Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT"

Transkript

1 Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG

2 SØNDERBORG Revision 01 Dato Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport Beregninger, baggrundsdokumenter, varighedskurver mv. Ref \F JJP Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F F JJP.doc

3 INDHOLD 1. Bilag 1 - Varmeplanatlas Data grundlag Resultater af BBR-registret Opvarmede bygningsmasse og areal Bygningstyper og alder Betydning af bygningens alder Varmeforsyningsformer Fjernvarme Resultater Varmeproduktion og CO2-emissioner Geografiske enheder Sønderborg by Augustenborg by Gråsten by Broager by Nordborg by Guderup by Svenstrup by Det åbne land Appendiks - Allokering af nettovarmebehov i kwh/m2 på BBR-udtræk Bilag 2 - Notat om scenarieanalyser Indledning Fjernvarme Sammenbinding af fjernvarmenet Udvidelse af fjernvarmenet Brændselsskift vedvarende energi kilder Energibesparelser og nybyggeri Konsekvens for fjernvarmen i Sønderborg Kommune Individuel opvarmning Konvertering til fjernvarme Skift af brændsel og opvarmningsmetode på individuelle anlæg Konsekvens for individuelt opvarmede bygninger i Sønderborg Kommune Den samlede konsekvens for bygningsopvarmning i Sønderborg Kommune Sønderborg Nordborg Augustenborg Broager Gråsten Bilag 3 Notat med økonomisk vurdering af alternativer Samfundsøkonomisk vurdering af produktionsanlæg i Sønderborg Kommune Forudsætninger for alle beregninger Samfundsøkonomi for solvarmeanlæg i Broager 3-2 Varmeplan Sønderborg -

4 3.2.1 Varmebehov Produktionsenheder Resultat Samfundsøkonomi for transmissionsledning ØST - Sønderborg - Nordborg Varmebehov Produktionsenheder Individuelt opvarmede bygninger Transmissionsnet Resultat - Reference og alternativ Resultat Reference og reference med transmissionsnet Samfundsøkonomi for biogasanlæg i Gråsten Varmebehov Produktionsenheder Resultat Bilag 4 oversigtskort fjernvarmeselskaber Bilag 5 Notat om individuel opvarmning (VE gruppen) Bilag 6 Varighedskurver EnergyPro Referencen Alternativet Bilag 7 Oversigtskort Naturgasforsynede områder DONG energy Bilag 8 Beregninger samfundsøkonomi Bilag 9 Beregninger varmeatlas 9-1 Varmeplan Sønderborg -

5 BILAG 1 - VARMEPLANATLAS 1.1 Data grundlag Opvarmningen af bygninger i Sønderborg Kommune sker i tre grupperinger: Fjernvarme Naturgas Anden individuel opvarmning Både fjernvarme og naturgas er netbaserede løsninger, og det har her været muligt at indsamle reelle forbrug for bygningsmassen i Sønderborg Kommune ved at tage kontakt til fjernvarmeværket og naturgasselskaber. Disse oplyste forbrug er dog overordnede værdier og ikke pr. bygning. For naturgassen gælder desuden, at denne både forsyner store dele af fjernvarmeværkerne samt bruges til procesvarme i diverse industrier. Der forefindes ingen registre, der opsamler reelle varmeforbrug for opvarmningen af individuelle forbrugere, og det skønnes for omfattende at opsamle disse data. Til gengæld tages der udgangspunkt i BBR-registret, der for hver eneste bygning i Sønderborg Kommune er opgjort opvarmningsform, bygget areal og art. Det er derfor med baggrund i opgørelser for bygningers varmeforbrug baseret på alder og brug muligt at bestemme et teoretisk varmeforbrug. Det bliver desuden muligt at opgøre varmeforbrugene geografisk samt sammenligne med de reelle værdier for fjernvarme og naturgas. Der bygges derfor en database på baggrund af BBR-dataene, hvor også varmebehovet er opgjort. 1.2 Resultater af BBR-registret På baggrund af antagelser og udregninger er følgende resultater fremkommet Opvarmede bygningsmasse og areal Det samlede datagrundlag fra BBR-registret indeholder informationer fra bygningsenheder som vist i tabel 1. Den overvejende del af registreringerne består af uopvarmede landbrugsbygninger, haller, garageanlæg, udhuse mv. Tilbage er der udtrukket bygningsenheder med et samlet areal på afrundet 7,06 mio. m 2 med operative data om deres varmeforsyning. Antal Bygningsbygninger areal m2 Med varmeforsyningsdata - Heraf varmeforsynet Uden varmeforsyning Sønderborg i alt Tabel 1 Oversigt over BBR-registrets datagrundlag Bygningstyper og alder Varmebehovet for hver opvarmet bygning afhænger udover størrelsen også af brugen af bygningen og alderen. Alderen er en afgørende faktor, da der gennem tiderne er sket en stor udvikling mht. isolering og bygningsmaterialer. Brugen af bygningerne fremgår af tabel 2 og alderen af tabel 3. Varmeplan Sønderborg -

6 1-2 Antal bygningsenheder BBR/Varmeatlas Alle Varmefors. Stuehuse til landbrugsejendom Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Døgninstitutioner Anden helårsbeboelse Avls- og driftsbygning Fabrikker, værksteder o.l El-, gas-, vand- og varmeværker Anden bygning til produktion Transport- eller garageanlæg Kontor, handel, lager, off. adm Hotel, restauration, frisør o Uspec. transport og handel Bibliotek, kirke, museum o.l Undervisning, forskning o.l Hospital, sygehus o.l Daginstitutioner Uspecificeret institution Sommerhuse Uspecificeret ferieformål Idrætshaller, klubhuse Kolonihavehuse 5 2 Uspecificeret fritidsformål Ikke-fordelt, uoplyst I alt Diverse uoplyst Alle bygninger Tabel 2 Brug af bygningsmassen i Sønderborg Kommune De identificerede opvarmede bygningsenheder i Sønderborg Kommune med et samlet etageareal på 7,07 mio. m 2 er i tabel 3 aldersmæssigt sammenlignet med hele landet. Tabellen viser, at bygningsmassen i Sønderborg Kommune udgør ca. 1 % af landets samlede opvarmede bygningsmasse, og at Sønderborg Kommune i øvrigt har en bygningsmasse, der ligner landsgennemsnittet. Varmeplan Sønderborg -

7 1-3 Periode Hele landet Sønderborg Kommune Opførelse Opførelse Opførelse eller seneste ombygning Areal Fordeling Areal Fordeling Areal Fordeling Mio. m2 Mio. m2 Mio. m2 Før % 1,73 24 % 0,66 9 % % 0,50 7 % 0,27 4 % % 0,59 8 % 0,38 5 % % 1,54 22 % 1,13 16 % % 0,84 12 % 0,96 14 % % 1,25 18 % 2,66 38 % % 0,61 9 % 1,01 14 % I alt % 7, % 7, % Tabel 3 Sammenligning af bygningsmassens alder med landsgennemsnittet Det er antaget, at hvis bygningen er renoveret, så er bygningens varmeforbrug også ændret til året for renoveringen. BBR-registret indeholder både data for primær og sekundær opvarmning. Det er valgt, at hvis en bygning har sekundær opvarmning, så dækker denne 10 % af bygningens varmebehov. Varmebehovet er bestemt ud fra en undersøgelse af faktiske bygningers varmebehov fordelt på art og alder. Se afsnit Betydning af bygningens alder Nøgletallene baserer sig på det specifikke varmebehov, der er estimeret ud fra bygningernes alder og anvendelse. Tabel 4 viser det aldersafhængige specifikke varmeforbrug for alle bygninger i Sønderborg Kommune. Enhed: kwh/m 2 netto < >1998 Boliger 197,9 194,7 178,8 146,0 143,1 133,6 102,8 Handel og service 166,1 164,8 157,1 134,2 127,1 121,1 102,3 Industri 120,6 120,2 120,2 101,0 100,5 82,2 78,4 Landbrug 45,0 45,0 45,0 36,2 36,1 28,6 23,9 Tabel 4 - Specifikt varmeforbrug i Sønderborg Kommune i afhængighed af bygningsalder eller seneste ombygning Figur 1 viser med søjler den samlede bygningsmasse på 7,07 mio. m 2 fordelt efter bygningstype og bygningsalder eller seneste ombygning. Desuden viser Figur 1 med linier det samlede nettovarmeforbrug på 934 GWh/år fordelt efter bygningsalder eller seneste ombygning. Varmeplan Sønderborg -

8 1-4 Forhold mellem varmebehov og opvarmet areal Opvarmet areal (1000m²) Samlet varmebehov (GWh) Boliger Handel og service Industri Landbrug Varme Figur 1 Fordeling af bygningsmassen og nettovarmeforbrug efter alder Varmeforsyningsformer I Figur 2 er nettovarmeforbruget fordelt efter BBR s kategoriseringer af varmeinstallationer. De overvejende varmeinstallationer er fjernvarme og centralvarme med én fyringsenhed, men også elvarme udgør en vis andel. Varmebehovet fordelt efter varmeinstallation Varmebehov (GWh) Centralvarme (1 enhed) Centralvarme (2 enheder) El-ovne Fjernvarme Gasradiatorer Ovne Varmepumpe Boliger Handel og service Industri Landbrug Figur 2 Nettovarmeforbruget fordelt efter varmeinstallation Der er bygninger, der bruger en sekundær opvarmningsform. Dette svarer til 17 % af de opvarmede bygninger. Som Figur 3 viser, den helt overvejende supplerende varmeinstallation ovne med fast brændsel svarende til almindelige brændeovne der fyres med brænde. Varmeplan Sønderborg -

9 1-5 Fordeling af supplerende varmeinstallationer 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Biogasanlæg El-ovne Gasradiatorer Ovne, fast Ovne, flydense Pejs Solpaneler Varmepumpe Andet Figur 3 Fordeling af supplerende varmeinstallation (efter nettovarmeforbrug) Fjernvarme Data baseret på BBR-data er teoretiske. Det betyder, at de ikke nødvendigvis er retvisende. Der er derfor indsamlet reelle værdier hvor muligt. Dette er det blandt andet for fjernvarmetilsluttede kunder. I flg. BBR-registret kan fjernvarmebehovet udregnes til 359 GWh an forbruger, hvilket med et estimeret varmetab i fjernvarmenettet på 20 % giver en varmeproduktion på 431 GWh. Den oplyste varmeproduktion til fjernvarmenettene i Gråsten, Nordborg, Augustenborg, Broager og Sønderborg er i et normalår 384 GWh mens varmesalget til forbrugere for disse værker udgør 300 GWh. Dette giver en forskel på 11 % i forhold til BBR-registret. Den oplyste varmeproduktion fra fjernvarmeprocenterne er herefter brugt i efterfølgende. 1.3 Resultater Nøgletal for de identificerede opvarmede bygningsenheder i Sønderborg Kommune er samlet i Tabel 5. Bygningsenhederne er opdelt i 4 typer: Bolig, Handel og service, Industri og Landbrug. Enhed Bolig Handel Industri Landbrug I alt Bygningsenheder* Stk Samlet bygningsareal Mio. m2 4,7 1,47 0,720 0,213 7,07 Samlet nettovarmebehov** GWh ,9 6, Nettovarmebehov kwh/m Forbrug MWh/bygn. 23,0 67,5 87,1 14,4 27,8 Tabel 5 Nøgletal for varmeforsynede bygninger i Sønderborg Kommune * Da nogle bygningsenheder både har erhverv og boligareal tælles det dobbelt, derfor er der flere bygningsenheder (31.318) i forhold til de oprindeligt opgjorte (30.221) ** Den teoretisk bestemte fjernvarmeproduktion er erstattet af den oplyste og fordelt på bygningskategorierne efter samme %-vise fordeling som før. Der er således et samlet nettovarmebehov til rumopvarmning og varmt brugsvand på i alt 872 GWh for et normalår, hvilket betyder, at nettovarmebehovet er 123 kwh/m² og det svarer til et gennemsnitligt forbrug på 27,8 MWh per bygningsenhed. Varmebehovet for Sønderborg Kommune fordelt på varmekilde kan ses af Figur 4. Varmeplan Sønderborg -

10 1-6 Sønderborg kommune Varmebehov (MWh) Oliefyr Naturgasfyr Halm og træ fyr Elovn Solpaneler Varmepumper Fjernvarme Boliger Handel og service Industri Landbrug Figur 4 Fordeling varmebehovet i Sønderborg Kommune på overordnede opvarmningsformer Varmeproduktion og CO2-emissioner Varmebehovet i Sønderborg Kommune til opvarmning er 872 GWh, hvoraf 300 GWh kommer fra fjernvarmebaserede systemer, mens de resterende 572 GWh produceres an forbruger. Brændsel Varmeproduktion Der produceres 384 GWh fjernvarme hvilket betyder at det gennemsnitlige varmetab er 22%. Den samlede varmeproduktion er derfor 956 GWh varme. En del af fjernvarmen fremkommer i samproduktion med elektricitet. Det er derfor valgt kun at medtage den brændselsmængde, der ud fra en samfundsmæssig vurdering er en følge af varmeproduktionen på de decentrale værker set i forhold til, at naturgassen blev brugt bedst muligt på et centralt værk. Som en tilnærmelse kunne anvendes effektiviteten 2,0, som benyttes i værktøjet CO2-beregneren, offentliggjort af KL. Da der er behov for at skelne mellem effektiviteten af store og små anlæg, har vi valgt at forfine metoden ved at sammenligne de decentrale gasfyrede værker med et centralt gasfyret kedelanlæg. Brændselseffektivitet Fjernvarme Naturgas Motor MWh 125 % kedel MWh 95 % Affald MWh 183 % Individuel Centralvarme fra eget anlæg Elektricitet MWh 100 % Fast brændsel * MWh 80 % Flydende brændsel ** MWh 80 % Halm MWh 80 % Naturgas MWh 80 % Centralvarme med to fy Elektricitet MWh 100 % Varmeplan Sønderborg -

11 1-7 Fjernvarme ringsenheder Brændsel Varmeproduktion Brændselseffektivitet Fast brændsel MWh 80 % Flydende brændsel MWh 80 % Halm MWh 80 % Naturgas MWh 80 % El ovne Elektricitet MWh 100 % Gasradiatorer Naturgas MWh 100 % Ovne Fast brændsel MWh 80 % Flydende brændsel MWh 80 % Varmepumpe Elektricitet MWh 300 % Biogasanlæg Biogas 1 1 MWh 100 % Pejs Fast brændsel MWh 60 % Solpaneler 324 MWH 0 % I alt MWh Tabel 6 Nøgletal Brændselsforbrug ved produktion af varme i Sønderborg Kommune * Flydende brændsel antages udelukkende at være olie ** Fast brændsel antages at være træ Den samlede brændselsforbrug ved varmeforsyning til Sønderborg Kommune opgjort på brændsler fremgår af Tabel 7. Individuel opvarmning, CO2-udledning Brændselsbehov CO2-faktor CO2-udledning Elektricitet MWh 832 kg/mwh tons Fast brændsel MWh 0 kg/gj 0 tons Flydende brændsel MWh 74 kg/gj tons Halm MWh 0 kg/gj 0 tons Naturgas MWh 57 kg/gj tons Biogas 1 MWh 0 kg/gj 0 tons Sol 0 MWh 0 kg/gj 0 tons Total Tons Fjernvarme, CO2.udledning Brændsel CO2-faktor CO2-udledning Naturgas MWh 57 kg/gj tons Affald MWh 18 kg/gj tons Total tons Samlet CO2-udledning Sønderborg tons Tabel 7 CO2-udledning på baggrund af den brugte brændsel til opvarmning i Sønderborg Kommune Det bemærkes, at den opgjorte CO2 emission på \F JJP tons fra affaldsforbrændingen er fastsat iht. Energistyrelsens vejledning. Denne emission knytter sig til behand- Varmeplan Sønderborg -

12 1-8 lingen af affaldet ved forbrænding og bør derfor henføres til affaldssektoren. Udnyttelse af affaldsvarmen til opvarmning frem for at bortkøle varmen medfører ikke noget merudslip af CO Geografiske enheder På baggrund af BBR-registret er det muligt at opdele de enkelte bygninger efter deres geografiske placering. Det er derfor muligt at se på varmeforsyningen af enkelte byer og områder i Sønderborg Kommune, som har speciel interesse. En større tabel over byerne kan findes i bilag 2. Bilag 2 indeholder ubehandlede med fejlrettede BBR-data mens graferne i kapitel 5 behandlede BBR-data. Følgende byer er opgjort, Sønderborg Augustenborg Gråsten Broager Nordborg Guderup Svenstrup Ved afgrænsningen af byerne er der medtaget bygninger der ligger uden for de eksisterende forsyningsområder, således at evt. potentialer for konverteringer i de pågældende byer klarlægges Sønderborg by Sønderborg by er den største by i Sønderborg Kommune. Sønderborg by har opvarmede bygninger med et samlet areal på m². Det samlede varmebehov i Sønderborg by er udregnet til 324 GWh, hvoraf 73 % er forsynet med fjernvarme, mens 63 % af varmebehovet kommer fra boliger. Fordelingen af det teoretiske varmebehov fremgår at Figur 5. Sønderborg by Teoretisk varmebehov (MWh) Oliefyr Naturgasfyr Halm eller træ fyr Elovn Solpaneler Varmepumper Andet Fjernvarme Boliger Handel og service Industri Landbrug Figur 5 Fordeling varmebehovet i Sønderborg by på overordnede opvarmningsformer Augustenborg by Augustenborg by ligger på Als lidt nordøst for Sønderborg. Augustenborg har opvarmede Varmeplan Sønderborg -

13 1-9 bygninger med et samlet areal på m². Det samlede varmebehov i Augustenborg by er udregnet til 32 GWh, hvoraf 73 % er forsynet med fjernvarme, mens 74 % af varmebehovet kan relateres til boliger. Fordelingen af det beregnede varmebehov fremgår at Figur 6. Augustenborg by Teoretisk varmebehov (MWh) Oliefyr Naturgasfyr Halm eller træ fyr Elovn Solpaneler Varmepumper Andet Fjernvarme Boliger Handel og service Industri Landbrug Figur 6 Fordeling varmebehovet i Sønderborg by på overordnede opvarmningsformer Gråsten by Gråsten ligger på Jylland mod sydvest. Gråsten har opvarmede bygninger med et samlet areal på m². Det samlede varmebehov i Gråsten by er udregnet til 70 GWh, hvoraf 41 % er forsynet med fjernvarme, mens 71 % af varmebehovet kan relateres til boliger. Fordelingen af det beregnede varmebehov fremgår af Figur 7. Graasten by Teoretisk varmebehov (MWh) Oliefyr Naturgasfyr Halm eller træ fyr Elovn Solpaneler Varmepumper Andet Fjernvarme Boliger Handel og service Industri Landbrug Figur 7 Fordeling varmebehovet i Sønderborg by på overordnede opvarmningsformer Varmeplan Sønderborg -

14 Broager by Broager ligger mellem Gråsten og Sønderborg på Jyllandssiden. Broager by har opvarmede bygninger med et samlet areal på m². Det samlede varmebehov i Broager by er udregnet til 32 GWh, hvoraf 70 % er forsynet med fjernvarme, mens 83 % af varmebehovet kommer fra boliger. Fordelingen af det beregnede varmebehov fremgår af Figur 8. Broager by Teoretisk varmebehov (MWh) Oliefyr Naturgasfyr Halm eller træ fyr Elovn Solpaneler Varmepumper Andet Fjernvarme Boliger Handel og service Industri Landbrug Figur 8 Fordeling varmebehovet i Sønderborg by på overordnede opvarmningsformer Nordborg by Nordborg ligger nordligst på Als. Nordborg har opvarmede bygninger med et samlet areal på m². Det samlede varmebehov i Nordborg by er udregnet til 99 GWh, hvoraf 32 % er forsynet med fjernvarme, mens 63 % af varmebehovet kan relateres til boliger. Fordelingen af det varmebehovet fremgår af Figur 9. Nordborg by Teoretisk varmebehov (MWh) Oliefyr Naturgasfyr Halm eller træ fyr Elovn Solpaneler Varmepumper Andet Fjernvarme Boliger Handel og service Industri Landbrug Varmeplan Sønderborg -

15 1-11 Figur 9 Fordeling varmebehovet i Sønderborg by på overordnede opvarmningsformer Guderup by Ligger mellem Nordborg og Sønderborg på Als. Guderup har opvarmede bygninger med et samlet areal på m². Det samlede varmebehov i Guderup by er udregnet til 27 GWh, hvoraf 66 % er forsynet med naturgas, mens 77 % af varmebehovet kan relateres til boliger. Fordelingen af det opgjorte varmebehov fremgår af Figur 10. Guderup by Teoretisk varmebehov (MWh) Oliefyr Naturgasfyr Halm eller træ fyr Elovn Solpaneler Varmepumper Andet Fjernvarme Boliger Handel og service Industri Landbrug Figur 10 Fordeling varmebehovet i Sønderborg by på overordnede opvarmningsformer Svenstrup by Svenstrup by ligger lidt nord for Guderup mellem Sønderborg og Nordborg. Svenstrup har 261 opvarmede bygninger med et samlet areal på m². Det samlede varmebehov i Svenstrup by er udregnet til 6 GWh, hvoraf 64 % er forsynet med naturgas, mens 85 % af varmebehovet kan relateres til boliger. Fordelingen af det opgjorte varmebehov fremgår af Figur 11. Varmeplan Sønderborg -

16 1-12 Svenstrup by Teoretisk varmebehov (MWh) Oliefyr Naturgasfyr Halm eller træ fyr Elovn Solpaneler Varmepumper Andet Fjernvarme Boliger Handel og service Industri Landbrug Figur 11 Fordeling varmebehovet i Sønderborg by på overordnede opvarmningsformer Det åbne land Det åbne land defineres her som alt, der ikke er indeholdt i ovennævnte byer. Det samlede varmebehov i det åbne land er udregnet til 337 GWh, hvoraf 72 % er forsynet med enten oliefyr eller naturgas, mens 84 % af varmebehovet totalt set kan relateres til boliger. Fordelingen af det opgjorte varmebehov fremgår af Figur 12. Det åbne land Teoretisk varmebehov (MWh) Oliefyr Naturgasfyr Halm eller træ fyr Elovn Solpaneler Varmepumper Andet Fjernvarme Boliger Handel og service Industri Landbrug Figur 12 Fordeling varmebehovet i Sønderborg by på overordnede opvarmningsformer Varmeplan Sønderborg -

17 Appendiks - Allokering af nettovarmebehov i kwh/m2 på BBR-udtræk Ekskl. nybyggeri efter 2006 År for opførelse -> Anvend kode < > Stuehuse til landbrugsejendom Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Døgninstitutioner Anden helårsbeboelse Avls- og driftsbygning Fabrikker, værksteder o.l El-, gas-, vand- og varmeværker Anden bygning til produktion Transport- eller garageanlæg Kontor, handel, lager, off. adm Hotel, restauration, frisør o Uspec. transport og handel Bibliotek, kirke, museum o.l Undervisning, forskning o.l Hospital, sygehus o.l Daginstitutioner Uspecificeret institution Sommerhuse Uspecificeret ferieformål Idrætshaller, klubhuse Kolonihavehuse Uspecificeret fritidsformål Garage 1-2 køretøjer Carport mv Udhus Varmeplan Sønderborg -

18 BILAG 2 - NOTAT OM SCENARIEANALYSER 2.1 Indledning Sønderborg Kommune ønsker, at den geografiske kommune bliver CO 2 -neutral i 2029 indenfor energiområdet. Dette gælder således også for varmeforsyningen til bygningsmassen i Sønderborg Kommune. I varmeatlaset for Sønderborg Kommune fremgår status for Den samlede udledning af CO 2 ækvivalenter relateret til opvarmningsformål udgør på kommunalt plan tons. Heraf kan tons relateres til fjernvarmen og tons til individuel opvarmning. Emissionen fra fjernvarmen kan opdeles i tons, som hidrører fossile brændsler og tons, som hidrører fra affaldsbehandlingen, og dermed ikke reelt bør belaste kommunens opvarmningssektor. Resultatet fra andre analyser, herunder Varmeplan Danmark og Samsø som energineutral ø viser, at det med kendt teknologi og indenfor rimelige økonomiske rammer er muligt at gøre opvarmningssektoren næsten helt CO 2 neutral. For at opnå en CO 2 -neutral kommune indenfor energiområdet er det derfor nødvendigt at se nøje på varmeforsyningen, både den individuelle og fjernvarmen. I energiplanen for Sønderborg vil den resulterende CO 2 emission fra opvarmningen således, sammen med CO 2 emissionen fra elforbruget, fra transportsektoren og fra de industrielle processer i princippet, skulle modsvares af lokal produktion af CO 2 neutral el baseret på vind og biomasse mv. Denne rapport er en gennemgang af et muligt varmeforsynings-scenarie og dets konsekvenser. De økonomiske aspekter vedr. omstilling af en del af forsyningen er behandlet i afsnit 3. Denne rapport tager udgangspunkt i de faktiske forhold i Sønderborg. Det vil sige allerede bygget kapacitet og vedtagne ændringer. Hertil kommer ændringer, der kan fremme en stort set CO 2 - neutral varmesektor i 2029 på den mest økonomiske måde for samfundet. I notatet er beskrevet ét muligt scenarie, som kan bidrage til opfyldelsen af målsætningen. 2.2 Fjernvarme Fjernvarmesystemer er en fordel i tætte bymæssige områder, da investeringerne og varmetabene i de nye fjernvarmeledninger her kan holdes på et acceptabelt niveau, samtidig med at varmebehovene er større, og der derfor kan investeres i større og mere effektive enheder. De nuværende fjernvarmesystemer i Sønderborg Kommune er: Sønderborg Fjernvarme Affaldskraftvarme, naturgasmotor og naturgaskedler Brændsler udgøres af 47 % affald og 53 % naturgas Produktionen inklusiv nettab udgør 258 GWh produceret varme Fjernvarmens dækningsgrad i den bymæssige bebyggelse ved Sønderborg udgør 73 % af varmebehovet Nettabet er 21 % af varmeproduktionen an net Nordborg Fjernvarme 1 Naturgasmotor (Nordborg Kraftvarme) Naturgaskedler (Varmecentralerne) Brændsler udgøres af 100 % naturgas Produktionen inklusiv nettab udgør 40 GWh produceret varme 1 Fjernvarmesystemet i Nordborg består i praksis af varmecentralerne: Nordborg, Havnbjerg og Langesø. Varmeplan Sønderborg -

19 2-2 Fjernvarmens dækningsgrad i Nordborgområdet udgør 32 % af varmebehovet Nettabet er estimeret til 23 % af varmeproduktionen an net, hvilket svarer til gennemsnittet af fjernvarmeværkerne Gråsten fjernvarme Naturgasmotor og naturgaskedler Brændsler udgøres af 100 % naturgas Produktionen inklusiv nettab udgør 28 GWh produceret varme Fjernvarmens dækningsgrad i Gråsten området udgør 41 % af varmebehovet Nettabet er 25 % af varmeproduktionen an net Augustenborg fjernvarme Naturgasmotor og naturgaskedler Brændsler udgøres af 100 % naturgas Produktionen inklusiv nettab udgør 24 GWh produceret varme Fjernvarmens dækningsgrad i Augustenborg området udgør 74 % af varmebehovet Nettabet er 18 % af varmeproduktionen an net Broager fjernvarme Naturgasmotor og naturgaskedler Brændsler udgøres af 100 % naturgas Produktionen inklusiv nettab udgør 21 GWh produceret varme Fjernvarmens dækningsgrad i Broagerområdet udgør 70 % af varmebehovet Nettabet er 25 % af varmeproduktionen an net På baggrund af den nuværende situation kan der tages der stilling til potentialet i 3 løsningsfilosofier: Ændret brændsel/energikilde Ændret produktionsform (varme/el) Udvidelse af fjernvarmenettene Sammenbinding af fjernvarmenet Ved at ændre brændselsvalget fra naturgas til CO 2 -neutrale brændsler og energikilder vil CO 2 - emissionerne gå mod nul for fjernvarmedelen. Effektiviteten og størrelsen af de nye varmeproducerende enheder kan optimeres ved at sammenbinde fjernvarmenettene. Eventuelle uforbundne bystrukturer samt overskudsvarme kan i samme forbindelse også kobles på det nye transmissionsnet. Endelig ligger der et stort potentiale i at udvide de enkelte fjernvarmenet. En udvidelse af fjernvarmesystemet i Sønderborg Kommune betyder, at det bliver muligt at placere nye varmeproducenter, hvor forholdene er mest gunstige samt at disse anlæg kan bygges større. Udvidelse af fjernvarmenettene giver en større energibehovstæthed. 78 % af de individuelt opvarmede forbrugere i Sønderborg Kommune er fyret med olie eller naturgas. En konvertering til fjernvarme for en stor del af disses vedkommende vil derfor betyde en omlægning til mere effektiv og CO 2 -neutral varmeproduktion Sammenbinding af fjernvarmenet Sønderborg og Nordborg fjernvarmenet er de to største fjernvarmenet i kommunen. Augustenborg Fjernvarme, Danfoss samt flere mindre byer er placeret på strækning imellem disse to selskaber. Der vil være fordele forbundet med en sammenbygning af fjernvarmesystemerne i Sønderborg og Nordborg samt mellemliggende byer med en transmissionsledning. Fordelene består dels i muligheden for overførsel af overskudsvarme og CO 2 neutral solvar- Varmeplan Sønderborg -

20 2-3 me/geotermisk varme fra Sønderborg, og dels muligheden for udveksling af kapacitet, således at nettene på længere sigt udnytter kapacitet i de tilkoblede byer, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Der arbejdes desuden pt. med mulighederne for udnyttelse af biogas til varmeproduktion flere steder på Als. Varmeproduktionen baseret på biogas fra disse anlæg kan med stor fordel indføres på transmissionsledningen. Derudover er der kortlagt flere mulige overskudsvarmekilder (Industri) i området som kan kobles på nettet. En transmissionsledning kan typisk med stor fordel kombineres med lokale varmelagre. Derved er det muligt at reducere effekten betydeligt på transmissionsledningen hvorved såvel distributionsudgifter/varmetabet fra ledningen kan reduceres. Transmissionsledning ØST - Sønderborg Augustenborg - Nordborg: Transmissionsledningen udbygges fra Sønderborg til Nordborg via Augustenborg, Guderup, Svenstrup og Danfoss. Der oprettes fjernvarmedistributionsnet i Guderup og Svenstrup for at udnytte fjernvarme. En udbygning af fjernvarmenettet i Nordborg vil øge grundlaget for transmissionsledningen yderligere. Transmissionsledningen kan etableres i 2012, samtidigt som det geotermiske anlæg står færdigt, således at dette anlæg kan udnyttes maksimalt. Den foreslåede placering af transmissionsledningen er illustreret på følgende figur. Figur 13 Forslag til placering af transmissionsledning øst - Sønderborg - Danfoss - Nordborg Transmissionsledningen vil med de foreslåede tilslutningspunkter få en samlet længde på 25,7 km og kan forventes at få et nettab i størrelsesordenen 8 % af varmeproduktionen an net ved fuld udbygning. Varmeplan Sønderborg -

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Resume Energiforhold: Strategi for omlægning til vedvarende energi: Opvarmning og proces:

Resume Energiforhold: Strategi for omlægning til vedvarende energi: Opvarmning og proces: Resume Samsø er en del af Århus amtskommune, og er forbundet hermed via daglige færgeforbindelser fra Hou og Kalundborg. Samsøs areal er på 11.400 ha, hvoraf ca. 75 % udgøres af land og skovbrugsarealer.

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere