ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011"

Transkript

1 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra

2 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af forsikringen 1.1 Hvem kan tegne Afbestilling 1.2 Hvem forsikringen omfatter 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1 Forsikringsperiode 2.2 Forsikringens ophør 3 Afbestilling 3.1 Betingelser for afbestilling 3.2 Specielt ved dødsfald 3.3 Dækkede hændelser 3.4 Undtagelser 3.5 Forsikringstagers forpligtelser 3.6 Dokumentationskrav 4 Erstatning 4.1 Dækningsberettigede udgifter 4.2 Forsikringssummer 4.3 Tilbagebetalingspligt 5 Undtagelser fra erstatning 5.1 Undtagelser 6 Hvordan skaden anmeldes 6.1 Skadeanmeldelse 6.2 Udbetaling 6.3 NemKonto 6.4 Oplysningspligt 6.5 Klager vedrørende sagsbehandling 7 Anden dækning 7.1 Information til Selskabet 7.2 Dækning fra anden side 7.3 Samarbejdspligt 7.4 Ansvarlig skadevolder 8 Præmiebetaling 8.1 Fastsættelse af præmie 8.2 Betaling 8.3 Betalingsansvarlig 8.4 Gebyrer 9 Overdragelse, opsigelse og ophør 9.1 Krav for overdragelse af forsikringen 9.2 Selskabets ansvar 9.3 Svigagtige og urigtige oplysninger 10 Tvister, værneting m.v Klageansvarlig 10.2 Værneting 10.3 Ankenævn Ordliste 2

3 1 Godkendelse af forsikringen 1.1 Hvem kan tegne Afbestilling Forsikringen kan kun tegnes af personer, der tegner rejseforsikring i Selskabet dækkende samme rejse. 1.2 Hvem forsikringen omfatter Forsikringen dækker de på policedokumentet nævnte forsikrede. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1 Forsikringsperiode Forsikringen skal købes ved bestilling af rejsen, dog senest ved betaling af depositum til rejsearrangøren. 2.2 Forsikringens ophør Forsikringen dækker fra betalingsdatoen, og dækningen ophører på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet for at begynde udlandsrejsen. 3 Afbestilling 3.1 Betingelser for afbestilling Hvis en af betingelserne i punkt 3.3 er opfyldt, dækker forsikringen den del af forsikredes betaling, som rejsearrangøren ifølge de almindelige rejsebetingelser har krav på, og som ikke kan refunderes, når rejsen afbestilles i forsikringsperioden. Tillægsdækning for afbestilling skal være købt ved bestilling af rejsen, dog senest ved betaling af depositum til rejsearrangøren. 3.2 Specielt ved dødsfald I tilfælde af et nært familiemedlems dødsfald kan Selskabet yde erstatning til indhentning af rejseruten på første eller anden rejsedag af den planlagte rejseperiode. Erstatningen kan ikke overstige forsikringssummen. Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at tilbyde indhentning af rejserute. Der ydes alene erstatning efter 3.1 eller Dækkede hændelser Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af: a) død eller akut alvorlig sygdom/tilskadekomst opstået efter bestilling af rejsen, som kræver hospitalsindlæggelse eller lægeordineret indendørs ophold af forsikrede, et nært familiemedlem eller forsikredes rejseledsager, b) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at modtage en vaccination, som uforudsigeligt og pludseligt indføres som krav for indrejse i det land, hvortil forsikrede skal rejse, c) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen, hvis politianmeldelse eller anden lignende dokumentation foreligger, d) bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, hvis politianmeldelse foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i forsikredes egen virksomhed, hvis dokumentation foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. Op til 3 forsikrede kan afbestille med henvisning til én dækningsberettiget skadebegivenhed, medmindre der er tale om medrejsende husstand. 3.4 Undtagelser Undtaget fra dækningen er: 3

4 a) hvis sygdommen, tilskadekomsten, eller årsagen til dødsfaldet, der begrunder afbestillingen, har vist symptomer eller var tilstede ved bestilling af rejsen, og behandlingsbehovet med en vis sandsynlighed kunne forventes inden påbegyndelsen af rejsen, b) hvis forsikrede ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, c) hvis den afbestilte rejse er et delarrangement af den samlede forsikrede rejse, d) hvis afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på feriestedet, naturkatastrofer, terror eller lignende, e) hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt før bestilling af rejsen, f) hvis skaden er opstået direkte eller indirekte som følge af forsikredes forsætlige handlinger, groft uagtsomme handlinger eller undladelser, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. 3.5 Forsikringstagers forpligtelser I tilfælde af skade skal forsikrede straks på skadetidspunktet underrette Selskabet og rejsearrangøren. Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet dækker forsikringen ikke. 3.6 Dokumentationskrav Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at forsikrede på anmodning giver Selskabets lægekonsulent adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved dødsfald vedlægges kopi af dødsattesten. 4 Erstatning 4.1 Dækningsberettigede udgifter Forsikringen erstatter den forsikredes dækningsberettigede udgifter i henhold til den valgte dækning som fremgår af policedokumentet. 4.2 Forsikringssummer De i policen anførte forsikringssummer danner grænsen for Selskabets erstatningspligt. Såfremt den person der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år på skadetidspunktet, er Selskabets erstatningspligt begrænset til maks. DKK pr. forsikrede, uanset at den tegnede forsikringssum er højere. 4.3 Tilbagebetalingspligt Der kan maksimalt udbetales erstatning på regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet, end vedkommende af Selskabet skønnes berettiget til, er den pågældende forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. Enhver erstatning vil først blive afskrevet med et sådant skyldigt beløb. 5 Undtagelser fra erstatning 5.1 Undtagelser Selskabet udbetaler ikke erstatning ved ulykke samt sygdom/dødsfald, og betaler heller ikke udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af: a) sygdomme og lidelser, der er opstået forud for forsikringens ikrafttrædelse, samt eventuelle følger af sådanne sygdomme og lidelser, b) kosmetiske operationer og behandlinger. Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/behandling er medicinsk betinget, 4

5 c) kønssygdomme, AIDS, AIDS-relaterede sygdomme, og sygdomme som relaterer sig til HIVantistoffer (HIV-positiv), d) syge- og fødselshjælp, der opstår efter svangerskabets 8. måned (36. uge), dog for gravide som er fertilitetsbehandlede og/eller venter mere end ét barn efter 4. måned (18. uge), Enhver udgift, der vedrører graviditet og/eller fødsel, herunder også udgifter til nyfødte børn, er kun dækket i op til 1 måned efter forsikringsperiodens udløb. Herefter ophører dækningen. e) provokeret abort, som ikke er medicinsk betinget, f) alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug, g) skader, der er fremkaldt af forsikrede under selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden, h) selvforskyldt legemsbeskadigelse, i) skade forvoldt ved grov uagtsomhed og/eller med forsæt, j) skader, der direkte eller indirekte er opstået som følge af aktiv deltagelse i krig, invasion, fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset om der er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, terrorhandlinger, oprør, revolution, opstand, militær eller anden magtovertagelse, militær undtagelsestilstand samt militære operationer på land, til vands eller i luften (uanset om der er erklæret krig eller ikke), k) at forsikrede modsætter sig eller ikke følger de af Selskabets lægekonsulent, den behandlende læge eller Den Offentlige Rejsesygesikrings læge angivne anvisninger, l) dækningsberettiget transport, der ikke er formidlet af Selskabet. Dog dækkes et beløb svarende til de udgifter, Selskabet ville have afholdt i forbindelse med en tilsvarende transport. 6 Hvordan skaden anmeldes 6.1 Skadeanmeldelse Det er altid et krav at Selskabet modtager en udfyldt og underskrevet Skadeanmeldelse vedlagt originale, kvitterede og specificerede regninger, politirapport eller anden nødvendig dokumentation til Selskabet. Herudover er Selskabet berettiget til at forespørge om forsikredes helbredstilstand og rette henvendelse til læger, hospitaler m.v., som behandler eller har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser. Selskabet er endvidere berettiget til at få udleveret eventuelle journaler eller andet skriftligt materiale vedrørende forsikredes helbred. Selskabet scanner originale bilag ved modtagelsen. Det vil ikke være muligt at få de originale bilag tilbage. Det scannede bilag påstemplet Certified as a true Copy (kopiens rigtighed bekræftes) repræsenterer originalen. 6.2 Udbetaling Erstatning ydes efter Selskabets anerkendelse af udgifterne som dækningsberettigede. 6.3 NemKonto Ihi Bupa anvender NemKonto-systemet i forbindelse med udbetaling af erstatninger til dig. Du skal derfor kun opdatere dine kontooplysninger ét sted i NemKonto-registret. Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din Nemkonto. I så fald skal du kontakte os. Ovenstående indebærer, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af oplysninger om din Nemkonto. Økonomistyrelsen er dataansvarlig for NemKonto-systemet, men har overdraget databehandlingsopgaven (driften af IT mv.) til virksomheden KMD A/S. 5

6 Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer er alene at udbetale penge fra os til dig. Du kan få oplyst din NemKonto ved at logge på med digital signatur eller ved at kontakte din bank. 6.4 Oplysningspligt Forsikrede har pligt til uden ophold at give Selskabet alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en Skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v., samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 6.5 Klager vedrørende sagsbehandling Reklamation i forbindelse med Selskabets skadesbehandling skal anmeldes uden ugrundet ophold, og senest 6 måneder efter sagens afgørelse. 7 Anden dækning 7.1 Information til Selskabet Såfremt der er dækning fra et andet forsikringsselskab, herunder et koncernforbundet selskab eller fra offentlig sygesikring, skal Selskabet informeres om dette, når skaden anmeldes og dækning under denne forsikring vil være subsidiær til sådan anden dækning. 7.2 Dækning fra anden side Selskabet er ikke forpligtet til at dække udgifter, der allerede fuldt eller delvist er blevet dækket fra anden side. 7.3 Samarbejdspligt Forsikrede er forpligtet til at samarbejde med Selskabet og til straks at underrette Selskabet, såfremt der kan rejses krav om erstatning fra anden side, eller såfremt andre juridiske skridt kan foretages over for tredjemand. Endvidere skal forsikringstager og forsikrede holde Selskabet fuldt informeret og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse krav om erstatning fra anden side og varetage Selskabets interesser. 7.4 Ansvarlig skadevolder Selskabet har i alle tilfælde ret til at indtræde direkte i forsikredes krav over for en ansvarlig skadevolder. 8 Præmiebetaling 8.1 Fastsættelse af præmie Præmien fastsættes af Selskabet. 8.2 Betaling Forsikringstager skal betale præmien for hele forsikringsperioden forud for afrejsen. Betales præmien ikke inden forsikringens ikrafttræden, træder forsikringen og Selskabets ansvar ikke i kraft. 8.3 Betalingsansvarlig Forsikringstager er selv ansvarlig for præmiens rettidige indbetaling til Selskabet. 8.4 Gebyrer Ved manglende præmiebetaling og fremsendelse af påmindelse har Selskabet ret til at opkræve rykkergebyrer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Selskabet forbeholder sig ret til at regulere gebyrer i det omfang de ikke dækker Selskabets faktiske omkostninger. 9 Overdragelse, opsigelse og ophør 9.1 Krav for overdragelse af forsikringen Ingen kan uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 9.2 Selskabets ansvar Selskabets ansvar og dækningsforpligtelse ophører automatisk med udgangen af forsikringsperioden. 6

7 Ophører forsikringen, ophører samtidig hermed retten til erstatning. 9.3 Svigagtige og urigtige oplysninger Har forsikringstager og/eller forsikrede på noget tidspunkt, herunder men ikke begrænset til oplysninger i forbindelse med forsikringens tegning, ændret originale dokumenter, givet urigtige oplysninger eller fortiet en omstændighed, som må antages at være af betydning for Selskabet, er forsikringsaftalen ugyldig og Selskabet fri for ansvar, hvis Selskabet ikke ville have antaget forsikringen, såfremt det rette forhold havde været oplyst. Hvis Selskabet ville have antaget forsikringen, men på andre vilkår, hæfter Selskabet i det omfang, i hvilket Selskabet mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig. 10 Tvister, værneting m.v Klageansvarlig Ved tvister, der udspringer af forsikringsforholdet skal forsikringstageren og/eller forsikrede skrive til ihi Bupa, Palægade 8, 1261 København K att.: Den klageansvarlige, eller på 10.2 Ankenævn I tilfælde hvor forsikringstageren eller forsikrede ønsker at gå videre med sagen kan sagen prøves ved Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Værneting Tvister, der udspringer af forsikringsforholdet, skal afgøres i henhold til dansk ret, hvor såvel forsikrede som Selskabet vedtager København som værneting. Dansk ret gælder på forsikringsaftalen 7

8 Ordliste Denne ordliste med definitioner er en del af forsikringsbetingelserne. Forsikrede: Forsikredes rejseledsager: Forsikring: Forsikringsbetingelser: Forsikringstager: Husstand: ihi Bupa (inkl. vi/os/vores): Nært familiemedlem: Opholdssted: Selskabet: Forsikringstager og alle andre forsikrede personer i forsikringstagers husstand. Person, som er indtegnet på samme billet eller deltagerbevis som forsikrede, eller som har købt rejsen for at foretage denne sammen med forsikrede. Forsikringsbetingelserne, policedokumentet samt eventuelle specielle vilkår aftalt med Selskabet. Generelle bestemmelser og eventuelle specielle vilkår for den tegnede forsikring. Den (juridiske eller fysiske) person, som har indgået aftalen med Selskabet, Personer der er gift eller lever i fast parforhold med forsikringstageren, hjemmeboende børn samt plejebørn, der bor hos forsikringstageren. De pågældende personer skal være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold. Udeboende børn under 18 år er omfattet af forsikringen, hvis hele rejsen foretages med en af forældrene. Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Et nært familiemedlem defineres som ægtefælle eller samlever, som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som forsikrede samt børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre og søskende. Det sted uden for forsikredes bopæl hvor forsikrede har sin sidste overnatning inden afrejsen til udlandet eller sin første overnatning efter hjemkomst til hjemlandet. Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Gældende pr. 1. januar 2011 Forbehold for fejl og udeladelser 8

9 Kontakt ihi Bupa s Customer service for spørgsmål vedr. din police, betaling, dækning, m.m. Åben alle hverdage 09:00 17:00 Tel: Fax: Palægade København K Danmark Kontakt ihi Bupa s 24-timers alarmservice ved hospitalsindlæggelse, forhåndsgodkendelse af behandling og medicinske råd og vejledning Tel: Fax: Alle opkald optages og kan blive aflyttet. ihi Bupa er brand-navnet for Bupa Denmark Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, CVR Bupa Insurance Limited er registreret i England nr The British United Provident Association Limited, Registreret i England og Wales nr Hjemsted: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA Bupa og livsnervesymbolet er registrerede varemærker Bupa Alle rettigheder forbeholdt 389D DANISH 9

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. august 2014 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. august 2014 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Your insurer will not be changing as both Bupa Insurance Limited and the Danish branch are parts of the same company.

Your insurer will not be changing as both Bupa Insurance Limited and the Danish branch are parts of the same company. As the headquarters of ihi Bupa are moving from Denmark to the UK on 2nd December 2009, at that time the named insurer on your insurance policy, which is currently the Danish branch of Bupa Insurance Limited

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK

international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK international top-up plan Vi tager hånd om Dig Gældende fra 2013 DKK Indhold Vi prioriterer dit helbred frem for alt 3 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 4 Dine dækningsmuligheder 5 Værd at vide 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring

Læs mere

Important information flyer:

Important information flyer: Important information flyer: Amendment to current policy terms and conditions. ENGLISH: We point out that this document only takes effect if the transfer of policies from International Health Insurance

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere