Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)"

Transkript

1 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) (Gennemførelse af dele af anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 300 af 19. april 2006, lov nr. 175 af 27. februar 2007, 29 i lov nr. 512 af 6. juni 2007 og 39 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, foretages følgende ændringer: 1. I fodnoten til lovens titel indsættes som 2. pkt.:»loven indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, L 255 s. 22.«2. I 2, stk. 3, nr. 2, ændres»samt 41«til:»samt 41 og 41 a«. 3. Efter 41 indsættes i kapitel 5:» 41 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, kun må udføre arbejde inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve, hvis personen har fået anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande, eller lande, der har aftaler med EU, kun må udføre arbejde inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve, hvis personen har fået anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande, eller lande, der har aftaler med EU, skal have sine erhvervsmæssige kvalifikationer kontrolleret forudgående med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Dette gælder kun, når der er tale om arbejde, der har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og hvis formålet med kontrollen er at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed. 41 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgiveren efter anmodning skal dokumentere over for Arbejdstilsynet, at ansatte har de fornødne kvalifikationer til at udføre det pågældende 1

2 arbejde, hvortil der kræves nærmere angivet uddannelse, prøve, certifikat, erhvervserfaring eller lignende.«4. Efter 74 indsættes:» 74 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, skal ansøge om at få sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, inden arbejdet påbegyndes inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, skal ansøge om at få sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, inden arbejdet påbegyndes inden for de områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, skal indgive skriftlig anmeldelse til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes inden for de områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Dette gælder dog kun, når der er tale om arbejde, der har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og hvis formålet med kontrollen er at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ansøgning og anmeldelse, herunder om fremsendelse af bevis for de erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om aflæggelse af egnethedsprøve eller gennemførelse af prøvetid for personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et tredjeland eller i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU. Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, som er nødvendige for at opfylde Danmarks EUretlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af krav om uddannelse eller aflagt prøve i medfør af denne lov, og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov.«loven træder i kraft den 1. juli

3 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, L 255 s

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedindhold Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1.2. Den overordnede baggrund for lovforslaget Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 2. Hovedpunkterne i lovforslaget 2.1. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet Gældende ret Overvejelser Den ordning, som lovforslaget lægger op til 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Miljømæssige konsekvenser 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (herefter kaldet anerkendelsesdirektivet) er generelt implementeret ved lov nr. 123 af 13. februar 2007 (lovbekendtgørelse nr. 334 af 20. marts 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark) og bekendtgørelse nr af 10. oktober 2007 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Ansvaret for den overordnede implementering af direktivet i dansk ret hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). Området blev således ved kongelig resolution den 23. november 2007 flyttet fra Undervisningsministeriet til Videnskabsministeriet. Det fremgår af bemærkningerne til undervisningsministerens lovforslag L11, som blev vedtaget den 8. februar 2007 som lov nr. 123 af 13. februar 2007, at direktivet åbner mulighed for at udøve et lovreguleret erhverv, uden at tjenesteyderen er fast etableret i det land, hvor erhvervet udøves (værtslandet), hvis udøvelsen sker midlertidigt eller lejlighedsvist. Med lovregulerede erhverv menes erhvervsmæssig virksomhed, som i henhold til lovgivning kræver bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for adgang. Kun undtagelsesvist og begrundet i hensyn til tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed kan der ske forudgående kontrol af tjenesteyderen, inden tjenesteyderen påbegynder ydelsen første gang. Direktivet regulerer EU-statsborgeres adgang til at udøve lovregulerede erhverv i et andet EU-land m.v. Med EU-land m.v. menes EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU. Formålet med direktivet er at bidrage til, at de nationale arbejdsmarkeder og det samlede europæiske arbejdsmarked åbnes yderligere og gøres mere dynamisk, og at den europæiske arbejdskraft gøres mere mobil. De lempeligere betingelser for udveksling af tjenesteydelser skal bidrage positivt til den økonomiske vækst i samfundet, samtidig med at hensyn til den offentlige og tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed tilgodeses. Direktivet omfatter alle lovregulerede erhverv dog med undtagelse af erhverv, der er reguleret af særlige direktiver for det enkelte erhverv. 4

5 Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 334 af 20. marts 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark har Undervisningsministeriet udstedt bekendtgørelse nr af 10. oktober 2007 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Anerkendelsesdirektivet er optaget som bilag 1 til bekendtgørelsen. Det fremgår af bekendtgørelsens 7, stk. 2, at bl.a. kravet om forudgående kontrol, jf. ovenstående, skal fremgå af reglerne for det enkelte erhverv. På arbejdsmiljøområdet vurderes direktivet at medføre behov for en bemyndigelse til beskæftigelsesministeren til at fastsætte bestemmelser som følge af de forpligtelser, direktivet medfører i de bekendtgørelser, der udstedes i henhold til arbejdsmiljøloven. Bemyndigelsesbestemmelserne i lovforslaget vil blive brugt til at gå videre end blot gennemførelse af dele af anerkendelsesdirektivet, idet de udfyldende regler desuden vil forholde sig til, hvordan retsstillingen vil være for personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, eller som kommer fra et tredjeland, men har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et EU-land m.v. Med tredjeland forstås alle lande, der ikke er EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU Lovforslagets hovedindhold Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet Med lovforslaget bemyndiges beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler om, at der skal ske anerkendelse henholdsvis forudgående kontrol med henblik på anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i udlandet. Ved erhvervsmæssige kvalifikationer forstås kvalifikationer, som er attesteret ved et uddannelsesbevis, et kursusbevis og/eller bevis for erhvervserfaring Den overordnede baggrund for lovforslaget Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet Anerkendelsesdirektivet er generelt implementeret med Undervisningsministeriets lov nr. 123 af 13. februar 2007 (lovbekendtgørelse nr. 334 af 20. marts 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark) og med bekendtgørelse nr af 10. oktober 2007 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Direktivet medfører som hovedregel, at tjenesteydere, der alene har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i værtslandet, ikke længere skal have anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af værtslandet. Direktivet åbner imidlertid mulighed for, at der undtagelsesvist kan ske forudgående kontrol med henblik på anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i andre EU-lande m.v., når tjenesteydelsen udføres midlertidigt eller lejlighedsvist. Betingelserne for at anvende undtagelsesmuligheden er, at der er tale om tjenesteydelser, der kan have betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, samt at formålet med den forudgående kontrol er at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed. På arbejdsmiljøområdet er det i Danmark muligt at anvende denne undtagelsesmulighed i direktivet inden for visse områder, således at der her skal foretages en forudgående kontrol, når arbejdet udføres midlertidigt eller lejlighedsvist. Dette skyldes, at der inden for disse områder er tale om tjenesteydelser, der har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, samt at formålet med den forudgående kontrol er at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed. Formålet med lovforslaget er at sikre, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v., og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, 5

6 har de nødvendige kvalifikationer på områder, hvor der er tale om tjenesteydelser, der har betydning for den offentlige sikkerhed eller sundhed, og hvor kontrollen er begrundet i at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed. Bemyndigelsesbestemmelserne i lovforslaget vil blive brugt til at gå videre end blot gennemførelse af dele af anerkendelsesdirektivet. De udfyldende regler vil forholde sig til, hvordan retsstillingen vil være for personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, eller som kommer fra et tredjeland, men har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et EU-land m.v. Dette skyldes lighedsbetragtninger mellem EU-lande m.v. og tredjelande. 2. Hovedpunkterne i lovforslaget 2.1. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet Gældende ret Det følger af arbejdsmiljølovens 41, at arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker og sygdom, kun må udføres af personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse, aflagt en prøve eller opnået en bestemt alder. Bestemmelsen er hidtil blevet brugt således, at der stilles krav om uddannelse/prøve inden for følgende områder: Arbejde, som indebærer brug af tekniske hjælpemidler, og som indebærer særlige ulykkesrisici: Elevatormontør Gaffeltruckfører Kedelpasser Kranfører Kølemontør Stilladsopstiller Arbejde med teleskoplæsser Arbejde på naturgasanlæg Arbejde, som indebærer brug af særlige farlige stoffer og materialer, og som indebærer særlig sundhedsfare: Arbejde med asfaltmaterialer Arbejde med epoxy og isocyanater Arbejde med styren Arbejde med asbest Svejsning efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Herudover stilles der med hjemmel i 8, stk. 2, krav om uddannelse efter lovens 37, stk. 2, nr. 4, for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. Inden for de ovennævnte områder må arbejdet kun udføres af personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse eller aflagt en prøve. Med hjemmel i 8, stk. 2, er der krav om en særlig arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter m.fl. Denne uddannelse er dog ikke omfattet af anerkendelsesdirektivet, da den ikke er en betingelse for at kunne arbejde inden for et erhverv. Før 20. oktober 2007 hvor anerkendelsesdirektivet blev implementeret i dansk ret var retstilstanden den, at alle personer, der havde erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, skulle have godkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet, før det pågældende arbejde måtte på- 6

7 begyndes. Dette gjaldt uanset, hvilket land vedkommende havde erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i, og uanset om vedkommende havde til hensigt at arbejde fast i Danmark eller kun midlertidigt eller lejlighedsvist. Denne retstilstand blev til dels ændret med anerkendelsesdirektivet. Kun af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed og for at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed kan der nu kræves forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, når arbejdet udføres midlertidigt eller lejlighedsvist. For så vidt angår EU-borgere m.v., der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i andre EUlande m.v., og som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, skal der fortsat under alle omstændigheder ske anerkendelse af deres erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de områder i arbejdsmiljølovgivningen, hvor der kræves en uddannelse/prøve. Statsborgere fra tredjelande er hidtil blevet ligestillet med EU-statsborgere m.v., der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v. Personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i tredjelande, skal i alle tilfælde have anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet inden for de områder i arbejdsmiljølovgivningen, hvor der kræves en uddannelse/ prøve, før arbejdet må påbegyndes Overvejelser Anerkendelsesdirektivet åbner mulighed for, at den relevante myndighed kan kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden pågældende første gang udøver tjenesteydelsen, når erhvervet udøves midlertidigt eller lejlighedsvist. Betingelserne herfor er, at erhvervet har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed. Endvidere kan kontrollen kun foretages, når formålet er at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed på grund af tjenesteyderens manglende erhvervsmæssige kvalifikationer. Af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed og for at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed, er det fundet nødvendigt at foretage en forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på anerkendelse af kvalifikationerne inden for en række områder, hvor der stilles krav om uddannelse/prøve i Danmark, når arbejdet udføres midlertidigt eller lejlighedsvist. Det er muligt at kræve en forudgående kontrol ved midlertidigt eller lejlighedsvist arbejde for så vidt angår arbejde med visse tekniske hjælpemidler, og ved arbejde som indebærer brugen af eller udsættelse for visse stoffer og materialer. Disse områder er særligt kendetegnet ved, at formålet med kravet om gennemførelse af en uddannelse/ prøve er at sikre både den ansattes egen og tredjemands sikkerhed og sundhed. Det følger af forarbejderne til bemyndigelsesbestemmelsen i 41, at denne kan benyttes til at fastsætte krav om uddannelse, aflæggelse af prøve m.v. såvel i situationer, hvor de pågældende personer selv er udsat for fare, som i de situationer, hvor andre udsættes for fare Den ordning, som lovforslaget lægger op til Det foreslås, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, som hidtil skal have anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet, førend de kan påbegynde arbejde i Danmark uanset om der er tale om fast arbejde eller midlertidigt eller lejlighedsvist arbejde. Der lægges ikke op til ændringer på dette område i forhold til i dag. Bemyndigelsesbestemmelserne forslås endvidere udmøntet således, at personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et andet EU-land m.v., og som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, skal have anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet, førend de kan påbegynde arbejde i Danmark. Der lægges ikke op til ændringer på dette område i forhold til i dag. 7

8 Endelig foreslås bemyndigelsesbestemmelserne udmøntet således, at erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andet EU-land m.v. af personer, der har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal kontrolleres forudgående af Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes i Danmark. Dette vil dog kun gælde inden for visse af de områder, hvor der i arbejdsmiljølovgivningen kræves uddannelse/ prøve. Det drejer sig om områder, hvor erhvervet har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og hvor den forudgående kontrol er begrundet i at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser, og det bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 5. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ændringer, som skaber hjemmel til gennemførelse i dansk ret af dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor arbejdsmiljølovens område. 8. Hørte myndigheder og organisationer Følgende myndigheder og organisationer er blevet hørt i forbindelse med lovforslaget: Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljøklagenævnet, Rigsadvokaten, Politidirektørforeningen, Politidirektøren i København, Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbrugets arbejdsgivere (SALA) og Landbrugsrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter 8

9 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ændringer, som skaber hjemmel til gennemførelse i dansk ret af dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for arbejdsmiljølovens område. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at det i noten til lovens titel tilføjes, at loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Der er tale om en konsekvensændring som følge af den foreslåede nye bestemmelse i 41 a. Bestemmelsen giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at en arbejdsgiver ikke må lade arbejde, inden for områder hvor der stilles krav om en nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve, udføre af personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i tredjelande, før kvalifikationerne er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet. I alle situationer, hvor personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, uanset om personen har til hensigt at arbejde fast eller midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, vil der blive stillet krav om, at Arbejdstilsynet har anerkendt kvalifikationerne, før arbejdet må påbegyndes, inden for de områder, hvor der i Danmark stilles krav om uddannelse/prøve inden for arbejdsmiljøområdet. Elevatormontør Gaffeltruckfører Kedelpasser Kranfører Kølemontør Stilladsopstiller Arbejde med teleskoplæsser Arbejde på naturgasanlæg Arbejde med asfaltmaterialer Arbejde med epoxy og isocyanater Arbejde med styren Arbejde med asbest Svejsning efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. 9

10 Der kan blive stillet krav om yderligere uddannelser/aflagt prøve, ligesom de eksisterende uddannelser kan blive ophævet eller ændret. Der er således ikke tale om en udtømmende liste over, hvornår der i fremtiden stilles krav om uddannelse/aflagt prøve. Der vil blive fastsat bestemmelser om, at når arbejdsgiveren lader arbejde udføre inden for disse områder, skal arbejdsgiveren sikre sig, at den ansatte har fået anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet af Arbejdstilsynet. Dette vil blive pålagt arbejdsgiveren at sikre, når personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland. Arbejdsgiveren skal sikre sig dette, inden arbejdet påbegyndes. Bestemmelsen giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at en arbejdsgiver ikke må lade arbejde, inden for områder hvor der stilles krav om en nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve, udføre af personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i EU-lande m.v., før kvalifikationerne er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet. I alle situationer, hvor personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et EU-land m.v., og har til hensigt at arbejde fast i Danmark, vil der blive stillet krav om, at Arbejdstilsynet har anerkendt kvalifikationerne, før arbejdet må påbegyndes, inden for de områder, hvor der i Danmark stilles krav om uddannelse/prøve inden for arbejdsmiljøområdet. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at dette krav er opfyldt, inden arbejdet påbegyndes. Der henvises til bemærkningerne til 41 a, stk. 1, om inden for hvilke områder, der her i landet stilles krav om uddannelse eller aflagt prøve. I de situationer, hvor en person har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v. og har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, vil der blive stillet krav om, at der kun skal ske forudgående kontrol med henblik på anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer inden for visse af de områder, hvor der kræves uddannelse/prøve inden for arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig om de områder, hvor erhvervet har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og hvor den forudgående kontrol er begrundet i at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed. Elevatormontør Gaffeltruckfører Kedelpasser Kranfører (dog kun mobilkraner og tårnkraner) Kølemontør Stilladsopstiller (dog ikke rullestilladser) Arbejde med teleskoplæsser Arbejde med asbest Svejsning efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Området, for hvornår der kan foretages forudgående kontrol, kan ændres, blandt andet under hensyn til at uddannelser kan ændres eller ophæves og nye kan komme til og under hensyn til, at nye erhvervsområder skønnes at falde ind under muligheden for at foretage forudgående kontrol. Der er således ikke tale om en udtømmende liste over, hvornår der skal ske forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer for personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v., og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark. Der er derimod tale om en dynamisk liste. 10

11 I de situationer, hvor en person har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v. og har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark inden for områder, hvor Arbejdstilsynet ikke skal foretage forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, skal arbejdsgiveren sikre sig, at direktivets betingelser er opfyldt, før erhvervet må udføres. Der vil blive fastsat bestemmelser om, at når arbejdsgiveren lader arbejde udføre inden for disse områder, skal arbejdsgiveren sikre sig, at den ansatte har de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer enten i form af et udenlandsk uddannelsesbevis i situationer, hvor der er krav om uddannelse i etableringslandet, eller bevis for mindst 2 års erhvervserfaring inden for de sidste 10 år. Dette skal arbejdsgiveren sikre sig, inden arbejdet påbegyndes. Bemyndigelsesbestemmelsen tænkes anvendt til at tydeliggøre kravet om, at Arbejdstilsynet kan anmode arbejdsgiveren om at oplyse og dokumentere, at han har sikret sig, at de ansatte har de nødvendige kvalifikationer til at udføre arbejdet inden for de områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Den dokumentation, som arbejdsgiveren skal kunne fremvise, kan bestå i danske uddannelsesbeviser, prøveaflæggelser, certifikater m.v. For personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, kan dokumentationen tillige bestå i anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet. For personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v., og som har til hensigt at arbejde midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark inden for områder, hvor Arbejdstilsynet ikke kan foretage en forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, kan dokumentationen desuden bestå i et udenlandsk uddannelsesbevis i de situationer, hvor der er krav om uddannelse i etableringslandet, eller bevis for mindst 2 års erhvervserfaring inden for de sidste 10 år. Bestemmelsen giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, skal ansøge om at få deres erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, inden arbejdet påbegyndes. Dette vil gælde inden for de områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse m.v. i Danmark. Med hensyn til inden for hvilke områder, der stilles krav om en nærmere angivet uddannelse m.v., henvises til bemærkningerne til nr. 3. Bestemmelsen giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande m.v., og som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, skal ansøge om at få deres erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, inden arbejdet påbegyndes. Dette vil gælde inden for de områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse m.v. i Danmark. Med hensyn til inden for hvilke områder, der stilles krav om en nærmere angivet uddannelse m.v., henvises til bemærkningerne til nr. 3. Bestemmelsen giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande m.v., og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal indgive skriftlig anmeldelse til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes inden for de områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. 11

12 Med hensyn til inden for hvilke områder, der vil blive stillet krav om forudgående kontrol med henblik på anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i EU-lande m.v. henvises til bemærkningerne til nr. 3. Bestemmelsen giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i udlandet, skal indsende bevis for de erhvervsmæssige kvalifikationer i forbindelse med ansøgning eller anmeldelse. Sådanne beviser kan fx bestå i udenlandske uddannelsesbeviser, dokumentation for relevant erhvervserfaring i udlandet herunder anbefalinger eller udtalelser fra tidligere arbejdsgivere m.v. Efter den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, skal gå op til en egnethedsprøve eller gennemgå en prøvetid. For personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, samt personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande m.v., og som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, vil der blive valgfrihed med hensyn til, om de vil gå op til en egnethedsprøve eller gennemgå en prøvetid i de situationer, hvor Arbejdstilsynet ikke umiddelbart kan anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer. For personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v., og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, er udgangspunktet, at personen skal tilbydes at bevise sine erhvervsmæssige kvalifikationer ved en egnethedsprøve. Dette kan fx være tilfældet, når der er væsentlig forskel mellem den uddannelse, der kræves i Danmark, og den uddannelse, som personen har gennemført i udlandet, og Arbejdstilsynet derfor ikke umiddelbart kan anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer. Den foreslåede bestemmelse indeholder en bred bemyndigelse til at fastsætte regler, som er nødvendige for at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten på de områder inden for arbejdsmiljølovgivningen, der er omfattet af kravet om uddannelse eller aflagt prøve i medfør af denne lov og bestemmelser i henhold til denne lov. Med bestemmelsen tages højde for anerkendelsesdirektivet i det omfang, der er behov for særlige supplerende regler i arbejdsmiljølovgivningen. Direktivet pålægger myndighederne i de forskellige lande en række forpligtelser, herunder udveksling af oplysninger mellem myndighederne. Der vil således senere kunne blive behov for ændringer på bekendtgørelsesniveau som følge af anerkendelsesdirektivet. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Til 2 12

13 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag Gældende formulering Lovforslaget 1) Loven indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, L 255, s Loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver. Stk. 2. Undtaget er 1) arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, jf. dog 59, 2) arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, jf. dog 59, 3) arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste. Stk. 3. Følgende bestemmelser omfatter også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, samt det arbejde, der er nævnt i stk. 2: 1) 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted, om leverandører m.fl. og 37 om bygherrer m.v., 2) 38 og 39, for så vidt angår de i 39, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder, samt 41, 2. Loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver. Stk. 2. Undtaget er 1) arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, jf. dog 59, 2) arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, jf. dog 59, 3) arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste. Stk. 3. Følgende bestemmelser omfatter også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, samt det arbejde, der er nævnt i stk. 2: 1) 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted, om leverandører m.fl. og 37 om bygherrer m.v., 2) 38 og 39, for så vidt angår de i 39, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder, samt 41 og 41 a, a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, kun må udføre arbejde inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve, hvis personen har fået anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, og 13

14 hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande, eller lande, der har aftaler med EU, kun må udføre arbejde inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve, hvis personen har fået anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande, eller lande, der har aftaler med EU, skal have sine erhvervsmæssige kvalifikationer kontrolleret forudgående med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Dette gælder kun, når der er tale om arbejde, der har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og hvis formålet med kontrollen er at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed. 41 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgiveren efter anmodning skal dokumentere over for Arbejdstilsynet, at ansatte har de fornødne kvalifikationer til at udføre det pågældende arbejde, hvortil der kræves nærmere angivet uddannelse, prøve, certifikat, erhvervserfaring eller lignende. 74 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i tredjelande, skal ansøge om at få sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, inden arbejdet påbegyndes inden for områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har 14

15 til hensigt at arbejde fast i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande, eller lande, der har aftaler med EU, skal ansøge om at få sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, inden arbejdet påbegyndes inden for de områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at en person, som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, skal indgive skriftlig anmeldelse til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes inden for de områder, hvor der stilles krav om nærmere angivet uddannelse eller aflagt prøve. Dette gælder dog kun, når der er tale om arbejde, der har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og hvis formålet med kontrollen er at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ansøgning og anmeldelse, herunder om fremsendelse af bevis for de erhvervsmæs-sige kvalifikationer. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om aflæggelse af egnethedsprøve eller gennemførelse af prøvetid for personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et tredjeland eller i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU. Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af krav om uddannelse eller aflagt prøve i medfør af denne lov, og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. 15

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven

UDKAST. Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven UDKAST Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven (Gennemførelse af dele af anerkendelsesdirektivet m.v., ændring af godkendelser og tilladelser samt fastsættelse af hjemmelsbestemmelser m.v.)

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. At-vejledning F.1.7

At-VEJLEDNING. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. At-vejledning F.1.7 At-VEJLEDNING Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet At-vejledning F.1.7 Februar 2012 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen Revision af censorvejledningerne Afgrænsning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 2012/1 LSF 195 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2013-1205 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1)

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1) LOV nr 281 af 06/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0008489 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 2. april 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (L 221 - bilag 2).

Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 2. april 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (L 221 - bilag 2). Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Arbejdsmarkedsudvalget (L 221 - bilag 21) (Offentligt) Ved Stranden 8

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (Flere oplysninger i RUT, ændring af fristen for at anmelde ændringer i RUT, hjemmel til administrative bødeforelæg mv.) 1 I lov om udstationering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Fremsat den 17. april 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Folketingets Finansudvalg

Folketingets Finansudvalg Finansministeren Folketingets Finansudvalg J.nr. 09/02256-14 Nedenfor fremsender jeg høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslaget har

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Godkendelses-, akkrediterings- eller certificeringsordning for grønne aktør-virksomheder under en Grøn Boligkontrakt-ordning.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-32-00002 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder) L 139 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter UDKAST 11. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Obligatorisk digital kommunikation m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til 2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00068 Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til 2015/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457 Fremsat den

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere