1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted"

Transkript

1 1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 med angivelse af relevant litteratur, specialiseringsmuligheder, organisering af praktikvejledning og af kontakt til uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde med uddannelsesinstitutionen. Praktikstedsbeskrivelsen består af 5 dokumenter: 1. Praktikstedsbeskrivelse Beskrivelse af praktikstedet 2. Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplan for første praktikperiode 3. Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplan for anden praktikperiode 4. Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplan for tredje praktikperiode 5. Praktikstedsbeskrivelse Liniefag og specialisering Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn: SCR Fjordskolen Lysholm SFO Adresse: Hyrdehøj 5, 4000 Roskilde Tlf.: / adresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Hverdage: Skolens ferier: 8: SFO personalet har timer i skolen fra 8.00, 1-2 gange om ugen. Institutionsleder: Fysiske rammer, ude og inde: Faciliteter (herunder faciliteter i Helle Nielsen, SFO leder SFO deler klasse- og faglokaler med skolen. Vi har sanserum, tumlesal og svømmehal på stedet. Vi bor tæt på skov, stadion og indkøbscenter. 1

2 lokalområdet) Antal børn/unge/: Aldersgruppe: Beskrivelse af målgruppen: I skoleåret 2012/13 er der 46 børn tilmeldt i SFO en. Børnene/de unge er inddelt i indskolingstrin (2 grupper) mellemtrin (2 grupper) samt udskoling (2 grupper) Grupperne matcher skolens klassedannelse år Hjemmeboende børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Evt. med diagnoser indenfor autismespektrum. Alle børn/unge er udviklet svarende til ca. halv levealder. Indsatsområder/ aktuelle projekter: Marte Meo forløb. Arbejdsmetoder: Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor. Minspeak Lysholms kompetence profil. Implementering af fokus planer, målfastsættelse og evaluering Aktionslæringsforløb vedr. autisme, Teacch Læseprojekt. Et sprogstimulerings miljø Pædagogernes ansvars- og kompetenceområder i undervisningen. Tovholderområder. Forældresamarbejde. Marte Meo. Anerkendende relationer, anerkendende konflikthåndtering, KAT kasse. TEACCH, PECS og andre metoder i forhold til struktureret, visualiseret pædagogik. Boardmaker, og piktogrammer, Tegn til tale, Minspeak, alternative kommunikationshjælpemidler. Trin for Trin, venskabsserier. LP Model. Netværksmøder (Karlstadmodellen) Undervisningsplan og status i samarbejde mellem kontaktlærer og kontaktpædagog. Tværprofessionelt samarbejde: Faggrupper som institutionen samarbejder med. Vi har et tæt samarbejde med lærere, medhjælpere, fysioterapeuter, talepædagog, psykolog, synskonsulent og med aflastningsinstitutioner. Endvidere er der særligt brobygningsforløb i forhold til nye skolestartere, hvor der etableres særligt samarbejde mellem afleverende børnehave, forældre og skole/sfo. 2

3 Personalegruppens sammensætning: Pædagoger, pædagog medhjælpere, pædagogstuderende i praktik, løntilskudsmedarbejder (pædagogmedhjælper). 2. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Første praktikperiode Tema: Den pædagogiske relation Faglige kompetencemål Målet er at den studerende kan a) indgå i praktikstedets daglige praksis b) indgå i og udvikle betydende relationer færdigheder og støtte andres evne til etablering af relationer c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder Uddannelsesplan første praktikperiode 3

4 Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål? Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler) a)samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces b)samspilprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen c)kommunikation, samspil og konflikter i relationen d)magt og etik i relationer Institutionens praktikstedsbeskrivelse for den studerende i praktik, samt den studerendes læringsmål, er de to primære redskaber, som vi forventer den studerende arbejde efter. For mange studerende vil SFO en være det første sted hvor de møder et menneske med handicap. Den første tid i vores institution kan være meget overvældende men også spændende. Vi forventer at den studerende i løbet af sin praktik vil kunne opdage og se barnet bag handicappet. Den studerende vil i løbet af sin praktik i SFO en opnå de faglige kompetencemål, ved at indgå i institutionens daglige pædagogiske arbejde med børn/unge og gennem samarbejde med personale gruppen. Afhængig af hvilken gruppe den studerende er i praktik i, vil hun/han lære om forskellige områder som en special institution rummer. For eksempel kan den studerende lære om forskellige kommunikations former som, Tegn til Tale, brug af tale maskiner, piktogrammer eller konkreter. I grupper, hvor der er børn med diagnoser indenfor autisme spektrum, vil den studerende arbejde efter TEACCH- inspireret pædagogik. Den studerendes praktikvejleder samt kolleger fra gruppen, vil støtte og guide den studerende til at reflektere over den pædagogiske praksis i institutionen, over hendes/hans egen rolle i relation til børnene og gruppens kolleger og over hans/hendes syn på børn/unge med generelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Den studerende vil også deltage i supervisionsformer i den gruppe hun/han tilhører. I supervisionen vil forskellige pædagogiske problemstillinger blive taget op, og denne vil give den studerende mulighed for at få indsigt bl.a. i problemløsning og konflikt håndtering. Fælles for alle grupper er, at den studerende forventes at kunne følge og handle efter vores værdigrundlag samt skolens og SFO ens etiske retningslinjer for personalets samvær med eleverne. Den studerende skal for eksempel i en spise situation med et barn reflektere og tage stilling til om barnet har brug for ro til at spise eller om barnet kan lide at der er snak og samvær omkring spisningen. I alle situationer hvor børnene er til stede vil den studerende for eksempel øve sig i og huske at vi ikke taler hen over hovedet på barnet, men at vi inddrager barnet så det ikke bliver en snak voksne imellem. Den studerende har på konference timer med sin praktikvejleder, mulighed for at reflektere over den magt relation, der opstår i den pædagogiske praksis og som i vores institution kan forekomme mellem pædagog og en person med fysisk og/eller psykisk udviklingshæmning. Desuden vil den studerende lære at reflektere i forhold til magtanvendelsesbegrebet. For eksempel: Hvornår griber vi 4

5 ind?, Hvad er tilladt ifølge Folkeskoleloven? Hvordan udfylder man skemaer? Hvilke overvejelser og andre handlemuligheder kan personalet inddrage i lignende episoder? Hvad kan en studerende lære på praktikstedet? Som studerende har du mulighed for at få indsigt i og viden om de mange områder en specialinstitution rummer. Ud fra interesse og gruppetilhørsforhold m.m. kan der f.eks. tilbydes indsigt i et begrænset omfang i forhold til f.eks.: Syndromer og små handicapgrupper (Rett, Downs, Angelmann, SMS) Autismespektrum; infantil autisme, atypisk autisme, autistiske træk. Kommunikation: Tegn til Tale, Boardmaker, Pictoselector, piktogrammer, Minspeak Cerebral parese, spasticitet. Hjerneskader Desuden kan du i løbet af din praktik lære om: Styrkelse af sociale relationer børnene imellem. Trin for Trin, venskabserie,sociale historier, KAT kasse. Marte Meo som pædagogisk redskab. Vi forventer at den studerende bliver filmet og deltager i Marte Meo forløb. PECS og TEACCH. Forskellige kommunikations former, herunder også alternativt støttet kommunikation. Sprog- og begrebsarbejde (Karlstad, læsepakker) Anerkendende konflikthåndtering (low arousal) Halliwick inspireret svømning Diverse PC baserede programmer, f.eks. Boardmaker, Pictoselector Skoleintra o.lign. Tæt tværfagligt samarbejde lærer/pædagog med fælles ansvar for udarbejdelse af elevens individuelle undervisningsplan. Forskellige supervisions- og rådgivningsformer er centrale på Lysholm. Vi har supervision i skole/sfo teams med psykolog, konsulent, Marte Meo konsulent m.v. Hvordan? (uddyb ovenstående spørgsmål) Ved den studerendes praktik i institutionen, ved at læse i børnenes journaler og i relevant litteratur og ved konference timer med praktikvejleder. Desuden ved deltagelse i forskellige mødeformer, kurser og temaer. 5

6 Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet? Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion Teammøder skole/sfo og i SFO grupperne er centrale i forhold til drøftelse og sparring af ovenstående. Formødet. Inden praktikstart er det vigtigt at finde en dato, hvor din kommende praktikvejleder og praktikkoordinator kan gå fra ca.1 time. Ved formødet vises den studerende rundt i huset og præsenteres for personalet. Målet med formødet er bl.a. at den studerende og din praktikvejleder får talt om: Den studerendes forventninger til og foreløbige mål for praktikken og i forhold til liniefag. Hvad den studerende har arbejdet med på seminariet og i hans/hendes evt. tidligere praktikker, institutionserfaring, mv. Vejlederens og institutionens forventninger til den studerende (herunder aktiv deltagelse i svømning, Marte Meo forløb, det pædagogiske forløb,mv.) Hvad Fjordskolen, Lysholm SFO kan tilbyde studerende. Eventuelle oplysninger, der har betydning for praktikken, f.eks. ferieønsker m.m. Efter formødet besluttes det endelige gruppetilhørsforhold, hvis der er mere end en studerende i praktik. Du får udleveret følgende (primært som elektronisk samlemappe på skoleintra): Værdigrundlag. Se hjemmesiden www. Lysholm.fjordskolen.dk Etiske retningslinier, diverse informationer (sygdom, medicin, magtanvendelse etc.) Information om arbejdsmiljø på Lysholm. Mødetider/arbejdsplan/timesedler. Datoer for aftenmøder, forældremøder, kurser m.m. Nøgler, password til medarbejder PC og skoleintra. Konferencetimer: I SFO tilstræber vi, at der holdes 1-2 konferencetimer hver uge. Nogle konferencetimer vil være erstattet med undervisning fra de forskellige samarbejdsparter f.eks. fysioterapeut, talepædagog m.m. Konferencetimerne vil foregå i et vist samarbejde med den anden studerende, der starter samme dato, samt dennes vejleder. Konferencetimerne kan eventuelt foregå med begge hhv. den ene vejleder efter nærmere aftale og kan have præg af studietimer, hvor diverse temaer drøftes og diskuteres. Den studerende er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden til konferencetimerne i samarbejde med vejlederen. Den 6

7 studerende har endvidere ansvar for at skrive referat, som underskrives af begge. På SFO rådsmøderne har den/de studerende et fast punkt, hvor de fortæller om praktikperioden, f.eks. arbejdet med læringsmål, pædagogisk forløb, opstart og evaluering m.m. For at skaffe overblik over dit praktik forløb skal du lave en kalender, hvor du skriver møder, aktiviteter, datoer for dit pædagogiske forløb, studiedage, m.m. ind. Vedligeholdelsen af praktikdokumentet (studiejournal) og læringsmål er et fast punkt og omdrejningspunktet i vejledningen. I løbet af praktikperioden, forventes det, at du planlægger, udfører og evaluerer et pædagogisk forløb i den gruppe, du er tilknyttet. I opstarten og ved afslutningen af din praktik beder vi dig beskrive dine førstehåndsindtryk, samt evaluere praktikken. I opstarten skal du endvidere lave en kort introduktion af dig selv til forældrene i den gruppe du er tilknyttet (evt. via forældreintra) Anbefaling af faglitteratur Træning af medarbejdere i håndtering af problemskabende adfærd. Andrew Mc Donell. Ser man det. Marte Meo Metoden. Jytte Birk Sørensen. Relationer, anerkendelse og underkendelse. Grethe Kragh-Müller. Voksnes definitionsmagt og børnenes selvoplevelse. Berit Bae. LP Model- Læringsmiljø og Pædagogiske Analyse. Thomas Nordahl. Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen) Din praktikvejleder vil løbende komme med forslag om litteratur som er relevant i forhold til den gruppe børn du er i praktik hos. Det er vigtigt at du læser om småbørnspædagogik, det 0-3 årige barns udvikling. I SFO en er mange af pædagogerne praktikvejledere og vi skiftes til at have studerende. SFO har p.t. tre vejledere, der har PD modul i vejledning. SFO arbejder med en praktikkoordinator, der i et samarbejde mellem ledelse, vejledere og studerende, planlægger og koordinerer det væsentligste for praktikforløbet. Du får tilknyttet to praktikvejledere som vil følge dig i hele praktikken og have konferencetimer med dig. Desuden opfordres du til at "bruge" alle ansatte i huset, så du får gavn af 7

8 vores forskellige ressourcer, erfaring og viden. Din vejleder vil i samarbejde med dig søge at skabe "rum" for læring. Lederen af SFO vil efter aftale deltage i 1-2 konferencetimer, hvor emnet vil være den overordnede struktur i forhold til Roskilde Kommune, Fjordskolen, SFO m.m. Vi mener at vores rolle som vejleder, er at; Være støttende/anerkendende og opfordre/motivere. Udarbejde målformulering i samarbejde med dig og støtte dig i at arbejde konstruktivt med målene. Bidrage med viden og erfaring. Give forslag til relevant litteratur og diskutere denne med dig. Reflektere over din pædagogiske praksis og give alternative handleforslag. Omdrejningspunktet er den studerendes praktikdokument. Bidrage til en åben dialog om pædagogiske overvejelser og problemstillinger. Stille krav og være positivt undrende i forhold til læringsmål. 3. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Anden praktikperiode Tema: Den pædagogiske institution Faglige kompetencemål Målet er at den studerende kan a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser c) planlægge, gennemføre, dokumenterer og evaluere pædagogiske processer d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis Uddannelsesplan anden praktikperiode 8

9 Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål? Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler) a)pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende b)institutionel omsorg, opdragelse og udvikling Vi er en SFO for hjemmeboende børn med generelle og /eller specifikke indlæringsvanskeligheder, samt evt. med diagnoser inden for autismespektrum. Lysholm SFO er et fritidstilbud, hvori vi skaber et trivsels- og udviklingsstøttende miljø for gruppen og den enkelte. SFO er et tilbud, hvor vi har fokus på: - Varetagelse af den enkeltes behov for omsorg, stimulation, samspilsrelationer, oplevelser og aktiviteter. En af aktiviteterne kan f. eks være rollespil for at styrke relationerne mellem grupperne og inklusion til fællesskabet. En anden aktivitet kan være at styrke barnets mulighed for at foretage valg. - Opbygge og vedligeholde den enkeltes kommunikative færdigheder m. individuelle kommunikationsmidler f.eks. boardmaker, tegn til tale, piktogrammer, talemaskiner. - Alle børn i SFO er tilknyttet en kontaktpædagog, der bl.a. er ansvarlig for samarbejde med forældre, kontaktlærer m. m Kontaktpædagogen udarbejder i samarbejde med kontaktlærer og sit team, en individuel handleplan for det enkelte barn, udarbejder statusoplæg og deltager i alle relevante møder såsom konferencer, statusmøder, netværksmøder o lign. Som studerende vil du deltage og indgå i tilrettelæggelsen og evalueringen af ovennævnte pædagogiske processer. c)institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår d)praktikstedets Organisation, kultur og ledelse Det pædagogiske grundarbejde tager udgangspunkt i vores værdigrundlag. Vi prioriterer en anerkendende og god stemning blandt børn og personale i et trygt og forudsigeligt miljø. Børnene/ de unge skal have mulighed for en aktiv fritid, hvor der er fokus på barnets behov for fysisk aktivitet og for at få opfyldt hverdagens praktiske behov. Som arbejdsredskab har vi Marte Meo forløb, supervision, Studie 3 i forhold til magtanvendelser og forældrekontakt via kontaktbøger, forældreintra eller via netværksmøder m.v. Der arbejdes med udgangspunkt i Folkeskoleloven, SFO ens og Fjordskolens værdigrundlag, mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, samt Roskilde kommunes overordnede mål. Vi forventer at du som studerende undervejs gør dig overvejelser og reflekterer over hvordan det er at være handicappet i en institution med meget ekspertviden? Hvad giver fritidstilbuddet handicappede børn? Normalitetsbegreb i forhold til specialskolen, handicappede børns vilkår i Danmark m.v. Lederen af SFO`en vil, efter aftale, vejlede i den overordnende organisation og struktur i forhold til Roskilde Kommune og Fjordskolen. SFO en har forskellige traditioner og kulturarrangementer. Vi har årligt forskellige arrangementer som efterårsfest og julecafé. Ud fra børnenes formåen inddrager vi børnene, f. eks har børnene optrådt med trommespil, Kim 9

10 Larsen projekt og nissespil. e)internt og eksternt samarbejde Du vil indgå i samarbejdsfelter med forældre, skolelærere, fysioterapeuter, psykolog, talepædagog, sagsbehandlere i kommunen, samt pædagogkollegaer. Du kan f. eks deltage i et talepædagogisk forløb og du vil have faste timer i skolen i den gruppe du er tilknyttet. f)magt og etik i den institutionelle ramme Det forventes at du løbende reflekterer åbent over magt og etik i samværet med det enkelte barn/unge og bevidstgør dig i forhold til den særlige magt relation, man kommer i, specielt i forholdet til mennesker med et massivt hjælpebehov. F. eks når et barn gør skade på sig selv og andre. I samværet og kommunikationen med børnene på en specialskole vil der være situationer, hvor etikken sættes i spil: Hvordan involveres et barn/den unge uden talesprog i en samtale? Hvordan stilles der spørgsmål og hvordan svarer barnet/den unge? Hvordan giver man barnet/den unge mulighed for at vælge til og fra i samværssituationer? Hvordan arbejdes der pædagogisk med at barnet/den unge får mulighed for selvbestemmelse og indgår som ligeværdige? Hvad kan en studerende lære på praktikstedet? Som studerende har du mulighed for at få indsigt i og viden om de mange områder en specialinstitution rummer. Ud fra interesse og gruppetilhørsforhold m.m. kan der f.eks. tilbydes indsigt i et begrænset omfang i forhold til f.eks.: Syndromer og små handicapgrupper (Rett, Downs, Angelmann, SMS) Autismespektrum; infantil autisme, atypisk autisme, autistiske træk. Forskellige kommunikationsformer: Tegn til Tale, Boardmaker / piktogrammer, Minspeak. Cerebral parese, spasticitet. Hjerneskader Desuden kan du i løbet af din praktik lære om: 10

11 Hvordan? (Uddyb ovenstående spørgsmål) Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet? Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion Marte Meo som pædagogisk redskab. Vi forventer at du bliver filmet og deltager i et Marte Meo forløb. Styrkelse af sociale relationer børnene imellem. Halliwick inspireret svømning Diverse PC baserede programmer, f.eks. Boardmaker, Skoleintra m.v. Forholdemåder ved magtanvendelser. Udarbejdelse af individuelle undervisningsplaner, samt arbejde med mål og status for det enkelte barn i samarbejde med kontaktlærer. LP Model. (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse) Ved at indgå i den daglige pædagogiske praksis. Gennem vejledningstimer, refleksion sammen med kollegaer og den løbende erfaring og viden du tilegner dig undervejs. Forskellige supervisions- og rådgivningsformer er centrale på Lysholm. Vi har supervision i skole/sfo teams med psykolog, konsulent, Marte Meo konsulent m.v. Inden opstart vil den studerende blive indkaldt til en ansættelsessamtale, hvor vejleder, praktikkoordinator og SFO leder deltager. Ansættelsessamtalen vil bl.a. have til formål at afstemme forventninger og afdække kompetenceområder hos den studerende i 2. praktikperiode. Endvidere vil der være en drøftelse af hvilke mål den studerende kan arbejde med i den pågældende gruppe. Den studerende tilbydes et introforløb, så det sikres at den nødvendige oplæring finder sted og at den rette hjælp og vejledning gives i forhold til at være ansat. Introforløbet planlægges af vejleder sammen med den øvrige SFO gruppe. Til vejledningstimerne forventes det at den studerende udarbejder en dagsorden i samarbejde med vejlederen. Vi forventer at den studerende har forberedt sig. Vedligeholdelsen af praktikdokumentet og læringsmål er et fast punkt og omdrejningspunktet i vejledningen. Vejleder og/eller den studerende tager referat som underskrives af begge deltagere. Vejledningen kan aftales som studietimer (fællesvejledning), hvor den studerende sammen med andre studerende på stedet, vejledere og medarbejdere, drøfter relevante temaer. Den studerende forbereder på et tidspunkt i praktikperioden et debatoplæg til SFO rådsmøde sammen med sin vejleder. Oplægget skal relateres til den studerendes iagttagelser og refleksioner i den tilknyttede gruppe, eller til et pædagogisk forløb. Den studerende udarbejder i praktikperioden et pædagogisk forløb efter aftale med vejleder. Den studerende deltager i supervisionsforløb og narrativt forløb med psykolog/konsulent samt i Marte Meo forløb i SFO 11

12 gruppen. I opstarten og ved afslutningen af din praktik beder vi dig beskrive dine førstehåndsindtryk, samt evaluere praktikken. Anbefaling af faglitteratur Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen) Træning af medarbejdere i håndteringen af problemskabende adfærd. Andrew Mc Donell. -Ser man det. Marte Meo Metoden. Jytte Birk Sørensen. Relationer, anerkendelse og underkendelse. Grethe Kragh- Müller. -Voksnes definitionsmagt og børnenes selvoplevelse. Berit Bae. LP Model- Læringsmiljø og Pædagogiske Analyse. Thomas Nordahl. Huset har et bibliotek med forskellige fagbøger, tidsskrifter og film der vedrører syndromer, tegn til tale og den pædagogiske praksis. SFO lederen vejleder efter aftale omkring institutionens organisering/struktur og overordnede forhold. Vejlederen deltager i praktikmålsmødet samt i evalueringsmødet med seminariet. Vejlederen laver udtalelsen til uddannelsesstedet mht. til indstilling til godkendelse eller ikke godkendelse. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Tredje praktikperiode. Tema: Den pædagogiske profession Faglige kompetencemål Målet er at den studerende kan a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling Centrale kundskabsog færdighedsområder Uddannelsesplan tredje praktikperiode Den studerende vil indgå i et team hvor pædagoger og lærere arbejder efter den individuelle undervisningsplan. I den individuelle 12

13 (CKF) Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål? Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler) a)professionens arbejdsområder og opgavefelt b)pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder c)professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder d)sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling e)professionsbevidsthed og -identitet f)den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver undervisningsplan er målene og status for disse, beskrevet for det enkelte barn. De metoder og pædagogiske redskaber som den studerende skal anvende, afhænger af den studerendes gruppeplacering i praktikperioden. Metoder og pædagogiske redskaber kan f.eks være TEACHH inspireret autisme pædagogik, Tegn til Tale, Boardmaker, brug af konkreter, Marte Meo etc. Den studerende vil få mulighed for at få viden om autisme, sprogligt svagt funderede børn, børn med CP eller lignende. Ud fra målene i den individuelle undervisningsplan vil den studerende i samarbejde med vejleder og teamet, planlægge og udføre et pædagogisk forløb for en mindre gruppe børn. Den studerende skal reflektere og forholde sig kritisk i forhold til pædagogens rolle i arbejdet med børn med generelle indlæringsvanskeligheder i et skole-sfo miljø. Hvad er pædagogens rolle i fritidssituationer, i undervisningssituationer og i det tværfaglige samarbejde med lærer, talepædagog, fysioterapeut m.v.? Den studerende skal forholde sig til pædagogens rolle i samarbejdet med forældre som kan befinde sig i forskellige stadier i en krise proces i forhold til at få et barn med et handicap. Den daglige kontakt med forældre foregår primært gennem barnets kontaktbog, og/eller via forældreintra. Desuden afholdes der netværksmøder, konferencer og status i forbindelse med den individuelle undervisningsplan m.v. Den studerende deltager i de møder, der skønnes relevante. Specialskolens og SFO s placering og betydning i samfundet bl.a. set i forhold til Folkeskoleloven som SFO hører under. Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Endvidere tages der udgangspunkt i Roskilde Kommunes overordnede politiske mål i forhold til skole-, handicap- og børnepolitik, samt 13

14 gældende mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Hvad kan en studerende lære på praktikstedet? Skolebestyrelsen har formelt ansvaret for tilrettelæggelsen af SFO ens virke. I løbet af praktikken kan den studerende møde; Børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Børn med multiple funktions nedsættelser. Syndromer og små handicapgrupper (Rett, Downs, Angelmann, SMS, kromosomafvigelser) Autismespektrum; infantil autisme, atypisk autisme, autistiske træk. Kommunikation: Tegn til Tale, Boardmaker / piktogrammer, Minspeak,Sprog- og begrebsstøttende arbejde. Cerebral parese, spasticitet. Hjerneskader Desuden kan du i løbet af din praktik lære om: Hvordan? (Uddyb ovenstående spørgsmål) Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet? Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion Tværfagligt samarbejde. Den individuelle undervisningsplan. Marte Meo som pædagogisk redskab. Forskellige kommunikations former, herunder også alternativt støttet kommunikation. Styrkelse af sociale relationer børnene imellem. Halliwick inspireret svømning Diverse PC baserede programmer, f.eks. Boardmaker, Skoleintra, Forældreintra o.lign. Social stories, trin for trin, KAT kasse, PECS, struktureret, visualiseret pædagogik Karlstad og netværksmodel LP (lærings og pædagogisk analyse) Magtanvendelse, Studie III anerkendende konflikthåndtering. I det daglige pædagogiske arbejde i SFO og i skole, er den studerende en aktiv del af teamet og er medansvarlig for den pædagogiske praksis i børnegruppen. Vejlederen skaber rum til refleksion og til at den studerende i praktik også har mulighed for at være studerende. Vi forventer at den studerende bliver filmet og deltager i et Marte Meo forløb. Formødet. Inden praktikstart er det vigtigt at finde en dato, hvor din kommende praktikvejleder kan gå fra ca.1 time sammen med praktikkoordinator. Ved formødet vises den studerende rundt i huset og præsenteres for personalet. Målet med formødet er bl.a. at den studerende og din praktikvejleder får talt om: Den studerendes forventninger til og foreløbige mål for praktikken. Ønsker til specialisering og muligheder herfor i grupperne. Hvad den studerende har arbejdet med på seminariet og i 14

15 hans/hendes tidligere praktikker, institutionserfaring. Vejlederens forventninger til den studerende. Hvad Fjordskolen, Lysholmafdelingens SFO kan tilbyde studerende. Eventuelle oplysninger, der har betydning for praktikken (ferie, omsorgsdage m.m.) Der tages foto af dig til vores SFO og skole tavle. Efter formødet besluttes det endelige gruppetilhørsforhold, hvis der er flere studerende i praktik. I forbindelse med opstarten får du udleveret følgende (primært i samlemappe på intra): Værdigrundlag. Se hjemmesiden Etiske retningslinjer, diverse informationer (sygdom, medicin, magtanvendelse etc.) Mødetider/arbejdsplan. Diverse vedr. arbejdsmiljø. Datoer for aftenmøder, forældremøder m.m. Nøgler, password til medarbejder PC og skoleintra. Konferencetimer: I SFO vil vi tilstræbe at der holdes 1-2 konferencetimer hver uge. Nogle konferencetimer vil være erstattet med undervisning fra de forskellige samarbejdsparter f.eks. fysioterapeut, talepædagog m.m. Konferencetimerne vil evt. foregå i et vist samarbejde med den anden studerende, der starter samme dato, samt dennes vejleder. Konferencetimerne kan eventuelt foregå med begge hhv. den ene vejleder efter nærmere aftale og kan have præg af studietimer, hvor diverse temaer drøftes og diskuteres. I denne forbindelse vil andre pædagoger i SFO indgå. Den studerende er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og referat til konferencetimerne i samarbejde med vejlederen. For at skaffe overblik over dit praktik forløb skal du lave en kalender, hvori du skriver møder, aktiviteter, datoer for dit pædagogiske forløb, studiedage, med mere. Du og dine vejledere laver i opstarten endvidere en plan for praktikken, så vi sikrer os at du når dine mål m.m. I opstarten og ved afslutningen af dit praktikforløb bliver du bedt om at beskrive dine førstehåndsindtryk, samt evaluere dit forløb, så vi kan optimere praktikken for de kommende studerende bedst muligt. I opstarten skal du endvidere lave en lille skrivelse om dig selv, til forældrene i den gruppe du er i praktik i. På SFO rådsmøder planlægger den/de studerende oplæg sammen med vejlederne. Dette kan være drøftelser og debat om forskellige forhold 15

16 du møder i din praktik, arbejdet med dine mål, dit pædagogiske forløb m.m. Vedligeholdelsen af praktikdokumentet og læringsmål er et fast punkt og omdrejningspunktet i vejledningen. Anbefaling af faglitteratur Træning af medarbejdere i håndteringen af problemskabende adfærd. Andrew Mc Donell. Ser man det. Marte Meo Metoden. Jytte Birk Sørensen. Relationer, anerkendelse og underkendelse. Grethe Kragh- Müller. Voksnes definitionsmagt og børnenes selvoplevelse. Berit Bae. LP Model- Læringsmiljø og Pædagogiske Analyse. Thomas Nordahl. Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen) Din praktikvejleder vil løbende komme med forslag om litteratur som er relevant i forhold til den gruppe børn du er i praktik hos. Det er vigtigt at du læser om småbørnspædagogik, det 0-3 årige barns udvikling. I SFO en er mange af pædagogerne praktikvejledere og vi skiftes til at have studerende. Du får tilknyttet to praktikvejledere som vil følge dig i hele praktikken og have konferencetimer med dig. Desuden opfordres du til at "bruge" alle ansatte i huset så du får gavn af vores forskellige ressourcer, erfaring og viden. Dine vejledere vil i samarbejde med dig, søge at skabe "rum" for læring. Lederen af SFO vil efter aftale deltage i 1-2 konferencetimer, hvor emnet vil være den overordnede struktur og organisation i forhold til Roskilde Kommune, Fjordskolen, SFO m.m. Vi mener at vores rolle som vejledere er: At være støttende/anerkendende og opfordre/motivere. Udarbejde målformulering i samarbejde med dig og støtte dig i at arbejde konstruktivt med målene. Bidrage med viden og erfaring. Give forslag til relevant litteratur og diskutere denne med dig. Reflektere over din pædagogiske praksis og give alternative handleforslag. Bidrage til en åben dialog om pædagogiske overvejelser og problemstillinger. Stille krav og forholde os positivt undrende i forhold til din målformulering. 16

17 Der knytter sig særlige krav til tredje praktikperiode vedrørende specialisering, linjefag og det tværprofessionelle element. Se mere om dette i dokumentet linjefag og specialisering. 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng med uddannelsens obligatoriske fag, med specialiseringen og med praktikuddannelsen. Linjefaget indgår som en del af specialiseringen. Der er tre linjefag: a)sundhed, krop og bevægelse, b)udtryk, musik og drama, c)værksted, natur og teknik) De studerende vælger deres linjefag i første semester, altså inden første praktikperiode I slutningen af fjerde semester, altså i god tid inden tredje praktikperiode vælger de studerende deres specialiseringsområde indenfor følgende tre områder: Børn og unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer Specialiseringen i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 10: Specialiseringen tilrettelægges således, at den indgår som en del af faget Pædagogik, af linjefaget og af praktikuddannelsen i 6.semester. Stk.2 Den studerende vælger specialisering inden for de specialiseringsmuligheder, som det tildelte praktiksted giver i overensstemmelse med praktikstedsbeskrivelsen. Det tværprofessionelle element Elementet er beskrevet i Bekendtgørelsen 5, stk. 2 : Den studerende skal gennem teoretiske og praktiske uddannelsesforløb med andre relevante professionsområder 17

18 opnå forudsætninger for at kunne deltage i samarbejde med personer fra andre professioner i løsning af konkrete opgaver I tredje praktikperiode skal kravene vedrørende linjefag, specialisering og det tværprofessionelle element altså indbygges i praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål. Specialiseringsmuligheder MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Centrale kundskabs- og færdighedsområder Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser Hvordan kan den studerende arbejde på praktikstedet med dette felt? Den studerende skal lære barnet at kende, at se barnet bag handicappet. Anerkendelse, professionel omsorg. I vores institution udarbejder pædagoger individuelle undervisnings planer. Lærer og pædagog tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og dets kompetencer og potentialer. Ud fra dette sættes kort- og langsigtede mål og de forskellige evalueringsformer beskrives. Den studerende skal støtte barnet i at arbejde efter de mål der er defineret i undervisningsplanen. I samarbejde med teamet evaluerer den studerende disse mål og planlægger pædagogiske aktiviteter for at støtte barnet i at opnå målene. Den studerende skal deltage i revisitation og/eller status møder, samt evt. netværksmøder. Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår Funktionsnedsættelse og livsmuligheder Inklusion og eksklusion I vejledningen skal den studerende reflektere over de forskellige pædagogiske redskaber/metoder og hvordan/hvorfor disse anvendes i den gruppe den studerende er en del af. Den studerende skal reflektere i forhold til barnet med en varig funktionsnedsættelse og dets muligheder, samt behov for at være en del af et fællesskab. Refleksionerne skal endvidere tage udgangspunkt i at SFO er et fritidstilbud og SFO ens værdier og den individuelle undervisningsplan medfører at børnene støttes i at opnå deres potentialer. Vi har mulighed for at planlægge aktiviteter på tværs af SFO grupper. Her kan den studerende støtte børnenes sociale kompetencer, skabe rum til at børnene selv kan danne venskaber og leg. Drøftelser i forhold til inklusion/eksklusion i en special SFO/ skole vil indgå i hverdagen. Temaer som normalitetsbegreb, den rummelige folkeskole m.m. er centrale. 18

19 Omsorg, magt og relationsdannelse Samarbejde med brugere, pårørende og professionelle Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen I det daglige arbejde med gruppens børn vil den studerende skabe en relation til børnegruppen. Den studerende skal lære at være opmærksom på hendes/hans egen rolle og grænser i denne relation. Hvad indebærer denne relation i arbejdet med børn/unge med nedsat funktions evne? Hvor meget medbestemmelse kan der gives og hvordan kan vi som professionelle arbejde med at disse børn og unge får reelle valg og oplever demokrati. Den studerende skal lære low arousal approach i konflikt situationer og anvende den. I SFO anvendes magtanvendelsesskemaer og de konkrete situationer drøftes med henblik på forebyggelse og refleksion. Der er dagligt et tæt samarbejde med andre faggrupper; lærere, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, skolepsykolog, konsulenter m.m. Endvidere tæt samarbejde med forældre via kontaktbog, forældreintra, netværksmøder m.m. Mange børn er i fast aflastning eller bor på døgninstitution og følgelig er der et tæt samarbejde med disse. Næsten alle børn transporteres i bus og chaufførerne er en vigtig del af børnenes liv. Den studerende skal være aktiv i det pædagogiske arbejde med børnene. Den studerende skal aktivt bidrage med ideer til aktiviteter på gruppe møder og i det daglige arbejde. Brugerinddragelse og rettigheder Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger Der arbejdes pædagogisk med børnesamtaler f.eks. i unge gruppen, hvor emner som seksualitet, ungdomsliv, venner m.m. drøftes. Folkeskolelovens formålsparagraf er SFO en del af. FN s børnekonvention. Roskilde Kommunes politiske mål i forhold til skole-, børne- og handicappolitik. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Salamanca erklæringen. 19

20 Kompensationsmuligheder Kommunikative processer og alternative kommunikationsprocesser Andre specialiseringsmuligheder De fleste familier får hjælp til nødvendige merudgifter, aflastning, kommunikationshjælpemidler og andre former for særlig støtte via Serviceloven m.m. Flere børn får fast fysioterapi. Alternativt støttet kommunikation. Netværksarbejde (F.eks. Karlstadmodellen) Marte Meo analyser. Sprog- og begrebsstøttende arbejde med talepædagog som supervisor (sprogscreening) Vi har på Lysholm udarbejdet en seksualpolitik, der bl.a. indeholder seksualundervisning og vejledning i forhold til pubertet, hygiejne, kærester m.m. I forbindelse til det arbejdes i udskolingen med ungegruppe, hvor forskellige emner drøftes. Endvidere er der fokus på Elevråd og forældrenetværk. Der er blevet nedsat et forældreråd, der skal være omdrejningspunkt for mangeartede problemstillinger i forhold til det at have et handicappet barn. Forældreintra er implementeret og der arbejdes med dokumentation af SFO ens hverdag og det pædagogiske arbejde via nyhedsbreve og billeder. Pædagogerne arbejder med ansvars- og funktionsområder i undervisningen. Der arbejdes med tovholdergrupper, der fordyber sig i bl.a. sprog- og begrebsarbejde, social træning, kommunikation (fx PECS), leg, bevægelse, svømning og sansearbejde, ungegrupper, Marte Meo. Signalement af praktikuddannelsen (bekendtgørelsens bilag 7): Praktikuddannelsen bidrager til uddannelsens målsætning ved at tilvejebringe basis og ramme for professionsbaseret viden, forståelse og færdigheder som grundlag for professionel handling. Praktikuddannelsen og undervisningen på uddannelsesinstitutionen udgør to forskellige, gensidigt supplerende læringsrum, hvor vidensformer i samspil kan kvalificere den studerendes læring og videnskabelse. Udgangspunktet for den studerendes læring er deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion vedrørende samspillet mellem pædagog, institution og profession. Praktikuddannelsen udgør rammen for den studerendes praktiske øvelser og er felt for den studerendes egen undersøgelse af den pædagogiske profession og professionens brugergrupper. Uddannelsens tre praktikperioder tilrettelægges med en progression, der gradvist inddrager flere perspektiver på det pædagogiske arbejdes kompleksitet, og som udvider den studerendes opmærksomhedsfelt og overblok i forhold til pædagogisk praksis og profession. Første praktikperiode rettes primært mod den konkrete pædagogiske relation, hvorefter fokus tillige omfatter institutionelle perspektiver i anden praktikperiode, for endelig i tredje praktikperiode at placere den pædagogiske opgave i forhold til den samfundsmæssige forandringsproces. Centrale kundskabs- og færdighedsområder fælles for de tre praktikperioder: a)praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis 20

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse. Mou skolefritidsordning Ny Høstemarksvej 7, Mou 9230 Storvorde Tlf. nr.: 98311607 / 96771920 Mail-adresse.:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 27. september 2010 Udfyldt af praktikstedet den: Revideret den: Beskrivelse af

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende 1 Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af institutionen 2. Uddannelsesinstitution 3. Praktikken Forbesøg Praktikstart Læringsmål Forventninger, krav

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn /

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Region Midtjylland

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Region Midtjylland Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Til praktikvejlederne 3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og uddan nelsesstedet om den studerendes specialisering og praktik.

Læs mere