Coating af pumper. Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coating af pumper. Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne"

Transkript

1 Coating af pumper Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne November 2005

2 Projekttitel: Coating af pumper, Elfor projekt Projektet startede i 2004 og finansieres på basis af PSO-midler, som forvaltes af ELFOR og egenfinansiering, fra de involverede parter. Projektet, der har strakt sig over 2 år, omfatter følgende delelementer: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Teoretisk analyse af teknologien bag coating af pumper Udvælgelse af pumper til testning Coatning og testning af pumper Analyse af testdata Rapportering og formidling Finansiering: Den samlede projektsum for coatingprojektet er på 1,3 mio. kr. Elfor har støttet projektet med 0,9 mio. kr. Resten er finansieret af deltagerne i projektet selv. Deltagere: Projektet er gennemført i samarbejde mellem pumpeproducenter, coatingleverandører, firma der udfører coating, rådgivere fra el-branchens erhvervsrådgivning, Teknologisk instituts tribologicenter og afdelingen for energi. Styregruppen: John Moritzen, Jakob Albertsen A/S Leif Riis, Mastertech Helge Kejser, Mastertech Torben Muusmann, Desmi Mads Kogsgaard Hansen, Teknologisk Institut Hans Andersen, Teknologisk Institut Erik Gudbjerg, Lokalenergi Jeanette Thøgersen, Lokalenergi(projektleder) Rapporten er udarbejdet af Hans Andersen, Teknologisk Institut; John Moritzen, Jakob Albertsen A/S og Jeanette Thøgersen, Lokalenergi. Side 2 af 50

3 Sammenfatning...4 Konklusion Overfladenedbrydning Overflade nedbrydning ved korrosion Overfladenedbrydning ved erosion Tab af virkningsgrad som følge af overfladenedbrydning Energiomsætning i pumper Mekaniske tab Volumetriske tab (lækagetab) Løbehjuls rotationstab Hydrauliske tab Beskrivelse af den nuværende anvendte teknologi til coating af pumper Epoxycoating armeret med keramiske partikler Vedhæftningsevne til underlaget Coatingtyper til forskellige applikationer Beskrivelse af arbejdsprocessen ved den nuværende coating af en pumpe Nedtagning og transport af pumpen Adskillelse og rensning af pumpe hus og løbehjul Sandblæsning og ønsket ruhed Coating Renovering af indre slidring og akseltætning Renovering af slidringen Renovering af lejer og akseltætninger Reetablering af pumpens ydelse efter coating Viden omkring effektivitetsforbedring ved en coating af en pumpe Beskrivelse af alternative teknologier til den traditionelle coatning Analyse af de enkelte teknologier til beskyttelse af pumper Analyse af forventet levetid for beskyttelsesmetoder Analyse og sammenligning af prisniveau Test på udvalgte pumper Alle resultater Roskilde Sygehus Skagen varmeværk Holstebro Badeland Hjørring Varmeforsyning Holstebro Varmeforsyning DESMI model PVLN F, G & H...48 Bilagsrapport: 1. Coatingteori og teknologi 2. Formidlingsoversigt 2.1 Offentliggjorte artikler 2.2 Indlæg afholdt på Eemoods Indlæg afholdt på Erfa-seminar 05 Side 3 af 50

4 Sammenfatning Coating af pumper er en relativ ny aktivitet. Man har i mange år coatet rør og beholdere indvendig for at undgå korrosion, men i pumper er teknologien først benyttet indenfor de seneste 10 år. Teknologien stammer fra USA og er oprindeligt udviklet i rumfartsindustrien som en særlig slidstærk og korrosionsbestandig belægning. Alligevel er fænomenet at coate en pumpes inderside nævnt så tidligt som i 1947 i den amerikanske lærebog Axial flow pump, som et middel til at reducere ruhed og dermed opnå højere ydelse og reducere energiforbrug. I forbindelse med Europump, et europæisk pumpesamarbejde og den Europæiske kommissions arbejde med energibesparelser i pumper, er der kommet mere interesse omkring tab i pumper og dermed også coatning af pumper med det formål at forbedre pumpers virkningsgrad. Universitetet i Darmstadt, der har specielle kompetencer indenfor pumpesystemer og energiforbrug, har i denne forbindelse i en årrække forsket i energiomsætning i pumper, herunder effektivitetstab som følge af ruhed. På trods af denne omtale er teknologien ikke særligt udbredt. Det skyldes dels et manglende kendskab fra pumpefabrikanternes og slutbrugernes side, dels almindelige barrierer for markedsindtrængning til brugerne af pumper. Dette projekt er støttet med det formål at opnå større viden og markedsindtrængning i Danmark omkring coating af pumper. Projektet er en videreudvikling af resultater fundet i et tidligere F&U-projekt, hvor der blev udført målinger før og efter en coating på to forskellige installationer. Begge installationer viste store forbedringer i virkningsgraden. En granskning af teorien bag tab i pumper, og hvad der har indflydelse på virkningsgraden, var derfor nødvendig, for at kunne opskallere resultaterne til at gælde et bredere udsnit af pumper. Derfor dette projekt hvor den teoretiske granskning suppleres med målinger på flere pumper det er i udvælgelsen af pumperne forsøgt at styre hvilke typer af tab, man kunne forbedre på. F.eks. er nogle af forsøgene gennemført i etaper en coating af løberen alene sammenlignet med en coating af både løber og pumpehus. Det er forsøgt at gøre hver forsøgsrække unik for på denne måde at teste teorien bag coating med det begrænsede antal af forsøg, der var til rådighed indenfor projektets rammer. Side 4 af 50

5 Konklusion Resultater Coating af komposit-typen har en meget høj grad af vedhæftning og danner en helt glat overflade (med lavere ruhed end fabriksnye pumper) I projektet har vi undersøgt ruhedens indflydelse på virkningsgraden både teoretisk og via forsøg begge undersøgelser understreger, at en mindre ruhed giver en forbedret virkningsgrad. Projektet viser, at coating har en positiv energimæssig effekt på 5 ud af de 7 test-pumper forsøgene viser forbedringer helt op til 20 %. Udover den forbedrede virkningsgrad vil coating også give lavere vedligeholdelsesomkostninger, idet pumperne vil blive mere modstandsdygtige overfor korrosion og slid. Pumperne vil altså kunne fastholde den høje virkningsgrad længere med coating. Caseberegningerne viser at det (bortset fra den allermindste pumpe) vil være økonomisk fordelagtigt at coate pumperne med coatingomkostningerne dækket ind igen efter 3-8 år. For pumper i varmeforsyninger er selv 8 år interessant da man her må forvente en meget længere levetid på pumpen. Hovedbarrieren for at udbrede coating-teknologien er, at den stadig er relativt omkostningstung blandt andet på grund af den vigtige overfladeklargøring, inden materialet påføres. I projektet har vi via Teknologisk Institut s Tribologi-center undersøgt mulige alternativer uden dog at kunne pege specifikt på en pt. tilgængelig teknologi, når pris, funktionalitet og forventet levetid indgår i sammenligningen. Med tiden forventes det, at coatingprisen vil falde dels pga. en større udbredelse og dels pga. udvikling af nye og mindre omkostningstunge påføringsmetoder. Det vil specielt for de små pumper være oplagt, at påføre coatingmaterialet allerede i produktionen, hvis løsningen skal være økonomisk attraktiv. Aktiviteter Projektet har via kontakter til universiteter og coatingleverandøres udviklingsafdeling kunnet leverere et hidtil uset samlet overblik over tab i pumper og de faktorer hvormed man kan påvirke disse tab. Som verifikation af teorien er der udført forsøg på en række pumper badeland, varmeværk, varmeanlæg både gamle og fabriksnye pumper fra 0,75 110kW 26 forsøg i alt. Forsøgene er udført på hhv. Teknologisk Institut, Grundfos, Desmi eller på selve installationen. Forsøgsrækken har givet et mere nuanceret billede af coatingens effekt på de forskellige pumper. De meget små pumper er taget med i projektet for at afdække coatingens effekt på disse små pumper, hvor dimensionerne er noget mindre, og ydelsen derfor kunne tænkes at ville falde pga. coatingens lagtykkelse. Ydelsen blev ikke forringet men der kunne heller ikke måles en signifikant forbedring i virkningsgrad for en ny pumpe. De øvrige resultater viser en energimæssig forbedring over hele linien. I pumpernes bedstvirkningsgradpunkt er der målt forbedringer i virkningsgraden imellem 3 og 20 %. De mest markante forbedringer ses på de gamle slidte pumper hvilket ikke er overraskende. Mere overraskende er det, at Side 5 af 50

6 coatingen giver virkningsgradsforbedringer på % på nogle af de helt fabriksnye pumper. Så bortset fra de mindste pumper er konklusionen, at coatingen er en energimæssig forbedring for langt de fleste pumper. Et af projektets formål har været at få formidlet viden omkring coating. Dette er sket via foredrag, offentliggørelse af projektets resultater i artikler i tekniske fagblade og via trykning af en folder med vejledning til, hvordan man skal gennemføre en coating-opgave. Fremtidsperspektiver Der tegner sig et spændende fremtidsperspektiv, hvis man kunne sænke prisen for coatingen enten med samme påføringsteknologi som anvendt i dette projekt eller med andre typer af påføring. Overfladeklargøringen vil dog stadig være en essentiel opgave at få løst idet holdbarheden af coatingen afhænger af den rette overflade, for at vedhæftningen er god nok. Man kunne også arbejde videre med andre typer af coating hvor holdbarheden ikke er så høj men energibesparelsen den samme. Det store potentiale ligger jo i almindelige pumper, hvor krav til korrosionsbestandighed ikke er det vigtige. I det store perspektiv kunne coatingen udbredes til f.eks. ventilation i belastede miljøer, hvor en glattere overflade udover en energimæssig gevinst også kunne give brugerne mindre udgifter til vedligehold bedre kvalitet pga fastholdt ydelse over tid og færre driftsstop for at rense ventilatorerne. Side 6 af 50

7 1 Overfladenedbrydning Pumpers virkningsgrad reduceres over tid på grund af korrosion og slid. Derfor er det valgt at give en teoretisk generel indføring i begreberne om korrosion og slid. 1.1 Overflade nedbrydning ved korrosion Fra ny har en pumpe en ren og forholdsvis glat overflade i pumpehus og på løbehjulet. Med tiden bliver denne overflade nedbrudt dels af korrosion, dels af erosion i pumpen. Korrosion af pumpens overflade er en naturlig og forventelig proces. Korrosionshastigheden afhænger af det materiale, som pumpehus og løbehjul er lavet af og det afhænger af det medie, der skal pumpes. I medfølgende bilagsrapport er der redegjort teoretisk for korrosion i pumper. Resultatet af korrosion i pumper er at der fjernes materiale fra pumpes overflade, som giver pumpe og løbehjul en ru og uensartet overflade. Oxide Layer Metal Metal Figur 1: Overfladenedbrydning som følge af korrosion. Kilde: Chesterton Billede 1: Korroderet pumpehus Kilde: Chesterton Korrosionstabet kan antage store værdier. Eksempelvis er korrosion i havvand særlig stor, da saltindholdet i havvandet forstærker korrosionsprocessen. Korrosion af stål neddyppet i havvand Korosionstab µm/år Gennemsnitlig korrosionstab Grubetæringsdybde op til Tabel 1: Korrosion af stål i havvand Kilde: Korrosion, Force-Instituttet, 2004 I medfølgende bilagsrapport er der yderligere redegjort teoretisk for korrosion i pumper. Side 7 af 50

8 1.2 Overfladenedbrydning ved erosion Er korrosion ligeledes ledsaget af erosion, dvs. påvirkning fra slidede partikler eller kavitation, for- stærkes overfladenedbrydningen yderligere. De slidende partikler kan være grovkornede som sandpartikler, men de kan også være små, eksem- pelvis i en kalkopløsning. Et sådant slid på pumpen kan være særdeles stort, specielt hvis påvirkningen er konstant. Kavitation i en pumpe er forårsaget af for lavt sugetryk i forhold til pumpemediets kogepunkt. Her- ved dannes bobler, som falder sammen, når de når pumpens trykside. Det medfører meget store kræfter på pumpen, hvorved materiale fra pumpes overflade fjernes. I medfølgende bilagsrapport er der redegjort teoretisk for erosion i pumper. Hastighedserosion Erosionshastighed i mg/dm 2 /d Metal 0,3 m/s 1,2 m/s 8,2 m/s Stål Støbejern Bronze Aluminiums bronze rustfrit stål Tabel 2: Hastighedserosion for forskellige metaller udsat for havvand. Hastigheden er givet i mg fjernet materiale pr. kvadratdecimeter pr. døgn. Kilde: Metals Handbook 9. edition, volume 13, Corrosion Billede 2: Eksempel på erosions korrosion i et løbehjul af støbejern. Her forekommer der både korrosive og et slidende elementer. De korrosive elementer skaber korrosionsprodukter, som de slidende elementer herefter fjerner, hvorved materialet langsomt fjernes Kilde: Korrosion Atlas, steel metals Side 8 af 50

9 1.3 Tab af virkningsgrad som følge af overfladenedbrydning Overfladenedbrydningen i pumper medfører stigende ruhed, som igen medfører tab i ydelse og virkningsgrad. Der er i medfølgende bilagsrapport redegjort teoretisk herfor. Universitetet i Darmstadt har forsket en del i energiomsætningen i pumper og dermed energitabet ved stigende overfladeruhed som følge af korrosion og slid. De har følgende bud på udviklingen i virkningsgradstab over tid. 10% to 15% ή Original Efficiency E F F I C I E N C Y Unmaintained/Uncoated Efficiency Year 0 to 5 Year 6 to 10 Service Time Figur 2: Resultat af overfladenedbrydning i pumper over tid Kilde: Study on improving the energy efficiency of pumps, European Commission, february 2001 Det er ved forsøg dokumenteret at en beskyttelse af pumpens indre dels vil optimere pumpen, dels fastholde den optimerede virkningsgrad i årene fremover. Der er således to anskuelser: 1) Beskyttelse af en ny pumpe med det formål at pumpen ikke korroderes og slides og dermed får ruhed med deraf følgende energitab til følge. 2) Renovering og beskyttelse af en eksisterende pumpe med det formål at pumpen kommer tilbage til udgangspunktet og endog forbedres i forhold til de oprindelige udgangspunkt, og således herefter fastholder denne forbedrede performance og energieffektivitet fremover. Udover energibesparelserne vil en beskyttelse af pumper reducere vedligeholdelsesomkostningerne samt omkostninger til afskrivninger/reinvesteringer til nye pumper. Disse besparelser kan ligeledes andrage betydelige samfundsøkonomiske dimensioner. Side 9 af 50

10 2 Energiomsætning i pumper Forsøg har vist at selv nye pumper får forbedret deres virkningsgrad ved en coating med kompostimaterialer. Det skyldes at selv nye pumper på grund af støbeprocessen har en ru overflade, som medfører energitab. Der findes en del viden om energiomsætningen i pumper og dermed tab. Der er i medfølgende bilagsrapport redegjort teoretisk herfor. Universitetet i Darmstadt har i 2001 kortlagt tabene i centrifugalpumper. Dette er dels gjort ved detaljerede undersøgelser af pumper i en speciel teststand, dels ved hjælp af teoretiske computer simuleringer i forbindelse med testene. Resultatet kan ses af figuren herunder. Udgangspunktet for figuren er en pumpe der leverer 180 m³/h og har et omdrejningstal på o/min. Tab i pumper Tab og virkningsgrad i % Mekanisk tab Volumetrisk tab Impeller friktions tab Hydraulisk tab Nyttiggjort pumpearbejde Specifik hastighed i SI-enheder Figur 3: Tab i pumper i afhængighed af specifik hastighed Kilde: Study on improving the energy efficiency of pumps, European Commission, february 2001 Den specifikke hastighed referere til et begreb, som anvendes indenfor pumpebranchen til at identificere pumpedesign. Figuren herunder viser forskellige pumpedesigns. Der er i medfølgende bilagsrapport redegjort detaljeret for begrebet specifik hastighed. Side 10 af 50

11 Figur 4: Design for givne pumper i afhængighed af specifik hastighed Kilde: Centrifugal and Axial Flow pumps, 2. edition, Stepanoff, 1957 Der er i det følgende kort redegjort for de enkelte tab ved energiomsætningen i pumper. I medfølgende bilagsrapport kan detaljerede beskrivelser ses. 2.1 Mekaniske tab Mekaniske tab er tab i lejer, pakdåser og lejetætninger. Disse udgør normalt konstante tab i en pumpe på ca. 1 % af pumpens tilførte akseleffekt. Kun i specielle tilfælde med ekstraordinære krav til tætninger eller i tilfælde med defekte tætninger, vil dette tab være interessant. I relation til coating af en pumpe er disse tab ikke interessante. 2.2 Volumetriske tab (lækagetab) Lækagetabet refererer til det tab der opstår som følge af slidte slidringe mellem trykside og sugeside i pumpen. Dette tab kaldes også leveringsgrad, dvs. forholdet mellem det flow der er leveres af omløberen og det flow, der rent faktisk forlader pumpen. Differencen løber internt i pumpen, som en recirkulerende massestrøm. Coating af en pumpe har ikke særlig relation til dette tab, men når en pumpe adskilles for coating, bør slidringen skiftes. Ved større pumper kan slidringen opbygges med coating komposit materiale, som efterfølgende afdrejes på mål. 2.3 Løbehjuls rotationstab. Løbehjuls rotationsstab referer til det tab, der er som følge af at den cirkulære omløber roterer i pumpemediet tæt på pumpehuset. Herved opstår der et friktionsstab, som er afhængig af dels overfladeruhed, dels omløbstal og omløberens diameter. Stigende overfladeruhed, stigende omløbstal og stigende diameter for omløberen vil alle betyde større omløber rotationsstab. En coating af pumpehus og løbehjul reducerer dette tab. 2.4 Hydrauliske tab De sidste tab kaldes under ét hydrauliske tab. Det refererer til det tab, der opstår som følge af, at der strømmer væske igennem pumpens indløb, igennem løbehjulet og ud af pumpens udløb. Jo højere flow og jo højere ruhed, desto større tab vil der forekomme. Derfor vil dette tab også være størst i forbindelse med pumper med høj specifik hastighed, dvs pumper med forholdsvis lavt trykhøjde, men meget højt flow. En coating af pumpehus og løbehjul reducerer dette tab. Side 11 af 50

12 3 Beskrivelse af den nuværende anvendte teknologi til coating af pumper. Den nuværende anvendte teknologi til coating af pumper og tekniske emner, som er udsat for en høj grad af korrosion og erosion er en særlig stærk epoxymatrix armeret med keramik. Teknologien er ikke særlig gammel, højest 20 år, udviklet i USA i forbindelse med rumfartsteknologien. Først på et senere tidspunkt er man blevet opmærksom på den særlige gode evne til at beskytte pumper, idet udgangspunktet var de bedre slidegenskaber. Der er således adskillige referencer fra hele verden over pumper som har fået forlænget levetiden dramatisk, eksempelvis fra 3 måneder til mere end 3 år. For ca. 3 år siden blev man desuden opmærksom på at udover den længere levetid for specielt pumperne, kunne der ved epoxycoating desuden opnås energibesparelser. 3.1 Epoxycoating armeret med keramiske partikler Epoxy er et bindemiddel, som for alvor er slået igennem i industrien på grund af sin særlig høje styrke og vedhæftningsevne. I forhold til alm. malinger, som de eksempel kendes fra husholdningen, med PVA, alkyd eller akryl som bindemiddel, eller polyesteren til skibs- og vindmølleindustrien, er epoxyen særlig stærk, da der er flere bindinger mellem de enkelte molekyler. En alm. epoxy har således 2 4 bindinger pr. molekyle. Den epoxy der bruges til komposit har mellem 12 og 14 bindinger pr. molekyle. Det giver særlig høj styrke og det giver særlig god vedhæftning til underlaget. Billede 3: Mikroskopisk billede af epoxybindinger Kilde: Chesterton Figur 5: Grafisk visning af partikelstruktur i komposit Kilde: Chesterton Epoxy kompositten er herudover i forskellig grad, afhængig af formålet, armeret med keramiske partikler, typisk silisiumkarbid. Skal en pumpe modstå høj grad af slid, for eksempel fra sand, er der ekstra mange og ekstra store keramiske partikler i kompositten og skal pumpen omvendt kun levere rent vand, er kompositten kun forstærket i mindre grad og kun med små keramiske partikler. Side 12 af 50

13 Epoxyens gode bindingsevne fastholder keramikken, som kun langsomt slides i selv stærkt slidende miljøer. En komposit armeret med keramik er efter hærdning så stærk, at der skal bruges diamantstål, hvis der efterfølgende skal bearbejdes i kompositten. 3.2 Vedhæftningsevne til underlaget Vedhæftningsevnen til underlaget er særlig unik for kompositten. Vedhæftningsevnen skyldes dels de mange bindinger pr. molekyle, men også et særligt højt krav til renhed og ruhed på den overflade, der skal belægges med komposit. Der er lavet test af vedhæftningsevnen for kompositten ved flere tilfælde. Alle forsøg er foretaget ved autoriserede institutter, som eksempelvis Teknologisk Institut. Der er ved alle forsøg opnået trækstyrker på over 300 kg/cm². Billede 4: Test af vedhæfteningsevne af kompositcoating Kilde: Chesterton Figuren herover viser test af trækstyrken for coatingmaterialet Chesterton Arc855. Testen er udført for Motala fabrikkerne i Sverige af Surftech A/S i Norge. Motala har blandt andet i en årrække har haft stor succes med at coate og beskytte vandrings vakuumpumper. I testen er der undersøgt coatings med lagtykkelser på 350 til 1500 µm. Test 1-6 er udført efter Chestertons forskrifter for overfladeforberedelse. Test 7-12 er test af undladte overfladeforberedelser samt øvrige afvigelser fra Chestertons forskrifter. Den høje trækstyrke er medvirkende til at kompositten kan modstå høj grad af slid. Herudover betyder det at korrosionen ikke kan kravle ind under kompositten, hvis der opstår en skade, da den normale korrosionsproces kun udvikler et tryk svarende til 150 kg/cm². Side 13 af 50

14 Det vil sige at hvis der sker en skade på komposittens belægning vil skaden begrænse sig til et mindre areal. Der kan dog godt opstå grubetæringer i skadearealet, som følge af galvanisk korrosion, så det er en fordel at udbedre skaden i tiden. 3.3 Coatingtyper til forskellige applikationer Der anvendes forskellige coatingtyper til den enkelte opgave. Nogle coatings er beregnet til kemiske angreb, andre til varmt vand, og endelig er der coatings der er specielt egnede til slidende miljø. Komposit coatings og deres overfladeruhed Eksempel på formål Eksempel på miljø Normalt anvendt coating type Partikelstørrelse af keramik Lagtykkelse af coating i µm Rent spildevand Alm. vand Alm. glat coating armeret med små keramiske partikler < 0,5 mm 800 Fjernvarmevand Alm. varmt vand Alm. glat coating, med specielle termiske egenskaber armeret med små keramiske partikler < 0,5 mm 800 Drikkevand Alm. vand godkendt til fødevarekvalitet Speciel og glat coating med lav grad af toksilitet < 0,5 mm Kemsk industri eller spildevand uden partikler Korrosivt miljø med PH under 7,0 Alm. glat coating med specielt modstandskraft overfor kemisk sure angreb < 0,5 mm 800 Svømmehaller Korrosivt miljø med PH over 7,0 Alm. glat coating med specielt modstandskraft overfor kemisk basiske angreb < 0,5 mm 800 Kemisk industri eller spildevand med partikler Havvand med partikler Slidende korrosivt miljø med PH under 7,0 Slidende korrosivt miljø med PH over 7,0 Mindre glat coating med modstandskraft over overfor sure angreb, specielt armeret med store partikler af keramik Mindre glat coating med modstandskraft overfor basiske angreb, sepecielt armeret med store partikeler af keramik 1-2 mm mm Sandpumpning Stærkt slidende miljø Ru coating armeret med menge og meget store partikler af keramik. 2-5 mm 3000 Tabel 3: Typer af kompositcoating og deres overfladeruhed Kilde: Chesterton De alm. coatings armeret med små keramiske partikler er glatte, hvorimod de coatings der kan modstå høj grad af slid er mere ru. Ruheden har betydning for energieffektiviteten. De fleste af de coating typer der anvendes er dog den glatte type, som i sig selv er noget glattere end det metal, de påføres på. Side 14 af 50

15 Det ses af figuren herunder, som viser overfladeruheden på en ubehandlet sandstøbt/trykstøbt pumpe, og overfladeruheden på den færdige komposit, i dette tilfælde den glatte type. Det er således muligt at opnå en glattere overflade på selv en helt ny pumpe efter coating. Overfladeruhed i µm RMS Sandstøbt Trykstøbt Komposit Figur 6: Overfladeruhed på støbt metal sammenlignet med komposit (ARC S2) Kilde: Chesterton Side 15 af 50

16 4 Beskrivelse af arbejdsprocessen ved den nuværende coating af en pumpe. Før det besluttes at en pumpe skal coates med komposit bør der foretages analyser at det medie, som pumpen skal levere, således at den rigtige type af coating kan findes. Der kan også indledningsvis foretages beregninger over den forventede energi/vedligeholdelses besparelse som følge af coatingen. Hermed vil en kapitalisering af gevinsten indledningsvis kunne vise om coatingen er rentabel. Endelig bør der aftales en pris for coatingen, som dels dækker transport, indkøb af coatingmateriale, samt nødvendigt lønarbejde i forbindelse med adskillelse, rengøring, klargøring og påføring af kompositmaterialet. Hvis der skal foretages yderligere renoveringer, kan dette ligeledes aftales. Arbejdsgangen omfatter en nedtagning af pumpen tranport til overfladebehandling og coating transport tilbage samt montage af pumpen igen. Udover selve coatingen anbefales det at slidring og akseltætning renoveres når pumpen er adskilt. Når pumpen monteres igen kan pumpekurven have ændret sig og det er vigtigt at pumpen indreguleres til samme ydelse som før. I værste fald kan man påføre brugeren ekstra energiudgifter, hvis dette forsømmes. Alle disse arbejdsgange bliver beskrevet i de følgende afsnit. 4.1 Nedtagning og transport af pumpen For at pumpen kan coates er det nødvendigt at demontere pumpen, for at transportere den til det serviceværksted, som foretager coatingen. Når en pumpe skal coates, er det ofte nødvendigt med en reservepumpe. I nogle tilfælde er der to eller flere ens pumper til at løse en pumpeopgave, og så er det ofte ikke noget problem at fjerne den ene pumpe. I andre tilfælde er pumpen der skal coates den eneste pumpe i applikationen, og så er det nødvendigt at indsætte en reservepumpe i stedet for den pumpe der fjernes. Der findes i mange tilfælde en reservepumpe på stedet i tilfælde af havari. Efter nedtagning af pumpen, placeres pumpen typisk på en alm. palle, hvor den fastsurres for transporten til serviceværkstedet. Er pumpen så stor at den ikke kan være på en alm. palle, må der enten anvendes specielle paller eller en anden form for en transport, hvor pumpen lastes og losses med en kranbil. I enkelte tilfælde er pumpen så stor at det er nødvendigt at foretage forarbejde og coating på stedet. Billede 5: Pumpe og løbehjul ankommer på palle til serviceværksted for coating Kilde: Chesterton Side 16 af 50

17 4.2 Adskillelse og rensning af pumpe hus og løbehjul Når pumpen ankommer til serviceværkstedet adskilles den og løbehjulet demonteres, hvis det ikke allerede er foretaget før transporten. Hvis pumpen har kørt med væske med klorider eller syre, er det nødvendigt at foretage en kloridtest. Er testen positiv er det nødvendigt at fjerne evt. forurening fra overfladen af metallet, da de ellers vil skade vedhæftningen af coatingen til overfladen samt coatingens levetid. Forureningen fra klorid eller syre kan fjernes enten ved en damprensning, en opbevaring i blødgjort vand eller ved en opvarmning til 400ºC i en ovn i nogle timer. Efter endt adskillelse og rensning er pumpehus og løbehjul klar til sandblæsning. 4.3 Sandblæsning og ønsket ruhed Før det er muligt at belægge et emne med et beskyttende lag af komposit, er det nødvendigt med en grundig forbehandling. Dels skal forureninger fjernes fra overfladen, dels skal der opnås en passende ruhed. Renhed og ruhed er nødvendig for at opnå optimal vedhæftning af belægningen. Forureningerne kan være følgende: Forureninger der skal fjernes før belægning emne resultat salte / syre olie fedt støv rust gammel belægning glødeskal klorider, osmosisk effekt manglende vedhæftning galvanisk korrosion Tabel 4: Forureninger der skal fjernes før coating, normalt med sandblæsning, klorider og syre fjernes ved speciel rensning eller opvarmning Kilde: Korrosion, Force-Instituttet, 2004 Forureningerne fjernes normalt ved en sandblæsning. Det kan dels ske i kabiner med frisstråledyser drevet vha. trykluft eller i et elektrisk drevet slyngrenseanlæg. Blæsemidlet er normalt stålsand eller stålgrit, men der kan også anvendes kvartssand, aluminiumoxid (korund), nøddeskaller eller bagepulver. Der foretages afdækning af skruehuller og pumpedele, som ikke må sandblæses, eksempelvis indre tætninger. Der blæses til ønsket renhed, normalt Sa2½ til Sa3. Renhed Betegnelse Sa1 Sa2 Sa2½ Sa3 renhed stadig uren og rusten rimeligt ren normalt renhedskrav ultra ren Tabel 5: Klassifisering af renhedskrav efter sandblæsning. Kilde: Korrosion, Force-Instituttet, 2004 Side 17 af 50

18 Renhed har stor betydning for den efterfølgende holdbarhed af belægningen. Et svensk korrosionsinstitut har på et tidspunkt lavet en undersøgelse, der viser følgende levetider for alm. maling bestående af 4 x alkydmaling m. blymønje primer påført metaloverflader med forskellige renheder. Holdbarhed i afhængighed af renhed eks. 4 x alkydmaling m. blymønje primer renhed levetid for belægning (år) ingen rengøring 1,5 Sa1 5 manuel børstning 6 Sa2 8 Sa2½ 10 Sa3 12 Tabel 6: Levetid for en coating i afhængighed af renhed før coating. Kilde: Korrosion, Force-Instituttet, 2004 Det er ligeledes nødvendigt at der opnås en passende ruhed på metallet, således at kompositten har ruhed at fæstne på. En blæsning til renhed SA 2½ giver normalt en passende normal ruhed på ca. 75 µm i middelruhed, når der vælges et tilpas grovkornet blæsemiddel. Billede 6: Sandblæst pumpehus til renhedsgrad Sa2½ til Sa3. Slidring er fjernet og skruehuller er afdækket med løse bolte. Kilde: Jakob Albertsen A/S Efter sandblæsning blæses pumpen helt ren med tør trykluft, således at al løst støv fjernes. Herefter skylles pumpen med en organisk solvent, delt for at fjerne de sidste små korn af støv, dels for at fjerne organisk forurening, eksempelvis fedt fra berøring med hænderne. Side 18 af 50

19 4.4 Coating Efter sandblæsning skal coatingen foretages hurtigst muligt før den rå og ubeskyttede metal overflade begynder at anløbe. Coatingen foregår normalt i et opvarmet værksted, hvor pumpehus og løbehjul kan tempereres, og give coatingen en passende viskositet. Der foretages nødvendig afdækning af skruehuller, slidring og andre dele, som er ikke skal tildækkes med komposit. Coating materialet der påføres er kemisk hærdende og består af en base og en hærder, som blandes sammen før påføring. Når hærderen først er iblandet basen, er der kun ca. 15 min. at arbejde i før coating materialet er så trægt at de ikke er til at påføre (pot-life). Derfor blandes materialet i små portioner, som det tager under 15 min. at påføre. Normalt påføres coating materialet med pensel. Det skyldes følgende forhold: - Den første befugtning af metaloverfladen (vedhæftning) gøres bedst med en pensel, idet man derved har mulighed for at trykke kompositten ned i alle metallets overflade huller. - Det er vanskeligt at komme ind i alle kroge og hulrum i en pumpe, medmindre der anvendes en pensel. En rulle eller en sprøjte vil ikke fysisk kunne komme ind i alle hulrum. - Kompositmaterialet er temmelig bekosteligt, normalt kr. pr. kg. Det er derfor vigtigt at der ikke blandes og bruges mere end højest nødvendigt. Hvis der eksempelvis skal anvendes en sprøjte, vil der gå en del materiale til spilde i slanger og blandekammer, ligesom der vil være en del rengøringsarbejde - Endelig er en sprøjte til komposit bekostelig. Den koster i størrelsesordenen kr. og hertil kommer løbende høje driftsomkostninger til eksempelvis dyser som hele tiden slides på grund af de hårde keramiske partikler. Der anvendes dog undertiden sprøjte, men det er mere til store overflader, hvor det er rentabelt i forhold til lønarbejde. Der påføres normalt flere lag komposit. I pumper udsat for alm. slid normalt kun 2 lag på hver ca. 400 µm, således at den samlede lagtykkelse bliver ca. 800 µm. Det er almindeligt at der anvendes komposit af forskellige farver til de to lag. Dels for at kunne se hvor langt man når under påføringen af andet lag, dels for at kunne følge et evt. slid af kompositten ved en senere inspektion af pumpen. Imellem hvert lag hærder kompositten op i ca. 1 time, før det næste lag påføres. Det er imidlertid vigtigt at det næste lag påføres inden hærdningen er tilendebragt, da vedhæftningen mellem lagene ellers ikke bliver optimal. Pensler, målebægre, malerbøtter og diverse rørepinde må alle kasseres efter endt coating, da kompositten hærder op og ikke kan opløses igen. Efter endt påføring af det sidste lag komposit hæves temperaturen omkring pumpen til ca. 40ºC, hvorved hærdningen af kompositten fremskyndes, ligesom kompositten flyder bedre sammen. Side 19 af 50

20 Efter hærdning af 2. lag foretages der poretest af belægningen. Det sker for at sikre at der ikke er små porer i belægningen, som vil kunne skabe galvanisk korrosion. Det gælder specielt for pumper, der kører med korrosive medier, som saltvand, vand til svømmehaller eller kemiske stoffer. En poretest foretages efter vådsvamp metoden, hvor en vædet svamp påtrykkes en spænding i forhold til stel, som monteres på pumpen. Herved kan selv små porer findes og udbedres. En pore repareres ved at området omkring poren slibes let med særligt sandpapir, således at det reparerende lag komposit har ruhed at hæfte i. Efter endt poresøgning og evt. reparation fjernes alle afdækninger og øvrige reparationer foretages før pumpen kan returneres til kunden. I nogle tilfælde er det nødvendigt at varmehærde coatingmaterialet. Det er tilfældet, hvis pumpen skal operere med særligt varme væsker, eksempelvis fjernvarmepumper. Ved varmehærdningen placeres hele pumpen i en ovn i op til 12 timer ved en temperatur på ca. 100ºC Billede 7 og 8: Pumpehus og løbehjul til en fjernvarmepumpe. Her ses de efter den færdige coating med komposit i 800 µm lag-tykkelse. Slidringen og pakke-flader må normalt ikke coates af hensyn til pasningerne her. Er coating heraf alligevel nødvendigt pga. slid er en maskinel efterfølgende bearbejdning af kompositten ligeledes nødvendig Bemærk komposittens meget glatte overflade, som i forhold til pumpens og løbehjulets oprindelige sandstøbte overflade reducerer friktion og pågroning betydeligt. Kilde: Chesterton Side 20 af 50

Bilagsrapport til Coating af pumper. Hans Andersen Teknologisk Institut, John Moritzen Jakob Albertsen A/S og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S

Bilagsrapport til Coating af pumper. Hans Andersen Teknologisk Institut, John Moritzen Jakob Albertsen A/S og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S Bilagsrapport til Coating af pumper Hans Andersen Teknologisk Institut, John Moritzen Jakob Albertsen A/S og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S 2 Indhold 1 Coatingteori og teknologi... 4 1.1 Nedbrydning

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Slidprøvning Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid? Hvad er udbyttet ved måling og undersøgelse

Læs mere

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV Selvansugende op til 9 meter Tåler tørløb Reversibel Tætningsløst design Slangebrudsovervågning Nøjagtig dosering Fra 0,16 ml/omdr. og helt op til 20 l/omdr Se, hvad realax-pumper

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Bearbejdning af rustfrit stål

Bearbejdning af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Kun de færreste anvender rustfrit stål uden at bearbejde det. Stålet skal klippes, bukkes, svejses, slibes eller på anden måde udsættes

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Afleveringsdato: 30. oktober 2007* *Ny afleveringsdato: 13. november 2007 1 Kalorimetri

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører C n Pr Notat Knebel 21. januar 2015 Bygherre: Opgave: Udført af: Tønder Kommune, Arrild Svømmehal Gennemgang af eksisterende vandbehandlingsanlæg med henblik på vurdering af anlæggenes kapacitet. TBS Baggrund

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

Rustfrit stål i husholdningen

Rustfrit stål i husholdningen www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Rustfrit stål er det tætteste, man kan komme på en standardlegering til kritiske formål, og vore hjemlige køkkener er ingen undtagelser.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN.

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. HDS 13/20-4 S/SX NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. KÄRCHER's nye hedvandsrenser i superklassen udfører ikke alene et førsteklasses rengøringsarbejde. den er også utrolig robust og simpel at anvende. Den nye ECO indstilling,

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Overenstemmelsesrapport Projekt nummer: 1328891-2/2007 Udført for: Bokn Plast 5561 Bokn Norge Emner: CE-mærkning, overensstemmelse, fedtudskillere Udført

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Den bedste gave til din bil VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Hvorfor skal jeg rustbeskytte...? Så din bil kan klare det danske klima. Undgå rustangreb og få optimal

Læs mere

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015 LAD OS FOKUSERE PÅ HØJ VIRKNINGSGRAD GLEM ALT ANDET ErP ready 2015 Tomorrow's high efficiency ready now: the new Lowara Ecocirc are compliant with the ErP-Directive for 2015 Flygt Lowara cirkulationspumpe

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Anmeldelse af fjernelse af drivhus - BBR bygningsnr. 2 - Marbækvej 15A, 4050 Skibby, matrikelny. 12h Skibby.

Anmeldelse af fjernelse af drivhus - BBR bygningsnr. 2 - Marbækvej 15A, 4050 Skibby, matrikelny. 12h Skibby. 13260025404E85129 Annette Elsberg og Peter Busk-Jensen Skuldelevvej 21 C, 4050 Skibby Frederikssund Kommune Indge. =t den 1 6 SEP. 2013 Sag nr. Skibby den 6. september 2013 17.09.2013 Frederikssund Kommune

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING MED VAKUUMMETODER

OVERFLADEBEHANDLING MED VAKUUMMETODER OVERFLADEBEHANDLING MED VAKUUMMETODER FMV temadag 5 November 2009 Henrik Horup Reitz Civilingeniør Teknologisk Institut, Tribologicenter TEKNOLOGISK INSTITUTS ROLLE I VIDENSYSTEMET Videnudvikling Vi udvikler

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere