Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009"

Transkript

1 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af indmeldinger fra regionerne, og har været gentaget ca. hver tredje måned i en længere periode. Der er desuden nu blevet muligt at se data fra en egentlig landsdækkende databasebaserede monitorering. Den landsdækkende databasebaserede monitorering bygger på dataudtræk fra Landspatientregistret, og vil fremadrettet være gældende som redskab for at måle, hvordan pakkeforløbene forløber 1. De databaserede rapporter vil gradvis erstatte den nuværende spørgeskemabaserede statusopgørelse Forrige statusbeskrivelse blev offentliggjort i starten af januar 2009, og nu følger denne fjerde statusbeskrivelse, der beskriver status frem til ultimo marts Hvordan læses statusopgørelsen Statusbeskrivelsen indeholder dette overordnede sammenfattende notat om implementeringen af pakkeforløbene samt de regionale oversigtsskemaer, der angiver status på sygehusniveau for forløbstiden for de enkelte patientgrupper. Opgørelserne er inddelt i målepunkterne opfylder forløbstid, opfylder forløbstid med få dages overskridelser og opfylder ikke forløbstid for hver af de kræftformer, hvor der er implementeret pakkeforløb herunder også særskilte spørgsmål om blandt andet status for implementering af forløbskoordinatorfunktion m.m.. Statusopgørelsen er, begrundet i at pakkeforløbene omfatter mange kræftformer, et omfattende dokument. I sammenfatningen gives derfor overordnet kort beskrivelse af status for implementeringen af pakkeforløbene. I den resterende del af statusopgørelsen gives der et mere detaljeret regionalt billede. Endvidere kan der i de regionale skemaer læses flere oplysninger samlet fra den enkelte region. 1 Du kan finde den første databasebaserede statusopgørelse på Danske Regioners hjemmeside

2 Pakkeforløbenes centrale elementer Pakkeforløbene på kræftområdet bygger på faglige anbefalinger udarbejdet af arbejdsgrupper i regi af Kræftstyregruppen og er vedtaget af Task Force for Kræftområdet. Side 2 Pakkeforløbene har tre centrale elementer: Fagligt optimalt forløb: En beskrivelse af de undersøgelser og behandlinger, som patienten skal gennemgå baseret på den nyeste faglige viden. Klar besked: Principper for information undervejs om det videre forløb og en kontaktperson til alle patienter. Forløbstid: En angivelse af, hvor lang tid, der som minimum er nødvendig for at gennemføre det fagligt optimale forløb under forudsætning af, at alt nødvendigt personale, apparatur m.v. er til rådighed. Forløbsbeskrivelserne dækker standardforløb, der må tilpasses den enkelte patient, hvis særlige forhold gør sig gældende. Forløbstiden er derfor ikke dækkende for alle patienter. Pr. 1. april 2008 blev pakkeforløb - dvs. faglig optimale forløb - for hovedhals-kræft, tyk- og endetarmskræft (tarmkræft), lungekræft og brystkræft implementeret. Pakkeforløb for livmoder-, livmoderhals- og æggestokkræft 2 (gynækologiske kræftformer) blev implementeret pr. 1. august 2008 samt for hæmatologiske kræftformer d. 1. september D. 1. november 2008 blev pakkeforløb for blære- og nyrekræft, modermærke-, hjerne og nervekræft implementeret. D. 1. januar 2009 blev pakkeforløb for prostatakræft, peniskræft, testikelkræft, vulvakræft, leverkræft, kræft i bugspytkirtel, øvre mave-tarm-, børne-, øjne- og de ortopædkirurgiske kræftformer implementeret. De sidste pakkeforløb blev implementeret pr. 1. januar 2009 og dækker bl.a. øvre-mavetarm-kræft, prostatakræft m.m. Således er der samlet etableret pakkeforløb for 34 kræftområder. I efterfølgende skema ses i øvrigt pakkeforløbenes implementeringskadence. 2 Der er en fejl i spørgeskemaets beskrevne forløbstider for hæmatologiske kræftformer, note 9. Kemo- og stråleterapi kan være relevant, men vurderes individuelt.

3 Side 3 Sammenfatning: overordnet status for implementeringen af pakkeforløbene på kræftområdet Det samlede billede er generelt positivt, da der for de fleste pakkeforløb ud af i alt 34 pakkeforløb ses opfyldelse af forløbstider eller opfyldelse med få dages overskridelse. Dette må anses som meget tilfredsstillende i betragtning af, at der siden sidste statusopgørelse er blevet implementeret pakkeforløb for de sidste kræftformer. Det at yderligere pakkeforløb er implementeret betyder flere rutiner, flere prøver, og yderligere pres på behandlingskapaciteten indenfor kort tid. Generelt set er der i flere regioner status quo siden sidste indberetning (december), i den forstand, at der for nogle områder ses lidt tilbagegang for et delforløb i en et pakkeområde på et sygehus, mens der for andre pakkeområder ses fremgang i et delforløb. Samlet set er der således tale om samme billede som ved sidste afrapportering. For en række kræftformer er der sket særligt store forbedringer, hvilket i særlig grad skyldes en fremgang for de større kræftformer på AUH- Århus Sygehus samt på stråleområdet, hvor der især ses fremgang i Region Hovedstaden, hvilket betyder, at mange steder opfyldes forløbstiderne nu. Dette skyldes bl.a. at behandlingskapaciteten på flere sygehuse er blevet udbygget kraftigt de senere år. Eksempelvis har man i Region Hovedstaden det seneste halvandet år forøget antallet af strålekanoner - acceleratorer - fra syv til 13, når man regner satellit-afdelingen på Næstved Sygehus med, og de kommende måneder vil endnu to accelerator blive sat i drift, hvoraf én er udskiftning af en ældre acellerator, der driftsmæssigt ikke fungerer optimalt. I Region Midtjylland åbnes to nye strålekanoner på regionshospitalet i Herning i løbet af foråret, ligesom der er planer om permanent køb af kapacitet

4 i Vejle og om at udvide med yderligere fire kanoner i Århus i de kommende år. Side 4 Der ser problemer indenfor delforløb i pakkerne urologi, hæmatologi, hjernekræft og tilbagegang i delforløb for brystkræft og tarmkræft; dette er dog ikke landsdækkende men forskelligt fra sygehus til sygehus/ region til region. Faglig tilfredshed Generelt indmeldes fortsat fra hospitalerne, at det giver stor faglig tilfredshed, at kunne tilbyde kræftpatienter veltilrettelagte og velorganiserede behandlingsforløb. Pakkeforløbene giver mere sammenhængende forløb, bl.a. fordi der er etableret faste aftaler om undersøgelsestider med billeddiagnostiske afdelinger. Det bemærkes fra regionerne, at patienterne tilkendegiver stor tilfredshed med pakkeforløbene. Men det forlyder også, at der er patienter, som giver udtryk for, at pakkeforløbene tilbyder et udrednings- og behandlingsforløb, der er hurtigere, end patienterne kan håndtere psykisk. Det kan derfor forekomme, at patienter med stop-and-go -adfærd forsinker forløbene. Det fremgår dog igen, at der også mærkes en frustration visse steder over, at mange patienter som ikke er akut kræftpatienter, har fået længere ventetider. Forløbskoordinatorfunktion og kontaktpersoner Der meldes også i forhold til forløbskoordinatorordningen og kontaktpersoner også om etablerede velfungerende regionale ordninger. Det skal her medtænkes at der er iværksat store tiltag i forhold til at have forløbskoordinatorfunktion. Almen praksis I forhold til almen praksis meldes endnu engang om et fint samarbejde, og der pågår stadig udviklingsopgaver med at få sikret en konsensus omkring henvisningsmateriale og procedurer. Dette arbejde er i gang i regionerne. Primærsektoren har en meget vigtig og central rolle i at få pakkeforløbene godt fra start, da det oftest er ved almen praktiserende læge eller speciallæge, at mistanken om kræft opstår.

5 Områder med særlige udfordringer Generelt indmeldes det fra regionerne, at kapaciteten på sygehusene er meget presset i forhold til pakkeforløbene, idet kapaciteten kun lige akkurat kan afstedkommes. I det kapaciteten er presset, er miljøerne særligt sårbare for ændringer, og det medfører situationer, hvor forløbstiderne ikke overholdes - også selvom en afdeling opfyldte forløbstider ved sidste afrapportering. Regionerne fremfører, at der især er stort pres på ambulatorierne og de diagnostiske specialer Presset på patologien medfører eksempelvis, at svartider for ikke-kræftpakkepatienter er blevet forlænget. Side 5 Det er varierende fra region til region præcis, hvor og i hvor høj grad udfordringerne viser sig. Det kan være fysiske (f.eks. mangel på/pres på operationslejer, undersøgelses- og behandlingspladser, strålecentre og apparatur) såvel som personalemæssige kapacitetsproblemer. En del af udfordringerne vedr. manglende opfyldelse af de nationale målsætninger indenfor kræftformerne skyldes mangel på personale/vakante stillinger eksempelvis speciallæger. Det ses nogle få steder i landet, at der må aflyses operationer på kræftpatienter på grund af manglende intensiv kapacitet, forstået således, at der prioriteres operationskapacitet til intensive patienter, som kommer akut. Det fremgår desuden ved flere hospitaler eksempelvis Herlev Hospital i Region Hovedstaden - at ventetiden til patienter i forhold til PET/CTscanning er stigende for de patienter, som ikke er i et pakkeforløb, og at det nu påvirker selve pakkeforløbstiden. Dette er et billede, der i øvrigt gælder for alle de diagnostiske specialer. I forhold til apparatur forventes dog fortsat, at de nye CT, - MR-, PET/CT og SPECT/CT-scannere, der er indkøbt (43 i alt) vil afhjælpe situationen, der hvor der er kapacitetsudfordringer. Udstyret vil være leveret, installeret og i fuld drift i løbet af På de sygehuse, hvor de nationale målsætninger er vanskelige at opfylde gøres der indenfor de økonomiske rammer et stort arbejde for hurtigere at kunne opfylde kravene, eksempelvis ved at uddanne yderligere personale og søge ansættelse af mere personale, herunder narkose- og anæstesisygeplejersker for at kunne åbne flere operationsstuer, ved opgaveflytning fra f.eks. læger til specialuddannede skopisygeplejersker, omlægning af arbejdsgange og ved at udarbejde nye tiltag for produktivitets- og kapacitetsforøgelse. Desuden indgås aftaler eksternt med udland, andre regioner eller med privathospitaler

6 Regional status Nedenfor beskrives status for implementering af de enkelte forløb i pakkeforløbene i forhold til opfyldelse af forløbstider. Side 6 Region Syddanmark I Region Syddanmark ses at hovedparten af pakkeforløbene er implementeret tilfredsstillende i organisationen, og at status generelt er uændret siden sidste status samtidig med at der er implementeret 5 yderligere pakkeforløbsområder. Indenfor henvisning, udredning og operation opfyldes forløbstiderne for mange af kræftformerne eksempelvis for hoved-hals-kræft, gynækologiske kræftformer, hæmatologiske kræftformer, modermærkekræft, osv. Det ses, dog at forløbstiderne ikke overholdes for brystkræft i forhold til henvisningsperiode på Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital. På Odense Universitetshospital opfyldes forløbstiden videre ikke for udredning og operation. Der arbejdes her løbende på en forbedring af bemandingssituationen, som også. Vedr. tyk- og endetarmskræft ses problemer med opfyldelse af forløbstider for enkelte dele af forløbet, idet Sygehus Lillebælt Kolding, Sygehus Sønderjylland og Svendborg Sygehus ikke opfylder i forhold til henvisningsperiode, mens Odense Universitetshospital ikke opfylder forløbstid i forhold til operation. Indenfor urologiske kræftformer ses, at forløbstiden ikke overholdes på Sygehus Lillebælt - Fredericia i forhold til henvisningstiden. Dette søges afhjulpet, bl.a. ved implementering af beredskabsordninger, hvor at personalet står til rådighed uden for normal arbejdstid med henblik på at kunne opfylde forløbstiderne i den accelererede cancerudredning. På hjernekræftområdet er der ligesom sidst et problem med at opfylde forløbstid for såvel henvisning, udredning og operation på Odense Universitetshospital. Der arbejdes på at forkorte forløbene. For kræft i øvre mavetarm ses på Odense Universitetshospital, at tiderne ikke overholdes. Det skyldes at der pt. en mangel på operationslejer og postoperative intensive pladser, som bl.a. er udløst af rekrutteringsproblemer indenfor sygeplejen. Det betyder for øjeblikket forlængede ventetider. Odense Universitetshospital er i gang med at udvide kapaciteten med flere operations- og intensivpladser, som medio 2009 forventes at kunne medvirke til en forbedring af målopfyldelsen.

7 Det ses at der ikke overholdes forløbstid ved Odense Universitetshospital for kolorektale levermetastaser på Odense Universitetshospital i forhold til udredning og operation. Side 7 Forløbstiderne efterleves for kemo- og strålebehandling for en række områder eksempelvis for hoved-halskræft, dog er der også områder, hvor patienterne måles på ventetidskriterierne i bekendtgørelsen om livstruende sygdomme, som hvilket overholdes. Der, hvor det ikke kan lade sig gøre at tilbyde behandling inden for egne rammer, tilbydes behandling i udlandet. Region Sjælland Det samlede billede fra Region Sjælland ser generelt positivt ud, da der for de fleste afdelinger er opfyldelse af forløbstider eller opfyldelse med få dages overskridelse. Dette skal ses på baggrund af, at der i pakkeforløbene også indgår patienter med komorbiditet, som der i opgørelserne ikke er taget højde for, kan have et længere forløb. Få afdelinger opfylder ikke forløbstiden. Det drejer sig om Urologisk Afdeling, Næstved Sygehus, som ikke kan opfylde tiden for henvisnings- og udredningsperioden for de urologiske kræftformer og for kræft i de mandlige kønsorganer. Årsagen er manglende ambulatoriekapacitet, og der arbejdes med optimering af ressourcerne. Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus kan ikke opfylde udredningsperioden, og der arbejdes også her med kapacitetstilpasning. Roskilde Sygehus, Lungemedicinsk Afdeling opfylder ikke henvisningsperioden, hvilket bl.a. skyldes problemer med de elektroniske henvisninger samt med hurtigt at kunne træffe patienterne telefonisk med henblik på indkaldelse. På det onkologiske og hæmatologiske område ses som tidligere problemer med at overholde forløbstiden på flere områder, men de maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme overholdes for alle patienter. Afdelingerne foretager desuden en lægefaglig og individuel vurdering, og patienter, der har brug for akut eller hurtig behandling, bliver tilgodeset. Der er dog sket en fremgang på Onkologisk Afdeling i Næstved, som nu bl.a. overholder henvisnings- og udredningstid for den hæmatologiske kræftpakke, og forløbstiden på efterbehandling af æggestokskræft overholdes siden sidste statusopgørelse nu både på Roskilde og Næstved Sygehus.

8 På Roskilde Sygehus ses desuden faldende forløbstider på andre områder. Kirurgisk Afdeling overholder nu også forløbstid på udredning og behandling for tyk- og endetarmskræft ligesom Gynækologisk Afdeling og Urologisk Afdeling i denne status opfylder samtlige forløbstider. Side 8 Enkelte afdelinger er på nogle områder gået fra kategorien opfylder forløbstid til opfylder forløbstid med få dages overskridelse. Dette gælder f.eks. Holbæk Sygehus, Lungemedicinsk Afdeling og Ringsted Sygehus, Mammakirurgisk Afdeling. Årsagen er, at flere afdelinger mærker det øgede pres på systemet. På det mammakirurgiske område skyldes det både vakante speciallægestillinger og indførelse af brystkræftscreening i hele regionen. Region Nordjylland I Region Nordjylland er målopfyldelsen i forhold til forløbstiderne tilsvarende december-indberetningen særdeles høj, dog er der stadig (og forøgede) udfordringer ved overholdelse af forløbstiderne i brystkræftpakken. Region Nordjylland har prioriteret at tilbyde screening for brystkræft, hvor første screeningsrunde forventes afsluttet i juni Regionen bliver således en af de første til at nå dette mål. Det betyder i øjeblikket stort pres på udredning, operation og efterbehandling efter fund ved screening. Samtidig er der samme tilgang af patienter med begrundet mistanke. Presset er så stort, at det trods bl.a. installering af ekstra mammomat ikke er muligt at overholde forløbstiderne for alle patienter. Når første screeningsrunde er afsluttet i juni, formodes en højere grad af balance i indtaget af patienter og dermed bedre mulighed for at overholde forløbstiden. Sygehusene i Region Nordjylland overholder stort set forløbstiderne for henvisning og udredning for alle kræftformer dog med overskridelser for brystkræft på Aalborg Sygehus. Ventetiden i henvisningsperioden for brystkræft skyldes i visse tilfælde kriterierne for at starte pakkeforløb ikke er opfyldt i henvisningerne fra almen praksis. For tarmkræft nævnes, at der i en kort periode har været pres på endoskopifunktionen, som har bevirket få dages overskridelse i forhold til henvisningsperioden. Man har i mellemtiden imidlertid åbnet et endoskopiafsnit i Hobro, som for fremtiden vil medvirke til, at tiderne kan overholdes. Hvad angår forløbstiderne for operation ses udelukkende en manglende målopfyldelse for patienter med en urologisk kræftform, prostatakræft og brystkræft på Aalborg Sygehus. Ventetiden til operation for prostatakræft skyldes især ventetid på specialiseret behandling ved robotprostatectomi.

9 For blærekræft på Sygehus Vendsyssel bemærkes desuden, at der for patienter, der indgår i et længere varende ambulant forløb i forbindelse med tidligere diagnostiseret blærepapilom, forekomme få dages overskridelse af forløbstiden, hvis der senere i forløbet diagnosticeres et nyt papilom. Sygehuset arbejder på at imødekomme sådanne situationer. Side 9 I forhold til ventetid til operation for brystkræft på Aalborg Sygehus, er denne fortsat presset af fund ved screening. I forhold til sidste statusindberetning ses en forbedring hvad angår forløbstid til operation for tarmkræft på Aalborg Sygehus fra opfylder med få dages overskridelse til opfylder. Forløbstiderne for kemo- og stråleterapi overholdes for alle pakkeforløb på nær brystkræft og lungekræft (ikke-småcellet lungekræft). Hvad angår brystkræft skyldes ventetiden også her screeningsaktiviteten, og det nævnes, at det i visse tilfælde heller ikke er muligt at overholde behandlingsgarantien, hvorfor der løbende afsøges mulighed for at viderehenvise til andre behandlingssteder. Der er dog håb om, at afslutningen af første screeningsrunde også her vil have en positiv indflydelse på overholdelsen af forløbstiderne. I forhold til strålebehandling for lungekræft bemærkes ligesom ved sidste status, at forløbstiden overholdes for småcellet lungekræft men ikke for ikke-småcellet lungekræft. Det var ved sidste status muligt at overholde forløbstiden for kemoterapi, dette er ikke muligt for nuværende. Det er vigtigt at bemærke, at onkologisk afdeling fortsat er betydeligt presset, bl.a. er 60 % af speciallægestillingerne ubesatte. Der er løbende fokus på hensigtsmæssige arbejdsgange, og der arbejdes generelt hårdt for at overholde behandlingsgarantien. Region Hovedstaden I Region Hovedstaden er det overordnede billede også positivt. Generelt er situationen status quo, i det forløbstiderne er nogenlunde uændret siden sidste indberetning. I langt de fleste kræftområder ses det, at forløbstider overholdes for såvel henvisning, udredning samt operation indenfor de enkelte kræftformer. Det er bl.a. gældende indenfor kræftformerne hovedhalskræft, brystkræft, tyk- og endetarmskræft, lungekræft, gynækologiske kræftformer, hæmatologiske kræftformer, nyre- og blærekræft, modermærkekræft, kræft i øvre mave- tarm, kræft hos børn, osv. Der ses en forbedring i forhold til sidst for tyk- og endetarmskræftområdet i forhold til operation på Hvidovre hospital, som nu opfylder forløbstiden

10 Der ses som sidst vanskeligheder med at opfylde forløbstider indenfor udredning og operation for hjernekræft på Rigshospitalet. Dette skyldes at en stor del af den neurokirurgiske kapacitet er akut for eksempel aneurismeblødninger, traumepatienter m.m.. Det er derfor jævnligt nødvendigt at aflyse planlagte kræftoperationer for at skaffe akut operationskapacitet til disse patienter. Det er også en udfordring for Rigshospitalet at overholde forløbstiderne for operation vedr. prostatakræftoperationer, operationer for kolerektale levermetastaser samt operatoner for kræft i øvre mavetarm. Side 10 Pakkeforløb for kræft i hjernen efterlever ikke pakkebeskrivelsens anbefalinger mht. primær MR-scanning i den diagnostiske fase, idet regionen ikke råder over den nødvendige MR-kapacitet. Kapaciteten er planlagt udvidet det kommende år. I forhold til kemo- og strålebehandling ses meget forbedrede forløbstider siden december-indberetningen, idet der er flere kræftområder, hvor forløbstiderne nu opfyldes. De steder, hvor forløbstiden ikke efterleves for kemo- og strålebehandling, er indenfor hoved- halskræft på Rigshospitalet samt for strålebehandling på Herlev Hospital. På Rigshospitalet er det en udfordring at efterleve forløbstiden ved kemo - og strålebehandling for lungekræft. Det bemærkes, at pakkeforløb for sarkomer først d. 1. april 2009 blev implementeret som følge af organisationsændringer, hvorfor der ikke indgår status. Region Midtjylland I Region Midtjylland er det overordnede billede, at forløbstiderne overholdes for de fleste kræftformer på tværs af sygehuse, og at der mere eller mindre er tale om status quo i henhold til regionens december-indberetning. Således ses stadig en række problemer, hvad angår urologi, hæmatologi, hjernekræft og kræft i de mandlige kønsorganer. For en række kræftformer er der imidlertid også sket større forbedringer, hvilket i særlig grad skyldes en fremgang for de større kræftformer på AUH-Århus Sygehus. Forløbstiderne for henvisning og udredning overholdes for størstedelen af kræftformerne, dog for enkelte sygehuse med få dages overskridelse. I adskillige tilfælde ses en fremgang for særligt udredningstiden. Det ses bl.a. for hoved-halskræft, brystkræft og tarmkræft på AUH-Århus Sygehus og for brystkræft og tarmkræft for Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg. Forløbstiderne for henvisning og udredning overholdes ikke

11 hvad angår de hæmatologiske kræftformer og hjerne kræft på AUH-Århus Sygehus og de urologiske kræftformer og kræft i de mandlige kønsorganer på AUH-Skejby. Side 11 I henhold til sidste statusindberetning bemærkes, at der for hæmatologi er tale om uændret status grundet ressourcemangel. AUH-Århus Sygehus forventer, at den hæmatologiske kræftpakke kan være fuldt implementeret efter sommerferien For urologi på AUH-Skejby er der tale om en tilbagegang siden sidste statusindberetning. Henvisningstiden og udredningstiden for hjernekræft på AUH-Århus Sygehus skyldes mangel på ressourcer, hospitalet forventer, at pakken kan være implementeret ved årsskiftet 2009/2010. Siden sidst har AUH-Århus Sygehus indgået aftale med et privathospital om udredning af op mod 20 tarmkræftpatienter om ugen. Det betyder, at hospitalet nu opfylder forløbstiden til udredning (dog i enkelte tilfælde med få dages overskridelse grundet logistik med privathospitalet). Hvad angår operation overholdes forløbstiden for alle kræftformer på nær for urologiske kræftformer og kræft i mandlige kønsorganer på Regionshospitalet Randers og leverkræft, kolorektale levermetastaser og kræft i pankreas på AUH-Århus Sygehus. AUH-Århus Sygehus forklarer den manglende målopfyldelse med mangel på intensiv kapacitet, hvorfor man har måttet aflyse en række operationer. For Regionshospitalets Randers bemærkes, at det urologiske område som ved sidste statusindberetning er under omorganisering. Omorganiseringen er imidlertid afsluttet på Regionshosptialets Viborg. Hvad angår brystkræft og tarmkræft på AUH- Århus Sygehus er der sket en fremgang for operationstiden siden sidste statusindberetning idet forløbstiderne opfyldes mod sidst, hvor forløbsstiderne ikke kunne overholdes. Den samme fremgang ses for gynækologiske kræftformer på AUH-Skejby. Patienter til stråle- og kemoterapi behandles for alle kræftformer indenfor forløbstiderne dog på nær strålebehandling for brystkræft og urologiske kræftformer (blærekræft) på AUH-Århus Sygehus, hvor patienterne tilbydes behandling indenfor ventetidsgarantien på andre strålecentre i Danmark eller i udlandet. I forhold til sidste statusindberetning ses en forbedring hvad angår kemoterapi for tarmkræft på AUH-Århus Sygehus, modsat ses en mindre forværring for sygehuset, hvad angår såvel kemo- og stråleterapi for hoved-halskræft (fra opfylder til opfylder med få dages overskridelse ).

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet oktober 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet oktober 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet oktober 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels Høiby Finn

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008 Region Midtjylland Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Bilag: Forløbstider (august 2008)

Bilag: Forløbstider (august 2008) Bilag: Forer (august 2008) For ifølge Region Hoved- Region Sjæl- Region Syd- Region Midtjyl- Region Nordjyl- pakkebeskrivelse 1 staden land danmark land land Hoved-halskræft Henvisningsperiode Rigshospita:

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009

Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009 Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009 Det har i medier været fremme at kræftkirurgien flere steder på bl.a. ovariekræft-området ikke er tilstrækkelig samlet. Danske Regioner har derfor bedt

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Opfølgning på publikationen Monitorering af kræftområdet - 2. halvår

Opfølgning på publikationen Monitorering af kræftområdet - 2. halvår Opfølgning på publikationen Monitorering af kræftområdet - 2. halvår 2009 Task Force for patientforløb på kræft- og hjerteområdet besluttede på sit møde den 3. september 2010, at regionerne udarbejder

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Maj 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt... 3 Historiske data fra Venteinfo.dk... 3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nytorv 5 1450 København K Tlf. 33 12 43 43 Fax 33 12 43 41 pf@patientforsikringen.dk 23. april 2008 J.nr. 0134-20070001-2/KIB.ho

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Nordjylland Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Dansk Center for. Organdonation

Dansk Center for. Organdonation Dansk Center for Organdonation best practice for organdonation 2014 Indledning Handlingsplanen for organdonation, som Regeringen sammen med en række af Folketingets partier udsendte i juli 2014, angiver,

Læs mere

Status på intensiv-området

Status på intensiv-området Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Kasper Breum Petersen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Kasper.Breum.Petersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/4405 Telefon: 76631039 Dato: 1. maj 2009

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt... 2 Udvikling i ventetider på Venteinfo.dk... 2 Gennemsnitlig ventetid

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere