UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA University College Horsens MILJØPÅVIRKNINGER OG ADMINISTRATION AF OMRÅDET Seniorprojektleder Bente Villumsen, COWI A/S VISIONER OG ØNSKER FOR DEN FREMTIDIGE FORVALTNING AF ANLÆG FOR GRUNDVANDSBASERET KØLING, OPVARMNING OG ATES Civilingeniør, ph.d. Stig Niemi Sørensen, Enopsol ApS

2

3 UNDERGRUNDEN SOM GEOTERMISK RESSOURCE Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen Seniorrådgiver, geolog Anders Mathiesen Statsgeolog Lars Henrik Nielsen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Undergrunden som termisk ressource Møde 25. maj 2011

4

5 RESUME Danmarks undergrund indeholder meget store geotermiske ressourcer i form af både dyb geotermi og overfladenær geotermi eller jordvarme. Ved dyb geotermi udnyttes meget varmt vand fra store dybder, mens jordvarmeanlæg benytter slanger i jorden eller grundvand til at optage varmen fra de øverste jordlag i kombination med varmepumpeteknologi. Den aktuelle udnyttelse af de geotermiske ressourcer er relativt begrænset, og det er vigtigt med kortlægning af mulighederne samt identifikation af mulige barrierer som skal overvindes, hvis det fulde potentiale for geotermi som vedvarende energikilde skal udnyttes. INDLEDNING Danmarks undergrund indeholder meget store geotermiske ressourcer, som kan udnyttes i det meste af landet, hvor der findes et varme- eller kølebehov. Den geotermiske ressource kan deles op i dyb geotermi og overfladenær geotermi: Dyb geotermi udnytter høje temperaturer på stor dybde (f.eks C svarende til 1-3 kilometers dybde) og varmen hidrører fra radioaktivt henfald af grundstofferne uran, thorium og kalium i jordens indre. Overfladenær geotermi, eller jordvarme, udnytter lavere, mere normale, temperaturer (f.eks C svarende til meters dybde) og varmen hidrører primært fra solindstråling og kun i meget lille grad fra varmefluxen fra jordens indre. Vi har de sidste mere end 30 år gjort brug af begge geotermiske ressourcer. For den dybe ressource i meget begrænset omfang målt i antal anlæg, og for den overfladenære i større men stadig begrænset omfang i form af jordvarmeanlæg i kombination med varmepumper. Det øgede fokus på CO 2 udledning og klimaforandringer samt afhængigheden af en (måske) begrænset ressource af fossile brændsler har imidlertid styrket interessen for geotermi som en vedvarende energikilde, der kan bidrage til opnåelse af Danmarks energipolitiske målsætninger om reduktion af CO 2 udslip og øget forsyningssikkerhed. DYB GEOTERMI Varme fra jordens indre i form af geotermisk energi udnyttes mange steder i Europa. I Danmark stiger temperaturen ca. 30 grader pr. kilometer ned gennem vores undergrund, og den geotermiske energi kan udnyttes ved at pumpe varmt vand fra undergrunden op til overfladen gennem en produktionsboring og ekstrahere varmen ved varmeveksling. Varmen kan derefter ledes via det almindelige fjernvarmenet til forbrugerne. Det afkølede vand returneres derefter til reservoiret gennem en injektionsboring, se Figur 1. De to væsentligste forhold, som har betydning for muligheden for at udnytte den geotermiske energi, er temperaturen og de vandledende egenskaber. Undergrunden skal således indeholde sandstensreservoirer af god kvalitet, dvs. med en tilstrækkelig tykkelse, temperatur og porøsitet til at der er en ressource af varmt vand til stede samt med tilstrækkelig god permeabilitet (væskegennemtrængelighed) til, at det er muligt at producere og injicere vand i henholdsvis produktionsboringen og injektionsboringen. Hvor temperaturen stiger med dybden, falder både porøsiteten og permeabiliteten generelt med dybden på grund af trykket fra de overliggende aflejringer og kemiske udfældningsprocesser, der delvist udfylder porerne. Det betyder, at det primært er dybdeintervallet m, som har den største interesse.

6 Figur 1. For at udnytte den geotermiske varme, skal man bore to dybe huller på et sted, hvor de geologiske forhold er optimale i form af porøse sandstenslag. Fra det ene hul pumpes varmt vand fra sandstenslaget op til overfladen, hvor man trækker varmen ud af vandet. Varmen overføres herefter ved hjælp af en varmeveksler til forbrugerne via fjernvarmenettet. For at sikre at trykket i sandstenslaget bevares uændret, pumpes det afkølede vand tilbage i sandstenslagene, ofte fra samme lokalitet på overfladen, men via en afbøjet injektionsboring som ender et par km fra produktionsområdet. Et geotermisk anlæg i forbindelse med et kraftvarmeværk er typisk ikke i drift om sommeren, da overskudsvarmen i denne periode er stor nok til at opfylde fjernvarmebehovet. Overskudsvarme kan derfor evt. lagres i det porøse sandstenslag som vist i figuren til venstre. Rentabel geotermisk varmeproduktion kræver desuden, at det er muligt at afsætte den producerede varme, f.eks. til et nærliggende fjernvarmenet. Endvidere forudsættes det, at det geotermiske vand holdes i et lukket kredsløb fra produktionsboringen, gennem varmeveksler, og tilbage igen gennem injektionsboringen til reservoiret. Kredsløbet skal være lukket, da vandet fra undergrunden ofte er saltholdigt, og kan - hvis salt udfældes - begrænse mulighederne for at producere vandet fra reservoiret, idet permeabiliteten reduceres. Kortlægning af ressourcen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har igennem mange år drevet forskning og rådgivning i forbindelse med vurderingen af de dybe geotermiske ressourcer i Danmark i tæt samarbejde med private firmaer og offentlige institutioner. Den første landsdækkende analyse af den dybe geotermiske ressource blev igangsat af GEUS i slutningen af halvfjerdserne /1/. Siden da har GEUS i 1998 opdateret vurderingen af ressourcen i samarbejde med DONG Energy og Energistyrelsen /2/, og senest i 2009 bistået Energistyrelsen i udarbejdelsen af en redegørelse vedrørende det geotermiske potentiale i Danmark /3/. Endvidere har GEUS bidraget til udarbejdelsen af et geotermisk atlas, der præsenterer de geotermiske ressourcer i en række EU-lande /4/ og senere bidraget til en opdatering af dette /5/.

7 GEUS' forskning og rådgivning består i dag hovedsageligt i at udvikle geologiske modeller af undergrunden, der beskriver og forudsiger, hvor der findes geologiske lag i undergrunden med varmt vand i tilstrækkelige mængder, som kan pumpes fra de underjordiske lag og op til overfladen. Kortlægningen af undergrunden er baseret på dybe boringer og seismiske undersøgelser. Ved seismiske undersøgelser sender man trykbølger ned igennem jorden. De kastes tilbage fra de geologiske lag, og ved at opsamle de reflekterede signaler kan man kortlægge dybden til undergrundens lag og tykkelsen af lagene. Tidligere brugte man dynamit til at skabe trykbølgerne, men nu bruger man på land hovedsagelig tunge køretøjer, som kan sende vibrationer ned i undergrunden, mens man til søs bruger luftkanoner som affyres under højt tryk. På baggrund af den geologiske viden er en række reservoirer med sandstenslag identificeret. Det er alle sandstenslag som tilhører formationer fra de geologiske perioder Trias, Jura og Kridt: Frederikshavn Formationen: Jura/Kridt alder, siltsten og finkornet sandsten med lag af lersten. Haldager Sand Formationen: Jura alder, fin til grovkornet sandsten med lag af silt- og lersten. Gassum Formationen: Trias/Jura alder, fin til mellemkornet sandsten og lokal grovkornet sandsten. Skagerrak Formationen: Trias alder, grov og dårlig sorteret sandsten med lag af lersten. Bunter Sandsten Formation: Trias alder, fin til mellemkornet og lokal grovkornet sandsten. I Figur 2 er vist et kort over det regionale geotermiske potentiale i Danmark baseret på GEUS' mangeårige arbejde. Kortet viser, at det er sandsynligt, at der findes potentielle sandstensreservoirer i hovedparten af landet og nærkystområderne. Desuden findes der flere områder, hvor to eller flere af de potentielle reservoirer kan have et geotermisk potentiale. Simple overslagsberegninger viser, at Danmarks undergrund har meget store geotermiske ressourcer, og at geotermisk energi vil kunne bidrage til varmeforsyningen i adskillige hundrede år. Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS) offentliggjorde i begyndelsen af 2009 en ny vurdering, som viser, at de geotermiske reserver i det østlige Sjælland kan dække % af fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet i flere tusind år. Eksisterende og planlagte anlæg og mulige barrierer Der er hidtil etableret 2 dybe geotermiske anlæg i Danmark. I 1984 blev der etableret et anlæg ved Thisted som har været i drift siden. En borekampagne i forbindelse med projektet viste imidlertid, at reservoirkvaliteten aftager markant med dybden, og interessen for projekter, hvor det varme vand var planlagt til at skulle hentes fra store dybder, kølnedes noget. Siden har ny teknologi betydet, at varmen fra relativt lave temperaturer kan udnyttes mere effektivt, så man ikke længere er så afhængig af meget varmt vand fra dybe, lav-porøse og lav-permeable reservoirer. I 2005 blev der således etableret endnu et anlæg ved Amagerværket i København, og senest er der udført undersøgelser for planlagte anlæg ved Sønderborg og Viborg.

8 Figur 2 Kort over Danmark som viser det regionale geotermiske potentiale for mulige sandstensrige reservoirer. Kortet er baseret på en begravelsesdybde for reservoirerne på m og på at reservoirtykkelsen er større end 25 m. De hvide områder indikerer at reservoiret ikke er til stede (Ringkøbing-Fyn Højeryggen), ligger for grundt (< 1000 m; nordligste Jylland) eller er begravet for dybt (> 3000 m; centrale del af Det Danske Bassin). Bemærk fordelingen af de dybe boringer, samt placeringen af de to geotermiske anlæg ved Thisted og på Margretheholm nær København.

9 En væsentlig barriere for udnyttelse af den store danske geotermiske ressource er de geologiske risici. Det er derfor et mål for GEUS løbende forskningsaktiviteter at reducere risiciene ved at øge vores viden om undergrundens opbygning og beskaffenhed, og derved muliggøre etablering af mere pålidelige og detaljerede geologiske prognoser. Usikkerheden i prognoserne er dels relateret til de komplicerede geologiske forhold i undergrunden, og dels til utilstrækkelige og ujævnt fordelt data, hvilket medfører, at de regionale geologiske modeller for de potentielle geotermiske reservoirer ofte er usikre, når det kommer til konkrete vurderinger af lokale geotermiske prospekter. Eksempelvis er der mange områder, hvor det nuværende datagrundlag er for mangelfuldt til, at de lokale variationer i reservoirernes udbredelse, kontinuitet, tykkelse, kvalitet og temperatur kan kortlægges og forudsiges med en stor sikkerhed og detaljeringsgrad. En præcis vurdering af det geotermiske potentiale af lokale prospekter eller byer forudsætter blandt andet, at det lokale aflejringsmiljø for reservoiret vurderes i tilstrækkelig detaljegrad og sættes i relation til den lokale indsynkningshistorie, samt at den diagenetiske udvikling af reservoiret vurderes og eventuelt undersøges på basis af tilgængelige lokale data og prøvemateriale. Seismiske data bør tolkes med henblik på vurdering af reservoirets dybde og kontinuitet samt identifikation af eventuelle forkastninger. Data fra nærliggende boringer vurderes ved hjælp af kvantitativ computer-baseret logtolkning og eventuel bassin- og reservoirmodellering. Data fra prøvepumpetest i forbindelse med den første prøveboring vil derfor give værdifulde informationer om reservoirets ydeevne. Herunder opremses kort en række barrierer for udnyttelsen af geotermisk energi i Danmark: Fossile brændstoffer er billige, effektive og meget fleksible. Generelt har vi varme nok, idet varme er et biprodukt ved el-produktionen fra olie, gas, kul eller andre brændsler, og denne varme bruges via fjernvarmenettet. Geotermisk efterforskning inklusiv nye seismiske data, 2 boringer og rådgivning koster minimum 50 mio. kr. Skitse til modning af beslutningsprocessen vedr. et områdes geotermiske potentiale Alle geotermiske prospekter er forbundet med en vis risiko; GEUS vurderer generelt, at chancen for succes ligger mellem 0 og 90 % afhængig af områdets undergrund. De indledende undersøgelser tjener formålet at indskrænke dette udfaldsrum; GEUS anbefaler derfor følgende mulige arbejdsgang for at minimere efterforskningsrisikoen og trinvis øge beslutningsgrundlaget for fortsættelse eller opgivelse: Opstilling af en foreløbig geologisk model baseret på lokale data (i den udstrækning sådanne findes) kombineret med GEUS regionale geologiske modeller. Hvis der findes ikke-frigivne seismiske eller boringsdata i eller nær lokalområdet, kan licensansøgeren overveje at søge adgang til disse data da de kan styrke sikkerheden af den geologiske model. Hvis den foreløbige geologiske model forudsiger, at der findes reservoirer med et begrænset potentiale i lokalområdet, bør en foreløbig simulering af reservoirets mulige vandproduktion foretages for at få et så præcist udtryk for den mængde af varmt vand, der kan udnyttes, som muligt.

10 Hvis det beregnede potentiale er tilstrækkeligt til geotermisk udnyttelse, vil næste trin være at indsamle en tilstrækkelig mængde nye seismiske data, så en detaljeret seismisk kortlægning af lokalområdet kan foretages, bl.a. for at sikre at prospektet ikke gennemskæres af større forkastninger. Efter tolkning og kortlægning af de nye data opstilles en ny revideret geologisk model baseret på integration af de nye og tidligere data; på denne baggrund opstilles en ny og mere sikker prognose. Hvis prognosen for den valgte lokalitet er tilfredsstillende med hensyn til tilstedeværelse af et eller flere reservoirer med gode sandstenslag med geotermisk potentiale og tilstrækkelig afstand til forkastninger m.m., vil næste trin være at opstille en egentlig boreprognose for en efterforskningsboring. I forbindelse med udførelsen af efterforskningsboringen gennemføres der grundige pumpetests i de potentielle sandstenslag for at få afklaret, om undergrunden er velegnet til geotermisk varmeproduktion. Herefter vurderes resultaterne af boringen med fokus på beskaffenheden og dybdeforholdene af undergrundens lag; resultaterne evalueres, og forventningerne til det geotermiske potentiale justeres. Hvis prøvepumpningen af boringen i de potentielle sandstenslag er positiv, kan det være med til at afklare, hvor store mængder varmt vand der kan produceres, og om et geotermisk anlæg kan etableres. De nye data integreres med de eksisterende data, og den regionale geologiske model for undergrundens opbygning opdateres baseret på de nye boringsinformationer, hvorved modellen styrkes, og sikkerheden i fremtidige vurderinger af efterforskningsrisici øges. OVERFLADENÆR GEOTERMI (JORDVARME) Hvor den dybe geotermi udnytter varmen fra jordens indre gennem oppumpning af varmt vand fra kilometer-dybe boringer, udnytter den overfladenære geotermi den oplagrede varme i de øverste jordlag baseret på en kombination af varmepumper og slanger i jorden til at optage varmen, eller varmepumper som optager varmen direkte fra oppumpet grundvand. Det hele foregår ved relativt lave temperaturer, typisk 8-11 C, og jordvarmeanlæg kan, hvis de er designet rigtigt, benyttes til både varme og køling. Ved udnyttelse af jordvarme produceres typisk 3-5 gange så meget energi som der tilføres i form af elektricitet til varmepumpen og en britisk undersøgelse /6/ viser således at CO 2 - udledningen ved opvarmning baseret på jordvarme typisk er det halve i forhold til opvarmning med f.eks. naturgasfyr. Varmepotentialet i de øverste få hundrede meter af jorden stammer primært fra solindstråling og i mindre grad fra den geotermiske varmeflux fra jordens indre, se også Figur 3. En anden essentiel forskel er at anlæg til udnyttelse af den dybe geotermiske energi typisk er af

11 en størrelse, hvor flere tusinde husstande forsynes med varme, og mest hensigtsmæssigt udnyttes i kombination med eksisterende fjernvarme-infrastruktur. I modsætning hertil er jordvarmeanlæg typisk designet til forsyning af alt fra en enkelt husstand til større enkeltbygninger/bygningskomplekser. Hvor enfamiliehusstande kun har behov for opvarmning, er det med varmepumpeteknologi muligt at dække behovet for både opvarmning og afkøling i f.eks. større kontorbygninger. Jordvarme har således et stort potentiale både i forbindelse med f.eks. skrotning af gamle oliefyr i private centralvarmeanlæg, og i forbindelse med opvarmning/afkøling af større bygninger. Figur 3. Figuren illustrer fordelingen af solindstråling og varmeflux fra jordens indre, årstidsvariationer i temperaturen i de øverste m af jorden og den generelle temperaturgradient (fra David Banks, 2008 /6/).

12 Det er relevant at skelne mellem 3 forskellige typer jordvarmeanlæg, se Figur 4: A) Lukkede systemer med horisontale slanger ca. 1 m under terræn. B) Lukkede systemer med vertikale slanger monteret i jordvarmeboringer. C) Åbne systemer med en produktionsboring og en injektionsboring. I de lukkede systemer cirkuleres en frostsikret væske i slanger. Væsken optager varme fra jorden som afgives i en varmepumpe, og den afkølede væske ledes atter gennem slangerne og optager på ny varme fra jorden. A) B) C) Figur 4...llustration af forskellige typer jordvarmeanlæg. A) Lukket system med horisontale slanger ca. 1 m under terræn. B) Lukket system med vertikale slanger i jordvarmeboringer. C) Åbent system med boringer til produktion og injektion (fra Burkhard Sanner, 2011 /7/). Anlæg med horisontale slanger kræver relativt meget areal og genetablering efter installation. De horisontale anlæg er desuden påvirket af årstidsvariationer med lave temperaturer i jorden i vinterhalvåret og høje temperaturer om sommeren, se Figur 3. De lave temperaturer om vinteren giver selvfølgelig en dårligere driftsøkonomi, men til gengæld opvarmes jordvolumet relativt hurtigt i løbet af sommeren. Anlæg med vertikale slanger installeret i jordvarmeboringer kræver stort set ingen plads og meget lidt genetablering, men kan være lidt dyrere i anlægsomkostninger. Til gengæld har de typisk en bedre udnyttelsesgrad i kraft af højere og ikke mindst konstant temperatur i jorden året igennem, Figur 4. Man skal dog være opmærksom på energibalancen i systemet,da gen-opvarmningen af jordvolumet foregår væsentligt langsommere, når man er under den dybde, som er påvirket af årstidsvariationerne (typisk m). Systemet kan optimeres ved tilførsel af varme i sommerperioden, enten i forbindelse med køling i bygninger eller f.eks. via solfangerpaneler. I større målestok har jordvarmeboringer imidlertid også et stort potentiale for lagring af energi, som produceres på tidspunkter, hvor behovet er lille, eller hvor der er overproduktion, som det typisk er tilfældet med f.eks. kraftvarmeværker i sommerperioden, vindmøller og solvarmepaneler.

13 I de åbne systemer afkøles oppumpet grundvand i varmepumpen og ledes tilbage i jorden i en injektionsboring. Der er relativt strenge krav om minimal påvirkning af de lokale hydrogeologiske forhold og temperaturer i grundvandssystemet, og der kan forekomme interessekonflikter med drikkevandsindvinding og mellem naboanlæg. Eksisterende anlæg, vigtige parametre og mulige barrierer Udnyttelse af jordvarme i Danmark har indtil nu hovedsageligt været baseret på lukkede anlæg med horisontale slanger, men lukkede anlæg med vertikale slanger i jordvarme-boringer begynder at blive mere udbredt og i f.eks. Tyskland og især Sverige er antallet af denne type anlæg meget højt. Antallet af jordvarmeanlæg baseret på åbne systemer i Danmark er relativt begrænset, og de fleste har været designet til køling. Der eksisterer ikke nogen formel registrering af jordvarmeanlæg i Danmark, men det samlede antal blev i 2008 skønnet til at være omkring /8/. Tilsvarende var der jordvarmeanlæg i Sverige i 2004, og 80 % af disse skønnedes at være lukkede systemer med vertikale slanger i boringer /9/. Jordens termiske egenskaber har betydning for, hvor meget energi der kan indvindes i et lukket vertikalt jordvarmesystem. Det drejer sig om parametre som varmeledningsevne, termisk diffusivitet, specifik varmekapacitet, varmestrøm, temperaturgradient og overfladetemperatur m.m. Desuden har det betydning, hvilke materialer der er brugt til slanger og forsegling. Udover jordlag og materialers termiske egenskaber, betyder flowhastigheden og viskositeten af væsken i jordkredsløbet også noget for, hvor megen varme der optages i slangerne. Varmeledningsevnen i de øvre jordlag er generelt bedre under grundvandsspejlet end over, fordi vandet i jorden forbedrer kontakten mellem de enkelte korn (luft har en meget ringe varmeledningsevne). Herudover kan interaktion med det omgivende grundvandssystem være både en fordel og en ulempe i forbindelse med lukkede systemer i jordvarmeboringer. Generelt vil grundvandsstrømning i et område have en positiv effekt, hvis jordvarmeboringer anvendes udelukkende til enten opvarmning eller afkøling, fordi der tilføres energi fra andre områder til det aktuelle jordvolumen. Tilsvarende vil grundvandsstrømning generelt have en negativ effekt ved alternerende drift (opvarmning om vinteren og afkøling om sommeren) eller ved lagring af overskudsvarme, fordi grundvandsstrømningen i et vist omfang vil fjerne den tilførte energi fra jordvolumet. Selvom vore nabolande har stor erfaring i etablering af vertikale lukkede systemer, mangler vi i høj grad viden om og erfaring med denne type anlæg under danske geologiske forhold. I Sverige etableres næsten alle jordvarmeboringer i krystallint grundfjeld, som er nemmere at bore i og har markant bedre varmeledningsegenskaber end bløde sedimenter. I den tyske VDI norm for termisk udnyttelse af undergrunden findes der eksempler på forskellige jord- og bjergarters varmeledningsevne og varmekapacitet, men det er kun i Nordtyskland, at de overfladenære geologiske forhold er sammenlignelige med vores, og vi mangler både undersøgelser og viden om danske jordarters termiske egenskaber. Samtidig er der behov for mere viden om design af anlæg i forhold til energibehov og en effektiv og stabil drift med balance i energiudnyttelsen. Energistyrelsen har i en undersøgelse i 2010 /10/ identificeret en række barrierer for udbredelsen af jordvarmeanlæg i Danmark:

14 Tilbagebetalingstiden på etablering af anlæg Manglende gennemsigtighed i markedet Generel mangel på viden og erfaring Manglende uddannelse af designere og installatører Nyt forsknings- og udviklingsprojekt Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt sætter fra 1. marts 2011 og 3 år frem fokus på jordvarmeboringer. Projektets titel er GeoEnergi, Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice. Formålet med projektet er at bane vejen for større udbredelse af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer gennem tilvejebringelse af viden, værktøjer og best practice for planlægning og design af installationer. Projektets aktiviteter er struktureret i 8 work packages og omfatter: Indsamling og analyse af eksisterende information og erfaring samt identifikation af nøgleparametre for planlægning, design og installation af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer. Et omfattende kortlægnings- og måleprogram af overfladetemperaturer, temperaturgradienter og termiske egenskaber af forskellige jordarter og materialer. Optimering af systemdesign i forhold til miljø og økonomi, baseret på eksisterende installationer og test sites, inklusiv borearbejde og udstøbning af boringer, automatisering af systemer, analyser af energibalance, energilagring (opvarmning og afkøling) samt modellering af varme- og grundvandsstrømning. Opbygning af en database med resultater fra indsamling af eksisterende informationer, måleprogrammer og kortlægningsarbejde. Oplysnings- og informationsaktiviteter, inklusiv brugerflade til database, kursusmateriale til uddannelse og efteruddannelse, workshops og seminarer, tekniske vejledninger og forslag til udbygning af administrationsgrundlag. Projektet støttes af Energistyrelsens Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), ledes af GEUS og udføres sammen med 8 partnere: VIA University College, Horsens; Geologisk Institut, Aarhus Universitet; Den Jydske Håndværkerskole; Dansk Miljøog Energistyring A/S; Geodrilling A/S; Brædstrup Fjernvarme AMBA; DONG Energy Power A/S; Robert Bosch A/S, IVT Naturvarme. KONKLUSION Den danske undergrund har et stort potentiale som geotermisk ressource til såvel opvarmning som køleformål. For både dyb geotermi og jordvarme er der tale om vedvarende energikilder, som kan bidrage væsentligt til den globale klimaudfordring. For den dybe geotermi er det helt essentielt at minimere den geologiske og økonomiske risiko gennem grundige forundersøgelser. For jordvarme mangler vi stadig viden og praktisk erfaring for at kunne udnytte ressourcen optimalt, ligesom der kan være områder, hvor en vedtagen varmeplan eller lokalplan spænder ben for etablering af f.eks. jordvarmeboringer.

15 En øget elproduktion fra vindkraft vil give plads til både mere dyb geotermi og jordvarme i forhold til den eksisterende overskudsproduktion af varme på kraftvarmeværkerne, ligesom jordvarmeboringer kan benyttes som energilager i kombination med både solfangeranlæg og overskudsvarmen fra kraftværkerne i sommerperioden. Med den stærkt øgede fokus på klima- og energiområdet tyder meget på, at vi i Danmark vil kunne nå op på, at en væsentlig del af vores energi til opvarmning (og afkøling) kommer fra jorden, og aktiviteten bliver næppe mindre nu, hvor Regeringen har vedtaget, at private oliefyr skal udfases allerede fra næste år. REFERENCER /1/ Kortlægning af potentielle geotermiske reservoirer i Danmark. Michelsen, O., Danmarks Geologiske Undersøgelse Serie B Nr. 5. /2/ Geotermi i Danmark: Geologi og ressourcer. Sørensen, K., Nielsen, L.H., Mathiesen, A. & Springer, N., 1998: GEUS Rapport 1998/123. /3/ Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark. Mathiesen, A., Kristensen, L., Bidstrup, T. & Nielsen, L.H., GEUS Rapport 2009/59. /4/ Atlas of Geothermal Resources in the European Community, Austria and Switzerland. Haenel, R. & Staroste, E. (eds), Verlag Th Schäfer, Hannover Germany. /5/ Atlas of Geothermal Resources in Europe. Publication No. EUR Hurter, S. & Haenel, R. (eds), Office for Oficial Publications of the European Communities, Luxemburg. /6/ An Introduction to Thermogeology: Ground Source Heating and Cooling. Banks, D., Blackwell, Oxford. /7/ Overview of shallow geothermal systems. In: Geotrainet training manual for designers of shallow geothermal systems. ISBN No Sanner, B., Geotrainet Project IEE/07/581/SI /8/ Jordvarmeanlæg Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Miljøprojekt Nr.1238 udarbejdet af COWI, Willumsen, B., Miljøstyrelsen. /9/ Geothermal (Ground-Source) Heat Pumps. A world overview. Lund, J., Sanner, B., Rybach, L., Curtis, R. & Hellström, G., GHC Bulletin. /10/ Varmepumper i helårshuse. Barrierer og erfaringer blandt danske husejere. Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke. ISBN www: , Energistyrelsen.

16

17 INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA University College Horsens Undergrunden som termisk ressource Møde 25. maj 2011

18

19 RESUMÉ Artiklen beskriver de tre lukkede kredsløb, der indgår i et jordvarmeanlæg. Det er huskredsløbet, varmepumpens kredsløb samt kredsløbet fra jord til varmepumpe. Fokus er varmepumpen og design af systemet og i den forbindelse de forskellige typer energi, der kan bruges som input til varmepumpen. Den historiske udvikling af jordvarmeanlæg i Danmark beskrives kort, og der vises et eksempel på et ældre anlæg hvor lagring af solvarme er en integreret del af systemet. Til slut beskrives nogle af de udfordringer og muligheder, vi står overfor, når - ikke hvis varmepumper og jordvarme for alvor skal med i feltet af vedvarende energikilder. INGEN JORDVARME UDEN VARMEPUMPE Varmepumpen er en forudsætning for at udnytte jordvarmen. Derfor er der grund til at se nærmere på de elementer, der indgår i varmepumpen og hvordan de virker sammen om at producere energi til opvarmning og varmt brugsvand. Grundlæggende består varmepumpen af et lukket kredsløb med to varmevekslere, hvoraf den ene sørger for at hente varme ud af et materiale, der afkøles, og den anden varmeveksler sørger for at aflevere varmen til den bolig, der skal varmes op. Udover de to varmevekslere består varmepumpen også af en kompressor og en ekspansionsventil, der er forbundet med de to varmevekslere i et kredsløb vist i forenklet form på skitsen figur 1. Her er også vist det huskredsløb, hvor varmen afleveres. Relativ varme fra jord. luft eller vand. Iskold brine retur fra varmepumpen til j d l ft ll d Figur 1. Varmepumpens kredsløb med de to varmevekslere til huskredsløb og jordkredsløb.

20 Væsken, der cirkulerer i varmepumpens lukkede kredsløb, har et meget lavt kogepunkt, således at den bliver til en iskold luft, når den passerer ekspansionsventilen (her vist i bunden af varmepumpen). Via varmeveksleren er den iskolde luft i stand til at trække varme ud af det medium, der passerer varmeveksleren. Herved bliver den iskolde luft til opvarmet luft. Når den opvarmede luft dernæst passerer kompressoren bliver den presset så hårdt sammen, at den fortættes til en varm væske, der så kan afgive varme til huskredsløbet via varmeveksler nr. 2. Huskredsløbet kan bestå af gulvarme eller radiatorer eller en kombination af de to. Udover varmepumpens kredsløb og kredsløbet i husets varmerør hører der ved jordvarme også et tredje kredsløb med til systemet, nemlig det lukkede kredsløb, der finder sted i nedgravede slanger (i de horisontale anlæg) eller i rør nedstøbt i et borehul (ved de lodrette anlæg), se figur 2. Her består den cirkulerede væske af vand tilsat et kølemiddel, så den kan tåle at møde den iskolde varmeveksler i varmepumpen uden at størkne til is. Figur 2. Jordkredsløbet vist sammen med varmepumpe og huskredsløb. Om sommeren kan der f.eks tilføres varme til jorden fra solfangere eller kølepaneler opsat i huset. Væsken (brinen) i jordkredsløbet har til opgave at transportere jordens stabile varme ind til varmepumpen. Her spiller brinens varmefylde en rolle jo højere varmefylde jo mere varme kan den transportere per liter flow. Normalt består jordkredsens væske af vand blandet med sprit, for at gøre den frostsikker typisk 1 del IPA-sprit og to dele vand. Varmefylden af denne blanding kan udregnes til ca kj/m 3 K (kilo Joule per 1000 liter for hver grad temperaturen ændres). Til sammenligning er varmefylden af ren vand ca kj/m 3 K, så egentlig kunne det være fornuftigt at bruge ren vand i jordkredsløbet. I så tilfælde skulle varmepumpens kredsløb imidlertid programmeres til ikke at komme under nul grader i varmeveksleren ud mod jordkredsløbet for at forhindre brinen i at fryse til is. Ved at bruge frostvæske i jordkredsløbet kan man således til stadighed oprette et flow selv ved minusgrader men til gengæld vil jorden omkring jordslanger og rør i boringer fryse til is.

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S Jordvarmeanlæg Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening Bente Villumsen, COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1238 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 9/59 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7 Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver Revision 0 Udarbejdet Jesper Magtengaard (DFG), 01. november 2011 Kontrolleret Lars Henrik Nielsen (GEUS), 11. november 2011 Søren Berg Lorenzen

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2 tilbage til undergrunden geologisk lagring og genbrug af i Danmark AF HENRIK OLSEN 1 OG UFFE WILKEN 2 Undergrunden leverer vores vigtigste energikilder. Men energiproduktionen fra de fossile brændsler

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling FORORD Der findes nogle projekter, som man kan komme i godt humør af. Projekterne fra Dybvad og Jerup hører absolut til den

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Skifergas en gevinst for klimaet?

Skifergas en gevinst for klimaet? 1. februar 2013 RAPPORT I denne rapport analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO, hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Redaktion: NRGi Rådgivning/ Per Pedersen, Energiingeniør og Mogens Thomsen, VVS-ingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere