Coating af pumper. Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coating af pumper. Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne"

Transkript

1 Coating af pumper Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne November 2005

2 Projekttitel: Coating af pumper, Elfor projekt Projektet startede i 2004 og finansieres på basis af PSO-midler, som forvaltes af ELFOR og egenfinansiering, fra de involverede parter. Projektet, der har strakt sig over 2 år, omfatter følgende delelementer: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Teoretisk analyse af teknologien bag coating af pumper Udvælgelse af pumper til testning Coatning og testning af pumper Analyse af testdata Rapportering og formidling Finansiering: Den samlede projektsum for coatingprojektet er på 1,3 mio. kr. Elfor har støttet projektet med 0,9 mio. kr. Resten er finansieret af deltagerne i projektet selv. Deltagere: Projektet er gennemført i samarbejde mellem pumpeproducenter, coatingleverandører, firma der udfører coating, rådgivere fra el-branchens erhvervsrådgivning, Teknologisk instituts tribologicenter og afdelingen for energi. Styregruppen: John Moritzen, Jakob Albertsen A/S Leif Riis, Mastertech Helge Kejser, Mastertech Torben Muusmann, Desmi Mads Kogsgaard Hansen, Teknologisk Institut Hans Andersen, Teknologisk Institut Erik Gudbjerg, Lokalenergi Jeanette Thøgersen, Lokalenergi(projektleder) Rapporten er udarbejdet af Hans Andersen, Teknologisk Institut; John Moritzen, Jakob Albertsen A/S og Jeanette Thøgersen, Lokalenergi. Side 2 af 50

3 Sammenfatning...4 Konklusion Overfladenedbrydning Overflade nedbrydning ved korrosion Overfladenedbrydning ved erosion Tab af virkningsgrad som følge af overfladenedbrydning Energiomsætning i pumper Mekaniske tab Volumetriske tab (lækagetab) Løbehjuls rotationstab Hydrauliske tab Beskrivelse af den nuværende anvendte teknologi til coating af pumper Epoxycoating armeret med keramiske partikler Vedhæftningsevne til underlaget Coatingtyper til forskellige applikationer Beskrivelse af arbejdsprocessen ved den nuværende coating af en pumpe Nedtagning og transport af pumpen Adskillelse og rensning af pumpe hus og løbehjul Sandblæsning og ønsket ruhed Coating Renovering af indre slidring og akseltætning Renovering af slidringen Renovering af lejer og akseltætninger Reetablering af pumpens ydelse efter coating Viden omkring effektivitetsforbedring ved en coating af en pumpe Beskrivelse af alternative teknologier til den traditionelle coatning Analyse af de enkelte teknologier til beskyttelse af pumper Analyse af forventet levetid for beskyttelsesmetoder Analyse og sammenligning af prisniveau Test på udvalgte pumper Alle resultater Roskilde Sygehus Skagen varmeværk Holstebro Badeland Hjørring Varmeforsyning Holstebro Varmeforsyning DESMI model PVLN F, G & H...48 Bilagsrapport: 1. Coatingteori og teknologi 2. Formidlingsoversigt 2.1 Offentliggjorte artikler 2.2 Indlæg afholdt på Eemoods Indlæg afholdt på Erfa-seminar 05 Side 3 af 50

4 Sammenfatning Coating af pumper er en relativ ny aktivitet. Man har i mange år coatet rør og beholdere indvendig for at undgå korrosion, men i pumper er teknologien først benyttet indenfor de seneste 10 år. Teknologien stammer fra USA og er oprindeligt udviklet i rumfartsindustrien som en særlig slidstærk og korrosionsbestandig belægning. Alligevel er fænomenet at coate en pumpes inderside nævnt så tidligt som i 1947 i den amerikanske lærebog Axial flow pump, som et middel til at reducere ruhed og dermed opnå højere ydelse og reducere energiforbrug. I forbindelse med Europump, et europæisk pumpesamarbejde og den Europæiske kommissions arbejde med energibesparelser i pumper, er der kommet mere interesse omkring tab i pumper og dermed også coatning af pumper med det formål at forbedre pumpers virkningsgrad. Universitetet i Darmstadt, der har specielle kompetencer indenfor pumpesystemer og energiforbrug, har i denne forbindelse i en årrække forsket i energiomsætning i pumper, herunder effektivitetstab som følge af ruhed. På trods af denne omtale er teknologien ikke særligt udbredt. Det skyldes dels et manglende kendskab fra pumpefabrikanternes og slutbrugernes side, dels almindelige barrierer for markedsindtrængning til brugerne af pumper. Dette projekt er støttet med det formål at opnå større viden og markedsindtrængning i Danmark omkring coating af pumper. Projektet er en videreudvikling af resultater fundet i et tidligere F&U-projekt, hvor der blev udført målinger før og efter en coating på to forskellige installationer. Begge installationer viste store forbedringer i virkningsgraden. En granskning af teorien bag tab i pumper, og hvad der har indflydelse på virkningsgraden, var derfor nødvendig, for at kunne opskallere resultaterne til at gælde et bredere udsnit af pumper. Derfor dette projekt hvor den teoretiske granskning suppleres med målinger på flere pumper det er i udvælgelsen af pumperne forsøgt at styre hvilke typer af tab, man kunne forbedre på. F.eks. er nogle af forsøgene gennemført i etaper en coating af løberen alene sammenlignet med en coating af både løber og pumpehus. Det er forsøgt at gøre hver forsøgsrække unik for på denne måde at teste teorien bag coating med det begrænsede antal af forsøg, der var til rådighed indenfor projektets rammer. Side 4 af 50

5 Konklusion Resultater Coating af komposit-typen har en meget høj grad af vedhæftning og danner en helt glat overflade (med lavere ruhed end fabriksnye pumper) I projektet har vi undersøgt ruhedens indflydelse på virkningsgraden både teoretisk og via forsøg begge undersøgelser understreger, at en mindre ruhed giver en forbedret virkningsgrad. Projektet viser, at coating har en positiv energimæssig effekt på 5 ud af de 7 test-pumper forsøgene viser forbedringer helt op til 20 %. Udover den forbedrede virkningsgrad vil coating også give lavere vedligeholdelsesomkostninger, idet pumperne vil blive mere modstandsdygtige overfor korrosion og slid. Pumperne vil altså kunne fastholde den høje virkningsgrad længere med coating. Caseberegningerne viser at det (bortset fra den allermindste pumpe) vil være økonomisk fordelagtigt at coate pumperne med coatingomkostningerne dækket ind igen efter 3-8 år. For pumper i varmeforsyninger er selv 8 år interessant da man her må forvente en meget længere levetid på pumpen. Hovedbarrieren for at udbrede coating-teknologien er, at den stadig er relativt omkostningstung blandt andet på grund af den vigtige overfladeklargøring, inden materialet påføres. I projektet har vi via Teknologisk Institut s Tribologi-center undersøgt mulige alternativer uden dog at kunne pege specifikt på en pt. tilgængelig teknologi, når pris, funktionalitet og forventet levetid indgår i sammenligningen. Med tiden forventes det, at coatingprisen vil falde dels pga. en større udbredelse og dels pga. udvikling af nye og mindre omkostningstunge påføringsmetoder. Det vil specielt for de små pumper være oplagt, at påføre coatingmaterialet allerede i produktionen, hvis løsningen skal være økonomisk attraktiv. Aktiviteter Projektet har via kontakter til universiteter og coatingleverandøres udviklingsafdeling kunnet leverere et hidtil uset samlet overblik over tab i pumper og de faktorer hvormed man kan påvirke disse tab. Som verifikation af teorien er der udført forsøg på en række pumper badeland, varmeværk, varmeanlæg både gamle og fabriksnye pumper fra 0,75 110kW 26 forsøg i alt. Forsøgene er udført på hhv. Teknologisk Institut, Grundfos, Desmi eller på selve installationen. Forsøgsrækken har givet et mere nuanceret billede af coatingens effekt på de forskellige pumper. De meget små pumper er taget med i projektet for at afdække coatingens effekt på disse små pumper, hvor dimensionerne er noget mindre, og ydelsen derfor kunne tænkes at ville falde pga. coatingens lagtykkelse. Ydelsen blev ikke forringet men der kunne heller ikke måles en signifikant forbedring i virkningsgrad for en ny pumpe. De øvrige resultater viser en energimæssig forbedring over hele linien. I pumpernes bedstvirkningsgradpunkt er der målt forbedringer i virkningsgraden imellem 3 og 20 %. De mest markante forbedringer ses på de gamle slidte pumper hvilket ikke er overraskende. Mere overraskende er det, at Side 5 af 50

6 coatingen giver virkningsgradsforbedringer på % på nogle af de helt fabriksnye pumper. Så bortset fra de mindste pumper er konklusionen, at coatingen er en energimæssig forbedring for langt de fleste pumper. Et af projektets formål har været at få formidlet viden omkring coating. Dette er sket via foredrag, offentliggørelse af projektets resultater i artikler i tekniske fagblade og via trykning af en folder med vejledning til, hvordan man skal gennemføre en coating-opgave. Fremtidsperspektiver Der tegner sig et spændende fremtidsperspektiv, hvis man kunne sænke prisen for coatingen enten med samme påføringsteknologi som anvendt i dette projekt eller med andre typer af påføring. Overfladeklargøringen vil dog stadig være en essentiel opgave at få løst idet holdbarheden af coatingen afhænger af den rette overflade, for at vedhæftningen er god nok. Man kunne også arbejde videre med andre typer af coating hvor holdbarheden ikke er så høj men energibesparelsen den samme. Det store potentiale ligger jo i almindelige pumper, hvor krav til korrosionsbestandighed ikke er det vigtige. I det store perspektiv kunne coatingen udbredes til f.eks. ventilation i belastede miljøer, hvor en glattere overflade udover en energimæssig gevinst også kunne give brugerne mindre udgifter til vedligehold bedre kvalitet pga fastholdt ydelse over tid og færre driftsstop for at rense ventilatorerne. Side 6 af 50

7 1 Overfladenedbrydning Pumpers virkningsgrad reduceres over tid på grund af korrosion og slid. Derfor er det valgt at give en teoretisk generel indføring i begreberne om korrosion og slid. 1.1 Overflade nedbrydning ved korrosion Fra ny har en pumpe en ren og forholdsvis glat overflade i pumpehus og på løbehjulet. Med tiden bliver denne overflade nedbrudt dels af korrosion, dels af erosion i pumpen. Korrosion af pumpens overflade er en naturlig og forventelig proces. Korrosionshastigheden afhænger af det materiale, som pumpehus og løbehjul er lavet af og det afhænger af det medie, der skal pumpes. I medfølgende bilagsrapport er der redegjort teoretisk for korrosion i pumper. Resultatet af korrosion i pumper er at der fjernes materiale fra pumpes overflade, som giver pumpe og løbehjul en ru og uensartet overflade. Oxide Layer Metal Metal Figur 1: Overfladenedbrydning som følge af korrosion. Kilde: Chesterton Billede 1: Korroderet pumpehus Kilde: Chesterton Korrosionstabet kan antage store værdier. Eksempelvis er korrosion i havvand særlig stor, da saltindholdet i havvandet forstærker korrosionsprocessen. Korrosion af stål neddyppet i havvand Korosionstab µm/år Gennemsnitlig korrosionstab Grubetæringsdybde op til Tabel 1: Korrosion af stål i havvand Kilde: Korrosion, Force-Instituttet, 2004 I medfølgende bilagsrapport er der yderligere redegjort teoretisk for korrosion i pumper. Side 7 af 50

8 1.2 Overfladenedbrydning ved erosion Er korrosion ligeledes ledsaget af erosion, dvs. påvirkning fra slidede partikler eller kavitation, for- stærkes overfladenedbrydningen yderligere. De slidende partikler kan være grovkornede som sandpartikler, men de kan også være små, eksem- pelvis i en kalkopløsning. Et sådant slid på pumpen kan være særdeles stort, specielt hvis påvirkningen er konstant. Kavitation i en pumpe er forårsaget af for lavt sugetryk i forhold til pumpemediets kogepunkt. Her- ved dannes bobler, som falder sammen, når de når pumpens trykside. Det medfører meget store kræfter på pumpen, hvorved materiale fra pumpes overflade fjernes. I medfølgende bilagsrapport er der redegjort teoretisk for erosion i pumper. Hastighedserosion Erosionshastighed i mg/dm 2 /d Metal 0,3 m/s 1,2 m/s 8,2 m/s Stål Støbejern Bronze Aluminiums bronze rustfrit stål Tabel 2: Hastighedserosion for forskellige metaller udsat for havvand. Hastigheden er givet i mg fjernet materiale pr. kvadratdecimeter pr. døgn. Kilde: Metals Handbook 9. edition, volume 13, Corrosion Billede 2: Eksempel på erosions korrosion i et løbehjul af støbejern. Her forekommer der både korrosive og et slidende elementer. De korrosive elementer skaber korrosionsprodukter, som de slidende elementer herefter fjerner, hvorved materialet langsomt fjernes Kilde: Korrosion Atlas, steel metals Side 8 af 50

9 1.3 Tab af virkningsgrad som følge af overfladenedbrydning Overfladenedbrydningen i pumper medfører stigende ruhed, som igen medfører tab i ydelse og virkningsgrad. Der er i medfølgende bilagsrapport redegjort teoretisk herfor. Universitetet i Darmstadt har forsket en del i energiomsætningen i pumper og dermed energitabet ved stigende overfladeruhed som følge af korrosion og slid. De har følgende bud på udviklingen i virkningsgradstab over tid. 10% to 15% ή Original Efficiency E F F I C I E N C Y Unmaintained/Uncoated Efficiency Year 0 to 5 Year 6 to 10 Service Time Figur 2: Resultat af overfladenedbrydning i pumper over tid Kilde: Study on improving the energy efficiency of pumps, European Commission, february 2001 Det er ved forsøg dokumenteret at en beskyttelse af pumpens indre dels vil optimere pumpen, dels fastholde den optimerede virkningsgrad i årene fremover. Der er således to anskuelser: 1) Beskyttelse af en ny pumpe med det formål at pumpen ikke korroderes og slides og dermed får ruhed med deraf følgende energitab til følge. 2) Renovering og beskyttelse af en eksisterende pumpe med det formål at pumpen kommer tilbage til udgangspunktet og endog forbedres i forhold til de oprindelige udgangspunkt, og således herefter fastholder denne forbedrede performance og energieffektivitet fremover. Udover energibesparelserne vil en beskyttelse af pumper reducere vedligeholdelsesomkostningerne samt omkostninger til afskrivninger/reinvesteringer til nye pumper. Disse besparelser kan ligeledes andrage betydelige samfundsøkonomiske dimensioner. Side 9 af 50

10 2 Energiomsætning i pumper Forsøg har vist at selv nye pumper får forbedret deres virkningsgrad ved en coating med kompostimaterialer. Det skyldes at selv nye pumper på grund af støbeprocessen har en ru overflade, som medfører energitab. Der findes en del viden om energiomsætningen i pumper og dermed tab. Der er i medfølgende bilagsrapport redegjort teoretisk herfor. Universitetet i Darmstadt har i 2001 kortlagt tabene i centrifugalpumper. Dette er dels gjort ved detaljerede undersøgelser af pumper i en speciel teststand, dels ved hjælp af teoretiske computer simuleringer i forbindelse med testene. Resultatet kan ses af figuren herunder. Udgangspunktet for figuren er en pumpe der leverer 180 m³/h og har et omdrejningstal på o/min. Tab i pumper Tab og virkningsgrad i % Mekanisk tab Volumetrisk tab Impeller friktions tab Hydraulisk tab Nyttiggjort pumpearbejde Specifik hastighed i SI-enheder Figur 3: Tab i pumper i afhængighed af specifik hastighed Kilde: Study on improving the energy efficiency of pumps, European Commission, february 2001 Den specifikke hastighed referere til et begreb, som anvendes indenfor pumpebranchen til at identificere pumpedesign. Figuren herunder viser forskellige pumpedesigns. Der er i medfølgende bilagsrapport redegjort detaljeret for begrebet specifik hastighed. Side 10 af 50

11 Figur 4: Design for givne pumper i afhængighed af specifik hastighed Kilde: Centrifugal and Axial Flow pumps, 2. edition, Stepanoff, 1957 Der er i det følgende kort redegjort for de enkelte tab ved energiomsætningen i pumper. I medfølgende bilagsrapport kan detaljerede beskrivelser ses. 2.1 Mekaniske tab Mekaniske tab er tab i lejer, pakdåser og lejetætninger. Disse udgør normalt konstante tab i en pumpe på ca. 1 % af pumpens tilførte akseleffekt. Kun i specielle tilfælde med ekstraordinære krav til tætninger eller i tilfælde med defekte tætninger, vil dette tab være interessant. I relation til coating af en pumpe er disse tab ikke interessante. 2.2 Volumetriske tab (lækagetab) Lækagetabet refererer til det tab der opstår som følge af slidte slidringe mellem trykside og sugeside i pumpen. Dette tab kaldes også leveringsgrad, dvs. forholdet mellem det flow der er leveres af omløberen og det flow, der rent faktisk forlader pumpen. Differencen løber internt i pumpen, som en recirkulerende massestrøm. Coating af en pumpe har ikke særlig relation til dette tab, men når en pumpe adskilles for coating, bør slidringen skiftes. Ved større pumper kan slidringen opbygges med coating komposit materiale, som efterfølgende afdrejes på mål. 2.3 Løbehjuls rotationstab. Løbehjuls rotationsstab referer til det tab, der er som følge af at den cirkulære omløber roterer i pumpemediet tæt på pumpehuset. Herved opstår der et friktionsstab, som er afhængig af dels overfladeruhed, dels omløbstal og omløberens diameter. Stigende overfladeruhed, stigende omløbstal og stigende diameter for omløberen vil alle betyde større omløber rotationsstab. En coating af pumpehus og løbehjul reducerer dette tab. 2.4 Hydrauliske tab De sidste tab kaldes under ét hydrauliske tab. Det refererer til det tab, der opstår som følge af, at der strømmer væske igennem pumpens indløb, igennem løbehjulet og ud af pumpens udløb. Jo højere flow og jo højere ruhed, desto større tab vil der forekomme. Derfor vil dette tab også være størst i forbindelse med pumper med høj specifik hastighed, dvs pumper med forholdsvis lavt trykhøjde, men meget højt flow. En coating af pumpehus og løbehjul reducerer dette tab. Side 11 af 50

12 3 Beskrivelse af den nuværende anvendte teknologi til coating af pumper. Den nuværende anvendte teknologi til coating af pumper og tekniske emner, som er udsat for en høj grad af korrosion og erosion er en særlig stærk epoxymatrix armeret med keramik. Teknologien er ikke særlig gammel, højest 20 år, udviklet i USA i forbindelse med rumfartsteknologien. Først på et senere tidspunkt er man blevet opmærksom på den særlige gode evne til at beskytte pumper, idet udgangspunktet var de bedre slidegenskaber. Der er således adskillige referencer fra hele verden over pumper som har fået forlænget levetiden dramatisk, eksempelvis fra 3 måneder til mere end 3 år. For ca. 3 år siden blev man desuden opmærksom på at udover den længere levetid for specielt pumperne, kunne der ved epoxycoating desuden opnås energibesparelser. 3.1 Epoxycoating armeret med keramiske partikler Epoxy er et bindemiddel, som for alvor er slået igennem i industrien på grund af sin særlig høje styrke og vedhæftningsevne. I forhold til alm. malinger, som de eksempel kendes fra husholdningen, med PVA, alkyd eller akryl som bindemiddel, eller polyesteren til skibs- og vindmølleindustrien, er epoxyen særlig stærk, da der er flere bindinger mellem de enkelte molekyler. En alm. epoxy har således 2 4 bindinger pr. molekyle. Den epoxy der bruges til komposit har mellem 12 og 14 bindinger pr. molekyle. Det giver særlig høj styrke og det giver særlig god vedhæftning til underlaget. Billede 3: Mikroskopisk billede af epoxybindinger Kilde: Chesterton Figur 5: Grafisk visning af partikelstruktur i komposit Kilde: Chesterton Epoxy kompositten er herudover i forskellig grad, afhængig af formålet, armeret med keramiske partikler, typisk silisiumkarbid. Skal en pumpe modstå høj grad af slid, for eksempel fra sand, er der ekstra mange og ekstra store keramiske partikler i kompositten og skal pumpen omvendt kun levere rent vand, er kompositten kun forstærket i mindre grad og kun med små keramiske partikler. Side 12 af 50

13 Epoxyens gode bindingsevne fastholder keramikken, som kun langsomt slides i selv stærkt slidende miljøer. En komposit armeret med keramik er efter hærdning så stærk, at der skal bruges diamantstål, hvis der efterfølgende skal bearbejdes i kompositten. 3.2 Vedhæftningsevne til underlaget Vedhæftningsevnen til underlaget er særlig unik for kompositten. Vedhæftningsevnen skyldes dels de mange bindinger pr. molekyle, men også et særligt højt krav til renhed og ruhed på den overflade, der skal belægges med komposit. Der er lavet test af vedhæftningsevnen for kompositten ved flere tilfælde. Alle forsøg er foretaget ved autoriserede institutter, som eksempelvis Teknologisk Institut. Der er ved alle forsøg opnået trækstyrker på over 300 kg/cm². Billede 4: Test af vedhæfteningsevne af kompositcoating Kilde: Chesterton Figuren herover viser test af trækstyrken for coatingmaterialet Chesterton Arc855. Testen er udført for Motala fabrikkerne i Sverige af Surftech A/S i Norge. Motala har blandt andet i en årrække har haft stor succes med at coate og beskytte vandrings vakuumpumper. I testen er der undersøgt coatings med lagtykkelser på 350 til 1500 µm. Test 1-6 er udført efter Chestertons forskrifter for overfladeforberedelse. Test 7-12 er test af undladte overfladeforberedelser samt øvrige afvigelser fra Chestertons forskrifter. Den høje trækstyrke er medvirkende til at kompositten kan modstå høj grad af slid. Herudover betyder det at korrosionen ikke kan kravle ind under kompositten, hvis der opstår en skade, da den normale korrosionsproces kun udvikler et tryk svarende til 150 kg/cm². Side 13 af 50

14 Det vil sige at hvis der sker en skade på komposittens belægning vil skaden begrænse sig til et mindre areal. Der kan dog godt opstå grubetæringer i skadearealet, som følge af galvanisk korrosion, så det er en fordel at udbedre skaden i tiden. 3.3 Coatingtyper til forskellige applikationer Der anvendes forskellige coatingtyper til den enkelte opgave. Nogle coatings er beregnet til kemiske angreb, andre til varmt vand, og endelig er der coatings der er specielt egnede til slidende miljø. Komposit coatings og deres overfladeruhed Eksempel på formål Eksempel på miljø Normalt anvendt coating type Partikelstørrelse af keramik Lagtykkelse af coating i µm Rent spildevand Alm. vand Alm. glat coating armeret med små keramiske partikler < 0,5 mm 800 Fjernvarmevand Alm. varmt vand Alm. glat coating, med specielle termiske egenskaber armeret med små keramiske partikler < 0,5 mm 800 Drikkevand Alm. vand godkendt til fødevarekvalitet Speciel og glat coating med lav grad af toksilitet < 0,5 mm Kemsk industri eller spildevand uden partikler Korrosivt miljø med PH under 7,0 Alm. glat coating med specielt modstandskraft overfor kemisk sure angreb < 0,5 mm 800 Svømmehaller Korrosivt miljø med PH over 7,0 Alm. glat coating med specielt modstandskraft overfor kemisk basiske angreb < 0,5 mm 800 Kemisk industri eller spildevand med partikler Havvand med partikler Slidende korrosivt miljø med PH under 7,0 Slidende korrosivt miljø med PH over 7,0 Mindre glat coating med modstandskraft over overfor sure angreb, specielt armeret med store partikler af keramik Mindre glat coating med modstandskraft overfor basiske angreb, sepecielt armeret med store partikeler af keramik 1-2 mm mm Sandpumpning Stærkt slidende miljø Ru coating armeret med menge og meget store partikler af keramik. 2-5 mm 3000 Tabel 3: Typer af kompositcoating og deres overfladeruhed Kilde: Chesterton De alm. coatings armeret med små keramiske partikler er glatte, hvorimod de coatings der kan modstå høj grad af slid er mere ru. Ruheden har betydning for energieffektiviteten. De fleste af de coating typer der anvendes er dog den glatte type, som i sig selv er noget glattere end det metal, de påføres på. Side 14 af 50

15 Det ses af figuren herunder, som viser overfladeruheden på en ubehandlet sandstøbt/trykstøbt pumpe, og overfladeruheden på den færdige komposit, i dette tilfælde den glatte type. Det er således muligt at opnå en glattere overflade på selv en helt ny pumpe efter coating. Overfladeruhed i µm RMS Sandstøbt Trykstøbt Komposit Figur 6: Overfladeruhed på støbt metal sammenlignet med komposit (ARC S2) Kilde: Chesterton Side 15 af 50

16 4 Beskrivelse af arbejdsprocessen ved den nuværende coating af en pumpe. Før det besluttes at en pumpe skal coates med komposit bør der foretages analyser at det medie, som pumpen skal levere, således at den rigtige type af coating kan findes. Der kan også indledningsvis foretages beregninger over den forventede energi/vedligeholdelses besparelse som følge af coatingen. Hermed vil en kapitalisering af gevinsten indledningsvis kunne vise om coatingen er rentabel. Endelig bør der aftales en pris for coatingen, som dels dækker transport, indkøb af coatingmateriale, samt nødvendigt lønarbejde i forbindelse med adskillelse, rengøring, klargøring og påføring af kompositmaterialet. Hvis der skal foretages yderligere renoveringer, kan dette ligeledes aftales. Arbejdsgangen omfatter en nedtagning af pumpen tranport til overfladebehandling og coating transport tilbage samt montage af pumpen igen. Udover selve coatingen anbefales det at slidring og akseltætning renoveres når pumpen er adskilt. Når pumpen monteres igen kan pumpekurven have ændret sig og det er vigtigt at pumpen indreguleres til samme ydelse som før. I værste fald kan man påføre brugeren ekstra energiudgifter, hvis dette forsømmes. Alle disse arbejdsgange bliver beskrevet i de følgende afsnit. 4.1 Nedtagning og transport af pumpen For at pumpen kan coates er det nødvendigt at demontere pumpen, for at transportere den til det serviceværksted, som foretager coatingen. Når en pumpe skal coates, er det ofte nødvendigt med en reservepumpe. I nogle tilfælde er der to eller flere ens pumper til at løse en pumpeopgave, og så er det ofte ikke noget problem at fjerne den ene pumpe. I andre tilfælde er pumpen der skal coates den eneste pumpe i applikationen, og så er det nødvendigt at indsætte en reservepumpe i stedet for den pumpe der fjernes. Der findes i mange tilfælde en reservepumpe på stedet i tilfælde af havari. Efter nedtagning af pumpen, placeres pumpen typisk på en alm. palle, hvor den fastsurres for transporten til serviceværkstedet. Er pumpen så stor at den ikke kan være på en alm. palle, må der enten anvendes specielle paller eller en anden form for en transport, hvor pumpen lastes og losses med en kranbil. I enkelte tilfælde er pumpen så stor at det er nødvendigt at foretage forarbejde og coating på stedet. Billede 5: Pumpe og løbehjul ankommer på palle til serviceværksted for coating Kilde: Chesterton Side 16 af 50

17 4.2 Adskillelse og rensning af pumpe hus og løbehjul Når pumpen ankommer til serviceværkstedet adskilles den og løbehjulet demonteres, hvis det ikke allerede er foretaget før transporten. Hvis pumpen har kørt med væske med klorider eller syre, er det nødvendigt at foretage en kloridtest. Er testen positiv er det nødvendigt at fjerne evt. forurening fra overfladen af metallet, da de ellers vil skade vedhæftningen af coatingen til overfladen samt coatingens levetid. Forureningen fra klorid eller syre kan fjernes enten ved en damprensning, en opbevaring i blødgjort vand eller ved en opvarmning til 400ºC i en ovn i nogle timer. Efter endt adskillelse og rensning er pumpehus og løbehjul klar til sandblæsning. 4.3 Sandblæsning og ønsket ruhed Før det er muligt at belægge et emne med et beskyttende lag af komposit, er det nødvendigt med en grundig forbehandling. Dels skal forureninger fjernes fra overfladen, dels skal der opnås en passende ruhed. Renhed og ruhed er nødvendig for at opnå optimal vedhæftning af belægningen. Forureningerne kan være følgende: Forureninger der skal fjernes før belægning emne resultat salte / syre olie fedt støv rust gammel belægning glødeskal klorider, osmosisk effekt manglende vedhæftning galvanisk korrosion Tabel 4: Forureninger der skal fjernes før coating, normalt med sandblæsning, klorider og syre fjernes ved speciel rensning eller opvarmning Kilde: Korrosion, Force-Instituttet, 2004 Forureningerne fjernes normalt ved en sandblæsning. Det kan dels ske i kabiner med frisstråledyser drevet vha. trykluft eller i et elektrisk drevet slyngrenseanlæg. Blæsemidlet er normalt stålsand eller stålgrit, men der kan også anvendes kvartssand, aluminiumoxid (korund), nøddeskaller eller bagepulver. Der foretages afdækning af skruehuller og pumpedele, som ikke må sandblæses, eksempelvis indre tætninger. Der blæses til ønsket renhed, normalt Sa2½ til Sa3. Renhed Betegnelse Sa1 Sa2 Sa2½ Sa3 renhed stadig uren og rusten rimeligt ren normalt renhedskrav ultra ren Tabel 5: Klassifisering af renhedskrav efter sandblæsning. Kilde: Korrosion, Force-Instituttet, 2004 Side 17 af 50

18 Renhed har stor betydning for den efterfølgende holdbarhed af belægningen. Et svensk korrosionsinstitut har på et tidspunkt lavet en undersøgelse, der viser følgende levetider for alm. maling bestående af 4 x alkydmaling m. blymønje primer påført metaloverflader med forskellige renheder. Holdbarhed i afhængighed af renhed eks. 4 x alkydmaling m. blymønje primer renhed levetid for belægning (år) ingen rengøring 1,5 Sa1 5 manuel børstning 6 Sa2 8 Sa2½ 10 Sa3 12 Tabel 6: Levetid for en coating i afhængighed af renhed før coating. Kilde: Korrosion, Force-Instituttet, 2004 Det er ligeledes nødvendigt at der opnås en passende ruhed på metallet, således at kompositten har ruhed at fæstne på. En blæsning til renhed SA 2½ giver normalt en passende normal ruhed på ca. 75 µm i middelruhed, når der vælges et tilpas grovkornet blæsemiddel. Billede 6: Sandblæst pumpehus til renhedsgrad Sa2½ til Sa3. Slidring er fjernet og skruehuller er afdækket med løse bolte. Kilde: Jakob Albertsen A/S Efter sandblæsning blæses pumpen helt ren med tør trykluft, således at al løst støv fjernes. Herefter skylles pumpen med en organisk solvent, delt for at fjerne de sidste små korn af støv, dels for at fjerne organisk forurening, eksempelvis fedt fra berøring med hænderne. Side 18 af 50

19 4.4 Coating Efter sandblæsning skal coatingen foretages hurtigst muligt før den rå og ubeskyttede metal overflade begynder at anløbe. Coatingen foregår normalt i et opvarmet værksted, hvor pumpehus og løbehjul kan tempereres, og give coatingen en passende viskositet. Der foretages nødvendig afdækning af skruehuller, slidring og andre dele, som er ikke skal tildækkes med komposit. Coating materialet der påføres er kemisk hærdende og består af en base og en hærder, som blandes sammen før påføring. Når hærderen først er iblandet basen, er der kun ca. 15 min. at arbejde i før coating materialet er så trægt at de ikke er til at påføre (pot-life). Derfor blandes materialet i små portioner, som det tager under 15 min. at påføre. Normalt påføres coating materialet med pensel. Det skyldes følgende forhold: - Den første befugtning af metaloverfladen (vedhæftning) gøres bedst med en pensel, idet man derved har mulighed for at trykke kompositten ned i alle metallets overflade huller. - Det er vanskeligt at komme ind i alle kroge og hulrum i en pumpe, medmindre der anvendes en pensel. En rulle eller en sprøjte vil ikke fysisk kunne komme ind i alle hulrum. - Kompositmaterialet er temmelig bekosteligt, normalt kr. pr. kg. Det er derfor vigtigt at der ikke blandes og bruges mere end højest nødvendigt. Hvis der eksempelvis skal anvendes en sprøjte, vil der gå en del materiale til spilde i slanger og blandekammer, ligesom der vil være en del rengøringsarbejde - Endelig er en sprøjte til komposit bekostelig. Den koster i størrelsesordenen kr. og hertil kommer løbende høje driftsomkostninger til eksempelvis dyser som hele tiden slides på grund af de hårde keramiske partikler. Der anvendes dog undertiden sprøjte, men det er mere til store overflader, hvor det er rentabelt i forhold til lønarbejde. Der påføres normalt flere lag komposit. I pumper udsat for alm. slid normalt kun 2 lag på hver ca. 400 µm, således at den samlede lagtykkelse bliver ca. 800 µm. Det er almindeligt at der anvendes komposit af forskellige farver til de to lag. Dels for at kunne se hvor langt man når under påføringen af andet lag, dels for at kunne følge et evt. slid af kompositten ved en senere inspektion af pumpen. Imellem hvert lag hærder kompositten op i ca. 1 time, før det næste lag påføres. Det er imidlertid vigtigt at det næste lag påføres inden hærdningen er tilendebragt, da vedhæftningen mellem lagene ellers ikke bliver optimal. Pensler, målebægre, malerbøtter og diverse rørepinde må alle kasseres efter endt coating, da kompositten hærder op og ikke kan opløses igen. Efter endt påføring af det sidste lag komposit hæves temperaturen omkring pumpen til ca. 40ºC, hvorved hærdningen af kompositten fremskyndes, ligesom kompositten flyder bedre sammen. Side 19 af 50

20 Efter hærdning af 2. lag foretages der poretest af belægningen. Det sker for at sikre at der ikke er små porer i belægningen, som vil kunne skabe galvanisk korrosion. Det gælder specielt for pumper, der kører med korrosive medier, som saltvand, vand til svømmehaller eller kemiske stoffer. En poretest foretages efter vådsvamp metoden, hvor en vædet svamp påtrykkes en spænding i forhold til stel, som monteres på pumpen. Herved kan selv små porer findes og udbedres. En pore repareres ved at området omkring poren slibes let med særligt sandpapir, således at det reparerende lag komposit har ruhed at hæfte i. Efter endt poresøgning og evt. reparation fjernes alle afdækninger og øvrige reparationer foretages før pumpen kan returneres til kunden. I nogle tilfælde er det nødvendigt at varmehærde coatingmaterialet. Det er tilfældet, hvis pumpen skal operere med særligt varme væsker, eksempelvis fjernvarmepumper. Ved varmehærdningen placeres hele pumpen i en ovn i op til 12 timer ved en temperatur på ca. 100ºC Billede 7 og 8: Pumpehus og løbehjul til en fjernvarmepumpe. Her ses de efter den færdige coating med komposit i 800 µm lag-tykkelse. Slidringen og pakke-flader må normalt ikke coates af hensyn til pasningerne her. Er coating heraf alligevel nødvendigt pga. slid er en maskinel efterfølgende bearbejdning af kompositten ligeledes nødvendig Bemærk komposittens meget glatte overflade, som i forhold til pumpens og løbehjulets oprindelige sandstøbte overflade reducerer friktion og pågroning betydeligt. Kilde: Chesterton Side 20 af 50

Coating af pumper. Hans Andersen Teknologisk Institut, John Moritzen Jakob Albertsen A/S og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S

Coating af pumper. Hans Andersen Teknologisk Institut, John Moritzen Jakob Albertsen A/S og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S Coating af pumper Hans Andersen Teknologisk Institut, John Moritzen Jakob Albertsen A/S og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S Titel Coating af pumper Serietitel Lokalenergi 2006:1 Udgave 1 Udgivelsesår

Læs mere

Notat vedr. design og samling af rør coatet med FBE eller Chesterton komposit

Notat vedr. design og samling af rør coatet med FBE eller Chesterton komposit Notat vedr. design og samling af rør coatet med FBE eller Chesterton komposit Notatet beskriver de muligheder der findes for design og samlinger på coatede rør (specielt indvendigt coatede rør) August

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Dato: 15 10 2009. Præsentation Jakob Albertsen A/S

Dato: 15 10 2009. Præsentation Jakob Albertsen A/S Firmaet Jakob Albertsen A/S Virksomhedshistorie Jakob Albertsen blev grundlagt i 1902 Startede som autolakeri I 70 erne satsede man på industrien Lindøværftet har været samarbejdspartner i 25 år For fem

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Sur-Tech A/S Surface Technology

Sur-Tech A/S Surface Technology Sur-Tech A/S Surface Technology KEMISK NIKKEL En slid og korrosionsbeskyttende belægning DS/ ISO 9001 ISO 14001 Kvalitetssikring Miljøledelse Hvad er kemisk nikkel? Kemisk nikkel er en proces til udfældning

Læs mere

Bilagsrapport til Coating af pumper. Hans Andersen Teknologisk Institut, John Moritzen Jakob Albertsen A/S og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S

Bilagsrapport til Coating af pumper. Hans Andersen Teknologisk Institut, John Moritzen Jakob Albertsen A/S og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S Bilagsrapport til Coating af pumper Hans Andersen Teknologisk Institut, John Moritzen Jakob Albertsen A/S og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S 2 Indhold 1 Coatingteori og teknologi... 4 1.1 Nedbrydning

Læs mere

METAL KOMPOSIT SYSTEMER PRODUKT VEJLEDNING

METAL KOMPOSIT SYSTEMER PRODUKT VEJLEDNING METAL KOMPOSIT SYSTEMER PRODUKT VEJLEDNING MCS METAL KOMPOSIT SYSTEMER Industriudstyr udsættes for skadelige miljøpåvirkninger, som angriber metalkomponenter og metalstrukturer, hvilket bringer pålidelighed

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

Materiale til spildevandspumper: Øg ydeevnen og forlæng systemets levetid

Materiale til spildevandspumper: Øg ydeevnen og forlæng systemets levetid WHTEPAPER MATERALEVALG TL SPLDEVANDSPUMPER JANUAR 2013 SDE 1 Materiale til spildevandspumper: Øg ydeevnen og forlæng systemets levetid Spildevand kan nogle gange være både ætsende og slidende. At vælge

Læs mere

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående.

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående. Gudhjem Svømmehal Forslag til beskyttelse af konstruktionsdele 2009-04-25 Forslag og prioritering af reparationer I henhold til aftale har vi udarbejdet et forslag for renovering af bassinkonstruktionen

Læs mere

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information ZINGA Tekniske Data Ref.: TF ZINGA.E N 10/12/08-12 ZINGA ZM-RE-PRO-04-A Filmgalvaniseringssystemet ZINGA er en, en-komponent overfladebehandling, der indeholder 96% zink i tørfilmen og yder en katodisk

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

35 W122 Kobber spray 400 ML

35 W122 Kobber spray 400 ML Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer. Det indeholder ingen silikone, og lægger et usynligt lag. Det beskytter mod korrosion, fugtighed, benzin,

Læs mere

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber.

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Produkt datablad Udgave 06.11.2013 2-komponent epoxy imprægnering Produktbeskrivelse er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Construction Anvendelse Imprægneringsepoxy til

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

PTFE Tætningssystemer

PTFE Tætningssystemer M-STEP M-GLIDE M-TURN M-CAP M-WIPE M-GUIDE M-FLEX PTFE Tætningssystemer 05092 DK VER.1 PTFE Tætningssystemer. PTFE tætninger M-SEALS program af PTFE tætninger består af en række statiske og dynamiske højtydende

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

1971 DENSO præsenterer verdens første 3-lags selvvulkaniserende plastgummibånd:

1971 DENSO præsenterer verdens første 3-lags selvvulkaniserende plastgummibånd: 1971 DENSO præsenterer verdens første 3-lags selvvulkaniserende plastgummibånd: DENSOLEN Tape S 40, forløberen for en helt ny teknologi indenfor korrosionsbeskyttelse. 1980 Som led i den løbende forskning

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

System information. PercoTop. Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2.

System information. PercoTop. Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2. System information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-System-datablad nr. DK / SYS_PT950.9 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S S t a m h o l m e n 1 9 3 A 2650 Hvidovre Danmark e-mail: salg@silcofa.dk w w w. s i l c o f a.

Læs mere

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper Fokus på udvikling Enkelthed er ganske enkelt bedre Loberotor pumper Så enkelt og dog så mange muligh Dertil lægges. Seks serier med 16 størrelser. AL-Serie PL- Serie CL- Serie FL-Serie EL-Serie XL-Serie

Læs mere

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Industri, speciale i kundebaserede løsninger på et højt niveau. Vi har egen produktion og en industriafdeling der løser design &

Læs mere

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. EVCO Nordic A/S - Topstykket 19 - DK-3460 - Tlf. - www.evco.dk. STENSO A/S

Læs mere

Atmosfærisk korrosion af rustfrit stål Korrosionsforhold? Hvilke rustfri ståltyper kan anvendes hvor?

Atmosfærisk korrosion af rustfrit stål Korrosionsforhold? Hvilke rustfri ståltyper kan anvendes hvor? www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Trods sit flotte og stolte navn er rustfrit stål desværre ikke altid rustfrit. Afhængig af ståltypen og miljøforholdene kan stålet blive

Læs mere

Drejebog til store varmepumper

Drejebog til store varmepumper Drejebog til store varmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut 12. og 17. juni 2015 Indhold Hvorfor varmepumper? Potentialet for højtemperatur varmepumper Drejebogen (med lidt teori) Inspirationskataloget

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner Ängelholmsbild Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner 2 Undgå korrosion og høje omkostninger Betonkonstruktioner som er udsat for aggressive væsker eller gasser bliver med tiden nedbrudt af korrosion

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

Optimal beskyttelse til din bil. SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier

Optimal beskyttelse til din bil. SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier Optimal beskyttelse til din bil SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier Guide til produktvalg Motorrumsbeskyttelse Kapillær effekt Undervogns- Stenslagsbeskyttelse beskyttelse

Læs mere

PARKERINGSBØJLE. Falcos parkeringsbøjle er efterhånden at finde i de fleste byer.

PARKERINGSBØJLE. Falcos parkeringsbøjle er efterhånden at finde i de fleste byer. Parkerings bøjle FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM PARKERINGSBØJLE Falcos parkeringsbøjle er efterhånden at finde i de fleste byer. Takket være den enestående låsemekaniske er parkeringsbøjlen meget let

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks.

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Beskrivelse 2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Produkter WP206 Wash Primer (wash primer) P207 Catalyst

Læs mere

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Johnson Controls PARTS CENTRE Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Originale reservedele resulterer i lavere energiforbrug Det er omkostningsbesparende at anvende

Læs mere

Materialer og korrosion - offshore

Materialer og korrosion - offshore Materialer og korrosion - offshore FMV Temadag 28. januar 2010 Anne Dorthe Hede andh@teknologisk.dk tlf.: 7220 2235 Seniorkonsulent Korrosion & Metallurgi Center for Materialeprøvning, Teknologisk Institut

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser Nyt SEEPEX Logo SEEPEX skifter ansigt udadtil. Efter mere end 10 år med vores tidligere logo har vi per 3. november 2014 skiftet logo og udtryk. Besøg os på vores nye hjemmeside: www.seepex.com Reservedele

Læs mere

2010 ProdUktovErsigt

2010 ProdUktovErsigt 2010 ProdUktovErsigt DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ms/cm > 5,5 Svag basisk. ph 10,6 ms/cm > 4,0 Kan anvendes på de fl este metaller og

Læs mere

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... både når det gælder lidt større projekter..... og de mere krævende opgaver! Ved at anvende kompositmaterialer i stedet

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Slidprøvning Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid? Hvad er udbyttet ved måling og undersøgelse

Læs mere

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende centrifugalpumper med mange anvendelsesmuligheder SPX Process Equipment har mange års erfaring med udvikling, produktion og service af selvansugende

Læs mere

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm)

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm) Generelt Til måling af ph, redox og temperatur leveres elektroder og tilbehør. ne fremstilles efter de mest moderne metoder, så krav til teknologi, kvalitet og nøjagtighed opfyldes. Til elektroderne leveres

Læs mere

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013 CHECKLISTE Checkliste over mulige energibesparelser Januar 2013 Vand og Teknik A/S Michael Drewsens vej 23 8270 Højbjerg Tlf.: 8744 1055 mail@vandogteknik.dk www.vandogteknik.dk SKITSERING & RÅDGIVNING

Læs mere

Reparation af skader i zinkbelægninger

Reparation af skader i zinkbelægninger Reparation af skader i zinkbelægninger Eksempel på reparation af zinkafskalning omkring et udstanset hul i varmforzinket plade. Reparationen er udført med zinkstøvmaling. I forbindelse med udførelse af

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor.

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor. Pacer S-serie Max. flow 64 m 3 /h Max. tryk 36 m.vs. Pacer S pumpen er produceret ved anvendelse af de nyeste keramiske materialer og med udnyttelse af moderne teknologi indenfor sprøjtestøbning. Dermed

Læs mere

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion AvantGuard Redefinering af anti-korrosion Tre metoder til at beskytte mod korrosion Jern er det mest udbredte konstruktionsmateriale i verden. Desværre reagerer jern spontant, når det udsættes for atmosfæriske

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Tekniske Data Epoxy Yacht HB

Tekniske Data Epoxy Yacht HB Tekniske Data Epoxy Yacht HB Produktbeskrivelse Epoxy Yacht HB er en to-komponent overfladetolerant, rusthindrende, mastiks epoxymaling med et højt tørstofindhold, der kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. Kompositmaterialet EVCOT er et vævsarmeret hærdeplastmateriale med høj mekanisk

Læs mere

Slibning og overfladefinish af

Slibning og overfladefinish af Slibning og overfladefinish af rustfrit stål Ved Jesper Nielsen, Preben Z. Jensen A/S Program Hvem er Preben Z? Forhold omkring overfladeruhed Slibematerialer Slibemetoder Slibeværktøjer Vibrationsslibning

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

ALFRED PRIESS A/S DATABLADE

ALFRED PRIESS A/S DATABLADE PULVER- OG VÅDLAK EFTERSYN OG RENGØRING AF MALEDE OVERFLADER Vi anbefaler et eftersyn og rengøring af overfladen efter 1 år og alt efter tilstanden ved første eftersyn, igen hvert eller hvert andet år

Læs mere

køling motoren til gengæld ikke brændstoffet ret godt. Derfor bør man undgå at anvende salt kølevand.

køling motoren til gengæld ikke brændstoffet ret godt. Derfor bør man undgå at anvende salt kølevand. 67 Der er svært at pege på, hvad de vigtigste komponenter på et motoranlæg er. Et er dog sikkert og det er, at kølevandssystemet hører til blandt sværvægterne. Sammenhængen mellem at levere det rigtige

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

TAGDÆKNING MED SIKKERHED

TAGDÆKNING MED SIKKERHED TAGDÆKNING MED SIKKERHED PROFESSIONEL TAGDÆKNING GASPRODUKTER OG SIKKERHED Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde.

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VAI - Teknik. Injektorer

VAI - Teknik. Injektorer VAI - Teknik Injektorer 1. Hvem er VAI Teknik 1. Firmaet er arvtager til DIKKERS, som kom uheldigt af dage. 2. Firmaet arbejder, som agentur og lagerførende grossist indenfor tilbehør til industrielle

Læs mere

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD OK TOBER 2014 - NR. 5 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering O F F IC IE LT FA G M AG A S FOR D E IN N DA N V E D L IG SKE EHOLD SFORE N IN G GENNEM VEDLIGEHOLD FA G M A G A S I N F O R D R I F T,

Læs mere

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Opdag HEMPELs nyeste innovative og teknologiske system Silicone Fouling Relase System! + + grunder tiecoat silicone Fås i farverne: RØD SORT Dette fantastiske, biocidfrie

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål De forskellige processer, virkemåde, fordele og ulemper Damstahl Group: Germany, Denmark, Sweden, Norway, the Netherlands, Slovenia and Finland Kemisk overfladebehandling

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien

Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien Temadag Alternative materialer til procesudstyr i fødevareindustrien 19. Maj 2010 Anne Deacon Juhl www.anodizingworld.com AluConsult Startet

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Instruktioner for påføring. Følg alle advarsler og forholdsregler. Personlige værnemidler. Forberedelse

Instruktioner for påføring. Følg alle advarsler og forholdsregler. Personlige værnemidler. Forberedelse Instruktioner for påføring. Læses grundigt før Gentoo produktet åbnes eller anvendes. Følg alle advarsler og forholdsregler At åbne del A, medmindre inaktiv gas er til rådighed, eller medmindre hele beholderen

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere

System information. PercoTop industrilakering. vedrørende: DIN EN ISO 12944 QUALICOAT

System information. PercoTop industrilakering. vedrørende: DIN EN ISO 12944 QUALICOAT System information. industrilakering. vedrørende: - - DIN EN ISO 12944 QUALICOAT Kun til erhvervsmæssigt brug. I-System-datablad nr. DK / SYS_PT951.0 / 02 An Axalta Coating Systems Brand 1 / 01.10.2014

Læs mere

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg.

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. Udfordringer og problemer med lukkede vandkredsløb Løsningen o Hvorfor o Hvordan Hvem har vi løst problemer for? Udfordringerne

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere