Forunders0gelse af minigasturbine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forunders0gelse af minigasturbine"

Transkript

1 Forunders0gelse af minigasturbine Nils Peter Astrupgaard & Mogens Weel Hansen OK-TEKNIK Nordisk Gasteknisk Center Nordie Gas Technology Centre

2

3 Forunders0gelse af minigasturbine Nils Peter Astrupgaard Mogens Weel Hansen OK-TEKNIK Oktober 1989 dk035

4 Indholdsfortegnelse Side ~ Sammenfatning og konklusion 3 Conclusion and summary Indledning Markedsforhold Systemudformning og termodynamisk analyse Matchning af turbine og kompressorkarakteristikker Vurdering af virkningsgrad hos potentiel turbolader leverand0r O Bramdkammer Generatorsystem Forslag til systemudformning Drift af anl~g Overslagspriser, 0konomi og konkurrence for 32 andre energikonverteringssystemer, specielt motorer 11.0 Milj0forhold Andre udforrnninger og anvendelser for minigasturbine Samarbejdspartnere 38 Bil ag 41

5 -- Sammenfatning og konklusion I n~rvrerende forprojekt er mulighederne for at anvende serieproducerede turboladere som gasturbiner i st0rrelsen ca kw eleffekt unders0gt. Forelebige studier og kalkulationer viste, at området omkring 250 kw eleffekt ville v~re den nedre 0konomiske gr~nse. Forprojektet koncentreredes derfor om anl~g på 250 kwe og derover. En 250 kwe enhed fareslås udformet med to turboladere, et br~ndkammer, powerturbine og en mellemk0ler. Med denne udforrnning apnås en elvirkningsgrad på 16-18%. Ifelge vores overslag kan man fremstille en rninigasturbine baseret på turboladere med en effekt på ca. 250 kw for godt kr eller kr/kw, dvs. inden for rammerne af det 0konomiske mål på kr/kw. Anvendelsen af minigasturbinen vil f0rst og fremmest kunne ~re interessant i forbindelse med dampbaserede varmeleverancer eller t0rring. Desuden vil minigasturbinen kunne indgå som en specie! power br~nder unit i eksisterende fjernvarmekedler. Markedspotentialet for de her n~vnte applikationer vurderes alene i Norden til at udg0re rnindst 250 MW svarende til 1000 enheder. dk035

6 -4- CONCLUSION AND SUMMARY In the present pre-project the possibilities for application of serially produced turbo-chargers as gasturbinas within the range of approx kw electrical output have been examined. Preliminary studies and calculations showed that the range about 250 kw electrical output would be the lower economical limit. The pre-project was consequently concentratad on plants of 250 kw 6 and more. A 250 kw 6 unit is proposed to be designed with two turbochargers, a cornbustion chamber, power-turbine, and an intermedlate cooler. With this design an electricity efficiency of approx. 1~-18% is achieved. According to our estimate, a mini-gasturbine based on turbochargers with an output of approx. 250 kw can be rnanufactured for a good l million DKK, or 4,000 DKK/kW, i.e. within the frames of the eecnornie aim of 3,500-4,500 DKK/kW. Application of the mini-gasturbine might first and foremost be interesting in connection with heat deliverles or drying based on steam. Furthermore, the mini-gasturbine may form part of a special power burner unit in existing district heating boilers. The market potential for the applications mentioned here are evaluated - alone in the Nordie countries - to make out at least 250 MW, corresponding to 1000 units. dk03s

7 -s- NGC 250 kw GASTURBINE MWH OK Teknik GENERATOR EXHAUST Technical descriptions : 3 s haft gasturbina with i ntercooler and on e can e combuster. Air is campressed in the lowpressure radialcampressar and intercooled before the final compression in the highpressure radial compressor. The compessed airenters the combustion ch am ber where fuel (N-gas) is injected and mixed with air to satisfly a lean combustion to prevent formation of NOx and reaches a high combustion effieciency. Cooling air is mixed with the combustion gases through stots and dilution hales in the combustion liner. In this a uniform temperature about 700 C is reached just before the gases is accelerated in the nozzels at the highpressure inward-flow radial uncooled turbine. The gases are expanded in the inward-flow radial turbine which drives the highpressure compressor. The gases expands tuther though the lowpressure inward-flow radial turbine which drives the lowpressure compressor. At last the gases expand in the power turbine which is connected to the generator. Technical data: (180) Power output Pressure ratio Firing temp. Exhaust gasflow Exhaust gastemp. Heatrate Efficiency NOx emissions (N-gas) 250kW 7: C 2.3kg/s 425C kj/kwh 16 o/o < 125 mg/mj Cogeneration options :,~. -;:t '... ' Drying,_ ~ ~ Campact. GT bumer. for. fire-

8 lodledning N~rv~rende rapport er udf0rt på foranledning af Nordisk Gasteknisk Center som en forunders0gelse til belysning af muligheden af at konstruere en lavpris gasturbine på kw. Gasturbinen t~nkes opbygget af kompressor og turbineelementer fra masseproducerede turboladere, som er meget billige, hvilket skulle muligg0re fremstilling af en billig gasturbine. I rapporten redeg0res for de markedspotentialer, som kan forventes i Norden, samt de konkurrencem~ssige forhold som kommer fra kornmercielle gasturbiner idag. Endvidere kortl~gges en rrekke systemudformninger for en gasturbine, som er opbygget ved hjrelp af turboladerkomponenter, og de karakteristika, som knytter sig til dem. Ud fra et valgt system er drift- og startforhold for gasturbinen anskueliggjort. Endelig er kostprisen samt mulige samarbejdspartnere vurderet. 2~0 Markedsforhold Simple gasturbiner i området kw kan placeres fordelagtigt som kraftvarmeanl~g i en lang rrekke industrier og bygninger som eksempelvis banker, forsikringsselskaber, st0rre offentlige bygninger og institutioner. En unders0gelse udf0rt af OK-TEKNIK viser, at det alene i industrien i Danmark er teknisk muligt at lave kraftvarmeproduktion svarende til 700 MW el. Hvis man overf0- rer forhold fra industrien i Danmark til de andre nordiske lande, vil man finde en mulig gasturbineeffekt på minimum 3500 MW alene i industrien. Minigasturbinen vil kunne bruges i industrivirksomheder med et gennemsnitligt varmebehov på 1,0-4,0 MW over 4000 drifttimer pr. år. over dette område vil allerede eksisterende gasturbiner v~re mere konkurrencedygtige. I fig er den procentvise fordeling af energiforbruget vist efter virksomhedsst0rrelse i Danmark. Området 1,0-4,0 MW kan efter kurven beregnes at udg0re ca. 25% af forbruget. Kun halvdelen af virksomhederne

9 -7- har en arbejdstid på 4000 tirner/år og varighedskurven for virksomhedens energiforsyning viser ofte store udsving i produktionstiden, svarende til en kedelservicefaktor på f.eks. 0,65. Derudover spiller temperaturforholdene også en rolle. Med disse faktorer lodregnet finder man, at minigasturbinen har et potentiale på ca. 65 MW el, svarende til 260 enheder. På fjernvarmecentraler kan minigasturbinen anvendes som br~nderenhed, hvilket betyder at man på en eksisterende kedel vil kunne producere 250 kw el for hver kw varme. Hvis alle fjernvarmecentraler i Danmark med kedelydelser på ca. 3-6 MW påbygges en minigasturbinebr~nderenhed vil dette svare til ca. 100 enheder. Heraf fås, at det samlede potentiale i Danmark udg0r ca enheder. I Sverige og Finland vil potentialet v~re noget tilsvarende dvs. i alt enheder. t " o T J/År,.. Figur 2.1 %-vis energiforbrug som funktion af virksomhedsst0rrelse. <1~035

10 -8- De 0konomiske forhold ved sådanne installationer varierer fra land til land. Sverige og Finland har elpriser, som formodentlig i n~r fremtid vil v~re sammenlignelige med danske elpriser. Norge har, pga. en meget stor andel af elproduktionen baseret på vandkraft, en meget lav elpris, hvilket formodentlig betyder, at det vil v~re tvivlsomt, om der kan v~re ekonomi i at ops~tte et gasturbinebaseret kraftvarmev~rk i Norge. Sverige unders0ger konsulentfirrnaet VIAK p.t. markedet for små gasturbinebaserede kraftvarmev~rker i bl.a. boligområder. Unders0gelserne forventes at v~re frerdige ved udgangen af 1989, men vi vil få adgang til delresultaterne medio februar. Minigasturbinens muligheder afh~nger af den pris, som den kan forventes produceret for. I fig. 2.2 er pris-intervallet for gasturbineanl~ med generator og styringsudrustning optegnet som funktion af generatoreffekten (x'erne angiver prisen for konkrete anla!g) kr/kw 6,0 S,O 4,0 2,0 Forvpnh t pris filr minignsturbinp x x x 1,0 o~~:~--~ ~--+-~~--+---> 0,1 0,2 0,5 1, MWe Figur 2.2 -Pris for et komplet gasturbineanl~ som funktion af generatoreffekt dk035

11 -9- Det bemrerkes, at prisen stiger meget under 2 MW. Vi bed0mmer, at prisen for en kommerciel gasturbine på ca. 250 kw vil ~re ca kr/kw. Den af OK-TEKNIK forslåede rninigasturbine forventes at koste ca kr/kw, hvilket svarer til den specifikke pris for en kommerciel gasturbine på ca. l MW. Virkningsgraden for gasturbiner under l MW el ligger almindeligvis fra 14-20%. Der findes specialapplikationer med rekuperatorer, som har betydelig h0jere virkningsgrad, men de er til geng~ld meget dyrere. Vi har lavet en liste over de tekniske hoveddata for en rrekke af de gasturbiner, som findes på markedet idag. se fig De sidste 7 gasturbiner er såkaldte APU'er (Auxilary Power Units), som ofte sidder på st0rre flymaskiner. Det er desv~rre ikke lykkedes at fremskaffe komplette data for disse. dk035

12 -lo- ~ Figur Oversigt over gasturbiner på markedet - # Medel Shfts RPM PR TIT TET Mair!<We H.R. %LHV c c kg/s I<J/I<Wh l G.E. 5371PA l G.E. 6541B l G.E. 7111EA l G.E. 7191F l G.E. LM LM/TG LM/TG2500PE TG2500 ST g LM/TG5000PB lo TG5000 ST TG LM/TG5000PC UTC FT4C-3F Sol Saturn l Sol Centaur l Sol Mars Jupitr/GT Als 501KB5 l Als 501KH S l Als 570KA o Als 571KA CW 251 BlO l W 501 D5 l ABB Type B l ABB Typ 11N l KWU VB4.2 l Sulzer TylO RRSpeySK Avon/Cooper RB211/Coopr Drsr DC Rstn TB Rstn Torndo l o Mtsb MF111A l Mtsb MF111B l NvPgn PGTlO Mtsui SB G.E. 9161E l G.E. 9281F l MW 701D(5) l ABBType13D2 l ABB Type13E l KWU V94.2 l UTC FT MW501F l KWU V64.3 l CW 251 Bl2 l Rustn Typhn l PWC ST , PWC ST6l , PWC ST , PWC SPW124-l , GARRETT GTP36 l , GARRETT GTP85 l , ' 55 GARRETT GTP431 l ,72 215

13 Andre kommercielle minigasturbiner og minigasturbiner under udvikling eller studie APU 1 er og mindre helikopter-gasturbiner har flere gange ~ret fors0gt konverteret til egentlige elproducerende anl~g, dog uden st0rre held.* Firmaet Alison i USA kom f.eks. frem til, at man ved konvertering af en 250 Hp helikopter-gasturbine fremkom med en pris på mellem kr/kw el, hvorved det ikke var s~rlig interessant. I Japan fremstilles nogle mindre gasturbine-generators~t hos firmaet Janmar. Herfra er det oplyst, at en 296 kw enhed koster 2,3 mill. kr, svarende til 9000 kr/kw el. Virkningsgraden for disse gasturbiner er ca. 18%. Firrnaet Garret i USA har igennem de sidste 6 år arbejdet med udvikling af en fuld keramisk rekupureret gasturbine på ca. 100 Hp, beregnet til automobilbrug. Denne gasturbine har en h0j elvirkningsgrad, ca %, idet man påregner at kunne arbejde med turbine indl0bstemperaturer på ca C. Man har på det sidste foretaget afpr0vninger af kortere varighed. De keramiske materialer, som er en foruds~tning for den heje virkningsgrad, er dog langt fra stabile nok, til at man kan forvente et kommercielt gennembrud fer om ca. 10 år. Projektet er sponseret af DOE/NASA. Firmaet Solar i San Diego, USA, har planer om at udvikle en rekupereret gasturbine i sterre1sen kw. Hos Solar er man p.t. igang med at unders0ge markedspotentialet. Garret Air Research unders0ger udover den automobile gasturbineenhed mulighederne for at udvikle en gasturbinegeneratorenhed på ca. 50 kw el. Pga tekniske og ekonomiske forhold ser det ud til, at man er nedt til at bev~ge sig op i en sterrelse på ca kw el. Dette projekt stettes bl.a. af Gas Research InatituteG status kendes ikke, men det må formodes, at dette projekt ligger l~gere ude i fremtiden end den automobile gasturbinegenerator, med mindre man ikke t~nker at anvende keramiske turbinedele. Ud fra de oplysninger, som vi her har fremfert, syntes der ikke at v~re nogle minigasturbiner på markedet eller under udvikling, som inden for de n~rmeste 4-5 år vil v~re mere konkurrencedygtig end en minigasturbine opbygget af turbolader komponenter. * Vi har gennem SAS fået oplyst, at prisen på en APU enhed på ca. 100 kw unit udger ca kr. Disse APU'er er produceret i et meget stort årligt stk. antal.

14 Systemudformning og termodynamisk analyse Gasturbineanl~gets systemudformning er afg0rende for den opnåelige virkningsgrad og specifikke ydelse samt de termodynamiske tilstandsst0rrelser, som knytter sig hertil. Figur 3.1 viser sammenh~ngen mellem ovenn~vnte forhold for en r~kke forskellige systemudforrnninger. SIMPEL GASTURBINE CASTURBINE MED I.IEltEt.IKeLER GASTURBINE H(D REKOPERATOR 4 5 GASTURBINE MED t.ieltemkiiller OG REI<UPERAlOR t 04 GA.SIURBINE I.IEO MELLEI.IKiilUR REKUPERATOR OG I.IELLEMO\IERHED~ JOO t c '-' ' ' ' ~ Try!< efter sidste kompressor 4 _s f-' Figur Virkningsgrader 'L t og specifik ydelse q for en rcekke gasturbineprocesser( Minigasturbine udformet som applikation 5)--- specifik ydelse,---- virkningsgrad Forudscetninger: Br~ndkammertemperatur = 800 C, omgivelsesluftens tilstand = l5 C/1,013 bar, lufttemperatur f0r kompressorerne (kornpressoren) = l5 C, tryktab med hhv. uden rekuperator = 15% hhv. 10%, br~ndkammervirkningsgrad = 100%, l~agetab = 2,5% af rnassestr0mmen til f0rste kompressor, kompressorernes polytrope virkningsgrad = 0,87, turbinernes polytrope virkningsgrad - 0,85. dkc35

15 -13- De komponenter, som indgår i minigasturbinen, har ringere virkningsgrad, og den maksimale temperatur i v~sentlig turbineindl0bet (TIT) er mindre end der er forudsat ved konstruktionen af fig Dette betyder for minigasturbinen, at alle processerne vil få en lavere virkningsgrad, og at ekstremumsv~rdierne vi! flytte mod venstre (dvs. lavere tryk efter sidste kompressor). Dette er vist med bollem~rkning i fig. 3.1 for en af de udformninger, som vi har analyseret. Ved den termodynamiske analyse af minigasturbinen har vi anvendt f0lgende foruds~tninger som repr~sentative: Omgivelsestemperatur To = l5 C Orngivelsestryk P o = l, 013 bar Tryktabindl0bsfilter m.m. Pr = 0,010 bar Tryktab af g askedel P u = 0,027 bar Turbineindl0bstemperatur TIT = Gso c C Kompressorvirkningsgrad 'lp = o, 80 Turbinevirkningsgrad ~ts = o, 80 - o' 85 Tryktab i bramdkammer ApB = 3,5% Tryktab i rnellemk0ler.å PIC = 0,02 bar Generatorvirkningsgrad '1.~ = 0,92 ornforrnervirkningsgrad 'l.... = o,98 Lejetab VW'" l% af generatoreffekten Virkningsgraden for henholdsvis kompressor og turbine i gasgeneratoren foruds~tter et trykforhold på henholdsvis ca. 2,8 og ca. 1,8. Powerturbinen (den turbine som driver generatoren) er dog forel0big antaget for at v~re ikke er fastlagt. fuldt variabel, dvs. geometrien Vores antagelse vedr0rende lejetabenes st0rrelser er blevet dr0ftet med ABB's turbinespecialister i Baden, og de har bekr~ftet, at tabene ikke vil v~re kritiske, hvorfor det ikke er n0dvendigt atombygge turboladeren med gaslejer, der har mindre friktion. dk035

16 -14- Gassmurte lejer kunne have v~ret en l0sning, idet viskositeten og dermed tabet er betydelig mindre end for oliesmurte lejer. Det er dog langt fra sikkert, at man kan orobygge en turbolader fra oliesmurte til gassmurte lejer~ Effekten af for stort lejetab belyses ved f0lgende eksempel: En gasturbine har en akseleffekt til generatoren på 100 kw som er fremkornmet ved en samlet akseloms~tningseffekt på 350 kw. Er lejetabene 3%, betyder det 10% tab af generatoreffekten. I fig er vist tilstandsst0rrelserne gennem minigasturbiner med forskellig udformninger ved gennemregning med f0r n~vnte foruds~tninger. Middelvarmefylderne for luft og br~ndgas er udskrevet i bilag l. l > l==\(/) SIMPEL GASTURBINE l bramaselseffekt P( bar) l ,8 2, 702 1,468 1,454 1,030 T(K) , ,s 792' 5 737,9 Q kw/kg L 575 Figur Simpel gasturbineproces. 't t = O, 80 Virkningsgrad på aksel 10,5 % Specifik effekt 62,2 kw/kg luft dk035

17 u ~ 13 ~ fl lq 1o ~ GASTURBINE MED MELLEMK0LER REKUPERATOR OG MELLEMOVERHEDER l (U1 l bramdsels- effekt lo P(ba l. 00 2' 80 2,78 7,78 7 '5, 3,59 3,450 1,880 l' ,030 T(K) ', ' ' , 818,9 725,9 l >" "' l Q (kw/ kg L '5. 638,5 Figur 3.3- Gasturbineproces med mellemk0ler og mellemoverhedning TIT= 650 C Virkningsgrad på aksel 16,6 % Specifik effekt 106 kw/kg luft

18 u ~ l 7 g lq lo l (<n GASTURBINE MED MELLEMK0LER REKUPERATOR OG MELLEMOVERHEDER l P! bar) 1, ,80 2,78 7, 78 7,51 3,746 3, ,03 2,0201 1,03 lo bramdselseffekt l >-' "' l TIK l , , , 870,5 Q kw/ kg L 548,' ' Figur Gasturbineproces med mellemk0ler og hedning. TIT= 700'C I: ~t= 0,80 Virkningsgrad på aksel 18,9% Specifik effekt 131,4 kw/kg luft mellemover-

19 ~ ~ 2. u ~ lq "' l (Vl GASTURBINE MED MELLEMK0LER REKUPERATOR OG MELLEMOVERHEDE~ l P(bar) 1,00 2,80 2, ,51 3,90 3, ,20 2,1791 bramdsels- effekt lo 1,03 l f-", l T(K) , J l , 872,5 739, Q 548, 147 kw/ kg L Figur TIT= 700 C II:?t= 0,85 Virkningsgrad på aksel 21,39 % Specifik effekt 148,8 kw/kg luft

20 u ll. '1.~3 ~~ ~ GASTURBINE MED MELLEMK0LER REKUPERA TOR OG MELLEMOVERHEDNING ' 00 '""" ' l lo bramdselseffekt P< bar> l' 003 2,8 2 l 18 7' 78 7,58 7, 28 3,631 3,52 1,982 1,963 1,08 1,03 t(k) , , ,0 770,4 552,8 Q (kw/kg L) 304' ,3 kw Figur Gasturbineproces med mellemk0ler, og rekuperator. rt_ t= 0,80 Virkningsgrad på aksel 25,7 % Specifik effekt 116 kw/kg luft me l lemoverhedning

21 il t 9 tf, , /O r- l pj f PT f--l(\_) IC 2lrLJ!. l... "' l l 2 p(bar) 1,003 2, B 2,78 7,78 7,51 3,908 3,869 2,03 9 2, ,030 ~ T(K) Q (kw/kg L) , l , ,7 ' gur 3. asturbine proces m aksle TIT = 700'C, qt = 85 % Virkningsgrad på aksel 20,0 % Specifik effekt 110 KW/kg luft. og melle: QHing (E

22 -20- Det bem~rkes at den opnåelige virkningsgrad ligger mellem 11 og 26%, hvilket er relativt beskedent sammenlignet med meget store gasturbiner, men rimeligt ved sammenligning med små gasturbiner under 1,5 MW el. For at opnå virkningsgrader over 20% må man dog pga. temperaturbegr~nsningen på ca. 700 C i turbineindl0bet anvende en temmelig avanceret systemudformning. Elvirkningsgradsm~ssigt er der ingen fordel ved at have to br~ndkamre {rnellem overhedning), hvis gasturbinen ikke er forsynet med rekupurator. Til geng~ld vil en gasturbine med to br~ndkamre have en v~sentlig h0jere udst0dstemperatur og dermed st0rre exergipotentiale i afgasserne, som kan v~re en stor fordel. Vi har i dette forprojekt ikke foretaget en endelig optimering af komponenternes indbyrdes samspil. En endelig optimering kan muligvis for0ge virkningsgraden noget. ABB h~vder f.eks., at det vil v~re gunstigt at h~ve trykforholdet over et kompressortrin fra de antaget 2,8 til ca. 3,2. (Se mere herom i kapitel 4.0). 4.0 Matchning af turbine og kompressorkarakteristikken. Matchningen af kompressor og turbine er s~rdeles kritisk. Det skyldes is~r, at vi har fundet en turbine af radialtypen som mest gunstig pga. den lave kostpris. I fig. 4.1 er vist et typisk diagram for tabsfordeling i en radialturbine som funktion af specifikke hastighed. Af figuren ses, at relativt små afvigelser fra det optimale oml0bstal vil kunne have afg0rende betydning for virkningsgraden, hvis den kinetiske energi regnes for tabt (der kan i en diffuser maksimalt vindes 40-60% af turbinens kinetiske udl0bsenerg i). Det specifikke oml0bstal er defineret ved: 2'!1 N...!).s= Ahs 3/4 VO'; hvor 03 = udl0bsvolumenstr0mmen N = orodrejningstallet A h 5 = det isentrope enthalpifald <lk005

23 =~ ~ 0 9 'ö. 15 "" - ~ l--h,d-;;::!:;:-t-t-+t-1. -]" t;;;~~=+-++-+i E ä Ed! _,.-kinetic ene ro y Figur Virkningsgrad og tabsfordeling som funktion af specifik overl0bstal Sammenligner man en radialturbine med en aksialturbine kan resultatet ses af fig. 4.2, hvor virkningsgraden ~t er afbildet som funktion af forholdet mellem skovlhastigheden U ved indl0bet til turbinen og den hastighed C, som er ~vivalent med det isentrope enthalpifald Ah 5 <C= V 2 ll.h 5 ). t 90 ~ o 70 <{ "' '-' 60 Ul '-' z 50 "' 5 40 BO t <;1<o 1 diol A 30 ~-. ~.!.& /.. /l i/ If/ v L.: :.:. ~ ~: ' ;;;- A o'~ B c D HASTIGHEDSFORHOLD U/C --""- Figur Isentropvirkningsgrad A,B,C og D repr~senteres aksialturbiner forskellige profilformer for dk035

24 -22- Det ses, at radialturbinen har en mere stejl karakteristik, hvorfor den er mere f0lsom for hastighedsforholdet. Til geng~ld har den ofte en bedre virkningsgrad i bedste punkt. Den bedste virkningsgrad opnås for det såkaldte specifikke omdrejningtal. N N s = A hos Q=.vo;. CJ AJ. U= 'TT N. ' 3/4 = 0,6-0,7; Ahos= t c 0 2 D=V4.;;-Ad D For den ideelle radialturbine g~lder, at U/C= 0,707. Hermed kan man ved omregning samt anvendelse af avenstående formler udtrykke Ng ved geometriske forhold og hastighedsforhold N s = 0,336 [rad/s] hvor Ng er specifikt orodrejningstal på radialturbinen CJ er udk0bshastigheden Co den ~kvivalente hastighed AJ udl0bsarealet Aa arealet af turbineretcren dk035

25 -23- I fig. 4.3 er vist et karakteristikdiagram for en radialturbine. L - o "' w K. kg/s " ', Relol1ve. reduced speed.,; o Figur 4.3 -Karakteristik for en specifik radialturbine Det bem~rkes af fig. 4.3, at den hejeste virkningsgrad er ca. 86%, men der kan opnås virkningsgrader ap til 90% med en radialturbine.. Kompressoren er forbundet med en turbine igennem en f~lles aksel, hvorved orodrejningstallet for kompressor og turbine bliver det samme. De turboladere, som indtil nu er analyseret, har den bedste virkningsgrad, når kompressoren arbejder med et trykforhold på ca. 2,7-3,5, hvilket svarer til et trykforhold over turbinen på ca. 1,6-1,9. Karakteristikdiagrammet for kompressoren er vist i fig d k 035

26 -24- l 'l l l l fl f-., ~' ' 2, o 1, 5 /;. / < " "' IL XI/ ~l/ m 'LZ Ii,!,!; ~.,. 'l ' l 'l/ '" fl 'j; 11' '/. il; ;q ~ '" ~... y~.,. '" 0, VtotV ' Figur Karakteristikdiagram for kompressor Vt0 t= Volumenstr0m indl0b Det ses af fig. 4.4, at det skulle v~re muligt at opnå en kompressorvirkningsgrad på 80-82%. For kompressoren finder man ligesom for radialturbinen et optimalt specifikt omdrejningstal. Det er ikke altid muligt at få de to "tal" til at matche optimalt, idet kompressoren kan beregnes til at skulle have et lidt st0rre oml0bstal end turbinen, hvorved den kinetiske energi i udl0bet på turbinen bliver stort. Denne energi kan dog udnyttes delvis af den efterf0lgende power-turbine, men det kan formodentlig ikke blive helt optimalt. Et rnere detaljeret studie af ovenn~vnte forhold vil afklare det endelige valg af komponentudformning og omdrejningstal. d~035

27 Vurderinger hos potentiel turbolader leverand0r For at sikre at ikke kun teoretiske betragtninger ligger til grund for komponent effektiviteter er ABB Turbo Systems kontaktet for en objektiv vurdering. ABB Turbo Systems finder, at det kun vil v~re muligt at opnå en ekspansionsvirkningsgrad med en standard turbolader, radialturbine på ca %. Man mener derimod, at indl0bstemperaturen kan 0ges fra de estimerede 700 C til måske 750 C. Konsekvensen af ABB Turbosystems vurdering vil medf0re at akselvirkningsgraden vil reduceres fra 20% til 17,5% for den mest lovende anl~skonfiguration. (Se fig. 3.7). En årsag til den lavere ekspansionsvirkningsgrad kan muligvis forklares ved at turboladerens turbinedel er udformet uden ledeskavle i dyseringen. Demeget h0je virkningsgrader, som er beskrevet i afsnit 4 refererer til radialturbiner med ledeskavle i dyseringen. Derudover er turboladerturbiner udf0rt med h0jt specifikt orodrejningstal for at matche kompressoren, Ns-t/Ns-c = 1,1, hvilket betyder at turbinevirkningsgraden vil ligge under den virkningsgrad, som turbinen ville kunne opnå, hvis den ikke var forbundet med kompressaren. Kompressionsvirkningsgraden er fortsat i overensstemmelse med de teoretiske angivne v~rdier. 6.0 Brmndkammeret Br~ndkammeret, se fig. 6.1, er det sted, hvor man tilf0rer br~ndsel til den komprimerede luft. Br~ndkammeret en h0j forbr~ndingsvirkningsgrad skal sikre, at der opnås og en passende opblanding mellem forbrmndingsprodukter og luft i et forhold, så den tilladelige turbineindl0bstemperatur ikke overskrides. NOx dannelsen i br~ndkammeret kan reduceres, hvis man blander en del af luften med brmndslet, f0r dette injiceres i brmndkammeret. Unders0gelser viser dog, at blandingsforholdet ikke må overstige.a =l, 7, idet forbr~ndingsvirkningsgraden ellers reduceres kraftigt. Man kan også injicere vand eller damp for at reducere NOx dannelsen.udvikling af et br~ndkammer er en temmelig vanskelig aff~re. Det er derfor besluttet at anvende et br~ndkammer fra en jetmotor. Det vil v~re n0dv~ndigt at lave en del beregoinger til bestemmelse af luftstr0mmen gennem huller og slot's i brmndkammeret, således at den rette luftforbrmndingsproduktblanding og temperaturgradient i og på brmndkammeret kan findes. d~035

28 -26- Figur Br~ndkammer til gasturbine Ved hj~lp af gasturbine/combined cycle simuleringsprogrammet GTPRO kan man simulerer trykforholdene over br~ndkammeret f.eks. en t~nkes Avon gasturbine. Med de tryk og temperaturer, der anvendt i rninigasturbinen, er tryktabet ca. 3,5% over br~ndkammeret. Mere detaljerede oplysninger omkring br~ndkammeret har ikke kunnet fremskaffes fra Flyvematerielkommandoen og kan sandsynligvis kun fås fra jetmotorfabrikanterne. Pga. de relativ lave maksimum-temperaturer 650 C C anses det for muligt at anvende samme br~ndkammer unders0ges nrermere. på til mellemoverheder, men dette skal 7.0 Generator Generatoren er en hurtigl0bende type, som er udviklet på Lappeenranta og Helsinki Universitet i Finland. Der er indgået en forel0big mundtlig aftale om et samarbejde, såfremt det besluttes at forts~tte et udviklingsarbejde af en minigasturbine. Finnerne har startet et firma ved navn High Speed Technology. Det skal markedsf0re h0jhastighedsteknikken, indeholdende både generatorer og turbomaskineri. dk035

29 -27- High Speed Tech. har også udviklet et interessant Organic Rankine Cycle (ORC)-anlreg, baseret på h0jhastighedsteknikken. Et sådan ORC-anl~g er placeret på en finsk fabrik. Forelebige testresultater viser, at h0jhastighedsgeneratoren (ca. 500 Hz) har en virkningsgrad på 92%. Der skal anvendes en frekvens-omformer til omformning af frekvensen til 50 Hz. Omformervirkningsgraden er ca. 98%. Generatorsystemet har hidtil v~ret udfert med gaslejer, hvilket giver et langt mindre lejetab end oliesmurte lejer ger. Man har også benyttet magnetiske lejer, men disse er stadig ret kostbare. Vi har også vurderet en 50 Hz generator, som er koblet til powerturbinen via et epicyclisk gear. Denne konfiguration kan firmaet ASEA Brown Boveri fremstille. På nuv~rende tidspunkt kan vi ikke afgere hvilken af teknikkerne, som er mest gunstig at benytte. ABB har vist interesse for evt. at anvende h0jhastighedsgeneratorteknikken i deres turbocompound-systern, der udnytter restexergien i afgasserne fra en stor dieselmotor, efter disse har passeret turboladeren. Hvis ABB's interesse for high speed systemet bliver alvorlig, ville dette formodentlig resulterer i en kostpriss~nkning på high speed systemet, hvilket g0r det mere interessant at benytte i minigasturbinen. 8.0 Forslag til systemudformning På fig. 8.1 er vist det system, vi ud fra forunders0gelsen finder bedst egnet. Det ses, at f0lgende hovedkomponenter indgår: turbolader l turbolader 2 bramdkammer l ( brcendkammer 2) powerturbine generator med oroformer udstedskedel skorsten (lavtryksdelen) (h0jtryksdelen) (h0jtryksdelenl (la vtryksde len ) d~035

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg www.ac-sun.com Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og formål at udvikle en revolutionerende ny generation af klimaanlæg

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Køling. Lars Reinholdt Center for Køle- og varempumpeteknik Teknologisk Institut INDUSTRI OG ENERGI KØLE- OG VARMEPUMPETEKNIK 1

Køling. Lars Reinholdt Center for Køle- og varempumpeteknik Teknologisk Institut INDUSTRI OG ENERGI KØLE- OG VARMEPUMPETEKNIK 1 Køling Lars Reinholdt Center for Køle- og varempumpeteknik Teknologisk Institut 1 Hvad er køling? Den køletekniske opgave er at flytte varmen Q køl fra den lave temperatur T køl til omgivelsernes temperatur

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Termisk energilagring i metaller

Termisk energilagring i metaller Termisk energilagring i metaller Lars Reinholdt 1. december 2015 Lagerteknologier (el til el) pris og effektivitet Pris per kwh* Pris per kw h carnot Virkningsgrad af termiske lagre Teoretisk maksimum

Læs mere

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brintproduktion, Elektrolyseanlæg Praktisk anvendelse af brint Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brint 1 uge 0,1 kg 3,5 kwh 2,5 time 12 km ¾ af universets

Læs mere

Vätgas och Bränsleceller

Vätgas och Bränsleceller Vätgas och Bränsleceller Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Henrik Iskov (his@dgc.dk) Mikael Näslund (mna@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Vätgas og brændselscelle aktiviteter i Danmark

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. FFE&M»Energi og Miljø '09« Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. FFE&M»Energi og Miljø '09« Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg FFE&M»Energi og Miljø '09«Hotel Nyborg Strand, den 24.-25. februar 2009 Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Når motoren bruger gas

Når motoren bruger gas Artikel 1/5 Når motoren bruger gas Kompakt 300 kw e kraftvarmeenhed. Motor, generator, udstødskedel samt lyddæmper er monteret på rammen. Hvor mange og hvor? Der er nu opstillet i alt ca. 800 gasmotorer

Læs mere

Standard 2-takt dieselmotor med turbo og intercooler

Standard 2-takt dieselmotor med turbo og intercooler Standard 2-takt dieselmotor med turbo og intercooler Deffinitioner M 10 6 Atmosfærisk luft egenskaber (midlertidig) c p 1010 c kgk v 719.2 kgk c p κ 1.404 R c i c p c v 290.8 v kgk Hentet fra EES - T_1

Læs mere

Dansk Fjernvarme Teori og praksis for små og store varmepumper i fjernvarmeproduktion

Dansk Fjernvarme Teori og praksis for små og store varmepumper i fjernvarmeproduktion Dansk Fjernvarme Teori og praksis for små og store varmepumper i fjernvarmeproduktion Fjernvarmens Hus, Kolding 2009-02-24 13.00 13.45 Store absorptions varmepumper: Teknik, økonomi og driftserfaringer.

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

KV anlæggene og de nye gasser

KV anlæggene og de nye gasser KV anlæggene og de nye gasser Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Disposition Gaskvaliteter Kraftvarmeanlæg i Danmark Styringsprincipper for gasmotorer Tekniske konsekvenser ved gasimport Sikkerhed Drift Virkningsgrad

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002.

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002. Temperaturmåler Klaus Jørgensen Klaus Jørgensen & Ole Rud Odense Tekniskskole Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002 Vejleder: PSS Forord.: Denne rapport omhandler et forsøg hvor der skal opbygges et apparat,

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen Efterbehandling Emissioner Lars Christian Larsen Dinex Group New Technology Centre 2007 The new R&D head quarter of the Dinex Group Russia 2007 Production of exhaust & emission systems Turkey 2008 Production

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Energioptimering. - Brug af udstødningsgas fra hjælpemotorer BILAG. Til bachelorprojekt af: Anders Bjarnø Rasmussen V10889

Energioptimering. - Brug af udstødningsgas fra hjælpemotorer BILAG. Til bachelorprojekt af: Anders Bjarnø Rasmussen V10889 Energioptimering - Brug af udstødningsgas fra hjælpemotorer BILAG Til bachelorprojekt af: Anders Bjarnø Rasmussen V10889 Indholdsfortegnelse 1 - Datablad for heatoliepumpe... 2 2 - Smøreskema og datablad

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI Forgasningsgas i naturgasnettet VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI HMN Naturgas - Gladsaxe 09 december 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Hvad er forgasning? Hvad

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

EGR, SCR og kombineret EGR og SO X scrubber

EGR, SCR og kombineret EGR og SO X scrubber Partnerskab for grøn skibsfart Emissionsteknologi på to-takts diesel motorer EGR, SCR og kombineret EGR og SO X scrubber Disclaimer All data provided on the following slides is for information purposes

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

(»Zero emission power plant«)

(»Zero emission power plant«) Kraftværker med separation og deponering af CO 2 (»Zero emission power plant«) Arbejde med optimering af kraftværker med integreret CO 2 -separation viser lovende resultater. Det kan betyde fremtidig reduktion

Læs mere

The Green Power Plant Seahorn Energy

The Green Power Plant Seahorn Energy The Green Power Plant Seahorn Energy Agenda Seahorn Energy Hvorfor lagring? The Green Power Plant (GPP) Økonomien i GPP Fremtidige aspekter 25/06/2013 SEAHORN ENERGY Aps 2 Seahorn Energy Lille dansk virksomhed

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 -Varierende gaskvalitet og styring. Steffen Møller Wärtsilä Danmark Disposition for indlæg. Disposition: -Kort om Wärtsilä -Wärtsilä gasmotorer i Danmark -Variation i gaskvaliteten

Læs mere

Lejeløsninger og overvågning med resultat

Lejeløsninger og overvågning med resultat Lejeløsninger og overvågning med resultat Sænker dine samlede vedligeholdelsesomkostninger Optimeret leje vedligehold Reduceret energiforbrug Optimering af maskiner OM CERAMICSPEED Etableret i 2004 35

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Varmepumper. kort kursistpræsentation og spørgsmål

Varmepumper. kort kursistpræsentation og spørgsmål Varmepumper Kurset sigter mod at øge deltagernes forståelse for de muligheder og udfordringer, der knytter sig til anvendelse af varmepumper i fjernvarmeproduktionen. kort kursistpræsentation og spørgsmål

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Løgumkloster målinger

Løgumkloster målinger Løgumkloster målinger Jan Erik Nielsen 1) Savosolar solfanger med Strip absorber 2) Savosolar solfanger med Direct Flow MPE absorber - 1. generation 3) Savosolar solfanger med Direct Flow MPE absorber

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Green Ship of The Future 26. Okt 09 Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Anders Stouge DI Energibranchen Ast@di.dk DI Energibranchens bestyrelse Formand Jørgen Mads Clausen Danfoss A/S Næstformand

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der SOLITAIRE 2. juni 2003 Mogens Esrom Larsen Indledning. Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der kan sta en eller ingen pind i et felt, som pa guren er angivet som et

Læs mere

Seminar om termisk forgasning i Danmark

Seminar om termisk forgasning i Danmark Muligheder med anvendelse af gassen til Bio-SNG Seminar om termisk forgasning i Danmark FORCE Technology 17 november 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Muligheder

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer kvensomformere Kølemiddelspumper Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear kvensomformere Kølemiddelspumper er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s

Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center a/s DGC har på vegne af de danske gasselskaber fulgt et svensk ledet projekt med udvikling af lavemissions brændkammer til en

Læs mere

GASTURBINER. Meget meget vigtigt!!

GASTURBINER. Meget meget vigtigt!! GASTURBINER Meget meget vigtigt!! 1 3 typer gasturbiner Flygasturbiner Flyafledte gasturbiner Industrigasturbiner Flygasturbiner er, som navnet antyder den type der sidder på fly. Flyafledte gasturbiner

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

SKRUEGENERATOR. Sneglepumper som energi turbine

SKRUEGENERATOR. Sneglepumper som energi turbine SKRUEGENERATOR Sneglepumper som energi turbine Projektforløb opdæmmet flod Etablering af financiering og ejerskab Forundersøgelse Flow data fra myndigheder eller kunde nej Projekt gennemførsel Etableringsmulighed

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Velkommen. Vedligeholds betydning for energiforbrug/0g omvendt

Velkommen. Vedligeholds betydning for energiforbrug/0g omvendt Velkommen Vagn Jensen Født 1951 = 65år Uddannelse: Maskinarbejder Udvidet maskinmester eksamen 1974 Sejltid rederiet Ove Skou Elinstallatør 1978. Arbejdet 35 år som vedligeholdschef, projektleder og energiansvarlig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder Rapport 29. juni 2005 Dok. nr. 221539 Anonymiseret udgave af dok. nr. 220319 Tlf. 79 23 33 33 Vores ref. JIJ/asl Erstatter dok. nr. 220319 Sag nr. T013060 Side 1 af 16 Dok.ansvarlig: QA: Slutrapport -

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

Citation for published version (APA): Nielsen, P. V. (1988). Notat om SKS-systemet. Aalborg. (Gul serie, Vol. U8806).

Citation for published version (APA): Nielsen, P. V. (1988). Notat om SKS-systemet. Aalborg. (Gul serie, Vol. U8806). Aalborg Universitet Notat om SKS-systemet Nielsen, Peter Vilhelm Publication date: 1988 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Ventilationseftersynet består af en registrering af grundoplysninger, inspektion, målinger, rådgivning samt rapportering.

Ventilationseftersynet består af en registrering af grundoplysninger, inspektion, målinger, rådgivning samt rapportering. 25. november 2010 J.nr. 2501/1207-0002 Ref. jtl Side 1/6 Instruks for lovpligtigt ventilationseftersyn 19. februar 2007 rev. 1. november 2010 MJ 1. Indledning Ventilationseftersynet omfatter ventilationsanlæg

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere