlige indeks vejet med de månedsfordelte vægte til beregning af årsindeks. Ved beregning af del- og totalindeks på årsbasis beregnes først indeks for de enkelte produkter på årsbasis, og derefter sammenvejes til aggregerede indeks på årsbasis. b. Frekvens for opdatering Vægtningen revideres hvert femte år, når den endelige bruttofaktorindkomst for basisåret (referenceperioden) foreligger, typisk to år efter årets afslutning. Revisioner i bruttofaktorindkomsten medfører generelt revision af vægtningen.

7 51 Pris- og mængdeindeks for såvel salgsprodukter som forbrug i produktionen nyberegnes tilbage til basisårets begyndelse ud fra nyeste vægtgrundlag Dataindsamling a. Pris/mængde-begreber Iagttagelsespunktet for alle priser og mængder og dermed indeks for disse er landbrugets bedrifter, dvs. varer afhentet eller leveret ved gård. Der arbejdes med priser ekskl. moms og i hovedsagen med mængder i vægt. Priser og mængder indhentes for tidsrum, normalt måneder, og priserne repræsenterer således en gennemsnitpris for perioden. Der indhentes i videst muligt omfang priser fra leverandører af råvarer til forbrug i produktion og fra aftagere af landbrugsprodukter, baseret på faktureringen. Herved minimeres usikkerheder som følge af rabatter og forskellig emballering m.v. Der indsamles typisk priser for en række enkeltprodukter for at sikre at ændringer i varens sammensætning ikke påvirker prisindeks mellem rebaseringer. Eksempelvis indsamles priser for både oksekød og kalvekød og ikke alene for kvægkød under ét. Metoden sikrer, at prisindeks for kvægkød beskriver en homogen kurv af kødprodukter over tid. For tjenesteydelser, hvor mængdebegrebet er usikkert, er priser baseret på udvikling i standardydelser og mængdeindeks på beregning ud fra samlet værdi/udgift og prisindeks. b. Datakilder Der anvendes en lang række datakilder til belysning af primærlandbrugets salg, køb og investeringer. Generelt hentes priser og mængder fra landbrugets aftagere og leverandører, bl.a. slagterier, mejerier, korn- og foderstoffirmaer, gødningsproducenter, sukkerfabrikker, gartneriets salgsorganisationer m.fl. Der er generelt tale om månedlige indberetninger, som er Danmarks Statistik i hænde senest 30 dage efter månedsafslutning. Der anvendes i nogen udstrækning repræsentantpriser for produkter, hvor udviklingen erfaringsmæssigt følger et andet produkt eller sikre data er vanskelige at fremskaffe. En vigtig kilde til mængdeoplysninger er Danmarks Statistiks tællinger i landbruget, herunder opgørelser af høst, produktion af foderblandinger m.v. Der er med hensyn til prisindsamling et samarbejde og en arbejdsdeling med Fødevareøkonomisk Institut. Samlet følges priser og mængder for ca. 300 enkeltprodukter i landbrug og gartneri.

8 52 Med hensyn til poster af ikke-landbrugsspecifik karakter, fx bygningsvedligeholdelse, energi, tjenesteydelser og nogle investeringsgoder, trækkes delvist på Danmarks Statistiks generelle indsamling af prisoplysninger. c. Stikprøve Hvor det er muligt, indhentes fuldstændige informationer for en vare, eksempel frøfirmaernes køb af landbrugets frøhøst eller mejeriers køb af mælk hos landmænd. I en række andre tilfælde arbejdes med et repræsentativt udsnit af agenter og enkeltprodukter. Eksempelvis er salgspriser på korn baseret på informationer opdelt på kornarter fra de 10 største korn- og foderfirmaer, mens fx indeks for grøntsagspriser er baseret på indberetninger fra de største grossister om deres betaling til avlerne for de mest betydende grøntsager. De valgte fremgangsmåder er valgt ud fra hensynet til statistisk sikkerhed, væsentlighed, og mulighed for indsamling af data samt ud fra ønske om en lav respondentbyrde ved at indberette til Danmarks Statistik Beregning a. Basisindeks Basisindeks repræsenterer indeks for et enkeltprodukt. Basisindekset er enkeltproduktets pris eller mængde sammenholdt med tilsvarende oplysning i basisåret (referenceperioden). Ved beregning af pris på et enkeltprodukt for en given periode tages hensyn til de indhentede datas repræsentativitet. Er der tale om en enkelt respondent og kun én produktkvalitet, anvendes informationen direkte. Hvor der er indberetning fra virksomheder med meget forskellige markedsandele, tages der ved beregning af gennemsnitspriser hensyn hertil. Dette er fx tilfældet ved prisinformationer om korn og foderstoffer, hvor en enkelt respondent har ca. samme markedsandel som de øvrige respondenter tilsammen. Er der tale om flere produktkvaliteter, sker der en sammenvejning til en gennemsnitspris efter betydningen af de enkelte produktkvaliteter. Hvor der beregnes såvel månedsindeks som årsindeks, anvendes om muligt oplyste priser og mængder på årsbasis. Alternativt anvendes månedsindeks som grundlag for beregning af årsindeks. Som nævnt er der for varer med stor sæsonvariation tale om en vægtning med mængder differentieret på måneder, mens der for andre varer er tale om uvejet gennemsnit af månedsindeks.

9 53 b. Delindeks og totalindeks Delindeks og totalindeks beregnes som vægtede arimetriske gennemsnit, hvor vægtene er baseret på værdier i basisåret (evt. differentieret på måneder) for de basisindeks der indgår i delindeks og totalindeks. Der anvendes følgende formel for priser: i i i P 0 : t = wb P0: t, wb = 1 i hvor w = vægtningsfaktor, som repræsenterer varens eller varegruppens økonomiske betydning i basisåret b P = prisindeks for en given periode for enten basisindeks eller delindeks i = varenummer Beregningsmetoden sikrer, at der ved indeks for såvel priser og mængder konsekvent bliver relateret til situationen i basisåret. For sammenvejning af mængdeindeks anvendes en tilsvarende formel, idet prisindeks er udskiftet med mængdeindeks. i Vægtningen sikrer indeksets additive egenskab, dvs. at det fx er muligt ud fra prisindeks for alle enkeltomkostninger i landbruget at beregne delindeks samt totalindeks for det samlede forbrug i landbrugsproduktion. Tilsvarende beregnes del- og totalindeks for forbrugt eller produceret mængde. Hvor der ikke foreligger mængdeoplysninger, beregnes først et mængdeindeks for enkeltprodukter ved at dividere værdien i løbende priser med aktuelt prisindeks. For indeks for investeringsgoder benyttes tilsvarende metode, mens der ikke beregnes delindeks for kapitelstakster Håndtering af manglende data Indeksberegningen forudsætter indberettede informationer for alle enkeltprodukter for alle årets måneder med salg eller køb. Denne forudsætning vil ikke altid være opfyldt. I nogle tilfælde er informationer forsinkede, i andre tilfælde lykkes det ikke at få informationen. Den konkrete håndtering af datamangler sker ved en af følgende løsninger, idet der er en prioritering i rækkefølgen: Måneder, hvor der erfaringsmæssigt ofte ikke er data, indgår ikke i beregningerne. En virksomhed, som ikke har leveret data, udelades af beregning i pågældende periode.

10 54 Pris eller mængde for foregående måned anvendes i beregning. Der anvendes et gennemsnit af foregående og følgende måned. Der anvendes en pris eller mængde baseret på et fagligt skøn ud fra historisk viden. Anvendte erstatningsinformationer opdateres med de relevante data, såfremt disse indkommer på et senere tidspunkt Introduktion af nye varer/udvidelse af stikprøven I forbindelse med rebaseringen hvert femte år gennemgås listen af enkeltprodukter for at sikre, at der er en bred dækning af en varepris. Her vil der typisk ske udskiftninger af sortimentet, sådan at der alene optræder enkeltprodukter med relativ stor betydning. Det medfører normalt, at kun få enkeltprodukter vil udgå af handelen inden næste rebasering. Ved bortfald af enkeltprodukter mellem de fem-årlige basisvægtændringer sker der om muligt en erstatning med nært beslægtet produkt. For eksempel vil en handelsgødning med et givet næringsindhold typisk blive erstattet med en gødning med omtrent samme næringsindhold. Ved niveauforskydning i pris korrigeres herfor. Ved bortfald af respondenter søges disse erstattet med respondenter, der kan sikre konsistensen i indeksene, men nogen usikkerhed i tidsserier kan ikke undgås. Eksempelvis krævede en meget stor foderstofvirksomheds ophør i 2002 inddragelse af mange nye respondenter, hvilket øger usikkerheden i indekset, da det ikke var muligt at indhente oplysninger tilbage til rebaseringsåret Kvalitetskorrektioner Det kan forekomme, at en vare ændrer karakteristika i perioden mellem rebaseringer, men i øvrigt må anses for at være samme vare. Såfremt det er muligt at finde grundlag for at beregne den kvalitetsbetingende forskydning i pris, korrigeres der herfor Sæsonkorrektion Mængde- og prisindeks sæsonkorrigeres kvartalsvis for animalske salgsprodukter i alt og månedligt for serierne mælk, svin og kvæg. Beregningerne foretages ved hjælp af X-12 Arima i Demetra. De sæsonkorrigerede resultater anvendes ved formidling af resultaterne.

11 Andet Historik Pris- og mængdeudviklingen i primærlandbrugets produktion har historisk haft en meget stor interesse og har været fulgt i meget lang tid. For eksempel kan kapitelstakster, kornpriser til regulering af forpagtningsforhold, føres tilbage til 1600-tallet. I Danmarks Statistik har landbrugsforhold siden opstarten i 1850 haft høj prioritet i det statistiske arbejde, bl.a. under hensyn til erhvervets enorme betydning historisk set. Indsamling og formidling af information om mængde- og prisforhold i landbruget har således permanent været genstand for undersøgelser. Den nuværende dækning og metoder for pris- og mængdeindeks for salgsprodukter og forbrug i produktionen kan overordnet føres tilbage til ca. 1970, hvor de blev revideret i forbindelse med Danmarks tilslutning til EU fra I slutningen af 1990 erne blev der vedtaget en ny metode i opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst, med inddragelse af omsætning på egen bedrift i opgørelsen af salg og forbrug. Del- og totalindeks for priser og mængder på dette grundlag er generelt ført tilbage til 1995, det første basisår, som er anvendt ved den nye definition. Prisindeks for landbrugets investeringsgoder er udarbejdet af Danmarks Statistik siden Yderligere information Udarbejdelsen af prisindeks følger Håndbog for EU-landbrugsprisstatistik, Eurostat 2002 med revisioner i Endvidere er vægtgrundlaget baseret på opstilling af sektorregnskab for landbrug Economic Accounts for Agriculture, hvis rammer nu er fastlagt i forordning 138/2004 og beskrevet i manualen, Håndbog i brancheregnskaber for landbrug og skovbrug, Eurostat Beskrivelsen af arbejdet med indeksene er i øvrigt beskrevet i Danmarks Statistik varedeklarationer: Månedsstatistik for landbrugsforhold, mængde- og prisindeks samt Landbrugets bruttofaktorindkomst Planlagte ændringer Der planlægges ikke ændringer i beregningerne af indeks for landbrug for nærværende.

12

16 Huslejeudviklingen

16 Huslejeudviklingen 147 16 Huslejeudviklingen 16.1 Grundlæggende information om indekset 16.1.1 Navn Huslejeudviklingen. 16.1.2 Formål Formålet er at belyse huslejeudviklingen for udlejede boliger før hhv. efter boligstøtte.

Læs mere

8 Detailomsætningsindekset

8 Detailomsætningsindekset 85 8 Detailomsætningsindekset 8.1 Grundlæggende information om indekset 8.1.1 Navn Detailomsætningsindekset. Der offentliggøres indeks for udviklingen i detailhandlen i alt samt for de tre hovedgrupper

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

12 Byggeomkostningsindeks for boliger

12 Byggeomkostningsindeks for boliger 117 12 Byggeomkostningsindeks for boliger 12.1 Grundlæggende information om indekset 12.1.1 Navn Der udgives tre overordnede indeks: Totalindekset: Byggeomkostningsindeks for boliger Byggeomkostningsindeks

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2015 til januar 2016 steget med 0,7 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET 5. UDFORMNING AF UDBUDSBETINGELSER NOTAT 07. juli 2010 Johan

Læs mere

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester 25 4. Vægtgrundlag Vægtgrundlaget i forbrugerprisindekset opgøres på grundlag af husholdningernes udgifter til forbrug af varer og tjenester. Det anvendes ved sammenvejning af basisindeksene til prisindeks

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Forbrugerprisindekset viser den gennemsnitlige prisudvikling for varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark.

Forbrugerprisindekset viser den gennemsnitlige prisudvikling for varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark. 7 1. Oversigt 1.1 Forbrugerprisindekset Hvad viser indekset? Anvendelse Prisbegreb Dækning af varer og tjenester Klassifikation Sammenligningsperiode Frekvens Stikprøven Indsamlingsperiode Forbrugerprisindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Foreløbigt nationalregnskab

Foreløbigt nationalregnskab og betalingsbalance 223 Foreløbigt nationalregnskab De foreløbige årlige nationalregnskaber giver et samlet billede af den kortsigtede økonomiske udvikling inden for rammerne af et system af sammenhængende

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Sæsonvarer. Prisen videreføres uændret, hvis det ikke er muligt at estimere en pris og det i øvrigt skønnes at være en rimelig løsning.

Sæsonvarer. Prisen videreføres uændret, hvis det ikke er muligt at estimere en pris og det i øvrigt skønnes at være en rimelig løsning. 79 9. Særlige problemer 9.1 Manglende priser Ved manglende priser forstås, at der for en vare eller tjeneste, der indgår i indekset, ikke indkommer en pris. Det kan skyldes forskellige forhold og der kan

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Priser 1. februar 2017

Priser 1. februar 2017 Priser 1. februar 2017 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen

Læs mere

Databrud i ATR ved overgang til eindkomst

Databrud i ATR ved overgang til eindkomst Databrud i ATR ved overgang til eindkomst Arbejdstidsregnskabet (ATR) off1entliggjorde et revideret kvartalsregnskab d. 13. december 2012 og et revideret årsregnskab d. 18.december 2012. Tidsserien for

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010 , Landbrug og Transport 3. december 2010 Landbrugets bedriftsregister og strukturstatistik kkl/- Til brugerudvalget for Fødevarestatistik Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

9 Industriens ordre- og omsætningsindeks

9 Industriens ordre- og omsætningsindeks 93 9 Industriens ordre- og omsætningsindeks 9.1 Grundlæggende information om indekset 9.1.1 Navn Der er tale om tre indeks: Industriens omsætning af egne varer og tjenester Industriens ordreindgang Industriens

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Dronninglund Vandværk I/S Att.: Arne Hansen/ Poul Erik Jensen Slotsgade 17 9330 Dronninglund 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0251 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 2007:3. 1. Sammenfatning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 2007:3. 1. Sammenfatning Priser 2007:3 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 1. Sammenfatning Helårsstigning på 6,6 pct. Halvårsstigning på 4,4 pct. International baggrund Danmark Ny opgørelse De samlede byggeomkostninger

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 09-10-2012 10-10-2012 Jeg

Læs mere

Ændringer i forbrugerprisindeksene

Ændringer i forbrugerprisindeksene Forbrugerprisindekset: Stregkodedata og ECOICOP Ændringer i forbrugerprisindeksene Fra og med tallene for januar 2016 bliver en række ændringer implementeret i forbruger- og nettoprisindekset samt HICP:

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning Priser 2011:2 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 1. Sammenfatning Helårsstigning på 1,5 pct. Halvårsstigning på 0,5 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 1,5 pct. i

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 2. november 2010 Sag 4/1020-0301-0262 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

FØRSTE FALD I IT-BESKÆFTIGELSEN SIDEN 2005

FØRSTE FALD I IT-BESKÆFTIGELSEN SIDEN 2005 28. juli 2008 af Jakob Mølgaard tlf. 33557729 og Louise A. Hansen Resumé: FØRSTE FALD I IT-BESKÆFTIGELSEN SIDEN 2005 Beskæftigelsen i IT-sektoren er fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 faldet for første

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 SK Vand A/S Att.: Henrik Lundgaard Lilleøvej 3 4220 Korsør 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0289 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Ulsted-Ålebæk Vandværk a.m.b.a. Att: Hanne Bønnelykke Skovsgårdsvej 31 9370 Hals 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0500 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0160 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE

INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE Jørn Pedersen Landskontoret for Kvæg Just Jensen Statens Husdyrbrugsforsøg Landbrugets Rådgivningscenter Maj 1996 1 2 Forord I dansk kvægavl bliver der beregnet

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN Morten Steen Petersen, TetraPlan A/S og Gert Nørgaard, CMPort ab. 1 INDLEDNING Vurdering af effekten af en uddybning af Drogden til 9m, henholdsvis

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A)

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) 1 DFS, kapitel 2: Nationalregnskabet (se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) Formålet med nationalregnskabet/nationalregnskabsstatistik er bl.a. opstilling af et regnskab til brug

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aarhus Vand A/S (spildevand) Att.: Lars Schrøder Bautavej 1 8210 Århus V 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0460 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Boliginvesteringer og reparation

Boliginvesteringer og reparation Side 1 af 5 Boliginvesteringer og reparation 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 07. november 2014 0.1 Navn Boliginvesteringer og reparation 0.2 Emnegruppe Nationalregnskab

Læs mere

Danmarks Statistik, Arbejdsstyrke 10. april 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) Akt.nr.

Danmarks Statistik, Arbejdsstyrke 10. april 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) Akt.nr. Danmarks Statistik, Arbejdsstyrke 10. april 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) MIF/- Akt.nr. Abstract Det skete et niveauskift med henblik på den danske befolknings uddannelsesniveau ifølge Arbejdskraft-undersøgelsen

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Indhold 1. Indledning 2. Tabeller 3. Metode 3.1 Vægtgrundlag 3.2 Prisudviklingen 4. Udgivelser 1. Indledning

Læs mere