ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår"

Transkript

1 ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for regnskabsår CVR-nr Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Samtidig har generalforsamlingen meddelt bestyrelse og direktion decharge. dirigent

2 1 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... Hoved- og nøgletal for koncernen... Beretning... Side Påtegninger Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors erklæringer Årsregnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis... Resultatopgørelse, moderselskab... Balance, moderselskab... Koncernresultatopgørelse... Koncernbalance... Pengestrømsopgørelse for koncernen... Noter, moderselskab... Noter, koncernregnskab

3 2 Selskabsoplysninger Selskabsnavn: ØSTKRAFT Holding A/S Hjemstedsadresse: Skansevej Rønne Hjemstedskommune: Bornholms Regionskommune CVR-nummer: Selskabets bestyrelse: Knud Andersen (formand) Winni Grosbøll (næstformand) Torben Blem Kofoed Leif Olsen Lotte Helms Kristian Kirk Mailand Torben Rønne-Larsen Bjarne Westerdahl Kim Westh Kenn Olsson Finn Thomsen Poul Bloch Selskabets direktion: Ole Schou Mortensen Selskabets revisor: Bornholms Revision Statsautoriserede revisorer Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne

4 3 Hoved- og nøgletal for koncernen t.kr Resultatopgørelse Bruttofortjeneste... Resultat af ordinær primær drift... Resultat før finansielle poster... Finansielle poster, netto... Årets resultat (4.323) (372) (821) (13.535) (12.444) (10.652) (9.741) (8.007) (21.771) (82) Balance Balancesum... Egenkapital Pengestrømme Investering i materielle anlægsaktiver Medarbejdere Gennemsnitlig antal heltidsansatte medarbejdere (koncern)... Gennemsnitlig antal heltidsansatte medarbejdere (moderselskab) *) Nøgletal Afkastningsgrad... Egenkapitalandel... Forrentning af egenkapital... 0,8 2,0 1,6 0,8 1,1 61,6 64,3 64,6 63,8 61,6 (3,1) 1,2 1,1 (0,0) 0,6 Definitioner på nøgletal: Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Samlede aktiver * 100 Egenkapitalandel: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Forrentning af egenkapitalen: Årets resultat / Egenkapital * 100

5 4 Beretning Økonomiske forhold Selskabets formål er at fungere som moderselskab for koncernens 100 % ejede datterselskaber ØSTKRAFT Produktion A/S, ØSTKRAFT Net A/S, ØSTKRAFT Forsyning A/S, ØSTKRAFT EnergiService A/S, ØSTKRAFT Entreprise A/S samt BIOKRAFT A/S. Årets resultat for koncernen udviser en bruttofortjeneste på t. kr og et overskud på t. kr , som er noget bedre end forventet. Dette skal specielt ses i forhold til markedsvilkårene, med lave elpriser og fortsat negativ udvikling i mængden af distribueret el. Driften er påvirket positivt med bidrag fra koncernens datterselskaber, med undtagelse af Biokraft A/S. De bedre resultater er grundlagt ved et højere aktivitetsniveau, flere kunder og reducerede omkostninger. For det kommende år forventes et negativt resultat. De ydre omstændigheder Der har i 2013 været en fortsat negativ udvikling i mængden af distribueret el. Således er der fra sket et fald fra 266 GWh til 241 GWh. Denne tilbagegang skyldes fortrinsvis tre faktorer: en negativ udvikling i befolkningstallet, flere energispareaktiviteter samt en stigning i antallet af solcelleanlæg i drift. Faldende elpriser Året 2013 har desuden været påvirket negativt af et vigende regulerkraftmarked og fortsatte generelle lave spotpriser på el. Dette prisniveau svarer til prisniveauet tilbage i 2006, og skyldes et sammenfald af de øgede mængder vindmøllestrøm i Norden, samt store nedbørsmængder til de nordiske vandkraftanlæg. Solceller: I løbet af 2012 skete der en kraftig udvikling i antallet af private solcelleanlæg på landsplan, men specielt på Bornholm. Disse private anlæg er opsat efter såkaldt gammel ordning efter nettomålerordning med årsafregning. En del af disse anlæg blev først endeligt taget i drift i Ved udgangen af året var der installeret omkring 1000 anlæg, således at den samlede solcelleeffekt nu udgør omkring 5,5 MW. Afregning af installationer med solceller Østkraft indførte i marts 2013, som anbefalet af Dansk Energi, et administrationsgebyr på kr moms for oprettelse af nye VE-anlæg. Gebyret opkræves således bl.a. ved tilslutning af nye og fremtidige solcelleanlæg, og dækker de faktiske omkostninger bl.a. ved indberetningen til Energinet.dk. Østkraft arbejder ligeledes på at indføre rådighedsbetaling for egenproduktion fra solceller og husstandsvindmøller i form af en ny tarif. Tariffen skal ifølge Energitilsynet opkræves for at ligestille solcelleejeres brug af nettet med kunder uden solceller. Størrelse og udformning af den nye tarif er p.t. til endelig godkendelse hos Energitilsynet.

6 5 Beretning Kabellægning I 2013 arbejdede vi fortsat med kabellægning af luftledninger på 10 kv og 0,4 kv-nettet. Derudover er der sket mindre udvidelser og udbygninger med nye tilslutninger. Som led i det løbende arbejde er der i 2013 kabellagt ca. 18,5 km 10 kv kabel og nedtaget ca. 7,5 km 10 kv luftledning. Desuden er der lagt ca. 16 km 0,4 kv kabler. Arbejdet sikrer en fortsat positiv udvikling i forsyningssikkerheden. Fjernaflæste målere Som en del af energiforliget og med bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, har regeringen og forligsparterne besluttet, at alle elmålere i Danmark skal være fjernaflæste inden udgangen af For Østkrafts vedkommende medfører det udskiftning af ca målere, med en forventet start i DataHub Pr 1. marts 2013 trådte nye regler i kraft på elforsyningsområdet, der har betydet store omvæltninger for branchen. Der blev etableret en fælles dansk DataHub, som skal være elselskabernes fælles datacentral for alle registreringer på forbrugssteder, leverandører m.v. Det er staten, gennem Energinet.dk, der står for DataHubben. Helt tilbage fra 2012 er der anvendt store resurser på forberedelse, tilretning og IT-implementering og opstarten af det fælles datasystem i 2013, har været meget problematisk. Opstarten er blevet udskudt ad flere omgange fra den første oprindelige startdato helt tilbage til 1. april Datasystemet har gennem hele 2013 været under indkøring, og har for alle elselskaber betydet meget ekstra arbejde og fejlretning i forbindelse med de mange systemfejl, der har været i systemet. Systemændringen betød også, at der måtte ændres mange arbejdsgange, procedurer og interne IT-systemer. Det forventes generelt i branchen, at ændringen vil betyde en øget administrativ byrde på omkring 20 % for elselskaberne. Fra 1. oktober 2014 skulle en ny engrosmodel træde i kraft. Problemerne med opstart af DataHubben har dog betydet, at Folketinget har besluttet at udskyde opstarten til 1. oktober Formålet med at etablere en engrosmodel for elmarkedet er dels at fremme konkurrencen og dels at sikre, at el-forbrugerne modtager én samlet regning via el-leverandørerne. Engrosmodellen betyder omfattende ændringer af detailmarkedet på el-området, da hele kundekontakten, som i dag varetages af Netselskaberne, overgår sammen med andre opgaver til Elhandels- eller Forsyningsselskaberne. Planlægningen af overgang til engrosmodellen vil også betyde et stort ressourcetræk i 2014 og Kraftværket Det planlagte revisionsarbejde i 2013 på Generator 6 viste sig at være mere omfattende end forventet, grundet skade på rotorviklingerne. Fremstilling af reservedele ville tage 6 mdr., hvorfor det af hensyn til forsyningssikkerheden blev besluttet, at samle enheden og afslutte arbejdet i sommerrevisionen Søkablet og Ø-drift Den 25. december 2012 skete der et kabelbrud på 1 af de 3 faser i søkablet, grundet et skibsanker. Året startede der-

7 6 Beretning for med Bornholm i Ø-drift, hvor værket i Rønne stod for balanceringen af produktion og forbrug på Bornholm. Reparationen strakte sig, grundet dårligt vejr med høj bølgehøjde over 47 dage, frem til den 11. februar. Søkablet til Sverige var desuden udkoblet på baggrund af et planlagt vedligeholdelsesarbejde i Borrby, Sverige, i perioden november. I disse perioder blev Bornholm alene forsynet med el produceret på Bornholm. Satsning på mere VE Østkraft har allerede en høj andel af vedvarende energi i produktionen og satser i det hele taget meget på en grøn profil. I årets løb er der sket en øgning i anvendelsen af træflis i vores kraftvarmeproduktion. Således var vores anvendte mængde træflis tons i 2013, hvilket er ca. det samme som i Andelen af varme fremstillet af træflis udgjorde 30,4 %, mod 34,3 % i Det forventes at være stigende i årene fremover - op til %. Den øgede mængde, men reduceret procentandel, skyldes perioder med Ø-drift. Af kraftværkets samlede produktion udgjorde den CO2 neutralt fremstillede strøm 45,7 %. I alt udgjorde lokalt fremstillet CO2 neutral strøm i ,5 % af det samlede forbrug på Bornholm mod 33,5 % i Det er Østkrafts langsigtede mål, frem mod 2025, med stor hensyntagen til forsyningssikkerheden, at opnå 100 % CO2 neutral el- og varmeproduktion i normal drift, som understøtter Regionskommunens visioner. Vindmøller Bornholm har en stor andel vindmølleproduceret el. Andre landsdele har dog nu overhalet Bornholm, som ikke længere ligger alene i front på vindområdet. Det er Østkrafts mål, at deltage i øgningen af denne procentdel. Vi har således ansøgt om udskiftning og ny opstilling af flere landvindmøller. Dette ønske understøtter både regeringens og Bornholms Regionskommunes strategi om mere vindkraft. I 2009 ansøgtes således om tilladelse til opstilling af nye vindmøller på land. Bornholms Regionskommune er stadig i en proces, hvor de ser på mulighederne for at give tilladelse til opstilling af nye møller på land. Endvidere følger vi tæt regeringens oplæg til kystnære havvindmøllerparker, og muligheden for at deltage i et projekt på Rønne Bakke. Rønne Bakke er en ud af 6 lokationer, som er i spil til opsætning af i alt 450 MW, og som iht. energiforliget kommer i udbud i 2015, og skal være i drift i Det er af Energistyrelsen fastlagt, at Rønne Bakke maksimalt kan have 50 MW effekt. Biogasproduktion Produktionen har gennem året været stabil, hvor der på tons biomasse er solgt MWh varme og MWh el, hvilket er den højeste elproduktion i anlæggets historie.

8 7 Beretning Året er præget af en stigende andel af biomasser, som skyldes den ekstraordinære indsats der blev foretaget i 2012, for at øge mængderne af biomasser fra landbruget. Den reducerede varmeproduktion skyldes havari på kedlen med en udetid på 1,5 måned. Biokraft nærmer sig mængder, der svarer til fuld kapacitet på anlægget. Det forventes at vi i 2014 opnår kontrakter til fuld kapacitet med en smule overhead. Det vil derfor fremadrettet kun være kvaliteten af de behandlede biomasser, som har indflydelse på gasproduktionen. I 2013 blev der i en periode behandlet blod fra slagteriet, hvilket betød en øget produktionsmængde på ca. 6 %. Et krav fra Fødevarestyrelsen om hygiejnisering satte imidlertid en stopper for projektet. Der er igangsat et arbejde, sammen med slagteriet, der skal belyse muligheden for hygiejnisering af biprodukter fra slagteriet. Energiforligets påvirkninger Energiforliget, der blev vedtaget den 22. marts 2012, skulle betyde en forbedret støtteramme for biogasproduktion og påvirke driften positivt for Biokraft A/S. Den eksisterende støtte på kr. 79 kr./gj anvendt til kraftvarme, blev med virkning fra 1. juli 2012 ændret til 115 kr./gj. Den 4. december 2013 modtog selskabet "nye pristillæg til elproduktion på biogas". Pristillægget i 2013 er af Energinet.dk beregnet til 21,7 øre pr. kwh og ikke som forventet 26 øre pr. kwh. Reguleringen skyldes energiforligets modregning i tilskuddet på basis af gaspriserne i Danmark. Stigende gaspris medfører lavere tilskud. Det betyder, at det forventede pristillæg for 2013 er reduceret med kr For 2014 forventes en endnu større reduktion i tilskuddet. Reglen om modregning af tilskuddet i gaspriserne er indklaget for Klima-, Energi- og Bygningsministeren af 2 omgange, da gaspriserne i Danmark er fuldstændig uden betydning for Biokrafts indtjeningsmuligheder. Der er d.d. ikke indgået noget svar. Året 2014 kan være afgørende for Biokraft A/S fortsatte drift. El-handel Østkraft har et bredt og dækkene udvalg af produkter. Et fokus på lave omkostninger har betydet, at vores lokale markedsandele har været stigende, og har specielt haft en tilgang af en række bornholmske storkunder. Året 2013 har også vist, at Østkraft på landsplan er konkurrencedygtig. Dette har sammen med markedssatsningen uden for Bornholm, betydet en stærk fremgang i antallet af udenøs kunder. Salget til udenøs kunder er således steget fra 1350 til at udgøre 4000 kunder i Ønske om større satsning på fiber Østkraft har siden 1997 etableret fiberforbindelser i forbindelse med styring og regulering af elforsyningen, og har dermed opbygget et ø-dækkende ring-net. Østkraft er som lovgivningen er i dag, stadig begrænset i vores muligheder til at nedlægge fiber. Vi må således etablere fiber til elforsyningsformål, herunder forsøgs- og udviklingsaktiviteter f.eks. EcoGrid EU projektet og udleje den overskydende kapacitet, der er i det etablerede fibernet.

9 8 Beretning Der har fra Østkrafts bestyrelses side været et ønske om, at udnytte dette net i større omfang, men også samtidig få bredere rammer, således at vi kunne deltage i en mere generel udrulning af fiberforbindelser, til gavn og udvikling af Bornholm. Der har siden 2012 været et samarbejde med SE (Syd Energi) og Bornholms Fibernet. I årets løb er der inden for dette samarbejde sket en fortsat udbygning af fibernettet under rammerne i elforsyningsloven. Udbygningen er sket i Rønne, samt i områder hvor der er eller er ved at blive etableret ny fjernvarme. Østkraft etablerer alene infrastruktur og vil således ikke tilbyde indhold eller services. Bedre Bredbånd Bornholm Regeringen og aftalepartierne bag Vækstplan DK fremlagde som en del af Vækstplan DK et oplæg til Bedre bredbånd Bornholm, hvor der blev afsat 60 mio. kr. til udbygning af bredbånd på Bornholm. I december blev der udsendt høringsmateriale i forbindelse med det planlagte udbud af puljen på 60 mio. kr. til Bedre Bredbånd Bornholm. Af materialet fremgik det, at Østkraft som kommunalt ejet selskab ikke kan deltage i udbuddet. Der er derfor igangsat en dialog med Erhvervsstyrelsen for at finde en mulig løsning. Udviklingsafdelingen Østkraft har som et væsentligt punkt fokus på at deltage i projekter med det formål, at udvikle selskabet og tiltrække ny viden og potentielt nye forretningsområder til Bornholm. Østkraft har været involveret i flere projekter i det forgangne år inden for Smart Grid og test Ø området. Det mest markante projekt hvor Østkraft deltager er også i 2013 EcoGrid EU. Projektet er det største Smart Grid forsøg i verden og selve demonstrationen foretages på Bornholm. Projektet har i 2013 fokuseret på endelig klargøring af det software og hardware, som er installeret hos deltagerene. EcoGrid EU giver meget positiv opmærksomhed til Østkraft, som værende en international velanset projektpartner. Dette har i 2013 resulteret i, at Østkraft har kunnet tiltrække 2 nye projekter, som skal understøtte den fortsatte udvikling af selskabet, samt Bornholms frontløberrolle som test Ø inden for Energiudvikling. Disse 2 nye projekter koncentrerer sig om selve Grid delen i forbindelse med Smart Grid. Projekterne er henholdsvis et dansk projekt med 3 andre partnere, og et EU projekt under ramme 7 programmet med 12 partnere på tværs af Europa. Entreprenør og gravearbejde Pr. 1. januar overtog Østkraft aktiviteter inden for rendegravning fra Sellesborg Entreprenørfirma ApS, og placerede aktiviteten i et nyt selskab, ØSTKRAFT Entreprise A/S, som er 100 % ejet af ØSTKRAFT Holding A/S. Entreprise blev etableret for at opnå en større fleksibilitet i forhold til grave- og ikke mindst servicearbejdet i forbindelse med driftsforstyrrelser. Selskabet har i første driftsår til fulde opfyldt disse forventninger, og desuden givet de ønskede reduktioner i omkostninger i koncernen.

10 9 Beretning Selskabet har en kontraktmæssig forpligtigelse, som fulgte med købet af aktiverne fra Sellesborg Entreprenørfirma ApS. Selskabets kontraktmæssige forpligtigelser uden for koncernen, har i året været begrænset og svarer til ca. 2-3 fuldtidsansatte. Ejerstrategi: I efteråret 2013 fremsatte ejer et ønske om, at der blev udarbejdet en ejerstrategi for alle sine aktieselskaber. Strategiarbejdet blev umiddelbart herefter igangsat. Færdiggørelse og endelig godkendelse af strategien skete på kommunalbestyrelsens møde i december måned. Ejerstrategien kan ses på Østkrafts hjemmeside. Lean Smart arbejde Som en del af det daglige arbejde, arbejder vi systematisk med løbende optimeringer og effektiviseringer. Projektet Smart Arbejde bygger på teorierne omkring LEAN, og medarbejderne involveres bl.a. gennem såkaldte tavlemøder, hvor der samles op på nye ideer og tiltag fra medarbejderne. Som de foregående år, har der været afholdt medarbejderudviklingssamtaler. Endvidere har flere mellemledere deltaget i et længerevarende uddannelsesforløb, som startede op i Usikkerhed ved indregning og måling Grundet de fortsatte underskud i Biokraft A/S har ledelsen vurderet den regnskabsmæssige værdi af produktionsanlægget. Vurderingen af anlæggets kapitalværdi er baseret på skøn og forudsætninger om fremtidig indtjening m.v. og målingen af anlægget er forbundet med usikkerhed. Yderligere har Dansk Energi meddelt, at elforbrugsdata er forsinket, som følge af implementering af datahubben, hvorfor der kan forekomme korrektion til den endelige balanceafregning og der derfor er usikkerhed om den endelige afregning Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

11 10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2013 for ØSTKRAFT Holding A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 9. april 2014 I direktionen Ole Schou Mortensen I bestyrelsen Knud Andersen Winni Grosbøll Torben Blem Kofoed (formand) (næstformand) Leif Olsen Lotte Helms Kristian Kirk Mailand Torben Rønne-Larsen Bjarne Westerdahl Kim Westh Kenn Olsson Finn Thomsen Poul Bloch

12 11 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i ØSTKRAFT Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for ØSTKRAFT Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 19 i regnskabet, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med indregning og måling af produktionsanlæg i BIOKRAFT A/S og afregning af ubalancer i ØSTKRAFT Produktion A/S.

13 12 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Rønne, den 9. april 2014 Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Jens-Otto A. Sonne Henrik Westh Thorsen Statsautoriserede revisorer

14 13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for ØSTKRAFT Holding A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. I henhold til Årsregnskabslovens 86 stk. 4 udarbejdes der ikke pengestrømsopgørelse for moderselskabet. Opstillingen af årsrapporten er som følge af krav om digital indberetning tilpasset Erhvervsstyrelsens taksonomi. Dette har primært medført, at enkelte regnskabsposter er sammenlagt samt at benævnelserne er blevet mere generelle. Ændringen har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat, egenkapital eller balancesum Herudover er den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Ændring af regnskabsmæssige skøn I datterselskabet ØSTKRAFT Produktion A/S er skønnet over den forventede restbrugstid for reservekraftanlægget i blok 7 revurderet til 10 år i stedet for den tidligere skønnede tilbageværende restbrugstid på ca. 25 år. I henhold til lovgivningen er der ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal vedrørende tidligere år, men den resterende regnskabsmæssige værdi afskrives over den resterende forventede brugstid. I 2013 har det ændrede skøn reduceret resultatet efter skat og egenkapitalen med t.kr samt moderselskabets aktiver med t.kr og koncernens aktiver med t.kr og udskudt skat i koncernen med t.kr Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Resultatopgørelsen Bruttofortjeneste Bruttofortjenesten udgøres af selskabets nettoomsætning reduceret med vareforbrug, eksterne omkostninger og tillagt andre driftsindtægter. Nettoomsætningen medtages i resultatopgørelsen på tidspunkt for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt.

15 14 Anvendt regnskabspraksis Personaleomkostninger Til personaleudgifter henregnes omkostninger til løn og gager, pensioner og udgifter til social sikring for alle ansatte samt selskabet bestyrelse. Tjenestemandspensioner, der opkræves fra Regionskommunen, indregnes med det opkrævede beløb. Den estimerede fremtidige opkrævning af tjenestemandspensioner er oplyst under eventualforpligtelser. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktiviteter, herunder regnskabsmæssig gevinst og tab ved afhændelse af driftsmidler. Selskabsskatter Skat af årets indkomst omkostningsføres med 25% af virksomhedens resultat under hensyntagen til ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Selskabet og de i koncernen tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Selskabsskatten fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuldfordeling). Hensættelse til udskudt skat beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet. Udskudt skat opføres under hensættelser med den skatteprocent som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi forventes realiseret til. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages nedskrivningstest på goodwill, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill relaterer sig til. Goodwill nedskrives til det højeste af kapitalværdien og nettosalgsprisen for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill knytter sig til (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Goodwill afskrives lineært over en periode på 10 år, idet dette udgør ledelsens bedste skøn over den økonomiske levetid for merværdi knyttet til de underliggende investeringer. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen for egenproducerede anlægsaktiver omfatter løn- og materialeomkostninger m.v., der direkte er medgået til produktionen samt en andel af de produktionsomkostninger, der indirekte kan henføres hertil på baggrund af medgået tid.

16 15 Anvendt regnskabspraksis Der anvendes følgende åremål for afskrivninger: Ejendomme... Produktionsanlæg og maskiner... Driftsmidler... Brugstid Scrapværdi år år år 0 Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver. Kostprisen for finansielt leasede aktiver måles til det laveste beløb af anskaffelsespriserne ifølge leasingkontrakterne og nutidsværdien af leasingydelserne, opgjort på basis af leasingkontrakternes interne renter. Mindre ombygningsomkostninger, der ikke vurderes at medføre fremtidige økonomiske fordele, omkostningsføres. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital, med fradrag for koncerninterne avancer. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der hæftes for gælden hos kapitalandelen. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Posten udgøres primært af forudbetalt grundleje, løn samt CO2 kvoter. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Leasingforpligtelser Finansielle leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi baseret på de enkelte leasingkontrakters interne rente. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne låneprovenue med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og

Foto: Østkraft. 321609 - niveau2

Foto: Østkraft. 321609 - niveau2 ÅRSRAPPORT 2008 ØSTKRAFT Net A/S Skansevej 2, Postboks 9, 3700 Rønne Telefon 56 930 930, Telefax 56 930 971 E-mail: oestkraft@oestkraft.dk Hjemmeside: www.oestkraft.dk Forsidebillede: Verdens hurtigste

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... BabySam A/S CVR-nr. 31 37 04 50 Årsrapport 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere