Fremtidssikringsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidssikringsanalyse"

Transkript

1 Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog og værktøjer til den videre proces - 4 Hvad nu, hvad er næste skridt? Procesplan - 4 Projekter Introduktion - 6 Oversigt - Fremtidssikring af de fysiske forhold og udlejning -7 Fremtidssikring af de fysiske forhold - 8 Oversigt - Fremtidssikring af beboerliv og økonomi - 22 Fremtidssikring af beboerliv - 23 Fremtidssikring af økonomi - 25 Værktøj 3 Budgetark - 29 Finansieringsformer Ustøttet finansiering af renoveringssager - 30 Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning - 31 Renoveringsproces Sagsgang ved ustøttet modernisering af almene boliger - 32 Sagsgang ved Landsbyggefond-støttet byggesag - 34 Værktøj 1 Prioriteringsmatrix - 26 Værktøj 2 Handleplan - 28 Kolofon Titel: Fremtidssikringsanalyse - Del 2. Udgave: 1. udgave Selskab: 726 Søllerød Almene Boligselskab Afdeling: 02 Nærumvænge Dato: marts 2012 Udarbejdet af: Boligkontoret Danmark v. Byggeafdeling Øst, Udviklingsafdelingen og Marketingsafdelingen. Øvrige medvirkende: Afdelingskontoret i Holte. 2

3 Forord Forord Idekatalog og værktøjer til den videre proces Dette er et idékatalog over projekter, som det anbefales afdelingen at arbejde videre med, i forbindelse med fremtidssikring af Nærumvænge. Baggrund for ideer og anbefalinger skal findes i selve analysen, i Del 1. og processen omkring støttede og ustøttede renoveringssager. Arbejdet med og ledelsen af de kommende renoveringssager udføres af byggeafdelingen og afdelingskontoret, men det er vigtigt at I i afdelingsbestyrelsen har en forståelse for og indsigt i processen. Idékataloget indeholder konkrete forslag til projekter, som afdelingen kan arbejde videre med, hvad angår fremtidssikring af de fysiske forhold, udlejningen, beboerlivet og de økonomiske forhold. Forslagene er tænkt inspiration, og det er meningen at afdelingen kan plukke i idéerne, og udvælge de projekter som er bedst i tråd med den vision I sammen beslutter jer for at forfølge. Yderligere findes en række værktøjer som afdelingsbestyrelsen kan benytte i den videre proces, med prioritering af projekterne og med udarbejdelsen af en egentlig handleplan. Bagerst i hæftet findes et mini-opslagsværk, som forklarer forskellige finansieringsformer 3

4 Status Hvad nu, hvad er næste skridt? Hvad nu, hvad er næste skridt? Procesplan Under-overskrift Når I, i afdelingsbestyrelsen, har læst analysen og det fulde idekatalog, samt er blevet præsenteret for begge dele i et mundtligt oplæg af torvholderen fra Boligkontoret er det tid til at I trækker i arbejdstøjet og arbejde hen imod en egentlig handlingsplan. Altså en plan for hvilke konkrete handlinger der skal til for at gennemføre de anbefalede projekter og fremtidssikre Nærumvænge. Udarbejdelsen af handleplanen vil foregå i et dynamisk arbejdsforløb i et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, afdelingskontoret og øvrige relevante stabsfunktioner i Boligkontoret, herunder primært Byggeafdelingen. Igennem forløbet vil der blive afholdt en række møder, hvor de forskellige projekter vil blive diskuteret enkeltvis og i forhold til hinanden. Handleplanen vil give et overblik, som giver mulighed for at koordinere projekterne i forhold til hinanden. Længere fremme i dette hæfte er et forslag til hvordan en sådan handleplan kan se ud (værktøj 2). Det er meningen at handleplanen skal udvikles løbende, og findes derfor ligeledes i digitalform. Handleplanen skal lægge op til endelig beslutning af Nærumvænges beboere på et afdelingsmøde. Nedenfor er skitseret en procesplan for udarbejdelse af handleplan og budgetlægning. 1. Gennemgang af anbefalinger og projektidéer i fremtidssikringsanalysen Som det første bør I mødes i afdelingsbestyrelsen til en principiel diskussion om, hvilke anbefalinger og projektidéer I umiddelbart ønsker et forfølge, og hvilke I fra start af ønsker at lægge til side. Det vil være en god idé at invitere følgende med ind i diskussionen: repræsentanter fra organisationsbestyrelsen, afdelingskontoret og byggeafdelingen. Når I er blevet enige om hvilke projekter I vil forfølge, anbefales det at I skriver et beslutningsnotat hvor til- og fravalg uddybes. Beslutningsnotat er godt at have i hånden, når I senere hen skal præsentere handleplanen for de øvrige beboere. Brug evt. allerede nu det vedlagte prioriteringsværktøj. (Se mere under punkt 3.) Når I har besluttet hvilke af de anbefalede projekter I vil arbejde videre med, anbefales det at I tilretter handleplanen (værktøj 2), så kun de projekter I vil gå videre med optræder i planen, og samtidig indføres en beskrivelse af næste handling. Desuden bør I beslutte hvornår i processen I vil orientere og inddrage de øvrige beboere. 2. Indhente forundersøgelser, skitseforslag og priser Der skal nu indhentes tilbud på forundersøgelser, prissætning og eventuelle skitseforslag. Afdelingsbestyrelsen orienterer afdelingskontoret om, hvad der skal igangsættes og de kontakter de relevante afdelinger i Boligkontoret / rådgivere. På baggrund af indkommende tilbud udarbejdes en indstilling til afdelingsbestyrelsen, eller 4

5 Hvad nu, hvad er næste skridt? Status Under-overskrift evt. organisationsbestyrelsen (afhængigt af hvem I har aftalt skal stå for udgiften), som godkendes og forundersøgelser, skitseforslag og prissætning igangsættes. 3. Prioritering og forslag til finansiering På baggrund af rådgivernes anbefalinger i forundersøgelser og skitseforslag, kan afdelingsbestyrelsen nu arbejde med at få prioriteret mellem de forskellige projekter. I de tekniske forundersøgelser, af blandt andet installationer, vil rådgiverne komme med helt konkrete anbefalinger til et tidsinterval indenfor, hvornår renovering af disse bør ske. Andre projekter blandt andet energirenovering, ombygning til tilgængelighed og iværksættelse af sociale aktiviteter, vil i højere grad være op til afdelingsbestyrelsen og beboerne at beslutte hvornår de skal iværksættes. Dog er det vigtigt at projekter, som har en naturlig binding til et andet projekt, igangsættes nogenlunde samtidig. F.eks. bør kloakrenovering og udskiftning af belægning ske i forlængelse af hinanden. Hvilke projekter der er indbydes forbundende er anført under den enkelte projektbeskrivelse. Klip f.eks. alle projekterne ud og tegn en prioriteringsmatrix (værktøj 1), og prioriter projekterne i matrixen. har et samlet overblik over udgifter til fremtidssikring. Byggeafdelingen og afdelingskontoret hjælper jer med et overslagsmæssigt overblik over hvad I har råd til, ved forskellige huslejestigninger og finansieringstyper, og vurderer samtidig om der er grundlag for en helhedsplan-ansøgning hos Landsbyggefonden. Her vil det være afgørende, hvilke projekter I har valgt at arbejde videre med. 4. Handleplan Handleplanen tilrettes og opdateres, så den viser en samlet plan for, hvordan afdelingsbestyrelsen har tænkt sig at gribe fremtidssikringen af Nærumvænge an. Handleplanen fremlægges på beboermøde, sammen med skitseforslag og uddrag fra fremtidssikringsanalysen ect. Der kan evt. fremlægges flere alternativer til en handleplan, og så kan man lade beboerne stemme om, hvilken man skal forfølge. Herefter følges den vedtagede handleplan. Handleplanen er ikke en endegyldig plan, men et værktøj, som kan ændres efterhånden som projekterne gennemføres. Nye projekter kan tilføjes og eksisterende projekter kan flyttes rundt i handleplanen over tid. Herefter kan I (i samarbejde med afdelingskontoret og Byggeafdelingen) begynde at regne på, hvad der umiddelbart er råd til, alt efter huslejestigning og finansieringsform. Startende med 1. prioritet, 2. prioritet og så fremdeles. Start med at skriv de, i forundersøgelserne, oplyste priser ind i budgetarket (værktøj 3), så I 5

6 Projekter Projekter Introduktion Med udgangspunkt i analysens anbefalinger, følger her et idékatalog over projekter som Boligkontoret anbefaler at afdelingen igangsætter. Flere projekter kræver nærmere undersøgelse, for at vi/ I kan vurdere nødvendigheden og omfanget af projektet. Andre projekter mangler endnu at blive prissat for, at I har en reel chance for at prioritere mellem de forskellige projekter indenfor en begrænset økonomi. I de enkelte projektbeskrivelser vil der derfor være tomme felter, som kan udfyldes i takt med at I får den fornødende information. Oplysningerne skrives ligeledes ind i budgetarket (værktøj 3). Der er kun medtaget driftsopgaver, som forventes at skulle tilføjes den eksisterende drift. Alle udgifter er inklusive moms, dog uden afsatte beløb til følgearbejder, projektering og uforudsete udgifter, hvilket er angivet særskilt som omkostninger. Prisindeks august Alle prisoverslag er taget udfra erfaringstal fra tilsvarende projekter, og må derfor betragtes som vejledende. Der kan ske betydelige ændringer, når projektet og ideerne bearbejdes og analyseres nærmere. Overslagene er derfor udelukkende medtaget for, at give afdelingen en fornemmelse af den økonomiske størrelsesorden, for et givent projekt. Under flere af projekterne er angivet estimeret besparelse i D&V-planen, efter projektet er gennemført. Hvor den estimeret besparelse ikke er angivet, kan det afklares i forbindelse med forundersøgelsen og afklaring af projektets omfang. Anden finansiering, er et udtryk for at det pt. ikke er afsat nok på henlæggelserne. I kan læse mere om andre finansieringsformer bagerst i rapporten. I oversigterne er angivet forslag til hvornår I med fordel kan igangsætte de forskellige projekter. Forslagene til hvornår de fysiske projekter med fordel kan igangsættes tager udgangspunkt i en situation, hvor der er grundlag for en ansøgning om støtte hos Landsbyggefonden, hvorfor projekterne igangsættes nogenlunde samtidig. Er der ikke grundlag for en helhedsplan bør i sprede igangsættelsen af projekterne ud over et større tidsinterval. Signaturforklaring Forundersøgelse / Afklaring og forarbejde Hovedprojekt - Bør igangsættes inden for det næste år Hovedprojekt - Bør igangsættes inden for de næste 10 år (afhængig af konklusion på forundersøgelse) Hovedprojekt - Bør igangsættes, hvis der er økonomi til det og hvis projektet er relevant i forhold til den overordnede vision I har lagt jer fast på, bl.a. mht. beboersammensætning. 6

7 Projekter Oversigt -Fremtidssikring af de fysiske forhold og udlejning Projekt Årstal Kloak Varmeanlæg Vandinstallationer Faldstammer El-installationer Understrygning af tag Rækværk på altaner Lydvinduer Energirenovering i etagehuse Energirenovering i rækkehuse Dræn Ventilation Lydisolering i boligskel Belægning Belysning + opholdsog aktivitetsområder Øget tilgængelighed Dørtelefoner Skaldespande Fleksibel udlejning og differentiering af boligudbud 7

8 Intro Projekter Fremtidssikring af de fysiske forhold Kloak Kloakken giver løbende anledning til problemer, og renovering af kloak- og regnvandsnettet er nødvendig. Flere forsikringssager, grundet skader, har betydning for fremtidig forsikringsaftale. Forundersøgelse: Tekniskrapport, ang. fremtidssikring af kloak herunder omfanget af udskiftninger og/ eller strømpeforing, inkl. TV-inspektion, og prisoverslag på udskiftning/renovering. Forundersøgelse: 2013/2014 Koordinering med andre projekter: Udskiftning af belægninger. Isolering af rør i jord (varmesystem) Evt. Helhedsplan Konto: /Anden finansiering Forundersøgelse kr Hovedprojekt kr. Estimeret besparelser i D&V-planen kr.: Handling: Forundersøgelse igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. Varmeanlæg Problemer med varmeforsyningen til den bagerste del af Fyrrevejen, samt varmetab på forsyningsnettet. Røranlæg og radiatorer vil de inden for de næste år have opbrugt sin levetid. Forundersøgelser: Teknisk gennemgang og forprojektering for afklaring om røranlæg, radiatorer og varmecentraler skal renoveres, inkl. prisoverslag på udskiftning/ renovering. Det skal undersøges om det er rentabelt pt. at udskifte radiatorer i forbindelse med evt. efterisolering af brystninger. Forundersøgelse : 2013/14 Koordinering med andre projekter: Udskiftning af belægninger. Kloak renovering. Efterisolering af brystninger (energirenovering) Evt. Helhedsplan Konto: , /Anden finansiering Forundersøgelse kr kr. Hovedprojekt kr. Estimeret besparelser i D&V-planen kr.: Handling: Forundersøgelse igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. 8

9 Projekter Intro Vandinstallationer Der er ikke konstateret problemer med tilkalkning eller tæringer af de år gamle stigstrenge. Varmtvandsbeholderne og pumper er løbende udskiftet, dog er flere fra 80 erne. Det må forventes at der snart vil være nødvendigt med udskiftninger af stigstrenge og pumper pga. opbrugt levetid. Forundersøgelse: Samlet undersøgelse af alle vandinstallationer, inkl. destruktive undersøgelser, og prisoverslag på evt. udskiftning/renovering. Det skal undersøges om det er rentabelt pt. at udskifte stigstengene i forbindelse med f.eks. en faldstammeudskiftning. Forundersøgelse: 2013/2014 Koordinering med andre projekter: Faldstamme udskiftning. Ombygning (sammenlægning/ tilgængelighed) Evt. Helhedsplan Konto: /Anden finansiering Forundersøgelse kr Hovedprojekt kr. Estimeret besparelser i D&V-planen kr.: Handling: Forundersøgelse igangsættes. Aftales med afdelingskontoret.. Faldstammer og afløb Faldstammerne er fra ejendommens opførelse, dvs. ca. 50 år. Det er konstateret at der er flere udblomstringer (små gennemtæringer/utætheder). Faldstammerne har opbrugt deres levetid. Forundersøgelser: Inden en totaludskiftning bør det undersøges om det er muligt (og økonomisk rentabelt), at redde ejendommens afløbssystem vha. en strømpeforing, inkl. prisoverslag på udskiftning/ foring. Forundersøgelse : 2013/14 Koordinering med andre projekter: Ombygning (sammenlægning/ tilgængelighed) Evt. Helhedsplan Konto: / Anden finansiering Forundersøgelse kr Hovedprojekt kr. Estimeret besparelser i D&V-planen kr.: årligt. Handling: Forundersøgelse igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. 9

10 Intro Projekter Elinstallationer Elinstallationer i lejlighederne er de oprindelige fra 50 erne, som udskiftes løbende over driften ved fraflytning eller ved akut opståede problemer. Eltavlerne er udbygget over flere omgange. Om de over holder regler og normer vides ikke. Der er ikke meldt om nylige problemer. Forundersøgelse: Der bør være vished om elinstallationer opfylder reglementet, hvorfor en teknisk gennemgang af elinstallationer i kældre anbefales, inkl. prisoverslag på eventuelle udskiftninger. Forundersøgelse: 2013/2014 Koordinering med andre projekter: Evt. Helhedsplan Konto: / Forundersøgelse kr Hovedprojekt kr. Estimeret besparelser i D&V-planen kr.: Handling: Forundersøgelse igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. Understrygning af tag Handling: Understrygning igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. Den nordøstlige del af taget på Nærumvænge Torv 8 mangler understrygning flere steder, hvilket bør iværksættes snarest af driften, for at undgå vandindtrængen og stormskader. 2013/ 2014 Konto: Hovedprojekt kr

11 Projekter Intro Rækværk på altaner Ved altaner på rækkehusene og altaner mod torvet på Skodsborgvej-bygningen er monteret trærækværk på jernstandere. Træet er sprækket og har udtjent sin levetid og bør udskiftes inden der kommer overhængende fare for brud. Jernstanderne har pletvise rustangreb. Standerne bør afslibes og males, og enkelt må forudsættes at skulle udskiftes pga. tæringer ved overgangen til altanen. Udskiftning af rækværk på Skodsborgvej kan udføres af den daglige drift Skodsborgvej, samt rækkehuse hvor det er strengt nødvendigt, grundet brudfare. Koordinering med andre projekter: Udskiftning på resterende rækkehuse bør udføres i forbindelse med den udvendige efterisolering. Konto: /Anden finansiering Udskiftning af træværk kr Afslibning og malebehandling standere kr Estimeret besparelser i D&V-planen kr.: Handling: Forundersøgelse igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. Lydvinduer i klubværelser Klubværelserne er ekstra udsatte i forbindelse med støj fra motorvej. I lovgivningen findes der grænseværdier for, hvor meget udefrakommende støjkilder må støje. Grænseværdierne angiver, hvornår støjen er så slem, at procent af befolkningen (de mest støjfølsomme) er stærkt generet af støjen. Det anbefales at støjniveauet søges holdt under grænseværdien. Er støjniveauet over, bør vinduerne skiftes til egentlige Lydvinduer, hvor den lydreducerende effekt gælder hele vindueselementet og ikke kun ruden. Forundersøgelser: Støjmåling. Forundersøgelse : 2013/14 Koordinering med andre projekter: Evt. Helhedsplan Konto: Anden finansiering. Kan evt. indgå i Landsbyggefond sag. Forundersøgelse kr. Hovedprojekt kr. Handling: Forundersøgelse igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. 11

12 Intro Projekter Energirenovering i Etagehusene Høje varmeregninger, og boliger der er svære at varme op til en fornuftig indetemperatur om vinteren, er en problemstilling i afdelingen. I beboerundersøgelsen indikerer 2/3 at de er utilfredse, eller meget utilfredse med varmeregningerne. Energirenovering anbefales udført som i prøveboligen, såfremt en efterfølgende evaluering af prøveboligen anbefaler dette. Følgende er udført i prøveboligen: Indvendig Isolering af brystning i stuen samt ny trækarm. Udvendig isolering af brystning på altan, samt væg mod stue. Lukning og isolering af luftkanal ved tidligere fadebur. Forundersøgelse: 2013/2014 Koordinering med andre projekter: Forbedring af ventilationssystemet Udskiftning af radiatorer/varmerør. Lydisolering i boligskel. Ombygning Konto: Anden finansiering Forundersøgelse kr. Hovedprojekt kr i anlægsudgifter (Se budgetark) + kr i omkostninger (30%) Handling: Evaluering af prøveboligerne igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. Yderligere anbefales følgende: Vinduerne i trappeopgange er med 1-lags glas, hvorfor de af energimæssige årsager bør skiftes til termoruder, når der er plads i budgettet til dette. Forundersøgelser: Det anbefales at der foretages en evaluering af resultaterne fra prøveboligen, af en ekstern energikonsulent, for at kunne danne grundlag for endelig beslutning om omfanget af en kommende energirenovering. 12

13 Projekter Intro Energirenovering i Rækkehusene Høje varmeregninger, og boliger der er svære at varme op til en fornuftig indetemperatur om vinteren, er en problemstilling i afdelingen. I beboerundersøgelsen indikerer 2/3 at de er utilfredse eller meget utilfredse med varmeregningerne. Gavlene er sparsomt isoleret, og boliger beliggende mod gavl er særligt vanskelige at varme op til et normalt komfortniveau, hvilket i høj grad forringer bo-komforten. Energirenovering af følgende bygningsdele anbefales udført som i prøveboligen, såfremt en efterfølgende evaluering af prøveboligen anbefaler dette. Følgende er udført i prøveboligen: Hulmursisolering af endegavl. Udvendig isolering af lette facadepartier og brystninger Nye 2-lags vinduer i kælder Ekstra isolering på loft, samt loftlem. Lukning og isolering af luftkanal ved tidligere fadebur. Yderligere anbefales følgende: Indvendig isolering af betondragere samt i loft mod altaner i opholdsstue, med et tyndt åndbart indervægs isoleringssystem, (f.eks. kalciumsilikat plader.) Indvendig isolering af betondragersamt i køkken, med et tyndt åndbart indervægs isoleringssystem. (feks.kalciumsilikat plader) Tætning og isolering af yderste hoveddør Efterisolering af kælderloft Nye klinkebrædder på de lette partier. Forundersøgelser: Det anbefales at der foretages en evaluering af resultaterne fra prøveboligen, af en ekstern energikonsulent, for at kunne danne grundlag for endelig beslutning om omfanget af en kommende energirenovering. Energikonsulenten bør ligeledes regne på effekten af en eventuel isolering af kælderloft og vindfang. Forundersøgelse: 2013/2014 Koordinering med andre projekter: Udskiftning af rækværk på altan Forbedring af ventilationssystem Dræn / fugtmåling i kældre Lydisolering i boligskel Ombygning Konto: Anden finansiering/ Forundersøgelse kr. Hovedprojekt kr i anlægsudgift (Se budgetark) + kr i omkostninger (30%) Estimeret besparelser i D&V-planen kr.: (på konto facadebeklædning) Handling: Evaluering af prøveboligerne igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. 13

14 Intro Projekter Omfangsdræn 50 % af respondenterne fra rækkehusene har angivet at der har været oversvømmelse i deres kælder inden for de sidste 5 år. Problemets omfang bør afklares. Forundersøgelse: Der igangsættes en undersøgelse af hvordan man bedst muligt undgår fugt og oversvømmelser i kældrene. Undersøgelsen bør afklare i hvilket omfang der skal etableres dræn. Forundersøgelse: 2013/2014 Koordinering med andre projekter: Energirenovering i rækkehusene Udskiftning af belægning Konto: / Anden finansiering Forundersøgelse kr Hovedprojekt kr. (Anlægsudgift: 800 kr. pr. m) Estimeret besparelser i D&V-planen kr. Handling: Forundersøgelse igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. Ventilation Da den mekaniske udsugning kører konstant, og der herved udsuges store mængder varme, anbefales det at der tilsluttes konstanttrykregulator til ventilationssystemet. Samtidig anbefales en rensning af alle ventilationskanaler, (Forslag A). Først bør det dog undersøges om det eksisterende anlæg kan (rentabelt) ombygges til et anlæg med varmegenvinding, (Forslag B). Forundersøgelser: Teknisk undersøgelse, som skal klarlægge mulighederne for ombygning af det eksisterende ventilationsanlæg, inkl. prisoverslag på de 2 forslag. Forundersøgelse : 2013/ 2014 Koordinering med andre projekter: Energirenovering Rækkehuse Energirenovering Etagehuse Konto: / Anden finansiering Forundersøgelse kr Hovedprojekt (forslag 1) rensning kr optimering af eksisterende anlæg med konstanttryksregulator kr Handling: Forundersøgelse igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. 14

15 Projekter Intro Lydisolering i boligskel 32 % af respondenterne har, i beboerundersøgelsen, angivet at de dagligt er generet af støj. Støj fra motorvej og nabostøj angives som de væsentligste årsager. Forundersøgelse: Forslag og prisberegning på omkostningerne for lydisolering i boligskel. Forundersøgelse: 2013/14 Koordinering med andre projekter: Energirenovering Konto: Anden finansiering. Kan evt. indgå i Landsbyggefond sag Forundersøgelse: 2000 kr. hvis del af anden rådgivning, f.eks. angående sammenlægning eller tilgængelighed. Hovedprojekt kr.: Handling: Forundersøgelse igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. Belægning Belægningen er nedslidt, og flere steder meget ujævn, grundet ustabilt underlag. I driften bruges mange ressourcer på løbende vedligehold af belægningen, trods det er der flere steder huller og løse sten, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, hvorfor den bør udskiftes. Forundersøgelse: Belægningsprojektet kan evt. indgå i et samlet projektforslag for friarealerne, som udarbejdes af rådgivende arkitekter. Forundersøgelse: 2013/2014 Koordinering med andre projekter: Kloak + varmeinstallationer i terræn Belysning samt opholds- og aktivitetsområder Evt. Helhedsplan Konto: / Anden finansiering Forundersøgelse kr.: Tilbud skal indhentes. Hovedprojekt : anlægssum kr Estimeret besparelser i D&V-planen kr. 15

16 Intro Projekter Belysning samt opholds- og aktivitetsområder Den nuværende belysning oplyser ikke området tilstrækkeligt. Den eksisterende belysning suppleres med en højere siddende belysning, som kan skabe større tryghed og binde området bedre sammen. Blandt respondenterne i beboerundersøgelsen, er der flere som skriver at de ønsker bedre udendørsforhold for beboerne i etageboligerne. Ligeledes kunne man for at styrke sammenholdet og de fælles udendørs aktiviteter, forbedre faciliteterne på græsplænerne ved rækkehusene på Fyrrevejen. Beboerønsker: Flere bænke og borde, grill og bålpladser, forbedrede legepladser, højbede ved etagehusene, mere intime uderum ved etagehusene. På pladserne mellem rækkehuse og etageboliger ved den interne sti, er det oplagt at etablere specialfacilitetter, som henvender sig til mange, for eksempel træningspavilloner o.lign. Sletten er et oplagt sted at placere de mest larmene aktiviteter. Forundersøgelser: Boligkontoret anbefaler at der bliver udarbejdet et samlet projektforslag for friarealerne, som indeholder en plan for belægning, en belysningsplan, parkeringsstrategi, samt forslag til flere udendørs opholdsmuligheder og nye faciliteter for både børn, unge voksne og ældre. Projektforslaget inkl. prissætning udarbejdes af rådgivende arkitekter. Forundersøgelse : 2013/ 2014 Koordinering med andre projekter: Belægning + øget parkeringsmuligheder Evt. helhedsplan Konto: Anden finansiering/ ( ) Kan evt. indgå i Landsbyggefondsag Forundersøgelse kr.:tilbud skal indhentes, på baggrund af hvad afdelingen ønsker skal være indeholdt i projektforslaget. Handling: Projektforslag igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. Beboerønsker: boldbaner, anderledes legepladser, hundegård, samt et sted for de unge, gerne med overdækning. På Sletten nær ved torvet kan der med fordel etableres bedre opholdsmuligheder for beboerne bosat på og ved torvet. 16

17 Intro Projekter Elevator og øget tilgængelighed i udvalgte boliger Prognosen viser at i 2024 vil næsten hver tredje af Nærums borgere være over 60 år. Vil man holde på den stigende gruppe af ældre, er det en god ide at øge tilgængeligheden i dele af boligerne. 31 % af respondenterne mener at det er vigtigt. Det anbefales at der etableres gelænder i begge sider i opgangene, samt elevator og niveaufri adgang, i udvalgt opgange. Grundet bebyggelsens bevaringsværdig og fine arkitektur, vil etablering af elevatorer i udvalgte etagehuse, skulle ske indvendigt i bygningen. På næste side er skitseret et løsningsforslag hvor køkkener i de venstre lejligheder inddrages til elevator, og reetableres i et af de andre rum. Forundersøgelse: Skitseforslag og prissætning udarbejdes af et arkitektrådgivningsfirma. Forundersøgelse: 2013/14 Koordinering med andre projekter: Evt. helhedsplan Energirenovering Lydisolering i boligskel Faldstammer Vandinstallationer Varme Konto: Anden finansiering Kan evt. indgå i Landsbyggefond sag Forundersøgelse: Anlægssum: pr. opgang kr Handling: Skitseforslag igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. Dørtelefoner For at øge trygheden i afdelingen er det en god idé at etablere dørtelefoner, så uvedkommende beboere ikke kan komme ind i opgangene. Dette kan være med til at mindske den frygt der er i afdelingen for bl.a. tricktyverier. Forundersøgelse: Prisindhentning Forundersøgelse: 2013/2014 Konto: Anden finansiering Hovedprojekt kr: Handling: Aftales med afdelingskontoret. 18

18 Projekter Intro Forslag til ombygning i forbindelse med etablering af elevator samt øget tilgængelighed i boligen. Værelse Bad Toilet Køkken Opgang Køkken Bad Toilet Kammer Kammer Stue Stue Stue/værelse Oprindelig indretning Bad og WC sammenlagt Nyt køkken Køkken Bad og Elevator Køkken Bad og Værelse Elevator Lejlighedsafgrænsning Opgang Stue Værelse Stue Stue/værelse Ny indretning med elevator. 19

19 Intro Projekter Skraldespande, hundeposer Flere beboere påpeger at der efterlades affald og hundelort i de fælles udendørsarealer. Der bør opstilles standere med hundeposer og flere skraldespande. Pæne og ren udendørsarealer vil i højere grad indbyde til brug, hvilket kan være med til at styrke naboskabet og trivslen i afdelingen. Forundersøgelser: Prisindhentning, kan evt. indgå i et samlet skitseprojekt for de udendørs fælles arealer. (se Belysning samt opholds- og aktivitetsområder). Koordinering med andre projekter: Belysning samt opholds- og aktivitetsområder Større ejerskab Konto: / Anden finansiering Hovedprojekt : Handling: Aftales med afdelingskontoret. Lav samtidig en handleplan for, hvordan der skal skabes en fælles diskurs om, at afdelingen skal være pæn og ren, og at alle beboere har et medansvar for dette.. Forundersøgelse : 2013/ 2014 Forslag til sammenlægning, således at boligudbudet af forskellige størrelse boliger øges. Lejlighedsafgrænsning 20

20 Projekter Intro Fleksibel udlejning og øget differentiering af boligudbudet. Hvis i ønsker en bredere beboersammensætning er det nødvendigt at øge differentieringen af boligudbudet og indføre fleksibel udlejning. Boligudbuddet: Udover at gøre afdelingen tilgængelig for ældre, skal afdelingen også kunne tilbyde både mindre og større boliger end i dag. 88% af boligerne er mellem m2. I takt med livsfaseændringer, er muligheden for at flytte til en anden størrelse bolig derfor begrænset. Indretningen i rækkehusene matcher ikke de krav man i dag vil sætte til et moderne nybygget rækkehus, hvilket kan have stor betydning i til- og fravalg af en bolig, særligt for familier der har købekraft og mulighed for at finde en anden bolig på det private boligmarked. I rækkehusene er der er mulighed for at sammenlægge tre boliger til to, således at en bolig får det som svarer til to første sals og en underetage og den anden to underetager og en første sal, og således skabe bedre mulighed for en fornuftig indretning. I etagehusene kan man lade værelset mod naboskel i lejlighederne til venstre indgå i den højre lejlighed, således at boligudbudet af forskellige størrelse boliger øges. Se skitse på forrige side. Fleksibel udlejning: Der er i dag mange års ventetid på en bolig i Nærumvænge, særligt på rækkehusene. Dette gør, at afdelingen ikke er mindre attraktiv at skrive sig op til, idet der er meget lange udsigter til at få en bolig. Med fleksibel udlejning, går man aktivt ind og gør afdelingen mere attraktive for bestemte grupper af mennesker, fx folk i job, pendlere, fraskilte, seniorer, børnefamilier eller ved øremærkning af stueboliger til de ældre mm. Ved at give dem fortrinsret til en vis procentdel af de ledige boliger. Forundersøgelser: Hvis det ønskes, at der skal arbejdes videre med idéforslagene til sammenlægning, skal der foretages en grundig undersøgelse af bygningernes tekniske udformning samt udarbejdes skitseforslag og foretages prissætning af et arkitektrådgivningsfirma. På baggrund af afdelingsbestyrelsens ønsker, kan Marketingsafdelingen udarbejde et oplæg om fleksibel udlejning, herunder hvilke grupper der skal have fortrinsret og til hvilken procentdel. Oplægget skal godkendes af organisationsbestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Forundersøgelse : 2013/14 hvis det skal være en del af helhedsplan. Koordinering med andre projekter: Evt. helhedsplan, energirenovering, lydisolering i boligskel, faldstammer, vandinstallationer, varme. Konto: Anden finansiering. Kan evt. indgå i Landsbyggefondsag. Forundersøgelser kr.: Afhængigt af omfang Hovedprojekt kr.: Handling: Forundersøgelser igangsættes. Aftales med afdelingskontoret. 21

21 Intro Projekter Oversigt - Fremtidssikring af beboerliv og økonomi Projekt Årstal Engagere flere beboere og få flere frivillige i afdelingen Øget kendskab til beboerdemokratiet Flere og bredere aktiviteter Omlægning af køkkenlån Signaturforklaring Frivillighedscirklen Afklaring og forarbejde Hovedprojekt Løbende Specialisten Tid: Korttids opgave Ansvar: Lidt Indflydelse: Afhænger af opgaven Hvad skal man kunne: Beboere, der har en specifik viden omkring noget, som boligforeningen arbejder med. Deltageren Tid: Lavt timeforbrug eller en enkelt dag Ansvar: Lidt Indflydelse: Lidt Hvad skal man kunne: Ingen specifik viden Den kernefrivillige Tid: Højt timeforbrug i et projekt eller i en lang periode Ansvar: Højt Indflydelse: På afdelingsniveau Hvad skal man kunne: Meget og specifik viden e frivillige i din afdeling Tovholderen Tid: Højt timeforbrug i et projekt eller i en kortere periode Ansvar: Medium Indflydelse: På opgaveniveau Hvad skal man kunne: Noget viden 22 Der skal være noget for alle. Det skal både være muligt at være meget aktiv for eksempel som bestyrelsesmedlem og muligt at være mindre aktiv, eksempelvis ved at give en hånd med til et arrangement. Der er ikke kun én måde I Frivillighedsmodellen ovenfor kan I se, hvordan de Eller kræver opgaven blot, at beboeren hjælper til en enkelt dag i et par timer? I kan også adskille opgaverne på, hvor meget ansvar beboeren har. Er det beboeren selv, der har ansvaret for at opgaven bliver udført, eller står andre med ansvaret? I kan også se på, hvor meget indflydelse bebo-

22 Projekter Intro Fremtidssikring af beboerliv Engagere flere beboere og få flere frivillige i afdelingen Det er i dag få beboere som er aktive i afdelingen, selvom mange beboere er aktive udenfor afdelingen. Det er derfor muligt, at der er et uudnyttet potentiale blandt mange af afdelingens beboere. Et bedre kendskab til, hvilke muligheder der er for deltagelse, kan være med til at fremme deltagelsen blandt beboerne. Flere aktive beboere kan bl.a. betyde flere arrangementer og et forbedret naboskab. Beboerne skal informeres om at deltagelse som frivillig i afdelingen ikke nødvendigvis kræver, at man deltager og hjælper til ved hvert arrangement og møde i afdelingen, men at det også er muligt blot at engagere sig i enkeltstående projekter. Dette kan for nogle beboere medføre et større overskud og en større lyst til at deltage som frivillig i afdelingen. I forbindelse med udvikling af ideer til nye faciliteter i de udendørs fællesområder er det en god ide, at de involverede målgrupper inddrages, f.eks. på temadage hvor børn og forældre inviteres til at komme med ideer til legepladser og temadage for bebyggelsens unge. Yderligere anbefales det at i opretter klyngeudvalg, bestående af naboer omkring den enkelte græsplæne. Hvert klynge-udvalg får mulighed for at sætte sit særegne præg på de umiddelbart nærtliggende udearealer. Boligkontoret har udarbejdet en model, som netop tager udgangspunkt i de forskellige ressourcer som beboere besidder og ønsker at bidrage med. Implementering af denne frivillighedsmodel vil således være fordelagtigt. Løbende Handling: Når I skal organisere opgaverne i boligforeningen, skal I først have et overblik over, hvilke opgaver der skal løses i afdelingen. Spørgsmålene herunder er en hjælp til at komme i gang. Hvilke forskellige opgaver er der i afdelingen? Hvad indebære opgaverne? Hvormange skal der til for at løse opgaverne? Hvad skal man vide for at kunne løse opgaverne? Hvor meget beslutningskompetence ligger der i de forskellige opgaver, hvad er de økonomiske og lovmæssige rammer for at løse opgaven? Hvor lang tid tager det, og hvor intensiv skal der arbejdes? Kan der findes både store og små opgaver? Afdelingsbestyrelsen opfordres til at bruge frivillighedscirklen i det videre arbejde. Læs mere her: html 23

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Handleplan for Abildgården 2011/2012

Handleplan for Abildgården 2011/2012 Budgetår 2011/2012 Handleplan for Abildgården 2011/2012 Baggrund Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel 1 Indledning Forslag om helhedsplan i Saltværkshuse, som blev vedtaget igangsat i 2007, var første gang til afstemning 13. december 2013, hvor forslaget

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N Ekstraordinært afdelingsmøde d.10 oktober 2016 Punkt 1 - Velkommen 02 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent. herunder valg af referent og stemmetællere 2. Præsentation af beslutningsforslag

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Kommunalbestyrelsen 12-12-2013 1 Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Sagsnr.: 13/5828 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 350-450 MIO KR. finansieret ufinansieret (tilkøb) KLIMASKÆRM BAD OG INSTALLATION UDEAREALER SÆRLIGE OPGAVER KLIMASKÆRM / FINANSIEREDE POSTER Tag og facader Efterisolering

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere