Referat af klimagruppens 1. møde/2007 (Oslo 24. januar)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af klimagruppens 1. møde/2007 (Oslo 24. januar)"

Transkript

1 Klima2007-1: februar 2007 Referat af klimagruppens 1. møde/2007 (Oslo 24. januar) Deltagere: Jon D. Engebretsen (JDE), OED, Norge, ordstyrer Sune Thorvildsen (ST), ENS, Danmark, Tina Knudssen (TK), MST, Danmark Hanne Siikavirta (HS), MM, Finland Óttar Freyr Gíslason (OG), Island Ove Hokstad (OH), MD, Norge Therese Karlseng (TK), OED, Norge Olle Björk (OB) Sverige David Mjureke (DM) NV, Sverige Bent Andersen (BEAN), referent 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Meddelelser Sekretariat: Klimagruppens mandat for 2006 er uændret blevet forlænget til 31. december 2007 af både EK-M og EK-NE. EK-M vil på sit næste møde diskutere klimagruppens arbejdsopgaver. Norge: Orienterte om arbeidet med kvoteavtale mellom Norge og EU, arbeidet med nasjonale sektorvise klimahandlingsplaner og at prinsipper for tildeling av nasjonale kvoter ikke er avgjort. 3. Virksomhedsberetning 2006 Det udsendte udkast til virksomhedsberetning for miljø blev kommenteret. Det rettes til hvorefter det kommer i høring i Klimagruppen sammen med udkast til årsrapport for energi. 4. Økonomi 2007 Både EK-M og EK-NE har bevilget DKK, dvs. i alt DKK i basisbevilling for Der er sendt 3 ansøgninger (KP130, 132 og 133) til strategien for bæredygtig udvikling på i alt DKK. Ansøgningerne vil blive behandlet på den nordiske samarbejdskomités møde 26. februar Der er endnu ingen afklaring omkring samarbejdsprojekterne i 2007 (KP131, 132, 134 og 135). Bilag 4.2 Økonomioversigt 2007 blev gennemgået. 1

2 Der overføres t DKK på AP2006 fra 2006 til 2007, heraf er der ikke disponeret for t DKK. Heraf er omkring 150 tdkk afsat til publicering og workshop, mens resten er hovedsaligt knyttet til 6 projekter. Disponeringen i bilag 4.2 af de ikke-bundne midler svarer til status quo i forhold til AP2005 og Klimagruppen tog bilag 4.2 til efterretning års arbejdsplan ( ) EK-NE har anmodet Klimagruppen om lave en med en tentativ 3-års plan som løber på linje med Handlingsplan for det nordiske energisamarbejde til Klimagruppen havde enkelte bemærkninger til det udsendte forslag. Det rettes til hvorefter det kommer i kort høring i Klimagruppen. 6. Formidling Der kommer et nyhedsblad, der skal præsentere resultater fra arbejdet med Miljøhandlingsprogram Det skal komme 4 gange om året. Klimagruppen er blevet bedt om at lave et tema om klima til maj-juni BEANs forslag er at det skal handle om kvotehandelssystemet da der på dette tidspunkt være afsluttet 6 projekter om emnet. Klimagruppens gennemgik publiceringsplanen for 2007 (bilag 6.1). Den skal udbygges med Klimagruppens workshopper. OB efterlyste publikationen som opfølgning på KP106 Beyond Kyoto. Klimagruppen besluttede at tage det op på næste møde. BEAN oplyste at han havde haft kontakt med en videnskabsjournalist for at der kan komme gang i arbejdet med at få lavet faktabladene (KP129). 7. Projekter 2007 Projekt Fremtidige forpligtigelser for udslip af klimagasser efter 2012 Projektet afventer KP120, da det handler om sammen emneområde. Projekt Kvotepriser, brændselspriser og elpriser DM havde nogle bemærkninger til projektforslaget som JDE vil indarbejde. Af konsulenter blev foreslået Point Carbon (N), ECON (S) og EME-analys (S). Milepælen for projektet er MR-NER mødet 19. september Det endelige udbudsmateriale kommer i en kort høring. Projekt Videreudvikling af systemet med udslipkvoter DM oplyste at Naturvårdverket netop havde udgivet en rapport om emnet (http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/ pdf ). DM påtog sig at lave et projektoplæg. Projekt Evaluering af TGF 2

3 OB påtog sig at lave et projektoplæg. Af konsulenter blev foreslået Point Carbon (N), ECON (S), COWI (DK) og GreenStream Network (F). Milepælen for af projektet er MR- NER mødet 19. september Projekt Bioenergi Der forelå endnu ikke noget om NMRS overvejelser om organisering af arbejdet med bioenergi i NMR, jf. klimagruppens møde med NMRS den 10. oktober Der havde heller ikke været tilbagemeldinger fra andre arbejdsgrupper på at lave et fællesprojekt. Samarbejdsprojekter 2007 Nordic CAVIAR: der havde ikke været nogen tilbagemelding fra NMRS om der er tale om et samarbejdsprojekt, som var forudsætningen på projektmødet for at Klimagruppen kunne støtte projektet med DKK i Der var ikke kommet nye forslag til samarbejdsprojekter i forhold til Miljøhandlingsprogram Projekter 2006 Projekt grader (CICERO) Der var kommet bemærkninger til CICEROS 1. udkast fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. De var blevet sammenskrevet og sendt til CICERO, der ville komme med et nyt udkast i slutningen af januar. Klimagruppen besluttede at afvente referencegruppens kommentarer på det nye udkast. Som opfølgning planlægges en workshop om klimaeffekter og tilpasninger til den 8. juni 2007 i Island. JDE og BEAN står for den videre planlægning. Det er hensigten at invitere ca. 30 til at deltage i workshoppen. Projekt Industrielle drivhusgasser (TI) Der var tilslutning til at arbejde videre med en workshop i august Projekt Fremme optag af CO2 (sinks) HS havde bemærkninger som OH indarbejder i projektforslaget. Projektet suppleres med en status for klimaforhandler på området (LULUCF). Den del der vedrører afskovning flyttes til KP120-projektet. BEAN tager kontakt med en kortfrist til arbejdsgruppen om miljøstrategier i jord- og skovbrug (MJS) for at høre om de har kommentarer til eller er interesseret i et samarbejde om projektet. Klimagruppen bad Norge (MD) om at vurdere det fortsatte behov for workshop for klimaforhandlere og eksperter på LULUCF området. 3

4 Projekt 119 Klima 2012 workshop Workshop for de nordiske klimaforhandlere bør lægge i god tid før COP13, fortrinsvis i september-oktober Klimagruppen bad Norge (MD) og BEAN om at stå for planlægningen. Projekt 120 Klima 2012 OB oplyste at man i Sverige netop havde påbegyndt arbejdet med et måske lignende dokument til det uformelle miljøministermøde i juni 2007 i Sverige. OB vil stemme det af så der ikke kommer overlap. OB ville også finde forsalg til konsulenter. OH kontakter Harald Dovland for kommentarer til projektforsalget. Formateret: Norsk (bokmål) Formateret: Norsk (bokmål) Formateret: Norsk (bokmål) Projekt 121 Klima 2050 veje til % reduktion (COWI) 2. udkast til rapport var udsendt med en kort frist til referencegruppen. Der var positive tilbagemeldinger på udkastet fra Norges og Sveriges medlemmer af referencegruppen. Det blev besluttet at give referencegruppen en yderligere frist for kommentarer. PROFU skal nævnes i forordet som underskrives af formanden. Rapporten kan publiceres i TemaNord, når de sidste korrektioner er foretaget og hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser fra referencegruppen. Projekt 122 Kvoter på transport (COWI) 2. udkast til rapport var udsendt med en kort frist til referencegruppen. Det blev besluttet at give referencegruppen en yderligere frist på 14 dage for kommentarer. JDE og OB ville gå rapporten grundigt i gennem. Projekt ETS udenfor EU (GreenStream Network) 1. udkast til rapport var udsendt 3 dage før mødet. Det blev besluttet at give klimagruppens medlemmer 14 dage til at kommentere rapport udkastet. Projekt 124 Link-direktivet (GreenStream Network) Klimagruppen besluttede at opfordre Magnus Cederlöf om at gå rapporten igennem. Danmark og Sverige går sit eget landereview igennem. Norge og Island blev opfordret til om muligt at fremkomme med materiale til et landereview. OB fandt at Ruslands rolle ikke var beagtet i slutsatsen. Projekt 125 Energisystemers sårbarhed BEAN havde været i kontakt med Jes Fenger (der skriver sammenfatningen af Nordisk Energiforsknings store projekt om Konsekvenser av klimaendringer på energiområdet) for at drøfte projektet og få forslag til projektleder. Jes Fenger mente at et lignende projekt allerede blev lavet af Nordisk Energiforskning. 4

5 Projekt Underlag for TG-konference (ECON) Der er skrevet kontrakt på projektet med ECON på DKK den 22. december Konferencen bliver marts 2997 i St. Petersborg. OB er ansvarlig for projektet i forhold til Klimagruppen. Projekt 127 EUs ETS rapport (ECON) Der lavet en aftale om gennemførelse af projektet med ECON på DKK den 22. december OB er ansvarlig for projektet i forhold til Klimagruppen. Klimagruppen kommenterer udkastet skriftligt. Projekt 128 VE, EE og kvoter (ECON/Profu) Der er skrevet kontrakt på projektet med ECON på DKK den 22. december JDE er ansvarlig for projektet i forhold til Klimagruppen. 9. Klimagruppens kalender 1. projektmøde 18. april 2007 i Stockholm (ændret fra 19.) Workshop et klimavenligt Norden 25. januar 2007 i Oslo 2. klimagruppemøde 7. juni 2007 i Island workshop klimaeffekter og sårbarhed 8. juni 2007 i Island klimaekskursion 9. juni klimagruppemøde xx. september 2007 i 2. projektmøde xx. november 2007 i Workshopper under planlægning: KP112 2 grader er der forudsat en workshop 8. juni 2007 KP116 - Industrielle drivhusgasser (TI) august 2007 KP119 - Klima 2012 workshop for klimaforhandlerne september/oktober 2007 Andet: maj 2007 SB 26 - Bonn UNFCCC december 2007 COP13 UNFCCC 10. Eventuelt Der var et ønske om at mødepapirerne og specielt rapporterne kom senest 14 dage før mødet. 5

6 Liste over bilag: punkt: 1. klima agenda 2. klima referat fra projektgruppemødet 29. november 2006 klima referat fra klimagruppemødet 7. september 2006 klima EU dec 06 uddrag om klima klima MR-M pressemeddelelse om klima 3. klima Udkast til virksomhedsberetning (miljø) klima skema til virksomhedsberetning (energi) klima rapport klima Regnskab 2006 klima Økonomioversigt 10 jan klima Budget klima Forslag til projekter klima Projektplan klima Opfølgning på MHP 6. klima Publicering klima Arbejdsprogram 2007 klima KP131 - Kvotepriser, brændselspriser og elpriser - projektforslag 8. klima Projektbeslutninger klima KP112-2 grader udkast til rapport fra CICERO klima KP112 2 grader kommentarer klima KP116 - Industrielle drivhusgasser - forslag til seminar klima KP117 Fremme optag af CO2 (sinks) projektforslag klima KP120 Klima projektforslag klima KP121 Klima 2050 endeligt udkast til rapport (COWI) klima KP122 - Kvoter på vejtransport 2. udkast (COWI) klima KP123 - ETS udenfor EU - udkast til rapport for tasks 1-3 klima KP124 Linkdirektivet - udkast til rapport for tasks 1-3 klima KP125 Energisystemers sårbarhed - projektforsalg klima KP127 EUs ETS rapport udkast til rapport 6

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere