Forunders0gelse af minigasturbine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forunders0gelse af minigasturbine"

Transkript

1 Forunders0gelse af minigasturbine Nils Peter Astrupgaard & Mogens Weel Hansen OK-TEKNIK Nordisk Gasteknisk Center Nordie Gas Technology Centre

2

3 Forunders0gelse af minigasturbine Nils Peter Astrupgaard Mogens Weel Hansen OK-TEKNIK Oktober 1989 dk035

4 Indholdsfortegnelse Side ~ Sammenfatning og konklusion 3 Conclusion and summary Indledning Markedsforhold Systemudformning og termodynamisk analyse Matchning af turbine og kompressorkarakteristikker Vurdering af virkningsgrad hos potentiel turbolader leverand0r O Bramdkammer Generatorsystem Forslag til systemudformning Drift af anl~g Overslagspriser, 0konomi og konkurrence for 32 andre energikonverteringssystemer, specielt motorer 11.0 Milj0forhold Andre udforrnninger og anvendelser for minigasturbine Samarbejdspartnere 38 Bil ag 41

5 -- Sammenfatning og konklusion I n~rvrerende forprojekt er mulighederne for at anvende serieproducerede turboladere som gasturbiner i st0rrelsen ca kw eleffekt unders0gt. Forelebige studier og kalkulationer viste, at området omkring 250 kw eleffekt ville v~re den nedre 0konomiske gr~nse. Forprojektet koncentreredes derfor om anl~g på 250 kwe og derover. En 250 kwe enhed fareslås udformet med to turboladere, et br~ndkammer, powerturbine og en mellemk0ler. Med denne udforrnning apnås en elvirkningsgrad på 16-18%. Ifelge vores overslag kan man fremstille en rninigasturbine baseret på turboladere med en effekt på ca. 250 kw for godt kr eller kr/kw, dvs. inden for rammerne af det 0konomiske mål på kr/kw. Anvendelsen af minigasturbinen vil f0rst og fremmest kunne ~re interessant i forbindelse med dampbaserede varmeleverancer eller t0rring. Desuden vil minigasturbinen kunne indgå som en specie! power br~nder unit i eksisterende fjernvarmekedler. Markedspotentialet for de her n~vnte applikationer vurderes alene i Norden til at udg0re rnindst 250 MW svarende til 1000 enheder. dk035

6 -4- CONCLUSION AND SUMMARY In the present pre-project the possibilities for application of serially produced turbo-chargers as gasturbinas within the range of approx kw electrical output have been examined. Preliminary studies and calculations showed that the range about 250 kw electrical output would be the lower economical limit. The pre-project was consequently concentratad on plants of 250 kw 6 and more. A 250 kw 6 unit is proposed to be designed with two turbochargers, a cornbustion chamber, power-turbine, and an intermedlate cooler. With this design an electricity efficiency of approx. 1~-18% is achieved. According to our estimate, a mini-gasturbine based on turbochargers with an output of approx. 250 kw can be rnanufactured for a good l million DKK, or 4,000 DKK/kW, i.e. within the frames of the eecnornie aim of 3,500-4,500 DKK/kW. Application of the mini-gasturbine might first and foremost be interesting in connection with heat deliverles or drying based on steam. Furthermore, the mini-gasturbine may form part of a special power burner unit in existing district heating boilers. The market potential for the applications mentioned here are evaluated - alone in the Nordie countries - to make out at least 250 MW, corresponding to 1000 units. dk03s

7 -s- NGC 250 kw GASTURBINE MWH OK Teknik GENERATOR EXHAUST Technical descriptions : 3 s haft gasturbina with i ntercooler and on e can e combuster. Air is campressed in the lowpressure radialcampressar and intercooled before the final compression in the highpressure radial compressor. The compessed airenters the combustion ch am ber where fuel (N-gas) is injected and mixed with air to satisfly a lean combustion to prevent formation of NOx and reaches a high combustion effieciency. Cooling air is mixed with the combustion gases through stots and dilution hales in the combustion liner. In this a uniform temperature about 700 C is reached just before the gases is accelerated in the nozzels at the highpressure inward-flow radial uncooled turbine. The gases are expanded in the inward-flow radial turbine which drives the highpressure compressor. The gases expands tuther though the lowpressure inward-flow radial turbine which drives the lowpressure compressor. At last the gases expand in the power turbine which is connected to the generator. Technical data: (180) Power output Pressure ratio Firing temp. Exhaust gasflow Exhaust gastemp. Heatrate Efficiency NOx emissions (N-gas) 250kW 7: C 2.3kg/s 425C kj/kwh 16 o/o < 125 mg/mj Cogeneration options :,~. -;:t '... ' Drying,_ ~ ~ Campact. GT bumer. for. fire-

8 lodledning N~rv~rende rapport er udf0rt på foranledning af Nordisk Gasteknisk Center som en forunders0gelse til belysning af muligheden af at konstruere en lavpris gasturbine på kw. Gasturbinen t~nkes opbygget af kompressor og turbineelementer fra masseproducerede turboladere, som er meget billige, hvilket skulle muligg0re fremstilling af en billig gasturbine. I rapporten redeg0res for de markedspotentialer, som kan forventes i Norden, samt de konkurrencem~ssige forhold som kommer fra kornmercielle gasturbiner idag. Endvidere kortl~gges en rrekke systemudformninger for en gasturbine, som er opbygget ved hjrelp af turboladerkomponenter, og de karakteristika, som knytter sig til dem. Ud fra et valgt system er drift- og startforhold for gasturbinen anskueliggjort. Endelig er kostprisen samt mulige samarbejdspartnere vurderet. 2~0 Markedsforhold Simple gasturbiner i området kw kan placeres fordelagtigt som kraftvarmeanl~g i en lang rrekke industrier og bygninger som eksempelvis banker, forsikringsselskaber, st0rre offentlige bygninger og institutioner. En unders0gelse udf0rt af OK-TEKNIK viser, at det alene i industrien i Danmark er teknisk muligt at lave kraftvarmeproduktion svarende til 700 MW el. Hvis man overf0- rer forhold fra industrien i Danmark til de andre nordiske lande, vil man finde en mulig gasturbineeffekt på minimum 3500 MW alene i industrien. Minigasturbinen vil kunne bruges i industrivirksomheder med et gennemsnitligt varmebehov på 1,0-4,0 MW over 4000 drifttimer pr. år. over dette område vil allerede eksisterende gasturbiner v~re mere konkurrencedygtige. I fig er den procentvise fordeling af energiforbruget vist efter virksomhedsst0rrelse i Danmark. Området 1,0-4,0 MW kan efter kurven beregnes at udg0re ca. 25% af forbruget. Kun halvdelen af virksomhederne

9 -7- har en arbejdstid på 4000 tirner/år og varighedskurven for virksomhedens energiforsyning viser ofte store udsving i produktionstiden, svarende til en kedelservicefaktor på f.eks. 0,65. Derudover spiller temperaturforholdene også en rolle. Med disse faktorer lodregnet finder man, at minigasturbinen har et potentiale på ca. 65 MW el, svarende til 260 enheder. På fjernvarmecentraler kan minigasturbinen anvendes som br~nderenhed, hvilket betyder at man på en eksisterende kedel vil kunne producere 250 kw el for hver kw varme. Hvis alle fjernvarmecentraler i Danmark med kedelydelser på ca. 3-6 MW påbygges en minigasturbinebr~nderenhed vil dette svare til ca. 100 enheder. Heraf fås, at det samlede potentiale i Danmark udg0r ca enheder. I Sverige og Finland vil potentialet v~re noget tilsvarende dvs. i alt enheder. t " o T J/År,.. Figur 2.1 %-vis energiforbrug som funktion af virksomhedsst0rrelse. <1~035

10 -8- De 0konomiske forhold ved sådanne installationer varierer fra land til land. Sverige og Finland har elpriser, som formodentlig i n~r fremtid vil v~re sammenlignelige med danske elpriser. Norge har, pga. en meget stor andel af elproduktionen baseret på vandkraft, en meget lav elpris, hvilket formodentlig betyder, at det vil v~re tvivlsomt, om der kan v~re ekonomi i at ops~tte et gasturbinebaseret kraftvarmev~rk i Norge. Sverige unders0ger konsulentfirrnaet VIAK p.t. markedet for små gasturbinebaserede kraftvarmev~rker i bl.a. boligområder. Unders0gelserne forventes at v~re frerdige ved udgangen af 1989, men vi vil få adgang til delresultaterne medio februar. Minigasturbinens muligheder afh~nger af den pris, som den kan forventes produceret for. I fig. 2.2 er pris-intervallet for gasturbineanl~ med generator og styringsudrustning optegnet som funktion af generatoreffekten (x'erne angiver prisen for konkrete anla!g) kr/kw 6,0 S,O 4,0 2,0 Forvpnh t pris filr minignsturbinp x x x 1,0 o~~:~--~ ~--+-~~--+---> 0,1 0,2 0,5 1, MWe Figur 2.2 -Pris for et komplet gasturbineanl~ som funktion af generatoreffekt dk035

11 -9- Det bemrerkes, at prisen stiger meget under 2 MW. Vi bed0mmer, at prisen for en kommerciel gasturbine på ca. 250 kw vil ~re ca kr/kw. Den af OK-TEKNIK forslåede rninigasturbine forventes at koste ca kr/kw, hvilket svarer til den specifikke pris for en kommerciel gasturbine på ca. l MW. Virkningsgraden for gasturbiner under l MW el ligger almindeligvis fra 14-20%. Der findes specialapplikationer med rekuperatorer, som har betydelig h0jere virkningsgrad, men de er til geng~ld meget dyrere. Vi har lavet en liste over de tekniske hoveddata for en rrekke af de gasturbiner, som findes på markedet idag. se fig De sidste 7 gasturbiner er såkaldte APU'er (Auxilary Power Units), som ofte sidder på st0rre flymaskiner. Det er desv~rre ikke lykkedes at fremskaffe komplette data for disse. dk035

12 -lo- ~ Figur Oversigt over gasturbiner på markedet - # Medel Shfts RPM PR TIT TET Mair!<We H.R. %LHV c c kg/s I<J/I<Wh l G.E. 5371PA l G.E. 6541B l G.E. 7111EA l G.E. 7191F l G.E. LM LM/TG LM/TG2500PE TG2500 ST g LM/TG5000PB lo TG5000 ST TG LM/TG5000PC UTC FT4C-3F Sol Saturn l Sol Centaur l Sol Mars Jupitr/GT Als 501KB5 l Als 501KH S l Als 570KA o Als 571KA CW 251 BlO l W 501 D5 l ABB Type B l ABB Typ 11N l KWU VB4.2 l Sulzer TylO RRSpeySK Avon/Cooper RB211/Coopr Drsr DC Rstn TB Rstn Torndo l o Mtsb MF111A l Mtsb MF111B l NvPgn PGTlO Mtsui SB G.E. 9161E l G.E. 9281F l MW 701D(5) l ABBType13D2 l ABB Type13E l KWU V94.2 l UTC FT MW501F l KWU V64.3 l CW 251 Bl2 l Rustn Typhn l PWC ST , PWC ST6l , PWC ST , PWC SPW124-l , GARRETT GTP36 l , GARRETT GTP85 l , ' 55 GARRETT GTP431 l ,72 215

13 Andre kommercielle minigasturbiner og minigasturbiner under udvikling eller studie APU 1 er og mindre helikopter-gasturbiner har flere gange ~ret fors0gt konverteret til egentlige elproducerende anl~g, dog uden st0rre held.* Firmaet Alison i USA kom f.eks. frem til, at man ved konvertering af en 250 Hp helikopter-gasturbine fremkom med en pris på mellem kr/kw el, hvorved det ikke var s~rlig interessant. I Japan fremstilles nogle mindre gasturbine-generators~t hos firmaet Janmar. Herfra er det oplyst, at en 296 kw enhed koster 2,3 mill. kr, svarende til 9000 kr/kw el. Virkningsgraden for disse gasturbiner er ca. 18%. Firrnaet Garret i USA har igennem de sidste 6 år arbejdet med udvikling af en fuld keramisk rekupureret gasturbine på ca. 100 Hp, beregnet til automobilbrug. Denne gasturbine har en h0j elvirkningsgrad, ca %, idet man påregner at kunne arbejde med turbine indl0bstemperaturer på ca C. Man har på det sidste foretaget afpr0vninger af kortere varighed. De keramiske materialer, som er en foruds~tning for den heje virkningsgrad, er dog langt fra stabile nok, til at man kan forvente et kommercielt gennembrud fer om ca. 10 år. Projektet er sponseret af DOE/NASA. Firmaet Solar i San Diego, USA, har planer om at udvikle en rekupereret gasturbine i sterre1sen kw. Hos Solar er man p.t. igang med at unders0ge markedspotentialet. Garret Air Research unders0ger udover den automobile gasturbineenhed mulighederne for at udvikle en gasturbinegeneratorenhed på ca. 50 kw el. Pga tekniske og ekonomiske forhold ser det ud til, at man er nedt til at bev~ge sig op i en sterrelse på ca kw el. Dette projekt stettes bl.a. af Gas Research InatituteG status kendes ikke, men det må formodes, at dette projekt ligger l~gere ude i fremtiden end den automobile gasturbinegenerator, med mindre man ikke t~nker at anvende keramiske turbinedele. Ud fra de oplysninger, som vi her har fremfert, syntes der ikke at v~re nogle minigasturbiner på markedet eller under udvikling, som inden for de n~rmeste 4-5 år vil v~re mere konkurrencedygtig end en minigasturbine opbygget af turbolader komponenter. * Vi har gennem SAS fået oplyst, at prisen på en APU enhed på ca. 100 kw unit udger ca kr. Disse APU'er er produceret i et meget stort årligt stk. antal.

14 Systemudformning og termodynamisk analyse Gasturbineanl~gets systemudformning er afg0rende for den opnåelige virkningsgrad og specifikke ydelse samt de termodynamiske tilstandsst0rrelser, som knytter sig hertil. Figur 3.1 viser sammenh~ngen mellem ovenn~vnte forhold for en r~kke forskellige systemudforrnninger. SIMPEL GASTURBINE CASTURBINE MED I.IEltEt.IKeLER GASTURBINE H(D REKOPERATOR 4 5 GASTURBINE MED t.ieltemkiiller OG REI<UPERAlOR t 04 GA.SIURBINE I.IEO MELLEI.IKiilUR REKUPERATOR OG I.IELLEMO\IERHED~ JOO t c '-' ' ' ' ~ Try!< efter sidste kompressor 4 _s f-' Figur Virkningsgrader 'L t og specifik ydelse q for en rcekke gasturbineprocesser( Minigasturbine udformet som applikation 5)--- specifik ydelse,---- virkningsgrad Forudscetninger: Br~ndkammertemperatur = 800 C, omgivelsesluftens tilstand = l5 C/1,013 bar, lufttemperatur f0r kompressorerne (kornpressoren) = l5 C, tryktab med hhv. uden rekuperator = 15% hhv. 10%, br~ndkammervirkningsgrad = 100%, l~agetab = 2,5% af rnassestr0mmen til f0rste kompressor, kompressorernes polytrope virkningsgrad = 0,87, turbinernes polytrope virkningsgrad - 0,85. dkc35

15 -13- De komponenter, som indgår i minigasturbinen, har ringere virkningsgrad, og den maksimale temperatur i v~sentlig turbineindl0bet (TIT) er mindre end der er forudsat ved konstruktionen af fig Dette betyder for minigasturbinen, at alle processerne vil få en lavere virkningsgrad, og at ekstremumsv~rdierne vi! flytte mod venstre (dvs. lavere tryk efter sidste kompressor). Dette er vist med bollem~rkning i fig. 3.1 for en af de udformninger, som vi har analyseret. Ved den termodynamiske analyse af minigasturbinen har vi anvendt f0lgende foruds~tninger som repr~sentative: Omgivelsestemperatur To = l5 C Orngivelsestryk P o = l, 013 bar Tryktabindl0bsfilter m.m. Pr = 0,010 bar Tryktab af g askedel P u = 0,027 bar Turbineindl0bstemperatur TIT = Gso c C Kompressorvirkningsgrad 'lp = o, 80 Turbinevirkningsgrad ~ts = o, 80 - o' 85 Tryktab i bramdkammer ApB = 3,5% Tryktab i rnellemk0ler.å PIC = 0,02 bar Generatorvirkningsgrad '1.~ = 0,92 ornforrnervirkningsgrad 'l.... = o,98 Lejetab VW'" l% af generatoreffekten Virkningsgraden for henholdsvis kompressor og turbine i gasgeneratoren foruds~tter et trykforhold på henholdsvis ca. 2,8 og ca. 1,8. Powerturbinen (den turbine som driver generatoren) er dog forel0big antaget for at v~re ikke er fastlagt. fuldt variabel, dvs. geometrien Vores antagelse vedr0rende lejetabenes st0rrelser er blevet dr0ftet med ABB's turbinespecialister i Baden, og de har bekr~ftet, at tabene ikke vil v~re kritiske, hvorfor det ikke er n0dvendigt atombygge turboladeren med gaslejer, der har mindre friktion. dk035

16 -14- Gassmurte lejer kunne have v~ret en l0sning, idet viskositeten og dermed tabet er betydelig mindre end for oliesmurte lejer. Det er dog langt fra sikkert, at man kan orobygge en turbolader fra oliesmurte til gassmurte lejer~ Effekten af for stort lejetab belyses ved f0lgende eksempel: En gasturbine har en akseleffekt til generatoren på 100 kw som er fremkornmet ved en samlet akseloms~tningseffekt på 350 kw. Er lejetabene 3%, betyder det 10% tab af generatoreffekten. I fig er vist tilstandsst0rrelserne gennem minigasturbiner med forskellig udformninger ved gennemregning med f0r n~vnte foruds~tninger. Middelvarmefylderne for luft og br~ndgas er udskrevet i bilag l. l > l==\(/) SIMPEL GASTURBINE l bramaselseffekt P( bar) l ,8 2, 702 1,468 1,454 1,030 T(K) , ,s 792' 5 737,9 Q kw/kg L 575 Figur Simpel gasturbineproces. 't t = O, 80 Virkningsgrad på aksel 10,5 % Specifik effekt 62,2 kw/kg luft dk035

17 u ~ 13 ~ fl lq 1o ~ GASTURBINE MED MELLEMK0LER REKUPERATOR OG MELLEMOVERHEDER l (U1 l bramdsels- effekt lo P(ba l. 00 2' 80 2,78 7,78 7 '5, 3,59 3,450 1,880 l' ,030 T(K) ', ' ' , 818,9 725,9 l >" "' l Q (kw/ kg L '5. 638,5 Figur 3.3- Gasturbineproces med mellemk0ler og mellemoverhedning TIT= 650 C Virkningsgrad på aksel 16,6 % Specifik effekt 106 kw/kg luft

18 u ~ l 7 g lq lo l (<n GASTURBINE MED MELLEMK0LER REKUPERATOR OG MELLEMOVERHEDER l P! bar) 1, ,80 2,78 7, 78 7,51 3,746 3, ,03 2,0201 1,03 lo bramdselseffekt l >-' "' l TIK l , , , 870,5 Q kw/ kg L 548,' ' Figur Gasturbineproces med mellemk0ler og hedning. TIT= 700'C I: ~t= 0,80 Virkningsgrad på aksel 18,9% Specifik effekt 131,4 kw/kg luft mellemover-

19 ~ ~ 2. u ~ lq "' l (Vl GASTURBINE MED MELLEMK0LER REKUPERATOR OG MELLEMOVERHEDE~ l P(bar) 1,00 2,80 2, ,51 3,90 3, ,20 2,1791 bramdsels- effekt lo 1,03 l f-", l T(K) , J l , 872,5 739, Q 548, 147 kw/ kg L Figur TIT= 700 C II:?t= 0,85 Virkningsgrad på aksel 21,39 % Specifik effekt 148,8 kw/kg luft

20 u ll. '1.~3 ~~ ~ GASTURBINE MED MELLEMK0LER REKUPERA TOR OG MELLEMOVERHEDNING ' 00 '""" ' l lo bramdselseffekt P< bar> l' 003 2,8 2 l 18 7' 78 7,58 7, 28 3,631 3,52 1,982 1,963 1,08 1,03 t(k) , , ,0 770,4 552,8 Q (kw/kg L) 304' ,3 kw Figur Gasturbineproces med mellemk0ler, og rekuperator. rt_ t= 0,80 Virkningsgrad på aksel 25,7 % Specifik effekt 116 kw/kg luft me l lemoverhedning

21 il t 9 tf, , /O r- l pj f PT f--l(\_) IC 2lrLJ!. l... "' l l 2 p(bar) 1,003 2, B 2,78 7,78 7,51 3,908 3,869 2,03 9 2, ,030 ~ T(K) Q (kw/kg L) , l , ,7 ' gur 3. asturbine proces m aksle TIT = 700'C, qt = 85 % Virkningsgrad på aksel 20,0 % Specifik effekt 110 KW/kg luft. og melle: QHing (E

22 -20- Det bem~rkes at den opnåelige virkningsgrad ligger mellem 11 og 26%, hvilket er relativt beskedent sammenlignet med meget store gasturbiner, men rimeligt ved sammenligning med små gasturbiner under 1,5 MW el. For at opnå virkningsgrader over 20% må man dog pga. temperaturbegr~nsningen på ca. 700 C i turbineindl0bet anvende en temmelig avanceret systemudformning. Elvirkningsgradsm~ssigt er der ingen fordel ved at have to br~ndkamre {rnellem overhedning), hvis gasturbinen ikke er forsynet med rekupurator. Til geng~ld vil en gasturbine med to br~ndkamre have en v~sentlig h0jere udst0dstemperatur og dermed st0rre exergipotentiale i afgasserne, som kan v~re en stor fordel. Vi har i dette forprojekt ikke foretaget en endelig optimering af komponenternes indbyrdes samspil. En endelig optimering kan muligvis for0ge virkningsgraden noget. ABB h~vder f.eks., at det vil v~re gunstigt at h~ve trykforholdet over et kompressortrin fra de antaget 2,8 til ca. 3,2. (Se mere herom i kapitel 4.0). 4.0 Matchning af turbine og kompressorkarakteristikken. Matchningen af kompressor og turbine er s~rdeles kritisk. Det skyldes is~r, at vi har fundet en turbine af radialtypen som mest gunstig pga. den lave kostpris. I fig. 4.1 er vist et typisk diagram for tabsfordeling i en radialturbine som funktion af specifikke hastighed. Af figuren ses, at relativt små afvigelser fra det optimale oml0bstal vil kunne have afg0rende betydning for virkningsgraden, hvis den kinetiske energi regnes for tabt (der kan i en diffuser maksimalt vindes 40-60% af turbinens kinetiske udl0bsenerg i). Det specifikke oml0bstal er defineret ved: 2'!1 N...!).s= Ahs 3/4 VO'; hvor 03 = udl0bsvolumenstr0mmen N = orodrejningstallet A h 5 = det isentrope enthalpifald <lk005

23 =~ ~ 0 9 'ö. 15 "" - ~ l--h,d-;;::!:;:-t-t-+t-1. -]" t;;;~~=+-++-+i E ä Ed! _,.-kinetic ene ro y Figur Virkningsgrad og tabsfordeling som funktion af specifik overl0bstal Sammenligner man en radialturbine med en aksialturbine kan resultatet ses af fig. 4.2, hvor virkningsgraden ~t er afbildet som funktion af forholdet mellem skovlhastigheden U ved indl0bet til turbinen og den hastighed C, som er ~vivalent med det isentrope enthalpifald Ah 5 <C= V 2 ll.h 5 ). t 90 ~ o 70 <{ "' '-' 60 Ul '-' z 50 "' 5 40 BO t <;1<o 1 diol A 30 ~-. ~.!.& /.. /l i/ If/ v L.: :.:. ~ ~: ' ;;;- A o'~ B c D HASTIGHEDSFORHOLD U/C --""- Figur Isentropvirkningsgrad A,B,C og D repr~senteres aksialturbiner forskellige profilformer for dk035

24 -22- Det ses, at radialturbinen har en mere stejl karakteristik, hvorfor den er mere f0lsom for hastighedsforholdet. Til geng~ld har den ofte en bedre virkningsgrad i bedste punkt. Den bedste virkningsgrad opnås for det såkaldte specifikke omdrejningtal. N N s = A hos Q=.vo;. CJ AJ. U= 'TT N. ' 3/4 = 0,6-0,7; Ahos= t c 0 2 D=V4.;;-Ad D For den ideelle radialturbine g~lder, at U/C= 0,707. Hermed kan man ved omregning samt anvendelse af avenstående formler udtrykke Ng ved geometriske forhold og hastighedsforhold N s = 0,336 [rad/s] hvor Ng er specifikt orodrejningstal på radialturbinen CJ er udk0bshastigheden Co den ~kvivalente hastighed AJ udl0bsarealet Aa arealet af turbineretcren dk035

25 -23- I fig. 4.3 er vist et karakteristikdiagram for en radialturbine. L - o "' w K. kg/s " ', Relol1ve. reduced speed.,; o Figur 4.3 -Karakteristik for en specifik radialturbine Det bem~rkes af fig. 4.3, at den hejeste virkningsgrad er ca. 86%, men der kan opnås virkningsgrader ap til 90% med en radialturbine.. Kompressoren er forbundet med en turbine igennem en f~lles aksel, hvorved orodrejningstallet for kompressor og turbine bliver det samme. De turboladere, som indtil nu er analyseret, har den bedste virkningsgrad, når kompressoren arbejder med et trykforhold på ca. 2,7-3,5, hvilket svarer til et trykforhold over turbinen på ca. 1,6-1,9. Karakteristikdiagrammet for kompressoren er vist i fig d k 035

26 -24- l 'l l l l fl f-., ~' ' 2, o 1, 5 /;. / < " "' IL XI/ ~l/ m 'LZ Ii,!,!; ~.,. 'l ' l 'l/ '" fl 'j; 11' '/. il; ;q ~ '" ~... y~.,. '" 0, VtotV ' Figur Karakteristikdiagram for kompressor Vt0 t= Volumenstr0m indl0b Det ses af fig. 4.4, at det skulle v~re muligt at opnå en kompressorvirkningsgrad på 80-82%. For kompressoren finder man ligesom for radialturbinen et optimalt specifikt omdrejningstal. Det er ikke altid muligt at få de to "tal" til at matche optimalt, idet kompressoren kan beregnes til at skulle have et lidt st0rre oml0bstal end turbinen, hvorved den kinetiske energi i udl0bet på turbinen bliver stort. Denne energi kan dog udnyttes delvis af den efterf0lgende power-turbine, men det kan formodentlig ikke blive helt optimalt. Et rnere detaljeret studie af ovenn~vnte forhold vil afklare det endelige valg af komponentudformning og omdrejningstal. d~035

27 Vurderinger hos potentiel turbolader leverand0r For at sikre at ikke kun teoretiske betragtninger ligger til grund for komponent effektiviteter er ABB Turbo Systems kontaktet for en objektiv vurdering. ABB Turbo Systems finder, at det kun vil v~re muligt at opnå en ekspansionsvirkningsgrad med en standard turbolader, radialturbine på ca %. Man mener derimod, at indl0bstemperaturen kan 0ges fra de estimerede 700 C til måske 750 C. Konsekvensen af ABB Turbosystems vurdering vil medf0re at akselvirkningsgraden vil reduceres fra 20% til 17,5% for den mest lovende anl~skonfiguration. (Se fig. 3.7). En årsag til den lavere ekspansionsvirkningsgrad kan muligvis forklares ved at turboladerens turbinedel er udformet uden ledeskavle i dyseringen. Demeget h0je virkningsgrader, som er beskrevet i afsnit 4 refererer til radialturbiner med ledeskavle i dyseringen. Derudover er turboladerturbiner udf0rt med h0jt specifikt orodrejningstal for at matche kompressoren, Ns-t/Ns-c = 1,1, hvilket betyder at turbinevirkningsgraden vil ligge under den virkningsgrad, som turbinen ville kunne opnå, hvis den ikke var forbundet med kompressaren. Kompressionsvirkningsgraden er fortsat i overensstemmelse med de teoretiske angivne v~rdier. 6.0 Brmndkammeret Br~ndkammeret, se fig. 6.1, er det sted, hvor man tilf0rer br~ndsel til den komprimerede luft. Br~ndkammeret en h0j forbr~ndingsvirkningsgrad skal sikre, at der opnås og en passende opblanding mellem forbrmndingsprodukter og luft i et forhold, så den tilladelige turbineindl0bstemperatur ikke overskrides. NOx dannelsen i br~ndkammeret kan reduceres, hvis man blander en del af luften med brmndslet, f0r dette injiceres i brmndkammeret. Unders0gelser viser dog, at blandingsforholdet ikke må overstige.a =l, 7, idet forbr~ndingsvirkningsgraden ellers reduceres kraftigt. Man kan også injicere vand eller damp for at reducere NOx dannelsen.udvikling af et br~ndkammer er en temmelig vanskelig aff~re. Det er derfor besluttet at anvende et br~ndkammer fra en jetmotor. Det vil v~re n0dv~ndigt at lave en del beregoinger til bestemmelse af luftstr0mmen gennem huller og slot's i brmndkammeret, således at den rette luftforbrmndingsproduktblanding og temperaturgradient i og på brmndkammeret kan findes. d~035

28 -26- Figur Br~ndkammer til gasturbine Ved hj~lp af gasturbine/combined cycle simuleringsprogrammet GTPRO kan man simulerer trykforholdene over br~ndkammeret f.eks. en t~nkes Avon gasturbine. Med de tryk og temperaturer, der anvendt i rninigasturbinen, er tryktabet ca. 3,5% over br~ndkammeret. Mere detaljerede oplysninger omkring br~ndkammeret har ikke kunnet fremskaffes fra Flyvematerielkommandoen og kan sandsynligvis kun fås fra jetmotorfabrikanterne. Pga. de relativ lave maksimum-temperaturer 650 C C anses det for muligt at anvende samme br~ndkammer unders0ges nrermere. på til mellemoverheder, men dette skal 7.0 Generator Generatoren er en hurtigl0bende type, som er udviklet på Lappeenranta og Helsinki Universitet i Finland. Der er indgået en forel0big mundtlig aftale om et samarbejde, såfremt det besluttes at forts~tte et udviklingsarbejde af en minigasturbine. Finnerne har startet et firma ved navn High Speed Technology. Det skal markedsf0re h0jhastighedsteknikken, indeholdende både generatorer og turbomaskineri. dk035

29 -27- High Speed Tech. har også udviklet et interessant Organic Rankine Cycle (ORC)-anlreg, baseret på h0jhastighedsteknikken. Et sådan ORC-anl~g er placeret på en finsk fabrik. Forelebige testresultater viser, at h0jhastighedsgeneratoren (ca. 500 Hz) har en virkningsgrad på 92%. Der skal anvendes en frekvens-omformer til omformning af frekvensen til 50 Hz. Omformervirkningsgraden er ca. 98%. Generatorsystemet har hidtil v~ret udfert med gaslejer, hvilket giver et langt mindre lejetab end oliesmurte lejer ger. Man har også benyttet magnetiske lejer, men disse er stadig ret kostbare. Vi har også vurderet en 50 Hz generator, som er koblet til powerturbinen via et epicyclisk gear. Denne konfiguration kan firmaet ASEA Brown Boveri fremstille. På nuv~rende tidspunkt kan vi ikke afgere hvilken af teknikkerne, som er mest gunstig at benytte. ABB har vist interesse for evt. at anvende h0jhastighedsgeneratorteknikken i deres turbocompound-systern, der udnytter restexergien i afgasserne fra en stor dieselmotor, efter disse har passeret turboladeren. Hvis ABB's interesse for high speed systemet bliver alvorlig, ville dette formodentlig resulterer i en kostpriss~nkning på high speed systemet, hvilket g0r det mere interessant at benytte i minigasturbinen. 8.0 Forslag til systemudformning På fig. 8.1 er vist det system, vi ud fra forunders0gelsen finder bedst egnet. Det ses, at f0lgende hovedkomponenter indgår: turbolader l turbolader 2 bramdkammer l ( brcendkammer 2) powerturbine generator med oroformer udstedskedel skorsten (lavtryksdelen) (h0jtryksdelen) (h0jtryksdelenl (la vtryksde len ) d~035

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg www.ac-sun.com Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og formål at udvikle en revolutionerende ny generation af klimaanlæg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Energi- og procesoptimering af tørreprocesser mm.

Energi- og procesoptimering af tørreprocesser mm. Energi- og procesoptimering af tørreprocesser mm. Workshop om intelligent energiomkostnings effektivisering Syddansk Universitet d. 12/4-2011 Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut Indhold Energi- og procesoptimering

Læs mere

2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol. Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen

2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol. Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen 2. Workshop om bære- dygtig 2. gen. bioethanol Biomasse til energiformål og andre gøremål. Henrik Flyver Christiansen Besparelser reduceret forbrug. Effektivisering reduceret forbrug. På lang sigt bliver

Læs mere

- Caring for the energy of tomorrow. Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013. 1. november 2013

- Caring for the energy of tomorrow. Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013. 1. november 2013 - Caring for the energy of tomorrow Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013 1. november 2013 1 Indhold 1. Dantherm Power A/S 2. Hvad er Brændselsceller 3. Projekt: Brug af brændselscelleteknologi

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Maritime Partenariate Scandinavia

Maritime Partenariate Scandinavia Maritime Partenariate Scandinavia Poul Knudsgaard Vice President (Site Manager & Head of Production Frederikshavn, Head of PrimeServ Four-Stroke Denmark) PrimeServ MAN Diesel Poul Knudsgaard MAN Diesel

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktivet Ventilationsdagen 2013 Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktiver Ecodesign direktivet (2009/125/EF) er paraply over en række forordninger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

RAPPORT. Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer. Projektrapport December 2010

RAPPORT. Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer. Projektrapport December 2010 Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer Slutrapport, EUDP J.nr.: 63011-0209 EUDP08-ll, Small scale-zero Emission Gas Expansion Projektrapport December 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s

Læs mere

Coils. Lamelvarmevekslere Tube & Fin Heat Exchangers

Coils. Lamelvarmevekslere Tube & Fin Heat Exchangers Coils Lamelvarmevekslere Tube & Fin Heat Exchangers Lamelvarmevekslere Coils tt coil tilbyder en lang række forskellige typer af batterier til opvarmning og køling af luft i ventilationssystemer, luftkanaler,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Solvarme i Mou Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Side 2 af 18 Solvarme: I de senere år har solvarme for alvor vundet indpas i den danske fjernvarmeforsyning. Årsagen hertil skal findes i de stigende

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Hillerød Bioforgasning P/S

Hillerød Bioforgasning P/S Hillerød Bioforgasning P/S 22. Juni 2011 Henrik Houmann Jakobsen Direktør BioSynergi Proces ApS www.biosynergi.dk 22. juni 2011 BioSynergi Proces ApS 1 CV - Henrik Houmann Jakobsen BioSynergi Proces ApS.

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme

Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme Dansk Fjernvarme Kraftvarmegruppen 2/6-15: Fremtidsmuligheder for gasfyret kraftvarme Tommy Mølbak, AddedValues, tmo@addedvalues.eu, +45 2447 9544 1 Disposition 1. Ultrakort om AddedValues 2. Baggrunden

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) KvægKongres 2013 Herning, Danmark Steffi Wille-Sonk (European Dairy Farmers e.v.)

Læs mere

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed Bølgeenergi - Hvad er potentialet i danske farvande og anlægseffektiviteten gseffektiviteten? ved Jens Peter Kofoed Bølgeenergiforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet IDAs Climate

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Gasinstallation:installation og KV - praktisk vinkel

Focus. Trust. Initiative. Gasinstallation:installation og KV - praktisk vinkel Focus. Trust. Initiative. Gasinstallation:installation og KV - praktisk vinkel Brændselscellebaseret mikrokraftvarme Agenda Brændselscellebaseret mikrokraftvarme Hvor er vi med udviklingen? Funktionalitet

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup.

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Social- og Sundhedsskolen RESUL TATLfZJNSK TRAKT mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Baggrund Denne kontrakt er udfcerdiget med baggrund i Undervisningsministeriets

Læs mere

100 years of genuine craftsmanship. Fra Unika til Serieproduktion 23-04-2015

100 years of genuine craftsmanship. Fra Unika til Serieproduktion 23-04-2015 Fra Unika til Serieproduktion Jesper Hejselbæk, Technical Director Product Technology, J. Hvidtved Larsen A/S 100 years of genuine craftsmanship Established in 1915 by Mr. Jacob Hvidtved Larsen as a forging

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

BREF-DAGEN. November 2013

BREF-DAGEN. November 2013 BREF-DAGEN November 2013 Burmeister & Wain Energy A/S Flemming Skovgaard Nielsen VP engineering Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegårdsvej 93A DK2820 Kgs. Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 23. april 2013 Dantherm Power A/S Etableret: Placering: Ansatte: Januar 2007 (Spin off fra Dantherm Air Handling A/S)

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug ipower og ZEB Temamøde: Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Informatik) Henrik Aalborg Nielsen, Stig Mortensen (ENFOR a/s) Oversigt: Brug af målinger

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

EFP 2006 Produktion af metanol/dme ud fra biomasse

EFP 2006 Produktion af metanol/dme ud fra biomasse EFP 2006 Produktion af metanol/dme ud fra biomasse EnergiForsk2008, 12 juni Jesper Ahrenfeldt, Weigang Lin, Jacob Munkholt Christensen, Peter Arendt Jensen, Anker Degn Jensen Agenda Baggrund og formål

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969 Fra: Palle Jørgensen Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Vedr. lokalplan 969 Dato: 26. marts 2014 08:24:20 Vedhæftede filer: image001.jpg afd4_underskriftsindsamling.pdf Til Planlægning & Byggeri Hermed

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere