Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017 Termin August 2014 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi A Peter Iversen Hold 2.C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel gennemføres på 1. semester Titel gennemføres på 2. semester Titel gennemføres på 3.semester Titel gennemføres på 4. semester Titel 12 gennemføres på 5. og 6. semester Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Teknologihistorie og introduktion til rapportskrivning Intro til værksteder, værkstedskørekort Introduktion til kreative teknikker PPPP&T, tema Hjælpemidler Materialelære (Mini SRP: grundlæggende infosøgning, engelsklæreren hovedansvarlig) SO projekt med titlen Bæredygtig udvikling Miljøvurdering, teknologi- og samfundsvurdering i projekt Bæredygtig udvikling Projekt, Design et siddemøbel Årsprøve, eksamensprojekt fra 2015 teknologi B Midi SRP Innovation og iværksætteri Side 1 af 16

2 Beskrivelse af titel 1: Teknologihistorie Titel 1 Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Faglige mål og kernestof Projekt Teknologihistorie Introduktion til teknologifaget og til teknologibegrebet. Eleverne vælger en teknologi som har udviklet sig væsentligt over en årrække. Denne udvikling dokumenteres i en skriftlig rapport. Kernestof der indgår i forløbet: - Grundlæggende tidsplanlægning - Introduktion til gruppearbejde (roller, spilleregler mm.) - Introduktion til rapportskrivning (formalia: overskrifter, sidetal, figurtekster osv.) - Håndtering af kilder (kildehenvisninger, litteraturliste, kildesøgning) I alt 20 lektioner fordelt på ugerne Eleverne lærer grundlæggende discipliner vedr. rapportskrivning og kildehåndtering Teorigennemgang og gruppearbejde Arbejdsformer og gruppesammensætning samt evaluering af eget arbejde Side 2 af 16

3 Beskrivelse af titel 2: Værkstedskørekort Titel 2 Der udbydes 4 temaer som er knyttet til hver deres værksted/laboratorium, således at det praktiske forløb bliver så motiverende som muligt. Temaer er: Bygge: Ting til hus og have Maskin: Brugskunst Proces: Iscreme El: Styring af f.eks lys og temperatur Fokus ved introduktionen er på udstyr og maskiner i de forskellige værksteder, sikkerhedsforhold, kendskab til nogle af de materialer der anvendes i værkstederne. For de enkelte værksteder gælder: Bygge: Sikkerhed og introduktion til brug af maskiner i byggeværkstedet. Hensigtsmæssig brug/betjening af maskiner og håndværktøj. Grundlæggende regler for bygningstegninger, introduktion til tegningslæsning, tegningsopgaver. Praktiske opgaver i værksted, hvor eleven kommer igennem forskellige enhedsoperationer og sammenføjningsteknikker ved brug af de forskellige maskiner og værktøjer. Maskin: Introduktion til de maskiner, der er til deres rådighed i værkstedet. Introduktion til tegningslæsning. Indsigt i bearbejdningsformer/sammenføjningsteknikker der anvendes, indenfor metalindustrien. Sikkerhed ved brug af maskiner i Maskinværkstedet. Materialekendskab Proces: Sikkerhed i laboratoriet, bortskaffelse af kemikalieaffald. Udarbejdelse af flowdiagrammer. Introduktion til sensorik. Eleven får grundlæggende erfaring med den naturvidenskabelige metode og metoden til at eksperimentere sig frem til et vellykket produkt i laboratoriet (ændre én parameter ad gangen). Simple enhedsoperationer. El: Eleven får kendskab til sikkerhedsregler i forbindelse med arbejde i elværkstedet. Og med udgangspunkt i nogle el-opgaver vil der blive Side 3 af 16

4 konstrueret nogle af de mest anvendte styringsmoduler: Lys-sensor, Relæ-driver, Tryk-sensor mm. De relevante el-komponenter gennemgås, så de grundlæggende egenskaber bliver forståelig for eleverne. I løbet af opgaverne vil eleven få kendskab til simulering af elektriske kredsløb og diagram tegning ved hjælp af programmet Crocodile Fysics. Herefter fremstilling og afprøvning af opstillingerne på print. Der afsluttes med at bygge styringerne ind i LEGO-modellerne, for at se den praktiske anvendelse af de forskellige styringer. For alle værksteder gælder, at eleven introduceres til, hvordan produktudvikling og produkt dokumenteres i det pågældende værksted (fx arbejdstegninger, skitser, diagrammer, tabeller, flowdiagram), så eleven har kendskab til hvordan produkter i de forskellige værksteder dokumenteres forskelligt. Omfang Uge 37 til og med uge 49, i alt ca. 40 lektioner. I denne periode introduceres eleven til to værksteder og er ca. 20 lektioner i hvert værksted. Lektionerne der anvendes er 4-lektioners-teknologiblokken fra uge (undtaget de uger, hvor der foregår andre aktiviteter på skolen) Arbejdsformer og sikkerhed i de forskellige værksteder. Grundlæggende rapportskrivning: Dokumentation af produktudvikling og produkt med arbejdstegninger, diagrammer osv. Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Faglige mål og kernestof Klasseundervisning (teori), instruktion, praktisk arbejde i værksteder og laboratorier samt gruppearbejde Kendskab til produktudvikling og tilhørende discipliner, fremstilling af arbejdstegninger og flowdiagrammer. Gruppearbejde og individuelt arbejde. Fremstilling af produkter af god kvalitet - anvende professionelle værktøjer og metoder ved fremstilling af produkter i skolens værksteder og laboratorier - teorien bag forskellige enhedsoperationer, processer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder i tilknytning til de udvalgte materialer - kendskab til udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge - Kendskab til udvalgte elektroniske komponenter, deres opbygning, virkemåde og anvendelse Side 4 af 16

5 Beskrivelse af titel 3: Kreative teknikker Titel 3 Kreative teknikker Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Faglige mål og kernestof Eleven præsenteres for 3-5 forskellige kreative teknikker. Arbejder i grupper med idéudvikling under anvendelse af de forskellige teknikker Uge 50, i alt 5 lektioner Eleven skal opnå forståelse for at de forskellige teknikker kan anvendes på forskellige stadier i et projektforløb og at teknikkerne kan bidrage til løsninger på forskellige typer problemer Teori ved tavlen samt gruppearbejde Ideudvikling, herunder brainstorm, mind-map og associationsteknik Beskrivelse af titel 4: Produktudvikling, tema hjælpemidler Titel 4 Produktudvikling, tema hjælpemidler Projektet tager udgangspunkt i at fremstille et hjælpemiddel i bred forstand. Både til personer med et handicap, men også til personer med et almindeligt behov Anvendt litteratur: Problemer og Teknologi af Peter Larsen med bidrag af Morten H. Grove, Systime, 1. udgave, 1. oplag., s og Introduktion til gruppearbejde, herunder teori (egne noter til eleverne). Dokument om opbygning af en Teknologirapport (komp.udlagt på Fronter). Anvendelse af erhvervede kompetencer i forbindelse med værkstedsundervisning. Anvendelse af IT i forbindelse med fremlæggelse ( PPT ) og kildesøgning. Eleven lærer at analysere og dokumentere en teknologisk, naturvidenskabelig eller samfundsmæssig problemstilling, herunder problemtræ, problemanalyse, dokumentation af en problemstilling. Eleven Side 5 af 16

6 indsamler, udvælger og bearbejder information til dokumentation og analyse af problemstilling. Eleven arbejder med kildehenvisning. Opstilling af problemformulering og projektafgrænsning samt tidsplan, eleven lærer at lave en tidsplan så han kan planlægge, gennemføre og evaluere et projektforløb. Eleven introduceres til en systematisk metode til produktudvikling fra ide forundersøgelser dpu, løsningsforslag, valg konstruktion fremstilling test/evaluering. Eleven arbejder med et produktudviklingsforløb, samt dokumentation af dette. Eleven arbejder med fremstilling af produkter i skolens værksteder. Aflevere del-rapport m. 4xP&T Aflevere del-rapport med dokumentation af PU Aflevere samlet rapport Omfang ca. 96 lektioner Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Fokus på kravspecifikation som det centrale i et PU-forløb Eleven introduceres til en systematisk metode for arbejde med og dokumentation af et PU-forløb. Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde og praktisk arbejde i værksteder Samarbejdsrelationer (elev-elev, elev-lærer, evt. elev-eksterne samarbejdspartnere) Faglige mål og kernestof 4xP&T: problemformulering problemanalyseværktøjer dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse, bearbejdning af information projektplanlægning i form af aktivitets-/tidsplan analysere en teknologisk, naturvidenskabelig, samfundsmæssig problemstilling PU og konstruktion udarbejde et løsningsforslag til en teknologisk, samfundsmæssig problemstilling teknisk tegning (i hånden) arbejdstegninger, diagrammer, flow-diagrammer, samlingstegninger og stykliste systematisk produktudvikling med faserne forundersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning, vurdering fremstille produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet Side 6 af 16

7 anvende professionelle værktøjer og metoder ved fremstilling af produkter i skolens værksteder og laboratorier Dokumentation anvende systematisk metode til at dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt opbygning af en teknologirapport anvendelse og angivelse af kilder dokumentere en teknologisk, naturvidenskabelig, samfundsmæssig problemstilling Samarbejde arbejde selvstændigt og sammen med andre i større projektorganiserede forløb samarbejdsrelationer mellem elever, mellem elev og vejleder og mellem elev og eksterne samarbejdspartnere Fremlæggelse af projektresultat Elevens evaluering af gruppearbejdet (individuel skriftlig evaluering) Læreren evaluerer elevernes udbytte at projektet, mundtligt og skriftligt Beskrivelse af titel 5: Materialelære, projektet er et SO projekt Titel 5 Materialelære Eleverne søger informationer om de materialer som indgik i deres produkt (eller et andet selvvalgt produkt) i Projekt Hjælpemidler, samt om de processer der er knyttet til bearbejdningen af disse materialer i skolens værksteder, fx Træ og byggematerialer, Metaller, El-komponenter og Produkters livscyklus, herunder ressourceforbrug og affaldsproblematik. Temaet suppleres med et besøg på AAUE, hvor vi hører et teorioplæg om materialer og materialeegenskaber. På baggrund af dette udarbejder eleverne en teknologianalyse med fokus på VIDEN og TEKNIK af deres produkt fra projekt Hjælpemidler. Arbejde i emnegrupper (Samarbejdsrelationer (elev-elev, elev-lærer, evt. elev-eksterne samarbejdspartnere) Side 7 af 16

8 Præsentation (visuelle værktøjer, mundtlig formidling) Studieområdet del 2 (SO2): Arbejde med kildeanvendelse, informationssøgning udvælgelse og anvendelse. Arbejde med kommunikative færdigheder: Formidling af teknisk viden. Samarbejde i grupper Omfang Uge Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Faglige mål og kernestof Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven opnår kendskab til udvalgte materialer og deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge. Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, præsentation - udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge - teorien bag forskellige enhedsoperationer, processer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder i tilknytning til de udvalgte materialer. Side 8 af 16

9 Beskrivelse af titel 6: Bæredygtig udvikling SO-del Titel 6 SO projekt med temaet Bæredygtig udvikling Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Gyldendals Studiehåndbog Matematik bogen, Fysik bogen, Kemi bogen, Teknologi bogen, Dansk bogen Engelsk bogen. SO-kernestof og Overfaglige mål: - Kildesøgning, kildevalg, kildevurdering, kildebearbejdning - Anvende forskellige arbejdsformer og samarbejdsformer - Anvende forskellige formidlingsformer (mundtlig fremlæggelse, paneldiskussion, videnskabelig artikel, teknologirapport) - Producere viden om problemstillinger i samspillet mellem fag (problemanalysen i teknologiprojektet udarbejdes på baggrund af artikler læst i engelsk) - Kombinere fagenes metoder - Udvikle kommunikative færdigheder - Planlægningsværktøjer (tidsplan i teknologi), forskellige arbejdsformer, teori vedr. informationssøgning, argumentationsanalyse, præsentationsformer og teknikker Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Detaljer fremgår af særskilt SO-oplæg som klassens lærere har udarbejdet i fællesskab, oplægget er tilgængeligt på Fronter i klassens studieområderum og teknologirum. Særfaglige mål: Fremgår af Projektoplægget hvor målene for de deltagende fag er anført Et underemne til projektet er deltagelse i Trafikprojektet i samrbejde med Esbjerg Gymnasium og Esbjerg kommune for de elever som vælger det. Uge 34 eller 35, én uges undervisning hvor alle fag indgår (fysik, matematik, kemi, biologi, engelsk, teknologi, teknologihistorie), i alt 34 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven arbejder med både overfaglige og særfaglige mål og indser betydningen af samspillet Særligt de overfaglige mål vil i dette projekt blive prioriteret højt Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, kommunikation/ præsentation i et større forum og argumentation. Side 9 af 16

10 Side 10 af 16

11 Beskrivelse af titel 7: Bæredygtig udvikling Titel 7 Miljøvurdering /livscyklusvurdering, teknologi- og samfundsvurdering, projekt med temaet Bæredygtig udvikling Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Problemer og teknologi side miljøvurdering og dets anvendelsesperspektiver - globale, regionale og lokale miljøeffekters årsager og virkninger - produkters miljøbelastning baseret på tabelopslag om energiforbrug til fremstilling af materialer, anbefalet bortskaffelsesmetode, materialers brændværdi og materialers forsyningshorisont, herunder enkle overslagsberegninger for produkters samfundsmæssige konsekvenser - Produktudvikling og problemanalyse - Teknologianalyse og teknologivurdering - Naturvidenskabelig viden - Evt. Forskellige produktionsmetoder (enkeltstyks- serie- og masseproduktion), herunder valg af konkurrencestrategi - Samarbejdsrelationer (elev-elev, elev-lærer) - Evt. deltagelse i Award-konkurrencen science and technology SO2-kernestof og -mål: - Kildesøgning, kildevalg, kildevurdering, kildebearbejdning - Anvende forskellige arbejdsformer og samarbejdsformer - Anvende forskellige formidlingsformer (mundtlig fremlæggelse, paneldiskussion, videnskabelig artikel, teknologirapport) - Producere viden om problemstillinger i samspillet mellem fag (problemanalysen i teknologiprojektet udarbejdes på baggrund af artikler læst i engelsk) - Kombinere fagenes metoder - Udvikle kommunikative færdigheder - Planlægningsværktøjer (tidsplan i teknologi), forskellige arbejdsformer, teori vedr. informationssøgning, argumentationsanalyse, præsentationsformer og teknikker Detaljer fremgår af særskilt SO-oplæg som klassens lærere har udarbejdet i fællesskab, oplægget er tilgængeligt på Fronter i klassens studieområderum. Omfang Uge Side 11 af 16

12 Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven kan udføre en miljøvurdering på et meget simpelt plan, herunder redegøre for forskellige miljøeffekter Eleven får kendskab til begrebet teknologianalyse og han prøver at analysere den teknologi han anvender ved fremstilling af produktet og vurderer dens samspil med det omgivende samfund. Han analyserer fremstillingsprocessens elementer: teknik, viden og organisation Eleven får grundlæggende forståelse for forskellen på forskellige produktionsformer (enkeltstyks- serie- og masseproduktion), på baggrund af dette skal eleven kunne vælge egnet produktionsform ved evt. produktion af hans produkt. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, værkstedsarbejde, præsentation Beskrivelse af titel 8: Projekt design et siddemøbel, tværfagligt projekt mellem teknologi A og design, SO emner indgår Titel 8 Design et siddemøbel Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Eleven skal designe et siddemøbel, udarbejde skitsemateriale, udarbejde en model i værkstedet, udarbejde salgsmateriale og præsentere sit produkt samt arbejdsproces ved en portfoliopræsentation. I design arbejdes med inspirationssøgning, designbrief og skitsering. I teknologi arbejdes med målgruppevalg, DPU, skitsering, arbejdstegninger, modelfremstilling, fremstilling af salgsmateriale. Præsentationen til slut sker i et samarbejde med design og teknologi. Omfang Anvendt uddannelsestid: Uge 2-14 Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Arbejdet med designfasen, betydningen af dette i et teknologiprojekt, eleven opnår uddybende forståelse for dette ved at designfaget inddrages i et tværfagligt samspil. Begge fag fokuserer på designprocessen, med det formål at eleven senere kan have tilsvarende fokus i sine teknologiprojekter. Side 12 af 16

13 Eleven øver sig i at præsentere sit arbejde med en portfoliopræsentation Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde: Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, værkstedsarbejde, præsentation. Projektet er individuelt. Beskrivelse af titel 9: Årsprøve, eksamensprojektet for teknologi B Titel 9 Projekttemaet er den udsendte opgave fra ministeriet (Eksamen 2015) Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Problemer og teknologi, anvendes som opslagsbog for eleven Alle de elementer som eleven er blevet undervist i skal indgå i projektet, dog ikke teknologihistorie. Projektet skal indeholde følgende: - Problemanalyse (problemtræ, problemanalyse, problemformulering, projektafgrænsning og tidsplan) - Forundersøgelser (behov, marked, opstilling af begrundede krav) - Løsningsforslag og valg af endelig løsning (herunder DPU, fokus på designprocessen) - Konstruktion (arbejdstegninger, materiale- og prisliste) - Fremstilling af produktet (herunder naturvidenskabelig viden og viden om maskiner og udstyr) - Test og evaluering af produktet - Teknologianalyse - Perspektivering (miljøvurdering, teknologi- og samfundsvurdering) Herudover skal projektet selvfølgelig indeholde indholdsfortegnelse, indledning, konklusion, bilag m.m.. Kreative teknikker skal anvendes i de faser af projektet hvor det er relevant for eleven og i det omfang teknikkerne er anvendt skal de dokumenteres. Projektet afsluttes med en mundtlig årsprøve Omfang Anvendt uddannelsestid: Uge14-21, i alt 60 lektioner + elevtid hjemme Side 13 af 16

14 Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Der er ikke egentlig undervisning, eleven arbejder selvstændigt og søger vejledning hos læreren. Hvis der er emner som eleverne har behov for at få repeteret undervises i disse. Fokus er på at eleverne får valgt en problemstilling som er stor og bred nok og at problemet lægger op til at eleven kan fremstille et godt produkt Fokus på at eleven anvender de kompetencer han har opnået i tek-design-projektet (titel 9). Eleven dokumenterer den naturvidenskabelige viden eller teori der indgår i hans produkt. Målet er, at eleven skal opnå teoretisk, naturvidenskabelig eller teknisk viden om produktet, så denne viden kan anvendes til at redegøre for produktets funktion. Beskrivelse af titel 10: Midi SRP Titel 10 Midi SRP, projektet er et SO-projekt Eleverne skriver en opgave ud fra en problemformulering udarbejdet af læreren. På baggrund af problemformuleringen vælger eleven selv opgavens indhold. Men opgaven dækkes af fagene teknologi og design Opgaven udarbejdes i to-mandsgrupper. Der er vejledning i forum på Fronter. Eleverne har en uge til skrivning i eksamensperioden. Omfang 1 uge, 37 timers elevtid. Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Faglige mål og kernestof Kildesøgning, kildeanvendelse, kildeangivelse Besvarelsen bedømmes i forhold til elevens evne til at disponere opgaven så der er en god balance mellem redegørende, analyserende og vurderende afsnit. Par- arbejde Anvendelse og angivelse af kilder. Disponering af et SRP, evne til både at kunne redegøre, analysere og vurdere. Div. Formalia vedr et SRP: indledning, kerneområder, konklusion, besvarelse af en problemformulering. Beskrivelse af titel 11: Iværksætteri Titel 11 Iværksætteri Side 14 af 16

15 Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Problemer og teknologi af Peter Larsen, 2. udgave: kapitel Iværksætterbogen af: Flemming Ettrup og Peter Tretow-Loof, Erhvervsskolernes Forlag, 1. udgave kapitel Logistik for teknikere kapitel ligger på fronter i mappen logistik i mappen 3.år Supplerende materiale udleveret af læreren vedr.: Patenter, hemmeligholdelsesaftaler, diverse artikler fra aviser og dagblade om iværksætteri og gode ideer Omfang Særlige fokuspunkter Innovationscamp som opstart på skoleåret (fokus på idégenerering): Materiale fra denkreativeplatform.dk Anvendt uddannelsestid: Uge 33 (2013) -20 (2014), i alt ca. 130 lektioner + elevtid hjemme Kompetencer, læreplanens mål, progression Etablering og drift af virksomhed, iværksætteri: Generering af produktidé (til forskel fra øvrige projekter, behøver produktet i dette projekt ikke løse en samfundsmæssig problemstilling) Tidsplanlægning, MS Project light, Ganttkort Undersøgelse af marked og behov Evt. patentundersøgelse Integreret produktudvikling, herunder teori om organisation samt faserne i IPU Produktionsformer, herunder laver vi en masseproduktion af et papirfoldeprodukt, eleverne laver derfor ikke masseproduktion af deres eget produkt! Kvalitets- og miljøledelse, film Jagten på kvalitet Logistik i fm. Produktion, film Jysk Højlager i Uldum Markedsføring og kundesegmentering, design og fremstilling af markedsføringsmateriale og visitkort Virksomhedens produktionsforhold: regionalt, nationalt og internationalt Økonomi Samspil med fagene Design, Innovation og Dansk Side 15 af 16

16 Samspil mellem teknologi, dansk og design i et tværfagligt forløb vedr. markedsføring Samspil med innovation vedr. Ganntkort og produktionsplanlægning Afslutte forløbet med at se filmen LEGO megafactory. Mål og progression: Introduktion og bearbejdning af IPU, forskellige produktionsformer, forhold og aktiviteter i en virksomhed, konkurrencestrategi, nationalt og internationalt samspil med virksomheden, logistik i virksomheden samt kvalitets- og miljøledelse Eksamen: dokumentation af arbejdet med projektet på 3.år. Eleven arbejder i grupper, gruppen laver fællesrapport. Gruppen skal som helhed dokumentere hele forløbet, og hvert gruppemedlem er ansvarlig for hele forløbet også de dele han ikke har dokumenteret. Væsentligste arbejdsformer Campmetoden, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, arbejde i værksteder, klasseundervisning, individuelt arbejde, foredrag Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi B Peter Iversen Hold 2.E Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Udarbejdet: august 2015 Revideret sidst: April. 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi B Lærere Jane Harbo,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017 Termin August 2016 Juni 2017 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærere HTX Teknologi B Thomas Nygaard Hold 1.A Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017

Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017 Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017 Udarbejdet: august 2014 Revideret sidst: april 2017 Termin August 2014 juni 2017 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi A Lærer(e) Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for C klassen, teknologi A, efterår 2016-forår 2019 Revideret sidst: januar 2017 af NG

Undervisningsbeskrivelse for C klassen, teknologi A, efterår 2016-forår 2019 Revideret sidst: januar 2017 af NG Undervisningsbeskrivelse for C klassen, teknologi A, efterår 2016-forår 2019 Revideret sidst: januar 2017 af NG Termin Forår 2017 Institution Rybners, HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for G klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016

Undervisningsbeskrivelse for G klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016 Undervisningsbeskrivelse for G klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016 Revideret: August 2015 af HSH og 4. måned 2016 af samme underviser Termin August 2013 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for E klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016

Undervisningsbeskrivelse for E klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016 Undervisningsbeskrivelse for E klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016 Revideret sidst: April 2016 af NG Termin August 2013 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Rybners, HTX HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2015 Institution Viden Djurs GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Teknologi

Læs mere

Af pædagogiske, tværfaglige og praktiske årsager er herværende studieplan derfor udarbejdet som en fælles plan for klasserne 2Y og 2Z.

Af pædagogiske, tværfaglige og praktiske årsager er herværende studieplan derfor udarbejdet som en fælles plan for klasserne 2Y og 2Z. STUDIEPLAN Teknologi B, 2. htx 2Y og 2Z 2006 2007 (3. og 4. semester) Undervisere: Lene Gregersen, Anne Kirstine Friis Teknologi B, 2. htx, inddrager, udvikler og bygger videre på de særfaglige og overfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2011 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Teknologi B Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Teknologi august 2009- maj 2011 Institution HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi B Astrid Olldag Hold 209 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Udarbejdet august 2015 Termin August 2015 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Rybners Htx Teknologi B Carsten Sørensen 1.A 8HX115g1a Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 til juli 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa, viden djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-september, 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX - GameIT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj, 2016 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- juni 2016 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj/juni 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Faglig Udvikling i Praksis Teknologi. Fagets vidensgrundlag - På vej mod en tradition..

Faglig Udvikling i Praksis Teknologi. Fagets vidensgrundlag - På vej mod en tradition.. Faglig Udvikling i Praksis Teknologi Fagets vidensgrundlag - På vej mod en tradition.. Hvad bygger faget på? Faget teknologi er et engineering -fag Produktudvikling Samspillet mellem teknologiudvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 BEG. HTX Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse HTX Vibenhus - Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted Htx Teknologi A Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2013 Jul. 2014 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Teknologi B Svend Hansen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 Grenå Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX-El Teknikfag

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 Jul. 2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi A+B Jørgen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2014 HTX Sukkertoppen, Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 17 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2010 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HRS Hotel og restaurantskolen, HTX Gasto-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse 2016.09.09 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016- juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 11 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2016.09.05 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 08/09 Institution Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologi B Kamran

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 December 2016 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 Januar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Januar 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium; HTX - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Teknologifagets videnskabsteori. FIP teknologi 2015 Valby 2/12 og Holstebro 8/12 Pernille Kaltoft

Teknologifagets videnskabsteori. FIP teknologi 2015 Valby 2/12 og Holstebro 8/12 Pernille Kaltoft Teknologifagets videnskabsteori FIP teknologi 2015 Valby 2/12 og Holstebro 8/12 Pernille Kaltoft To (eller fire) fremmedartede fag i gymnasieverdenen Teknologi som fag og de tre teknikfag adskiller sig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2018 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Januar 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Teknologi B htx, august 2017

Teknologi B htx, august 2017 Bilag 81 Teknologi B htx, august 2017 1 Identitet og formål 1.1 Identitet Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt

Læs mere

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN 1 Kity - 2013 STUDIEPLAN Indholdsfortegnelse 1. Studieretningens faglige mål og profil... 2 1.1 Studieretningens faglige profil... 2 1.2 Fra elev til studerende - studiekompetencer og studieteknik... 2

Læs mere

Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A?

Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A? Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A? Produktudvikling i teknologi A Produktudvikling som en systematisk og iterativ proces danner rammen om hovedparten af kernestoffet i fagets projektforløb: Problemidentifikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Arktisk teknologi B Vejledning / Råd og vink

Arktisk teknologi B Vejledning / Råd og vink Arktisk teknologi B Vejledning / Råd og vink Vejledning / Råd og vink Teknologi B 1 1. Fagets rolle Faget arktisk teknologi B omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Grenå, Vid Gymnasier, Videndjurs HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Termin hvori undervisningen afsluttes: maj juni 10 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 Juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Sukkertoppen, Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvor studieforløbet afsluttes: Foråret 2011 Institution HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole

Læs mere