Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning"

Transkript

1 Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 12. december 2014 Beskrivelse af hvordan skolen konkret varetager rollen som kvalitetssikringsaktør Udarbejdet af studieleder Michael Tophøj Sørensen Præsentation af skolen SADP har mere end studerende, og bidrager dermed med uddannelsesindtægter til Aalborg Universitet i størrelsesordenen 120 mio. kr. pr. år. Skolens driftsbudget (2015) er på kr. og undervisningstimer. Under Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning (herefter: SADP), der ligger under Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet, er der tre studienævn (se figur 1). Under Studienævn for Arkitektur og Design ligger følgende uddannelser (der kun udbydes i Aalborg): Bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design (med specialisering i Arkitektur og Urbant Design hhv. specialisering i Industrielt Design) Cand.polyt. i Arkitektur Cand.scient.techn. i Arkitektur Cand.polyt. i Urbant Design (med specialisering i Urban Arkitektur hhv. specialisering i Mobilitet og Urbane Studier) Cand.scient.techn. i Urbant Design (med specialisering i Urban Arkitektur hhv. specialisering i Mobilitet og Urbane Studier) Cand.polyt. i Industrielt Design Cand.scient.techn. i Industrielt Design Figur 1: Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning og dens tre studienævns placering i AAU's organisation. Under Studienævn for Planlægning og Geografi ligger følgende uddannelser: Bacheloruddannelsen i Geografi (udbydes kun i Aalborg) Cand.scient. i Geografi (med specialisering i Kulturgeografi) (udbydes kun i Aalborg) Bacheloruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning (udbydes både i Aalborg og København) Cand.polyt. i By-, Energi- og Miljøplanlægning (udbydes kun i Aalborg) 1

2 Cand.polyt. i Bæredygtig Byudvikling (udbydes kun i København) Bacheloruddannelsen i Bæredygtigt Design (udbydes kun i København) Cand.polyt. i Bæredygtigt Design (udbydes kun i København) Cand.scient.tech. i Integrerede Fødevarestudier (udbydes kun i København) MSc in Environmental Studies Cities & Sustainability (joint degree) Masteruddannelsen i Universelt Design og Tilgængelighed (udbydes kun i København) Masteruddannelsen i Bæredygtig Omstilling (udbydes i Aalborg med udvalgte aktiviteter i København) Diplomuddannelsen i Humanøkologi (udbydes kun i Aalborg) Under Studienævn for Landinspektøruddannelsen ligger følgende uddannelser: Bacheloruddannelsen i Landinspektørvidenskab (udbydes både i Aalborg og København) Cand.geom. i Landinspektørvidenskab (med specialisering i Arealforvaltning og Planlægning (udbydes både i Aalborg og København); eller med specialisering i Opmåling og Kortlægning (udbydes kun i Aalborg); eller med specialisering i Geoinformatik (udbydes kun i København)) Cand.tech. i Landinspektørvidenskab (med specialisering i Arealforvaltning og Planlægning; eller med specialisering i Opmåling og Kortlægning; eller med specialisering i Geoinformatik) Masteruddannelsen (MTM) i Geoinformations- management (udbydes i Aalborg med udvalgte aktiviteter i København) For yderligere information om SADP, dets studieråd, studienævnene og de institutter, som skolen rekvirerer undervisning fra og meget andet henvises til skolens hjemmeside (se Her er det også muligt at læse mere om skolens uddannelser (se lige som skolens studieordninger, undervisnings- og uddannelsesevalueringer samt kvalitetshåndbøger kan ses på hjemmesiden (se curricula/). Årshjul for kvalitetssikring Januar Gennemførelse af undervisningsevaluering via SurveyXact på efterårssemestrene Studienævn behandler og godkender semesterbeskrivelse for de kommende forårssemestre, hvorefter de journaliseres i Captia Februar Årligt møde mellem studieleder, studienævnsformand, lærere på uddannelsen og Landinspektørcensorkorpset. Desuden modtager studienævnsformændene løbende feedback i form af udfyldt fra censorerne under Landinspektørcensorkorpset samt Geograficensorkorpset. Marts Studienævn behandler undervisningsevalueringerne fra efterårssemestret herefter offentliggørelse på skolens hjemmeside April Studienævnsformanden og - sekretæren gennemfører procedure for frafaldstruede studerende med udsendelse af s om bl.a. vejledningstilbud fra studie (alle s, QlikView- rapport og øvrige akter journaliseres i Captia) Maj Planlægningsgruppemøder vedr. de kommende efterårssemestre Juni Gennemførelse af undervisningsevaluering via SurveyXact på forårssemestrene samt uddannelsesevalueringer via SurveyXact Juli 2

3 August Studienævn behandler og godkender semesterbeskrivelse for de kommende efterårssemestre, hvorefter de journaliseres i Captia September Studienævn behandler beskæftigelsestal p. b. a. data fra Danmarks Statistik Oktober Studienævn behandler undervisningsevalueringerne fra forårssemestret samt uddannelsesevalueringerne herefter offentliggørelse på skolens hjemmeside Studienævnsformanden og - sekretæren gennemfører procedure for frafaldstruede studerende med udsendelse af s om bl.a. vejledningstilbud fra studie (alle s, QlikView- rapport og øvrige akter journaliseres i Captia) Årligt møde med skolens aftagerpanel, hvori der også indgår enkelte dimittender samt censorer (evt. opdelt i flere separate møder med undergrupper af aftagerpanelet for at sikre fagnære diskussioner; i så fald er studieleder med til alle møder i undergrupperne) Behandling af ingeniørcensorformandskabernes årsrapport November Planlægningsgruppemøder vedr. de kommende forårssemestre Studienævn og skole behandler den årlige studienævnsrapport Studienævn behandler (i forbindelse med studienævnsrapporten) materialet fra procedure for frafaldstruede studerende December Hver studienævnsrapport behandles på et møde mellem dekanat, studieleder og studienævnsformand Som en integreret del af kvalitetssikringscyklussen: afholdes der ca. seks årlige møder i skolens studieråd 1, hvor overordnede og mere strategiske emner herunder om kvalitetssikring på tværs af studienævnene drøftes. deltager studieleder i samtlige studienævnsmøder i de tre studienævn bl.a. for at sikre vertikal koordinering af kvalitetssikringen samt for at være til rådighed for drøftelse af de mere studienævnsnære emner. afholder studieleder (og evt. studienævnsformand) koordineringsmøder med institutlederne fra de institutter, som skolen rekvirerer undervisning fra bl.a. for løbende at drøfte kvaliteten af den undervisning, der leveres fra de forskellige institutter (varierende hyppighed; SADP s studieleder afholder månedlige møder med institutlederen for Inst. for Planlægning hhv. Inst. for Arkitektur, Design og Medieteknologi, mens der afholdes møder med de øvrige institutledere 2-3 gange om året). afholder studieleder møder med studiesekretærerne hver anden uge og møder med studienævnssekretærerne hver uge bl.a. for at sikre gennemførelse af og opfølgning på de forskellige elementer i kvalitetssikringscyklussen. Enkelte elementer i skolens kvalitetssikringscyklus strækker sig over flere år: Der gennemføres selvevaluering for uddannelserne under hvert af de tre studienævn hvert tredje år; og på baggrund af selvevalueringen udarbejdes strategi og handleplan, som der følges op på hvert af de efterfølgende to år i sammenhæng med studienævnets, skolens og fakultetets behandling af den årlige studienævnsrapport. 1 Studierådsmøderne ledes af studieleder, og foruden denne deltager de tre studienævns formænd, studerende næstformænd samt skole- og studienævnssekretærerne. 3

4 Som baggrund for bl.a. selvevalueringen gennemføres endvidere dimittendundersøgelse for alle uddannelser hvert tredje år (efter en bestemt turnus), se nærmere i Endelig er alle studieordninger genstand for revision (evt. genvedtagelse i studienævnet) mindst hvert femte år. Kvalitetsområde 1: Nøgletal for kvalitet Det væsentligste arbejde med nøgletal for kvalitet finder sted i f. m. dels de årlige studienævnsrapporter og dels selvevalueringer. Når skolen modtager studienævnsrapporterne fra fakultetet med dekanatets påtegninger (typisk medio oktober), videresender studieleder straks rapporterne til de tre studienævnsformænd. Herefter laver studieleder og studienævnsformændene hver især skriftlige kommentarer til studienævnsrapporternes indhold, som de mødes om og drøfter på tre forberedende møder mellem studieleder og hver de respektive studienævnsformænd. På de forberedende møder sammenskrives kommentarerne med sigte på at kunne forelægge udkastet til studienævnsrapport på det efterfølgende møde i de tre studienævn (hvor udkastet drøftes sammen med bl.a. materialet fra procedure for frafaldstruede studerende). Herefter indarbejdes kommentarerne fra studienævnsmøderne, og de endelige studienævnsrapporter fremsendes til fakultetet (typisk først i december), hvorefter dekanat, studieleder og studienævnsformænd mødes i fakultetet, hvor studienævnsrapporten drøftes med henblik på at konstatere, om de tre studienævn og deres uddannelser er i god gænge, samt om der evt. skal iværksættes bestemte indsatser for at rette op på eventuelle skævheder. Fakultetet skriver referat fra disse møder, der i første runde blev afholdt d. 30. september 2013, og afholdes igen i anden runde d. 11. december I skrivende stund er proceduren med studienævnsrapporter således ved at blive gennemført for anden gang, men én af de væsentligste opfølgende handlinger på første års gennemløb af procedure for studienævnsrapporter, er iværksættelse af en studieordningsrevision på bacheloruddannelserne i geografi, landinspektørvidenskab samt by-, energi- og miljøplanlægning; dels for at løse nogle specifikke problemer i uddannelsen i by-, energi- og miljøplanlægning, dels for at sikre en bæredygtig økonomi i uddannelserne henset til bl.a. nøgletallene for optag. Arbejdet med selvevalueringer er først for nylig sat i gang, og i første runde kun for uddannelserne under Studienævn for Planlægning og Geografi. Lige som det gælder for studienævnsrapporterne, har studienævnsformand og studieleder først hver for sig kommenteret de forskellige nøgletal skriftligt, hvorefter de har mødtes med henblik på at sammenskrive et udkast til studienævnsrapport, som efterfølgende er blevet behandlet i studienævnet. Herefter er studienævnets kommentarer blevet indarbejdet, og selvevalueringsrapporten er sammen med en fokuseret dagsorden sendt til fakultetet, de to særligt inviterede eksterne eksperter samt øvrige inviterede som baggrund for det heldags selvevalueringsmøde, der blev afholdt første gang d. 6. oktober Som det også fremgår af skolens referat fra selvevalueringsmødet, bekræfter mødet bl.a. behovet for igangsættelse af den allerede igangsatte studieordningsrevision på bacheloruddannelserne i geografi, landinspektørvidenskab samt by-, energi- og miljøplanlægning. Øvrige opfølgende handlinger i forhold til de 4

5 problemstillinger, som selvevalueringen og selvevalueringsmødet har afdækket, besluttes endeligt på et strategi- og handlingsplanmøde mellem dekanat, studieleder og studienævnsformand, der afholdes første gang d. 11. december Herefter er det meningen, at der hvert år de næste to år vil blive fulgt op på handlingsplanen i forbindelse med den ordinære behandling af studienævnsrapporter. Skolens øvrige arbejde med nøgletal omfatter bl.a.: Procedure for frafaldstruende studerende, men derudover også løbende monitorering af frafaldet på 1. studieår, hvor skolen i samarbejde med Første Studieårs Administration v./ Egon Moesby løbende følger frafaldet på alle uddannelser måned for måned. Jævnlig monitorering af de enkelte uddannelsers økonomiske bæredygtighed ved at sammenholde uddannelsens STÅ- indtægter og timeforbrug. Løbende (og mindst årlig) monitorering af beskæftigelsestal for kandidater fra skolens uddannelser, hvor disse tal indgår i vurderingen af, om skolens uddannelser skal have adgangsbegrænsning, evt. lempet eller skærpet denne. Kvalitetsområde 2: Opbygning og forløb Som nævnt er er alle studieordninger genstand for revision (evt. genvedtagelse i studienævnet) mindst hvert femte år. Alle studieordninger følger en fast skabelon, som anvendes på tværs af alle fakultetets uddannelser, hvilket sikrer, at alle lovgivningsmæssige krav overholdes. Det konkrete studieordningsarbejde anvender Dansk kvalifikationsramme for de videregående uddannelser som grundlag, og ved større revisioner udarbejdes et kommissorium for revisionsarbejdet, der gennemføres i nedsatte arbejdsgrupper faciliteret af skolen og med reference til studienævnet. I skrivende stund er skolens tre små bacheloruddannelser (landinspektørvidenskab, geografi samt by-, energi- og miljøplanlægning) som sagt genstand for et større revisionsarbejde, der foregår efter den netop beskrevne fremgangsmåde. Større revisionsarbejder gennemføres typisk kun, såfremt der er konstateret problemer på en uddannelse enten mht. kvaliteten (dokumenteret i fx undervisning- og uddannelsesevalueringer eller efter drøftelser med aftagerpanelet) eller fordi uddannelsens struktur skal tilpasses nye økonomiske rammer. Der er også eksempler i skolen på, at studieordninger er blevet revideret m. h. p. bl.a. at nedbringe arbejdsbelastningen for de studerende; efter det i en studiemiljøundersøgelse blev klart, at den daværende meget ambitiøse studieordning medvirkede til stress blandt de studerende (se: Skolens studiemiljøhandlingsplan fra 2013 for yderligere dokumentation). Mindre studieordningsrevisioner forekommer, såfremt der ønskes gennemført mindre ændringer fx ændring af eksamensform i et eller et par kursusmoduler. Studieordningerne for skolens uddannelser er alle godkendt af de respektive studienævn, skolen samt i fakultetet, og kan ses på curricula/. På tilsvarende måde som studieordningerne følger en fast skabelon, som anvendes på tværs af alle fakultetets uddannelser, følger også alle semesterbeskrivelser en fast skabelon, som sikrer, at alle studerende inden semesterstart får besked om, hvordan semestrets aktiviteter (projekter og kursusmoduler) konkret afvikles, hvornår der er eksamen, osv. Semesterbeskrivelsen er således en detaljeret udmøntning af studieordningen og en slags drejebog for, hvordan semestret planlægges gennemført konkret og i praksis. Semesterbeskrivelserne tilgængeliggøres for de studerende en til to uger før semesterstart i det studieadministrative system Moodle, hvis funktionaliteter (bl.a. skemafunktion, 5

6 kursusrum med litteratur, slides, opgaver mv. til de stipulerede undervisningsaktiviteter) semesterbeskrivelsen spiller tæt sammen med 2. Alle semesterbeskrivelser udarbejdes af den semesterkoordinator, som har ansvaret for det pågældende semesters afvikling, og godkendes i studienævnet, inden de tilgængeliggøres i Moodle. På denne måde kvalitetssikrer studienævnet, at alle semestre er velplanlagte, inden de sættes i gang; og som det vil kunne ses ved en gennemgang af udvalgte studienævnsreferater, er det ikke alle semesterbeskrivelser, som studienævnene godkender uden først at kræve ændringer. Kvalitetsområde 3: Undervisningens og studiemiljøets kvalitet Som nævnt gennemfører skolen efter hvert semester undervisningsevalueringer og hvert år uddannelsesevalueringer via spørgeskemaer i SurveyXact. I samme spørgeskemaer spørges der også rutinemæssigt ind til studiemiljøet på det enkelte semester og på de enkelte uddannelser som supplement til de centralt gennemførte studiemiljøvurderinger, der kører hvert 2. eller 3. år. Spørgeskemaerne er designet sådan, at de består af både en kvantitativ og en kvalitativ del, hvor det er meget hurtigt og overkommeligt for de studerende at besvare (i det mindste) den kvantitative del, der i al sin korthed tager temperaturen på de studerendes læringsudbytte, tilfredshed med studiemiljøet, sammenhæng i uddannelsen, studiebelastningen mv. på en skala 1-5. I tilknytning til (skalavurderingen af) de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet er det desuden muligt at skrive kommentarer dvs. kritisere eller påpege forhold, som bør fastholdes. Spørgeskemaerne er designet i tæt samarbejde med de studerende m. h. p. at gøre evalueringerne så korte og overkommelige som muligt (uden at de mister deres anvendelighed), for at sikre så høj en svarprocent som muligt (hvilket er en konstant udfordring!). Alle undervisnings- og uddannelsesevalueringer på skolens uddannelser kan ses på curricula/programme- evaluation/. Undervisnings- og uddannelsesevalueringer på skolens uddannelser er et væsentligt omdrejningspunkt i semestrenes styring, idet planlægningen af alle semestre tager udgangspunkt i det foregående semesters evaluering, lige som ethvert semester afsluttes med en evaluering. Alle detaljer i denne kvalitetscirkel er beskrevet i kap. 3 i skolens kvalitetshåndbog, der findes i to versioner, og som kan ses på curricula/quality- handbooks/. Kvalitetsområde 4: Uddannelsernes forskningsdækning og miljøer Skolen og dens studienævn lægger stor vægt på, at undervisningen varetages af aktive forskere for at sikre den forskningsbaserede undervisning. Forud for første gennemløb af en ny studieordning indkalder studieleder og studienævnsformand alle institutledere med relevante forskningsmiljøer til en drøftelse af, hvor skolen mest hensigtsmæssig kan rekvirere sin undervisning henset til forskningsmiljøernes faglige relevans, forskningshøjde, kapacitet mv. Herefter udarbejdes der en aftale om, hvor skolen rekvirerer undervisningen helt ned på modulniveau. Hvis 2 På sigt er det meningen, at semesterbeskrivelsen skal kunne genereres p. b. a. de digitalt udfyldte data i Moodle, således at redundans mellem semesterbeskrivelsen og Moodle s kursusrum kan undgås. 6

7 der efterfølgende ændres på den aftalte fordeling, skal det ske i forståelse mellem skole og de involverede institutter. Ellers ændrer skolen kun på fordelingen, såfremt det senere måtte vise sig, at et institut over en længere periode ikke lever op til skolens og studienævnets krav om forskningsmiljøets relevans, forskningshøjde, kapacitet mv. Der er endnu ikke eksempler på, at skolen af egen drift har flyttet rekvisitioner fra ét institut til et andet. Men de seneste 10 års stærke fokus i institutterne på især eksterne forskningsmidler og produktion af publikationspoint har medført en udvikling i visse institutter, hvor der er sket væsentlige forskydninger mellem forskningsmiljøerne. Forskningsmiljøer med stor succes med at tiltrække eksterne forskningsprojekter har været højt prioriteret i institutternes stillingsplanlægning, mens andre forskningsmiljøer omvendt er blevet udtyndet fx i takt med at generationsskifte mv. i disse miljøer ikke er blevet prioriteret. Skolen og dens studienævn har generelt ikke været inddraget i institutternes stillingsplanlægning, hvorfor enkelte forskningsmiljøer, der ellers skal levere undervisning til skolens uddannelser, befinder sig i en (i hvert fald potentielt) sårbar situation. I det løbende samarbejde rekvirerer skole/studienævn som sagt undervisning i de aftalte institutter. Herefter er det suverænt institutlederen, der som linjeleder bestemmer, hvem der skal undervise i de forskellige kursus- og projektmoduler, se figur 2. I kap. 1.3 i skolens kvalitetshåndbog ( curricula/quality- handbooks/) er institutternes rolle i f. t. uddannelserne beskrevet yderligere. Figur 2: Rekvisitionsudvekslingen mellem skole/studienævn og institut. Skolens og studienævnsformændenes muligheder for at påvirke, hvem der underviser i de forskelle dele af studieordningen, er indskrænket til på baggrund af undervisnings- og uddannelsesevalueringer eller egentlige klager fra de studerende at påpege eventuelle problemstillinger overfor institutlederne i f. m. de jævnlige koordineringsmøder med institutlederne, hvorefter det forventes at institutlederen tager hånd om problemstillingen på passende måde fx i sammenhæng med MUS med de enkelte medarbejdere. 7

8 Kvalitetsområde 5: Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling Hvert år afholder AAU centralt en pædagogisk dag, hvor alle undervisere er inviteret, men hvor desværre kun ganske få møder op, når der bortses fra dekaner/prodekaner, studieledere, studienævnsformænd mv. Undervisernes pædagogiske kompetencer udvikles på forskellig vis, og det er i første række institutledernes ansvar at sikre, at deres undervisere har de fornødne undervisningsmæssige kompetencer. Generelt er det imidlertid indtrykket, at de seneste 10 års stærke fokus på især eksterne forskningsmidler og produktion af publikationspoint har medført en underprioritering af undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling. Hvert år kåres inden for hvert studienævn og hvert fakultet en årets underviser. I mangel af bedre er dette nok det væsentligste incitament for underviserne, når det gælder om at forfølge pædagogisk kompetenceudvikling. Der er generelt plads til forbedring, når det gælder underviserne pligt til og mulighed for at holde deres undervisningsfaglighed ajour. Idet der på Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet hverken har været tradition for eller kapacitet til, at skoler og studienævn har skullet/kunnet løse opgaven med at udvikle undervisernes pædagogiske kompetencer, har skolerne på tværs af fakulteter foreslået AAU s ledelse at prioritere pædagogisk kompetenceudvikling som et nyt, centralt strategisk indsatsområde. Henset til at undervisernes pædagogiske kompetencer som nævnt er institutledernes ansvarsområde i deres egenskab af linjeledere, indskrænker skolens og studienævnsformændenes væsentligste indsats til på baggrund af undervisnings- og uddannelsesevalueringer eller egentlige klager fra de studerende at påpege eventuelle problemstillinger overfor institutlederne i f. m. de jævnlige koordineringsmøder med institutlederne. Desuden deltager studieleder og studienævnsformænd normalt aktivt i de pædagogiske diskussioner med arbejdsgrupperne i f. m. studieordningsrevisioner som led i styringen af hele studieordningsprocessen. Kvalitetsområde 6: Nøgletal for relevans Det er først for nylig, at skolen og dens studienævn er begyndt at arbejde systematisk med nøgletal for relevans i form af beskæftigelsesstatistikker. Indtil videre er den løbende monitorering af beskæftigelsestal, som AAU køber hos Danmarks Statistik, blevet brugt i dialogen med fakultetet om, hvorvidt nogle af skolens uddannelser skal have adgangsbegrænsning, evt. lempet eller skærpet denne. Tidligere har skolen også selv i enkelte tilfælde tilvejebragt beskæftigelsestal (i samarbejde med bl.a. Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse (IAK) samt Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK)) fx om uddannelserne inden for arkitektur- og designområdet for at overvåge situationen, og for bedst muligt at anspore de studerende til at vælge de retninger/specialiseringer (ved overgang fra bachelor- til kandidatuddannelse), der måtte forventes at byde på de bedste beskæftigelsesmuligheder. Senest har Studienævn for Arkitektur og Design besluttet at iværksætte en oplysnings- og brandingindsats overfor aftagervirksomhederne på arkitektur- og designområdet for at understrege, at uddannelserne under studienævnet er ingeniøruddannelser med en klar teknisk profil, som ikke må forveksles med arkitektskolernes. 8

9 Kvalitetsområde 7: Dialog med dimittender AAU har fælles, systematiske dimittendundersøgelser, som udarbejdes af Karrierecentret, og som skolens uddannelser får rapporter fra og behandler på studienævnsmøder. Der har imidlertid været en pause i flowet af de centrale dimittendundersøgelser, hvorfor de mest aktuelle undersøgelser generelt er lidt bedagede (fra 2009). Men der er i skrivende stund ved at blive gennemført en frisk dimittendundersøgelse for Landinspektøruddannelsen, som også vil blive lagt til grund for den forestående selvevaluering af uddannelserne under Studienævnet for Landinspektøruddannelsen i Ellers har skolens uddannelser en vis (omend mere sporadisk) dialog med dimittender, som er medlemmer af skolens aftagerpanel. I dialogen med disse dimittender er skolen og dens studienævn især interesserede i at drøfte, om deres uddannelse har været et godt udgangspunkt for at få det første job samt klare arbejdsgiverens forventninger eller om der er plads til forbedringer. Kvalitetsområde 8: Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet Som nævnt afholdes mindst ét årligt møde med skolens aftagerpanel, hvori der også indgår enkelte dimittender samt censorer. Igennem de seneste par år har skolen valgt at holde flere separate møder med undergrupper af aftagerpanelet for at sikre mere fagnære diskussioner. Det har nemlig vist sig vanskeligt at få tilstrækkeligt udbytte af drøftelserne i et aftagerpanel, der er for bredt sammensat, lige som det har været vanskeligt at motivere medlemmerne af panelet til at prioritere at møde op i det helt brede panel. Efter aftagermøderne har fundet den mere hensigtsmæssige form i undergrupper (hvor studieleder er med til alle møder i undergrupperne), er lysten til at møde op og udbyttet af diskussionerne med aftagerne steget betragteligt. Under tiden afholdes mere end ét årligt møde med aftagerpanelet eller undergrupper heraf. Det gælder fx, når nye uddannelser planlægges, eller nye studieordninger udarbejdes eller eksisterende er genstand for større revisioner. Der er især et meget tæt samarbejde mellem skolen/studienævnet for Landinspektøruddannelsen og undergruppen af aftagerpanelet tilknyttet landinspektøruddannelsen. Dette hænger sammen med, at landinspektøruddannelsen er en autorisationsuddannelse, hvor der er særlige professions- og beskikkelseshensyn, som løbende skal indtænkes (også i samarbejde med autorisationsmyndigheden (Geodatastyrelsen under Miljøministeriet), som også har plads i aftagerpanelet). Kvalitetsarbejde, der rækker ud over kvalitetsområderne Udover ovenstående gennemfører skolen endvidere: Monitorering af balance mellem ind- og udgående gæstestuderende m. h. p. dels at sikre skolens uddannelser en international profil og forberede de studerende til et internationalt arbejdsmarked, og dels for at sikre at skolens og universitetets økonomi ikke lider overlast herved. Møder med de optagelsesansvarlige (ca. to gange pr. år) vedr. håndtering af ansøgninger fra gæste- og degree- studerende samt behandling af meritansøgninger m. h. p. at drøfte administration af de relevante regler og sikre de studerende retssikkerhed. 9

10 Behandling af ingeniørcensorformandskabernes årsrapport. Desuden modtager studienævnsformændene løbende feedback i form af udfyldt fra censorerne under Landinspektørcensorkorpset samt Geograficensorkorpset. Årligt møde mellem studieleder, studienævnsformand, lærere og uddannelse og Landinspektørcensorkorpset. Udfordringer fremadrettet Generelt er hovedindtrykket hvilket ovenstående gerne skulle bekræfte at skolens/studienævnenes kvalitetssikringsarbejde sammen med fakultetets og bl.a. Karrierecentrets bidrag er i god gænge, og at der efterhånden er en høj grad af kvalitetskultur indlejret i skolen og dens studienævn. Men de seneste 10 års stærke fokus i institutterne på især eksterne forskningsmidler og produktion af publikationspoint har som sagt medført en udvikling i visse institutter, hvor enkelte forskningsmiljøer, der skal levere undervisning til skolens uddannelser, befinder sig i en (i hvert fald potentielt) sårbar situation. Der er med andre ord behov for, at skolernes og studienævnsformændenes input om aktuelle og fremtidige undervisningsbehov prioriteres og indtænkes bedre i institutternes stillingsplanlægning. Ligeledes har det stærke forskningsfokus i institutterne betydet, at undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling generelt er blevet nedprioriteret i en grad, der nu kalder på opprioritering. En opgave, som skolerne gerne bidrager til, men næppe har kapacitet til eller forudsætninger for at løse alene, hvorfor opgaven med undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling (gerne i sammenhæng med en reformering af PBL) bør prioriteres som et strategisk indsatsområde centralt på AAU. Endelig er den generelt lave svarprocent på undervisnings- og uddannelsesevalueringer en konstant udfordring, og skolen overvejer derfor, om det er muligt at indføre et element af tvang for at få de studerende til i højere grad at besvare evalueringerne. MTS/ version 2 (efter behandling i skolens studieråd) 10

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315 :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Tlf: 9940 8472 www.ses.aau.dk Studienævnsformand Niels T. Eriksen Tlf. 9940 8465 nte@bio.aau.dk Sekretær Elin Boel Larsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014 Udkast til program for 2. besøg på 2.-4. juni 2014 1. juni 2014 Tidspunkt Deltagere Indhold Sted - 2. juni 2014 08.30-9.00 Panel og AI 9.00-9.45 Koordinerende studieleder på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Plan for evaluering af undervisningen

Plan for evaluering af undervisningen SYDDANSK UNIVERSITET Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet December 2007 Plan for evaluering af undervisningen Baggrund I henhold til element 3.3 i Delpolitik for Evaluering udøver Studienævnet det formelle

Læs mere

Anbefalinger for God Studieledelse

Anbefalinger for God Studieledelse Anbefalinger for God Studieledelse Overordnet anbefaling Studieledere skal være værdibærende i forhold til den faglige og pædagogiske ledelse af studiet Organisering og kommunikation af ændringer og værdisæt

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG)

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) SELVEVALUERINGSMØDE FOR B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) K A N D I D AT U D D A N N E L S E N I

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

SELVEVALUERINGSRAPPORT

SELVEVALUERINGSRAPPORT INSTITUTIONSAKKREDITERING Aalborg Universitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET PÅ AALBORG UNIVERSITET...4 2.RAMMER OG POLITIK FOR KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSER PÅ AALBORG

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Studie- og kvalitetsstyringshåndbog

Studie- og kvalitetsstyringshåndbog Ny udgave (110614) 2014 16 Studie- og kvalitetsstyringshåndbog for Studienævn for Planlægning og Geografi samt Studienævn for Landinspektøruddannelsen S k o l e n f o r A r k i t e k t u r, D e s i g n

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede:

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

1. kl. 8.30-9.30 Ansættelsesudvalgsmøde

1. kl. 8.30-9.30 Ansættelsesudvalgsmøde FOKUS-rådsmøde den 08.06.2012 Mødedato 8. juni 2012 Starttidspunkt 8:30 Sluttidspunkt 14:00 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn Dagsorden og referat fra FOKUS-rådsmøde den 08.06.2012

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 3. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Prodekan Lars Grassmé Binderup Keynote SUHF kvalitetsseminar Uppsala Universitet, 6. november 2015 Oversigt 1. Lidt om Syddansk Universitet 2. Syddansk

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer (Aal) Civilingeniør, cand.polyt. i regulering og automation (Aal) Civilingeniør,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Samlet status... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejde med evt. casevirksomhed...

Læs mere

Beskrivelse af aftagerkontakt

Beskrivelse af aftagerkontakt side 1/ Afdeling/enhed Oprettelsesdato Udarbejdet af Dokumentnavn Pædagoguddannelsen i UCL 20-sep-2013 ELWA 131023 Beskrivelse af praksis for aftagerkontakt K3 Beskrivelse af aftagerkontakt Indledning:

Læs mere

Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere

Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. Vejledningen er opbygget som en tjekliste, med det formål

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere