Arealbehov. Fagnotat, marts Ny bane til Aalborg Lufthavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn"

Transkript

1 Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn

2 Godkendt dato Godkendt af APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø Rådgiver: LE34 Ryhavevej Aarhus V

3 Fagnotat Arealbehov Indhold Side 1 Indledning 5 2 Ikke-teknisk resumé Arealbehov Sydlige grundløsning Nordlige grundløsning Generelt for tilvalg til sydlige og nordlige grundløsning Opsummering 7 3 Metode for undersøgelserne Metode ved opgørelse af arealbehov 9 4 Ekspropriationer Sydlige grundløsning Lindholm Station og baneterræn, stationering Kolonihaveområde og Lergravssøerne, stationering Campingplads, boliger og erhverv ved Lufthavnsvej, stationering Sammenfatning af arealbehov ved sydlige grundløsning Nordlige grundløsning Lindholm Station og baneterræn, stationering Kolonihaveområde og Lergravssøerne, stationering Landbrugsarealer og erhverv ved Lufthavnsvej, stationering Sammenfatning af arealbehov ved nordlige grundløsning Tilvalg til sydlige linje Tilvalg til nordlige grundløsning 16 5 Servitutter Generelt for løsningerne 17 6 Øvrige forhold Generelt for løsningerne Sydlige linjeføring Nordlige linjeføring alternativet 19 8 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Generelt for løsningerne 20 9 Sammenfatning Referencer Bilag 24 Arealbehov 3/24 Indledning

4 Arealbehov 4/24 Indledning

5 1 Indledning Dette fagnotat beskriver arealbehov i forbindelse med etablering af Ny bane til Aalborg Lufthavn. Der er undersøgt to løsninger for en stikbane til Aalborg Lufthavn. Disse betegnes i fagnotatet som grundløsninger. Desuden omfatter projektet et tilvalg til hver af disse grundløsninger. Elektrificering af banen er ikke en del af projektet, men udføres i elektrificeringsprogrammet. Der er dog taget hensyn til mulighederne for elektrificering i forbindelse med frihøjden af broer, og konsekvenserne af anlæg og drift af elektrificering er beskrevet. Løsningsrummet for den samlede strækning består af: Sydlige grundløsning: Banen føres syd om Lergravssøerne og langs med Lufthavnsvej til en ny station ved lufthavnen. Der etableres et sidespor med et klargøringsanlæg. Perroner og klargøringsanlæg etableres til 204 meter lange tog. Tilvalg til sydlige grundløsning. Perroner til længere tog: Der etableres perroner og klargøringsanlæg til 300 meter lange tog. Nordlige grundløsning: Banen føres nord om Lergravssøerne og langs med Lufthavnsvej til en ny station ved lufthavnen. Der etableres et sidespor med et klargøringsanlæg. Perroner og klargøringsanlæg etableres til 204 meter lange tog. Tilvalg til nordlige grundløsning. Perroner til længere tog: Der etableres perroner og klargøringsanlæg til 300 meter lange tog. Tilvalg til begge: Der etableres bredere perroner med plads til læskur. Arealbehov 5/24 Indledning

6 2 Ikke-teknisk resumé 2.1 Arealbehov Banedanmark har gennemført undersøgelser af behovet for areal- og rettighedserhvervelse i forbindelse med anlæg af Ny bane til Aalborg Lufthavn Sydlige grundløsning Der skal eksproprieres areal til anlæg af ca. 3,0 km ny bane fra Lindholm Station til ny station ved Aalborg Lufthavn. Dog kan de første 950 meter anlægges på eksisterende baneterræn, bortset fra meget små arealer, der skal afstås fra tilgrænsende ubebyggede ejendomme. Banen anlægges med ny station, perroner, samt sidespor med klargøringsanlæg, der også skal eksproprieres areal til. Endvidere anlægges der en bro ved passage af Lindholm Å og ved passage af Thistedvej med deraf følgende arealbehov. Det samlede arealbehov for permanente ekspropriationer er 4,0 ha. Heraf er 2,8 ha statsligt/kommunalt ejede arealer, 0,2 ha erhvervsareal og 1,0 ha tilhørende kategorien andet (arealer tilhørende Aalborg Lufthavn og Lindholm Kirke). På disse berørte ejendomme, hvor ejeren beholder restarealerne, ekspropreres nogle bygninger til nedrivning, nemlig tre kolonihavehuse på kommunale ejendomme og én erhvervsbygning på lufthavnens ejendom. Herudover totaleksproprieres én erhvervsejendom, én boligejendom og én boligejendom med campingfaciliteter; i alt 1,7 ha. Alle ejendomme er beliggende langs Lufthavnsvej. Der skal endvidere eksproprieres areal til midlertidig brug til arbejdsarealer, byggepladser ved broer, adgangsvej til byggeplads og midlertidig forlægning af Thistedvej. Det samlede arealbehov til arbejdsarealer med videre er 4,0 ha. Efter endt brug reetableres arealerne så vidt muligt til deres oprindelige formål og stand og leveres tilbage til ejerne Nordlige grundløsning De to grundløsninger er ens for så vidt angår de første 950 meter og de sidste 500 meter. I forhold til den sydlige grundløsning er den midterste strækning (ca meter) af den nordlige grundløsning placeret, så færre bygninger og ejendomme ved Lufthavnsvej skal eksproprieres, og færre kolonihavehuse skal fjernes. Det samlede arealbehov for permanente ekspropriationer er 4,7 ha. Heraf er 2,5 ha statsligt/kommunalt ejede arealer og 2,2 ha tilhørende kategorien andet (arealer tilhørende Aalborg Lufthavn og Lindholm kirke). På disse berørte ejendomme, hvor ejeren beholder restarealerne, eksproprieres nogle bygninger til nedrivning, nemlig to kolonihavehuse på kommunale ejendomme. Herudover totaleksproprieres én erhvervsejendom, 1,0 ha, beliggende ved Lufthavnsvej. Det samlede arealbehov til arbejdsarealer med videre er 4,7 ha Generelt for tilvalg til sydlige og nordlige grundløsning For alle tilvalgsløsninger gælder, at der er behov for permanent ekspropriation af yderligere arealer i forhold til grundløsningerne. Arealbehov 6/24 Ikke-teknisk resumé

7 Alle yderligere arealer er beliggende vest for Thistedvej. Det yderligere arealbehov medfører ikke, at der skal fjernes flere bygninger end forudsat i grundløsningerne. Behovet for yderligere arealer er fra 0,1 ha til 0,6 ha. Det præcise yderligere arealbehov i de enkelte tilvalgsløsninger fremgår af nedenstående tabel 1. Totalekspropriationer af ejendomme og midlertidig ekspropriation til arbejdsarealer med videre er uændret ved alle tilvalgsløsninger i forhold til de to grundløsninger Opsummering I nedenstående tabel 1 opgøres det samlede arealbehov (permanente ekspropriationer) ved de to grundløsninger, samt det yderligere arealbehov ved de tre tilvalg til hver grundløsning. Arealerne er fordelt på arealkategorier opgjort efter ejerforhold. Kommunalt/statsligt ejede arealer omfatter således også kolonihaver og landbrugsarealer beliggende på kommunalt/statsligt ejede arealer. Erhverv og bolig omfatter privatejede og selskabsejede ejendomme. Andet omfatter arealer tilhørende Aalborg Lufthavn og Lindholm Kirke. Tabel 1. Opgørelse over arealbehov (permanent ekspropriation) ved de forskellige løsninger (ekskl. totaleksproprierede ejendomme). Arealbehov Kommunalt /statsligt ejet Erhverv Bolig Andet I alt Sydlige grundløsning 2,8 ha 0,2 ha - 1,0 ha 4,0 ha Nordlige grundløsning 2,5 ha - - 2,2 ha 4,7 ha Tilvalg sydlige grundløsning, længere perron + 0,1 ha ,0 ha + 0,1 ha Tilvalg nordlige grundløsning, længere perron + 0,1 ha ,2 ha + 0,3 ha Tilvalg sydlige grundløsning, længere og bredere perron + 0,2 ha ,1 ha + 0,3 ha Tilvalg nordlige grundløsning, længere og bredere perron + 0,1 ha ,5 ha + 0,6 ha Tilvalg sydlige grund - løsning, bredere perron + 0,1 ha ,0 ha + 0,1 ha Tilvalg nordlige grundløsning, bredere perron + 0,1 ha ,1 ha + 0,2 ha Udover de i tabel 1 anførte arealer er arealbehovet til totalekspropriationer henholdsvis 1,7 ha ved den sydlige linje (tre ejendomme) og 1,0 ha ved den nordlige linje (én ejendom). I tabel 2 er antallet af totalekspropriationer opgjort ved de to grundløsninger. De to gange tre tilvalgsløsninger ændrer ikke antallet af totalekspropriationer. En væsentlig del af arealerne fra de totaleksproprierede ejendomme vil kunne afhændes, når anlægsarbejdet er gennemført, nemlig 1,2 ha ved sydlig grundløsning og 0,7 ha ved nordlig grundløsning. Arealbehov 7/24 Ikke-teknisk resumé

8 I tabel 3 er antallet af bygninger, der - udover de i tabel 2 anførte ejendomme - eksproprieres til nedrivning, opgjort ved de to grundløsninger. Kolonihavehuse ligger på kommunalt ejede arealer. Erhvervsbygningen ligger på areal tilhørende Aalborg Lufthavn. Ved alle tilvalgsløsninger eksproprieres der ikke yderligere bygninger til nedrivning udover de bygninger, der er nævnt under den tilhørende grundløsning. Tabel 2. Opgørelse over antallet af ejendomme med bygninger, der totaleksproprieres. Ejendomme Kommunalt /statsligt ejet Erhverv Bolig Andet I alt Sydlige grundløsning Nordlige grundløsning Tabel 3. Opgørelse over antallet af bygninger, der eksproprieres til nedrivning (ekskl. totaleksproprierede ejendomme). Bygninger Boliger Kolonihave huse Erhvervsbygning I alt Sydlige grundløsning Nordlige grundløsning Arealbehov 8/24 Ikke-teknisk resumé

9 3 Metode for undersøgelserne 3.1 Metode ved opgørelse af arealbehov De indledende undersøgelser til brug for vurdering af arealindgrebene er foretaget ved at sammenholde projektet med matrikelkortet og ortofotos. Derudover er der foretaget besigtigelse af de berørte ejendomme i januar Der er indhentet oplysninger om de berørte ejendomme fra OIS (ejerforhold, zonestatus, ejendomsvurdering og BBR-oplysninger) /1/, fra kommuneplanen /2/ og fra lokalplaner /3/, /4/, /5/ og /6/. På baggrund af projektet for den nye bane, er der udarbejdet arealbehovsplaner i målforholdet 1:1.000, hvor projektet er vist med aktuelt matrikelkort og ortofoto fra 2010 som baggrund. I projektet er indeholdt ny bane med tilhørende skråningsanlæg, grøfter med videre samt omlægninger af veje. De omlagte veje indeholder i den forbindelse, foruden de permanente omlægninger, både arbejdsarealer og interimsveje med videre, som berøres midlertidigt. Arealbehovsplanerne viser følgende: Arealer, der afstås permanent til baneanlæg og til nye vejanlæg, samt ejendomme, der totaleksproprieres Bygninger der eksproprieres til nedrivning Arealer der eksproprieres midlertidigt Vejlukninger Fredskov Grænse for servitut om eldrift Der er udarbejdet arealbehovsplaner for hver af de to grundløsninger. På baggrund af arealbehovsplanerne er det permanente og det midlertidige arealbehov opgjort for hver ejendomskategori. Antallet af ejendomme, der forventes totaleksproprieret, og antallet af bygninger, der herudover skal eksproprieres til nedrivning, er ligeledes optalt. For tilvalgsløsningerne er projektet for det enkelte tilvalg sammenholdt med den tilhørende grundløsning, og det ekstra arealbehov (eller mindre arealbehov) ved den pågældende tilvalgsløsning er beregnet, og de ekstra arealers placering er illustreret på skitser indsat i dette fagnotat, afsnit 4.3 og 4.4. Arealbehov 9/24 Metode for undersøgelserne

10 4 Ekspropriationer 4.1 Sydlige grundløsning I dette afsnit beskrives arealbehovet for den sydlige grundløsning ved anlæg af ny bane fra Lindholm Station til ny station ved Aalborg Lufthavn opdelt på tre strækninger Lindholm Station og baneterræn, stationering Der henvises til arealplanen, tegning nr. AF-SY På denne strækning kan ny bane incl. skråningsanlæg anlægges på eksisterende baneterræn, bortset fra tre små arealer (i alt ca. 150 m 2 ), der eksproprieres fra ubebyggede grønne arealer i byzone. Der totaleksproprieres ingen ejendomme, der nedrives ingen bygninger og der er ikke behov for midlertidige ekspropriationer. Banen afskærer ikke nogen veje Kolonihaveområde og Lergravssøerne, stationering Der henvises til arealplanen, tegning nr. AF-SY Banen anlægges, så den gennemskærer et naturområde, passerer mellem og i kanten af to kolonihaveområder, forløber derefter i kanten af et areal med fredskov, og efter passage af Thistedvej forløber banen i kanten af naturområde med Lergravssøerne. De berørte arealer øst for Thistedvej er ifølge lokalplan /6/ planlagt til offentlige formål i byzone, herunder kolonihaver og park. De berørte arealer vest for Thistedvej er ifølge lokalplan /5/ planlagt til offentlige rekreative formål (park, naturområde og lignende.). Der eksproprieres i alt ca m 2, heraf fredskov ca m 2 Der totaleksproprieres ingen ejendomme. I kolonihaveområdet Åblink eksproprieres tre kolonihavehuse til nedrivning, husene Åblink 133, 135 og 137. Flere kolonihavehuse, herunder Åblink 127, 129 og 131 kommer til at ligge meget tæt ved baneanlægget. Ligeledes vil op til otte kolonihaver, der ligger ud til Thistedvej, i større eller mindre grad blive domineret af Thistedvej, der bliver hævet langs den vestlige afgrænsning af kolonihaveområdet Åblink. Banen afskærer ikke nogen veje, bortset fra et lille areal af vejen i kolonihaveområdet Voerbjerglund, der betyder, at vejen skal flyttes nogle få meter i et sving. Midlertidige ekspropriationer Der eksproprieres midlertidigt i alt ca m 2, heraf ca m 2 til arbejdsområde ved banens passage over Lindholm Å, ca m 2 fredskov til broanstillingsplads og arbejdsareal i øvrigt ved Thistedvej og ca m 2 til interimsvej og arbejdsareal i øvrigt langs Thistedvej. De midlertidige ekspropriationer berører kolonihaver, skovbevoksede arealer, andre grønne arealer samt oplagspladser ved erhvervsejendomme. Det er herudover overvejet at etablere en adgangsvej til broanstillingsplads ved østside af Lindholm Å, som omtalt i Anlægsbeskrivelsen. Eventuelt areal hertil er ikke indregnet i nærværende arealopgørelse. Arealbehov 10/24 Ekspropriationer

11 4.1.3 Campingplads, boliger og erhverv ved Lufthavnsvej, stationering Der henvises til arealplanen, tegning nr. AF-SY Banen anlægges så den gennemskærer en campingplads, og derefter langs Lufthavnsvej i sydside af en række ejendomme, nemlig en særskilt boligejendom ved campingpladsen, én privat boligejendom, én kommunal boligejendom, to bebyggede erhvervsejendomme, ubebyggede arealer i landzone og ubebyggede erhvervsarealer i byzone, herunder dele af P-pladser. På den kommunale boligejendom er der i 2014 nedrevet otte boliger således, at ejendommen nu (januar 2015) er ubebygget. Det er oplyst, at kontrakten mellem Aalborg Kommune og forpagteren om drift af campingplads er opsagt pr. 31. december På den vestlige strækning stationering eksproprieres et bredere areal, så der kan anlægges sidespor med klargøringsanlæg med tilhørende parkeringsplads og bygning samt station med perron og to spor. Der eksproprieres i alt ca m 2, heraf ca m 2 fra kommunale ejendomme og ca m 2 fra ejendomme tilhørende Aalborg Lufthavn. Herudover totaleksproprieres tre ejendomme med et samlet areal på ca m 2. Det omfatter én boligejendom med campingfaciliteter, én almindelig boligejendom og én erhvervsejendom med kontor og lagerbygninger tæt på lufthavnen. Når anlægget er etableret, vil ca m 2 af arealet fra disse tre ejendomme kunne afhændes igen. Udover bygningerne på de tre ejendomme, der totaleksproprieres, eksproprieres en erhvervsbygning på Aalborg Lufthavns ejendom til nedrivning. Banen afskærer den private fællesvej Lervej fra Lufthavnsvej, men Lervej har forbindelse til Ny Lufthavnsvej. Projektet medfører endvidere, at der ikke længere er vejadgang fra Lufthavnsvej til arealerne mellem ny bane, Thistedvej og Lervej. Disse arealer ejes af Aalborg Kommune henholdsvis Aalborg Lufthavn, foruden restarealer fra ejendomme der totaleksproprieres til ny bane. Arealerne ligger ifølge kommuneplanens rammer for Lindholm i et udviklingsområde, jævnfør figur 1, hvor der endnu ikke er taget stilling til ejendommenes fremtidige anvendelsesmuligheder /2/. Figur 1. Kort fra kommuneplan. Udviklingsområde (gult). Arealbehov 11/24 Ekspropriationer

12 Det forudsættes, at disse arealer kan adgangsbetjenes direkte fra Thistedvej og Lervej, uden anlæg af ny adgangsvej, indtil der foreligger en plan for anvendelsen af dette udviklingsområde. Midlertidige ekspropriationer Der eksproprieres midlertidigt i alt ca m 2 til tre arbejdspladser/depotarealer langs Lufthavnsvej, heraf ca m 2 på arealer tilhørende Aalborg Kommune (pplads og campingplads) og ca m 2 udyrket areal tilhørende Aalborg Lufthavn Sammenfatning af arealbehov ved sydlige grundløsning I tabel 4 er der en oversigt over arealbehovet fordelt på de tre delstrækninger. Tabel 4. Opgørelse over arealbehov ved sydlige grundløsning. Delstrækning Ejendomme der totaleksproprieres Antal Ha Permanent arealbehov Ha Midlertidigt arealbehov Ha Stationering ,0 0,0 Stationering ,3 2,2 Stationering ,7 1,7 1,8 I alt 3 1,7 4,0 4,0 4.2 Nordlige grundløsning I dette afsnit beskrives arealbehovet for den nordlige grundløsning ved anlæg af ny bane fra Lindholm Station til ny station ved Aalborg Lufthavn, opdelt på tre strækninger Lindholm Station og baneterræn, stationering Der henvises til arealplanen, tegning nr. AF-NO Arealbehovet og øvrige forhold er uændret i forhold til den sydlige grundløsning se beskrivelse i afsnit Kolonihaveområde og Lergravssøerne, stationering Der henvises til arealplanen, tegning nr. AF-NO Banen anlægges så den gennemskærer et naturområde, passerer i kanten kolonihaveområdet Voerbjerlund, forløber derefter gennem et areal med fredskov og anden skov, gennem landbrugsmæssigt dyrket areal, og efter passage af Thistedvej forløber banen gennem et landbrugsmæssigt dyrket areal, så arealet deles. Arealbehov 12/24 Ekspropriationer

13 Landbrugsarealerne øst og vest for Thistedvej er ikke omfattet af nogen lokalplan og ligger i landzone. De øvrige berørte arealer øst for Thistedvej er ifølge lokalplan /6/ udlagt til offentlige formål, herunder kolonihaver og park. Der eksproprieres i alt ca m 2, heraf fredskov ca m 2. Der totaleksproprieres ingen ejendomme. I kolonihaveområdet Voerbjerglund eksproprieres to kolonihavehuse til nedrivning, husene Voerbjerglund 1 og 2. Banen afskærer vejadgangen til den sydligste del af kolonihaveområdet Voerbjerglund. Derfor eksproprieres areal til anlæg af ny adgangsvej øst for kolonihaverne ud for den sydlige del af kolonihaveområdet. En del af kolonihaveejendommen matr. nr. 6o, en del af fredskovarealet matr. nr. 3eu og en del af landbrugsarealet matr. nr. 79h afskæres. I forbindelse med ekspropriationsprocessen vil der være mulighed for i dialog med ejerne at løse problemerne ved afskæring af disse arealer, f.eks. ved magelæg. Herudover afskæres det bevoksede areal af matr. nr. 11cu, mellem ny bane og Lindholm å. Der skal i samarbejde med ejeren, Aalborg kommune, etableres fornøden adgang til dette areal. Midlertidige ekspropriationer Der eksproprieres midlertidigt i alt ca m 2, heraf ca m 2 til broanstillingsplads og arbejdsområde ved banens passage over Lindholm Å, ca. 800 m 2 til adgangsvej til byggeplads fra Thistedvej, ca m 2 til arbejdsområde, interimsvej og broanstillingsplads ved Thistedvej. De midlertidige ekspropriationer berører fredskov (ca m 2 ), grønne arealer og landbrugsmæssigt dyrkede arealer. Det er herudover overvejet at etablere en adgangsvej til broanstillingsplads ved østside af Lindholm Å, som omtalt i Anlægsbeskrivelsen. Eventuelt areal hertil er ikke indregnet i nærværende arealopgørelse Landbrugsarealer og erhverv ved Lufthavnsvej, stationering Der henvises til arealplanen, AF-NO Banen anlægges gennem et landbrugsmæssigt dyrket areal, gennem en kommunal boligejendom (ubebygget), og fra stationering anlægges banen som ved sydlige grundløsning. På hele strækningen stationering eksproprieres et bredere areal, så der kan anlægges sidespor med klargøringsanlæg samt station med perron og to spor. Der eksproprieres i alt ca m 2, heraf ca m 2 af kommunale ejendomme og ca m 2 fra ejendom tilhørende Aalborg Lufthavn. Herudover totaleksproprieres én erhvervsejendom (ca m 2 ) med kontor og lagerbygninger tæt på lufthavnen. Udover bygningerne på denne ejendom, der totaleksproprieres, eksproprieres ikke andre bygninger. Når anlægget er etableret, vil ca m 2 af arealet fra denne ejendom kunne afhændes igen. Midlertidige ekspropriationer Der eksproprieres midlertidigt i alt ca m 2 til arbejdsområde langs nordsiden af banen og til depotareal på P-plads tilhørende Aalborg Kommune Sammenfatning af arealbehov ved nordlige grundløsning I tabel 5 er der en oversigt over arealbehovet fordelt på de tre delstrækninger. Arealbehov 13/24 Ekspropriationer

14 Tabel 5. Opgørelse over arealbehov ved nordlige grundløsning Delstrækning Ejendomme der totaleksproprieres Permanent arealbehov Midlertidigt arealbehov Antal Ha Ha Ha Stationering ,0 0,0 Stationering ,1 3,6 Stationering ,0 1,6 1,0 I alt 1 1,0 4,7 4,7 Arealbehov 14/24 Ekspropriationer

15 4.3 Tilvalg til sydlige grundløsning De tre tilvalgsløsninger medfører et yderligere arealbehov og et mindre arealbehov, som vist på nedenstående figur 2. Det yderligere netto-arealbehov er anført ved hver løsning. Det yderligere arealbehov (permanent ekspropriation) medfører ikke, at der skal fjernes flere bygninger eller berøres flere ejendomme end forudsat i grundløsningen, ligesom det ikke medfører yderligere behov for midlertidig ekspropriation. Længere tog - Netto arealbehov: m 2 Længere tog og bredere perron - Netto arealbehov: m 2 Bredere perron - Netto arealbehov: m 2 Figur 2. Ændret arealbehov ved tilvalg til sydlige grundløsning Arealbehov 15/24 Ekspropriationer

16 4.4 Tilvalg til nordlige grundløsning De tre tilvalgsløsninger medfører henholdsvis et yderligere arealbehov og et mindre arealbehov som vist på nedenstående figur 3. Det yderligere netto-arealbehov er anført ved hver løsning. Det yderligere arealbehov (permanent ekspropriation) medfører ikke, at der skal fjernes flere bygninger eller berøres flere ejendomme end forudsat i grundløsningen, ligesom det ikke medfører yderligere behov for midlertidig ekspropriation. Længere tog - Netto arealbehov: m 2 Længere tog og bredere perron - Netto arealbehov: m 2 Bredere perron - Netto arealbehov: m 2 Figur 3. Ændret arealbehov ved tilvalg til nordlige grundløsning. Arealbehov 16/24 Ekspropriationer

17 5 Servitutter 5.1 Generelt for løsningerne En servitut kan pålægges ved ekspropriation, og er et indgreb, der berettiger til erstatning, idet det indskrænker ejerens rådighed over sin ejendom. Kommissionen fastsætter størrelsen af den erstatning, som hver enkelt servitut udløser til de berørte grundejere. Det forventes ikke, at der bliver behov for at pålægge tilgrænsende ejendomme servitutter i forbindelse med Ny bane til Aalborg Lufthavn, men det vil blive afklaret i den videre proces. De servitutter, der kunne komme på tale er: Servitut om støttemur (tilstedeværelse og adgang til vedligeholdelse) Servitut om ledninger (elkabler til banens drift, afvandingsledninger) Servitut om færdselsrettigheder til baneanlæg, broer med videre Disse servitutter vil i givet fald kun medføre mindre rådighedsindskrænkninger for de berørte ejendomme og vil generelt ikke være til stor gene for den fortsatte udnyttelse af ejendommene. Ved en senere elektrificering af banen vil der blive behov for at pålægge tilgrænsende ejendomme el-driftsservitut, som beskrives i det følgende: Arealer, som støder op til baneanlægget, vil blive pålagt en servitut (el-driftsservitut) af hensyn til sikkerheden omkring kørestrømsanlæg og togenes uforstyrrede drift. Servitutten, der pålægges som et bælte langs jernbanen, indskrænker ejeres rådighed over de banenære arealer, og pålægger restriktioner på bevoksning, bygninger og lign. Ejeren af en ejendom, som pålægges en el-driftsservitut, kan få udbetalt en erstatning. Der udbetales erstatning, hvor servitutterne medfører beskæring af træer, flytning af udhuse, plankeværk, flagstænger og lignende. Ingen dele af en ejendoms træer og buske må ud fra en forstfaglig helhedsvurdering udgøre en risiko for, ved væltning eller nedfald, at komme tættere end 3 meter på køreledningsanlægget. Såfremt de nedenfor anførte bestemmelser om ejerens forpligtelser ikke overholdes, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen at bringe den servitutstridige tilstand til ophør, eller Banedanmark kan selv foretage beskæring af bevoksning m.v. Servitutten om eldrift forventes at få følgende ordlyd: Inden for de nedenfor nævnte afstande, målt vandret fra nærmeste elektrificerede spormidte, må følgende ikke findes på ejendommen: Inden for 10 meter: Maskiner og arbejdskøretøjer højere end 2 meter, tilskuerpladser, oplagspladser og bygninger, stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget. Inden for 14 meter: Flagstænger og brønde til vandforsyning med stift pumperør. Inden for 19 meter: Tråde hørende til hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står, trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner eller træer, der ved væltning kan komme i kontakt med eller beskadige spændingsførende dele af køreledningsanlægget. Linjer svarende til de nævnte afstande fra spormidte er tegnet på arealplanerne, på arealer der ikke er bane eller offentlig vej. Arealbehov 17/24 Servitutter

18 6 Øvrige forhold 6.1 Generelt for løsningerne Det bliver nødvendigt at inddrage arealer, hvor der er fredskovpligt ifølge matrikelkortet. I fagnotatet Planforhold afsnit 3.3 er der en beskrivelse af skovlovens bestemmelser og af det berørte areals placering. Nedenfor i afsnit 6.1 og 6.2 er der for hver linjeføring henvisning til, hvor der er en nærmere beskrivelse af, hvilke fredskovspligtige arealer der skal inddrages. Herudover inddrages offentligt ejede skovbevoksede arealer, der kan være omfattet af fredskovpligt jævnfør skovloven 3, stk. 1 nr. 3./7/. Det er Naturstyrelsen, der tager stilling til, om et konkret offentligt ejet areal er omfattet af nævnte bestemmelse. Som kompensation for det nedlagte skovareal skal der etableres erstatningsskov. Naturstyrelsen fastsætter omfanget af erstatningsskov, men det må forventes at være to gange større end det inddragede areal, uanset om anvendelsen er midlertidig eller permanent. For midlertidigt anvendte fredskovspligtige arealer kan der stilles vilkår om genplantning af arealet, uafhængigt af erstatningsskoven. Fredskov beskrives i øvrigt i fagnotatet Natur og overfladevand. 6.2 Sydlige grundløsning De berørte fredskovsarealer er beskrevet i afsnit 4.1, underafsnittet Kolonihaveområde og Lergravssøerne, stationering Grænsen for det berørte fredskovsareal er vist med særlig signatur på arealplanen, der er nævnt i afsnittet. 6.3 Nordlige grundløsning De berørte fredskovsarealer er beskrevet i afsnit 4.2, underafsnittet Kolonihaveområde og Lergravssøerne, stationering Grænsen for det berørte fredskovsareal er vist med særlig signatur på arealplanen, der er nævnt i afsnittet. Det bemærkes, at det fredskovspligtige areal ved denne løsning gennemskæres. I forbindelse med ekspropriationsprocessen vil der være mulighed for i dialog med Naturstyrelsen og ejerne at løse problemerne ved denne gennemskæring, f.eks. ved magelæg. Arealbehov 18/24 Øvrige forhold

19 7 0-alternativet 0-Alternativet er, at der ikke anlægges en bane til Aalborg Lufthavn. Transporten til lufthavnen vil da foregå som i dag. Klargøringsanlægget på Lindholm Station bliver liggende, og der opsættes støjskærme. Desuden gennemføres nødvendige ændringer af stationen og den tilstødende bane som følge af elektrificering af banen og etablering af det nye signalsystem. Arealbehov 19/24 0-alternativet

20 8 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 8.1 Generelt for løsningerne Der mangler ikke nogen undersøgelser for at kunne foretage vurdering af arealbehovet. Arealbehov 20/24 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne

21 9 Sammenfatning I nedenstående tabel 6 opgøres det samlede arealbehov (permanente ekspropriationer) ved de to grundløsninger, samt det yderligere arealbehov ved de tre tilvalg til hver grundløsning. Arealerne er fordelt på arealkategorier opgjort efter ejerforhold. Kommunalt/statsligt ejede arealer omfatter således også kolonihaver og landbrugsarealer beliggende på kommunalt/statsligt ejede arealer. Erhverv og bolig omfatter privatejede og selskabsejede ejendomme. Andet omfatter arealer tilhørende Aalborg Lufthavn og Lindholm Kirke. Tabel 6. Opgørelse over arealbehov (permanent ekspropriation) ved de forskellige løsninger (ekskl. totaleksproprierede ejendomme). Arealbehov Kommunalt /statsligt ejet Erhverv Bolig Andet I alt Sydlige grundløsning 2,8 ha 0,2 ha - 1,0 ha 4,0 ha Nordlige grundløsning 2,5 ha - - 2,2 ha 4,7 ha Tilvalg sydlige grundløsning, længere perron + 0,1 ha ,0 ha + 0,1 ha Tilvalg nordlige grundløsning, længere perron + 0,1 ha ,2 ha + 0,3 ha Tilvalg sydlige grundløsning, længere og bredere perron + 0,2 ha ,1 ha + 0,3 ha Tilvalg nordlige grundløsning, længere og bredere perron + 0,1 ha ,5 ha + 0,6 ha Tilvalg sydlige grund - løsning, bredere perron + 0,1 ha ,0 ha + 0,1 ha Tilvalg nordlige grundløsning, bredere perron + 0,1 ha ,1 ha + 0,2 ha Udover de i tabel 6 anførte arealer er arealbehovet til totalekspropriationer henholdsvis 1,7 ha ved den sydlige linje (tre ejendomme) og 1,0 ha ved den nordlige linje (én ejendom). I tabel 7 er antallet af totalekspropriationer opgjort ved de to grundløsninger. De to gange tre tilvalgsløsninger ændrer ikke antallet af totalekspropriationer. En væsentlig del af arealerne fra de totaleksproprierede ejendomme vil kunne afhændes, når anlægsarbejdet er gennemført, nemlig 1,2 ha ved sydlig grundløsning og 0,7 ha ved nordlig grundløsning. I tabel 8 er antallet af bygninger, der - udover de i tabel 7 anførte ejendomme - eksproprieres til nedrivning, opgjort ved de to grundløsninger. Kolonihavehuse ligger på kommunalt ejede arealer. Erhvervsbygningen ligger på areal tilhørende Aalborg Lufthavn. Ved alle tilvalgsløsninger eksproprieres der ikke yderligere bygninger til nedrivning udover de bygninger, der er nævnt under den tilhørende grundløsning. Arealbehov 21/24 Sammenfatning

22 Tabel 7. Opgørelse over antallet af ejendomme med bygninger, der totaleksproprieres. Ejendomme Kommunalt /statsligt ejet Erhverv Bolig Andet I alt Sydlige grundløsning Nordlige grundløsning Tabel 8. Opgørelse over antallet af bygninger, der eksproprieres til nedrivning (ekskl. totaleksproprierede ejendomme). Bygninger Boliger Kolonihave huse Erhvervsbygning I alt Sydlige grundløsning Nordlige grundløsning Arealbehov 22/24 Sammenfatning

23 10 Referencer /1/ Den Offentlige Informationsserver (OIS), med adgang gennem LIFA OIS. /2/ Aalborg kommune. Kommuneplan t.aspx /3/ Lokalplan Aalborg Lufthavn, Lindholm /4/ Lokalplan Erhvervsområde ved Aalborg Lufthavn /5/ Lokalplan Lindholm Industripark /6/ Lokalplan Vestforbindelsen Nord og del af Lindholm /7/ Skovloven. Lovbekendtgørelse 678 af 14. juni Arealbehov 23/24 Referencer

24 11 Bilag Følgende arealplaner hører til fagnotat om arealbehov: AF-SY Grundløsning sydlig linje, st AF-SY Grundløsning sydlig linje, st AF-SY Grundløsning sydlig linje, st AF-NO Grundløsning nordlig linje, st AF-NO Grundløsning nordlig linje, st AF-NO Grundløsning nordlig linje, st Arealbehov 24/24 Bilag

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Arealforhold - Fagnotat, februar 2013 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2013 Birgitte Sandgaard Christensen,

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Ingeniør Stine Kirkeskov

Læs mere

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Program for dagen Formiddag Velkomst og fælles gennemgang af projektet Spørgsmål og svar Ejendomsvis/personlig gennemgang af projektet Eftermiddag Besigtigelse af projektet

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. 199.10 Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) Vedtaget 2. udkast, nov. 1998 N Ringvejen Motorvej LOKALPLAN- OMRÅDE Skibsby HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. "Ministeren bedes oplyse

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Ministeren bedes oplyse Trafikudvalget L 11 - Offentlig Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 6. januar 2005 SJ 400-2 Trafikudvalget har i brev af 10. december 2004 stillet mig følgende spørgsmål

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Arealforhold Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP GO-CART BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Else-Marie Hjerrild Lorenzen Else-marie.lorenzen @atkinsglobal.com

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

A F G Ø R E L S E. i sagen om ophævelse af fredskovspligt ved plejehjem i Hjørring Kommune

A F G Ø R E L S E. i sagen om ophævelse af fredskovspligt ved plejehjem i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. november 2005 J.nr.: 03-51/NJ-0002 AGS A F G Ø R E L S E

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Arealbehov - Fagnotat, februar 2012 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udgivet: Reversionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 28. september 2011 Rikke Ramsgaard Hald, Atkins

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Lokalplan 114 Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Indhold Redegørelse Indledning................................................................................................................... 5 Lokalplanens

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797 LOKALPLAN 14.21 Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Lokalplanens bagggrund...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5 Lokalplanens retsvirkninger...5

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 21 omfattende område 2.F.o2. til fritidsformål (surfing) i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982)

Læs mere

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985 LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir JAN 1985 I I I N D H O L D S F O R T E G N E L S E -------------------------------------- REDEGØRELSE

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Arealforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 19.08.2016 Jeppe Dahl-Nielsen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 31. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Spildevandskloakering af lufthavnsområdet

Spildevandskloakering af lufthavnsområdet Spildevandskloakering af lufthavnsområdet (uddrag af bydelsplan G3, signaturforklaring forefindes efterfølgende) 1 Aktuelt ændringsforslag: (uddrag af bydelsplan R3 med supplerende tekstangivelser og illustrationer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l De miljømæssige forhold inden for lokalplanens område 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ny helårsbolig i fredskov i Mariagerfjord Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ny helårsbolig i fredskov i Mariagerfjord Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. juni 2009 J.nr. NKN-51-00060 meh Afgørelse i sagen om opførelse af ny helårsbolig

Læs mere

Arealforhold. Fagnotat. Ny bane til Billund

Arealforhold. Fagnotat. Ny bane til Billund Arealforhold Fagnotat Ny bane til Billund Godkendt dato Godkendt af 11.01.2018 Rasmus Hejlskov Olsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.10.2017 Brian A. Graugaard Arealforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager

Arealbehov. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager Arealbehov - Fagnotat Ny bane Hovedgård - Hasselager Revideringsdato Resume af Ændringer Udført Kontrolleret Godkendt ændringer markeret 28.11.2017 Endelig Nej PMB ACD/JBN JBN Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Tilladelse til trætopbane i fredskov på Munkerup, matr. nr. 108 bd m.fl. Rø, Bornholms Regionskommune

Tilladelse til trætopbane i fredskov på Munkerup, matr. nr. 108 bd m.fl. Rø, Bornholms Regionskommune Tor Madsen Brommegaard Brommevej 19 3760 Gudhjem Bornholm J.nr. NST-321-02882 Ref. JIGNO Den 1. april 2011 mail@brommegaard.dk Tilladelse til trætopbane i fredskov på Munkerup, matr. nr. 108 bd m.fl. Rø,

Læs mere

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov Hørsholm Kongevej Rude Skov Holte Hallerne Kongevejen Rudegårds Alle Rudegård Stadion Rudesøvej Rudesø Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND ELEKTRIFICERING ESBJERG - LUNDERSKOV (Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. november 2013) 1. hæfte Tirsdag den 26.

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68. Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68. Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68 Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by. Udarbejdet i december 1989 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Anmelder: Mtr. nr. 54 c. 54 d. Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup. Hou by, Hals. Tlf. 99.549999. HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13.

Anmelder: Mtr. nr. 54 c. 54 d. Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup. Hou by, Hals. Tlf. 99.549999. HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13. Mtr. nr. 54 c Hou by, Hals 54 d Anmelder: Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup Tlf. 99.549999 HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13 r-- rn JANUAR 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 6.13 1. 2. 3. 4.

Læs mere

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38 for omddet omkring MagEebyhallen DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for området omkring Maglebyhallen Udarbejdet af Plan og Teknik, Planlægningsafdelingen, oktober 1993 INDHOLD

Læs mere

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Planforhold, kulturhistoriskeog Forord Forord Dette fagnotat omhandler planforhold, kulturhistoriske-

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

TIL SALG MEULENBORG PARK 2 3070 SNEKKERSTEN

TIL SALG MEULENBORG PARK 2 3070 SNEKKERSTEN TIL SALG MEULENBORG PARK 2 3070 SNEKKERSTEN 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 2d og 2aa, Meulenborg, Helsingør Jorder. BELIGGENDE: Meulenborg Park 2 3070 Snekkersten KOMMUNE: Helsingør kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere