Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v."

Transkript

1 Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget

2 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af fast vederlag / diæter / godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i Rebild Kommune. Hjemmel hertil fremgår af lov om kommunernes styrelse, 16 og 16a samt i særlovgivningen. 1. Det konstituerende møde Der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til alle byrådsmedlemmer for deltagelse i det konstituerende møde. Dette gælder også for den, der på mødet vælges til borgmester for den kommende valgperiode samt til den evt. deltagende borgmester for den indeværende valgperiode. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes også til byrådsmedlemmer, der ikke har valgt eller agter at vælge vederlæggelse i form at erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Se mere i afsnit om Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste nedenfor. 2. Fast vederlag Der ydes fast vederlag til byrådsmedlemmer efter de af Indenrigs- og Socialministeren fastsatte regler. Vederlaget dækker 1) Medlemmernes deltagelse i møder i Byrådet og dettes udvalg samt underudvalg. 2) Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet, med mindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse. 3) Deltagelse i kurser m.v., der af byrådets anses for at have betydning for varetagelsen af de ovenfor nævnte hverv. Deltagelse i seminarer jvf. 9 a i lov om kommunernes styrelse, som også er omfattet af det faste vederlag: Varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra Byrådet eller dettes udvalg, såsom a) forelæggelse af sag for statslig myndighed b) deltagelse i forhandlinger med andre kommuner, regioner og anden offentlig myndighed. c) besigtigelse efter indkaldelse d) deltagelse i borgermøder indkaldt af kommunen. e) venskabsbybesøg

3 f) Udførelse af aktiviteter i forbindelse med de ovenfor nævnte møder, for eksempel forberedelse, tilsynsforretninger og repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg. Vederlaget betales månedsvis forud for hver påbegyndt kalendermåned. 3. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Et medlem af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag. Ydelse af erstatning og reduktion af vederlag sker efter indenrigsministerens regler. Der ydes ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for så vidt angår forberedelsestid For lønmodtagere skal foreligge en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver. Som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændigt erhvervsdrivende skal foreligge en tro og love erklæring om indtægtstabets størrelse. Rebild Kommunes praksis for dokumentation er følgende: Det er økonomiudvalgets afgørelse, hvad der er tilstrækkelig dokumentation for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste: Nuværende praksis er følgende: For lønmodtagere: Kopi af lønseddel eller lignende fra arbejdsgiver, hvoraf det lidte løntab fremgår, ligger som dokumentation for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. For selvstændige: Udgangspunktet er, at den selvstændige skal honorere en anden person (medarbejder) ekstraordinært i de timer hvor der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Dette skal ses i sammenhæng med at selvstændige ofte har mulighed for at planlægge egen arbejdstid. Opgørelse over timer x beregnet timeløn, underskrevet af den selvstændige selv eller anden anvisningsberettiget person i virksomheden ligger som dokumentation for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Hvis der efter særlovgivningens regler findes bestemmelser om vederlæggelse, tabt arbejdsfortjeneste, diæter og godtgørelser, går særlovgivningens bestemmelser forud for dette regulativs bestemmelser. Hvis særlovgivningens regler ikke er udtømmende, suppleres disse af dette regulativ. Valget foretages uigenkaldeligt forud for og med virkning for et regnskabsår ad

4 gangen. Fristen er 1. februar. Erstatningen ydes for de samme aktiviteter, som ellers vil være dækket af det faste vederlag for så vidt angår punkt om fast vederlag 2a.-e. 4. Tillægsvederlag Der ydes tillægsvederlag til byrådsmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år efter indenrigsministerens nærmere fastsatte regler. 5. Diæter m.v. efter særlovgivning Hvis der ydes diæter og/eller tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer på et andet grundlag end styrelsesloven, oppebærer byrådsmedlemmer tillige førnævnte ydelser. Dette gælder uanset om udgiften efter særlovgivningen afholdes af kommunens kasse eller af andre. Som eksempler på ydelser kan nævnes den kommunale valglov. 6. Godtgørelser I forbindelse med deltagelse i de under punkt 2a.-e. nævnte aktiviteter, ydes der for byrådsmedlemmer følgende godtgørelser: Befordringsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af den faktiske udgift til befordring. Ved transport med offentligt transportmiddel refunderes den faktiske udgift. Ved anvendelse af eget transportmiddel, ydes befordringsgodtgørelse efter statens takster. Se nærmere retningslinjer herom. Godtgørelse for dokumenterede nødvendige udgifter i forbindelse med et fysisk handicap Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge pårørende Godtgørelse for fravær fra hjemmet (rejsegodtgørelse) Godtgørelse fra hjemmet ydes for at godtgøre nødvendige merudgifter som følger af, at et byrådsmedlem i forbindelse med varetagelse af kommunalt hverv er tvunget til at opholde sig borte fra hjemmet.(overnatning mv.) Godtgørelse af udgifter til pasning af syge, nære pårørende. For deltagelse i møder, kurser m.v. udenfor kommunen, udlandsrejser og udgifter til logi refunderes nødvendige udgifter efter regning. 7. Anden støtte

5 Der installeres for kommunens regning PC og printer hos hvert byrådsmedlem, til brug for byrådsarbejdet. De løbende udgifter afholdes af kommunen. Det enkelte byrådsmedlem er omfattet af reglerne om Multimedieskat. Viceborgmester og udvalgsformænd tilbydes at få stillet en mobiltelefon til rådighed. Alternativt kan der ydes telefongodtgørelse efter takst. 8. Formandsvederlag Der ydes vederlag til formændene for de udvalg, der er nedsat i styrelsesvedtægtens 6. Vederlagets størrelse fremgår ligeledes af styrelsesvedtægtens 21. Vederlagets størrelse ydes i øvrigt efter indenrigsministerens regler. Vederlaget udbetales forud for hver påbegyndt kalendermåned. Der ydes endvidere efterløn til en udvalgsformand, der har mindst 1 års uafbrudt anciennitet som formand for det pågældende udvalg. Efterlønnen følger de af indenrigsministeren fastsatte regler. 9. Udvalgsvederlag Der ydes udvalgsvederlag til medlemmerne af de udvalg, der er nedsat i medfør af styrelsesvedtægtens 6. Udvalgsmedlemmerne modtager ens beløb for medlemskab af samme udvalg med baggrund i den beregningsmåde, der vedtages af byrådet. Udvalgsformænd modtager ikke udvalgsvederlag, men modtager i stedet formandsvederlag. Udvalgsvederlaget udbetales månedsvis forud. Udvalgsvederlaget ophører ved udgangen af den måned, hvor hvervet fratrædes eller hvor medlemmet af lovlige grunde er forhindret i at varetage hvervet.

6 Bilag 1 Takstblad gældende fra 1. januar 2010 Fast vederlag pr. måned: (Når der ikke modtages godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste) 5.402,27 kr. (2010 niveau) Fast vederlag pr. måned + erstatning for tabt arbejdsfortjeneste: (Når der samtidig modtages godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste) 3.735,60 kr. (2010 niveau) Godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Maksimalt pr. dag pt ,00 kr. Befordring Ved befordring med offentligt transportmiddel (eller evt. taxa) refunderes den faktiske udgift. Som befordringsgodtgørelse i egen bil indtil km udbetales pr. km pt. 3,56 kr. (2010) Befordringsgodtgørelse udover km og for kørsel i egen bil i udlandet pt. 1,90 kr. (2010) Øvrige udgifter ved kurser, rejser mv. dækkes efter regning Telefongodtgørelse Pr. måned pt. 151,00 kr. (2010)

7 Bilag 2 Bilag som præciserer hvilke kurser m.v. samt andre kommunale hverv, der er omfattet af reglerne for dækning af tabt arbejdsfortjeneste Kurser mv. Andre kommunale hverv: Interne EDB-kurser Agenda 21-møde Kattegat Kommune Orienteringsmøder vedr. projekter Kurser/konferencer på den Kommunale Højskole Møder arrangeret af Kommuneforeningen Kurser/konferencer arrangeret af Kommuneforen. Møder med erhvervsråd o. lign. Besigtigelser og åstedsforretninger Deltagelse i møder med brugergrupper Studieture

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014:

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stouby

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere