Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009"

Transkript

1 Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards - IFRS), som er udgivet af International Accounting Standards Board (IASB), samt fortolkninger udgivet af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), således som de er godkendt af Europa-Kommissionen til anvendelse i EU, i den svenske årsregnskabslov (ÅRL, Årsredovisningslagen) samt til finansiel rapportering RFR 1.2: Supplerende regnskabsaflæggelse for koncerner fra det svenske Råd for finansiel rapportering (Rådet för finansiell rapportering). Moderselskabet anvender samme regnskabspraksis som koncernen med undtagelse af de tilfælde, der er angivet i afsnittet Noter, moderselskabet, Note 1 Anvendt regnskabspraksis. De afvigelser, der måtte forekomme mellem moderselskabets og koncernens praksis, skyldes begrænsninger i mulighederne for at anvende IFRS i moderselskabet som følge af den svenske årsregnskabslov (ÅRL) og svensk lov om sikring af pensionsforpligtelser(tryggandelagen) og i visse tilfælde skatteforhold. Forudsætninger for udarbejdelse af moderselskabets og koncernens finansielle rapporter Moderselskabets funktionelle valuta er svenske kroner, som også er rapporteringsvalutaen for moderselskabet og for koncernen. Det betyder, at de finansielle rapporter præsenteres i svenske kroner (SEK). Samtlige beløb er, hvis ikke andet er angivet, afrundet til nærmeste million. Aktiver og gæld er opgjort til historiske kostpriser med undtagelse af visse finansielle aktiver og forpligtelser, som er anført til dagsværdi. De finansielle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, består af derivatinstrumenter, finansielle aktiver klassificeret som finansielle aktiver målt til dagsværdi i resultatopgørelsen eller som finansielle aktiver disponible for salg (se beskrivelse af kategorierne nedenfor under afsnittet Finansielle instrumenter ). Anlægsaktiver og afhændelsesgrupper, som besiddes med henblik på salg, indregnes til den laveste værdi af henholdsvis den tidligere regnskabsmæssige værdi og dagsværdien med fradag af salgsomkostninger. Præsentation af de finansielle rapporter i overensstemmelse med IFRS kræver, at virksomhedsledelsen foretager skøn, vurderinger og antagelser, som påvirker den anvendte regnskabspraksis og de indregnede beløb for aktiver, gæld, indtægter og omkostninger. Vurderingerne og antagelserne er baseret på historisk erfaring og et antal andre faktorer, som under de givne forhold menes at være rimelige. Resultatet af disse vurderinger og antagelser anvendes derefter til at vurdere de regnskabsmæssige værdier for aktiver og gæld, som ikke ellers fremgår tydeligt af andre kilder. Det faktiske udfald i fremtiden kan afvige fra disse vurderinger og skøn. Vurderingerne og antagelserne gennemgås regelmæssigt. Ændringer af vurderinger indregnes i den periode, hvor ændringen foretages, såfremt ændringen kun påvirker denne periode, eller i den periode, hvor ændringen foretages, og fremtidige perioder, såfremt ændringen påvirker både den aktuelle periode og fremtidige perioder. Skøn, der foretages af virksomhedsledelsen i forbindelse med anvendelsen af IFRS, og som har betydelig indvirkning på de finansielle rapporter og foretagne vurderinger, og som kan medføre væsentlige justeringer i de efterfølgende års finansielle rapporter, er beskrevet nærmere i note 2, Væsentlige skøn og vurderinger samt i de respektive noter, hvor der er anvendt vurderinger. Den angivne regnskabspraksis for koncernen er anvendt konsekvent for samtlige perioder, som præsenteres i koncernens finansielle rapporter. Koncernens regnskabspraksis er anvendt konsekvent på rapportering og konsolidering af datterselskaber, associerede virksomheder og joint venture-virksomheder. Ændret regnskabspraksis Ny regnskabspraksis, som er trådt i kraft og anvendes i løbet af året IFRS 8 Forretningssegmenter indebærer, at segmentregnskabet tager udgangspunkt i ledelsens segmentrapportering. Ændringer til IAS 1 Præsentation af årsregnskaber omhandler en ny opstillingsform for resultatopgørelsen og ændret håndtering af ændringer i egenkapitalen. Samtidig med denne delårsrapport er der indført Rapport over det samlede resultat. IAS 23 Låneomkostninger foreskriver aktivering af låneomkostninger, der kan henføres til indkøb, konstruktion og produktion af aktiver, som kræver betydelig tid at færdiggøre. Virksomhedens art og koncernens finansiering af udviklingsarbejde har hidtil ikke foranlediget nogen aktivering af låneomkostninger. IAS 39 Finansielle instrumenter forklarer, hvordan regnskabsaflæggelse og måling af udstedte sikringsinstrumenter skal foretages i relation til faktiske værdiændringer eller ændringer i pengestrømme i finansielle instrumenter. Der er ikke foretaget omklassificering eller ændret måling som følge af ændringer i regelsættet. Fra 2010 gælder nedenstående nye og ændrede principper, som kan komme til at påvirke de finansielle rapporter: IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger foreskriver ændrede regler for fastsættelse af goodwill i regnskabet. IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber omhandler, hvordan forandringer i ejerandele i datterselskaber skal behandles med hensyn til goodwill, overskud og tab som følge af ejerændringer. Anvendelsen af den nye IFRS 3 kommer til at få en vis indvirkning på koncernens stilling og resultat i forbindelse med fremtidige fusioner med hensyn til overtagelsesomkostninger til rådgivning og konsultationer i forbindelse med overtagelser, som ikke længere kan aktiveres som overtagelsesomkostning. Opstillingsformen for koncernens resultat er blevet suppleret med Rapport om samlet resultatopgørelse, og Rapport om ændringer i egenkapitalen er blevet ændret. Øvrige kommende ændringer anses ikke at få væsentlig indvirkning på koncernens økonomiske stilling og resultat. Selskabet har valgt ikke på forhånd at anvende ny og ændret regnskabspraksis eller forbedringer til standarder ( Improvements to IFRSs ). Segmentrapportering Et segment er en regnskabsmæssig identificerbar del af koncernen, som udgøres af virksomhedsområder eller geografiske områder. Et segment identificeres ved, at det tilbyder et samlet sortiment af produkter og tjenester, der er udsat for risici og muligheder, som adskiller sig fra andre segmenter. Segmentregnskabet tager udgangspunkt i ledelsens rapportering af segmenter. Posten Norden-koncernens inddeling i segmenter bygger på Posten Nordens opgave, nemlig at levere samfundsomfattede brev- og pakketjeneste i respektive Sverige og Danmark, og dens virksomhedsidé, som er at tilbyde informationslogistik og logistiktjenester i Norden. Information om primære segmenter overlades til koncernen. 1

2 Klassificering m.m. Anlægsaktiver og langfristet gæld består i alt væsentligt udelukkende af beløb, som forventes at blive inddrevet eller betalt efter mere end tolv måneder regnet fra balancedagen. Omsætningsaktiver og kortfristet gæld i moderselskabet og koncernen består i alt væsentligt udelukkende af beløb, som forventes at blive inddrevet eller betalt inden tolv måneder regnet fra balancedagen. Konsolideringsprincipper Det svenske Näringsdepartementet og det danske Transportministerium meddelte den 2. februar 2009, at parterne havde indgået en aftale om en fusion af Posten AB og Post Danmark A/S i form af et joint venture mellem den svenske og den danske stat. Ejerne stiftede et nyt selskab, Posten Norden AB, som blev moderselskab i den fælles koncern med virkning fra den 24. juni Koncernerne Posten AB og Post Danmark A/S er konsolideret med virkning fra den 1. juli Fusionen er gennemført i overensstemmelse med den såkaldte carry over-metode, som betyder, at de sammenlagte nettoaktiver er indregnet i overensstemmelse med de tal, der var bogført hos Posten AB og Post Danmark A/S på tidspunktet for sammenlægningen. Datterselskaber Datterselskaber er virksomheder, som er under bestemmende indflydelse af Posten Norden AB. Dette indebærer direkte eller indirekte en ret til at udforme en virksomheds finansielle og operative strategier med henblik på at opnå økonomiske fordele. Ved bedømmelsen af om der foreligger bestemmende indflydelse, tages der hensyn til potentielle stemmeberettigede aktier, som straks kan udnyttes eller konverteres. Datterselskaber behandles regnskabsmæssigt efter overtagelsesmetoden. Metoden indebærer, at overtagelse af et datterselskab betragtes som en transaktion, hvorigennem koncernen indirekte erhverver dattervirksomhedens aktiver og overtager dets gæld og eventualforpligtelser. Den koncernmæssige kostpris fastsættes via en overtagelsesanalyse i forbindelse med overtagelsen. I analysen fastsættes dels kostprisen for aktierne eller virksomheden, dels dagsværdien på overtagelsesdagen af erhvervede identificerbare aktiver og overtagen gæld og eventualforpligtelser. Kostprisen for henholdsvis datterselskabsaktierne og virksomheden er de dagsværdier pr. overdragelsesdagen for aktiver, kommende eller overtagen gæld og udstedte egenkapitalinstrumenter, som gives som vederlag i udbytte for de overtagne nettoaktiver, samt transaktionsomkostninger, som er direkte forbundne med overtagelsen. Forskellen mellem kostprisen for datterselskabsaktierne og dagsprisen på det erhvervede aktiv, overtagen gæld og eventualforpligtelser er den koncernmæssige goodwill. Datterselskabers finansielle rapporter indgår i koncernregnskabet med virkning fra overtagelsestidspunktet til den dato, hvor den bestemmende indflydelse ophører. Associerede virksomheder Associerede virksomheder er de virksomheder, i hvilke koncernen har en betydelig, men ikke en bestemmende indflydelse på den driftsmæssige og finansielle ledelse, sædvanligvis gennem en aktiebesiddelse på mellem 20 og 50 % af stemmerne. Med virkning fra det tidspunkt, hvor den betydelige indflydelse erhverves, optages aktier i associerede virksomheder efter den indre værdis metode i koncernregnskabet. Den indre værdis metode indebærer, at den i koncernen opgjorte værdi på aktierne i den associerede virksomhed svarer til koncernens andel i den associerede virksomheds egenkapital samt koncernmæssig goodwill og andre eventuelle tilbageværende værdier af koncernmæssig over- og underværdi. I koncernens resultatopgørelse indgår koncernens andel i den associerede virksomheds nettoresultat, justeret for eventuelle afskrivninger, nedskrivninger eller opløsninger af erhvervede over- og underværdier. Udbytter modtaget fra associerede virksomheder mindsker investeringens regnskabsmæssige værdi. Koncernens kostpris, goodwill og eventuelle over- og underværdier fastsættes på samme måde som for datterselskaber ved hjælp af en overtagelsesanalyse (se beskrivelse ovenfor i Datterselskaber ). Den indre værdis metode anvendes frem til det tidspunkt, hvor den betydelige indflydelse ophører. Joint ventures Joint ventures er i regnskabsmæssig henseende de virksomheder, hvorom det gælder, at koncernen gennem samarbejdsaftaler med en eller flere parter har fælles bestemmende indflydelse på den driftsmæssige og finansielle ledelse. I koncernregnskabet konsolideres deltagelse i joint ventures ved anvendelse af pro rata-konsolidering. Ved pro rata-konsolidering indgår koncernens ejerandel af virksomhedens indtægter og omkostninger henholdsvis aktiver og gæld i koncernens resultatopgørelse og balance. Dette sker ved, at medejerens andel af aktiver og gæld, indtægter og omkostninger lægges sammen post for post med tilsvarende poster i medejerens koncernregnskab. Kun egenkapital, som indtjenes efter overtagelsen, indregnes i koncernens egenkapital. Pro rata-konsolidering anvendes fra det tidspunkt, hvor der opnås fælles bestemmende indflydelse og frem til det tidspunkt, hvor den fælles bestemmende indflydelse ophører. Transaktioner, som elimineres ved konsolidering Koncerninterne fordringer og gæld, indtægter og omkostninger og overskud eller tab som følge af transaktioner mellem koncernvirksomheder, elimineres i sin helhed ved opstillingen af koncernregnskabet. Koncerninterne tab, som er en indikation af, at der er et nedskrivningsbehov, medtages i koncernregnskabet. Overskud og tab som følge af transaktioner med associerede virksomheder og fælles kontrollerede virksomheder, elimineres i den udstrækning, de svarer til koncernens ejerandel i virksomheden. Tab medtages, i den udstrækning der findes indikation for værdiforringelse. Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta Funktionel valuta er valutaen i de primære økonomiske miljøer, hvor de selskaber, der indgår i koncernen, driver virksomhed. De selskaber, som indgår i koncernen, er moderselskab, datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventures. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til den kurs, der er gældende på transaktionsdagen. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til den kurs, der er gældende på balancedagen. Valutakursdifferencer, som opstår ved omregningerne, indregnes i resultatopgørelsen. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser, som indregnes til historiske kostpriser, omregnes til kursen på transaktionstidspunktet. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser, som indregnes til dagsværdi, omregnes til den funktionelle valuta til den kurs, som råder på tidspunktet for målingen til dagsværdi. Valutakursændringer indregnes derefter på samme måde som øvrige ændringer i værdien af aktiver eller gæld. Udenlandske virksomheders finansielle rapporter Aktiver og gæld i udenlandske virksomheder, herunder goodwill og andre koncernmæssige over- og underværdier, omregnes til svenske kroner til den kurs, der er gældende på balancedagen. Indtægter og omkostninger i en udenlandsk virksomhed omregnes til svenske kroner til en gennemsnitskurs, som udgør en tilnærmelse af de kurser, der var gældende på de respektive transaktionstidspunkter. 2

3 Omregningsdifferencer, som opstår ved valutaomregning af udenlandske virksomheder, indregnes direkte i egenkapitalen som en omregningsreserve. Indtægter Indtægter fra tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen efter princippet om færdiggørelsesgrad på balancedagen. Inden for brevog meddelelsesvirksomhederne og inden for logistikvirksomheden indgår indtægter, når den fysiske forsendelse er modtaget til fysisk transport. Indtægter vedrørende tjenesteydelser med en elektronisk del, såkaldte hybridtjenester, indregnes, når den efter konvertering til fysisk format på tilsvarende måde er modtaget til fysisk transport i form af forsendelse. Terminalafgifter henføres til håndteringsperioden, dvs. den periode, hvor forsendelsen blev modtaget fra udlandet. Distributionsindtægter indregnes i den periode, hvor ydelsen blev udført. Indtægter fra postbokse periodiseres over kontraktperioden. Tjenesteydelser inden for informationslogistik løber sædvanligvis over en kort tidsperiode og indtægtsføres, når opgaven er fuldført. Indtægter fra salg af varer indregnes ved leverancen i overensstemmelse med salgsvilkårene, hvilket indebærer, at indtægter indregnes, når risici og rettigheder forbundet med varen overføres til modparten. Indtægter indregnes ikke, hvis det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ikke kommer til at tilfalde koncernen. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, indrømmede varerabatter og lignende indtægtsreduktioner. Driftsomkostninger og finansielle indtægter og omkostninger Driftsomkostninger Personaleomkostninger henføres til den periode, hvor arbejdet blev udført. Ændringer i ferie- og løngæld indgår løbende i takt med den ansattes oparbejdede ret til betaling. I perioder, hvor der afholdes meget ferie, bliver personaleomkostningerne dermed regelmæssigt lavere end den gennemsnitlige periodeomkostning. Øvrige driftsomkostninger indregnes i den periode, hvor varen eller tjenesteydelsen blev leveret, alternativt blev udnyttet (f.eks. vedrørende lejeomkostninger). Betalinger vedrørende leasede aktiver via operationel leasing Betalinger vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes i resultatopgørelsen lineært over leasingperioden. Goder, der er modtaget i forbindelse med indgåelsen af en aftale, indregnes som en del af den samlede leasingomkostning i resultatopgørelsen og indregnes lineært over leasingaftalens løbetid. Variable afgifter omkostningsføres i de perioder, de opstår. Betalinger vedrørende leasede aktiver via finansiel leasing Minimumsleasingudgifterne fordeles mellem renteomkostninger og amortisering på den udestående gæld. Renteomkostningerne fordeles over leasingperioden, således at hver regnskabsperiode belastes med et beløb, der svarer til en fast rentesats for den i den pågældende periode indregnede gæld. Variable afgifter omkostningsføres i de perioder, de opstår. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger består af renteindtægter på bankindeståender og fordringer og rentebærende værdipapirer, renteomkostninger på lån, udbytteindtægter, valutakursdifferencer, ikke-realiserede og realiserede overskud på finansielle investeringsaktiver samt derivatinstrumenter, som anvendes inden for den finansielle virksomhed. Renteindtægter på fordringer og renteomkostninger på gæld beregnes efter den effektive rentemetode. Den effektive rente er den rente, som gør, at nutidsværdien af alle fremtidige ind- og udbetalinger i løbet af rentebindingsperioden bliver den samme som den regnskabsmæssige værdi af fordringen eller gælden. Rentekomponenten i finansielle leasingbetalinger er indregnet i resultatopgørelsen efter den effektive rentemetode. Renteindtægter og renteomkostninger omfatter periodiserede beløb af transaktionsomkostninger og eventuelle rabatter, præmier og andre forskelle mellem den oprindelige regnskabsmæssige værdi af henholdsvis fordringen og gælden og det beløb, som reguleres ved forfald. Emissionsomkostninger og lignende direkte transaktionsomkostninger for at optage lån indgår ved beregning af den effektive rente. Udbytteindtægt indregnes, når retten til at få betaling fastsættes. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter, som indregnes i balancen, omfatter på aktivsiden likvide midler, tilgodehavender, aktier, lån og obligationsfordringer samt derivater. Under gæld og egenkapital findes leverandørgæld, udstedte gælds- og egenkapitalinstrumenter, lånegæld samt derivater. Finansielle instrumenter indregnes først til kostpris svarende til instrumentets dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger for alle finansielle instrumenter ud over dem, der tilhører kategorien finansielle aktiver, som indregnes til dagsværdi via resultatopgørelsen. Indregning sker derefter afhængig af, hvordan de er klassificeret i henhold til nedenstående. Et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse optages i balancen, når selskabet bliver part i instrumentets aftalemæssige vilkår. Tilgodehavender optages i balancen, når faktura er afsendt. Gæld optages, når modparten har præsteret og der i henhold til aftale foreligger en forpligtelse til at betale, selv om faktura endnu ikke er modtaget. Leverandørgæld optages, når faktura er modtaget. Et finansielt aktiv fjernes fra balancen, når rettighederne i aftalen er realiseret, forfalder eller selskabet mister kontrollen med dem. Det samme gælder for dele af et finansielt aktiv. En finansiel forpligtelse fjernes fra balancen, når forpligtelsen i aftalen opfyldes eller på anden måde ophører. Det samme gælder for dele af en finansiel forpligtelse. Opkøb og frasalg af finansielle aktiver indregnes på handelsdagen, som er den dag, hvor selskabet binder sig til at opkøbe eller frasælge aktivet, med undtagelse af de tilfælde, hvor selskabet opkøber eller frasælger noterede værdipapirer, hvor der anvendes indregning på betalingsdagen. Dagsværdi af noterede finansielle aktiver svarer til aktivets noterede købskurs på balancedagen. Dagsværdi af unoterede finansielle aktiver, som udgøres af tilgodehavender, kapitalforsikringer og kassebeholdninger, fastsættes ved anvendelse af forskellige målingsteknikker, f.eks. nyligt gennemførte transaktioner, pris på lignende instrumenter og diskonterede pengestrømme. I forbindelse med den enkelte rapport vurderer virksomheden, om der findes objektive indikationer på, at det er nødvendigt at nedskrive et finansielt aktiv eller en gruppe af finansielle aktiver. Kriterierne for at afgøre, om der er tale om værdiforringelse, er hovedsagelig modpartens officielt kommunikerede manglende evne til at opfylde sin forpligtelse eller erfaringsmæssigt udviste betalingsevne på de finansielle markeder. Finansielle instrumenter klassificeres i kategorier. Klassificeringen afhænger af hensigten med opkøbet af det finansielle instrument. Klassificeringen af aktiver fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Der er følgende kategorier: Finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen Denne kategori består af to undergrupper: Finansielle aktiver, der besiddes med henblik på salg, og andre finansielle aktiver, som virksomheden oprindeligt valgte at placere i denne kategori. Et finansielt aktiv klassificeres som en besiddelse med henblik på salg, hvis 3

4 den erhverves med henblik på at blive solgt på kort sigt. Derivater klassificeres som en besiddelse med henblik på salg, bortset fra når de anvendes som regnskabsmæssig sikring. Aktiver i denne kategori måles løbende til dagsværdi med indregning af værdireguleringer i resultatopgørelsen. Lån og tilgodehavender Lån og tilgodehavender er finansielle aktiver, som ikke er derivater med faste betalinger eller med betalinger, som kan fastsættes, og som ikke er noteret på et aktivt marked. Fordringerne opstår, når virksomheden leverer penge, varer og tjenesteydelser direkte til debitor, uden at ville udøve handel med fordringsrettighederne. Kategorien omfatter ligeledes opkøbte fordringer. Aktiver i denne kategori måles til amortiseret kostpris. Amortiseret kostpris bestemmes ud fra den effektive rente, som beregnes på anskaffelsestidspunktet. Hold-til-udløb-investeringer Hold-til-udløb-investeringer er finansielle aktiver, som har betalingsstrømme, der er faste, eller som kan fastsættes på forhånd, og med en fast løbetid, som virksomheden har en udtrykkelig hensigt om og evne til at holde til udløb. Aktiver i denne kategori måles til amortiseret kostpris. Amortiseret kostpris bestemmes ud fra den effektive rente, som beregnes på anskaffelsestidspunktet. Det indebærer, at over- og underværdi ligesom direkte transaktionsomkostninger periodiseres over instrumentets løbetid. Finansielle aktiver bestemt for salg I kategorien finansielle aktiver bestemt for salg indgår finansielle aktiver, som ikke klassificeres i nogen anden kategori, eller finansielle aktiver, som virksomheden oprindelig valgte at klassificere i denne kategori. Aktiver i denne kategori måles løbende til dagsværdi med værdiændringer på egenkapitalen med undtagelse af værdiændringer, der skyldes nedskrivninger. På det tidspunkt, hvor investeringsaktiverne ikke længere indregnes i balancen, overføres tidligere indregnet akkumuleret gevinst eller tab på egenkapitalen til resultatopgørelsen. Dog indregnes rente, som beregnes efter den effektive rentemetode, udbytteindtægter og valutakursdifferencer i resultatopgørelsen. Finansielle forpligtelser, som besiddes med henblik på salg og andre finansielle aktiver Finansielle forpligtelser, som besiddes med henblik på salg, er rentebærende gæld og derivater, som ikke anvendes til regnskabsmæssig sikring. Gæld i kategorien måles til dagspris med indregning af værdireguleringer i resultatopgørelsen. Andre finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser, som ikke besiddes med henblik på salg, måles til amortiseret kostpris. Amortiseret kostpris bestemmes ud fra den effektive rente, da gælden blev optaget. Det betyder, at overog underværdi ligesom direkte emissionsomkostninger periodiseres over gældens løbetid. Låneomkostninger aktiveres, hvis de er forbundet med indkøb, konstruktion og produktion af aktiver, som kræver betydelig tid til færdiggørelse. Likvide midler Likvide midler består af kassebeholdninger samt umiddelbart tilgængelige tilgodehavender hos banker og tilsvarende institutter samt kortfristede likvide investeringsaktiver med en løbetid på mindre end tre måneder fra anskaffelsestidspunktet, og hvorpå der kun er en ubetydelig risiko for værdiændringer. Midler for andres regning i kassevirksomheden betragtes ikke som likvide midler. Disse midler er betroede midler for eksterne kunders regning, som Posten Norden blot videreoverdrager, og de er dermed ikke tilgængelige for betalinger, der vedrører Posten Nordens egen virksomhed. Midler for en andens regning ændres uafhængig af virksomhedens resultat, investeringer og andre betalingsstrømme i egen virksomhed. Finansielle investeringsaktiver Finansielle investeringsaktiver er enten finansielle anlægsaktiver eller kortfristede investeringsaktiver afhængig af hensigten med besiddelsen. Hvis løbetiden eller den forventede ihændehaverperiode er længere end et år, er der tale om finansielle anlægsaktiver, og hvis den er kortere end et år men længere end tre måneder er der tale om kortfristede investeringsaktiver. Rentebærende værdipapirer, som anskaffes med henblik på at blive holdt til udløb, tilhører kategorien finansielle hold-til-udløb aktiver og måles til amortiseret kostpris. Rentebærende værdipapirer, hvor det ikke er hensigten at holde til udløb, klassificeres som finansielle aktiver målt til dagspris via resultatopgørelsen eller finansielle aktiver disponible for salg. Ved måling til dagspris via resultatopgørelsen indregnes ændringen i værdien i det finansielle nettoresultat. Langfristede fordringer og øvrige kortfristede fordringer Langfristede fordringer og øvrige kortfristede fordringer er fordringer, som fremkommer, når virksomheden leverer penge uden at udøve handel med fordringsrettigheden. Hvis den forventede ihændehaverperiode er længere end et år, er der tale om langfristede fordringer, og hvis den er kortere øvrige fordringer. Disse fordringer tilhører kategorien Lån og kundetilgodehavender. Kundetilgodehavender Kundetilgodehavender klassificeres i kategorien Lån og kundetilgodehavender. Kundetilgodehavender indregnes til det beløb, som forventes at indkomme efter fradrag af usikre fordringer, som bedømmes individuelt. Nedskrivning af kundetilgodehavender foretages, hvis de kan anses for usikre, dvs. forfaldsdatoen ligger mere end 90 dage tilbage eller tilhører en kunde med historiske betalingsvanskeligheder. Kundetilgodehavender fra kunder med anerkendt god betalingsevne og god betalingshistorie anses ikke for usikre, selv om de er ældre end 90 dage og forventes at betale passende rentekompensation. Kundetilgodehavendets forventede løbetid er kort, hvorfor værdien indregnes til nominelt beløb uden diskontering. Nedskrivninger af kundetilgodehavender indregnes i virksomhedens omkostninger. Gæld Gæld klassificeres som andre finansielle forpligtelser, hvilket indebærer, at de oprindelig indregnes i det modtagne beløb efter fradrag af transaktionsomkostninger. Efter anskaffelsestidspunktet måles lånene til amortiseret kostpris efter den effektive rentemetode. Langfristet gæld har en forventet løbetid på mere end et år, mens kortfristet gæld har en løbetid på mindre end et år. Leverandørgæld Leverandørgæld klassificeres i kategorien Andre finansielle forpligtelser. Leverandørgæld har kort forventet løbetid og måles uden diskontering til nominelt beløb. Derivater og regnskabsmæssig sikring Derivatinstrumenter er i koncernen terminskontrakter, som udnyttes til at dække risici for ændringer i valutakurser og elpriser. Ændringer i værdien på derivatinstrumenter indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af hensigten med besiddelsen. Fordringer og gæld i fremmed valuta Til sikring af aktiver eller gæld mod valutakursrisiko anvendes valutaterminskontrakter. Det er ikke nødvendigt med regnskabsmæssig 4

5 sikring til opnåelse af resultatmatch, når den sikrede post omregnes til balancedagens valutakurs, og sikringsinstrumentet måles til dagspris med ændringer i værdien indregnet på resultatopgørelsen vedrørende valutakursdifferencer. Posten Norden opnår derved i alt væsentligt samme resultatmatch som ved regnskabsmæssig sikring. Ændringer i værdien vedrørende driftsrelaterede fordringer og gæld indregnes i driftsresultatet, mens ændringer i værdien vedrørende finansielle tilgodehavender og forpligtelser indregnes i det finansielle nettoresultat. Transaktionseksponering pengestrømssikringer Eksponering for ændringer i valutakurser vedrørende aftalte pengestrømme og eksponering for ændringer i elpriser vedrørende fremtidige prognosticerede pengestrømme afdækkes via terminsforretninger. Ændringer i værdien indregnes i resultatopgørelsen. Nettoinvesteringer Investeringer i udenlandske datterselskaber (nettoaktiver inklusive goodwill) valutakurssikres ikke. Ved regnskabsafslutningen optages disse til balancedagens kurs. Kursdifferencer, der er resultatført i moderselskabet, elimineres i koncernregnskabet ved omregning af nettoaktiverne i datterselskabet, som føres på egenkapitalen. Materielle anlægsaktiver Ejede aktiver Materielle anlægsaktiver indregnes som aktiv i balancen, hvis det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil komme selskabet til gode, og kostprisen for aktivet kan beregnes på en pålidelig måde. Materielle anlægsaktiver indregnes i koncernen til kostpris efter fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. I kostprisen indgår indkøbsprisen samt omkostninger, der er direkte forbundet med at bringe aktivet til det sted og i den stand, der kræves, for at det kan anvendes i overensstemmelse med hensigten med anskaffelsen. Et eksempel på direkte forbundne omkostninger, som indgår i kostprisen, er omkostninger til levering og håndtering, installation, tinglysning samt konsulent- og advokatydelser. Låneomkostninger indgår ikke i kostprisen på egenproducerede anlægsaktiver. Regnskabspraksis for nedskrivninger fremgår af nedenstående. Materielle anlægsaktiver, som består af dele med forskellige brugstider, behandles som separate elementer af materielle anlægsaktiver. Den indregnede værdi af et materielt anlægsaktiv fjernes fra balancen ved kassation eller afhændelse, når der ikke forventes nogen fremtidige økonomiske fordele ved anvendelse eller kassation/afhændelse af aktivet. Gevinst eller tab, som opstår ved afhændelse eller kassation af et aktiv, er forskellen mellem salgsprisen og aktivets regnskabsmæssige værdi med fradrag af direkte salgsomkostninger. Gevinst og tab indregnes som øvrig virksomhedsindtægt/-omkostning. Leasede aktiver Leasing klassificeres i koncernregnskabet enten som finansiel eller operationel leasing. Finansiel leasing foreligger, når de økonomiske risici og fordele, som er forbundet med besiddelsen, i alt væsentligt er overført til leasingtageren. Hvis dette ikke er tilfældet, er der tale om operationel leasing. Aktiver, som lejes i henhold til finansielle leasingaftaler, indregnes som aktiv i koncernens balance. Forpligtelsen til at betale fremtidige leasingafgifter indregnes som lang- og kortfristet gæld. De leasede aktiver afskrives i henhold til en plan, mens leasingbetalingerne indregnes som rente og amortisering af gælden. Operationel leasing indebærer, at leasingafgiften omkostningsføres over løbetiden med udgangspunkt i brugstiden, hvilket kan adskille sig fra det, der rent faktisk er betalt som leasingafgift i løbet af året. Efterfølgende omkostninger Efterfølgende omkostninger lægges kun til kostprisen, hvis det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske fordele, som er forbundet med aktivet, vil komme virksomheden til gode, og kostprisen kan beregnes på en pålidelig måde. Alle andre efterfølgende omkostninger indregnes som omkostning i den periode, de opstår. Det er afgørende for bedømmelsen af, om en efterfølgende omkostning lægges til kostprisen, om omkostningen vedrører udbyttet af identificerede elementer, eller dele deraf, hvorved sådanne omkostninger aktiveres. Også hvis der skabes et nyt element, lægges omkostningen til kostprisen. Eventuel ikke-afskreven regnskabsmæssig værdi af udbytteelementer, eller dele af elementer, kasseres og omkostningsføres i forbindelse med udbyttet. Reparationer omkostningsføres løbende. Afskrivningsprincipper Afskrivning foretages lineært over aktivets beregnede brugstid. Grunde afskrives ikke. Koncernen anvender afskrivning af elementer, hvilket indebærer, at elementernes anslåede brugstid ligger til grund for afskrivningen. Der anvendes følgende afskrivningsperioder: Postbehandlingsudstyr Køretøjer og øvrigt transportudstyr IT-udstyr Strategisk forretningssystem Kontorinventar Kommunikationsbygninger Bolig- og industribygninger 5-10 år 4 8 år 4-7 år 8 år 5 år år år Vurdering af et aktivs restværdi og brugstid foretages årligt. Immaterielle aktiver Goodwill Goodwill udgør forskellen mellem kostprisen for fusionen og dags værdien af erhvervede aktiver, overtagen gæld samt eventualforpligtelser. Med hensyn til goodwill, som havde en gunstig virkning på virksomheden før 1. januar 2004, har koncernen ved overgangen til IFRS ikke anvendt IFRS med tilbagevisende kraft, men den regnskabsmæssige værdi pr. denne dato er fortsat koncernens kostpris efter nedskrivningstest. Goodwill måles til kostpris med fradrag af eventuelle akkumulerede nedskrivninger. Goodwill allokeres til pengestrømsfrembringende enheder og afskrives ikke længere, men testes årligt for tab ved værdiforringelse. Goodwill i forbindelse med erhvervelse af associerede virksomheder medtages i den regnskabsmæssige værdi af andele i associerede virksomheder. Goodwill skyldes først og fremmest erhvervelsen i 2001 af DPDvirksomhederne, i 2006 af Strålfors-virksomhederne og erhvervelsen af Tollpost AS. Goodwill i forbindelse med disse erhvervelser angives i SEK, NOK, EUR, GBP og DKK. 5

6 Aktiverede udviklingsomkostninger Udviklingsomkostninger aktiveres i den udstrækning, de forventes at give fremtidige økonomiske fordele. Den regnskabsmæssige værdi omfatter direkte omkostninger til erhvervede tjenesteydelser og materiale. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger, når de afholdes. De i balancen opgjorte aktiverede udviklingsomkostninger indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Posten Norden definerer udviklingsomkostninger som omkostninger i forbindelse med udviklingen af kommercielt brugbare tjenesteydelser og produkter, der kan indgå i Posten Nordens sortiment. Sådanne udgifter omfatter ligeledes omkostninger, der er direkte knyttet til det nyudviklede tilbud. Udviklingsomkostninger aktiveres, når de opfylder betingelserne i IAS 38, og forventes samlet set at udgøre et større beløb. Derudover omkostningsføres udviklingsomkostninger som almindelige driftsomkostninger. De vigtigste kriterier for aktivering er, at udviklingsarbejdets resultat genererer en påviselig fremtidig indtjening og pengestrøm, og at der eksisterer tekniske og økonomiske forudsætninger for at færdiggøre udviklingsarbejdet, når det påbegyndes. Øvrigt udviklingsarbejde, som f.eks. væsentlige forretningssystemer, indregnes, når det finder sted eller forventes at finde sted, til for det samlede udviklingsarbejde væsentlige beløb. Sådanne udgifter omkostningsføres. Øvrige immaterielle aktiver Øvrige immaterielle aktiver omfatter erhvervede varemærker og lignende rettigheder, der indregnes til kostpris med fradrag af afog nedskrivninger. Afskrivning foretages lineært over rettighedens løbetid, normalt mere end fem år. Efterfølgende omkostninger Efterfølgende omkostninger i forbindelse med aktiverede immaterielle aktiver indregnes kun som et aktiv i balancen, hvis de øger de fremtidige økonomiske fordele ved det aktiv, de specifikt kan henføres til. Alle øvrige udgifter omkostningsføres, efterhånden som de afholdes. Afskrivningsprincipper Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen lineært over de immaterielle aktivers forventede brugstid, med mindre en sådan brugstid ikke endeligt kan fastsættes. Goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid testes for værdiforringelse en gang om året eller så snart, der er tegn på, at værdien af det pågældende aktiv er faldet. Afskrivningsberettigede immaterielle aktiver afskrives fra den dato, hvor de kan benyttes. Der anvendes følgende afskrivningsperioder: Aktiverede, gennemførte udviklingsarbejder Varemærker, kunderelationer, licenser og øvrige rettigheder 5 år 5 10 år Varebeholdning Varebeholdning måles til den laveste værdi af kostpris, i henhold til FIFO-metoden(først ind, først ud), og nettorealisationsværdi. Nedskrivning Den regnskabsmæssige værdi af koncernens aktiver, med undtagelse af aktiver med salg for øje og afhændelsesgrupper indregnet i henhold til IFRS 5, investeringsejendomme, varebeholdning, aktiver tilknyttet pensionsordninger, der benyttes til finansiering af personaleydelser og udskudte skatteforpligtelser, testes hver balancedag for indikation for værdiforringelse. Foreligger en sådan indikation, beregnes aktivets genindvindingsværdi. Måling af øvrige aktiver i henhold til ovenstående testes i henhold til de respektive regnskabsregler. For så vidt angår goodwill og øvrige immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid og immaterielle aktiver, der endnu ikke er taget i brug, beregnes genindvindingsværdien årligt. For så vidt angår nedskrivning af finansielle aktiver se afsnittet Finansielle instrumenter. En nedskrivning indregnes, når et aktivs eller en pengestrømsfrembringende enheds regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien. En nedskrivning belaster resultatopgørelsen. Nedskrivning af aktiver, der kan henføres til en pengestrømsfrembringende enhed, allokeres i første omgang til goodwill. Derefter foretages en forholdsmæssig nedskrivning af øvrige aktiver, der indgår i enheden. Beregning af genindvindingsværdi Den regnskabsmæssige værdi af koncernens aktiver kontrolleres på hver balancedag for at undersøge, om der findes indikation for værdiforringelse. Foreligger en sådan indikation, indregnes de enkelte eller naturligt sammenhængende aktivers genindvindingsværdi som den højeste værdi af dagspris med fradrag af salgsomkostninger og nytteværdi. Beregning af nytteværdi baseres på Posten Nordens skøn over fremtidige pengestrømme. Ved beregning af nytteværdi diskonteres fremtidige pengestrømme med en diskonteringsfaktor, der tager hensyn til den risikofrie rente og den risiko, der er knyttet til det specifikke aktiv. For at udarbejde så pålidelige skøn som muligt baseres disse på koncernens forretningsplaner samt anden relevant information. Tilbageførsel af nedskrivninger Nedskrivning af goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivning af øvrige aktiver tilbageføres, hvis der ikke længere er indikation for værdiforringelse, og der er sket ændringer i de forhold på basis af hvilke beregningen af genindvindingsværdi blev foretaget. En nedskrivning tilbageføres kun i det omfang aktivets regnskabsmæssige værdi efter tilbageførslen ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, som aktivet ville have haft, hvis nedskrivningen ikke var foretaget, under hensyntagen til de afskrivninger, der i så fald skulle være foretaget. Udlodning Udlodning indregnes som gæld, når generalforsamlingen har godkendt udlodningen. Personaleydelser Pensionsforpligtelser Posten Norden-koncernens pensionsforpligtelser omfatter dels ydelsesbaserede pensionsordninger, hvor det fremtidige pensionsniveau afhænger af i første omgang slutløn, dels bidragsbaserede ordninger, hvor der betales præmie, og den ansatte bærer risikoen for så vidt angår det fremtidige pensionsniveau. Koncernens forpligtelser for så vidt angår bidragsbaserede ordninger indregnes som en personaleomkostning i resultatopgørelsen, efterhånden som de indtjenes, ved at den ansatte opfylder sine forpligtelser over for virksomheden. De ydelsesbaserede ordninger udgøres primært af en for Posten Norden AB (publ) tilpasset ITP-ordning i Sverige og nogle mindre omfattende ordninger i Norge og Frankrig. Beregninger foretages for samtlige ydelsesbaserede ordninger i henhold til den såkaldte projected unit credit method for at fastsætte nutidsværdien af forpligtelser for så vidt angår ydelser til nuværende og tidligere ansatte. Aktuarberegninger foretages årligt og baseres på aktuarmæssige skøn, der fastsættes årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Skøn foretages før inflation, ændringer i basisindkomstbeløbet, personaleomsætning, diskonteringsrente, afkastrente og livslængde. 6

7 Koncernens nettoforpligtelse omfatter de beregnede pensionsforpligtelsers nutidsværdi med fradrag af investeringsaktivernes dagsværdi. En ændring i nettoforpligtelsernes nutidsværdi som følge af ændrede aktuarmæssige skøn behandles som aktuarmæssige gevinster eller tab. Aktuarmæssige gevinster og tab indgår i resultatopgørelsen over de ansattes gennemsnitlige resterende ansættelsesperiode i den udstrækning, de overstiger den såkaldte grænseværdi for de respektive ordninger. Grænseværdien svarer til 10 % af det højeste af enten værdien af pensionsforpligtelsen eller investeringsaktivernes dagsværdi. I Posten Norden-koncernens indregning af den regnskabsmæssige værdi af pensioner og lignende forpligtelser modsvarer forpligtelsernes nutidsværdi på balancedagen, med fradrag af dagsværdien af investeringsaktiver, ikkeindregnede aktuarmæssige gevinster eller tab samt ikke-indregnede omkostninger for så vidt angår tjenesteydelser vedrørende tidligere regnskabsperioder. Hvis en sådan beregning udviser et aktiv for koncernen, begrænses den regnskabsmæssige værdi af aktivet til summen af indregnede aktuarmæssige tab og den værdi, selskabet skønnes at kunne tilvejebringe fra overskud på afdækkede midler. Såfremt de pensionsudgifter og pensionsforpligtelser, som fastsættes for svenske ordninger, afviger fra tilsvarende beløb i henhold til RedR 4, indregnes særskilt lønskat selv for forskellen i henhold til UFR 4 (udgivet som URA 43). For så vidt angår pensioner og lignende ydelser, der finansieres via bidragsbaserede ordninger, indregnes omkostninger svarende til Posten Nordens årlige bidrag til ordningerne. Ydelser ved opsigelse I forbindelse med opsigelse af personale indregnes hensatte forpligtelser kun, hvis Posten Norden påviseligt er forpligtet til at afbryde et ansættelsesforhold uden realistisk mulighed for pensionering inden det normale tidspunkt. Når ydelser gives som incitament til frivillig fratrædelse, indregnes en hensat forpligtelse, når tilbuddet som minimum er accepteret af de berørtes tillidsrepræsentant, og antallet af ansatte, der vil acceptere tilbuddet, med sandsynlighed kan beregnes. Såfremt Posten Norden afskediger ansatte, udarbejdes en detaljeret plan, der som minimum omfatter arbejdsplads, stillinger og det forventede antal berørte personer samt ydelser til hver enkelt personalegruppe eller stilling og en tidshorisont for planens gennemførelse. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel og udskudt skat. Skat indregnes i resultatopgørelsen, undtagen når den underliggende transaktion indregnes direkte på egenkapitalen, hvorved også den tilhørende skattemæssige virkning medtages i egenkapitalen. Aktuel skat er skat, der beregnes af årets skattepligtige resultat. Omfattet er også en eventuel justering af aktuel skat for tidligere regnskabsperioder. Udskudt skat beregnes i henhold til balancemetoden med udgangspunkt i midlertidige forskelle mellem den indregnede og skattemæssige værdi af aktiver og gæld. Beløbet beregnes på baggrund af, hvorledes midlertidige forskelle forventes at blive udjævnet samt justering af de skattesatser og skatteregler, der gælder eller er meddelt på balancedagen. Midlertidige forskelle indgår ikke i koncernmæssig goodwill. I en juridisk person indregnes ubeskattede reserver inklusive udskudt skattegæld. I koncernregnskabet fordeles ubeskattede reserver på udskudt skattegæld og egenkapital. Udskudte skatteforpligtelser i forhold til afdragsberettigede midlertidige forskelle og fremførbare uudnyttede underskud indregnes kun i den udstrækning det er sandsynligt, at de vil medføre lavere skattebetalinger i fremtiden. Vurderingen af denne sandsynlighed foretages med udgangspunkt i Posten Nordens forretningsplan og virksomhedsplaner. Sikkerheder og eventualforpligtelser En eventualforpligtelse indregnes, når der foreligger en mulig forpligtelse som følge af en indtruffen begivenhed og dette bekræftes af en eller flere usikre fremtidige hændelser. En eventualforpligtelse indregnes ligeledes, når der eksisterer en forpligtelse, som ikke indregnes, så som gæld eller hensættelse, hvis det ikke er sandsynligt, at det vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer. Sikkerheder indregnes for stillede garantier og pantsatte aktiver. Hensættelser Der foretages hensættelser på forpligtelser som følge af indtrufne hændelser og på bindende, tabsgivende kontrakter, der efter al sandsynlighed vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer for at indfri forpligtelsen. I balancen indregnes en hensættelse, når der eksisterer en juridisk eller uformel forpligtelse, og det er muligt at foretage et sandsynligt skøn over beløbet. Der foretages hensættelser på omstruktureringsforpligtelser, når der foreligger en tilstrækkeligt detaljeret plan, og denne plan har skabt velbegrundede forventninger hos dem, der bliver berørt af forpligtelserne, eller disses tillidsrepræsentant. 7

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 FREJA Transport & Logistics Holding A/S Viborgvej 52, DK-7800 Skive CVR nr. 35839224 www.freja.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Koncernoversigt... 2

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

HAXHOLM VVS & KLOAK ApS

HAXHOLM VVS & KLOAK ApS HAXHOLM VVS & KLOAK ApS Øster Søgade 38, kl d 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Michael

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere