Sandsynlighedregning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sandsynlighedregning"

Transkript

1 MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sandsynlighedregning + = - P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). 1. udgave 2007

2 FORORD Dette notat giver en kort gennemgang af de grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning. Det forudsættes, at man har rådighed over en matematiklommeregner som eksempelvis Ti 89. En række noter indenfor matematik og statistik kan findes på adressen Nogle af noterne er beregnet for det gymnasiale niveau, andre er beregnet på et mere videregående niveau. Noterne er i pdf - format. Maj 2007 Mogens Oddershede Larsen ii

3 INDHOLD Indhold 1 Definitioner og regneregler 1.1 Indledning Sandsynlighed Grundlæggende begreber Additionssætningen Betinget sandsynlighed Uafhængighed Opgaver Kombinatorik 2.1 Indledning Multiplikationsprincippet Ordnet stikprøveudtagelse Uden tilbagelægning Med tilbagelægning Uordnet stikprøveudtagelse Hypergeometrisk fordeling Opgaver Stokastisk variabel 3.1 Definition af stokastisk variabel Sandsynlighedsfunktion for diskret stokastisk variabel Middelværdi Varians og spredning Opgaver Binomialfordeling 4.1 Indledning Definition og beregning Konfidensinterval for p Opgaver Deskriptiv statistik 5.1 Indledning Grafisk beskrivelse af data Karakteristiske værdier iii

4 Indhold 5 Opgaver Normalfordeling 6.1 Indledning Tæthedsfunktion Tætheds- og fordelingsfunktion for normalfordeling Beregning af sandsynligheder Den normerede normalfordeling Konfidensinterval for normalfordeling Opgaver Stikord 61 iv

5 1.2 Sandsynlighed 1. Definitioner og regneregler 1.1 Indledning Tilfældigt eksperiment (engelsk : random experiment) Ved et tilfældigt eksperiment forstås et eksperiment, som kan resultere i forskellige udfald, selv om eksperimentet gentages på samme måde hver gang. Man kan ikke på forhånd forudsige, hvilket udfald der vil indtræffe. Eksempler på tilfældige eksperimenter 1) Består eksperimentet i kast med en terning ved vi, at vi vil få et af udfaldene 1,2,3,4,5,6 (Udfaldsrummet U = {1, 2, 3, 4,5, 6}), men man kan ikke forudsige udfaldet 2) Består eksperimentet i, at vi som i eksempel 1.4 tilfældigt udtager en patient og måler ph værdien i hans knæ, ved vi måske at værdien vil ligge mellem 5 og 10 ( Udfaldsrummet U = [; 510] ), men vi kan ikke forudsige resultatet. 3) Består eksperimentet i, at vi tilfældigt udtrækker en vælger, og spørger hvilket parti vedkommende vil stemme på hvis der var valg i morgen, så er udfaldsrummet de forskellige opstillingsberettigede partier. En delmængde af udfaldsrummet kaldes en hændelse. Eksempel: A: at få et lige øjental ved kast med en terning 1.2. Sandsynlighed Det er en erfaring, at øges antallet af gentagelser af et eksperiment, vil den relative hyppighed af en hændelse A stabilisere sig mod en bestemt værdi.("de store tals lov"), som så kaldes sandsynligheden for A og benævnes P(A) (P = probability). Eksempel 1.1. De relative hyppigheders stabilitet Et eksperiment består i at kaste en terning, og hændelsen A består i at få et lige øjental. Terningen kastes nu 100 gange, og man får et lige øjental 55 gange. Eksperimentet udføres igen 100 gange, og man får A 47 gange. Igen kastes 100 gange, og man får nu A 57 gange. Til sidst kastes 100 gange, og man får A 40 gange. Eksperimentet foretages nu i serier på 1000 gange, hvor man hver gang optæller antal gange A forekommer. Resultaterne vises i følgende tabel: Serier på 100 gentagelser Serier med 1000 gentagelser Antal gange A: et lige øjental Relativ hyppighed Det ses, at med 1000 gentagelser er de relative hyppigheder tættere samlet (ligger mellem 48,6% og 50,9%) end hvis man kun kastede 100 gange (mellem 40% og 55%). Hvis terningen var en 1

6 1. Definitioner og regneregler ægte terning(fuldstændig homogen og symmetrisk), måtte man på forhånd forvente, at det tal, som de relative hyppigheder grupperede sig omkring, var tallet 0.5. Man vil derfor sige, at sandsynligheden for at få et lige øjental er 0.5, eller kort P(A) = Grundlæggende begreber I det følgende vil eksempel 1.2 blive benyttet til illustration af definitioner og begreber. Eksempel 1.2. Gennemgående eksempel. En fabrik har erfaring for, at den daglige produktion af glasfigurer indeholder 10 % misfarvede, 20% har ridser, og 1 % af produktionen er både ridsede og misfarvede. Et eksperiment består i tilfældigt at udtage en glasfigur af produktionen. Lad A være hændelsen at få en misfarvet og lad B være hændelsen at få en ridset. Komplemtærmængden til A benævnes e l l e r A o g e r mængden af alle udfald i udfaldsrummet U, der ikke er i A (den skraverede mængde på figur 1.1). Eksempelvis er A i eksempel 1.2 mængden af alle glasfigurer, der ikke er misfarvet. Idet P ( A ) = 0.1 ses umiddelbart, at P( A) = 1 - P(A) = 0.9. Fig Komplementærmængde Vi har derfor klart følgende sætning: P( A) = 1 - P ( A ) Fællesmængden til A og B benævnes A B og er mængden af alle udfald i udfaldsrummet U, der tilhører både A og B (Den skraverede mængde i figur 1.2 ). Eksempelvis er A B i eksempel 1.2 mængden af alle glasfigurer, der både er misfarvede og ridsede. Af eksemplet følger, at P( A B) =001.. Fig 1.2. Fællesmængde 2

7 1.4 Additionssætningen Foreningsmængden af A og B benævnes A B og er mængden af alle udfald i udfaldsrummet U, der enten tilhører A eller B eventuelt dem begge (den skraverede mængde på figur 1.3 ) Eksempelvis er A B i eksempel 2.1 mængden af alle glasfigurer, der enten er misfarvede eller ridsede eventuelt begge dele. Fig. 1.3 Foreningsmængde U kaldes for den sikre hændelse, dens komplementære hændelse for den umulige hændelse Ø. P (Ø ) = 0 En hændelse, som kun indeholder ét udfald, kaldes en elementarhændelse. To mængder hvis fællesmængde er tom kaldes disjunkte Additionssætning Ved betragtning af fig.1.4 ses umiddelbart ved at betragte de skraverede arealer, at der gælder Additionssætning: P( A B) = P( A) + P( B) P( A B). P( AU B) P( A) PB ( ) P( AI B) Fig.1.4 Additionssætning I eksempel 1.2 er P( A B) = =

8 1. Definitioner og regneregler 1.5. Betinget sandsynlighed For nogle hændelser A og B gælder, at P( A B) = P( A) P( B), men denne formel gælder ikke generelt. Eksempelvis er i eksempel 1.2 P( A) P( B) = = 002. P( A B). For at få en mere generel regel indføres PBA ( ) som kaldes sandsynligheden for, at B indtræffer, når A er indtruffet (den af A betingede sandsynlighed for B). For at forklare den følgende definition, vil vi simplificere eksempel 1.2, idet vi antager, at den daglige produktion er 100 glasfigurer. I så fald er der 10 misfarvede figurer, 20 ridsede figurer, og 1 figur der er både misfarvet og ridset. Hvis vi begrænser vort udfaldsrum til A, så er 1 1 P( A B) PBA ( ) = = 100 = P( A) 100 Denne beregning begrunder rimeligheden i følgende definition: Fig. 1.5 Taleksempel Den af A betingede sandsynlighed for B PBA ( ) (eller sandsynligheden for, at B indtræffer, P( A B) når A er indtruffet ) defineres ved PBA ( ) =. P( A) Ved multiplikation fås Produktsætningen: P( A B) = P( A) P( B A). Benyttes produktsætningen på eksempel 1.2 fås P( A B) = P( A) P( B A) = = Eksempel 1.3: Betinget sandsynlighed. En beholder indeholder 3 røde og 3 hvide kugler. Vi udtrækker successivt 2 kugler fra urnen. Vi betragter følgende 2 hændelser: A: Den først udtrukne kugle er rød. B: Den anden udtrukne kugle er rød. Beregn P( A B) hvis 1) kugleudtrækningen foregår, ved at den først udtrukne kugle lægges tilbage før den anden udtrækkes. 2) kugleudtrækningen foregår, ved at den først udtrukne kugle ikke lægges tilbage før den anden udtrækkes. Løsning 1) Her er PBA ( )= 3 og derfor ifølge produktsætningen P( A B) P( A) P( B A) 6 2) Her er PBA ( )= 2 5 og derfor 3 2 P( A B) = = = = 1 4 4

9 1.5 Betinget sandsynlighed Bayes sætning For to hændelser A og B for hvilken P(A) > 0 gælder Bayes sætning: PBA ( ) = PB ( ) PAB ( ) P( A) Bevis: P( A B) PB ( A) PB ( ) PAB ( ) Af definitionen på betinget sandsynlighed og produktsætningen fås PBA ( ) = = = P( A) P( A) P( A) Bayes sætning gør, at det er let at omskrive fra den ene betingende sandsynlighed til den anden. Dette er tilfældet, hvis den ene af de to betingede sandsynligheder PBA ( ) og PAB ( ) er meget lettere at beregne end den anden. Eksempel 1.4 (Bayes sætning) I en officeruddannelse kan man vælge mellem en teknisk linie og en operativ linie. På en bestemt årgang har 60 % valgt den operative linie og af disse er 20% kvinder. På den tekniske linie er 10% kvinder. Ved lodtrækning vælges en elev. a) Find sandsynligheden for, at denne er en kvinde. Ved ovenstående lodtrækning viste det sig at eleven var en kvinde. b) Hvad er sandsynligheden for, at hun kommer fra den tekniske linie. Løsning: Vi definerer følgende hændelser: T: Den udtrukne er tekniker K: Den udtrukne er en kvinde. a) PK ( ) = PT ( K) + PO ( K) = PKT ( ) PT ( ) + PKO ( ) PO ( ) = = 016. = 16% PKT ( ) PT ( ) b) Af Bayes sætning fås: PTK ( ) = = = = 25% PK ( ) En anden metode ville det være, at antage, at der bliver optaget 100 elever. Vi har så følgende skema Kvinder I alt Operativ Teknisk 4 40 Heraf fås umiddelbart 16 4 PK ( ) = = 16% og PTK ( ) = = 25%

10 1. Definitioner og regneregler 1.6. Statistisk uafhængighed. To hændelser A og B siges at være statistisk uafhængige, såfremt P( A B) = P( A) P( B). Navnet skyldes, at vi i dette tilfælde har PBA ( ) = PB ( ) og P( A B) = P( A), således at sandsynligheden for, at den ene hændelse indtræffer, ikke afhænger af, om den anden hændelse indtræffer. Eksempelvis ved kast med en terning, så vil sandsynligheden for at få en sekser i andet kast være uafhængigt af udfaldet i første kast, således at sandsynligheden for at få 2 seksere i de første kast er. 6 6 Definitionen af statistisk uafhængighed generaliseres til flere hændelser end 2, således at der i tilfælde af 3 uafhængige hændelser A1, A2 og A 3 også gælder: P( A A A ) = P( A ) P( A ) P( A )

11 Opgaver til kapitel 1 Opgaver Opgave 1.1 I en mindre by viser en undersøgelse, at 60% af alle husstande holder en lokal avis, mens 30% holder en landsdækkende avis. Endvidere holder 10% af husstandene begge aviser. Lad en husstand være tilfældig udvalgt, og lad A være den hændelse, at husstanden holder en lokal avis, og B den hændelse, at husstanden holder en landsdækkende avis. Beregn sandsynlighederne for ovennævnte hændelser. Beregn sandsynlighederne for nedenstående hændelser. C: Husstanden holder begge aviser. D: Husstanden holder kun den lokale avis. E: Husstanden holder mindst én af aviserne. F: Husstanden holder ingen avis G: Husstanden holder netop én avis. Det vides nu, at den tilfældigt valgte husstand holder den landsdækkende avis. H: Husstanden holder den lokale avis. Opgave 1.2 1) I figur 1 er vist et elektrisk apparat, som kun fungerer, hvis enten alle komponenter 1a, 1b og 1c i den øverste ledning eller alle komponenter 2a, 2b og 2c i den nederste ledning fungerer. Sandsynligheden for at hver komponent fungerer er vist på tegningen, og det antages, at sandsynligheden for at en komponent fungerer er uafhængig af om de øvrige komponenter fungerer. 1) Hvad er sandsynligheden for at apparatet i figur 1 fungerer. 2) I figur 2 er vist et andet elektrisk apparat, som tilsvarende kun fungerer, hvis alle de tre kredsløb I, II og III fungerer, og det er kun tilfældet hvis enten den øverste eller den nederste komponent fungerer. Hvad er sandsynligheden for at apparatet i figur 2 fungerer. 7

12 1. Definitioner og regneregler Opgave 1.3 Tre skytter skyder hver ét skud mod en skydeskive. De har træffesandsynligheder 0.75, 0.50 og Beregn sandsynligheden for 1) ingen træffere, 2) én træffer, 3) to træffere, 4) tre træffere. Opgave 1.4 En terning har form som et regulært polyeder med 20 sideflader. På 4 sideflader er der skrevet 1, på 8 sideflader er der skrevet 6 mens der er skrevet 2, 3, 4 og 5 på hver 2 sideflader. Find sandsynligheden for i tre kast med denne terning at få 1) tre seksere 2) mindst én sekser 3) enten tre seksere eller tre enere Opgave 1.5 En virksomhed fremstiller en bestemt slags apparater. Hvert apparat er sammensat af 5 komponenter. Heraf er 3 tilfældigt udvalgt blandt komponenter af typen a og 2 blandt komponenter af typen b. Det vides, at 10% af a-komponenterne er defekte og 20% af b- komponenterne er defekte. Et apparat fungerer hvis og kun hvis det ikke indeholder nogen defekt komponent. Der udtages på tilfældig måde et apparat fra produktionen. Lad os betragte hændelserne: A: Det udtagne apparat indeholder mindst 1 defekt a-komponent. B: Det udtagne apparat indeholder mindst 1 defekt b-komponent. 1) Find P( A), P( B) og P( A B). 2) Find sandsynligheden for, at et apparat, der på tilfældig måde udtages af produktionen ikke fungerer. 3) Et apparat udtages på tilfældig måde fra produktionen og det konstateres ved afprøvning at det ikke fungerer. Find sandsynligheden for, at apparatet ikke indeholder nogen defekt a- komponent. Opgave 1.6 To skytter konkurrerer ved en turnering. De har hver én patron og skyder mod en skive som giver 10 point, hvis et centralt område af skiven rammes og ellers 5 point. Rammes skiven ikke noteres 0 point. Skytte A s dygtighed kan beskrives ved, at han i et skud har samme sandsynlighed for at få 10 points, 5 points eller 0 points. Skytte B er dygtigere, idet hans sandsynligheder for at ramme er givet ved Points y P ( y ) B har imidlertid fået en defekt patron med, der har sandsynligheden 50% for at fungere. 1) Beregn sandsynligheden for, at A vinder. 2) Det oplyses, at A vandt konkurrencen. Beregn sandsynligheden for, at B opnåede 5 points. 8

13 2. Kombinatorik 2.2 Multiplikationsprincippet 2.1. Indledning: Såfremt et udfaldsrum U indeholder n udfald som alle er lige sandsynlige, vil sandsynligheden for hvert udfald være Pu ( ) = 1. n En hændelse A som indeholder a udfald vil da have sandsynligheden P( A) =. n Dette udtrykkes ofte kort ved at sige, at sandsynligheden for A er antal gunstige udfald i A divideret med det totale antal udfald i udfaldsrummet. I sådanne tilfælde, bliver problemet derfor, hvorledes man let kan optælle antal udfald. Dette kan ofte gøres ved benyttelse af kombinatorik Multiplikationsprincippet Multiplikationsprincippet: Lad et valg bestå af n delvalg, hvoraf det første valg har valgmuligheder, det næste valg har valgmuligheder,... og det n te valg har r 1 r 2 r n valgmuligheder. Det samlede antal valgmuligheder er da r 1 r 2... r n a Multiplikationsprincippet illustreres ved følgende eksempel. Eksempel 2.1 En mand ejer 2 forskellige jakker, 3 slips og 4 forskellige fabrikater skjorter. På hvor mange forskellige måder kan han sammensætte sin påklædning af jakke, slips og skjorte. Løsning: 1) Valg af jakke giver 2 valgmuligheder 2) Valg af slips giver 3 valgmuligheder 3) Valg af skjorte giver 4 valgmuligheder Ifølge multiplikationsprincippet giver det i alt 234 = 24muligheder Man kunne illustrere løsningen ved følgende forgreningsgraf 9

14 2. Kombinatorik 2.3 Ordnet stikprøveudtagelse Lad os tænke os vi har en beholder indeholdende 9 kugler med numrene 1, 2, 3,..., 9. Vi udtager nu en stikprøve på 4 kugler. Det kan ske 1) uden tilbagelægning: En kugle er taget op, nummeret noteres, men den lægges ikke tilbage inden man tager en ny kugle op. 2) med tilbagelægning: En kugle tages op, nummeret noteres, og derefter lægges kuglen tilbage inden man tager en ny kugle op. Man kan følgelig få den samme kugle op flere gange. Ved en ordnet stikprøveudtagelse lægges vægt på den rækkefølge hvori kuglerne udtages,. dvs. der er forskel på 2,1,3,5 og 3,1,2, Uden tilbagelægning Eksempel 2.2. Ordnet uden tilbagelægning I en forening skal der blandt 10 kandidater vælges en bestyrelse På hvor mange forskellige måder kan man sammensætte denne bestyrelse, hvis 1) Bestyrelsen består af en formand og en kasserer 2 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Løsning: 1) En formand vælges blandt 10 kandidater 10 valgmuligheder En Kasserer vælges blandt de resterende 9 kandidater 9 valgmuligheder Da der for hvert valg af formand er 9 muligheder for kasserer, følger af multiplikationsprincippet, at det totale antal forskellige bestyrelser er 10 9 = 90. 2) Analogt fås ifølge multiplikationsprincippet at antal forskellige bestyrelser = 5040 Ti 89: MATH \ Probability\ npr \ ENTER. Resultat: npr(10,4) = 5040 Eksempel 2.2 begrunder følgende definition Permutationer. Antal måder (rækkefølger eller permutationer ) som m elementer kan udtages (ordnet og uden tilbagelægning) ud af n elementer er Pnm (, ) = n ( n 1) ( n 2)...( n m+ 1) n fakultet (n udråbstegn) n! = n ( n 1) ( n 2) Endvidere defineres 0! = 1. Eksempel 2.3. n fakultet En pentapeptide består af en kæde af følgende 5 aminosyrer: alanine, valine, glycine, cysteine, trypophan. Den har forskellige egenskaber afhængig af den rækkefølge de 5 aminosyrer sidder i kæden. Hvor mange forskellige typer pentapeptider er der mulig at danne? Løsning: Da rækkefølgen spiller en rolle er antallet af pentapeptider = 5! = TI 89: 5 MATH \ Probability\! \ ENTER. Resultat: 5! =

15 2.4 Uordnet stikprøveudtagelse Med tilbagelægning Eksempel 2.4. Ordnet, med tilbagelægning I en forening skal 4 tillidshverv fordeles mellem 10 personer. En person kan godt have flere tillidshverv. På hvor mange forskellige måder kan disse hverv fordeles.? Løsning: Tillidshverv 1 placeres. 10 valgmuligheder Tillidshverv 2 placeres 10 valgmuligheder Tillidshverv 3 placeres 10 valgmuligheder Tillidshverv 4 placeres 10 valgmuligheder I alt (ifølge multiplicationsprincippet) = Uordnet stikprøveudtagelse Eksempel 2.5 Uordnet uden tilbagelægning En beholder indeholdende 5 kugler med numrene k1, k2, k3, k4, k5 Vi udtager nu en stikprøve på 3 kugler uden tilbagelægning. Rækkefølgen kuglen tages op er uden betydning, dvs. der er ikke forskel på eksempelvis k1, k4, k2og k4, k1, k2 Hvor mange forskellige stikprøver kan forekomme? Løsning: Antallet er ikke flere end man kan foretage en simpel optælling: k, k, k, k, k, k k, k, k k, k, k k, k, k k, k, k k, k, k k, k, k k3, k, k { } { }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ } Antal stikprøver = 10 Det er klart, at ren optælling er uoverkommeligt, hvis mængden er stor. Definition af kombination Lad M være en mængde med n elementer. En delmængde af M med r elementer kaldes en kombination af med r elementer fra M. n Antallet af kombinationer med r elementer betegnes K(n,r) eller (n over r). r Sætning 2.1 (Antal kombinationer). Antal kombinationer med r elementer fra en mængde på n elementer er Knr n! (, ) = r!( n r)! Bevis: Beviset knyttes for enkelheds skyld til et taleksempel, som let kan generaliseres. Lad os antage, vi på tilfældig måde udtager 3 kugler af en kasse, der indeholder 5 kugler med numrene k, k, k, k, k

16 2. Kombinatorik 5! Vi skal nu vise, at k( 53,) = 3! 2! Lad os først gå ud fra, at rækkefølgen hvori kuglerne trækkes er af betydning, Der er altså eksempelvis forskel på k1, k3, k4 og k3, k1, k4. Dette kan gøres på P(5,3) = måder. Hvis de 3 kugler udtages, så rækkefølgen ikke spiller en rolle, har vi vedtaget, det kan gøres på K(5,3) måder. Lad en af disse måder være k1, k3, k4. Disse 3 elementer kan ordnes i rækkefølge på 3! = 3 2 1måder. P(,) ! Vi har følgelig, at P(,) 53 = K(,) 53 3! K(,) 53 = K(,) 53 = = = 3! 3! 3! 2! 3! 2! Eksempel 2.6. Antal kombinationer I en forening skal der blandt 10 kandidater vælges 4 personer til en bestyrelse På hvor mange forskellige måder kan man sammensætte denne bestyrelse? Løsning: Antal måder man kan sammensætte bestyrelsen er 10! K(10,4) = = = = 210 måder 4! 6! 4! TI 89: 5 MATH \ Probability\ ncr \ ENTER. Resultat: ncr(10,4) = 120 Som tidligere nævnt finder man ofte sandsynligheden for en hændelse A ved at beregne antallet af gunstige udfald i A og dividere det med det totale antal udfald i udfaldsrummet. Det følgende eksempel illustrerer dette. Eksempel 2.7. Beregning af sandsynlighed Fra et almindeligt spil kort (52 kort) trækkes 5 kort. Find sandsynligheden for, at få pokermeldingen Full-house dvs. tre kort har samme talværdi og de to andre har samme talværdi ( f.eks. tre femmere og to knægte). Løsning: Vælge 3 esser ud af 4 esser K(4,3) = 4 valgmuligheder Da der er 13 kort i en farve, så kan man vælge 3 med samme talværdi på 13 4 = 52 måder. Vælge 2 konger ud af 4 konger K(4,2) = 6 valgmuligheder Da man ikke må vælge den talværdi, hvor man har udtrukket 3 kort fra, så kan man vælge 2 med samme talværdi på 12 6 = 72 måder Antal gunstige er derfor ifølge multiplikationsprincippet = 3744 Det totale antal måder man kan udtage 5 kort ud af 52 kort er K(52,5) = P(Full House) = 3744 = = 0144%

17 2.5 Hypergeometrisk fordeling 2.5 Hypergeometrisk fordeling Af særlig interesse er den såkaldte hypergeometriske fordeling, som bl.a. finder anvendelse ved kvalitetskontrol af varepartier (jævnfør eksempel 2.9),ved markedsundersøgelser, hvor man uden tilbagelægning udtager en repræsentativ stikprøve på eksempelvis 500 personer I det følgende eksempel udledes formlen for den hypergeometriske fordeling. Eksempel 2.8. Hypergeometrisk fordeling I en forening skal der blandt 5 kvindelige og 8 mandlige kandidater vælges en bestyrelse på 4 personer. Find sandsynligheden for, at der er netop 1 kvinde i bestyrelsen.. Løsning: X = antal kvinder i bestyrelsen At der skal være netop 1 kvinde i bestyrelsen forudsætter, at vi udtager 1 kvinde ud af de 5 kvinder og 3 mænd ud af de 8 mænd. At udtage 1 kvinde ud af 5 kvinder kan gøres på K(5,1) måder At udtage 3 mænd ud af 8 mænd kan gøres på K(8,3) måder. Antal gunstige udfald er ifølge multiplikationsprincippet K(5,1) K(8,3) Det totale antal udfald fås ved at udtage 4 personer ud af de 13 kandidater Dette kan gøres på K(13,4) måder. K(,) 51 K(,) 83 P( X = 1) = = K( 13, 4) Definition af hypergeometrisk fordeling. Lad der i en beholder befinde sig N kugler, hvoraf M er defekte. En kugle udtrækkes og undersøges. Dette gentages n gange uden mellemliggende tilbagelægning Lad X være antallet af defekte kugler, som udtrækkes. Der gælder da K( M, x) K( N M, n x) PX ( = x) =, x 0123,,,,..., M 0123,,,,..., n K( N, n) { } { } Eksempel 2.8 (fortsat) I eksempel 2.8 benyttede vi den hypergeometriske fordeling i det tilfælde, hvor N = 13, n =4, M = 5 og x = 1. 13

18 2. Kombinatorik Eksempel 2.9. Kvalitetskontrol En producent fabrikerer komponenter, som sælges i æsker med 600 komponenter i hver. Som led i en kvalitetskontrol udtages hvert kvarter tilfældigt en æske produceret indenfor de sidste 15 minutter, og 25 tilfældigt udvalgte komponenter i denne undersøges, hvorefter det foregående kvarters produktion godkendes, såfremt der højst er én defekt komponent i stikprøven. Hvor stor er acceptsandsynligheden p, hvis æsken indeholder i alt 10 defekte komponenter, og udtrækningen sker uden mellemliggende tilbagelægning? Løsning: Lad X være antallet af defekte blandt de 25 komponenter Vi har: p = P (X = 0) + P (X = 1). K( 10, 0) K( 590, 25) K( 10, 1) K( 590, 24) P( X = 0) = = og P( X = 1) = = K( 600, 25) K( 600, 25) Vi har altså p = = = 93.88%. 14

19 Opgaver til kapitel 2 Opgaver Opgave 2.1. a) Bestem det antal måder, hvorpå bogstaverne A, B og C kan stilles rækkefølge. b) Samme opgave for A, B, C og D. Opgave 2.2. På et spisekort er opført 6 forretter, 10 hovedretter og 4 desserter. 1) Hvor mange forskellige middage bestående enten af forret og hovedret eller af hovedret og dessert kan man sammensætte. 2) Hvor mange forskellige middage bestående af en forret, en hovedret og en dessert kan man sammensætte. Opgave 2.3. En test består af 40 spørgsmål, der alle skal besvares med,'ja'. 'nej' og 'ved ikke'. På hvor mange forskellige måder kan prøven besvares? Opgave 2.4. I en virksomhed skal der installeres et kaldesystem. I hvert lokale opsættes et batteri af n lamper, og hver af de ansatte har sin bestemte lampekombination. 1) Hvis n = 5, hvor mange ansatte kan da have deres eget kaldesystem (se figuren) 2) Hvis virksomheden har 500 ansatte, hvor stor skal n så være. Opgave 2.5 Normale personbilers indregistreringsnumre består af to bogstaver og et nummer mellem og Lad os antage, at man er nået til numre der begynder med UV. Hvad er sandsynligheden for, at en nyindregistreret bil får et registreringsnummer med lutter forskellige cifre, når vi antager, at alle cifre har samme sandsynlighed? Opgave 2.6 Til en julemiddag er der dækket til familiens 12 medlemmer ved et langt bord. 1) På hvor mange måder kan de placere sig ved bordet? Efter middagen danner hele familien kæde og danser omkring juletræet. 2) På hvor mange måder kunne de danne kæde? Opgave 2.7 En klasse med 21 elever skal under en øvelse fordeles på 5 grupper. 4 af grupperne skal være på 4 elever, og 1 gruppe skal være på 5 elever. På hvor mange måder kan fordelingen af eleverne på de 5 grupper foregå? 15

20 2. Kombinatorik Opgave 2.8 Af en forsamling på 8 kvinder og 12 mænd skal udtages et udvalg på 5 medlemmer. På hvor mange måder kan dette ske, når udvalget skal indeholde 1) Mindst et medlem af hvert sit køn 2) Mindst 2 kvinder og mindst 2 mænd. Opgave 2.9. Bestem antallet af 5-cifrede tal, der kan skrives med to l-taller, et 2- tal og to 3-taller. Opgave 2.10 En beholder indeholder 3 hvide, 6 røde og 3 sorte kugler 3 kugler udtrækkes tilfældigt uden tilbagelægning. Find sandsynligheden for at de er af samme farve. Opgave 1.11 Fra et sædvanligt spil kort udtrækkes på tilfældig måde 3 kort uden tilbagelægning. Bestem sandsynlighederne for hver af hændelserne A: Der udtrækkes kun 8'ere. B: Der udtrækkes lutter hjerter. C: Der udtrækkes 2 sorte og 1 rødt kort. Opgave 2.12 Ved en lodtrækning fordeles 3 gevinster blandt 25 lodsedler. En spiller har købt 5 lodsedler. Beregn sandsynligheden for hver af følgende hændelser: 1) Spilleren vinder alle tre gevinster. 2) Spilleren vinder ingen gevinster. 3) Spilleren vinder netop én gevinst. Opgave 2.13 I en urne findes 2 blå, 3 røde og 5 hvide kugler. 3 gange efter hinanden optages tilfældigt en kugle fra urnen uden mellemliggende tilbagelægning. 1) Find sandsynligheden for hændelsen A, at der højst optages 2 hvide kugler, 2) Find sandsynligheden for hændelsen B, at de optagne kugler har hver sin farve. 3) Find sandsynligheden for, at de tre kugler har samme farve, Opgave 2.14 En fabrikant fremstiller en bestemt type radiokomponenter. Disse leveres i æsker med 30 komponenter i hver æske. En køber har den aftale med fabrikanten, at hvis en æske indeholder 4 defekte komponenter eller derover, kan køberen returnere æsken, i modsat fald skal den godkendes. Køberen kontrollere hver æske ved en stikprøve, idet han af æsken udtager 10 komponenter tilfældigt. Lad X være antal defekte i stikprøven. Der overvejes nu to planer: 1) Hvis X = 0, så godkendes æsken, ellers undersøges æsken nærmere. 2) Hvis X 1, så godkendes æsken, ellers undersøges æsken nærmere. Hvad er sandsynligheden for, at en æske, der indeholder netop 4 defekte komponenter, bliver godkendt af køberen ved metode 1 og ved metode 2. 16

21 Opgaver til kapitel 2 Opgave 2.15 En sædvanlig benyttet undervisningsmetode A ønskedes sammenlignet med en ny undervisningsmetode B, som formodes at være mere effektiv. En klasse indeholdende 20 studerende deltes tilfældigt i 2 lige store grupper. Gruppe I undervistes efter metode A og gruppe II efter metode B. Ved en fællesprøve for de 20 studerende bestod 12, mens 8 ikke bestod. I gruppe I bestod kun 3 af de 10 studerende, mens der var 9 personer, der bestod i gruppe II. Lad p være sandsynligheden for, at højst 3 af de 10 studerende bestod i gruppe I, såfremt det forudsættes, at de to undervisningsmetoder er lige effektive. Hvis p er under 1%, vil man påstå, at de to undervisningsmetoder ikke er lige effektive, dvs. at metode B er mere effektiv end metode A. Er metode B mere effektiv end metode A? 17

22 3 Stokastisk variabel 3 Stokastisk variabel 3.1. Definition af stokastisk variabel Skal man behandle et problem statistisk må det på en eller anden måde være muligt at behandle det talmæssigt. Betragtes således et eksempel med kast med en mønt, kunne man til udfaldet plat tilordne tallet 0 og til udfaldet krone tilordne tallet 1 og på den måde få problemet overført til noget, hvor man kan foretage beregninger. Man siger, man har indført en stokastisk (eller statistisk) variabel X, som er 0, når udfaldet er plat, og 1 når udfaldet er krone. Generelt gælder følgende definition: DEFINITION af stokastisk variabel (engelsk: random variable). En stokastisk variabel X er en funktion, som til hvert udfald i udfaldsrummet lader svare et reelt tal. En stokastisk variabel betegnes med et stort bogstav såsom X, mens det tilsvarende lille bogstav x betegner en mulig værdi af X. Udtager man således en stikprøve på 10 møtrikker ud af en kasse på 100 møtrikker, kunne X eksempelvis være defineret som antal defekte møtrikker blandt de 10. Eksperimenterer man med at anvende en ny metode til fremstilling af et produkt, kunne X være det målte procentiske udbytte ved forsøget. Ved en diskret variabel forstås en variabel, hvis mulige værdier udgør en endelig eller tællelig mængde. I eksemplet hvor X er antal defekte møtrikker, er X en diskret variabel, da den kun kan antage heltallige værdier fra 0 til 10. Diskrete variable kaldes ofte for tællevariable, da de ofte optræder ved optællinger, for eksempel som ovenfor i forbindelse med kvalitetskontrol. Ved en kontinuert variabel forstås en variabel, hvis mulige værdier er alle reelle tal i et vist interval. I eksemplet, hvor Y er det målte procentiske udbytte, er Y en kontinuert variabel, da den kan antage alle værdier fra 0% til 100%. 3.2 Sandsynlighedsfordeling for diskret stokastisk variabel Vi vil i dette afsnit benytte følgende eksempel 3.1 til illustration af definitioner og begreber. Eksempel 3.1. Diskret variabel. Ved et roulettespil vil resultatet rød give en gevinst på 40 kr. Tilsvarende vil grøn og blå give gevinster på henholdsvis 20 og 10 kr, mens gul og sort giver tab på henholdsvis 10 kr og 40 kr. Lad X være gevinsten ved et spil. X får da værdierne 40, 20, 10, -10 og -40. Ejeren af spillet ved, at P(X = 40) = 0.1, P(X = 20) = 0.1, P(X = 10) = 0.2, P(X = -10)= 0.5 og P(X = - 40) =

Sandsynlighedregning

Sandsynlighedregning MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sandsynlighedregning + = - P(A B) P(A) P(B) P(A B). 1. udgave 2016 FORORD Dette notat giver en kort gennemgang af de grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning. Det forudsættes,

Læs mere

Definition. Definitioner

Definition. Definitioner Definition Landmålingens fejlteori Lektion Diskrete stokastiske variable En reel funktion defineret på et udfaldsrum (med sandsynlighedsfordeling) kaldes en stokastisk variabel. - kkb@math.aau.dk http://people.math.aau.dk/

Læs mere

Kombinatorik. Eksempel 2: En mand har 7 par bukser og 10 skjorter. Skal han både vælge en skjorte og et par bukser, så har han 10. 7=70 mulige valg.

Kombinatorik. Eksempel 2: En mand har 7 par bukser og 10 skjorter. Skal han både vælge en skjorte og et par bukser, så har han 10. 7=70 mulige valg. Noter til Biomat, 005. Kombinatorik. - eller kunsten at tælle. Alle tal i kombinatorik-afsnittet er hele og ikke-negative. Additionsprincippet enten - eller : Antag vi enten skal lave et valg med m muligheder

Læs mere

Supplement til kapitel 7: Approksimationen til normalfordelingen, s. 136

Supplement til kapitel 7: Approksimationen til normalfordelingen, s. 136 Supplement til kapitel 7: Approksimationen til normalfordelingen, s. 36 Det er besværligt at regne med binomialfordelingen, og man vælger derfor ofte at bruge en approksimation med normalfordeling. Man

Læs mere

2. Ved et roulettespil kan man vinde 0,10,100, 500 og 1000 kr. Sandsynligheden for gevinsterne ses af følgende skema:

2. Ved et roulettespil kan man vinde 0,10,100, 500 og 1000 kr. Sandsynligheden for gevinsterne ses af følgende skema: Der er hjælp til opgaver med # og facit på side 6 1. Et eksperiment kan beskrives med følgende skema: u 1 2 3 4 5 P(u) 0,3 0,2 0,1 0,2 x Bestem x og sandsynligheden for at udfaldet er et lige tal.. 2.

Læs mere

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning Kombinatorik Teori del 1 Kombinatorik er en metode til at tælle muligheder på. Man kan f.eks. inden for valg til en bestyrelse eller et fodboldhold, kodning af en lås, valg af pinkode eller telefonnummer,

Læs mere

Elementær sandsynlighedsregning

Elementær sandsynlighedsregning Elementær sandsynlighedsregning Sandsynlighedsbegrebet Et udfaldsrum S er mængden af alle de mulige udfald af et eksperiment. En hændelse A er en delmængde af udfaldsrummet S. Et sandsynlighedsmål er en

Læs mere

Løsninger til kapitel 5

Løsninger til kapitel 5 1 Løsninger til kapitel 5 Opgave 51 Det nemmeste er her at omskrive alle sandsynlighederne til differenser mellem kumulerede sandsynligheder, dvs af sandsynligheder af formen, og derefter beregne disse

Læs mere

Elementær sandsynlighedsregning

Elementær sandsynlighedsregning Elementær sandsynlighedsregning Sandsynlighedsbegrebet Et udfaldsrum S er mængden af alle de mulige udfald af et eksperiment. En hændelse A er en delmængde af udfaldsrummet S. Den hændelse, der ikke indeholder

Læs mere

Landmålingens fejlteori - Sandsynlighedsregning - Lektion 1

Landmålingens fejlteori - Sandsynlighedsregning - Lektion 1 Landmålingens fejlteori Sandsynlighedsregning Lektion 1 - kkb@math.aau.dk http://people.math.aau.dk/ kkb/undervisning/lf10 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 23. april 2009 1/28 Landmålingens

Læs mere

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 19, 2016 1/26 Kursusindhold: Sandsynlighedsregning og lagerstyring

Læs mere

Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder. Monte Carlo

Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder. Monte Carlo Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Sandsynlighedsregning og lagerstyring Normalfordelingen og Monte

Læs mere

Lad os som eksempel se på samtidigt kast med en terning og en mønt:

Lad os som eksempel se på samtidigt kast med en terning og en mønt: SANDSYNLIGHEDSREGNING Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet Til gengæld kan vi prøve

Læs mere

Kursusindhold: X i : tilfældig værdi af ite eksperiment. Antag X i kun antager værdierne 1, 2,..., M.

Kursusindhold: X i : tilfældig værdi af ite eksperiment. Antag X i kun antager værdierne 1, 2,..., M. Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 9, 2015 Sandsynlighedsregning og lagerstyring Normalfordelingen

Læs mere

Statistiske modeller

Statistiske modeller Statistiske modeller Statistisk model Datamatrice Variabelmatrice Hændelse Sandsynligheder Data Statistiske modeller indeholder: Variable Hændelser defineret ved mulige variabel værdier Sandsynligheder

Læs mere

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 11, 2016 1/22 Kursusindhold: Sandsynlighedsregning og lagerstyring

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Efterår Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Efterår Dagens program Dagens program Approksimation af binomialsandsynligheder, Afsnit 4.5 Multinomial fordeling, Afsnit 4.8 Negativ binomialfordeling, Afsnit 4.4 Poisson fordeling og Poisson process, Afsnit 4.6 Kontinuerte

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007 Dagens program Kapitel 4: Diskrete fordelinger Hypergeometrisk fordeling, Afsnit 4.3 Multinomial fordeling, Afsnit 4.8 Geometrisk fordeling og Negativ binomialfordeling (Inverse Sampling), Afsnit 4.4 Approksimation

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 2. Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Normalfordelingen Stikprøvefordelinger

Anvendt Statistik Lektion 2. Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Normalfordelingen Stikprøvefordelinger Anvendt Statistik Lektion 2 Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Normalfordelingen Stikprøvefordelinger Sandsynlighed: Opvarmning Udfald Resultatet af et eksperiment kaldes et udfald. Eksempler:

Læs mere

Statistik Lektion 2. Betinget sandsynlighed Bayes regel Diskrete stokastiske variable Middelværdi og varians for diskret SV Binomialfordelingen

Statistik Lektion 2. Betinget sandsynlighed Bayes regel Diskrete stokastiske variable Middelværdi og varians for diskret SV Binomialfordelingen Statistik Lektion etinget sandsynlighed ayes regel Diskrete stokastiske variable Middelværdi og varians for diskret SV inomialfordelingen Repetition Udfaldsrum S Hændelse S Simpel hændelse O i 1, 3 4,

Læs mere

Bernoulli og binomial fordelingerne Kontinuerte stokastiske variable Normalfordelingen

Bernoulli og binomial fordelingerne Kontinuerte stokastiske variable Normalfordelingen Bernoulli og binomial fordelingerne Kontinuerte stokastiske variable Normalfordelingen Repetition Lov om total sandsynlighed Bayes sætning P( B A) = P(A) = P(AI B) + P(AI P( A B) P( B) P( A B) P( B) +

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 2. Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Normalfordelingen Stikprøvefordelinger

Anvendt Statistik Lektion 2. Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Normalfordelingen Stikprøvefordelinger Anvendt Statistik Lektion 2 Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Normalfordelingen Stikprøvefordelinger Sandsynlighed: Opvarmning Udfald Resultatet af et eksperiment kaldes et udfald. Eksempler:

Læs mere

Oversigt. Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 2: Kapitel 4, Diskrete fordelinger. Per Bruun Brockhoff. Stokastiske Variable

Oversigt. Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 2: Kapitel 4, Diskrete fordelinger. Per Bruun Brockhoff. Stokastiske Variable Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 2: Kapitel 4, Diskrete fordelinger Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Oversigt. Introduktion til Statistik. Forelæsning 2: Stokastisk variabel og diskrete fordelinger

Oversigt. Introduktion til Statistik. Forelæsning 2: Stokastisk variabel og diskrete fordelinger Introduktion til Statistik Forelæsning 2: og diskrete fordelinger Oversigt 1 2 3 Fordelingsfunktion 4 Peder Bacher DTU Compute, Dynamiske Systemer Bygning 303B, Rum 017 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Billedbehandling og mønstergenkendelse: Lidt elementær statistik (version 1)

Billedbehandling og mønstergenkendelse: Lidt elementær statistik (version 1) ; C ED 6 > Billedbehandling og mønstergenkendelse Lidt elementær statistik (version 1) Klaus Hansen 24 september 2003 1 Elementære empiriske mål Hvis vi har observationer kan vi udregne gennemsnit og varians

Læs mere

Statistik Lektion 3. Simultan fordelte stokastiske variable Kontinuerte stokastiske variable Normalfordelingen

Statistik Lektion 3. Simultan fordelte stokastiske variable Kontinuerte stokastiske variable Normalfordelingen Statistik Lektion 3 Simultan fordelte stokastiske variable Kontinuerte stokastiske variable Normalfordelingen Repetition En stokastisk variabel er en funktion defineret på S (udfaldsrummet, der antager

Læs mere

Vejledende løsninger til opgaver i kapitel 6

Vejledende løsninger til opgaver i kapitel 6 Vejledende løsninger til opgaver i kapitel Opgave 1: a) Den stokastiske variabel, X, der angiver, om en elev består, X = 1, eller dumper, X =, sin eksamen i statistik. b) En binomialfordelt variabel fremkommer

Læs mere

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen Standard Normal Fordelingen Sandsynligheder for Normalfordelingen Transformation af Normalfordelte Stok.Var. Stikprøver og Stikprøvefordelinger

Læs mere

Modul 2: Sandsynlighedsmodeller og diskrete stokastiske variable

Modul 2: Sandsynlighedsmodeller og diskrete stokastiske variable Forskningsenheden for Statistik ST501: Science Statistik Bent Jørgensen Modul 2: Sandsynlighedsmodeller og diskrete stokastiske variable 2.1 Sandsynlighedsbegrebet............................... 1 2.1.1

Læs mere

Sandsynlighedsregning og statistik

Sandsynlighedsregning og statistik og statistik Jakob G. Rasmussen, Institut for Matematiske Fag jgr@math.aau.dk Litteratur: Walpole, Myers, Myers & Ye: Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Prentice Hall, 8th ed. Slides

Læs mere

Sandsynlighedsregning 2. forelæsning Bo Friis Nielsen

Sandsynlighedsregning 2. forelæsning Bo Friis Nielsen Sandsynlighedsregning 2. forelæsning Bo Friis Nielsen Anvendt Matematik og Computer Science Danmarks Tekniske Universitet 2800 Kgs. Lyngby Danmark Email: bfni@dtu.dk Vigtigste nye emner i 2.1, 2.2 og 2.5

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Statistik Lektion 2. Uafhængighed Stokastiske Variable Sandsynlighedsfordeling Middelværdi og Varians for Stok. Var.

Statistik Lektion 2. Uafhængighed Stokastiske Variable Sandsynlighedsfordeling Middelværdi og Varians for Stok. Var. Statistik Lektion Uafhængighed Stokastiske Variable Sandsynlighedsfordeling Middelværdi og Varians for Stok. Var. Repetition Stikprøve Stikprøvestørrelse n Stikprøvemiddelværdi Stikprøvevarians s Population

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007 Dagens program Kapitel 4: Diskrete fordelinger Afsnit 4.1-4.2, 4.7: Bernoulli fordeling Binomial fordeling Store Tals Lov (Laws of Averages, Laws of Large Numbers) 1 Bernoulli fordeling Kvantitative Metoder

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

Statistik. Hjemmeside: kkb. Statistik - lektion 1 p.1/22

Statistik. Hjemmeside:  kkb. Statistik - lektion 1 p.1/22 Statistik Kursets omfang: 2 ECTS Inklusiv mini-projekt! Bog: Complete Business Statistics, AD Aczel & J. Sounderpandian Software: SPSS eller Excel?? Forelæser: Kasper K. Berthelsen E-mail: kkb@math.aau.dk

Læs mere

1/41. 2/41 Landmålingens fejlteori - Lektion 1 - Kontinuerte stokastiske variable

1/41. 2/41 Landmålingens fejlteori - Lektion 1 - Kontinuerte stokastiske variable Landmålingens fejlteori - lidt om kurset Landmålingens fejlteori Lektion 1 Det matematiske fundament Kontinuerte stokastiske variable - rw@math.aau.dk Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Kursusholder

Læs mere

Binomialfordelingen. Binomialfordelingen. Binomialfordelingen

Binomialfordelingen. Binomialfordelingen. Binomialfordelingen Statistik og Sandsynlighedsregning 1 MS kapitel 3 Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne Definition 3.2.1 Lad X 1, X 2,..., X n være uafhængige

Læs mere

2011.09.20 lth@campus.dk

2011.09.20 lth@campus.dk 2011.09.20 lth@campus.dk Intro Læseplan Beskrivende Statistik Sandsynligheder Ordet kommer fra Latin.: statisticum (statsrådgiver) Italiensk.: statistica (statsmand / politiker) Hvorfor statistik? Træk

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

Repetition. Diskrete stokastiske variable. Kontinuerte stokastiske variable

Repetition. Diskrete stokastiske variable. Kontinuerte stokastiske variable Normal fordelingen Normal fordelingen Egenskaber ved normalfordelingen Standard normal fordelingen Find sandsynligheder ud fra tabel Transformation af normal fordelte variable Invers transformation Repetition

Læs mere

Sandsynlighedsregning

Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsregning En note om sandsynlighedsregning. Den er tænkt som supplement til Vejen til Matematik B2. Henrik S. Hansen, Sct. Knud Version 2.0 Indhold Indledning... 1 Sandsynlighedsregning...

Læs mere

Eksempler fra bogen Statistiske Grundbegreber løst ved anvendelse af Excel.

Eksempler fra bogen Statistiske Grundbegreber løst ved anvendelse af Excel. Eksempler fra bogen Statistiske Grundbegreber løst ved anvendelse af Excel. Kapitel Deskriptiv statistik Indhold 1. Generelle forhold... 1 Kapitel : Deskriptiv Statistik... 1 Kapitel 4: Normalfordelingen...

Læs mere

Sandsynligheder. Udfaldsrum Ω = {ω 1,..., ω N } hvor alle udfald er lige sandsynlige, dvs. P (ω i )=1/N for alle i =1,..., N.

Sandsynligheder. Udfaldsrum Ω = {ω 1,..., ω N } hvor alle udfald er lige sandsynlige, dvs. P (ω i )=1/N for alle i =1,..., N. Dagens program Afsnit 1.4-1.6 Kombinatorik - Permutationer - Kombinationer Udtagelse af stikprøver - Population - Med og uden tilbagelægning Eksempler 1 Sandsynligheder Udfaldsrum Ω = {ω 1,..., ω N } hvor

Læs mere

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Stikprøver og stikprøve fordelinger Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Statistik Statistisk Inferens: Prediktere og forekaste værdier af

Læs mere

Sandsynlighedsregning 10. forelæsning Bo Friis Nielsen

Sandsynlighedsregning 10. forelæsning Bo Friis Nielsen Sandsynlighedsregning 10. forelæsning Bo Friis Nielsen Matematik og Computer Science Danmarks Tekniske Universitet 2800 Kgs. Lyngby Danmark Email: bfni@dtu.dk Dagens emner afsnit 6.1 og 6.2 Betingede diskrete

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til sandsynlighedsregning (side 434)

Forslag til løsning af Opgaver til sandsynlighedsregning (side 434) Forslag til løsning af Opgaver til sandsynlighedsregning (side 434) Opgave Vi kan selv vælge, om vi vil arbejde med ordnet eller uordnet udtagelse, hvis vi blot sikrer, at vi er konsekvente i vores valg,

Læs mere

Sandsynlighedsregning 10. forelæsning Bo Friis Nielsen

Sandsynlighedsregning 10. forelæsning Bo Friis Nielsen Sandsynlighedsregning 10. forelæsning Bo Friis Nielsen Matematik og Computer Science Danmarks Tekniske Universitet 2800 Kgs. Lyngby Danmark Email: bfni@dtu.dk Dagens emner afsnit 6.1 og 6.2 Betingede diskrete

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Sandsynlighedsregning: endeligt udfaldsrum (repetition)

Sandsynlighedsregning: endeligt udfaldsrum (repetition) Program: 1. Repetition: sandsynlighedsregning 2. Sandsynlighedsregning fortsat: stokastisk variabel, sandsynlighedsfunktion/tæthed, fordelingsfunktion. 1/16 Sandsynlighedsregning: endeligt udfaldsrum (repetition)

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Sandsynlighedsregning 4. forelæsning Bo Friis Nielsen

Sandsynlighedsregning 4. forelæsning Bo Friis Nielsen Sandsynlighedsregning 4. forelæsning Bo Friis Nielsen Anvendt Matematik og Computer Science Danmarks Tekniske Universitet 2800 Kgs. Lyngby Danmark Email: bfni@dtu.dk Dagens emner: Afsnit 3.3 og 3.4 Varians/standardafvigelse

Læs mere

Sandsynlighedsregning 4. forelæsning Bo Friis Nielsen

Sandsynlighedsregning 4. forelæsning Bo Friis Nielsen Sandsynlighedsregning 4. forelæsning Bo Friis Nielsen Anvendt Matematik og Computer Science Danmarks Tekniske Universitet 2800 Kgs. Lyngby Danmark Email: bfni@dtu.dk Dagens emner: Afsnit 3.3 og 3.4 Varians/standardafvigelse

Læs mere

Sandsynlighedsregning 10. forelæsning Bo Friis Nielsen

Sandsynlighedsregning 10. forelæsning Bo Friis Nielsen Sandsynlighedsregning 0. forelæsning Bo Friis Nielsen Matematik og Computer Science Danmarks Tekniske Universitet 800 Kgs. Lyngby Danmark Email: bfni@dtu.dk Dagens emner afsnit 6. og 6. Betingede diskrete

Læs mere

10.1 Et lykkehjul består af 24 lige store felter med numre fra 1 til 24.

10.1 Et lykkehjul består af 24 lige store felter med numre fra 1 til 24. 10. 10.1 Et lykkehjul består af 24 lige store felter med numre fra 1 til 24. Bestem udfaldsrummet for lykkehjulet. 10.2 En tegnestift Du putter en tegnestift i et raflebæger, ryster det godt og smider

Læs mere

Opgaver i sandsynlighedsregning

Opgaver i sandsynlighedsregning Afdeling for Teoretisk Statistik STATISTIK Institut for Matematiske Fag Preben Blæsild Aarhus Universitet 9. januar 005 Opgaver i sandsynlighedsregning Opgave Lad A og B være hændelser således at P(A)

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Sandsynlighedsregning

Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsregning Udfaldsrum og hændelser Udfald e:resultatetafetforsøg. Udfaldsrum S: Mængden af de mulige udfald af forsøget. Hændelse A: En delmængde af udfaldsrummet. Tilfældigt fænomen S e (eks.)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Dagens program. Afsnit 1.1-1.3 Eksperimenter med usikkerhed Sandsynlighedsmodel - Udfaldsrum - Hændelser - Sandsynligheder Eksempler

Dagens program. Afsnit 1.1-1.3 Eksperimenter med usikkerhed Sandsynlighedsmodel - Udfaldsrum - Hændelser - Sandsynligheder Eksempler Dagens program Afsnit 1.1-1.3 Eksperimenter med usikkerhed Sandsynlighedsmodel - Udfaldsrum - Hændelser - Sandsynligheder Eksempler 1 Sandsynlighedsmodel Kvantitative Metoder 1 - Efterår 2006 Eksperiment

Læs mere

Sandsynligheder. Mængder Hændelser Sandsynligheder Regler for sandsynligheder

Sandsynligheder. Mængder Hændelser Sandsynligheder Regler for sandsynligheder Sandsynligheder Mængder Hændelser Sandsynligheder Regler for sandsynligheder Sandsynligheder En sandsynlighed er et kvantitativt mål for usikkerhed et mål der udtrykker styrken af vores tro på forekomsten

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528)

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Tirsdag den 20 Januar 2009, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau

Læs mere

Sandsynlighedsregning 2. forelæsning Bo Friis Nielsen

Sandsynlighedsregning 2. forelæsning Bo Friis Nielsen Vigtigste nye emner i.,. og.5 Sandsynlighedsregning. forelæsning Bo Friis Nielsen Anvendt Matematik og Computer Siene Danmarks Tekniske Universitet 800 Kgs. Lyngby Danmark Email: bfni@dtu.dk Binomialfordelingen

Læs mere

Statistik. Introduktion Deskriptiv statistik Sandsynslighedregning

Statistik. Introduktion Deskriptiv statistik Sandsynslighedregning Statistik Introduktion Deskriptiv statistik Sandsynslighedregning Introduktion Kasper K. Berthelsen, Institut f. Mat. Fag 8 Kursusgange Individuel mundtlig eksamen (7-skala) Udgangspunkt i opgaver Software:

Læs mere

TØ-opgaver til uge 46

TØ-opgaver til uge 46 TØ-opgaver til uge 46 Først laver vi en liste over de ligninger med mere i [ITP], der skal bruges: [1]: Ligning (2.5) på side 4. [2]: Sætning 3.1, ligning (3.3) på side 7. [3]: Sætning 3.1, ligning (3.4)

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Sandsynlighedsregning 3. forelæsning Bo Friis Nielsen

Sandsynlighedsregning 3. forelæsning Bo Friis Nielsen Sandsynlighedsregning 3. forelæsning Bo Friis Nielsen Anvendt Matematik og Computer Science Danmarks Tekniske Universitet 28 Kgs. Lyngby Danmark Email: bfni@dtu.dk Dagens emner Stokastiske variable: udfald

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER 18 15 1 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 ph 15.b udgave 015 FORORD Der er i denne bog søgt at give letlæst og anskuelig fremstilling af

Læs mere

INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG c

INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG c INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG c AALBORG UNIVERSITET FREDRIK BAJERS VEJ 7 G 9220 AALBORG ØST Tlf.: 96 35 89 27 URL: www.math.aau.dk Fax: 98 15 81 29 E-mail: bjh@math.aau.dk Dataanalyse Sandsynlighed og stokastiske

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007 Dagens program Kapitel 8.7, 8.8 og 8.10 Momenter af gennemsnit og andele kap. 8.7 Eksempel med simulationer Den centrale grænseværdisætning (Central Limit Theorem) kap. 8.8 Simulationer Normalfordelte

Læs mere

Sandsynlighedsregning

Sandsynlighedsregning Mogens Bladt www2.imm.dtu.dk/courses/02405 28. September, 2007 Stokastiske variable Betragt 3 kast med en mønt. Så er udfaldsrummet Ω = {(p, p, p), (p, p, k), (p, k, p), (p, k, k), (k, p, p), (k, p, k),

Læs mere

Binomial fordeling. n f (x) = p x (1 p) n x. x = 0, 1, 2,...,n = x. x x!(n x)! Eksempler. Middelværdi np og varians np(1 p). 2/

Binomial fordeling. n f (x) = p x (1 p) n x. x = 0, 1, 2,...,n = x. x x!(n x)! Eksempler. Middelværdi np og varians np(1 p). 2/ Program: 1. Repetition af vigtige sandsynlighedsfordelinger: binomial, (Poisson,) normal (og χ 2 ). 2. Populationer og stikprøver 3. Opsummering af data vha. deskriptive størrelser og grafer. 1/29 Binomial

Læs mere

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 016 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf Ä 016 Karsten Juul 4/1-016 Nyeste version af dette håfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm HÅftet mç benyttes i undervisningen

Læs mere

Monotoniforhold Der gælder følgende sætninger om en differentiabel funktions monotoniforhold:

Monotoniforhold Der gælder følgende sætninger om en differentiabel funktions monotoniforhold: Side 21 Oversigt over undervisningen i matematik - 2x 05/06 Der undervises efter: Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 Claus Jessen, Peter Møller og

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 1. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er statistik? Det systematiske studium af tilfældighedernes spil!dyrkes af biostatistikere Anvendes som redskab til vurdering

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Introduktion Kasper K. Berthelsen, Inst f. Matematiske Fag Omfang: 8 Kursusgang I fremtiden

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Landmålingens fejlteori Lektion 1 Det matematiske fundament Kontinuerte stokastiske variable

Landmålingens fejlteori Lektion 1 Det matematiske fundament Kontinuerte stokastiske variable Landmålingens fejlteori Lektion 1 Det matematiske fundament Kontinuerte stokastiske variable - rw@math.aau.dk Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 1/41 Landmålingens fejlteori - lidt om kurset

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Kapitel 4 Sandsynlighed og statistiske modeller

Kapitel 4 Sandsynlighed og statistiske modeller Kapitel 4 Sandsynlighed og statistiske modeller Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 Indledning 2 Sandsynlighed i binomialfordelingen 3 Normalfordelingen 4 Modelkontrol

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Forår Dagens program Dagens program Afsnit 3.1-3.2 Middelværdi -Definition - Regneregler Betinget middelværdi Middelværdier af funktioner af stokastiske variabler Loven om den itererede middelværdi Eksempler 1 Beskrivelse

Læs mere

Sandsynlighed og kombinatorik

Sandsynlighed og kombinatorik Sandsynlighed og kombinatorik Indholdsfortegnelse... 1 Simpel sandsynlighed... 2 Kombinatorik... 4 Sandsynlighed ved hjælp af kombinatorik... 7 Udregningsark... 8 side 1 Simpel sandsynlighed 1: Du kaster

Læs mere

Nanostatistik: Opgaver

Nanostatistik: Opgaver Nanostatistik: Opgaver Jens Ledet Jensen, 19/01/05 Opgaver 1 Opgaver fra Indblik i Statistik 5 Eksamensopgaver fra tidligere år 11 i ii NANOSTATISTIK: OPGAVER Opgaver Opgave 1 God opgaveskik: Når I regner

Læs mere

CIVILINGENIØREKSAMEN Side?? af?? sider. Skriftlig prøve, den: 16. december 2004 Kursus nr : (navn) (underskrift) (bord nr)

CIVILINGENIØREKSAMEN Side?? af?? sider. Skriftlig prøve, den: 16. december 2004 Kursus nr : (navn) (underskrift) (bord nr) CIVILINGENIØREKSAMEN Side?? af?? sider Skriftlig prøve, den: 6. december 2004 Kursus nr : 02405 Kursus navn: Sandsynlighedsregning Tilladte hjælpemidler: Alle Dette sæt er besvaret af: (navn) (underskrift)

Læs mere

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Løsninger til kapitel 1

Løsninger til kapitel 1 Opgave. a) observation hyppighed frekvens kum. frekvens 2,25,25 3,875,325 2 3,875,5 3 3,875,6875 4,625,75 5,625,825 6,,825 7 2,25,9375 8,,9375 9,625, Frekvenser illustreres i et pindediagram,2,8,6,4,2,,8,6,4,2

Læs mere

MM501 forelæsningsslides

MM501 forelæsningsslides MM501 forelæsningsslides uge 40, 2010 Produceret af Hans J. Munkholm bearbejdet af JC 1 Separabel 1. ordens differentialligning En generel 1. ordens differentialligning har formen s.445-8 dx Eksempler

Læs mere

Introduktion til Statistik. Forelæsning 2: Stokastisk variabel og diskrete fordelinger. Peder Bacher

Introduktion til Statistik. Forelæsning 2: Stokastisk variabel og diskrete fordelinger. Peder Bacher Introduktion til Statistik Forelæsning 2: Stokastisk variabel og diskrete fordelinger Peder Bacher DTU Compute, Dynamiske Systemer Bygning 303B, Rum 009 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby Danmark

Læs mere

Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup)

Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske

Læs mere

Lidt historisk om chancelære i grundskolen

Lidt historisk om chancelære i grundskolen Lidt historisk om chancelære i grundskolen 1976 1.-2.klassetrin Vejledende forslag til læseplan:.det tilstræbes endvidere at eleverne i et passende talmaterialer kan bestemme for eksempel det største tal,

Læs mere

Løsning til eksamen 16/

Løsning til eksamen 16/ 1 IMM - DTU 245 Probability 24-5-11 BFN/bfn Løsning til eksamen 16/12 23 Spørgsmål 1) 2 44% Man benytter formlen for skalering og positionsskift i forbindelse med varians og standardafvigelse, samt formlen

Læs mere

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x)

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x) Formelsamlingen 1 Regneregler for middelværdier M(a + bx) a + bm X M(X+Y) M X +M Y Spredning varians og standardafvigelse VAR(X) 1 n n i1 ( X i - M x ) 2 Y a + bx VAR(Y) VAR(a+bX) b²var(x) 2 Kovariansen

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere