Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12"

Transkript

1 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk. 2 Tilknytning... 2 Stk. 3 Censorkorps... 2 Stk. 4 Sprog Faglig profil... 2 Stk. 1 Uddannelsens formål... 2 Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil... 2 Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur... 2 Stk. 4 Erhvervssigte Kompetencebeskrivelse... 3 Stk. 1 Kompetenceprofil Uddannelsens opbygning... 4 Stk. 1 Uddannelsens fagelementer Dispensation Ikrafttrædelse m.v Stk. 1 Gyldighed... 5 Stk. 2 Overførsel... 5 Stk. 3 Ændringer... 5 Bilag 1 Kassogrammer... 6 Bilag 2 Overgangsordninger... 7 Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt Bilag 4 IT kassogram (CITIs fire IT-kategorier) Side 1 af 12

2 1 Titel, tilknytning og sprog Til denne uddannelsesspecifikke studieordning knytter der sig også en fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Titel Bacheloruddannelsen i biokemi leder frem til en bachelorgrad i biokemi med betegnelsen BSc i biokemi. På engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Biochemistry. Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Biomolekylær Videnskab og Teknologi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Bacheloruddannelsen i biokemi giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i biokemi, såfremt der søges om optagelse i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsen 9, stk. 1). Stk. 3 Censorkorps Følgende censorkorps benyttes på bacheloruddannelsens konstituerende dele: Censorkorps for Biologi. Stk. 4 Sprog Uddannelsens sprog er dansk. 2 Faglig profil Stk. 1 Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i biokemi er en forskningsbaseret tværfaglig uddannelse, hvis mål er at give den studerende kompetencer, færdigheder og viden indenfor uddannelsens centrale fag, herunder et grundlæggende kendskab til og indsigt i biokemiens metoder og videnskabelige fundament. Uddannelsen fokuserer i høj grad på udvikling af eksperimentelle kompetencer og færdigheder. Uddannelsens valgfrie undervisningsforløb benyttes til en individuel profilering af uddannelsen. Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil Uddannelsens centrale fagområder er kemi, biokemi, proteinkemi, cellebiologi, molekylærbiologi og genetik samt biostatistik og bioinformatik. Endvidere indgår matematik i uddannelsen. Bacheloruddannelsen i biokemi har implementeret et IT-certifikat i undervisningen. Dette er godkendt af CITI (Center for IT Innovation ved Københavns Universitet). ITcertifikatet dokumenterer, at de studerende har opnået IT-kompetencer af relevans for deres faglighed. For detaljer se For nærmere om IT-kategorier IT-kat se bilag 4. Uddannelsens centrale fagområde er biokemi. Uddannelsen kombinerer de to fagområder kemi og biologi ved at biologiske systemer betragtes ud fra en kemisk vinkel med fokus på det molekylære plan. Gennem forståelse af levende organismers metabolisme, energiomsætning og metabolitter berøres også fagområder som medicin og bioteknologi, men det er de basale molekylære mekanismer der er i fokus. Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point. Uddannelsen indeholder ingen specialiseringer. Side 2 af 12

3 Stk. 4 Erhvervssigte Bacheloruddannelsen i biokemi sigter især mod et videre kandidatuddannelsesforløb, men kan også sigte mod følgende erhvervsfunktioner og/eller -områder: Bioteknologiske virksomheder. Medicinalindustrien. 3 Kompetencebeskrivelse I løbet af bacheloruddannelsen opnår studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende vil desuden opnå yderligere kvalifikationer gennem valgfrie fagelementer og andre studieaktiviteter. Stk. 1 Kompetenceprofil En bachelor i biokemi har efter endt uddannelse tilegnet sig følgende: Viden om: Uorganisk kemi. Organisk kemi. Analytisk kemi. Spektroskopi. Fysisk kemi. Molekylærbiologi og bioteknologi. Proteinkemi og enzymteknologi. Biokemi (metabolisme og enzymologi). Strukturel biokemi og biofysik. Cellebiologi og signaltransduktion. Genetik. Biostatistik og bioinformatik. Genomics, metabolomics og proteomics teknologier. Teori og metode (både eksperimentelt og teoretisk) inden for biokemi og kemi samt et eller flere selvvalgte fagområder (molekylær biologi, proteinkemi, cellebiologi, genetik og immunologi). Færdigheder i at: Læse og forstå biokemisk faglitteratur på engelsk og dansk. Bearbejde og analysere videnskabelige eksperimentelle data. Anvende metoder relevante for eksperimentel biokemi og biologi ud fra en betydelig laboratorieerfaring. Håndtere genetisk modificerede organismer på videnskabelig og sikker vis. Arbejde både selvstændigt og i gruppesammenhæng med biokemiske problemstillinger. Beskrive og formulere biokemiske problemstillinger i videnskabelig sammenhæng. Benytte almindeligt og specialiseret software samt moderne informationsteknologi til biokemisk arbejde (IT-kat: 1, 2). Kompetencer til at: Planlægge, udføre, afrapportere og præsentere et mindre, forskningspræget projekt. Udvælge og vurdere relevante teoretiske og eksperimentelle metoder til løsning af biokemiske problemstillinger. Udvælge og anvende et bredt udsnit af forskelligartet apparatur til løsning af kemiske, biokemiske og biologiske problemstillinger (IT-kat: 2, 3, 4). Side 3 af 12

4 Formidle, skriftligt og mundtligt, faglige problemstillinger under anvendelse af faglig korrekt terminologi (IT-kat: 3). Vurdere fagområdernes muligheder og begrænsninger for anvendelse af forskellige teorier, metoder og apparatur (IT-kat: 4). Vurdere sikkerhedsmæssige og miljømæssige aspekter i forbindelse med biokemisk, biologisk og kemisk arbejde. Identificere og strukturere egne læringsbehov indenfor de relevante og tilstødende fagområder. 4 Uddannelsens opbygning Obligatoriske og begrænset valgfrie fagelementer samt bachelorprojektet udgør de konstituerende fagelementer på uddannelsen (jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 15). Stk. 1 Uddannelsens fagelementer Uddannelsen er på 180 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 150 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. Valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. Stk. 1.1 Obligatoriske fagelementer 150 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NBIB13010U Grundlæggende biovidenskab (BioScience)* Blok 1 7,5 ECTS-point NKEB13001U Organisk kemi i naturvidenskab (KemiOnat)* Blok 1 15 ECTS-point NMAB13022U Introduktion til matematik for de kemiske fag Blok 2 7,5 ECTS-point (MatIntroKem)* NKEB11004U Almen og uorganisk kemi* (AlmUorg)* Blok 3 7,5 ECTS-point NBIB13011U Makromolekylær biokemi og biofysik (Biostruktur)* Blok 3 7,5 ECTS-point NBIB13009U Metabolisme og enzymologi (Biokemi1)* Blok 4 15 ECTS-point NMAA08015U Statistik for (StatBK) Blok 1 7,5 ECTS-point NKEB14013U Fysisk kemi for Blok 1 7,5 ECTS-point NBIB14027U Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi Blok 2 15 ECTS-point NBIB14029U enzymteknologi Blok 3 15 ECTS-point NBIB14028U Projektkursus: Biokemi Blok 4 7,5 ECTS-point NBIB14030U Cellebiologi for Blok 4 7,5 ECTS-point NKEA05034U Videnskabsteori og etik for de kemiske fag (VtKem) Blok 4 7,5 ECTS-point NBIB15021U Bioinformatics Blok 3 7,5 ECTS-point NBIB12001U (BacprojBiokem) Blok ECTS-point Kurserne markeret med (*) på listen ovenfor, indgår i førsteårsprøven. Reglerne for førsteårsprøven er beskrevet i den fælles del af studieordningen. Stk. 1.2 Begrænset valgfrie fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NBIA06017U Protein Science A (ProtSciA) Blok 1 15 ECTS-point NBIB10009U Gene Technology (Gentek) Blok 1 15 ECTS-point NBIA06019U Protein Science C (ProtSciC) Blok 1 7,5 ECTS-point SMOB14001U Cellular Neuroscience Blok 1 7,5 ECTS-point NBIA07002U Molecular Cell Biology Blok 2 15 ECTS-point NBIB14019U Immunology (Immun) Blok 2 15 ECTS-point NBIB16001U Molecular Microbiology Blok 2 15 ECTS-point NKEB13008U Crystallography- BSc Blok 2 7,5 ECTS-point Side 4 af 12

5 LFYB10036U Biofysik Blok 2 7,5 ECTS-point NKEB16004U Introduktion til medicinalkemi Blok 2 7,5 ECTS-point NKEB14006U Eksperimentel fysik kemi (FysKem2) Blok 2 7,5 ECTS-point Stk. 1.3 Valgfrie fagelementer 15 ECTS-point dækkes af valgfrie fagelementer. Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 15 ECTS-point. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Projekter uden for kursusregi på op til 15 ECTS-point kan indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan indgå i uddannelsens valgfri del med 15 ECTS-point. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 1.4 Mobilitetsvindue Udnyttelse af mobilitetsvinduet forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen i biokemi er placeret i blok 1+2 på 3. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Den studerende har herudover mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på et andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. 5 Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 6 Ikrafttrædelse m.v. Stk. 1 Gyldighed Denne fagspecifikke del af studieordningen gælder for alle studerende, som indskrives på uddannelsen se dog bilag 2. Stk. 2 Overførsel For studerende indskrevet på en tidligere studieordning, kan overførsel til denne studieordning finde sted efter gældende overgangsregler eller efter individuel meritvurdering af studienævnet. Stk. 3 Ændringer Studieordningen kan ændres én gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Ændringer skal indstilles af studienævnet og godkendes af dekanen. Hvis der ændres i denne studieordning, tilføjes der om nødvendigt også en overgangsordning, så en studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse efter den ændrede studieordning. Side 5 af 12

6 Bilag 1 Kassogrammer Alle de obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), der er defineret nedenfor, skal følges i studieår og blokke som angivet i kassogrammet. Kassogram Bacheloruddannelsen i biokemi Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Grundlæggende biovidenskab* Introduktion til matematik for de kemiske fag* Organisk kemi i naturvidenskab* Almen og uorganisk kemi* Makromolekylær biokemi og biofysik* Metabolisme og enzymologi* 2. år Statistik for Fysisk kemi for Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi enzymteknologi Projektkursus: Biokemi Cellebiologi for 3. år Valgfri Begrænset valgfri Bioinformatics Videnskabsteori og etik for de kemiske fag Valgfri Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri. Valgfri. Begrænset valgfrie og valgfrie fagelementer kan bytte placering. Side 6 af 12

7 Bilag 2 Overgangsordninger Den fælles del af studieordningerne gælder for alle indskrevne studerende på det Naturog Biovidenskabelige Fakultet. Overgangsordningerne nedenfor indeholder udelukkende dele, der adskiller sig fra reglerne og retningslinjerne i den gældende studieordning. Alle relevante oplysninger, der måtte mangle i overgangsordningerne, forefindes således ovenfor i studieordningen. Stk. 1 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2015/16 Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2015/16 skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på. Begrænset valgfrie fagelementer Begrænset valgfrie fagelementer udbudt i denne studieordning (se ovenfor) NKEB14008U Bioorganisk kemi og lægemiddelkemi Nedlagt* 7,5 ECTS-point *Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. Stk. 2 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller 2013/14 Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2014/15 eller 2013/14 skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på. Uddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen i biokemi for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller 2013/14 består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 150 ECTS-point. Valgfrie fagelementer, 30 ECTS-point. Kassogram Bacheloruddannelsen i biokemi - optag 2014/15 eller 2013/14 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Grundlæggende biovidenskab* Introduktion til matematik for de kemiske fag* Organisk kemi i naturvidenskab* Almen og uorganisk kemi* Makromolekylær biokemi og biofysik* Metabolisme og enzymologi* 2. år Statistik for Fysisk kemi for Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi enzymteknologi Projektkursus: Biokemi Cellebiologi for 3. år Valgfri Valgfri Bioinformatics Valgfri Valgfri Videnskabsteori og etik for de kemiske fag o Obligatorisk. o VtKem udbydes i blok 1A og 4C. * Førsteårsprøvekurser Valgfri. et er placeret på 3. studieår og følger fakultetets blokstruktur. et kan udføres på fuld tid i en blok eller på halv tid i to blokke. Side 7 af 12

8 1. år Stk. 3 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2012/13 eller tidligere Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2012/13 eller tidligere, skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på. Uddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen i biokemi for studerende optaget i studieåret 2012/13 består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 127,5 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. Valgfrie fagelementer, 37,5 ECTS-point. Kassogram Bacheloruddannelsen i biokemi - optag 2012/13 eller tidligere Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Cellebiologi Fra organisme til molekyle* Introduktion til matematik i naturvidenskab* Organisk kemi 1* Molekylærbiologi og genetik Fra molekyler til genomer* Almen og uorganisk kemi* Organisk kemi 2* Teoretisk fysisk kemi* Grundlæggende uorganisk og biologisk kemi* 2. år Metabolisme og enzymologi Eksperimentelt fysisk kemi Begrænset valgfri Protein og nukleinsyre biokemi, molekylær- og cellebiologi Eksperimentel biokemi 3. år Valgfri Valgfri Begrænset valgfri Begrænset valgfri Begrænset valgfri Valgfri Obligatorisk * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri. Kurser angivet i kursiv udbydes ikke længere. Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. Begrænset valgfrie fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående to lister: Side 8 af 12 Valgfri 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NNDB12001U Biologisk videnskabsteori (VtBio) Blok 3 7,5 ECTS-point NKEA05034U Videnskabsteori og etik for de kemiske fag (VtKem) Blok 4 7,5 ECTS-point 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NMAA08015U Statistik for (StatBK) Blok 1 7,5 ECTS-point NKEA05014U Videregående matematik og introduktion til kvantemekanikken Nedlagt* 7,5 ECTS-point (MatFysk) * Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. et er placeret på 3. studieår og følger fakultetets blokstruktur. et kan udføres på fuld tid i en blok eller på halv tid i to blokke.

9 Stk. 4 Kursusspecifikke ændringer Nedlagt kursus Overgang Biokemi 1: Metabolisme og enzymologi (NBIA04007U), 15 ECTSpoint Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2013/14 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2014/15. Biokemi 2: Protein og nukleinsyre biokemi, molekylær og cellebiologi (NBIA06001U), 15 ECTS-point og Biokemi 3: Eksperimentel biokemi (NBIA04019U), 15 ECTS-point. BiologiA1: Cellebiologi Fra organisme til molekyle (NBIA04006U), 7,5 ECTS-point. BiologiA2: Molekylær biologi og genetik (NBIA04020U), 7,5 ECTSpoint. Bioorganisk kemi og lægemiddelkemi (NKEB14008U), 7,5 ECTS-point FysKem2: Eksperimentelt fysisk kemi (NKEB12004U), 7,5 ECTS-point. Introduktion til matematik i naturvidenskab (MatIntroNat) (NMAB10001U), 7,5 ECTS-point Kurset er ækvivalent med Metabolisme og enzymologi (Biokemi1) (NBIB13009U), 15 ECTS-point. Kurserne var obligatoriske i studieåret 2012/13 eller tidligere. Kurserne blev udbudt for sidste gang i studieåret 2012/13 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2013/14. Kurserne tilsammen er ækvivalente med kurserne Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi (NBIB14027U), 15 ECTS-point og enzymteknologi (NBIB140219U), 15 ECTS-point tilsammen. For studerende, der har bestået ét af kurserne Biokemi 2 og Biokemi 3 og herefter tager Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi og enzymteknologi, vil den valgfrie del af uddannelsen blive reduceret med 15 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2012/13 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2013/14. Kurset er ækvivalent med Cellebiologi for (NBIB14030U), 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2012/13 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2013/14. Kurset er ækvivalent med Grundlæggende biovidenskab (BioScience) (NBIB13010U), 7,5 ECTS-point. Kurset var begrænset valgfrit i studieåret 2015/16. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2015/16 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2016/17. Kurset er ækvivalent med Introduktion til medicinalkemi (NKEB16004U), 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2013/14 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2014/15. Kurset er ækvivalent med Eksperimentel fysisk kemi (NKEB14006U), 7, 5 ECTS-point. Kurset udbydes fortsat i studieåret 2015/16 men kan også erstattes af Introduktion til matematik for de kemiske fag (MatIntroKem) (NMAB13022U), 7,5 ECTS-point eller et andet MatIntro-kursus. Side 9 af 12

10 Kemi AU: Grundlæggende analytisk kemi, kemi i vandig opløsning, laboratoriesikkerhed (NKEA04006U), 7,5 ECTS-point. KemiF1: Grundlæggende fysisk kemi (NKEA04036U), 7,5 ECTS-point og KemiF2: Videregående og anvendt fysisk kemi (NKEA05013U), 7,5 ECTS-point. KemiO1: Organisk kemi 1 (NKEB11005U), 7,5 ECTS-point og KemiO2: Organisk kemi 2 (NKEB11007U), 7,5 ECTS-point Kurset var obligatorisk i studieåret 2010/11 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2010/11 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2011/12. Kurset er ækvivalent med AlmUorg: Almen og uorganisk kemi (NKEB11004U), 7,5 ECTS-point. Kurserne var obligatoriske i studieåret 2011/12 eller tidligere. Kurserne blev udbudt for sidste gang i studieåret 2011/12 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2012/13. KemiF1 og KemiF2 tilsammen er ækvivalent med kurserne Teoretisk fysisk kemi (FysKem1) (NKEB14001U) og Eksperimentel fysisk kemi (FysKem2) (NKEB14006U) tilsammen. I dette tilfælde kan KemiF1 indgå i førsteårsprøven. Herudover er følgende kombinationer ækvivalente: KemiF1 + KemiF2 FysKem1 + FysKem2 KemiF1 + FysKem2 FysKem1 + KemiF2. Kurserne var obligatoriske i studieåret 2012/13 eller tidligere. Kurserne blev udbudt for sidste gang i studieåret 2012/13 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2013/14. Kurserne tilsammen er ækvivalente med kurset Organisk kemi i naturvidenskab (KemiOnat) (NKEB13001U), 15 ECTS-point. KemiUB: Grundlæggende uorganisk og biologisk kemi (NKEA04035U), 7,5 ECTS-point. MatFysK: Videregående matematik og introduktion til kvantemekanikken (NKEA05014U), 7,5 ECTS-point. Teoretisk fysisk kemi (FysKem1) (NKEB14004U), 7,5 ECTS-point. For studerende, der har bestået ét af kurserne KemiO1 og KemiO2 og herefter tager KemiOnat, vil den valgfrie del af uddannelsen blive reduceret med 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2012/13 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2013/14. Kurset er ækvivalent med Uorganisk kemi 2 (KemiU2) (NKEB13005U), 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2012/13 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2013/14. Kurset er ækvivalent med Anvendt matematik for kemikere (AnvMatkem) (NKEB13004U), 7,5 ECTS-point. Kurset udbydes fortsat i studieåret 2016/17 men er også ækvivalent med Fysisk kemi for (FysKemBK) (NKEB14013U), 15 ECTS-point. Side 10 af 12

11 Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt En studerende, som har afsluttet et bachelorprojekt i biokemi, har opnået følgende: Viden om: Teori og metode (både eksperimentel og teoretisk) indenfor biokemi samt et selvvalgt fagområde (molekylærbiologi, proteinkemi, cellebiologi, genetik og immunologi). Et mindre udsnit af biokemiske og kemiske eksperimentelle metoders styrker og begrænsninger. Problemformulering og problemanalyse. Laboratoriesikkerhed (ved eksperimentelt projekt). Journalskrivning (ved eksperimentelt projekt). Færdigheder i at: Behandle en problemstilling inden for en given faglig ramme af et selvvalgt fagområde (molekylærbiologi, proteinkemi, cellebiologi, genetik og immunologi). Formidle problemstillingen klart og overskueligt i en biokemisk videnskabelig sammenhæng både skriftligt og mundtligt til den relevante målgruppe under anvendelse af faglig korrekt biokemisk terminologi. Benytte almindeligt og specialiseret software samt moderne informationsteknologi til biokemisk arbejde. For eksperimentelt projekt endvidere: Håndtere modelorganismer på videnskabelig og sikker vis. Under vejledning at tilrettelægge og udføre et mindre eksperimentelt arbejde Anvende et mindre udsnit af metoder og apparatur relevant for eksperimentel biokemisk, kemisk og biologisk analyse ud fra en betydelig praktisk laboratorieerfaring og inden for en given faglig ramme af et selvvalgt fagområde (molekylærbiologi proteinkemi, cellebiologi, genetik og immunologi). Bearbejde egne eksperimentelle data af biokemisk, biologisk eller kemisk karakter på en udtømmende måde. Overholde gældende normer og regler for laboratorieskik. Journalisere eget laboratoriearbejde i en detaljegrad så andre har mulighed for at genskabe resultater. Kompetencer til at: Gennemføre et mindre, forskningspræget projekt selvstændigt. Analysere, tolke og sammenligne egne data og analyser ud fra bagvedliggende biokemiske, biologisk og kemiske principper. Sætte egne resultater i videnskabelig biokemisk, biologisk og kemisk relevant sammenhæng. Diskutere egen datafrembringelse og relatere egne data til andres data inden for given faglig ramme af et selvvalgt fagområde (molekylærbiologi proteinkemi, cellebiologi, genetik og immunologi). Kritisk at vurdere kvalitet, relevans og sandsynlighed af egne og andres data. Vurdere sikkerhedsmæssige og miljømæssige aspekter i forbindelse med biokemisk, biologisk og kemisk arbejde. Side 11 af 12

12 Bilag 4 IT kassogram (CITIs fire IT-kategorier) 1) Hands on it - teknikker og funktioner 2) IT i faglig kontekst 3) ITbegrebskendskab 4) Kritisk og kreativt brug af IT Upload, download fx via Absalon: alle kurser Installering af software: Organisk kemi i naturvidenskab, Bioinformatics, Projektkursus:Biokemi Informations-, strukturog litteratursøgning: Organisk kemi i naturvidenskab, Projektkursus:Biokemi, Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi, enzymteknologi, Cellebiologi for, Tekstbehandlingsværkt øj, fx Word: Organisk kemi i naturvidenskab, Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi, enzymteknologi, Projektkursus:Biokemi Regneark, fx Excel: Biokemi1, enzymteknologi, Tegne- og visualiseringsprogram til kemiske strukturer, fx ChemBioDraw: Organisk kemi i naturvidenskab Computerstyret laboratorieudstyr (fx FPLC, HPLC, spektrofotometre): Matematik program fx Maple: Introduktion til matematik for de kemiske fag Statistikprogram, fx R: Statistik for, Faglige databaser: Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi, enzymteknologi, Projektkursus: Biokemi, Bioinformatics, Cellebiologi for It-begreber relateret til database, data, valide data: Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi, enzymteknologi, Projektkursus: Biokemi, Bioinformatics, Cellebiologi for Beskrive i detaljer de overordnede algoritmer og koncepter i bioinformatisk software: Bioinformatics Anvende korrekt faglig terminologi: Bioinformatics, Projektkursus: Biokemi, Brug og valg af relevante værktøjer til behandling af store mængder datamateriale samt eksperimenterende og kritisk tilgang til værktøjets muligheder og begrænsninger: Bioinformatics, Statistik for, Kritisk refleksion over it-baserede bioinformatiske analyser: Bioinformatics Kritisk vurdering af metoders styrker og begrænsninger og datas pålidelighed: Bioinformatics, Statistik for, Præsentationsværktøj, fx Power Point: Projektkursus:Biokemi Bibliografiværktøj, fx EndNote: Projektkursus:Biokemi Side 12 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

1. Formål og fag 26/4 2011

1. Formål og fag 26/4 2011 26/4 2011 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet September 2009 Revideret med virkning fra 1. september 2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i kemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2017 Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog...

Læs mere

1. Formål og fagområder 31/5 2012

1. Formål og fagområder 31/5 2012 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i NANOSCIENCE ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2009 Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

Indhold. Side 1 af 12

Indhold. Side 1 af 12 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Forslag til valgfrie og specialiseringskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience E2014/F2015

Forslag til valgfrie og specialiseringskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience E2014/F2015 Forslag til valgfrie og specialiseringskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience E2014/F2015 Nedenstående liste er lavet ud fra AU s kursuskatalog som kan findes på http://kursuskatalog.au.dk.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

2015-studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

2015-studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 2015-studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015 og finder anvendelse i forhold

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Bachelor of Science in Engineering, Welfare Technology Version 1.0, Studieordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

25/ Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag.

25/ Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag. 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i DE YSISKE AG ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer Uddannelsernes

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere