Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem med meget vindkraft. Vi har nu i Varmeplan færdiggjort perspektivscenarier af energisystemets udvikling i 2050, og har fuld fart på næste fase, nemlig at se på udviklingen frem mod Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens betydning for elmarkedet er to hovedspørgsmål for hele energisystemet, og dermed for de investeringsbeslutninger, der skal træffes i de kommende år i Hovedstadsområdet. Derfor har Varmeplan s styregruppe besluttet at vende den oprindelige tidsplan på hovedet og konkludere på perspektivarbejdet, inden vi går videre med det kortere sigt. Perspektivscenarierne er opbygget som sammenhængende internationale energiscenarier, hvor udviklingen i Danmark, Tyskland og de Nordiske lande ses under ét. Den sammenhængende tilgang er valgt, fordi elmarkedet i Danmark hænger tæt sammen med udviklingen i vores nabolande, og fordi elmarkedet har afgørende betydning for fjernvarmens udviklingsmuligheder. Perspektivscenarier scenarier ( ) Anbefalinger om investeringer i produktion og net

2 Den helt overordnede ramme for perspektivscenarierne er, at den grønne dagsorden i Europa og Danmark fortsætter. Det betyder, at vi samlet for Norden og Tyskland har lagt et krav om 95 % reduktion af CO 2 emissionen i el- og varmesektoren i 2050, hvilket i øvrigt er i tråd med EU Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, fremlagt af EU kommissionen i For Danmark er rammen, at el- og varmesektoren skal være omstillet til vedvarende energi i 2035, og at Danmark skal være helt uafhængig af fossile brændsler i fra 2010, har vi tegnet to udviklingsspor for Europa, og to udviklingsspor for Danmark. Den europæiske energisektor kan i analysen enten udvikle sige i et vindspor, eller i et biomassespor. Inden for rammerne af hver af de to udviklingsveje har vi aftegnet et dansk dilemma: Skal der sættes snævre grænser for mængden af biomasse i energisektoren, eller skal der gives mulighed for betydelig import af biomasse fra udlandet. Dette fører til fire danske scenarier for 2050: Fire danske energiscenarier i 2050 Med den overordnede ramme i 2050 på plads, og inspireret af Klimakommissionens rapport Udvikling i Europa* EU Vind Der kan kun anvendes nationale biomasseressourcer i landene. Omkostninger ved havvindmøller falder med 30% EU Biomasse Der kan importeres biomasse i landene. Uændrede omkostninger ved havvindmøller Udvikling i Danmark Vind Biomasse Vind Biomasse Mulig biomasse til energiformål i DK 75 PJ 275 PJ 75 PJ 275 PJ Scenarienavne EU vind_ DK vind EU vind_ DK bio EU bio_ DK vind EU bio_ DK bio Figuren viser to udviklingsspor for Europa, og to udviklingsspor for Danmark - i alt fire scenarier, der hver aftegner en sammenhængende ramme for fjernvarme i Hovedstadsområdet. * Den konkrete modellering indeholder Tyskland og de nordiske lande. Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Side 2

3 Inden for hvert af de fire scenarier modelleres udviklingen af det sammenhængende energisystem. Det sker på basis af detaljerede fremskrivninger af efterspørgslen efter varme og elektricitet og under antagelser om en moderat udvikling af de energiteknologier, der kan investeres i. Endelig indlægges der prisforudsætninger for brændsler og CO 2, hvor Energistyrelsens samfundsøkonomiske forudsætninger for 2035 er forlænget til Til analyserne anvendes i øvrigt Balmorelmodellen. Hvordan virker Balmorelmodellen Beregningerne af scenarierne i Varmeplan er foretaget på Balmorelmodellen. Modellen foretager en økonomisk optimering af udbygningen af el- og varmeproduktion og transmission på basis af de forudsætninger med hensyn til miljømål, brændselspriser m.v., som er lagt ind i modellen. Til forudsætningerne hører også eventuelle begrænsninger med hensyn til hvilke teknologier, modellen må anvende, hvor store udbygninger, der tillades m.v. Modellen dækker Norden og Tyskland. Type Kapacitet Placering Produktion Forudsætninger Forbrugsudvikling, el og varme El- og varmeproduktion Optimale investeringer og drift El- og varmeproduktion Eltransmission Øvrige rammer 2050: 95 % CO 2 -reduktion i el og varme Danmark fossilfri Biomasse er begrænset Eltransmission Teknologikatalog, der definerer mulige teknologier og deres omkostninger. Kapacitet Placering Flow Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Side 3

4 Det internationale elmarked domineres af vind i alle scenarier Modelberegningerne viser, at andelen af fluktuerende elproduktion fra vind og sol stiger til % i Tyskland og Norden. Det er væsentligt mere end den nuværende andel på ca. 10 %, og udfordringen med at integrere vindkraft er markant i alle fire scenarier. I det europæiske biomassescenarie er det forudsat, at der ikke sker billiggørelse af havvindmøller. Det er bemærkelsesværdigt, at også i dette scenarie får vindkraften betydelig udbredelse. Det er altså en økonomisk robust antagelse, at vindkraftudbygningen i både Danmark og nabolande fortsætter, hvilket naturligvis har betydning også for fjernvarmesektoren. TWh Biogas og naturgas Affald og biomasse Sol EU vind_dk vind EU vind_dk bio Vind Vandkraft Atomkraft EU bio_dk vind EU bio_dk bio Samlet elproduktion i 2050 for Danmark, Tyskland, Sverige, Norge og Finland fordelt på brændsler. Fjernvarmemarkedet i Hovedstadsområdet Fremskrivning af efterspørgslen efter fjernvarme er for det korte sigt baseret på indberetninger fra de enkelte varmedistributionsselskaber. På længere sigt er den baseret på generelle antagelser om bl.a. det økonomiske potentiale for varmebesparelser. Dette resulterer i, at der i 2050 indregnes varmebesparelser på godt 30 % af varmegrundlaget i Et resultat af fremskrivningen er også, at fjernvarme fortsat udbygges, således at de fleste større bygninger samt halvdelen af villaer og rækkehuse er tilsluttet fjernvarme omkring Der sker ikke væsentlig udvidelse af fjernvarmenettet efter Udvikling i fjernvarmeforbruget i det sammenhængende fjernvarmesystem i Hovedstadsområdet. Som det ses i figuren, ventes det samlede fjernvarmeforbrug at stige ca. 10 % frem mod 2025 pga. konvertering af individuel naturgas til fjernvarme, for så på grund af varmebesparelser at falde til et niveau i 2050, der nogenlunde svarer til det samlede forbrug i dag. Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Side 4

5 Fire scenarier for fjernvarmeproduktionen i 2050 Som det ses på figuren til højre spiller biomasse- og affaldsfyret kraftvarme fortsat en rolle i alle fire scenarier. I de to scenarier hvor biomassen er begrænset, vælger optimeringsværktøjet at supplere kraftvarmen med især eldrevne varmepumper, og i et af scenarierne også med solvarme. Endvidere vil varmelagring have stigende værdi i det sammenhængende varmesystem, bl.a. som følge af udviklingen i elmarkedet. PJ Varmepumper Solvarme Fast biomasse, kraftvarme Gas Affald, kedler Affald, kraftvarme Overskudsvarme fra biobrændstofproduktion Det skal bemærkes, at der i modellen er stor forskel på hvordan biomasseressourcen fordeles rundt omkring i landet. På grund af skalafordelen ved at bygge store kraftvarmeværker fremfor små, og fordi biomasse i modellen har samme pris i hele landet, søger biomassen især til de større byer. På affaldsområdet er det konservativt forudsat, at der kun kan brændes affald svarende til de eksisterende affaldsoplande. Bemærk endvidere, at der i alle scenarier er indlagt et bidrag fra overskudsvarme fra produktion af biobrændsler. Dette bidrag er inspireret af Energistyrelsens igangværende scenarieanalyser. Økonomi Scenarieanalyserne er som tidligere nævnt baseret på en økonomisk optimeringsmodel, og modellen vælger de løsninger, der samlet set leverer billigst muligt el og varme under de rammebetingelser, der er valgt. For det samlede modelområde er omkostningerne lavest i de scenarier, hvor der er rigelig biomasse i energisektoren (EU bio). Dette gælder, selvom det forudsættes, at havmølleudbygningen i disse scenarier bliver 30 % dyrere end i vindscenarierne (EU vind) i slutningen af perioden. 0 EU vind_dk vind EU vind_dk bio EU bio_dk vind EU bio_dk bio Fjernvarmeproduktionen i Hovedstadsområdet 2050 i de fire scenarier. Beregningerne er gennemført som samfundsøkonomiske beregninger, og uden at konkretisere de virkemidler, som vil blive taget i brug nationalt og internationalt for at nå klimamålsætningerne. I analyserne er det antaget, at CO 2 -kvotemarkedet vil spille en betydelig rolle fra 2030 og fremad, men balancen mellem CO 2 -kvoter, afgifter og tilskud er ikke analyseret. Valg af økonomiske virkemidler vil have stor indflydelse både på prisdannelsen i elmarkedet, og på de faktiske produktionsomkostninger for fjernvarme. Derfor vurderer vi det ikke som meningsfuldt at beregne konkret selskabsøkonomi i Selskabsøkonomi vil derimod være et hovedemne, når vi i VPH3 i de kommende måneder vil se mere konkret på fjernvarmens udviklingsmuligheder frem mod Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Side 5

6 Hvad kan vi lære af perspektivscenarierne? Et resultatet fra scenarieanalyserne er, at vindkraftudbygningen med høj sandsynlighed vil fortsætte i Danmark og i nabolandene, samt at biomasse-kraftvarme er økonomisk fordelagtigt i Hovedstadsområdet i hvert fald de næste år. I kombination med biomassekraftvarmen peger analyserne på varmepumper, varmelagring og eventuelt solvarmeanlæg som interessante teknologier, især hvis tilgængeligheden af biomasse udfordres. Disse resultater er naturligvis under den grundforudsætning, at der udmøntes ambitiøse energipolitiske målsætninger i Danmark og i EU, samt at der lægges vægt på at nå disse mål med lave omkostninger. Endvidere forudsættes det, at den teknologiske udvikling sker i et moderat tempo uden væsentlige teknologispring. Der er således ikke her gennemført analyser af teknologiske jokers eller af alternative energipolitiske målsætninger. Perspektivanalyserne signalerer altså, at fortsat tilpasning og udvikling af biomassefyrede kraftvarmeteknologier kan være en robust strategi i den langsigtede planlægning. Samtidig viser analyserne, at varmeselskaberne med fordel kan øge fokus på at undersøge og afprøve alternativer, herunder især varmepumper, solvarme og evt. også geotermianlæg. I denne sammenhæng kan lavtemperaturfjernvarme blive mere interessant. Analyserne viser også, at varmelagerkapaciteten i systemet sandsynligvis med fordel kan udbygges. Endelig har analyserne peget på, at rammerne på affaldsområdet har stor betydning for, om mængden af affaldskraftvarme kan ventes at stige eller falde. Affaldsvarme udgør i dag ca. 25 % af varmeproduktionen i fjernvarmesystemet. Næste skridt: 2035 scenarier og regionalt samarbejde På basis af perspektivanalyserne er vi i Varmeplan nu i fuld gang med at konkretisere scenarier for varmeforsyningen frem mod I denne fase af arbejdet vil der blive taget udgangspunkt i ønsket om langsigtet samfundsøkonomisk robusthed. Der vil også blive lagt vægt på at opnå konkurrencedygtige varmepriser samt økonomisk robusthed i forhold til de politiske signaler, der sendes om afgifter og tilskud. Vi vil drøfte analyserne med de aktører, der i dag producerer varmen, og med interesserede fjernvarmeselskaber i hele regionen. Som et særligt element i det videre arbejde ses på fordele og ulemper ved yderligere sammenkobling af fjernvarmenet. Disse delanalyser foregår i et særligt regionalt samarbejde, hvor vi også ønsker at spille positivt ind i den regionale strategiske energiplanlægning, som nu er under forberedelse. Afslutning af Varmeplan 3 til efteråret Arbejdet med Varmeplan 3 afsluttes i efteråret 2014, hvor der udgives en slutrapport. Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Side 6

7 Dialog med universiteter og kommuner DKK-2011/MWh I projektet lægges der vægt på dialog med interessenter. Siden sidste nyhedsbrev har der været afholdt dialogmøder med forskere og med kommunerne. Her blev scenarierne præsenteret og drøftet. Forskere: Hold igen med eltransmissionsudbygningen På dialogmødet med universiteterne blev der særligt stillet spørgsmålstegn ved, om modellens økonomiske valg af eltransmissionskapacitet til udlandet kan realiseres i praksis i fuldt omfang. På den baggrund er det valgt i modellen at stille strengere krav til udbygningstakt for hver enkelt transmissionssnit, og så indføje en følsomhedsanalyse, hvor modellen kan optimere mere frit (høj transmissionsudbygning). Danmark Finland Tyskland Norge Sverige Hovedscenarie HøjTransUdbyg Gennemsnitlige elpriser med de to forskellige scenarier for eltransmissionsudbygning. Som det ses i figuren til venstre, er der større elprisforskelle mellem landene i scenariet med strenge begrænsninger for transmissionsudbygning (hovedscenariet), end i følsomhedsberegningen (høj transmissionsudbygning). Det ses også, at den danske gennemsnitselpris vil være højere, når Norden og Tyskland bindes elmæssigt tættere sammen. Selvom sammensætningen af kraftværksparken i Danmark udvikler sig forskelligt afhængigt af udbygningsstrategien for eltransmissionsanlæg, viser analyserne, at fordelingen af varmeproduktionen i Hovedstadsområdet ikke påvirkes væsentligt. Følsomheden med høj transmissionsudbygning viser dels højere elpriser i Danmark, og dels lavere prisfluktuationer. At antallet af prisspidser mindskes betyder, at varmepumper leverer lidt mere varme i følsomhedsscenariet end i hovedscenariet. At der ikke er større forskel mellem de to scenarier kan tolkes sådan, at fordelingen af varmeproduktion er rimelig robust over for hvilken strategi for eltransmissionsudbygning, der bliver realiseret. Til gengæld stiller hovedscenariet væsentligt større krav til fleksibilitet i det indenlandske elsystem. En fleksibilitet der blandt andet skal leveres fra hovedstadens kraftvarmeværker. Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Side 7

8 Input og råd fra kommuneforum Formålet med mødet i kommuneforum var især at drøfte scenarierne og få ejerkommunernes kommentarer til, hvordan usikkerheder i projektet kan håndteres, inden alle analyserne er gennemført. Blandt input fra mødet med kommunerne var: Teknologivalg, lavtemperatur Det er vigtigt at have flere varmeproduktionskilder i fremtiden for at sikre fleksibilitet. Tænk også i varmeproduktion placeret decentralt i nettet. I den sammenhæng bør lavtemperaturfjernvarme være et vigtigt fokusområde. Når de nuværende centrale værker skal tages ud af drift, bør man i forhold til teknologivalg holde alternative muligheder åbne så længe som muligt. Det er vigtigt allerede nu at igangsætte demonstrationsprojekter fx test af store varmepumper. Den økonomiske optimering prioriterer tydeligvis varmepumper frem for geotermi. Det er vigtigt at tydeliggøre, hvorfor geotermi ikke bliver konkurrencedygtigt. Især da Hovedstadsområdet er et oplagt sted til større demonstrationsanlæg, da der er flere forbrugere om at bære risikoen. Det kan være en idé at tænke i inddeling af fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet i zoner, hvor det er vigtigt at udvikle særlige varmeproduktionsløsninger - eksempelvis solvarme i omegnskommuner, havvandsvarmepumper ved kystnære beliggenheder, andre varmepumper ved spildevandsanlæg osv. VPH3 kan med fordel analysere mere på tariffer for både forbrugere og producenter, sæsonvariationer og fleksibilitet, fx om der kan laves yderligere fleksibilitetsscenarier med mere fokus på etablering af varmelagre. Energibesparelser, konvertering Energibesparelsesindsatsen Hovedstadsområdet kunne puljes, så man bedre sikrer en samlet indsats i de områder, hvor energibesparelser giver størst økonomisk gevinst. Fx i forhold til, hvor i fjernvarmenettet man kan reducere dyr varmeproduktion ved at reducere varmeforbruget. VPH3 kan godt forudsætte, at eksisterende konverterings- og besparelsesplaner bliver gennemført. Biomasse og affald Det er vigtigt, at varmeselskaberne har bæredygtighedskriterier for den biomasseudbygning, som kommer på kort sigt. Tilgængelige mængder af biomasse og affald er meget usikre. VPH3 bør ikke regne med, at der vedbliver med at være tilgængelige mængder til rådighed som i dag og til de nuværende priser. VPH3 bør anvise en vej til, hvordan biomasseforbruget kan reduceres på sigt. VPH3 kan forvente, at de etablerede affaldsforbrændingsanlæg bruges i deres fulde levetid og med deres kapacitet. For Amager Ressource Center bør forudsættes, at anlægget udnyttes med den politisk godkendte kapacitet. Kommunernes arbejde med yderligere affaldssortering betyder, at man kan forvente, at der bliver en tør rest, som skal brændes. VPH3 bør derfor have en pragmatisk tilgang til prisen på affaldsressourcen i fremtiden fx hvor prisen relaterer sig til biomasseprisen. Udgiver: Styregruppen for Varmeplan som består af Inga Thorup Madsen, CTR, Jan Hindsbo, CTR, Morten Stobbe, HOFOR, Magnus Foged, HOFOR, Lars Gullev, VEKS og Flemming Andersen, VEKS. Ansvarhavende redaktør: Projektleder Nina Holmboe, HOFOR - Webadresse: Tilmeld dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Energianalyserne Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien i gasnet og gaslagre Fjernvarme Hvor skal det være:

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

Grader af grøn omstilling

Grader af grøn omstilling Fremtidens muligheder Nutidens handlinger Grader af grøn omstilling Vurderinger af konsekvenser for transport, energi, ressourcer og vand i 2050 Udarbejdet af Rambøll Udarbejdet af Rambøll på baggrund

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering baggrundsrapport IDA s Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere