Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck"

Transkript

1 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale for så vidt angår udfærdigelsen af en standardoverenskomst, som kan benyttes i de tilfælde, hvor de enkelte amter og Falck indbyrdes har aftalt at overdrage varetagelsen af ambulanceberedskab, akut ambulancekørsel og liggende patientbefordring til Falck. I anmeldelsen er ansøgt om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og subsidiært om en fritagelse i medfør af lovens 8, stk. 1. Det er parternes hensigt, at standardaftalen skal benyttes ved indgåelse af aftale mellem de enkelte amter og Falck om overdragelse af ambulanceberedskab mv. til Falck. Aftalen indeholder en række standard vilkår for så vidt angår parternes indbyrdes forpligtelser, betaling, kontrol, udløb og opsigelse. Af særlig interesse er aftalens bestemmelser vedrørende amternes betalingsforpligtigelser og beregningen heraf, samt en bestemmelse, som kun "i ganske særlige tilfælde" tillader amterne at overlade udførelsen af kørslen til andre. Ifølge Amtsrådsforeningen er der en række praktiske og administrative fordele ved aftalen, som letter amternes forpligtelser i henhold til sygehusloven, hvorefter amterne er pålagt befordringsforpligtelsen med ambulance eller særligt sygehuskøretøj. Idet Falck er den væsentligste udbyder af ambulancekørsel på det danske marked, er det Amtsrådsforeningens opfattelse, at de enkelte amter ikke kunne forhandle bedre kontrakter hjem på individuel basis end nærværende standardformular. Amtsrådsforeningen har endvidere anført, at aftalen er nødvendig for, at de danske amter kan udføre de opgaver, der er dem pålagt gennem sygehuslovens bestemmelser. Det er derfor foreningens opfattelse, at aftalen i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 2 er undtaget fra konkurrencelovens forbudsbestemmelser i kapitel 2 og Afgørelse Konkurencerådet meddeler parterne, at den konkurrencebegrænsning, som aftalen indeholder ikke anses for at være en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, 1. pkt., eller at være nødvendig for at tilgodese de forpligtelser, der påhviler de enkelte amter efter sygehusloven, jf. konkurrencelovens 2, stk. 1, 2. pkt., og at aftalen derfor er omfattet af konkurrencelovens forbudsregler. Det meddeles endvidere parterne, at Konkurrencerådet finder, at den anmeldte aftale er omfattet af konkurrencelovens 6, stk.1. Konkurrencerådet meddeler partene en individuel fritagelse efter 8, stk. 1 med undtagelse af ordene i aftalens 1, stk. 2 : "i ganske særlige tilfælde...". I medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1 påbydes parterne at ophæve ordene i aftalens 1, stk. 2. Fritagelsen gælder fra anmeldelsestidspunktet den 15. december 1998 frem til 28. april 2001, jf. konkurrencelovens 8, stk Sagsfremstilling 3.1 Indledning

2 2 af 10 Amtsrådsforeningen og Falck har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en aftale, hvorefter amterne enkeltvis kan overdrage varetagelsen af ambulanceberedskab, akut ambulancekørsel og liggende patientbefordring til Falck. Aftalen blev anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 15. december 1998 med anmodning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om en fritagelse i medfør af lovens 8, stk. 1 Amtsrådsforeningen har oplyst, at aftalen er nødvendig for, at de danske amter kan udføre de opgaver, der pålagt dem gennem sygehuslovens bestemmelser. Det er derfor foreningens opfattelse, at aftalen i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 2 er undtaget fra konkurrencelovens forbudsbestemmelser i kapitel 2 og Aftalens indhold Aftalen mellem Amtsrådsforeningen og Falck er en rammeaftale, hvorefter amterne på de i aftalen nævnte vilkår kan overdrage varetagelsen af ambulanceberedskab, akut ambulancekørsel og liggende patientbefordring til Falck. Amtsrådsforeningen har kommenteret sagen i brev af 25. august 1999, jf. bilag 3.a. og 3.b. Falck har kommenteret sagen i brev af 1. september 1999 og vedlagde i den forbindelse en tysk undersøgelse af effektivitet og omkostninger i redningstjenesten i 7 europæiske lande inkl. Danmark, jf. bilag 4.a. Falck er endvidere fremkommet med kommentarer i brev af 14. oktober 1999, jf. bilag 4.b. De faktuelle rettelser i parternes redegørelser er indarbejdet i nærværende notat. Efter aftalen består ambulanceberedskab i opretholdelsen af den nødvendige infrastruktur. Akut kørsel defineres som uopholdelig ambulancekørsel, liggende befordring af patienter uden for dagtimerne samt ambulanceredning. Liggende patientbefordring i dagtimerne er ikke- uopholdelig kørsel, der kræver at patienten bæres eller skal behandles under kørslen. I henhold til sygehuslovens 6, stk. 1, 8 og 10a har amterne en forpligtelse til at stille befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til rådighed for borgerne: " 6, stk. 1. Til personer, der i medfør af 5 har ret til vederlagsfri behandling, ydes befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj, såfremt deres tilstand gør dette nødvendigt. 8. Befordring eller befordringsgodtgørelse ydes af den amtskommune, i hvilken patienten opholder sig på det tidspunkt, da ydelsen rekvireres. Dog ydes befordring fra et sygehus uden for bopælsamtskommunen til fortsat indlæggelse på et sygehus i bopælsamtskommunen af sidstnævnte amtskommune. Stk 2. Sundhedsministeren kan efter forhandling med vedkommende kommunale organisationer godkende, at udbetaling af befordringsgodtgørelse og løsningen af andre befordringsopgaver i en amtskommune henlægges til kommunalbestyrelserne, jf dog lov nr 311 om offentlig sygesikring af 9. juni , på amtskommunens vegne. 10a. Sundhedsministeren fastsætter regler om tilrettelæggelsen af amtskommunernes ambulancetjeneste." Formålet med aftalen er ifølge Amtsrådsforeningen at medvirke til, at amterne kan opfylde forpligtelser, som de er pålagt i henhold til sygehusloven. Aftalen betyder, at der altid vil være mindst en leverandør, der vil kunne opfylde amternes forpligtelser. De enkelte amter kan hver især vælge, om de vil benytte aftalen, om de vil indgå supplerende aftaler eller helt andre aftaler, herunder med andre leverandører. Amtsrådsforeningen har oplyst, at såfremt amterne ønsker at indgå en aftale med Falck vedrørende de pågældende

3 3 af 10 tjenesteydelser, har det været hensigten, at amterne skulle benytte aftalen og ikke selvstændigt indgå lignende aftaler med Falck. Ifølge aftalens 1, stk. 2 kan et amt, selv om det indgår en aftale med Falck, alligevel i særlige tilfælde også indgå aftaler med andre leverandører. Der kan således i særlige tilfælde være flere leverandører af samme ydelse. Såfremt amtet udnytter aftalen om ambulanceberedskab og akut ambulancekørsel, betaler amtet et fast grundbeløb, der dækker udgifterne i forbindelse med ambulance og akut kørsel. Grundbeløbet er fastsat ud fra aktivitetsniveauet og serviceniveauet i det enkelte amt i Aktivitetsniveauet består af antal kørsler og forbrugte mandetimer, der vægtes i forholdet 1/1. Aktivitetsniveauet indgår i Falcks omkostninger ved at udføre tjenesteydelserne. Ved serviceniveauet forstås responstiden, dvs. den tid der går fra modtagelsen af en alarm, indtil ambulancen kommer frem. Det enkelte amt fastsætter den ønskede responstid. Såfremt et amt ønsker en lavere responstid, kan der f.eks. sættes flere ambulancer ind, hvilket vil forhøje omkostningerne. På denne måde kommer amtet indirekte til at betale for et højere serviceniveau. Beregningen af grundbeløbet sker således på baggrund af serviceniveauet, som består af responstiden, og aktivitetsniveauet, som består af antal kørsler og antal forbrugte mandetimer. Grundbetalingen reguleres årligt pr. 1 maj. For den ved kørslen medgåede tid inkl. ventetid udgjorde satsen pr. 1. maj 1998 kr. 2,91 pr. minut (174,60 pr. time) For selve vognforbruget (kørslen) udgjorde satsen for vognomkostningen pr. kørt kilometer, kilometerfaktoren, pr. 1 maj 1998 kr. 4,08 pr. kørt kilometer. Både kilometer- og mandeminutfaktoren reguleres én gang årligt pr. 1. maj. For kilometerfaktorens vedkommende på grundlag af et særligt indeks beregnet af Danmarks Statistik, der vægter udviklingen i indeks for brændstof, køretøj og vedligeholdelse og mandminutfaktoren på grundlag af udviklingen i lønomkostningerne til amtskommunalt ansat personale. Ved brev af 1. september 1999 har Falck i relation til aftalens indeksregulering påpeget, at det er naturlig og almindelig praksis, at sådanne aftaler indeholder bestemmelser vedrørende regulering og reguleringen fastsættes på baggrund af offentlige indeks. Til dækning af faste omkostninger ved bygninger, kommunikation, administration m.v. beregnes et procentvis tillæg på 26 % til de nævnte minut- og kilometerfaktorer. Aftalen er tidsubegrænset, men aftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel. Aftalen er således en rammeaftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck A/S, hvorefter amterne på de i aftalen nævnte vilkår kan overdrage varetagelsen af ambulanceberedskab, akut ambulancekørsel og liggende patientbefordring til Falck A/S. Betalingen sker efter faste satser gældende for alle amter under ét. Aftalen fastsætter en række standardvilkår og indeholder en eksklusivitetslignende bestemmelse i aftalens 1, stk. 2, samt faste ufravigelige satser for afregning overfor de amter, der benytter aftalen. Aftalen indeholder desuden automatiske prisreguleringsklausuler. 3.3 Parterne Falck er en nordisk koncern, der opererer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Falcks

4 4 af 10 kernekompetencer findes indenfor 3 områder - redningsvirksomhed, sikringsaktiviteter og vagtopgaver. I 1997 var omsætningen 4,8 mia. kr. og nettoresultatet efter skat 173 mio. kr., soliditetsgraden 15,4 procent og egenkapitalforrentningen 51,2 procent. Amtsrådsforeningen er en forening for de 14 amter i Danmark. Foreningen varetager amternes interesser i forbindelse med lovgivning mv. og forhandler på vegne af amterne løn- og arbejdsforhold med de faglige organisationer. 3.4 Det relevante marked De relevante produktmarkeder udgøres af henholdvis ambulanceberedskab/akut ambulancekørsel og liggende patientbefordring. Produktmarkedet for ambulanceberedskab/akut ambulancekørsel kræver et teknisk højt udviklet beredskabssystem med tilhørende ekspertise samt krav til hurtig effektuering af tjenesterne. Liggende patientbefordring er af en anden karakter og vil i vid udstrækning kunne substitueres af anden form for kørsel, som kan planlægges i forvejen. Amterne er sygehusejere og ansvarlig for sygehusene i hvert enkelt amt. Hovedstadens Sygehusfælleskab (HS) er ansvarlig for sygehusdriften i Københavns og Frederiksberg kommune. Kompetencen til at indgå aftaler om ydelserne ligger derfor hos de enkelte amter, som ifølge sygehusloven er ansvarlige for sygehusdriften, herunder patientbefordring i det enkelte amt. Det enkelte amt, og ikke hele landet, må derfor som udgangspunkt anses som værende et separat geografisk marked, eftersom det er op til amtet at vurdere, hvorvidt de ønsker at benytte standardaftalen eller ej. Det bemærkes dog, at valg mellem mulige geografiske afgrænsninger ikke er afgørende for sagens udfald. Der eksisterer ikke lovregulerede adgangsbegrænsninger til markedet. Dog er der betydelige investeringsomkostninger forbundet med etablering af et redningsberedskab, som skal følge de regler, som Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen giver vedrørende materiel, ambulanceudstyr og uddannelse af det personel, der er beskæftiget med patientbefordring i ambulancetjenesten. Der er for nærværende ikke andre danske eller udenlandske virksomheder, der tilbyder samtlige ydelser i hele landet, men der findes forskellige konkurrenter inden for hvert enkelt produktområde og i enkelte områder. I Roskilde Amt varetager Roskilde Kommunes Brandvæsen 50 % af opgaverne i forbindelse med varetagelsen af ambulanceberedskab, akut ambulance kørsel og liggende patient befordring. Endvidere er der en række private redningskorps nemlig Samsø Redningskorps, der udfører patientbefordringen på Samsø svarende til cirka 2 % af Århus Amts patientbefordring, REKO, der varetager en lille del af Århus Amts patientbefordring (alene Midt Djurs Kommune), Ærø Redningskorps, der varetager ambulancekørsel på Ærø og Flensburger Feuerwehr, der har ansvaret for ambulancekørsel i en del af Sønderjylland. I de øvrige dele af landet er det Falck, der udfører ambulancekørslen. I hovedstadsområdet er dog flere konkurrenter til Falck. Her kan nævnes: Københavns Brandvæsen har 40 % af markedet i Storkøbenhavn (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt), at Frederiksberg Brandvæsen har 10 % af markedet i Storkøbenhavn og at Gentofte Kommunes Brandvæsen har 8 % af markedet i Storkøbenhavn.

5 5 af 10 Amternes udgifter (inkl. HS) på området udgør ca. 820 mio. kr. og de 14 amters (ekskl. HS) udgifter på området udgør ca. 760 mio. kr. Falck s årsomsætning på markedet udgør 720 mio. kr stk. 2 Amtsrådsforeningen har anført, at aftalen er nødvendig for, at de danske amter kan udføre de opgaver, der er dem pålagt gennem sygehuslovens bestemmelser. Det er derfor foreningens opfattelse, at aftalen i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 2 er undtaget fra konkurrencelovens forbudsbestemmelser i kapitel 2 og 3. Det følger af sygehuslovens 6, stk. 1, 8 og 10a, at amterne har en forpligtelse til at stille befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til rådighed for borgerne. Det følger endvidere af ambulancebekendtgørelsen, at amterne kan vælge at etablere ambulancetjeneste med egne ambulancer eller ambulancer stillet til rådighed af andre amtskommuner, kommuner eller private. Ambulancebekendtgørelsen stiller endvidere en række indholdsmæssige krav til ambulancebetjeningen. På denne baggrund finder Konkurrencestyrelsen, at amterne er pålagt befordringsopgaven i henhold til lov, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, 1. pkt. Konkurrencestyrelsen finder imidlertid ikke, at det er en direkte eller nødvendig følge af hverken sygehusloven eller ambulancebekendtgørelsen, at amterne varetager denne befordringsopgave ved at overlade det til Amtsrådsforeningen at udfærdige en standardaftale, som er beregnet til at udgøre grundlaget for de enkelte amters og Falcks indbyrdes aftaler om varetagelse af ambulancebefordringen i amtet. Endvidere finder Konkurrencestyrelsen ikke, at det er hverken hensigtsmæssigt eller nødvendigt for at varetage befordringsopgaven, at standardaftalen indeholder bestemmelser, som kan forstås således, at formålet med standardaftalen er at overlade Falck eneretten til at drive befordringsvirksomhed, og at andre entreprenørers mulighed for kontrahere med amterne kun undtagelsesvist skal forekomme (aftalens 1, stk. 2). På den baggrund finder Konkurrencestyrelsen, at aftalen ikke er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, 1. punktum. I den forbindelse bemærkes det, at Konkurrencestyrelsen ved brev af 2. juli 1999 anmodede Sundhedsministeriet at vurdere, hvorvidt ministeriet finder, at rammeaftalen er en direkte eller nødvendig følge af sygehusloven. Ved brev af 4. august 1999 (vedlagt som bilag 5) har Konkurrencestyrelsen modtaget Sundhedsministeriets vurdering, hvori ministeriet anfører, at der er en række fordele ved aftalen, idet amterne ikke individuelt skal forhandle med Falck, og fordi amterne er sikret en entreprenør til varetagelse af ambulanceopgaven. Sundhedsministeriet påpegede endvidere, at aftalens 1, stk. 2 efter ministeriets opfattelse åbnede mulighed for andre operatører. Imidlertid er Sundhedsministeriet enig med Konkurrencestyrelsen i, at aftalen ikke er en direkte eller nødvendig følge af den offentlige regulering. Konkurrencestyrelsen skal endvidere henlede opmærksomheden på konkurrencelovens 2, stk. 2, 2. pkt., hvorefter der gælder den yderligere regel for kommunalt eller amtslige fastsatte konkurrencebegrænsninger, at de, såfremt de er en direkte eller nødvendig følge af lov, skal være således indrettet, at de er udtryk for den mindst mulige konkurrencebegrænsning, der er nødvendig for at løse de pålagte opgaver. Sammenfattende finder styrelsen således, at aftalen hverken er omfattet af bestemmelserne i konkurrencelovens 2, stk. 2, 1. punktum eller 2, stk. 2, 2. punktum, og at aftalen dermed er

6 6 af 10 omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser. 4. Vurdering Falck udøver erhvervsvirksomhed og er dermed omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 1. Standard aftalen er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens 7, idet parterne tilsammen har en omsætning på over 1 milliard kroner, ligesom parterne ikke er omfattet af samme koncern, jf. lovens 5. Endelig er aftalen ikke omfattet af hverken gruppefritagelser efter lovens 10 eller af EU-fritagelser, jf. lovens 4. Endvidere er aftalen ikke omfattet af lovens 2, stk. 2, og derfor omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelserne. 4.1 Konkurrencebegrænsninger m.v. ( 6, stk. 1) De konkrete aftalebestemmelser Det fremgår af aftalens 1, stk. 2, at når et amt har overdraget kørslen til Falck, kan amtet " i ganske særlige tilfælde overlade udførelsen af kørslen til andre. " Konkurrencestyrelsen finder, at bestemmelsens formulering set i lyset af aftalens formål, indhold og form fremstår som en undtagelse til aftalens 1, stk. 1. Dvs. bestemmelsen indikerer, at hensigten med aftalen er, at amterne som hovedregel skal benytte Falck til varetagelsen af befordringsforpligtelsen og kun undtagelsesvist må benytte sig af andre leverandører. Det bemærkes, at parterne i deres anmeldelse har oplyst, at de enkelte amter hver især uanset bestemmelsen kan indgå supplerende aftaler eller helt andre aftaler med andre leverandører. Fem amter har således indgået aftaler med flere leverandører om levering af de samme ydelser. Parterne har på denne baggrund anført, at bestemmelsen netop sikrer, at der kan benyttes andre leverandører. Ingen amter har imidlertid valgt helt andre leverandører end Falck. Konkurrencestyrelsen skal hertil anføre, at bestemmelsen i bedste fald er overflødig og i værste fald udtryk for en de facto eksklusivbestemmelse. Endvidere er Styrelsen af den opfattelse, at såfremt bestemmelsen ikke har til formål at hindre amterne i at kontrahere til anden side, bør bestemmelsen affattes på en måde, hvorefter der ikke kan herske tvivl om, at aftalen ikke begrænser amternes mulighed for at entrere med andre udbydere. Konkurrencestyrelsen finder på den baggrund, at aftalens 1, stk. 2 på nuværende tidspunkt indeholder konkurrencebegrænsende elementer. Aftalen vurderes på baggrund af ovenstående direkte eller indirekte at have til følge at begrænse konkurrencen. Aftalen er dermed omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Ansøgning om ikke-indgreb i henhold til lovens 9 kan derfor ikke imødekommes Den generelle markedsstruktur Da Falck, som anført, er den eneste virksomhed, som kan tilbyde samtlige ydelser i hele landet inden for redningsområdet, får Falck gennem aftalen forstærket sin i forvejen dominerende stilling på det relevante marked. Aftalens må derfor nødvendigvis vurderes i lyset af den eksisterende markedsstruktur på området for ambulancekørsel mv. I afsnit er der overordnet gjort rede for markedets struktur. Blandt andet er det nævnt, at amterne, som er sygehusejere, er ansvarlige for sygehusene i hvert enkelt amt, samt forpligtede til at stille befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til rådighed for borgerne, jf. sygehuslovens 6, stk. 1, 8 og 10a. Af ambulancebekendtgørelsen følger det endvidere, at amterne kan vælge at etablere ambulancetjeneste med egne ambulancer eller ambulancer stillet til rådighed af andre amtskommuner, kommuner eller private.

7 7 af 10 Denne omfattende befordringsforpligtelse varetages hovedsagelig af Falck, som er den eneste virksomhed i Danmark, der besidder en infrastruktur omfattende nok til at kunne tilbyde amterne samtlige befordringsopgaver. Der findes dog forskellige konkurrenter inden for hvert enkelt produktområde og i enkelte områder. Disse udgør dog en meget lille del af det samlede udbud af tjenesteydelser. Således varetager Roskilde Kommunes Brandvæsen 50 % af ambulanceberedskab, akut ambulance kørsel og liggende patient befordring i Roskilde Amt. Der er en række private redningskorps nemlig Samsø Redningskorps, der udfører patientbefordringen på Samsø svarende til cirka 2 % af Århus Amts patientbefordring, REKO, der varetager en lille del af Århus Amts patientbefordring (alene Midt Djurs Kommune), Ærø Redningskorps, der varetager ambulancekørsel på Ærø og Flensburger Feuerwehr, der har ansvaret for ambulancekørsel i en del af Sønderjylland. I alle de øvrige dele af landet er det Falck, der udfører ambulancekørslen. I hovedstadsområdet er der flere konkurrenter til Falck, idet Københavns Brandvæsen har 40 % af markedet i Storkøbenhavn (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt), Frederiksberg Brandvæsen har 10 % af markedet i Storkøbenhavn og Gentofte Kommunes Brandvæsen har 8 % af markedet i Storkøbenhavn. Amternes udgifter (inkl. HS) på området udgør ca. 820 mio. kr. og de 14 amters (ekskl. HS) udgifter på området udgør ca. 760 mio. kr. Falck s årsomsætning på markedet udgør 720 mio. kr. Der er betydelige investeringsomkostninger forbundet med etablering af et redningsberedskab, som skal følge de regler, som Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen giver vedrørende materiel, ambulanceudstyr og uddannelse af det personel, der er beskæftiget med patientbefordring i ambulancetjenesten. Sammenfattende er markedets struktur således opbygget, at én virksomhed, Falck, både ejer, administrerer, og opererer størstedelen af den infrastruktur som anvendes ved patientbefordring i ambulancetjenesten i Danmark i dag. Falck indtager derfor et monopol på markedet for patientbefordring i Danmark, både for så vidt angår selve infrastrukturen og som en afledet følge heraf, administrationen og driften. Amterne har derfor kun få muligheder for at kontrahere til anden side for så vidt angår befordringsforpligtelsen, hvilken danner baggrund for en yderligere cementering af Falcks markedsposition på markedet. Fordi Falck har en så omfattende infrastruktur er det svært for andre aktører at etablere sig på markedet, idet Falck er i stand til at påtage sig hele befordringsopgaven. For at en anden virksomhed skal kunne udgøre et konkurrencedygtigt alternativ til Falck, er den nødsaget til at foretage overordentligt store investeringer i infrastruktur, såsom materiel, alarmcentraler mv. Der foreligger derfor på markedet i dag et infrastrukturmonopol, hvor Falck i realiteten er den eneste udbyder af de relevante tjenesteydelser. Et sådant infrastrukturmonopol har mange lighedstræk med forsyningsmonopoler, såsom kollektiv transport, energiforsyning og vandforsyning, hvor tendensen de senere år har været, at andre forsyningsvirksomheder har fået adgang til markedet. Udgangspunktet har været, at det er driftsdelen af monopolet, dvs. drift på infrastrukturen, hvilket er både brugen (fx togtransport) og driften (fx vedligeholdelse af togskinner), der er blevet udskilt til fri konkurrence. Formålet med denne "udskillelse" har været at etablere potentiel konkurrence på driftsdelen af monopolet, idet ingen samfundsøkonomiske hensyn taler for at samle både infrastrukturdelen og driften ved brugen og vedligeholdelsen af infrastrukturen i samme selskab. Samtidig er opfattelsen den, at udskillelsen er nødvendig for, at andre operatører kan få adgang til den nødvendige infrastruktur og dermed deltage på lige fod i konkurrencen. Monopolet må derfor konkurrenceudsættes for at opnå den mest optimale regulering af konkurrencen. Samtidig forudsættes det, at den virksomhed som hidtil har haft eksklusiv adgang til infrastrukturen nu vil

8 8 af 10 have et incitament til en mere effektiv ressourceanvendelse herunder, at den eksisterende infrastruktur udnyttes bedst muligt. I sidste ende vil det være den enkelte forbruger, som kan drage fordel heraf i form af lavere priser. Den optimale konkurrencemæssige situation vil derfor være at konkurrenceudsætte driftsdelen således, at virksomheder får muligheden for at byde på tjenesteydelser via den samme infrastruktur. På baggrund af den ovenstående beskrivelse af udviklingen indenfor reguleringen af monopoler er det vurderingen, at der vil opnås størst mulig effektivitet, hvis markedet for patientbefordring med ambulance konkurrenceudsættes. Amterne bør derfor overveje, hvorledes den fremtidige planlægning af markedsstrukturen på dette område skal udformes. Disse overvejelser bør blandt andet omhandle en ændret fordeling af opgaver parterne imellem. Da markedet er kendetegnet ved i høj grad at skulle varetage grundlæggende samfundsmæssige interesser og stor kompleksitet, er det formentlig ikke muligt at ændre formen for opgavevaretagelsen på helt kort sigt. På lidt længere sigt er det imidlertid vurderingen, at en fortsat cementering og fastlåsning af markedet, som aftalen som ovenfor beskrevet medfører, vil kunne have til formål eller følge at begrænse konkurrencen i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Det bør derfor tilstræbes, at der løbende sker en mere dynamisk udvikling baseret på konkurrencemæssige prøvelser af markedet. Det er imidlertid vanskeligt at forestille sig, at amterne fra dag til dag vil benytte en helt anden leverandør. Det er derfor vigtigt, at der sker en gradvis udvidelse af konkurrencetrykket gennem en strukturændring i markedet, således at der på lang sigt sker en opsplitning af driften og udførelsen af tjenesteydelserne. Det bør være muligt for parterne at påbegynde en sådan strukturændring i løbet af et par år. Ved meddelelse af afgørelsen i denne sag bør det derfor tilkendegives overfor parterne, at en eventuel forlængelse af fritagelsen blandt andet vil blive vurderet i lyset af de overvejelser amterne har gjort sig om den fremtidige tilrettelæggelse af området for patientbefordring med ambulance. Samtidig kan der ved indgåelse af ny aftale mellem Falck og Amtsrådsforeningen eventuelt aftalemæssigt etableres mulighed for at stille Falcks beredskabsstruktur til rådighed for amterne og andre mod betaling af en beredskabsstrukturafgift. Herved åbnes der mulighed for øget konkurrence om enhedsberedskabet. Dette kan så ske ved at bestemte transportforpligtelser udbydes, hvor krav til serviceniveau og regularitet specificeres. 4.2 Fritagelse (konkurrencelovens 8) Parterne har ansøgt om fritagelse for aftalen i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1. I det følgende vurderes, hvorvidt aftalen samt den samlede virkning af den indgåede aftaler opfylder de i lovens 8, stk. 1, nr. 1-4 angivne betingelser for fritagelse. 8, stk. 1, nr. 1 Parterne har anført, at aftalen indebærer en række stordriftsfordele med hensyn til anskaffelse af materiel, udstyr og uddannelse af mandskab, ligesom Falcks landsdækkende net giver mulighed for i tilfælde af større uheld eller katastrofer at trække på beredskab fra de omkringliggende områder. Falck har endvidere i brev af 1. september 1999 henvist til en tysk undersøgelse, som viser, at Danmark sammenlignet med andre europæiske lande har en produktiv og effektiv redningstjeneste.

9 9 af 10 Konkurrencestyrelsen er enig i, at aftalen indebærer visse omkostningsbesparelser og distributionsfordele, idet amternes lovpligtige befordringsopgaver overlades til Falck, hvilket betyder at disse opgaver, det være sig ambulanceberedskab, akut kørsel og liggende patientbefordring, kan løses via det samme mandskab og de samme køretøjer. Herved udnyttes ressourcerne bedre, og amterne behøver ikke etablere et korps, som alene udfører liggende patientbefordring, og et korps, som kun dækker den akutte kørsel. Konkurrencestyrelsen finder derfor, at aftalen udfra en umiddelbar vurdering opfylder kravene i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1. 8, stk. 1, nr. 2 Aftalen sikrer, at alle amter kan få en leverandør af befordringsopgaver til hele amtet. Dette gælder også amter eller dele af amter, der er mindre attraktive for en redningsvirksomhed at indgå aftaler med. Dette betyder, at borgernes ret til befordring med ambulance i tilfælde af sygdom i henhold til sygehusloven er sikret. På den anden side kan aftalens bestemmelser vedrørende betaling og regulering heraf indebære, at der ikke tages højde for de produktions- og omkostningsfordele, der gør sig gældende ved at operere i forskellige amter. Dette kan betyde, at der i nogle amter generelt er for høje priser, hvilket skal betales af borgerne i de enkelte amter. Sammenfattende anses aftalen at opfylde de i lovens 8, stk. 1, nr. 2 angivne betingelser. 8, stk. 1, nr. 3 På baggrund af det i 8, stk. 1, nr. 1 anførte er det Konkurrencestyrelsens opfattelse, at aftalen indebærer visse omkostningsbesparelser og distributionsfordele. Aftalen er tidsubegrænset med et opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvilket ikke anses for at være konkurrencebegrænsende, idet aftalen således altid kan opsiges med et rimeligt varsel. Konkurrencestyrelsen finder dog, at aftalens 1, stk. 2, der lyder : "[a]mtet kan i ganske særlige tilfælde overlade udførelsen af kørslen til andre", udgør en unødvendig konkurrencebegrænsning. Denne vurdering beror på, som nævnt ovenfor under afsnit 4.1.1, at Konkurrencestyrelsen finder, at bestemmelsens ordlyd udfra en umiddelbar betragtning indikerer, at formålet med bestemmelsen er, at amterne ved anvendelsen af aftalen kun undtagelsesvist kan vælge andre leverandører end Falck. Bestemmelsen fremstår altså som en undtagelse til 1, stk. 1. Såfremt bestemmelsen efterleves vil aftalen indebære eksklusivitet, idet andre leverandører ikke vil have store chancer for at entrere på markedet uanset eventuelle forskelle for så vidt angår kvaliteten af tjenesteydelserne og prisen herfor. Konkurrencestyrelsen er derfor af den opfattelse, at idet bestemmelsen ikke har til formål at hindre amterne i at kontrahere til anden side, bør bestemmelsen affattes på en måde, hvorefter der ikke kan herske tvivl om, at aftalen ikke har til hensigt at begrænse amternes mulighed for at entrere med andre udbydere. Konkurrencestyrelsen finder på den baggrund, at aftalens 1, stk. 2, særligt på grund af ordene "i ganske særlige tilfælde" udgør en unødvendig konkurrencebegrænsning. På denne baggrund er det sammenfattende vurderingen, at aftalen ikke opfylder den i loven 8, stk. 1 nr. 3 angivne betingelse. 8, stk. 1, nr. 4

10 10 af 10 Af ovenstående grunde skønnes det, at aftalens eksklusivitetslignende bestemmelse ud fra de samme argumenter giver aftaleparterne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende tjenesteydelser. Dette modificeres ganske vist af det forhold, at det står amterne frit for at vælge en anden leverandør end Falck, idet amterne selvstændigt vælger, om de vil benytte aftalen eller ej. Denne frihed begrænses dog væsentligt af markedets struktur. På denne baggrund er også her den samlede vurdering, at aftalen ikke opfylder de i lovens 8, stk. 1, nr. 4, angivne betingelser. Samlet opfylder aftalen således ikke betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1.

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam 1 af 11 18-06-2012 10:47 Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam J.rn. 2:8032-197 og 415/mel Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Dangas har den 30. juni 1998 til

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet 2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. juli 2000 i sag 99-112.213 Dansk Naturgas A/S (advokat Jon Stokholm) mod Konkurrencerådet (kammeradvokaten

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Bramsnæs Kommune (selv) Under denne sag har klageren, L.R.

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings og Takstnævn Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt regionerne har ret til modregning af allerede

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Forsvarsministeren Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K. Udtalelse fra Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens 2, stk.

Forsvarsministeren Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K. Udtalelse fra Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens 2, stk. Forsvarsministeren Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K 26. november 2003 Sag 3/1107-0300-0032 / HLA Deres ref. 5. kt. 99-509/i19-1 Udtalelse fra Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter Sundhedsudvalget (2. samling) L 74 - Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. maj 2005 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-2000-10 Sagsbeh.: DSI Fil-navn: div. notat 30.05.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere