KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter ( 1 ), særlig artikel 15, stk. 1, efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, og ud fra følgende betragtninger: i relation til denne forordning, er elforbruget i brugsfasen. Det årlige elforbrug for produkter omfattet af denne forordning blev anslået til at have været 24,7 TWh i EU i 2005, hvilket svarer til 13 mio. tons CO 2. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes dette årlige elforbrug at stige til 35 TWh i De forberedende undersøgelser har vist, at elforbruget og vandforbruget for produkter, der er omfattet af denne forordning, kan reduceres væsentligt. (6) Den forberedende undersøgelse viser, at de forskellige krav med hensyn til andre parametre for miljøvenligt design, der er omhandlet i bilag I, del 1, til direktiv 2009/125/EF, er unødvendige, fordi husholdningsopvaskemaskinernes elforbrug i brugsfasen er det aspekt, der har langt den største betydning for miljøet. (1) I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger. (2) I artikel 16, stk. 2, første led, i direktiv 2009/125/EF hedder det, at Kommissionen i givet fald, efter proceduren i artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, vedtager gennemførelsesforanstaltninger for husholdningsapparater, herunder husholdningsopvaskemaskiner. (3) Kommissionen har gennemført en forberedende undersøgelse, hvor de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af husholdningsopvaskemaskiner, der typisk anvendes i husholdninger, blev analyseret. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interesseparter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige. (4) Denne forordning bør omfatte produkter konstrueret til opvask af bordservice i husholdninger. (5) Det miljømæssige aspekt ved husholdningsopvaskemaskiner, der er blevet fastslået som værende væsentligt ( 1 ) EUT L 285 af , s. 10. (7) Elforbruget for de produkter, der er omfattet af denne forordning, bør gøres mere effektivt ved anvendelse af allerede eksisterende, generiske og omkostningseffektive teknologier, der kan reducere de samlede omkostninger til anskaffelse og drift af disse produkter. (8) Kravene til miljøvenligt design bør hverken påvirke produktets brugsegenskaber, som slutbrugeren oplever dem, eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø. Fordelene ved at nedbringe elforbruget i brugsfasen bør navnlig mere end opveje eventuelle ekstra miljøpåvirkninger i produktionsfasen. (9) Kravene til miljøvenligt design bør indføres gradvist for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Timingen af indførelsen af disse krav bør være således, at negative virkninger for markedsførte produkters funktioner undgås, og der tages hensyn til omkostningsvirkningen for slutbrugerne og producenterne, herunder navnlig for små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme. (10) Målingerne af de relevante produktparametre bør udføres ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede europæiske standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til

2 L 293/32 Den Europæiske Unions Tidende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester ( 1 ). (11) I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2009/125/EF bør denne forordning specificere, hvilke procedurer der gælder for overensstemmelsesvurdering. (12) For at lette kontrollen af overholdelsen bør producenterne give oplysninger i den i bilag V og VI til direktiv 2009/125/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning. 3)»kuvert«: et nærmere bestemt sæt af porcelæn, glas og bestik til én persons brug 4)»nominel kapacitet«: det største antal kuverter og serveringsskåle og -fade, som angivet af producenten, som kan behandles i en husholdningsopvaskemaskine på det valgte program, når den er fyldt efter producentens anvisninger 5)»program«: en række operationer, som er foruddefinerede, og som af producenten er erklæret egnede til bestemte niveauer af tilsnavsning af servicet og/eller bestemte typer af service og køkkengrej, og som tilsammen udgør en fuld cyklus (13) Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der opstilles vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier for at sikre omfattende og let adgang til information om de miljømæssige egenskaber i hele levetiden for de produkter, der er omfattet af denne forordning. (14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design med henblik på omsætning af elnettilsluttede husholdningsopvaskemaskiner og elnettilsluttede husholdningsopvaskemaskiner, der også kan drives af batterier, herunder husholdningsopvaskemaskiner solgt til anden brug end i husholdninger, og husholdningsopvaskemaskiner til indbygning. Artikel 2 Definitioner I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2009/125/EF, og derudover forstås ved: 1)»husholdningsopvaskemaskine«: en maskine, der vasker, skyller og tørrer tallerkener, glas, bestik og køkkenredskaber ved anvendelse af kemiske, mekaniske, termiske og elektriske midler, og som er konstrueret til først og fremmest at anvendes til ikkeerhvervsmæssige formål 2)»husholdningsopvaskemaskine til indbygning«: husholdningsopvaskemaskine, der beregnet til indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning ( 1 ) EFT L 204 af , s )»programvarighed«: den tid, der går fra programmets start til programmets afslutning, eksklusive en eventuel slutbrugerindstillet forskudt start 7)»cyklus«: en komplet vaske-, skylle- og tørreproces som defineret for det valgte program 8)»slukket tilstand«: en tilstand, hvor husholdningsopvaskemaskinen er blevet slukket ved hjælp af apparatets betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, og som er beregnet til brug af slutbrugeren ved normal anvendelse for at opnå det laveste effektforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum, mens husholdningsopvaskemaskinen er tilsluttet en strømkilde og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis der ikke findes betjeningsanordninger hertil, forstås ved»slukket tilstand«den tilstand, der indtræder, når man lader opvaskemaskinen gå tilbage til steady state-strømforbrug af sig selv 9)»left on-tilstand«: den tilstand med det laveste strømforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum efter afslutning af programmet og tømning af maskinen, uden at slutbrugeren foretager sig yderligere 10)»ækvivalent opvaskemaskine«: en model af en husholdningsopvaskemaskine, der er bragt i omsætning med samme nominelle kapacitet, samme tekniske egenskaber og samme egenskaber med hensyn til ydeevne, energi- og vandforbrug og emission af luftbåren støj som en anden opvaskemaskinemodel, der af samme producent er bragt i omsætning under en anden handelskode. Artikel 3 Krav til miljøvenligt design De generiske krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner er anført i afsnit 1 i bilag I. De specifikke krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner er anført i afsnit 2 i bilag I.

3 Den Europæiske Unions Tidende L 293/33 Artikel 4 Overensstemmelsesvurdering 1. Proceduren for den overensstemmelsesvurdering, der er omhandlet i artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V. 2. I forbindelse med overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentation omfatte resultaterne af den beregning, der er beskrevet i denne forordnings bilag II. Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt opvaskemaskinemodel, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design og/eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente opvaskemaskiner, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og/eller ekstrapoleringer og prøvninger, som producenten har udført for at kontrollere nøjagtigheden af beregningsresultaterne. I sådanne tilfælde skal den tekniske dokumentation også omfatte en fortegnelse over alle andre ækvivalente opvaskemaskinemodeller, hvor oplysningerne i den tekniske dokumentation er fremkommet på samme grundlag. Artikel 7 Revision Kommissionen reviderer denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling senest fire år efter dens ikrafttræden og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af revisionen. Ved revisionen vurderes navnlig testtolerancerne i bilag III, muligheden for at fastlægge krav til husholdningsopvaskemaskiners vandforbrug og potentialet for varmtvandstilførsel. Artikel 8 Ikrafttræden og anvendelse 1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 2. Den anvendes fra den 1. december Følgende krav til miljøvenligt design finder dog anvendelse i henhold til nedenstående tidsplan: Artikel 5 Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører det i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF omhandlede markedstilsyn, anvende den verifikationsprocedure, der er beskrevet i bilag III til denne forordning, for de i bilag I til denne forordning anførte krav. Artikel 6 Referenceværdier De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste husholdningsopvaskemaskiner på markedet på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne forordning er anført i bilag IV. a) de generiske krav til miljøvenligt design i bilag I, afsnit 1, punkt 1, gælder fra den 1. december 2012 b) de generiske krav til miljøvenligt design i bilag I, afsnit 1, punkt 2, gælder fra den 1. juni 2012 c) de specifikke krav til miljøvenligt design i bilag I, afsnit 2, punkt 2, gælder fra den 1. december 2013 d) de specifikke krav til miljøvenligt design i bilag I, afsnit 2, punkt 3, gælder fra den 1. december Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

4 L 293/34 Den Europæiske Unions Tidende BILAG I Krav til miljøvenligt design 1. GENERISKE KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN 1) Ved beregning af energiforbrug og andre parametre for husholdningsopvaskemaskiner anvendes den cyklus, der anvendes til normalt snavset service (herefter benævnt»normal opvaskecyklus«). Denne cyklus skal være let at identificere på opvaskemaskinens programvælgeranordning og/eller display og skal være benævnt»normalprogram«, og den skal være indstillet som standardcyklus (default-cyklus) for opvaskemaskiner udstyret med automatisk programvalg eller anden funktion, der automatisk vælger et opvaskeprogram eller fastholder valget af et program. 2) Brugsanvisningen fra producenten skal angive: a) den normale opvaskecyklus, benævnt»normalprogram«, og skal specificere, at denne cyklus er egnet til opvask af normalt snavset service, og at det er det mest effektive program med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug for den pågældende type service b) effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand c) vejledende oplysninger om programvarighed og energi- og vandforbrug for de vigtigste opvaskeprogrammer. 2. SPECIFIKKE KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN Husholdningsopvaskemaskiner skal opfylde følgende krav: 1) Fra den 1. december 2011: a) for alle husholdningsopvaskemaskiner, bortset fra husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 10 kuverter og en bredde på højst 45 cm, skal energieffektivitetsindekset (EEI) være under 71 b) for husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 10 kuverter og en bredde på højst 45 cm skal energieffektivitetsindekset (EEI) være under 80 c) for alle husholdningsopvaskemaskiner skal opvaskeevneindekset (I C ) være større end 1,12. 2) Fra den 1. december 2013: a) for husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindst 11 kuverter og husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 10 kuverter og en bredde på mere end 45 cm skal energieffektivitetsindekset (EEI) være under 63 b) for husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 10 kuverter og en bredde på højst 45 cm skal energieffektivitetsindekset (EEI) være under 71 c) for husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindst 8 kuverter skal tørreevneindekset (I D ) være større end 1,08 d) for husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på højst 7 kuverter skal tørreevneindekset (I D ) være større end 0,86. 3) Fra den 1. december 2016: a) for husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 8 eller 9 kuverter og husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 10 kuverter og en bredde på højst 45 cm skal energieffektivitetsindekset (EEI) være under 63. Energieffektivitetsindekset (EEI), opvaskeevneindekset (I C ) og tørreevneindekset (I D ) for husholdningsopvaskemaskiner beregnes i overensstemmelse med bilag II.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 293/35 BILAG II Metode til beregning af energieffektivitetsindeks, opvaskeevneindeks og tørreevneindeks 1. BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS Ved beregning af energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholningsopvaskemaskinemodel sammenlignes opvaskemaskinens årlige energiforbrug med dens standardenergiforbrug. a) Energieffektivitetsindekset (EEI) beregnes som følger og afrundes til én decimal: AE C EEI ¼ SAE C Ü 100 AE C = husholdningsopvaskemaskinens årlige energiforbrug SAE C = det årlige standardenergiforbrug for husholdningsopvaskemaskinen. b) Det årlige energiforbrug (AE c ) beregnes i kwh/år som følger og afrundes til to decimaler: i) Ï P o Ü Ä ðt t Ü 280Þ þ P l Ü Ä ðt B t Ü 280Þ 2 2 AE C ¼ E t Ü 280 þ 60 Ü E t = energiforbruget for normalcyklussen, i kwh og afrundet til tre decimaler P l = effekt i»left on-tilstand«for den normale opvaskecyklus, i W og afrundet til to decimaler P o = effekt i slukket tilstand for den normale opvaskecyklus, i W og afrundet til to decimaler T t = programvarighed for den normale opvaskecyklus, i minutter og afrundet til nærmeste hele minut ii) Når der er tvungen energistyring, og husholdningsopvaskemaskinen automatisk skifter til slukket tilstand efter programmets afslutning, beregnes AE C under hensyntagen til den faktiske varighed af left on-tilstanden efter følgende formel: AE C ¼ E t Ü 280 þ fðp l Ü T t Ü 280Þ þ P o Ü ½ Ä ðt t Ü 280Þ Ä ðt t Ü 280Þâg 60 Ü T l = målt varighed i»left on-tilstand«for den normale opvaskecyklus, i minutter og afrundet til nærmeste hele minut. 280 = det samlede antal normale opvaskecyklusser pr. år. c) Det årlige standardenergiforbrug (SAE C ) beregnes i kwh/år som følger og afrundes til to decimaler: i) for husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet ps 10 og bredde > 50 cm: SAE C ¼ 7; 0 Ü ps þ 378

6 L 293/36 Den Europæiske Unions Tidende ii) for husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på ps 9 og husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på ps > 9 og bredde 50 cm: SAE C ¼ 25; 2 Ü ps þ 126 ps = antal kuverter. 2. BEREGNING AF OPVASKEEVNEINDEKS Ved beregning af opvaskeevneindekset (I C ) for en husholdningsopvaskemaskine sammenlignes husholdningsopvaskemaskinens opvaskeevne med referenceopvaskemaskinens opvaskeevne, og denne referenceopvaskemaskine skal have de karakteristika, der er angivet i de nyeste, alment anerkendte målemetoder på området, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. a) Opvaskeevneindekset (I C ) beregnes som følger og afrundes til to decimaler: ln I C ¼ 1 n Ü X n Í Î C T;i ln i ¼ 1 C R;i I C = exp(lni C ) C T,i = husholdningsopvaskemaskinens opvaskeevne ved prøvning gennem én prøvningscyklus (i) C R,i = referenceopvaskemaskinens opvaskeevne gennem én prøvningscyklus (i) n = antal prøvningscyklusser, n 5. b) Opvaskeevnen (C) er det gennemsnitlige rengøringsresultat for hver genstand i maskinen efter afslutning af den normale opvaskecyklus. Rengøringsresultatet beregnes som angivet i tabel 1: Tabel 1 Antal små punktformede snavspartikler (n) Samlet snavset areal (A S ) i mm 2 Rengøringsresultat n = 0 A S = 0 5 (bedst) 0 < n 4 0 < A S < n 10 0 < A S < n 4 < A S 50 2 Ikke relevant 50 < A S Ikke relevant 200 < A S 0 (dårligst) 3. BEREGNING AF TØRREEVNEINDEKS Ved beregning af tørreevneindekset (I D ) for en husholdningsopvaskemaskine sammenlignes husholdningsopvaskemaskinens tørreevne med referenceopvaskemaskinens tørreevne, og denne referenceopvaskemaskine skal have de karakteristika, der er angivet i de nyeste, alment anerkendte målemetoder på området, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende.

7 Den Europæiske Unions Tidende L 293/37 a) Tørreevneindekset (I D ) beregnes som følger og afrundes til to decimaler: ln I D ¼ 1 n Ü X n i ¼ 1 8 ln > : D 9 T;i > ; D R;i I D = exp(lni D ) D T,i = husholdningsopvaskemaskinens tørreevne ved prøvning gennem én prøvningscyklus (i) D R,i = referenceopvaskemaskinens tørreevne gennem én prøvningscyklus (i) n = antal prøvningscyklusser, n 5. b) Tørreevnen (D) er det gennemsnitlige tørringsresultat for hver genstand i maskinen efter afslutning af den normale opvaskecyklus. Tørringsresultatet beregnes som angivet i tabel 2: Tabel 2 Antal vandspor (W T ) eller våde striber (W S ) Samlet vådt areal (Aw) i mm 2 Tørringsresultat W T = 0 og W S = 0 Ikke relevant 2 (bedst) 1 < W T 2 eller W S = 1 Aw < < W T eller W S = 2 eller W S = 1 og W T = 1 Aw > 50 0 (dårligst)

8 L 293/38 Den Europæiske Unions Tidende BILAG III Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Med henblik på kontrol af overensstemmelsen med kravene i bilag I foretager medlemsstaternes myndigheder prøvninger af en enkelt husholdningsopvaskemaskine. Hvis de målte parametre ikke stemmer overens med de i den tekniske dokumentation af producenten angivne værdier, jf. artikel 4, stk. 2, inden for de testtolerancer, der er fastlagt i tabel 1, udføres der målinger af yderligere tre husholdningsopvaskemaskiner. Det aritmetiske gennemsnit af de målte værdier for disse tre husholdningsopvaskemaskiner skal være i overensstemmelse med kravene inden for de tolerancer, der er fastlagt i tabel 1, bortset fra energiforbruget, hvor den målte værdi ikke må overskride den nominelle værdi E t med mere end 6 %. I modsat fald anses modellen og andre ækvivalente modeller af husholdningsopvaskemaskiner for ikke at være i overensstemmelse med kravene i bilag I. Medlemsstaternes myndigheder anvender pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer, som tager hensyn til de nyeste, alment anerkendte måleteknikker, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Tabel 1 Målt parameter Årligt energiforbrug Opvaskeevneindeks Tørreevneindeks Energiforbrug Programvarighed Elforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand Varighed af left on-tilstand Tolerancer Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi (*) for AE C med mere end 10 %. Den målte værdi må ikke ligge mere end 10 % under den nominelle I C -værdi. Den målte værdi må ikke ligge mere end 19 % under den nominelle I D -værdi. Den målte værdi må ikke overstige den nominelle E t værdi med mere end 10 %. Den målte værdi må ikke overstige den nominelle T t værdi med mere end 10 %. Den målte værdi for effektforbrug P o og P l på 1,00 W eller derover må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 10 %. Den målte værdi for effektforbrug P o og P l på 1,00 W eller derunder må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 0,10 W. Den målte værdi må ikke overstige den nominelle T l værdi med mere end 10 %. (*) Ved»nominel værdi«forstås den værdi, der er angivet af producenten.

9 Den Europæiske Unions Tidende L 293/39 BILAG IV Referenceværdier På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden er den bedste tilgængelige teknologi på markedet for husholdningsopvaskemaskiner for så vidt angår deres energieffektivitet, energi- og vandforbrug, opvaskeevne og tørreevne og emission af luftbåren støj fastlagt som følger: 1) Husholdningsopvaskemaskiner med 15 kuverter (model til indbygning): a) energiforbrug: 0,88 kwh/cyklus, svarende til et samlet årligt energiforbrug på 268,9 kwh/år, hvoraf 246,4 kwh/år b) vandforbrug: 10 liter/cyklus, svarende til liter/år for 280 cyklusser d) tørreevneindeks: I D > 1,08 e) emission af luftbåren støj: 45 db(a) re 1pW. 2) Husholdningsopvaskemaskiner med 14 kuverter (model til placering under bord): a) energiforbrug: 0,83 kwh/cyklus, svarende til et samlet årligt energiforbrug på 244,9 kwh/år, hvoraf 232,4 kwh/år b) vandforbrug: 10 liter/cyklus, svarende til liter/år for 280 cyklusser d) tørreevneindeks: I D > 1,08 e) emission af luftbåren støj: 41 db(a) re 1pW. 3) Husholdningsopvaskemaskiner med 13 kuverter (model til placering under bord): a) energiforbrug: 0,83 kwh/cyklus, svarende til et samlet årligt energiforbrug på 244,9 kwh/år, hvoraf 232,4 kwh/år b) vandforbrug: 10 liter/cyklus, svarende til liter/år for 280 cyklusser d) tørreevneindeks: I D > 1,08 e) emission af luftbåren støj: 42 db(a) re 1pW. 4) Husholdningsopvaskemaskiner med 12 kuverter (fritstående model): a) energiforbrug: 0,95 kwh/cyklus, svarende til et samlet årligt energiforbrug på 278,5 kwh/år, hvoraf 266 kwh/år b) vandforbrug: 9 liter/cyklus, svarende til liter/år for 280 cyklusser d) tørreevneindeks: I D > 1,08 e) emission af luftbåren støj: 41 db(a) re 1pW. 5) Husholdningsopvaskemaskiner med 9 kuverter (model til indbygning): a) energiforbrug: 0,8 kwh/cyklus, svarende til et samlet årligt energiforbrug på 236,5 kwh/år, hvoraf 224 kwh/år går til 280 opvaskecyklusser og 12,5 kwh/år til forbrug i laveffekttilstandene b) vandforbrug: 9 liter/cyklus, svarende til liter/år for 280 cyklusser d) tørreevneindeks: I D > 1,08 e) emission af luftbåren støj: 44 db(a) re 1pW.

10 L 293/40 Den Europæiske Unions Tidende ) Husholdningsopvaskemaskiner med 6 kuverter (model til indbygning): a) energiforbrug: 0,63 kwh/cyklus, svarende til et samlet årligt energiforbrug på 208,5 kwh/år, hvoraf 196 kwh/år b) vandforbrug: 7 liter/cyklus, svarende til liter/år for 280 cyklusser d) tørreevneindeks: 1,08 I D > 0,86 e) emission af luftbåren støj: 45 db(a) re 1pW. 7) Husholdningsopvaskemaskiner med 4 kuverter (fritstående model): a) energiforbrug: 0,51 kwh/cyklus, svarende til et samlet årligt energiforbrug på 155,3 kwh/år, hvoraf 142,8 kwh/år b) vandforbrug: 9,5 liter/cyklus, svarende til liter/år for 280 cyklusser d) tørreevneindeks: 1,08 I D > 0,86 e) emission af luftbåren støj: 53 db(a) re 1pW.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1015 DA 01.12.2010 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6459 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 7.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 278/2009 af 6. april 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0278 DA 17.07.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 278/2009 af 6. april 2009 om gennemførelse

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 66/2014 af 14. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 314/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1059 DA 20.12.2010 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1059/2010 af 28. september

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 18.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) 15078/14 ENER 446 ENV 872 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 3. november 2014 til: Komm. dok. nr.: D031811/03 Vedr.:

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 342/46 Den Europæiske Unions Tidende 22.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 314/47 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 107/2009 af 4. februar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 20.12.2010 000.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 180/4 Den Europæiske Unions Tidende 12.7.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 622/2012 af 11. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2019) XXX draft ANNEXES 1 to 9 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6477 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EF

Læs mere

energimærket tre nye plusser

energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Forhandler Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6619 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EF. af 6. juli 2005

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EF. af 6. juli 2005 22.7.2005 DA Den Europæiske Unions Tidende L 191/29 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 165/28 Den Europæiske Unions Tidende 26.6.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 547/2012 af 25. juni 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) 16756/14 CONSOM 274 MI 989 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. november 2014 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2012 C(2011) 7585 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2015 C(2015) 2638 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final BILAG Bilag 6 til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 13. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm. dok.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. december 2010 (09.12) (OR. en) 17659/10 STATIS 101 SOC 832

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. december 2010 (09.12) (OR. en) 17659/10 STATIS 101 SOC 832 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. december 2010 (09.12) (OR. en) 17659/10 STATIS 101 SOC 832 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. november 2010 til: Generalsekretariatet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere