Energi i boligen NBO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi i boligen NBO"

Transkript

1 Energi i boligen NBO NBO rapport september 2008

2 Forord NBO Styrelsen har igangsat udarbejdelsen af denne rapport Energi i Boligen til præsentation på NBO årskonferens i Sverige den 4-5 september På konferencen uddeles samtidig NBO s Energipris Rapporten er udarbejdet med bistand fra en følgegruppe med en deltager fra hver af medlemsorganisationerne i NBO. Følgegruppen bestod af: Ulrika Jardfeldt, SABO Emina Pasic, HSB Mårten Lilja, Riksbyggen Gísli Örn Bjarnhéðinsson, Búseti hsf. Tore Johannesen, NBBL Lars Fløche, BL Følgegruppen har leveret materiale til rapporten og Lars Fløche, BL har skrevet rapporten. Rapporten er skrevet på flere forskellige nordiske sprog. Med venlig hilsen Lars Fløche

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udviklingen i energiforbruget 5 3. Internationale mål om udviklingen i energiforbruget Nationale mål om energi i boligen National lovgivning om energi i boligen Passivhuse og 0-energihuse Initiativer i boligorganisationerne Gode eksempler historier fra boligafdelingerne Nordisk inspiration og samarbejde Links og kildehenvisninger 53

4 Indledning Med titlen Energi i boligen tænker man først på Energiforbruget i boligen og dernæst på Begrænsning af energiforbruget i boligen. Vi har i den vestlige Verden lang tradition for at tænke på at begrænse vort forbrug af energi, især den energi, som produceres af fossile brændsler (kul og olie). Siden Energikrisen i begyndelsen af 1970 erne har vi forsøgt at begrænse energiforbruget. Igennem 1980 erne og 1990 erne tænkte vi især på at begrænse energiforbruget for at spare miljøet for udledningen af CO2. I det nye årtusinde er vi endnu mere bevidste om at spare på energiforbruget på grund af truslerne mod Klimaet på hele Jordkloden (global). Men det er først her under Klimakrisen at der for alvor er kommet gang i debatten om nye energikilder, der er CO2-neutrale. Samtidig er der sat fokus på boligopvarmningen, som specielt i de nordiske lande er den helt store energisluger. Udviklingen i el-forbruget i husholdningen, især til underholdning og kommunikation, er også problematisk, idet el-forbruget - på trods af massive el-sparekampagner - stadig er stigende, også selvom der pålægges betydelige afgifter på el-forbruget (Grønne afgifter). Rapporten her kan derfor ikke nøjes med at glæde sig over, at vi har ubegrænset energi til rådighed i boligen i den vestlige Verden. Den må nødvendigvis forholde sig meget kritisk til energiforbruget og sætte fokus på, hvorledes vi i de kommende år kan sænke det forbrug, som knytter sig til boligen. Heldigvis er der ny viden og ny teknologi på vej i netop disse år og vi ser allerede mange eksempler på, hvorledes boligopvarmningen kan sænkes til 0 (nul) og hvorledes der kan produceres CO2-neutral energi eller Grøn strøm til resten af energiforbruget i boligen. Bygningers energiforbrug er en af tidens helt aktuelle problemstillinger. Over en årrække skal det samlede energiforbrug i bygninger nedbringes med mellem 25 og 30 procent. En analyse fra Danmarks Tekniske Universitet viser, at forbruget kan reduceres med pct. over 40 år, hvis vi renoverer vores eksisterende bygninger og bygger nyt energivenligt byggeri. Der er i de nordiske lande ikke så stor forskel på energiforbruget i boligen, men der er meget stor forskel på den CO2-belastning, som energiforbruget forårsager, altså på om energien fremstilles af naturlige ressourcer eller af fossile brændsler, som skaber CO2. Der er derfor megen inspiration at hente hos hinanden i de nordiske lande, når vi i de kommende år skal tænke på energieffektivitet. Vi skal udnytte de allerbedste ideer. I flere af de nordiske lande er der dog barrierer i både lovgivning og i byggetradition, som forhindrer os i at udnytte de nye muligheder effektivt. Disse barrierer må vi have identificeret og have ryddet bort.

5 2. Udviklingen i energiforbruget NORGE Utvikling i boligrelatert energiforbruk (nasjonalt nivå). Husholdningenes energiforbruk utgjør en betydelig del av det totale sluttforbruket av energi i Norge. Her presenteres data for det totale energiforbruket fordelt på ulike energikilder fra 1960 til Det er en vanlig antagelse at husholdningene bruker mer og mer energi, men statistikken viser, at det har vært en utflating av det gjennomsnittlige strømforbruket per husholdning i perioden , mens totalt energiforbruk per husholdning har flatet ut fra ca Utvikling i husholdningenes strømforbruk fra 1930 Siden 1930 har forbruk av strøm per husholdning blitt mangedoblet, blant annet som følge av overgang til strømbasert oppvarming og mer bruk av elektriske apparater og hjelpemidler. Av figur 2.1 ser vi at strømforbruket per person har steget fra ca. 600 kwh i 1930 til ca kwh i Forbruket per husholdning har steget fra vel 2000 kwh i 1930 til rundt kwh i Deretter har strømforbruket flatet ut. Strømforbruket per husholding har steget prosentvis mindre enn forbruket per person, noe som skyldes nedgang i gjennomsnittlig husholdningsstørrelse, fra ca. 4 personer i husholdningen i 1930 til 2,3 i Figur 2.1 Elektrisitetsforbruk til husholdninger og jordbruk per person og per husholdning kwh tilført energi. Utviklingen i strømforbruket fra 1930 må sees i sammenheng med den omfattende utbyggingen av infrastruktur for elektrisitet som har pågått siden begynnelsen av 1900-tallet. De første elektrisitetsverkene i Norge ble bygget på slutten av 1800-tallet, men da først og fremst for industrielle formål. Mellom 1910 og 1920 begynte utbyggingen av den kommunale elektrisitetsforsyningen til by og bygd å øke. I 1937/38 var 75 prosent av innbyggerne i Norge forsynt med strøm, mens denne andelen var oppe i 84 prosent i 1949 og nesten 100 prosent i 1960.

6 Det var store regionale forskjeller i strømforsyningen blant husholdninger i 1937, som er det året Statistisk sentralbyrå begynte å utgi offentlig elektrisitetsstatistikk. I Oslo, Akershus og Bergen hadde alle strøm i boligene, mens det i Nord-Norge bare var rundt 30 prosent av innbyggere som var forsynt med strøm. Dette innebærer at det også var en del regionale forskjeller i sammensetningen av det totale energiforbruket Utvikling i totalt energiforbruk fra 1960 Figur 2.2 viser utviklingen i det totale energiforbruket per husholdning fra Vi ser at det totale gjennomsnittsforbruket per husholdning har steget fra rundt kwh per husholdning i 1960 til mellom og kwh fra Totalt energiforbruk i husholdningene per husholdning nådde en topp i 1986/87 med nesten kwh, og har deretter blitt svakt redusert. I 1974 falt forbruket, for deretter å stige igjen. Nedgangen i 1974 har sammenheng med oljekrisen i , da prisen på oljeprodukter doblet seg. Figur 2.2 Gjennomsnittlig energibruk i husholdninger total og fordelt på energibærer kwh tilført energi per husholdning. I 1960 hadde 68 prosent av husholdningene fast brensel, dvs. ved, kull, koks og torv, som hovedoppvarming, mot ca. 18 prosent i 2001 (se tabell 2.2.). Fra 1960 og fram til den første oljekrisen i skjedde det en overgang fra bruk av fast brensel til olje. Gjennomsnittlig oljeforbruk nådde en topp rundt Av tabellen ser vi at andelen med flytende brensel som hovedoppvarming steg fra 6 til 39 prosent fra 1960 til Oljefyring var særlig populært til oppvarming av store boligblokker. Økningen i oljebasert oppvarming har trolig sammenheng med at det prismessig var gunstig å bruke olje. Fra 1960 til 1970 falt realprisen på olje og parafin, og dette var da langt rimeligere enn elektrisitet. Fra 1970 til 1980 ble imidlertid realprisen på olje og parafin nesten tredoblet. Oljeprisene falt kraftig igjen etter 1980, men etterspørselen etter olje/parafin økte likevel ikke. Oljeforbruket har blitt betydelig redusert siden 1970, og har ligget på rundt 2000 kwh per husholdning iden begynnelsen av 1990-årene.

7 Tabel 2.2 Viktigste oppvarmingskilde i husholdningerne i pct. Tabel 2.2 Det ble brukt noe bygass til boligoppvarming og i gasskomfyrer i de større byene før Dette er ikke inkludert i figurene for energiforbruk, og det totale forbruket kan derfor være noe underestimert før dette året. I mange større byer ble det bygd gassverk, og det første og største ble etablert i Oslo i 1848, mens det siste gassverket ble lagt ned i Det er heller ikke solenergi og bruk av solceller. Solcelleanlegg, som omformer solstråler til strøm, brukes på en del hytter og fritidshus. SVERIGE Sveriges energitillförsel Figur 2.3 Sveriges energitillförsel , exklusive nettoelexport Källa: Energiläget 2006, Energimyndigheten Nationell slutlig energianvändning Av de under perioden i genomsnitt årligen tillförda 630 TWh på nationell nivå nådde 402 TWh de slutliga användarna i form av slutlig energi, och 19 TWh per år gick till utrikes sjöfart. En tredjedel, 209 TWh per år, gick till spillo i förluster eller användes för icke energiändamål. Totalt blev således cirka 66 procent av den energi som tillfördes i landet (exkl. bunkerbränsle) tillgodogjord som slutlig energianvändning. El-användningen har ökat markant i Sverige Elanvändningen i Sverige har mer än fördubblats från ca 57 TWh år 1970 till cirka 131 TWh år Ökningen har varit särskilt stor inom sektorn bostäder och service m.m., från 22 TWh år 1970 till 72 TWh år Den svenska elanvändningens utveckling framgår av figur 2.4.

8 Figur 2.4 Den slutliga elanvändningens utveckling under perioden Källa: Energiläget i siffror 2007, Energimyndigheten. Energianvändningens fördelning mellan sektorerna. Av den totala slutliga energianvändningen gick i genomsnitt för perioden knappt 40 procent vardera till sektorerna bostäder och service m.m. och industri, medan transportsektorn stod för cirka en fjärdedel av den totala nationella slutliga energianvändningen. Fördelningen framgår av figur 2.5. Figur 2.5 Total slutlig nationell energianvändning, utan sektorernas tillhörande omvandlingsförluster eller viktningsfaktorer Källa: Energiläget 2006, Energimyndigheten Figur 2.6 Sveriges totala energianvändning sektorsvis fördelad Energiomvandlingssektorns förluster fördelade på slutanvändarna Källa: Energiläget 2006, Energimyndigheten

9 Figur 2.7 Systemgränser för primärenergi, slutanvändning av energi (i figuren benämnd levererad energi ) respektive nettoenergi för uppvärmning av byggnader. Källa: Konsultföretaget Profu och studien Allt eller inget systemgränser för byggnaders uppvärmning, ÅF-Energi & Miljö AB på uppdrag av Energimyndigheten Sektorn bostäder och service m.m. i huvuddrag Sektorn bostäder och service m.m. som den kallas i statistiksammanhang innefattar bebyggelsen i stort samt vissa servicefunktioner med en nära koppling till bebyggelse och de areella näringarna. Totalt omfattar sektorn bostäder och service cirka 590 miljoner m2 byggnader. Bebyggelsen fördelar sig på cirka 260 miljoner m2 småhus (1,7 miljoner småhus inklusive lantbruk och permanentbebodda fritidshus), 165 miljoner m2 flerbostadshus (cirka flerbostadshus med totalt 2,4 miljoner lägenheter) samt 165 miljoner m2 lokaler (cirka fastigheter med övervägande kommersiell verksamhet och cirka offentliga byggnader). Utöver detta uppskattas cirka 124 miljoner m2 uppvärmd lokalarea ingå i fastigheter som är taxerade som industrienheter. Av dessa bedöms cirka en tredjedel (44 miljoner m2) vara normalt uppvärmda, och användas som kontor och liknande ändamål. Energianvändning för bostäder och service m.m. Sektorn bostäder och service m.m. står för 38 procent av den totala nationella slutliga energianvändningen, respektive cirka 42 procent av den nationella slutliga energianvändning som direktivet omfattar. Figur 2.8 Fördelningen mellan energislag för den slutliga energianvändningen inom sektorn bostäder och service m.m. Källa: Energiläget 2006, Energimyndigheten

10 Den totala slutliga energianvändningen i sektorn bostäder och service m.m. har varit relativt konstant i nästan två decennier. Den slutliga energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten har gradvis minskat under denna period medan elanvändningen i sektorn har ökat markant. Mellan åren 1970 och 2005 har elanvändningen i bostäder och service m.m. ökat med mer än tvåhundra procent, från cirka 22 TWh år till cirka 72 TWh. Elvärmen har ökat från cirka 5 TWh per år 1970 till 29 TWh år 1990, därefter har den långsamt sjunkit till 2005 års nivå på cirka 22 TWh. Hushållselanvändningen har ökat till lite mer än det dubbla, från cirka 9 TWh år 1970 till cirka 20 TWh år Figur 2.9 Utvecklingen av elanvändningen i sektorn bostäder och service m.m. under perioden Källa: Energiläget 2007, Energimyndigheten. Samtidigt som den slutliga energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten i bebyggelsen har minskat har dess totala area ökat. Beräkningsmässigt har således den specifika energianvändningen (uttryckt i kwh per kvadratmeter) för uppvärmning och tappvarmvatten minskat. Det bör dock poängteras att delar av denna minskning i praktiken är skenbar. Orsaken till detta är att en stor del av bebyggelsen under den aktuella perioden har övergått från individuell uppvärmning till fjärrvärme eller elvärme. Härigenom har förluster som uppkommer vid energiomvandlingen flyttats från de individuella byggnaderna till el- och fjärrvärmeanläggningar vars förluster i den nationella energistatistiken bokförs i sektorn omvandling. En direkt jämförelse av specifik slutanvändning av energi (kwh per kvadratmeter) blir således missledande. För sektorn bostäder och service m.m. som helhet har den specifika slutliga energianvändningen i kwh per kvadratmeter, inklusive hushålls, verksamhets- och driftel, minskat med cirka sju procent sedan år Men primär energianvändning i sektorn har gått i motsatt riktning, den har ökat med elva procent under samma tidsperiod. Flerbostadshus Med SCB:s definition av flerbostadshus uppgick det svenska flerbostadshusbeståndet år 2005 till cirka byggnader. Det motsvarar cirka 2,4 miljoner lägenheter med totalt 178 miljoner kvadratmeter uppvärmd area. Utöver detta finns cirka 5 miljoner kvadratmeter bostadsarea som i SCB:s statistik definitionsmässigt faller under kategorin lokaler. Totalt var den genomsnittliga slutliga årliga energianvändningen för perioden för uppvärmning och tappvarmvatten i flerbostadshus cirka 28 TWh. Till detta kommer cirka 8 TWh fastighetsel och ca 6 TWh hushållsel. Både fastighetsel och hushållsel har ökat kraftigt under de senaste decennierna 10

11 Figur 2.10 Fördelningen mellan energianvändning för flerbostadshus, inklusive hushållsel och fastightsel. Källa: Energistatistik för flerbostadshus 2005, Statistiska meddelanden EN 16 SM 0602, SCB Den vanligaste uppvärmningsformen i flerbostadshus är fjärrvärme. Mer än tre fjärdedelar av flerbostadshusbeståndet är helt fjärrvärmevärmda. Till det kommer cirka 11 procent av flerbostadshusen som är delvis fjärrvärmevärmda. Två procent av flerbostadshusen är helt oljevärmda och tre procent är delvis oljevärmda. Tre procent av flerbostadshusen är elvärmda, och cirka tio procent är värmda med värmepump i kombination med andra energislag. Cirka nio procent av flerbostadshusen har enligt SCB:s statistik annan uppvärmning. I detta ingår t.ex. gas och primär uppvärmning med värmepump. Observera att hushålls- och fastighetsel ingår i de värden som presenteras i figur Konverteringar av uppvärmningssystem m.m., Under perioden 1995 till 2005 har det i Sverige skett ett betydande antal konverteringar och effektiviseringar av uppvärmningssystem för byggnader. Det finns en rad olika drivkrafter bakom dessa förändringar. Stigande priser på el och olja, en successivt ökande skatt på energin, investeringsbidrag för fjärrvärme, riktade styrmedel, teknikupphandlingar, konverteringsbidrag för småhus, informationsinsatser m.m. bedöms ha lett till merparten av dessa åtgärder. Energimyndigheten har med hjälp av konsultföretaget Profu utvärderat effekterna av de konverteringsåtgärder för byggnaders uppvärmningssystem som skett under perioden. Beräkningarna omfattar förändringar mellan åren 1995 och Utvärderingen har genomförts i form av en så kallad åtgärdsbaserad top-down-analys, och omfattar småhus, flerbostadshus samt lokaler. Värmepumpar Beräkningen av antalet värmepumpar av olika typer samt förändringarna 1995 till 2004 sammanfattas i tabell Tabellen avser att ge en totalöversikt. Nybebyggelse och värmepumpar i den under perioden ingår inte i de följande beräkningarna. 11

12 Tabell 2.11 Antal värmepumpar , ungefärliga värden. Tabellvärdena avser totalt antal installerade värmepumpar, oavsett om de svarar för huvudsaklig uppvärmning eller ej. Flerbostadshus Beräkningarna visar att konverteringar m.m. i flerbostadshus under perioden har lett till en effektivisering på 2,1 TWh slutlig energi, motsvarande effektivisering i primär energianvändning var 3,1 TWh. Nettovärmebehovet har ökat även i flerbostadshusen, med ca 0,7 TWh slutlig energi respektive 0,8 TWh primär energianvändning under perioden. Den slutliga energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus har minskat med 1,4 TWh under åren Det motsvaras av en minskad primär energianvändning för flerbostadshusens på 2,3 TWh. Tabell 2.12 Förändrad slutlig energianvändning mellan i flerbostads-husbebyggelsen. Fördelat på olika komponenter, TWh. (Negativt värde motsvarar minskad energianvändning). 90 procent av denna effekt bedöms kunna tillgodogöras såväl år 2010 som år Källa: Konsultföretaget Profu Minskningen i slutlig energianvändning och primär energianvändning beror framförallt på konverteringar. Fjärrvärmeanslutning och minskad individuell oljeeldning är de viktigaste orsakerna, men också el till värmepumpar är betydelsefull för energiminskningen. 12

13 Energi- och koldioxidskatternas inverkan på energianvändning i bebyggelsen Skatt på energi är ett centralt energipolitiskt styrmedel i Sverige. För energianvändningsområdet är skatternas målsättning att bidra till effektivare energianvändning, främja användningen av biobränslen, skapa drivkrafter för att minska miljöbelastningen samt skapa förutsättningar för inhemsk produktion av el. För sektorn bostäder och service m.m. omfattar dagens energibeskattning tre olika punktskatter som tas ut på energiprodukter: energiskatt, koldioxidskatt samt svavelskatt. Dessutom tas mervärdesskatt ut på all energianvändning och energiskatter. Sammanlagt var de statsfinansiella intäkterna av energiskatterna år 2006 till ca 67 miljarder kronor. ISLAND Udviklingen i energiforbruget historie og status 2008 Indtil begyndelsen af 1900-tallet blev islandske boliger opvarmet ved forbrænding af kul, tørv eller træ. Centralvarme blev først brugt i Island i slutningen af 1800-tallet. De første anlæg anvendte damp der dog hurtigt blev afløst af varmt vand, el og oliefyring. I begyndelsen af 1900-tallet begyndte man at anvende kul og senere olie til boligopvarmning. I 1928 blev der for første gang boret efter varmt vand i Reykjavík. Omkring 1950 brugte 20 % af Islands befolkning olie til boligopvarmning, ca. 40 % kul og ca. 25% fjernvarme. Efter 1950 blev olien populær til boligopvarmning, og den havde udryddet kul omkring Efter 1970 begyndte man at lægge større vægt på udnyttelse af indenlandsk energi til boligopvarmning, og dette har været politikken siden. I dag opvarmes ca. 87 % af bygningerne i Island med geotermisk fjernvarme, og resten med elektricitet. Figur 2.13 Energiforbrug efter oprindelse I Island På figur 2.13 ses udviklingen i det samlede energiforbrug i Island, og det fremgår at indenlandsk produktion er steget forholdsmæssigt i de seneste årtier og nu udgør godt 2/3 af Islands samlede energiforbrug. 13

14 Figur 2.14 Forbrug af geotermisk energy På figur 2.14 ses hvorledes anvendelsen af geotermisk energi fordelte sig i 2006, og på figur 3 ses fordelingen af energiforbruget efter oprindelse i Island Figur 2.15 Forbruget i et gennemsnitshjem 2006 En betragtning af energiforbruget for husstandene generelt i 2005 (el, varme, brændstof (biler m.m.))viser at der bruges mest geotermisk energi og mindst el, jf. figur Figur 2.16 Forbruget i et gennemsnitshjem FORBRUG GWh El Termisk varme Af figur 2.17 fremgår husstandenes udgifter til dette per år, og der vejer brændstoffet langt mest, ISK (og er steget kraftigt siden og er kommet over ISK), mens den geotermiske energi er billigst (og er faldet siden på grund af faldende afgifter). Olie 14

15 Figur 2.17 Udgifter for et gennemsnitshjem i Udgifter per husstand, kr./år El Termisk varme Olie Opvarmning af boliger forskellige energikilder til opvarmning I Island fordeles energien der bruges til opvarmning af boliger som følger efter oprindelse: Fjernvarme: Ca. 88 % af boligerne opvarmes af geotermiske fjernvarmeanlæg Ca. 3 % af boligerne opvarmes af fjernvarmeanlæg der får deres varme fra olie eller elektricitet Elektricitet: De resterende ca. 9 % af boligerne, som ligger på områder uden geotermisk energi, bruger elektricitet til opvarmning, og for at sikre alle Islands indbyggere adgang til energi til rimelig/ens pris uanset beliggenhed giver staten tilskud til elprisen på områder uden geotermisk energi. I 2006 udgjorde statstilskuddet knap 1 milliard ISK. Der bruges kun olie til opvarmning på øen Grímsey, og nu er man i gang med prøveboringer der for at finde geotermisk energi. Udvikling i fordelingen af energi til opvarmning af boliger efter oprindelse ses af figur Figur 2.18 Relativ opdeling af energiforbruget ved opvarmning af boliger efter oprindelse fra 1973 til Næsten al energi til opvarmning produceres i dag i Island og er bæredygtig. El-forbrug i boliger - udover opvarmning Der bruges mere elektricitet per mand i Island end noget andet sted på jorden. I 2007 steg forbruget fra 32,6 MWh per indbygger til 38,5 MWh 15

16 pr. indbygger. Den vigtigste grund til dette store forbrug er en forholdsvis stor andel til storindustri. Det almindelige forbrug for boliger er steget fra 3,5 MWh pr. husstand i 1995 til 4,4 MWh pr. husstand i Det almindelige forbrug (bortset fra el-opvarmning) var 490 GWh i 2005 og ca. 570 GWh i DANMARK Energiforbruget i Danmark I Danmark er el til boligopvarmning blevet stærkt reduceret og boligopvarmningen sker nu næsten udelukkende ved fjernvarme, naturgas og lokal oliefyring. Energiforbruget til boligopvarmning er faldende som følge af varmeisolering og ændret forbrugsadfærd. Til belysning og hjælpemidler i husholdningen er alle boliger forsynet med elektricitet som den eneste energikilde. El-forbruget i husholdningen er dog stadigt stigende trods indførelse af betydelige grønne afgifter på elektricitet og massive elsparekampagner. Energiproduktionen i Danmark Danmark er blevet selvforsynende med energi som følge af olie- og naturgasindvindingen i Nordsøen. Det vil i praksis blot sige, at energieksporten er større end energiimporten. Der importeres f.eks. normalt en del elektricitet fra Norge og Sverige og der eksporteres naturgas til gasnettet i det øvrige Europa. Fjernvarmen produceres i byerne ved indfyring med affald, olie, gas, halm eller træflis og mange fjernvarmeværker producerer samtidig elektricitet (kraft / varmeværker). På el-produktionen stiger andelen af produktion på vindmøller, som er den vigtigste rene energi i Danmark, men langt den største del af elproduktionen sker på olie og naturgas. Der findes udenfor de større byer dog stadig el-kraftværker, der baserer produktionen på kul, på olie, på naturgas, på halm eller på træflis. Mange værker omstilles til fleksibilitet mellem forskellige former for indfyringsbrændsel. Boligopvarmning i Danmark Fordelingen af opvarmningsformer i danske boliger noget forskelligt imellem parcelhuse og flerfamiliehuse. Parcelhusene er i Danmark næsten udelukkende ejerboliger, medens flerfamiliehusene - såvel rækkehuse som etagehuse - hovedsageligt er almene boliger og private andelsboliger. Det er karakteristisk, at flerfamiliehuse næsten udelukkende forsynes med fjernvarme, medens parcelhuse mere ligeligt benytter fjernvarme, naturgas og olie. Efter dansk lovgivning er det den kommunale varmeplan, der bestemmer opvarmningsformen: I mange større byer er fjernvarmenettet nu fuldt udbygget, medens parcelhusområder enten har et fjernvarmenet eller et naturgasnet. Andelen af el-opvarmede boliger er nu stærkt reduceret, og i byerne næsten forsvundet. 16

17 El-forbruget i boligen udover opvarmning Til belysning og hjælpemidler i husholdningen er alle boliger forsynet med elektricitet som den eneste energikilde. El-forbruget i husholdningen er dog stadigt stigende trods indførelse af betydelige grønne afgifter på elektricitet og massive el-sparekampagner. El spare-initiativer overfor husholdninger (boliger) Underholdnings- og informationsteknologien tegner sig for den største del af tilvæksten i el-forbruget. El-sparefonden gennemfører kampagner specielt mod standby-forbrug på afbrudte PC, TV, radio, video, musikanlæg og opladningsaggregater til mobiltelefoner og el-værktøj mv. El-sparefonden og energiselskaberne har tillige gennemført kampagner med muligheder for tilskud til udskiftning af ældre køle- og fryseskabe med højt el-forbrug. Energiselskaberne gennemfører endvidere kampagner, som er rettet imod udskiftning af vaskemaskiner og varmepumper, såvel til fællesforbrug i boligafdelingen som til forbrug i den enkelte husholdning. Energiforbrug i husholdningerne Figur 2.19 Energiforbrug i husholdninger Husholdningernes energiforbrug påvirkes meget af vejrliget. Af figuren fremgår, at og 2000 var meget varme år med lave energiforbrug, mens 1996 var usædvanligt koldt. I 2006 var husholdningernes klimakorrigerede energiforbrug 198,1 PJ og udgjorde dermed næsten 30% af det samlede endelige energiforbrug i Danmark. Af de 198,1 PJ gik 164,1 PJ til rumopvarmning og 34,0 PJ til elapparater m.m. Husholdningernes klimakorrigerede energiforbrug voksede fra 2005 til 2006 med 1,5%. Sammenlignet med 1990 er energiforbruget vokset 7,4%. Dette skal ses på baggrund af en stigning i antallet af husholdninger på 11,5%. 17

18 Husholdningers forbrug fordelt på energiarter Figur 2.20 Husholdningers forbrug fordelt på energiarter Bag det svagt stigende klimakorrigerede energiforbrug i husholdningerne ligger betydelige ændringer i forbrugets sammensætning. Forbruget af olie er i løbet af den seneste snes år faldet markant som følge af overgang til fjernvarme og siden midten af 1980 erne tillige til naturgas. I 2006 udgjorde fjernvarme 34,2% af det samlede energiforbrug i husholdninger, herefter kom el og vedvarende energi med henholdsvis 19,4% og 18,3%. Forbruget af naturgas, olie og bygas udgjorde henholdsvis 15,1%, 12,8% og 0,2% af det samlede energiforbrug. Husholdningernes elforbrug voksede stærkt fra 1980 til begyndelsen af 1990 erne, hvorefter det har været nogenlunde konstant. Elforbruget har dog vist tendens til stigning i de seneste år. Siden 2000 år har været en stor stigning i forbruget af brænde og træpiller. 18

19 Varmeinstallationer i boligen Figur 2.21 Varmeinstallationer i boligen De betydelige ændringer i energiforbrugets sammensætning på energiarter afspejler ændringer i sammensætningen af boligernes varmeinstallationer over tiden. Frem til midt i 1980 erne var oliefyr klart dominerende, hvorefter fjernvarme blev den mest udbredte varmekilde. I slutningen af 1980 erne og op gennem 1990 erne har der været en fortsat stigning i antallet af fjernvarmeinstallationer og naturgasfyr på bekostning af oliefyr. Pr. 1. januar 2006 fordelte de i alt 2,7 millioner varmeinstallationer sig således: Fjernvarmeinstallationer 60,2%, oliefyr 16,3%, naturgasfyr 14,2% og andre, herunder brændefyr og elvarme, 9,3%. Kilde: Danmarks Statistik Energiforbrug til rumopvarmning i boliger Figur 2.22 Energiforbrug til rumopvarmning i boliger Energiforbruget til rumopvarmning er faldet fra 178,4 PJ i 1980 til 164,1 PJ i 2006 svarende til et fald på 8,0%. Faldet er indtruffet, selv om det opvarmede areal i samme periode er vokset 27,0%. Faldet i energiforbruget skete fra 1980 til 1990, hvorefter forbruget har været nogenlunde konstant. 19

20 Energiforbruget til opvarmning pr. m2 er i perioden 1980 til 2006 faldet 27,6%. Faldet kan forklares dels ved forbedring af ældre boligers isolering, dels ved udskiftning af gamle oliefyr med mere effektive naturgasfyr og fjernvarmeinstallationer. Hertil kommer, at nye boliger i henhold til bygningsreglementet har et lavere energiforbrug pr. m2 end eksisterende boliger. Energiforbruget til opvarmning pr. m2 er siden 1990 faldet 7,9%. Husholdningernes bestand af el-apparater Figur 2.23 Husholdningernes bestand af el-apparater Der har over de seneste godt 25 år været en markant forøgelse i bestanden af stort set alle el-forbrugende husholdningsapparater. Siden 1990 er eksempelvis antallet af mikrobølgeovne steget 330%, mens antallet af opvaskemaskiner og tørretumblere er vokset med henholdsvis 160% og 148%. Der har også været store stigninger i udbredelsen af tvapparater, vaskemaskiner og køleskabe. Antallet af separate frysere har med en stigning på 23% haft en mere moderat vækst. Kilde: ElmodelBOLIG 20

21 3. Internationale mål om udviklingen i energiforbruget EUROPÆISKE MÅL (EU) Den europeiska energipolitiken De europæiske mål frem til 2020 er: EU-länderna ska senast år 2020 ha minskat sina utsläpp av koldioxid till en nivå som ligger minst 20 procent under 1990 års nivå. EU är dock berett att minska sina utsläpp med 30 procent till år 2020 om andra länder gör jämförbara åtaganden. Ett bindande mål om att andelen förnybar energi ska utgöra minst 20 procent av all energikonsumtion i EU senast år Ett bindande mål, som ska uppnås av alla medlemsstater, om att andelen biodrivmedel ska uppgå till minst 10 procent av all konsumtion av bensin och diesel för transporter i EU senast år 2020, ska införas på ett kostnadseffektivt sätt. Andelen af importerad energi i Europa er cirka 50 procent i Om inga åtgärder vidtas kommer denna andel på års sikt att öka till mellan 70 och 80 procent. Energipriserna stigit kraftigt och klimatet förändras på grund av utsläpp av växthusgaser. Den europeiska energipolitiken skal omfatta tre huvudmål: hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Hållbarhet innebär att förnybara energikällor ska utvecklas och användas, att efterfrågan på energi ska minska samt att Europa bör ta en ledande roll i de globala ansträngningarna för att stoppa klimatförändringarna. Målet med konkurrenskraft innebär garantier för att öppnandetav energimarknaderna ger fördelar för konsumenterna och för ekonomin i stort. Samtidigt ska öppna energi-marknader stimulera investeringar i produktionsresurser för ren energi och investeringar i energieffektivitet. En effektivare energianvändning Bland de olika åtgärder som pekas ut i EU s handlingsplan finns exempelvis skärpta normer för energieffektivitet, främjande av energitjänster, den offentliga sektorn ska vara ett föredöme, olika sätt att finansiera stöd till utveckling av energieffektivare produkter samt implementering av EGdirektivet (2006/32/EG) om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster. Energieffektivisering i ett energi- och klimatpolitiskt perspektiv De nordiska ländernas klimatarbete påverkas i hög grad av medlemskapet i EU. I det här sammanhanget finns det skäl att redovisa följande klimatpolitiska målsättningar: EU-länderna ska senast år 2020 ha minskat sina utsläpp av koldioxid till en nivå som ligger minst 20 procent under 1990 års nivå. EU är dock berett att minska sina utsläpp med 30 procent till år 2020 om andra länder gör jämförbara åtaganden. 21

Vedvarende energi i Norden

Vedvarende energi i Norden Vedvarende energi i Norden Et sammenlignende studie af de nordiske landes vedvarende energipolitikker og virkemidler TemaNord 2005:561 Vedvarende energi i Norden Et sammenlignende studie af de nordiske

Læs mere

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 Analys Norden ger dig analys och djupare insikt i de nordiska ländernas politiska liv. Utvalda skribenter analyserar vad som sker och varför.

Læs mere

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Omfang, udgifter og finansiering Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og finansiering 2006/07 Version

Læs mere

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering 2012/2013 Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og financiering Nordisk Socialstatistisk Komité 57:2014 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13

Læs mere

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi I Øresundsregionen arbejdes der seriøst og ambitiøst mod en grøn fremtid Med denne lille folder vil vi gerne vise nogle eksempler på, hvor seriøst

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning?

Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning? Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning? Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning? Det Økologiske Råd, Naturvernforbundet og Naturskyddsföreningen

Læs mere

BILAGSBIND TIL SBI-RAPPORT 315. Boligmarkedet i Øresundsregionen

BILAGSBIND TIL SBI-RAPPORT 315. Boligmarkedet i Øresundsregionen BILAGSBIND TIL SBI-RAPPORT 315 Boligmarkedet i Øresundsregionen STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT OG INSTITUTET FÖR BOSTADSFORSKNING 1999 Indhold INDHOLD...2 1. BOSTADSMARKNAD OCH BOSTADSPOLITIK I SVERIGE...5

Læs mere

III li'llll NO9805037 NORDISK BIOENERGIKONFERANSE. Mil. NEl-K'O--! MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER 1997 1 II 1

III li'llll NO9805037 NORDISK BIOENERGIKONFERANSE. Mil. NEl-K'O--! MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER 1997 1 II 1 NEl-K'O--! 1 II 1 1 'ill Mill mil I I mil Mil il 11 in lil'illill NO9805037 III li'llll ii in 1 I1 III ii NORDISK BIOENERGIKONFERANSE MARKED, MILJØ OG TEKNIKK RADISSON SAS PLAZA HOTEL I OSLO 7.-8. OKTOBER

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Social tryghed i de nordiske lande 2009/10

Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Social tryghed i de nordiske lande 2009/10 Omfang, udgifter og finansiering Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og finansiering 2009/10 Version

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag fremtidens miljø skabes i dag Boligformer, livsstil og ressourceforbrug Tekst: Susanne Bruun Jakobsen og Klaus Bonderup Petersen, Det Økologiske Råd Tak til Søren Dyck-Madsen og Christian Ege for gode

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298. 1 af 35

Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298. 1 af 35 Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298 1 af 35 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og Baggrund... 3 Metode og Fremgangsmåde... 3 Rapportens Struktur... 3 2.

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere