ORIENTERING. om franske forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske skatteminister dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og Frankrig fra 1957 og mellem Danmark og Spanien fra Begge de to dobbeltbeskatningsoverenskomster udløb derfor den 31. december Formålet med at opsige overenskomsterne var et ønske om genforhandling af disse, så det sikredes, at danske pensioner, hvor indbetalingen havde givet skattefradrag i Danmark, også udløste dansk beskatning ved udbetalingen, selvom man i mellemtiden var flyttet til udlandet. Da skatteministeren i efteråret 2007 fremsatte forslag i Folketinget til bemyndigelse til at opsige overenskomsterne, oplyste han ved fremlæggelsen, at en vedtagelse af lovforslaget ikke ville medføre, at de to overenskomster opsiges. Det ville kun ske, hvis nye forhandlinger ikke gav et gunstigt resultat. Ikke desto mindre har der kun fundet forhandlinger sted om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster i meget begrænset omfang. Der har været afholdt et enkelt møde mellem Danmark og Frankrig i januar måned 2008 før bemyndigelsen til at opsige overenskomsten var trådt i kraft, og der har ligeledes været afholdt et enkelt møde mellem Danmark og Spanien i maj måned 2008 ganske få uger før overenskomsterne blev opsagt. Ud over dette har der kun været begrænsede kontakter, når parterne deltog i andre internationale møder, og det er givet kommet bag på de franske og spanske forhandlere, at overenskomsterne blev opsagt så tidligt i forhandlingsforløbet. Også efter at overenskomsterne blev opsagt, har der kun været forhandlingskontakter i meget begrænset omgang, og der har så vidt vides ikke været afholdt egentlige forhandlingsmøder om spørgsmålet efter at opsigelsen skete. Det stod kort tid efter at overenskomsterne var blevet opsagt klart, at man fra fransk side ikke var villig til at indgå en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvorved man gav afkald på beskatning af pensioner efter bopælslandsprincippet, og Spanien indtog samme standpunkt. Så vidt jeg har kunnet få oplyst, er kompromisforslag om spørgsmålet også blevet afvist. Hen på sommeren 2008 blev forhandlinger mellem parterne stillet helt i bero på ubestemt tid, og alle tre parter indstillede sig på en situation, hvor man måtte indrette sig på, at der ikke ville være dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig respektive Spanien i meget lang tid. 1

2 Jeg har fået oplyst, at der på dette tidspunkt forelå udkast til nye dobbeltbeskatningsoverenskomster både mellem Danmark og Frankrig og mellem Danmark og Spanien, hvor man i hvert fald i princippet var enige om alle bestemmelserne bortset fra den om beskatning af pensioner. Fra dansk side havde man prøvet denne situation tidligere, da man opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten mede Portugal, og man havde fra dengang den erfaring, at når man bortser fra pensionsbeskatningen, havde det medført meget få problemer, at der i en periode ikke var nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de to lande. Siden sommeren 2008 har der ikke været forhandlinger om nye overenskomster, og spørgsmålet ligger for øjeblikket helt stille. Jeg har forespurgt i det danske Skatteministerium, om man kunne forestille sig, at der ikke ville være en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig de næste 15 år, og dertil har man svaret, at det kan man udmærket forestille sig, det kan endda vare længere. Når jeg spørger i Finansministeriet i Paris, er svaret, at man ikke regner med, at der vil komme en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark de næste 5 år, muligvis længere. Frankrig og også Spanien holder hårdnakket fast på, at man ikke vil fravige princippet om, at beskatning af pensioner skal ske efter bopælslandsprincippet, og derfor vil man af principielle grunde ikke skrive under på en ny overenskomst, der fraviger dette princip. Årsagen hertil er, at Frankrig og Spanien er de to lande i Europa, der har flest udenlandske pensionister, og afslutter man en overenskomst med Danmark indeholdende kildelandsbeskatning, risikerer man at de øvrige og større lande kommer og kræver at få det samme. Det er man ikke villig til, og derfor afviser man også at fravige princippet i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Danmark vil naturligvis ikke indgå en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, der giver adgang til bopælslandsprincippet på ny, for det var for at komme bort derfra at man opsagde overenskomsten. Derfor er situationen endt i en uløselig hårdknude, og det kan vare mange år før det vil blive muligt at løse denne knude op. Man kan endda forestille sig den situation, at der aldrig kommer nogen ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig eller Spanien. Fra fransk side vil man hellere leve med en situation, hvor Danmark rent faktisk beskatter de danske pensioner uden at der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Man tager i den forbindelse i betragtning, at Danmark har en forholdsvis lille befolkning, og det derfor er begrænset hvor mange danske pensionister der vil flytte til Frankrig. Der eksisterer regler indenfor EU, hvorefter medlemslandene skal søge at undgå dobbeltbeskatning, og derfor er det franske Finansministerium i færd med at udforme regler i form af en instruktion, der skal give mulighed for, at man når man er bosat i Frankrig kan fratrække den betalte danske skat i sin franske skat, således som det er omtalt i tidligere numre af ORIENTERING om franske forhold. Disse regler skulle have været offentliggjort for længst, men det der nu ud til, at vi kommer ind i februar måned 2010, før disse nye regler bliver offentliggjort. Og så skal man være opmærksom på, at det ikke har været nogen underskudsforretning hverken for Frankrig eller for Spanien, at dobbeltbeskatningsoverenskomsterne blev opsagt. Ganske vist har man i begge lande i realiteten måttet fraskrive sig at få skat af de danske pensioner (for Frankrigs vedkommende først når instruktionen er vedtaget), men samtidig åbnede dette op for, at man nu kunne opkræve en række skatter i samkvemmet med Danmark, som de hidtidige dobbeltbeskatningsoverenskomster lagde hindringer i vejen for at man kunne opkræve. Specielt 2

3 var dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig klart forældet på en række punkter. Den var fra 1957, og den hindrede at man i Frankrig kunne opkræve skatter, specielt på erhvervsområdet og indenfor omsætning af fast ejendom, som var indført siden. Og selvom der skulle blive afsluttet en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, må man regne med, at Frankrig og Spanien vil betinge sig, at de fortsat skal kunne opkræve disse skatter, som de nu har fået mulighed for at opkræve. Så når regnebrættet skal gøres op, vil man komme frem til, at det økonomisk har været en fordel både for Frankrig og for Spanien, at Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. I Spanien har man en forening ved navn Redan Espana, som er den officielle forening for personer, der er eller påtænker at bosætte sig i Spanien og er pensionsberettigede i Danmark. Denne forening har i efteråret 2009 skrevet breve både til Skatteministeriet i København og til Finansministeriet i Madrid og opfordret parterne til at indlede forhandlinger om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst efter schweizisk mønster, altså således at Danmark får retten til at beskatte private pensioner og tjenestemandspensioner og Spanien får retten til at beskatte folkepension og lignende pensioner fra det offentlige, samt at der indføres en overgangsordning frem til den dag hvor der indgås aftale om en ny overenskomst, således at personer beskattes efter de hidtidige regler, hvis man boede i Spanien og oppebar pension før overenskomsten afsluttes. Overgangsreglerne i opsigelsesloven Opsigelsesloven (lov nr. 85 af 20 februar 2008 om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien som ændret ved lov nr. 351 af 6. maj 2009) kom til at indeholde nogle overgangsregler af hensyn til personer, som på tidspunktet for lovens fremsættelse allerede boede i Frankrig eller Spanien, og som oppebar eller kort tid derefter ville komme til at oppebære dansk efterløn eller pension. Der er tradition for, at man indføjer sådanne overgangsregler i større eller mindre omfang i nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. For Frankrigs og Spaniens vedkommende var motiveringen, at man ikke ønskede at ramme personer med de nye regler, som på grund af alder kunne have vanskeligt ved at tilpasse sig til den nye situation, f. eks. ved at skifte bolig. Disse overgangsregler kom til at omfatte skattefritagelse for dansk beskatning af dansk efterløn eller pension for: a) Personer, som den 28. november 2007 var bosiddende i Frankrig eller Spanien, og som den 31. januar 2008 modtog dansk efterløn eller pension, som hidtil kun havde været beskattet i Frankrig, respektive i Spanien. Oppebar man efterløn eller pension efter disse regler, kom skattefritagelsen også til at omfatte pensioner, som man først begyndte at oppebære efter den 31. januar b) Ægtefæller til personer under a), som ligeledes var bosiddende i Frankrig, respektive Spanien, den 28. november 2007, for så vidt angår dansk efterløn eller pension, som disse modtager, selvom udbetaling heraf først påbegyndes efter den 31. januar c) Personer, som den 28. november 2007 var bosiddende i Frankrig eller i Spanien, og som den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, dog kun for så vidt angår andre pensioner, som de pågældende modtager, selvom udbetaling heraf først påbegyndes efter den 31. januar 2008, samt ægtefæller til personer, der den 31. januar 2008 modtog dansk 3

4 tjenestemandspension, forudsat at begge ægtefæller var bosiddende i Frankrig, respektive Spanien, den 28. november 2007, selvom ægtefællen først begyndte at modtage efterløn eller pension efter den 31. januar (Tjenestemandspensionen er ikke omfattet af skattefritagelsen og beskattes derfor i Danmark). Skattefritagelsen er kun gældende for personer bosiddende i Frankrig den 28. november 2007 så længe de pågældende er bosiddende i Frankrig, eller hvis man den 28. november 2008 var bosiddende i Spanien, så længe som man forbliver bosiddende i Spanien. Er der tale om ægtefæller, skal begge ægtefæller forblive bosiddende i Frankrig eller i Spanien for at skattefritagelsen kan opretholdes. Flytter man tilbage til Danmark hvorpå man på ny flytter til Frankrig eller til Spanien, fortaber man retten til skattefritagelse, og man kan derfor ikke generhverve denne. Flytter man fra Frankrig til Spanien eller fra Spanien til Frankrig, fortabes skattefritagelsen også. Har begge ægtefæller ret til skattefritagelse, bevarer den længstlevende ægtefælle retten til skattefritagelse efter at den anden ægtefælle er afgået ved døden. Opløses ægteskabet derimod ved separation eller skilsmisse, vil kun den ægtefælle, som boede i Frankrig eller i Spanien den 28. november 2007, og som oppebar dansk efterløn eller pension den 31. januar 2008, bevare skattefritagelsen, mens den anden af de tidligere ægtefæller vil fortabe denne. Det samme vil ske, såfremt denne ægtefælle flytter fra Frankrig eller fra Spanien til Danmark, men også såfremt den anden ægtefælle flytter fra Frankrig eller fra Spanien til Danmark. Hovedprincippet i overgangsreglerne er derfor, at disse opretholdes så længe som der ikke sker forandringer og forudsat at man var inde under overgangsreglerne fra starten. Sker der forandringer, fortabes retten til skattefritagelse. Ved en ændring af loven, der blev gennemført i foråret 2009, blev personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, fritaget for dansk beskatning af løn og andet vederlag fra ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat, samt for dansk beskatning af pension i forbindelse med tidligere ansættelse der. Påbegyndes modtagelse af løn eller vederlag, eller af pension, fra den 1. januar 2009, gælder dette kun, hvis man betaler fransk skat af disse indkomster. Disse regler blev indført for at give mulighed for at Frankrig fortsat kunne aflønne personale på den franske ambassade og franske konsulater i Danmark samt på den franske skole i København som hidtil. Endvidere tilgodeså man danskere, som tidligere havde gjort tjeneste under Fremmedlegionen. Overgangsregler vedrørende fast ejendom Var man den 28. november 2007 bosiddende i Danmark og derfor fuldt skattepligtig til Danmark, og ejede man på dette tidspunkt fast ejendom i Frankrig, bliver man som hidtil fritaget for betaling af ejendomsværdiskat til Danmark af ejendommen, så længe man forbliver bosiddende i Danmark og ejer den pågældende ejendom. Det samme gælder, hvis man på dette tidspunkt havde indgået aftale om erhvervelsen Årsagen hertil er, at man efter den nu opsagte dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig ikke kunne komme til at betale dansk ejendomsværdiskat af ejendommen så længe den var gældende. 4

5 Dette gjaldt ikke for ejendomme i Spanien, og derfor omfatter overgangsreglen ikke ejendomme, som man ejer i Spanien. Fritagelsen gælder kun den pågældende ejendom. Hvis man sælger denne ejendom i Frankrig og i stedet køber en anden ejendom i Frankrig, bliver man ikke fritaget for at betale dansk ejendomsværdiskat af den ny ejendom. Boede man ikke i Danmark den 28. november 2007, men f. eks. i Frankrig, fritages man heller ikke for betaling af ejendomsværdiskat af denne, såfremt man senere flytter til Danmark, selvom man ejede ejendommen den 28. november Her gælder altså det samme hovedprincip om, at overgangsreglerne kun opretholdes så længe som der ikke sker nogen forandring og forudsat at man fra starten var inde under overgangsreglerne. Hvor længe må man opholde sig i Frankrig uden at blive skattepligtig der? I det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold beskrev jeg udførligt reglerne om hvor længe man må opholde sig i Danmark uden at blive skattepligtig der. Dette har afstedkommet spørgsmål om hvor længe man så må opholde sig i Frankrig uden at blive skattepligtig i Frankrig. I Frankrig bliver man skattepligtig hvis man tager fast ophold der. Man anses for at have taget fast ophold i Frankrig, når man køber sig en bolig der og bosætter sig i denne, så den bliver ens sædvanlige bolig (domicile principal eller foyer principal), i den forstand at boligen bliver centrum for ens personlige og økonomiske interesser. Tager man ikke fast ophold i Frankrig, bliver man skattepligtig til Frankrig, såfremt man opholder sig i Frankrig i mere end 183 dage indenfor et år. Det er normalt kalenderåret man regner med. Reglerne for hvor længe man må opholde sig i Frankrig uden at blive skattepligtig der er således noget enklere end de tilsvarende danske regler. Formularen vedrørende refusion af dansk udbytteskat Jeg har tidligere i ORIENTERING om franske forhold oplyst, at den nugældende formular vedrørende refusion af dansk udbytteskat er uheldigt formuleret, og at jeg har anmodet Skat om at revidere formuleringen. Jeg har nu fået svar fra Skat. Skat vil rette formularen på nogle punkter, men man vil opretholde kravet om, at den udenlandske myndighed skal attestere, at man er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og ens bopælsland, da den er aktuel i andre fransktalende lande end Frankrig. Dette gør, at den nye formular fortsat vil være uanvendelig, såfremt man er skattepligtig i Frankrig eller i Spanien. Man behøver dog ikke benytte denne formular, idet det er tilstrækkeligt, at man dokumenterer, at man har modtaget udbyttebetalingen, og at man er skattepligtig i Frankrig eller i Spanien. Jeg skal derfor henstille, at man i stedet anvender til tidligere formular, som kan 5

6 downloades fra følgende link: I stedet for det udbetalende pengeinstituts erklæring på forsiden om, at udbyttet er betalt er det tilstrækkeligt at vedlægge en fotokopi af udbetalingsnotaen vedrørende udbyttet. SP-Fonden lukker den 1. maj 2010 I perioden 1. juni til 31. december 2009 blev der midlertidigt åbnet adgang til, at man kunne få sin opsparing i SP-fonden udbetalt. Det har så mange benyttet sig af, at grundlaget for en videreførelse af fonden ikke længere er til stede, og den lukker derfor den 1. maj Har man stadigvæk indeståender på en SP-konto i ATP, kan man vælge mellem at få beløbet udbetalt eller at få det overført til en anden ny eller eksisterende pensionsordning udenfor ATP. Vælger man at få beløbet udbetalt, vil der blive trukket en afgift på 35 % af beløb op til og med kr. og på 50 % af beløb herudover. Man skal dog være opmærksom på, at beløbet også vil være skattepligtigt i Frankrig. Har man ikke senest den 30. april 2010 anmodet om udbetaling eller overførsel af beløbet, vil dette automatisk blive udbetalt til kontohaveren efter at der er trukket afgift af beløbet. Vælger man imidlertid at anmode om at få beløbet overført til en pensionsordning, undgår man den danske afgift af beløbet på 35/50 %, og det kan derfor i almindelighed svare sig, men udbetalingen vil fortsat være skattepligtig i Frankrig. Hvorledes beskatningen af beløbet vil være, kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget sikkert om, idet det er afhængigt af den nye instruktion, som man for tiden arbejder med i Finansministeriet i Paris. Jeg har i et brev til ministeriet anmodet om at få præciseret hvorledes beskatningen vil være, men jeg har ikke fået svar endnu, og jeg venter ikke at få svar før den nye instruktion er blevet offentliggjort. Når jeg får svar, skal jeg komme med nærmere oplysninger. Er ens SP-ordning under udbetaling, vil udbetalingen også ophøre fra og med den 1. maj Udbetalingen af beløbet skal ske til en dansk NEM-konto. ATP er i færd med at udsende breve til de resterende kontohavere med en personlig blanket, som man skal tilbagesende til ATP med instruktioner om, hvad der skal ske med indeståendet. Modtager man ikke et sådant brev, bør man i egen interesse kontakte ATP (telefon ), idet årsagen kan være, at ATP ikke kender ens adresse. Er dette tilfældet, eller har man ikke en dansk NEM-konto, bortfalder retten til ens indestående i SP efter den 30. april Supplerende oplysninger vedrørende betaling af PAL-skatten I sidste nummer af ORIENTERING om franske forhold orienterede jeg om, at man, hvis man ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, efter ansøgning fra og med den 1. januar 2010 kunne blive fritaget for, at ens pensionskasse, pensionsforsikringsselskab eller pengeinstitut tilbageholdt PALskat på 15 % af årsafkastet af ens pensionsordninger og indbetalte det til Skat, idet skattepligten med virkning fra denne dato var blevet overført fra institutniveau til individniveau. 6

7 I den forbindelse skal der dog gøres opmærksom på, at det ikke er alle ordninger, der er blevet overført til individniveau. I ordninger i ATP, i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og i Den Særlige Pensionsfond påhviler skattepligten fortsat instituttet, og i disse ordninger kan den enkelte ikke blive fritaget for betaling af PAL-skatten, da skattepligten ikke påhviler den pågældende. Det franske sygesikringssystem Der er en del, der anmoder om en samlet oversigt over reglerne for hvornår man kan blive optaget i det franske sygesikringssystem. På denne baggrund skal jeg herved komme med en oversigt over reglerne. I 1999 blev der gennemført en reform af det franske sygesikringssystem, så der blev åbnet op for, at alle i Frankrig, både erhvervsaktive og såkaldt inaktive uden beskæftigelse, kunne blive optaget i det franske sygesikringssystem. Man fik pligt til at tilmelde sig til Sécurité Sociale, og flyttede man hertil fra udlandet, skulle man tilmelde sig senest tre måneder efter at have taget ophold i Frankrig. Man bliver derved sygesikret under CMU de base (CMU står for Couverture Maladie Universelle) og får udstedt det franske sygesikringskort, som hedder carte vitale, og man får herefter dækket en vis procentdel af sine sygesikringsudgifter, som kan variere mellem 60 % og 80 % og op til 100 % ved kroniske sygdomme. Har man begrænsede indtægter (under ca. EUR for enlige og EUR for ægtefæller om året), kan man ligeledes efter ansøgning komme ind under CMU complémentaire, hvor man får dækket 100 % af sine sygesikringsudgifter. Til finansiering af udgifterne skal man betale en årlig afgift på 8 % af ens skattepligtige husstandsindkomst over et årligt grundbeløb, som i øjeblikket ligger på EUR for en husstand (foyer). Man kan læse mere om Sécurité Sociale på hjemmesiden Mange tegner derudover en tillægsforsikring i en såkaldt mutuelle hos et privat forsikringsselskab til sikring af den procentdel af udgifterne, som ikke er dækket af CMU, men det er frivilligt, om man vil tegne en sådan forsikring. Disse regler er fortsat gældende, men der blev i foråret 2007 gennemført en indskrænkning, så man ikke længere kan blive optaget i Sécurité Sociale, hvis man bosætter sig i Frankrig efter den 23. november 2007 og er inaktiv, det vil sige ikke er arbejdstager, udøver af liberalt erhverv, studerende eller lignende. Er dette tilfældet, må man altså selv tegne en forsikring af sine udgifter til sygdom. Der findes flere forsikringsselskaber, også i Danmark, som tegner sådanne forsikringer. På trods af dette findes der imidlertid en adgang til at blive optaget i det franske Sécurité Sociale og oven i købet uden at skulle betale den ovenfor nævnte afgift på 8 % af husstandsindkomsten. Er man bosat i Frankrig, og modtager man folkepension, social pension eller tjenestemandspension fra Danmark, betaler Danmark nemlig sygesikringsudgifterne ifølge en international aftale, som er indgået mellem EU/EØS-landene. Fra og med den 1. maj 2010 betaler Danmark desuden sygesikringsudgifterne, såfremt man modtager dansk efterløn, se herom december-nummeret af ORIENTERING om franske forhold. 7

8 Er man modtager af disse pensioner eller ydelser, kan man henvende sig til Pensionsstyrelsen i København, ( eller telefon ) og der få udstedt en særlig erklæring, der hedder E 121, og afleverer man denne erklæring på sit lokale franske sygesikringskontor (CPAM Caisse Primaire d Assurance Maladie), vil man kunne optages i Sécurité Sociale og blive berettiget til CMU de base uden egenbetaling, og er man allerede optaget, vil man kunne blive fritaget for betaling af afgiften på 8 %. Opmærksomheden henledes på, at det alene er denne afgift til Sécurité Sociale, som man fritages for betaling af. I Frankrig har man en social skat ved navn prélèvements sociaux (tidligere contributions sociales) på 12,1 % af ens indkomst, og den skal alle betale, og den kan man ikke blive fritaget for betaling af. Det er dog en forudsætning for at kunne blive optaget uden egenbetaling, at man ikke har mulighed for at være med i det franske sygesikringssystem som erhvervsaktiv eller lignende, men alene som inaktiv. Det skal endelig nævnes, at har man optjent adgang til de pensioner og andre ydelser, som E 121 omfatter, i flere EU/EØS-lande, er det det land i Europa, hvor man har erhvervet længst anciennitet, som skal udstede E 121-erklæringen og derved dække sygesikringsudgifterne. Det franske sygesikringskort carte vitale dækker ikke sygesikringsudgifter udenfor Frankrig, men man har mulighed for ved henvendelse til Sécurité Sociale at få udstedt et særligt internationalt sygesikringskort, som gælder ved akut opstået sygdom under ophold i de øvrige EU-lande. Dog dækker det ikke behandling af kroniske sygdomme og af sygdomme, som man havde pådraget sig før man forlod Frankrig. Har man fået udstedt en E 121-erklæring, skal man dog fra og med den 1. maj 2010 have det internationale sygesikringskort udstedt af det land, der har udstedt E 121- erklæringen. Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 8

9 9

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Marts 2012 Opfordring til at rette henvendelse til Skatteministeren og til formanden for Folketingets Skatteudvalg, hvis man rammes af dobbeltbeskatningsproblemer ved at

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 Referat af generalforsamlingen 2010, konstituerende møde og seneste nyt På Redans generalforsamling var der fremmødt ca. 100 heraf var seks repræsenteret ved

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup.

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup. Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France Le Clapier, den 26. marts 2012. Hr. chefkonsulent

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 125 Bilag 55 Offentligt REDAN ESPAÑA Sendt pr. e-mail Folketingets Skatteudvalg Liza.Christensen@ft.dk Christiansborg 7. april 2009 Vedr. lovforslag L-125 om ændring af lov L 85

Læs mere

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 3 Offentligt Fra: Brückner [mailto:peter.buller@wanadoo.fr] Sendt: 31. januar 2011 13:38 Til: Niels Helveg Petersen Cc: Liza Christensen Emne: Dansk-franske skatterelationer:

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : 00 33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : 00 33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning ORIENTERING om franske forhold September 2011 De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning Der har hidtil været fuld enighed mellem de politiske partier i Folketinget om den

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien Beslutningsforslag nr. B 91 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. december 2009 af Niels Helveg Petersen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning,

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-611-0076 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes

Læs mere