ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår"

Transkript

1 ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for regnskabsår CVR-nr Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Samtidig har generalforsamlingen meddelt bestyrelse og direktion decharge. dirigent

2 1 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... Hoved- og nøgletal for koncernen... Beretning... Side Påtegninger Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors erklæringer Årsregnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis... Resultatopgørelse, moderselskab... Balance, moderselskab... Koncernresultatopgørelse... Koncernbalance... Pengestrømsopgørelse for koncernen... Noter, moderselskab... Noter, koncernregnskab

3 2 Selskabsoplysninger Selskabsnavn: ØSTKRAFT Holding A/S Hjemstedsadresse: Skansevej Rønne Hjemstedskommune: Bornholms Regionskommune CVR-nummer: Selskabets bestyrelse: Knud Andersen (formand) Winni Grosbøll (næstformand) Torben Blem Kofoed Leif Olsen Lotte Helms Kristian Kirk Mailand Torben Rønne-Larsen Bjarne Westerdahl Kim Westh Kenn Olsson Finn Thomsen Poul Bloch Selskabets direktion: Ole Schou Mortensen Selskabets revisor: Bornholms Revision Statsautoriserede revisorer Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne

4 3 Hoved- og nøgletal for koncernen t.kr Resultatopgørelse Bruttofortjeneste... Resultat af ordinær primær drift... Resultat før finansielle poster... Finansielle poster, netto... Årets resultat (4.323) (372) (821) (13.535) (12.444) (10.652) (9.741) (8.007) (21.771) (82) Balance Balancesum... Egenkapital Pengestrømme Investering i materielle anlægsaktiver Medarbejdere Gennemsnitlig antal heltidsansatte medarbejdere (koncern)... Gennemsnitlig antal heltidsansatte medarbejdere (moderselskab) *) Nøgletal Afkastningsgrad... Egenkapitalandel... Forrentning af egenkapital... 0,8 2,0 1,6 0,8 1,1 61,6 64,3 64,6 63,8 61,6 (3,1) 1,2 1,1 (0,0) 0,6 Definitioner på nøgletal: Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Samlede aktiver * 100 Egenkapitalandel: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Forrentning af egenkapitalen: Årets resultat / Egenkapital * 100

5 4 Beretning Økonomiske forhold Selskabets formål er at fungere som moderselskab for koncernens 100 % ejede datterselskaber ØSTKRAFT Produktion A/S, ØSTKRAFT Net A/S, ØSTKRAFT Forsyning A/S, ØSTKRAFT EnergiService A/S, ØSTKRAFT Entreprise A/S samt BIOKRAFT A/S. Årets resultat for koncernen udviser en bruttofortjeneste på t. kr og et overskud på t. kr , som er noget bedre end forventet. Dette skal specielt ses i forhold til markedsvilkårene, med lave elpriser og fortsat negativ udvikling i mængden af distribueret el. Driften er påvirket positivt med bidrag fra koncernens datterselskaber, med undtagelse af Biokraft A/S. De bedre resultater er grundlagt ved et højere aktivitetsniveau, flere kunder og reducerede omkostninger. For det kommende år forventes et negativt resultat. De ydre omstændigheder Der har i 2013 været en fortsat negativ udvikling i mængden af distribueret el. Således er der fra sket et fald fra 266 GWh til 241 GWh. Denne tilbagegang skyldes fortrinsvis tre faktorer: en negativ udvikling i befolkningstallet, flere energispareaktiviteter samt en stigning i antallet af solcelleanlæg i drift. Faldende elpriser Året 2013 har desuden været påvirket negativt af et vigende regulerkraftmarked og fortsatte generelle lave spotpriser på el. Dette prisniveau svarer til prisniveauet tilbage i 2006, og skyldes et sammenfald af de øgede mængder vindmøllestrøm i Norden, samt store nedbørsmængder til de nordiske vandkraftanlæg. Solceller: I løbet af 2012 skete der en kraftig udvikling i antallet af private solcelleanlæg på landsplan, men specielt på Bornholm. Disse private anlæg er opsat efter såkaldt gammel ordning efter nettomålerordning med årsafregning. En del af disse anlæg blev først endeligt taget i drift i Ved udgangen af året var der installeret omkring 1000 anlæg, således at den samlede solcelleeffekt nu udgør omkring 5,5 MW. Afregning af installationer med solceller Østkraft indførte i marts 2013, som anbefalet af Dansk Energi, et administrationsgebyr på kr moms for oprettelse af nye VE-anlæg. Gebyret opkræves således bl.a. ved tilslutning af nye og fremtidige solcelleanlæg, og dækker de faktiske omkostninger bl.a. ved indberetningen til Energinet.dk. Østkraft arbejder ligeledes på at indføre rådighedsbetaling for egenproduktion fra solceller og husstandsvindmøller i form af en ny tarif. Tariffen skal ifølge Energitilsynet opkræves for at ligestille solcelleejeres brug af nettet med kunder uden solceller. Størrelse og udformning af den nye tarif er p.t. til endelig godkendelse hos Energitilsynet.

6 5 Beretning Kabellægning I 2013 arbejdede vi fortsat med kabellægning af luftledninger på 10 kv og 0,4 kv-nettet. Derudover er der sket mindre udvidelser og udbygninger med nye tilslutninger. Som led i det løbende arbejde er der i 2013 kabellagt ca. 18,5 km 10 kv kabel og nedtaget ca. 7,5 km 10 kv luftledning. Desuden er der lagt ca. 16 km 0,4 kv kabler. Arbejdet sikrer en fortsat positiv udvikling i forsyningssikkerheden. Fjernaflæste målere Som en del af energiforliget og med bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, har regeringen og forligsparterne besluttet, at alle elmålere i Danmark skal være fjernaflæste inden udgangen af For Østkrafts vedkommende medfører det udskiftning af ca målere, med en forventet start i DataHub Pr 1. marts 2013 trådte nye regler i kraft på elforsyningsområdet, der har betydet store omvæltninger for branchen. Der blev etableret en fælles dansk DataHub, som skal være elselskabernes fælles datacentral for alle registreringer på forbrugssteder, leverandører m.v. Det er staten, gennem Energinet.dk, der står for DataHubben. Helt tilbage fra 2012 er der anvendt store resurser på forberedelse, tilretning og IT-implementering og opstarten af det fælles datasystem i 2013, har været meget problematisk. Opstarten er blevet udskudt ad flere omgange fra den første oprindelige startdato helt tilbage til 1. april Datasystemet har gennem hele 2013 været under indkøring, og har for alle elselskaber betydet meget ekstra arbejde og fejlretning i forbindelse med de mange systemfejl, der har været i systemet. Systemændringen betød også, at der måtte ændres mange arbejdsgange, procedurer og interne IT-systemer. Det forventes generelt i branchen, at ændringen vil betyde en øget administrativ byrde på omkring 20 % for elselskaberne. Fra 1. oktober 2014 skulle en ny engrosmodel træde i kraft. Problemerne med opstart af DataHubben har dog betydet, at Folketinget har besluttet at udskyde opstarten til 1. oktober Formålet med at etablere en engrosmodel for elmarkedet er dels at fremme konkurrencen og dels at sikre, at el-forbrugerne modtager én samlet regning via el-leverandørerne. Engrosmodellen betyder omfattende ændringer af detailmarkedet på el-området, da hele kundekontakten, som i dag varetages af Netselskaberne, overgår sammen med andre opgaver til Elhandels- eller Forsyningsselskaberne. Planlægningen af overgang til engrosmodellen vil også betyde et stort ressourcetræk i 2014 og Kraftværket Det planlagte revisionsarbejde i 2013 på Generator 6 viste sig at være mere omfattende end forventet, grundet skade på rotorviklingerne. Fremstilling af reservedele ville tage 6 mdr., hvorfor det af hensyn til forsyningssikkerheden blev besluttet, at samle enheden og afslutte arbejdet i sommerrevisionen Søkablet og Ø-drift Den 25. december 2012 skete der et kabelbrud på 1 af de 3 faser i søkablet, grundet et skibsanker. Året startede der-

7 6 Beretning for med Bornholm i Ø-drift, hvor værket i Rønne stod for balanceringen af produktion og forbrug på Bornholm. Reparationen strakte sig, grundet dårligt vejr med høj bølgehøjde over 47 dage, frem til den 11. februar. Søkablet til Sverige var desuden udkoblet på baggrund af et planlagt vedligeholdelsesarbejde i Borrby, Sverige, i perioden november. I disse perioder blev Bornholm alene forsynet med el produceret på Bornholm. Satsning på mere VE Østkraft har allerede en høj andel af vedvarende energi i produktionen og satser i det hele taget meget på en grøn profil. I årets løb er der sket en øgning i anvendelsen af træflis i vores kraftvarmeproduktion. Således var vores anvendte mængde træflis tons i 2013, hvilket er ca. det samme som i Andelen af varme fremstillet af træflis udgjorde 30,4 %, mod 34,3 % i Det forventes at være stigende i årene fremover - op til %. Den øgede mængde, men reduceret procentandel, skyldes perioder med Ø-drift. Af kraftværkets samlede produktion udgjorde den CO2 neutralt fremstillede strøm 45,7 %. I alt udgjorde lokalt fremstillet CO2 neutral strøm i ,5 % af det samlede forbrug på Bornholm mod 33,5 % i Det er Østkrafts langsigtede mål, frem mod 2025, med stor hensyntagen til forsyningssikkerheden, at opnå 100 % CO2 neutral el- og varmeproduktion i normal drift, som understøtter Regionskommunens visioner. Vindmøller Bornholm har en stor andel vindmølleproduceret el. Andre landsdele har dog nu overhalet Bornholm, som ikke længere ligger alene i front på vindområdet. Det er Østkrafts mål, at deltage i øgningen af denne procentdel. Vi har således ansøgt om udskiftning og ny opstilling af flere landvindmøller. Dette ønske understøtter både regeringens og Bornholms Regionskommunes strategi om mere vindkraft. I 2009 ansøgtes således om tilladelse til opstilling af nye vindmøller på land. Bornholms Regionskommune er stadig i en proces, hvor de ser på mulighederne for at give tilladelse til opstilling af nye møller på land. Endvidere følger vi tæt regeringens oplæg til kystnære havvindmøllerparker, og muligheden for at deltage i et projekt på Rønne Bakke. Rønne Bakke er en ud af 6 lokationer, som er i spil til opsætning af i alt 450 MW, og som iht. energiforliget kommer i udbud i 2015, og skal være i drift i Det er af Energistyrelsen fastlagt, at Rønne Bakke maksimalt kan have 50 MW effekt. Biogasproduktion Produktionen har gennem året været stabil, hvor der på tons biomasse er solgt MWh varme og MWh el, hvilket er den højeste elproduktion i anlæggets historie.

8 7 Beretning Året er præget af en stigende andel af biomasser, som skyldes den ekstraordinære indsats der blev foretaget i 2012, for at øge mængderne af biomasser fra landbruget. Den reducerede varmeproduktion skyldes havari på kedlen med en udetid på 1,5 måned. Biokraft nærmer sig mængder, der svarer til fuld kapacitet på anlægget. Det forventes at vi i 2014 opnår kontrakter til fuld kapacitet med en smule overhead. Det vil derfor fremadrettet kun være kvaliteten af de behandlede biomasser, som har indflydelse på gasproduktionen. I 2013 blev der i en periode behandlet blod fra slagteriet, hvilket betød en øget produktionsmængde på ca. 6 %. Et krav fra Fødevarestyrelsen om hygiejnisering satte imidlertid en stopper for projektet. Der er igangsat et arbejde, sammen med slagteriet, der skal belyse muligheden for hygiejnisering af biprodukter fra slagteriet. Energiforligets påvirkninger Energiforliget, der blev vedtaget den 22. marts 2012, skulle betyde en forbedret støtteramme for biogasproduktion og påvirke driften positivt for Biokraft A/S. Den eksisterende støtte på kr. 79 kr./gj anvendt til kraftvarme, blev med virkning fra 1. juli 2012 ændret til 115 kr./gj. Den 4. december 2013 modtog selskabet "nye pristillæg til elproduktion på biogas". Pristillægget i 2013 er af Energinet.dk beregnet til 21,7 øre pr. kwh og ikke som forventet 26 øre pr. kwh. Reguleringen skyldes energiforligets modregning i tilskuddet på basis af gaspriserne i Danmark. Stigende gaspris medfører lavere tilskud. Det betyder, at det forventede pristillæg for 2013 er reduceret med kr For 2014 forventes en endnu større reduktion i tilskuddet. Reglen om modregning af tilskuddet i gaspriserne er indklaget for Klima-, Energi- og Bygningsministeren af 2 omgange, da gaspriserne i Danmark er fuldstændig uden betydning for Biokrafts indtjeningsmuligheder. Der er d.d. ikke indgået noget svar. Året 2014 kan være afgørende for Biokraft A/S fortsatte drift. El-handel Østkraft har et bredt og dækkene udvalg af produkter. Et fokus på lave omkostninger har betydet, at vores lokale markedsandele har været stigende, og har specielt haft en tilgang af en række bornholmske storkunder. Året 2013 har også vist, at Østkraft på landsplan er konkurrencedygtig. Dette har sammen med markedssatsningen uden for Bornholm, betydet en stærk fremgang i antallet af udenøs kunder. Salget til udenøs kunder er således steget fra 1350 til at udgøre 4000 kunder i Ønske om større satsning på fiber Østkraft har siden 1997 etableret fiberforbindelser i forbindelse med styring og regulering af elforsyningen, og har dermed opbygget et ø-dækkende ring-net. Østkraft er som lovgivningen er i dag, stadig begrænset i vores muligheder til at nedlægge fiber. Vi må således etablere fiber til elforsyningsformål, herunder forsøgs- og udviklingsaktiviteter f.eks. EcoGrid EU projektet og udleje den overskydende kapacitet, der er i det etablerede fibernet.

9 8 Beretning Der har fra Østkrafts bestyrelses side været et ønske om, at udnytte dette net i større omfang, men også samtidig få bredere rammer, således at vi kunne deltage i en mere generel udrulning af fiberforbindelser, til gavn og udvikling af Bornholm. Der har siden 2012 været et samarbejde med SE (Syd Energi) og Bornholms Fibernet. I årets løb er der inden for dette samarbejde sket en fortsat udbygning af fibernettet under rammerne i elforsyningsloven. Udbygningen er sket i Rønne, samt i områder hvor der er eller er ved at blive etableret ny fjernvarme. Østkraft etablerer alene infrastruktur og vil således ikke tilbyde indhold eller services. Bedre Bredbånd Bornholm Regeringen og aftalepartierne bag Vækstplan DK fremlagde som en del af Vækstplan DK et oplæg til Bedre bredbånd Bornholm, hvor der blev afsat 60 mio. kr. til udbygning af bredbånd på Bornholm. I december blev der udsendt høringsmateriale i forbindelse med det planlagte udbud af puljen på 60 mio. kr. til Bedre Bredbånd Bornholm. Af materialet fremgik det, at Østkraft som kommunalt ejet selskab ikke kan deltage i udbuddet. Der er derfor igangsat en dialog med Erhvervsstyrelsen for at finde en mulig løsning. Udviklingsafdelingen Østkraft har som et væsentligt punkt fokus på at deltage i projekter med det formål, at udvikle selskabet og tiltrække ny viden og potentielt nye forretningsområder til Bornholm. Østkraft har været involveret i flere projekter i det forgangne år inden for Smart Grid og test Ø området. Det mest markante projekt hvor Østkraft deltager er også i 2013 EcoGrid EU. Projektet er det største Smart Grid forsøg i verden og selve demonstrationen foretages på Bornholm. Projektet har i 2013 fokuseret på endelig klargøring af det software og hardware, som er installeret hos deltagerene. EcoGrid EU giver meget positiv opmærksomhed til Østkraft, som værende en international velanset projektpartner. Dette har i 2013 resulteret i, at Østkraft har kunnet tiltrække 2 nye projekter, som skal understøtte den fortsatte udvikling af selskabet, samt Bornholms frontløberrolle som test Ø inden for Energiudvikling. Disse 2 nye projekter koncentrerer sig om selve Grid delen i forbindelse med Smart Grid. Projekterne er henholdsvis et dansk projekt med 3 andre partnere, og et EU projekt under ramme 7 programmet med 12 partnere på tværs af Europa. Entreprenør og gravearbejde Pr. 1. januar overtog Østkraft aktiviteter inden for rendegravning fra Sellesborg Entreprenørfirma ApS, og placerede aktiviteten i et nyt selskab, ØSTKRAFT Entreprise A/S, som er 100 % ejet af ØSTKRAFT Holding A/S. Entreprise blev etableret for at opnå en større fleksibilitet i forhold til grave- og ikke mindst servicearbejdet i forbindelse med driftsforstyrrelser. Selskabet har i første driftsår til fulde opfyldt disse forventninger, og desuden givet de ønskede reduktioner i omkostninger i koncernen.

10 9 Beretning Selskabet har en kontraktmæssig forpligtigelse, som fulgte med købet af aktiverne fra Sellesborg Entreprenørfirma ApS. Selskabets kontraktmæssige forpligtigelser uden for koncernen, har i året været begrænset og svarer til ca. 2-3 fuldtidsansatte. Ejerstrategi: I efteråret 2013 fremsatte ejer et ønske om, at der blev udarbejdet en ejerstrategi for alle sine aktieselskaber. Strategiarbejdet blev umiddelbart herefter igangsat. Færdiggørelse og endelig godkendelse af strategien skete på kommunalbestyrelsens møde i december måned. Ejerstrategien kan ses på Østkrafts hjemmeside. Lean Smart arbejde Som en del af det daglige arbejde, arbejder vi systematisk med løbende optimeringer og effektiviseringer. Projektet Smart Arbejde bygger på teorierne omkring LEAN, og medarbejderne involveres bl.a. gennem såkaldte tavlemøder, hvor der samles op på nye ideer og tiltag fra medarbejderne. Som de foregående år, har der været afholdt medarbejderudviklingssamtaler. Endvidere har flere mellemledere deltaget i et længerevarende uddannelsesforløb, som startede op i Usikkerhed ved indregning og måling Grundet de fortsatte underskud i Biokraft A/S har ledelsen vurderet den regnskabsmæssige værdi af produktionsanlægget. Vurderingen af anlæggets kapitalværdi er baseret på skøn og forudsætninger om fremtidig indtjening m.v. og målingen af anlægget er forbundet med usikkerhed. Yderligere har Dansk Energi meddelt, at elforbrugsdata er forsinket, som følge af implementering af datahubben, hvorfor der kan forekomme korrektion til den endelige balanceafregning og der derfor er usikkerhed om den endelige afregning Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

11 10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2013 for ØSTKRAFT Holding A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 9. april 2014 I direktionen Ole Schou Mortensen I bestyrelsen Knud Andersen Winni Grosbøll Torben Blem Kofoed (formand) (næstformand) Leif Olsen Lotte Helms Kristian Kirk Mailand Torben Rønne-Larsen Bjarne Westerdahl Kim Westh Kenn Olsson Finn Thomsen Poul Bloch

12 11 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i ØSTKRAFT Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for ØSTKRAFT Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 19 i regnskabet, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med indregning og måling af produktionsanlæg i BIOKRAFT A/S og afregning af ubalancer i ØSTKRAFT Produktion A/S.

13 12 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Rønne, den 9. april 2014 Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Jens-Otto A. Sonne Henrik Westh Thorsen Statsautoriserede revisorer

14 13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for ØSTKRAFT Holding A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. I henhold til Årsregnskabslovens 86 stk. 4 udarbejdes der ikke pengestrømsopgørelse for moderselskabet. Opstillingen af årsrapporten er som følge af krav om digital indberetning tilpasset Erhvervsstyrelsens taksonomi. Dette har primært medført, at enkelte regnskabsposter er sammenlagt samt at benævnelserne er blevet mere generelle. Ændringen har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat, egenkapital eller balancesum Herudover er den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Ændring af regnskabsmæssige skøn I datterselskabet ØSTKRAFT Produktion A/S er skønnet over den forventede restbrugstid for reservekraftanlægget i blok 7 revurderet til 10 år i stedet for den tidligere skønnede tilbageværende restbrugstid på ca. 25 år. I henhold til lovgivningen er der ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal vedrørende tidligere år, men den resterende regnskabsmæssige værdi afskrives over den resterende forventede brugstid. I 2013 har det ændrede skøn reduceret resultatet efter skat og egenkapitalen med t.kr samt moderselskabets aktiver med t.kr og koncernens aktiver med t.kr og udskudt skat i koncernen med t.kr Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Resultatopgørelsen Bruttofortjeneste Bruttofortjenesten udgøres af selskabets nettoomsætning reduceret med vareforbrug, eksterne omkostninger og tillagt andre driftsindtægter. Nettoomsætningen medtages i resultatopgørelsen på tidspunkt for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt.

15 14 Anvendt regnskabspraksis Personaleomkostninger Til personaleudgifter henregnes omkostninger til løn og gager, pensioner og udgifter til social sikring for alle ansatte samt selskabet bestyrelse. Tjenestemandspensioner, der opkræves fra Regionskommunen, indregnes med det opkrævede beløb. Den estimerede fremtidige opkrævning af tjenestemandspensioner er oplyst under eventualforpligtelser. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktiviteter, herunder regnskabsmæssig gevinst og tab ved afhændelse af driftsmidler. Selskabsskatter Skat af årets indkomst omkostningsføres med 25% af virksomhedens resultat under hensyntagen til ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Selskabet og de i koncernen tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Selskabsskatten fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuldfordeling). Hensættelse til udskudt skat beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet. Udskudt skat opføres under hensættelser med den skatteprocent som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi forventes realiseret til. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages nedskrivningstest på goodwill, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill relaterer sig til. Goodwill nedskrives til det højeste af kapitalværdien og nettosalgsprisen for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill knytter sig til (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Goodwill afskrives lineært over en periode på 10 år, idet dette udgør ledelsens bedste skøn over den økonomiske levetid for merværdi knyttet til de underliggende investeringer. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen for egenproducerede anlægsaktiver omfatter løn- og materialeomkostninger m.v., der direkte er medgået til produktionen samt en andel af de produktionsomkostninger, der indirekte kan henføres hertil på baggrund af medgået tid.

16 15 Anvendt regnskabspraksis Der anvendes følgende åremål for afskrivninger: Ejendomme... Produktionsanlæg og maskiner... Driftsmidler... Brugstid Scrapværdi år år år 0 Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver. Kostprisen for finansielt leasede aktiver måles til det laveste beløb af anskaffelsespriserne ifølge leasingkontrakterne og nutidsværdien af leasingydelserne, opgjort på basis af leasingkontrakternes interne renter. Mindre ombygningsomkostninger, der ikke vurderes at medføre fremtidige økonomiske fordele, omkostningsføres. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital, med fradrag for koncerninterne avancer. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der hæftes for gælden hos kapitalandelen. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Posten udgøres primært af forudbetalt grundleje, løn samt CO2 kvoter. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Leasingforpligtelser Finansielle leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi baseret på de enkelte leasingkontrakters interne rente. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne låneprovenue med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og

17 16 Anvendt regnskabspraksis den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Egenkapital Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Forskellen mellem den regnskabsmæssige anskaffelsessum af datterselskaberne og disses indre værdi pr. statustidspunktet, optages i en særlig reserve i selskabets egenkapital. Finansielle instrumenter Selskabet og koncernen anvender renteswaps til at fastlåse renten på et bevilget banklån med variabel rente. Renteswaps måles til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier indgår som henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Finansielle instrumenter indgået til sikring af forventede fremtidige pengestrømme indregnes i egenkapitalen, indtil den sikrede transaktion gennemføres. Kursregulering til dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. De løbende afregninger medregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Koncernregnskab Koncernregnskabet omfatter ØSTKRAFT Holding A/S og dets 100% ejede datterselskaber: ØSTKRAFT Net A/S, Rønne ØSTKRAFT Produktion A/S, Rønne ØSTKRAFT Forsyning A/S, Rønne ØSTKRAFT EnergiService A/S, Rønne ØSTKRAFT Entreprise A/S, Rønne BIOKRAFT A/S, Rønne Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af ensartede beløb. Interne mellemregninger elimineres ved sammenlægningen. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver.

18 17 Anvendt regnskabspraksis Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt ved optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider: Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

19 18 Moderselskab Resultatopgørelse for 1. januar december 2013 Bruttofortjeneste... Personaleomkostninger... Afskrivninger... Resultat før finansielle poster... Resultat af kapitalandele i datterselskaber... Andre finansielle indtægter... Andre finansielle omkostninger... Resultat før skat... Skat af årets resultat... Årets resultat Note i kr ( ) ( ) 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (81.700) Der foreslås disponeret således: Overført resultat... Nettoopskrivning efter indre værdis metode... Forslag til udbytte... Disponeret i alt... ( )

20 19 Moderselskab Balance pr. 31. december 2013 Aktiver Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver: Ejendomme... Driftsmidler... 31/12-12 Note i kr Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i datterselskaber Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender: Tilgodehavende fra salg... Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder... Tilgodehavende selskabsskat... Andre tilgodehavender... Periodeafgrænsningsposter... Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere