Udenlandsk arbejdskraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandsk arbejdskraft"

Transkript

1 GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV

2 Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser for opholds- og arbejdstilladelse i henhold til Østaftalen 4 Særlige ordninger for højt kvalificeret arbejdskraft 5 Studerende 6 Sanktioner ved manglende arbejdstilladelse 6 Medarbejdere med bopæl i Sverige 7 2

3 Gode råd om udenlandsk arbejdskraft Manglen på arbejdskraft i Danmark har øget behovet for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft hos danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over reglerne for udenlandsk arbejdskraft fordelt på de enkelte nationaliteter. Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse Ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er det relevant at skelne mellem følgende nationaliteter. Nordiske statsborgere o Borgere fra Sverige, Norge, Finland og Island. EU- og EØS-borgere o Borgere fra Sverige, Norge, Finland, Island Belgien, Holland, Luxembourg, Storbritannien, Irland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Grækenland og Østrig. Herudover er borgere fra Malta og Cypern omfattet af samme regler. EU-borgere fra de nye EU-lande o Borgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien. Statsborgere fra 3.lande o Borgere fra alle øvrige lande, dvs. landene uden for EU/EØS og Norden. Reglerne for arbejds- og opholdstilladelse for hver af de fire kategorier af borgere er skitseret i kasserne nedenfor: Nordiske statsborgere o Fri indrejse. o Intet krav om arbejdstilladelse. o Intet krav om opholdstilladelse. o Ved ophold over seks måneder, skal personen registreres i folkeregistret. Nordiske statsborgere kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark. De skal hverken have opholdstilladelse eller arbejdstilladelse og kan derfor påbegynde arbejde for en dansk arbejdsgiver med det samme. Personen skal blot registrere sig i folkeregistret ved ophold over seks måneder. I praksis bør dette ske langt tidligere, da personen først ved registrering i folkeregistret får et dansk cpr-nummer. EU- og EØS-borgere o Frit ophold i op til tre måneder uanset formål. o Frit ophold i op til seks måneder hvis arbejdssøgende. o Ved ophold ud over tre / seks måneder skal der søges registreringsbevis hos Statsforvaltningen. Statsborgere fra de oprindelige EU- og EØS-lande kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark i op til tre måneder. Hvis personen er arbejdssøgende, er det endvidere tilladt at opholde sig i Danmark i op til seks måneder 3

4 uden at blive registreret hos Statsforvaltningen. Statsborgerne fra de oprindelige EU- og EØS-lande har fri adgang til at påtage sig arbejde. EU-borgere fra de nye EU-lande o Fri indrejse og ophold i tre / seks måneder. o Statsborgere fra de nye EU-lande er som udgangspunkt ikke fritaget for arbejdstilladelse. Statsborgere fra de nye EU-lande kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark i op til tre måneder. Hvis de er arbejdssøgende, kan opholdet vare seks måneder. Statsborgere fra de nye EU-lande har imidlertid ikke automatisk ret til at påbegynde arbejde og skal derfor fortsat have en arbejdstilladelse. Se mere herom nedenfor under punktet Betingelser for arbejdstilladelse i henhold til Østaftalen. Statsborgere fra 3. lande o Indrejse i Danmark kræver som udgangspunkt visum, medmindre den pågældende nationalitet er visumfritaget. o Ophold ud over tre måneder kræver opholdstilladelse. o Flere muligheder for hurtigere at opnå opholds- og arbejdstilladelse. Statsborgere fra de øvrige lande skal ansøge om opholds- og arbejdstilladelse gennem Udlændingeservice. For at lette adgangskravene for særligt kvalificeret arbejdskraft er der indført en række ordninger, som giver mulighed for at opnå opholds- og arbejdstilladelse hurtigere og mere effektivt. Se mere herom nedenfor under punktet Særlige ordninger for statsborgere fra 3. lande. Cpr-nummer og skattekort I forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er det nødvendigt, at medarbejderen, uanset nationalitet, får et dansk cpr-nummer og et skattekort. Cpr-nummer og skattekort udstedes af medarbejderens bopælskommune. Såfremt medarbejderen endnu ikke har etableret bopæl i Danmark, skal henvendelse rettes til arbejdsgiverens hjemkommune. Det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på, at et udstedt skattekort ikke er garanti for, at medarbejderen har en opholds- og arbejdstilladelse og dermed lovligt kan arbejde i virksomheden. Virksomheden bør derfor altid i tvivlstilfælde undersøge, at medarbejderen kan arbejde i virksomheden på lovligt grundlag. Betingelser for arbejdstilladelse i henhold til Østaftalen Statsborgere fra de nye EU-lande er omfattet af Østaftalen, hvorefter der som udgangspunkt skal udstedes en individuel opholds- og arbejdstilladelse. Fremgangsmåden afhænger af, om virksomheden er omfattet af en overenskomst, der dækker det pågældende arbejde. Overenskomstdækket virksomhed Den seneste revision af Østaftalen har pr. 1. maj 2008 gjort det lettere for overenskomstdækkede virksomheder at rekruttere østeuropæisk arbejdskraft. Såfremt der i den overenskomstdækkede virksomhed er tale om overenskomstdækket arbejde, vil virksomheden umiddelbart kunne ansætte en statsborger fra de nye EU-lande uden at skulle søge arbejdstilladelse. En underviser, ledende funktionær, forsker eller specialist, der skal arbejde i en overenskomstdækket virksomhed inden for et område, der sædvanligvis bliver reguleret via individuelle ansættelseskontrakter, vil også kunne påbegynde ansættelsen umiddelbart. 4

5 Virksomheden er i stedet forpligtet til, ved ansættelsens påbegyndelse, at udstede dokumentation for, at der ikke er krav om individuel arbejdstilladelse. Dette kan med fordel angives i ansættelseskontrakten med henvisning til den overenskomst, som ansættelsesforholdet er omfattet af, eller med henvisning til, at der er tale om specialiststilling mv. i en overenskomstdækket virksomhed. Ved ovennævnte ansættelsestyper er der ikke krav om minimum 30 timers beskæftigelse pr. uge. Arbejdstageren skal senest tre måneder efter indrejse søge om et registreringsbevis hos Statsforvaltningen. Arbejdstageren vil frit kunne skifte arbejde forudsat, at også den nye beskæftigelse er dækket af en overenskomst, eller at der er tale om en specialist mv., der ansættes i en overenskomstdækket virksomhed. Efter 12 måneders ansættelse kan arbejdstageren søge om et registreringsbevis svarende til det, der gælder for øvrige EU-borgere. Herved opnås ret til frit at skifte arbejde også til ikke-overenskomstdækkede virksomheder. Ikke-overenskomstdækket virksomhed Ved ansættelse i en ikke-overenskomstdækket virksomhed skal der søges om arbejdstilladelse hos Udlændingeservice. Tilladelsen kan gives, når medarbejderen ansættes for mindst 30 timer om ugen på overenskomstmæssige vilkår eller sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdstagere må ikke påbegynde arbejde i Danmark, før der foreligger en arbejdstilladelse fra Udlændingeservice. Arbejdstilladelsen gælder kun for det specifikke arbejde, hvortil der er givet tilladelse. Hvis ansøgeren får nyt arbejde, skal der søges om en ny arbejdstilladelse, før end arbejdet kan påbegyndes. Efter 12 måneders ansættelse kan arbejdstageren søge om et registreringsbevis svarende til det, der gælder for øvrige EU-borgere. Særlige ordninger for højt kvalificeret arbejdskraft Hvis en statsborger fra et 3. land ønsker at arbejde i Danmark, skal der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse gennem Udlændingeservice. Sagsbehandlingstiden for disse sager kan ofte være meget lang. Der er dog indført en række ordninger for højt kvalificeret arbejdskraft, hvor proceduren for opholds- og arbejdstilladelser er hurtigere. Servicemålet på sagsbehandlingstiden i disse sager er 30 dage, hvis sagen er fuldt oplyst. Positivlisten Positivlisten kan benyttes til de kategorier af arbejdstagere, der er særlig mangel på i Danmark. Integrationsministeriet har udarbejdet en liste, som blandt andet inkluderer arbejdstagere, der kan dokumentere enten en universitetsuddannelse, bacheloruddannelse eller tilsvarende uddannelse af 3 4 års varighed inden for en række erhverv, bl.a. læger, it-specialister, ingeniører, farmaceuter, jurister eller revisorer. Listen revideres to gange om året og kan ses på Beløbsordningen Herudover kan alle arbejdstagere, som får en brutto årsløn på minimum kr , ansøge om opholdsog arbejdstilladelse på baggrund af beløbsordningen. Det er uden betydning, om der er herboende ledig arbejdskraft på området, men ansættelsen skal ske på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Ansøgninger skal sendes til Udlændingeservice og kan normalt behandles inden for 30 dage. 5

6 Green-card ordningen Ved ansøgning om green-card kan en arbejdstager få en opholds- og arbejdstilladelse for en periode af tre år med mulighed for forlængelse i op til fire år. Arbejdstageren skal kunne forsørge sig selv under hele opholdet. Arbejdstageren skal desuden det første år her i landet dokumentere, at denne råder over midler, der svarer til et års starthjælp svarende til kr Tilladelsen gives i henhold til et pointsystem, hvor en række kriterier vurderes, herunder uddannelsesniveau, sprogfærdigheder, erhvervserfaring og alder. En opholdstilladelse opnået gennem denne ordning giver arbejdstageren ret til at påtage sig et hvilket som helst arbejde i op til tre år, uden at der stilles krav til indholdet af beskæftigelsen. Koncernarbejdstilladelse Danske virksomheder og koncerner med mindst 10 ansatte kan under visse betingelser lade medarbejdere, der er ansat i et til virksomheden tilknyttet udenlandsk selskab, arbejde i Danmark, uden at der skal søges opholds- og arbejdstilladelse hver gang. Tilladelsen gives for tre år med mulighed for forlængelse og betyder, at medarbejderen kan arbejde skiftevis i den udenlandske og i den danske virksomhed. Der er dog krav om, at arbejdet i den danske virksomhed skal have et innovativt, uddannelsesmæssigt eller er projektmæssigt formål. Arbejdet må således ikke have karakter af almindelige driftsopgaver. Virksomheden har herudover mulighed for at søge en forhåndsgodkendelse, hvilket vil medføre en hurtigere behandling af de individuelle ansøgninger. Øvrige undtagelser Foruden disse ordninger findes der et antal undtagelsessituationer, hvor arbejdstagere ikke skal ansøge om opholds- og arbejdstilladelse på sædvanlig vis. Disse undtagelser fritager dog ikke for eventuelt visumkrav. Montører, konstruktører og konsulenter, som skal montere, installere, efterse, reparere eller informere om brugen af maskiner, udstyr, edb-programmer eller lignende, tekniske anlæg, kan opholde sig i Danmark i op til tre måneder uden opholds- og arbejdstilladelse. Denne regel kan ikke anvendes til almindeligt håndværksarbejde. Herudover kan repræsentanter på forretningsrejse for udenlandske virksomheder uden fast driftssted i Danmark opholde sig og arbejde i Danmark i op til tre måneder. Ligeledes kan forskere og foredragsholdere, der er inviteret, opholde sig i Danmark i kortere perioder. Studerende Studerende fra de nordiske lande samt EU/ EØS (gamle lande) kan frit arbejde ved siden af studierne og skal ikke søge særlig tilladelse. Studerende fra de nye EU-lande samt 3. lande kan ikke arbejde uden en arbejdstilladelse fra Udlændingeservice. Arbejdstilladelse gives til arbejde på deltid, uden at der i øvrigt stilles krav til arbejdets art. Arbejdstilladelsen giver den studerende adgang til at arbejde 15 timer om ugen ved siden af studiet, dog således at der kan arbejdes på fuld tid i juni, juli og august. Sanktioner ved manglende arbejdstilladelse Både virksomheder og arbejdstagere, der arbejder uden fornøden arbejdstilladelse, kan ifalde bøde. Bødeniveauet er for arbejdstageren fastsat til kr for den første måneds arbejde stigende med kr. 500 pr. måned. For virksomheden er bødeniveauet kr pr. ulovligt beskæftiget medarbejder pr. påbegyndt måned. Ved skærpede forhold kan bødeniveauet stige til kr pr. påbegyndt måned. 6

7 Medarbejdere med bopæl i Sverige Virksomheder, der beskæftiger grænsegængere, skal være opmærksomme på reglerne om social sikring. Medarbejdere med bopæl i Sverige, der arbejder i Danmark, er som udgangspunkt omfattet af de danske socialsikringsregler, idet disse følger arbejdsgiverlandet. Det betyder blandt andet, at de danske love om sygedagpenge og barsel som udgangspunkt finder anvendelse. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at hvis den svenske medarbejder har et bijob i Sverige, er det i stedet de svenske socialsikringsregler, der gælder også i forhold til en dansk arbejdsgiver. Det betyder, at den danske arbejdsgiver skal betale socialsikringsbidrag til Sverige på ca. 28 % af lønnen, hvilket medfører en betydelig merudgift for arbejdsgiveren. Det gælder også, hvis en dansk statsborger bor i Sverige, men arbejder i Danmark. Arbejdsgiver og medarbejder kan imidlertid aftale, at medarbejderen selv skal hæfte for eventuelle bidrag til udenlandske myndigheder. Denne aftale kan med fordel indskrives i ansættelseskontrakten. Såfremt medarbejderen afholder udgifter til socialsikring i Sverige, vil medarbejderen kunne opnå fradrag herfor i den danske skattepligtige indkomst. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at selvom der er lavet en aftale om, at medarbejderen afholder udgiften, vil et bijob medføre, at bl.a. sygedagpenge skal administreres efter svenske regler, idet medarbejderen er omfattet af svenske socialsikringsregler. For medarbejdere bosat i Sverige er der desuden mulighed for at søge dispensation, således at medarbejderen forbliver under dansk social sikring, selvom der udføres arbejde i Sverige. Hermed undgås ulempen ved at skulle anvende svenske regler f.eks. omkring sygedagpenge. Der kan gives dispensation i forbindelse med hjemmearbejdsplads for den danske arbejdsgiver. Det forudsætter, at en overvejende del af det samlede arbejde for den danske arbejdsgiver udføres i Danmark, det vil sige over 50 %. Herudover er der mulighed for at opnå dispensation til at udføre tillidserhverv i Sverige. Myndighederne foretager en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om tillidserhverv. Omfattet kan f.eks. være offentlige hverv, bestyrelsesposter i organisationer eller private virksomheder eller foreningsarbejde. Myndighederne lægger vægt på, at arbejdet har underordnet karakter i forhold til beskæftigelsen i Danmark. Den danske arbejdsgiver og medarbejderen skal sammen ansøge ved at sende en blanket E101 samt en Øresundserklæring til Den Sociale Sikringsstyrelse i Danmark. Blanketterne findes på Det er vigtigt at søge om dispensation, inden arbejdet i Sverige påbegyndes, idet manglende dispensation medfører, at den danske arbejdsgiver kan pålægges at betale socialsikringsbidrag til de svenske myndigheder. Nyttige links

8 Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax FRR Foreningen Registrerede Revisorer Åmarksvej Hvidovre Telefon Fax

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Kirsten Hviid, Flemming Wridt Jensen, Kasper Olesen & Mari-Ann Flyvholm Rapporten Forfattere

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket;

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere