Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. december 2008 (OR. en) 17215/08 LIMITE POLGEN 142 ENER 472 ENV 1010 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Energi og klimaændringer Elementer i det endelige kompromis Hermed følger til delegationerne elementerne i det endelige kompromis vedrørende energi- og klimapakken som vedtaget på Det Europæiske Råds møde den december 2008 (jf. dok /08), hvortil der henvises i punkt 20 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd /08 1 DQPG DA

2 ENERGI/KLIMAÆNDRINGER BILAG I ELEMENTER I DET ENDELIGE KOMPROMIS Resultatet af de seneste ugers intensive drøftelser fremgår af de konsoliderede dokumenter 16723/08, 16736/08, 16958/08 og 17086/08. Det suppleres af følgende elementer: 1) Industrisektorer, der ikke er udsat for risiko for CO2-lækage Auktioneringsprocenten skal op på 70 i 2020 med henblik på at nå op på 100% i 2027, idet udgangsniveauet i 2013 er fastsat til 20%. 2) Industrisektorer, der er udsat for risiko for CO2-lækage En sektor eller en delsektor betragtes som udsat for betydelig risiko for CO2-lækage, hvis summen af de yderligere direkte og indirekte omkostninger som følge af gennemførelsen af direktivet medfører en stigning i produktionsomkostningerne på over 5% af dens bruttoværditilvækst, og hvis den samlede værdi af dens eksport og import divideret med den samlede værdi af dens omsætning og dens import overstiger 10% /08 2 BILAG I DQPG DA

3 Uanset dette betragtes en sektor eller en delsektor ligeledes som udsat for betydelig risiko for CO2- lækage, hvis summen af de yderligere direkte og indirekte omkostninger som følge af gennemførelsen af direktivet medfører en stigning i produktionsomkostningerne på over 30% af dens bruttoværditilvækst, eller hvis den samlede værdi af dens eksport og import divideret med den samlede værdi af dens omsætning og dens import overstiger 30%. Metoden til evaluering af udsættelsen for en betydelig risiko for CO2-lækage vil blive baseret på et niveau for adskillelse af de tilsvarende sektorer eller undersektorer, som udgangspunkt på niveau 3 (NACE-kode 3) eller i givet fald, og når de relevante data foreligger, på niveau 4 (NACE-kode 4). Anlæg i de sektorer eller delsektorer, der er udsat for betydelig risiko for CO2-lækage, vil blive tildelt 100% gratiskvoter op til benchmarken for den bedste tilgængelige teknologi. Kommissionen vil analysere, hvordan fordelingen mellem medlemsstaterne af den kvotemængde, der skal auktioneres, påvirkes af tildelingen af yderligere gratiskvoter til de industrisektorer, der er udsat for betydelig risiko for CO2-lækage. Der gøres opmærksom på, at afgørelsen om tildeling af disse kvoter træffes på grundlag af et forslag fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, som ventes at foreligge i juni 2010 i lyset af resultatet af de internationale forhandlinger. Den vil i givet fald foreslå passende foranstaltninger, under særlig hensyntagen til eventuelle omfordelingseffekter. 3) Eventuelle undtagelser fra indførelsen af en auktioneringsprocent på 100 i 2013 i elsektoren Inden for rammerne af undtagelserne som fastsat i direktivets artikel 10c vil auktioneringsprocenten i 2013 være på mindst 30 og vil gradvis bevæge sig i retning af 100, som skal nås senest i Der er fastsat en revisionsklausul til to år inden udløbet af hver enkelt undtagelse /08 3 BILAG I DQPG DA

4 4) Kvotefordeling 1 Den samlede kvotemængde i perioden , som medlemsstaterne skal auktionere, fordeler sig således: 88% af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles mellem medlemsstaterne i form af andele, som for hver medlemsstat er lig med dens andel af de verificerede emissioner under fællesskabsordningen i % af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles mellem visse medlemsstater for at skabe solidaritet og vækst i Fællesskabet. Herved øges den kvotemængde, som de pågældende medlemsstater auktionerer i medfør af ovenstående led, med de procentsatser, der er anført i bilag IIa i forslaget til direktiv om emissionshandelsordningen 2% af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles mellem de medlemsstater, der i 2005 har nået en reduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 20% i forhold til Kyotoprotokollens referenceår, efter følgende fordeling: Medlemsstat Fordeling af de 2% Bulgarien 15% Den Tjekkiske Republik 4% Estland 6% Ungarn 5% Letland 4% Litauen 7% Polen 27% Rumænien 29% Slovakiet 3% 1 Se også punkt 2, fjerde afsnit /08 4 BILAG I DQPG DA

5 5) Korrektion af det lineære forløb for de medlemsstater, der har tilladelse til at øge deres emissioner (beslutningen om byrdefordeling) De medlemsstater, der har tilladelse til at øge deres drivhusgasemissioner i perioden , vil ikke være bundet af forpligtelsen til at begrænse emissionsmængden i 2013 til den årlige gennemsnitlige emissionsmængde i perioden Emissionerne fra disse medlemsstater vil i 2013 imidlertid under alle omstændigheder være mindre end eller af samme størrelsesorden som resultatet for dette år, hvis de forøges lineært fra ) Finansiering af innovative teknologier til opsamling og lagring af CO2 og af vedvarende energikilder Omfanget af de disponible kvoter til finansiering heraf er på 300 millioner inden for rammerne af en ligelig geografisk fordeling af demonstrationsprojekterne. Ingen projekter kan via denne ordning modtage støtte, der overstiger 15% af det samlede antal disponible kvoter til dette formål. 7) Mekanismen for bæredygtig udvikling og mekanismen til fælles gennemførelse (beslutningen om byrdefordeling) Loftet over de tilladte kreditter pr. medlemsstat fastsættes til 3% af de emissioner, der blev verificeret i De medlemsstater, der har et reduktionsmål for deres emissioner eller en forhøjelse på højst 5% i medfør af beslutningen om byrdefordeling, kan imidlertid anvende yderligere kreditter på 1% af deres verificerede emissioner i 2005 til projekter i de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, hvis de overholder en af følgende tre betingelser: samlede omkostninger over eller lig med 0,70% af BNP ifølge Kommissionens konsekvensanalyse 17215/08 5 BILAG I DQPG DA

6 meromkostninger på mindst 0,1% af BNP mellem det reduktionsmål, der rent faktisk er valgt for den pågældende medlemsstat, og omkostningseffektivitetsscenariet en transportandel på over 50% i de samlede emissioner, der er omfattet af beslutningen om byrdefordeling et mål for vedvarende energi på over 30%. De berørte medlemsstater er: Østrig, Finland, Danmark, Italien, Spanien, Belgien, Luxembourg, Portugal, Irland, Slovenien, Cypern og Sverige. 8) Frivillig forhåndstildeling af en del af provenuet fra auktionering Det Europæiske Råd vedtager følgende erklæring: "Det Europæiske Rådet understreger, at det er af afgørende betydning at nå det strategiske mål om at begrænse den globale gennemsnitlige temperaturstigning til højst 2 C over det førindustrielle niveau. Det understreger behovet for en beslutsom og omgående indsats, så udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne kan blive tacklet effektivt. En international kollektiv indsats bliver af afgørende betydning for et reelt, effektivt og passende svar af den størrelsesorden, der er nødvendig for at klare udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne. I den forbindelse er enighed om energi- og klimaændringspakken et vigtigt bidrag til at sikre fremtiden for vores planet og styrke Europas førende rolle i bekæmpelsen af klimaændringer. EU's energi- og klimaændringspakke vil bidrage til EU's bestræbelser på at skaffe finansielle midler til aktioner med henblik på at imødegå og tilpasse sig klimaændringerne, bl.a. gennem CO2 -markedet inden for rammerne af en mere omfattende international aftale /08 6 BILAG I DQPG DA

7 Det Europæiske Råd erindrer om, at medlemsstaterne i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige og budgetmæssige krav vil afgøre, hvordan provenuet fra auktionering af kvoter inden for EU's emissionshandelsordning skal anvendes. Det noterer sig deres vilje til at anvende mindst halvdelen af dette beløb til aktioner til begrænsning af drivhusgasemissionerne og imødegåelse af og tilpasning til klimaændringerne og til foranstaltninger til bekæmpelse af afskovning og udvikling af vedvarende energi, energieffektivitet samt andre teknologier, der bidrager til en overgang til sikker og bæredygtig lav-co2-økonomi, herunder gennem kapacitetsopbygning, teknologioverførsel, forskning og udvikling. I forbindelse med en international aftale om klimaændringer i København i 2009 og for dem, der ønsker det, vil en del af dette beløb blive anvendt til at muliggøre og finansiere aktioner med henblik på at imødegå og tilpasse sig klimaændringerne i de udviklingslande, der måtte have ratificeret denne aftale, navnlig i de mindst udviklede lande. Der vil blive truffet yderligere foranstaltninger i den retning på Det Europæiske Råds forårsmøde i 2009." 9) Rapport fra Kommissionen om en valgmulighed i forbindelse med auktionering Kommissionen forelægger medio 2009 en rapport om de praktiske muligheder for, at en medlemsstat under overholdelse af grundprincipperne i direktivet om emissionshandelsordningen kan vælge at tildele mindre end den maksimale procentsats, der er fastsat i direktivets artikel 10a, stk. 7, første afsnit, og stk ) Andre spørgsmål Beregningsgrundlag for fordeling af emissionsrettigheder Tildelingen pr. medlemsstat vil være baseret på den højeste af følgende værdier: året 2005 eller gennemsnittet for årene /08 7 BILAG I DQPG DA

8 Tilladelse til at overskride overførselssatsen ved ekstreme vejrforhold (beslutningen om byrdefordeling) Medlemsstaterne har tilladelse til at overskride deres årlige emissionsloft med højst 5%. En medlemsstat vil dog i 2013 og 2014 kunne anmode Kommissionen om en forhøjelse af denne overførselssats, hvis der på grund af ekstreme vejrforhold sker en væsentlig forøgelse af dens drivhusgasemissioner. Kommissionen skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal tillades en sådan fravigelse, på grundlag af de oplysninger, medlemsstaten fremlægger. - Anvendelse af specifikke kreditter fra projekttyper (direktivet om emissionshandelsordningen) Artikel 11a, stk. 8, i direktivet om emissionshandelsordningen affattes således: "Fra den 1. januar 2013 kan der anvendes foranstaltninger til begrænsning af anvendelsen af specifikke kreditter fra projekttyper. Disse foranstaltninger skal også fastsætte den dato, fra hvilken anvendelsen af de i stk. 1-4 omhandlede kreditter skal være i overensstemmelse med foranstaltningerne. Denne dato skal tidligst ligge seks måneder efter vedtagelsen af foranstaltningerne eller senest tre år efter deres vedtagelse. Disse foranstaltninger, der tager sigte på at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3. Kommissionen overvejer at forelægge udvalget et udkast til sådanne foranstaltninger, når en medlemsstat anmoder om det." 17215/08 8 BILAG I DQPG DA

9 Lukning af Ignalinakraftværket I overensstemmelse med traktaten om Litauens tiltrædelse af Den Europæiske Union skal Ignalinakraftværket lukkes ved udgangen af Hvis det viser sig, at lukningen medfører en meget betydelig forøgelse af emissionerne, vil Litauen kunne tildeles yderligere emissionsrettigheder, der tages fra reserven til nytilkomne. Disse yderligere rettigheder skal svare til forskellen mellem på den ene side de verificerede emissioner i og på den anden side summen af de gratiskvoter, der er tildelt anlæggene til elproduktion i Litauen, og 3/8 (tre ottendedele) af auktionsrettighederne for denne periode. Hvis tildelingen overskrider de verificerede emissioner i , vil den overskydende værdi blive fratrukket. Kommissionen fremsætter i øvrigt følgende erklæring: "Kommissionen vil overvåge situationen, navnlig i lyset af graden af sammenkobling på det baltiske energimarked, og vil aflægge rapport inden udgangen af 2015." Letland kan i betragtning af sin store elimport fra Litauen også blive omfattet af yderligere rettigheder i det rette forhold. Energisikkerhed Kommissionen vil i sin konsekvensanalyse af forhandlingerne om en international aftale om klimaændringer tage hensyn til den virkning, CO2-lækagerne har på medlemsstaternes energisikkerhed, navnlig hvor elsamkøringsforbindelserne til resten af Den Europæiske Union er utilstrækkelige, og når der findes elsamkøringsforbindelser med tredjelande. Kommissionen kan træffe passende foranstaltninger i den forbindelse /08 9 BILAG I DQPG DA

10 BILAG II - CO2-lækage - artikel 10a (direktivet om emissionshandelsordningen) 7. Omfanget af gratiskvoter i medfør af denne artikels stk. 3-6 vil i 2013 være på 80% af den mængde, der er fastlagt i henhold til foranstaltningerne i stk. 1, og gratiskvoten skal derefter nedsættes hvert år [med lige store værdier], indtil der i 2020 opnås en gratiskvote på 30%, dog med forbehold af artikel 10b. 8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 tildeles anlæg i sektorer eller delsektorer, der er udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, i medfør af artikel 10a, stk. 1, gratiskvoter på 100% af den mængde, der er fastlagt i henhold til stk Tildelingen af kvoterne i første afsnit gælder med forbehold af foranstaltningerne i artikel 10b. 9. Senest den 31. december 2009 og hvert 5. år derefter fastlægger Kommissionen efter drøftelse i Det Europæiske Råd de sektorer eller delsektorer, der er omhandlet i stk. 8, på grundlag af kriterierne i stk. 9a, 9b, 9c og 9d. Kommissionen kan hvert år på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat tilføje en sektor eller en delsektor til den liste, der er nævnt i stk. 8, hvis det i en analyserapport kan godtgøres, at denne sektor eller delsektor opfylder nedenstående kriterier, og efter en ændring, der har en væsentlig indvirkning på sektorens aktiviteter. Med henblik på gennemførelsen af denne artikel hører Kommissionen medlemsstaterne, de berørte sektorer eller delsektorer og andre relevante interessenter. Disse foranstaltninger, der tager sigte på at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk /08 10 BILAG II DQPG DA

11 9a. For at fastlægge de sektorer eller delsektorer, der er omhandlet i stk. 8, vurderer Kommissionen på fællesskabsplan, i hvilket omfang det er muligt for den pågældende sektor eller delsektor på det relevante niveau at overføre de direkte omkostninger i forbindelse med de krævede kvoter og de indirekte omkostninger som følge af højere elpriser efter gennemførelsen af dette direktiv på produktpriserne uden væsentligt tab af markedsandele til mindre CO2-effektive anlæg uden for Fællesskabet. Disse vurderinger vil blive baseret på en gennemsnitlig CO2-pris ifølge Kommissionens konsekvensanalyse samt data for handel, produktion og værditilvækst fra de seneste tre år for hver sektor eller delsektor, hvor de foreligger. 9b. En sektor eller en delsektor anses for at være udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, hvis: a) de samlede direkte og indirekte supplerende omkostninger som følge af gennemførelsen af dette direktiv vil medføre en betydelig forøgelse af produktionsomkostningerne beregnet som mindst 5% af bruttoværditilvæksten, og b) handelsintensiteten med tredjelande defineret som ratioen mellem den samlede værdi af eksporten til tredjelande + værdien af importen fra tredjelande og Fællesskabets samlede markedsstørrelse (årlig omsætning plus den samlede import) er på over 10%. Uanset bestemmelserne i første afsnit anses en sektor eller en delsektor også for at være udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage: hvis de samlede direkte og indirekte supplerende omkostninger som følge af gennemførelsen af dette direktiv vil medføre en betydelig forøgelse af produktionsomkostningerne beregnet som mindst 30% af bruttoværditilvæksten, eller hvis handelsintensiteten med tredjelande defineret som ratioen mellem den samlede værdi af eksporten til tredjelande + værdien af importen fra tredjelande og Fællesskabets samlede markedsstørrelse (årlig omsætning plus den samlede import) er på over 30% /08 11 BILAG II DQPG DA

12 9c. Listen over sektorer eller delsektorer, som er udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, kan suppleres efter afslutningen af en kvalitativ vurdering, hvor der, når de relevante data foreligger, er taget hensyn til følgende kriterier: i hvilket omfang individuelle anlæg i den pågældende sektor og/eller delsektor kan reducere emissionsniveauet eller elforbruget, eventuelt under hensyn til den stigning i produktionsomkostningerne, som de tilhørende investeringer kan medføre, f.eks. på grundlag af de mest effektive teknikker markedskarakteristika (nuværende og projekterede), herunder når handelseksponeringen eller stigningen i de direkte og indirekte omkostninger ligger tæt på en af de tærskler, der er nævnt i stk. 9b, andet afsnit fortjenstmargenerne som potentiel indikator for langsigtede investerings- og/eller udflytningsafgørelser. 9d. Listen over sektorer eller delsektorer, som er udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, fastlægges når de relevante data foreligger, under hensyntagen til, i hvilket omfang tredjelande, der står for en afgørende del af verdensproduktionen af produkter i sektorer, der anses for at indebære en risiko for CO2-lækage, har afgivet fast tilsagn om at reducere drivhusgasemissionerne i de relevante sektorer inden for samme tidsramme som og i et omfang, der svarer til EU's, og i hvilket omfang kulstofeffektiviteten af anlæg i disse lande kan sammenlignes med den, der er gældende i EU /08 12 BILAG II DQPG DA

13 BILAG III Forslag til revisionsklausul omfordelingseffekt CO2-lækager artikel 10, stk. 2 (direktivet om emissionshandelsordningen) Følgende afsnit indsættes: Kommissionen vil senest den 31. marts 2011 vurdere, om de trufne beslutninger om andelen af gratiskvoter, som sektorer og delsektorer modtager i medfør af artikel 10b, herunder virkningen af at fastsætte forhåndsbenchmarks i medfør af artikel 10a, stk. 1, litra a), i væsentlig grad kan forventes at påvirke mængden af kvoter, der skal auktioneres af medlemsstaterne i medfør af artikel 10, stk. 2, litra b), sammenlignet med et scenario med fuldstændig auktionering for alle sektorer i Den forelægger om nødvendigt passende forslag for Europa-Parlamentet og Rådet under hensyntagen til forslagenes mulige fordelingseffekter /08 13 BILAG III DQPG DA

14 BILAG IV- Undtagelser i energisektoren artikel 10c (direktivet om emissionshandelsordningen) Artikel 10c: Mulighed for overgangsmæssig gratistildeling til modernisering af elproduktion 1. Som en undtagelse fra artikel 10a, stk. 1-4, kan medlemsstaterne foretage en overgangsmæssig gratistildeling til anlæg, der er i drift pr. 31. december 2008, eller til anlæg, for hvilke investeringsprocessen fysisk er indledt senest samme dato, til elproduktion, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: det nationale elnet var i 2007 hverken direkte eller indirekte forbundet med det netværk af sammenkoblede net, der drives af Unionen for Koordinering af Transport af Elektricitet (UCTE) eller hvis det nationale elnet i 2007 kun direkte eller indirekte var forbundet med det netværk, der drives af Unionen for Koordinering af Transport af Elektricitet (UCTE), gennem en enkelt forbindelse med en kapacitet på under 400 MW eller hvis over 30% af elektriciteten i 2006 blev produceret ved hjælp af et enkelt fast fossilt brændsel, og hvis bruttonationalproduktet pr. indbygger i 2006 til markedspriser ikke oversteg 50% af bruttonationalproduktet pr. indbygger i EU. Den berørte medlemsstat forelægger Kommissionen en national plan, som omhandler investeringer i retrofitting og opgradering af infrastrukturen og rene teknologier, og som fastsætter en spredning af dens energimix og forsyningskilder til et beløb, der så vidt muligt mindst svarer til markedsværdien af gratistildelingen for så vidt angår de planlagte investeringer, samtidig med at den tager hensyn til nødvendigheden af i så vid udstrækning som muligt at begrænse de direkte forbundne prisstigninger. Den forelægger hvert år Kommissionen en rapport om de investeringer, der er foretaget i opgradering af infrastrukturen og rene teknologier. Investeringer, der er foretaget efter dette direktivs ikrafttræden, kan medregnes til dette formål /08 14 BILAG IV DQPG DA

15 2. Overgangsmæssige gratistildelinger fratrækkes andelen af kvoter, som den pågældende medlemsstat ellers ville auktionere i medfør af artikel 10, stk. 2. I 2013 må den samlede overgangsmæssige gratistildeling ikke overstige 70% af de årlige gennemsnitlige verificerede emissioner i fra sådanne producenter for en mængde svarende til det nationale bruttoforbrug i henhold til de verificerede emissioner i i de berørte medlemsstater og skal derefter sænkes gradvist, indtil der ikke er nogen gratistildeling i For de medlemsstater, der ikke deltog i fællesskabsordningen i 2005, beregnes de relevante emissioner på grundlag af deres verificerede emissioner under fællesskabsordningen i De berørte medlemsstater kan fastsætte, at de kvoter, der tildeles i medfør af denne artikel, kun må anvendes af det berørte anlægs operatør til videregivelse af kvoter i medfør af artikel 12, stk. 3, for så vidt angår emissioner fra samme anlæg i det år, for hvilket kvoterne blev tildelt. 3. Kvoter til operatører skal være baseret på kvoten i henhold til de verificerede emissioner i eller et på forhånd fastsat effektivitetsbenchmark baseret på det vægtede gennemsnit af emissionsniveauer for drivhusgaseffektiv elproduktion, der er omfattet af fællesskabsordningen for anlæg, som anvender forskelligt brændsel. Vægtene kan afspejle andelene af de forskellige former for brændsel i elproduktion i de berørte medlemsstater. Kommissionen skal i overensstemmelse med proceduren i artikel [23, stk. 2,] yde vejledning for at sikre, at kvotemetoden undgår utilbørlig konkurrenceforvridning og minimerer de negative følger for incitamenterne til at formindske emissionerne. 4. Enhver medlemsstat, der anvender denne artikel, skal kræve, at begunstigede elproducenter og netoperatører aflægger rapport hver 12. måned om gennemførelsen af de investeringer, de har foretaget i henhold til den nationale plan, og skal aflægge rapport herom til Kommissionen og offentliggøre disse rapporter /08 15 BILAG IV DQPG DA

16 5. Enhver medlemsstat, der agter at tildele kvoter på grundlag af denne artikel, skal senest den 30. september 2011 forelægge Kommissionen en ansøgning med den foreslåede kvotemetode og individuelle kvoter. En ansøgning skal indeholde: a) bevis på, at medlemsstaten er omfattet af mindst en af kategorierne i stk. 1 b) en fortegnelse over de anlæg, som omfattes af ansøgningen, og omfanget af kvoter, der skal tildeles hvert anlæg i overensstemmelse med stk. 3, og Kommissionens vejledning c) den nationale plan, der er omhandlet i stk. 1, andet led d) bestemmelserne om overvågning og håndhævelse for så vidt angår de planlagte investeringer i henhold til den nationale plan e) information, der viser, at kvoterne ikke skaber utilbørlig konkurrenceforvridning. 6. Kommissionen vurderer ansøgningen under hensyntagen til elementerne i stk. 5 og kan afslå ansøgningen inden seks måneder efter modtagelsen af den relevante information. 7. To år inden udløbet af den periode, hvori en medlemsstat kan tildele overgangsmæssige gratiskvoter til anlæg, der er i drift pr. 31. december 2008, til elproduktion, skal Kommissionen vurdere de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af den nationale handlingsplan. Hvis Kommissionen efter anmodning fra den berørte medlemsstat vurderer, at der er behov for en eventuel forlængelse af den periode, kan den forelægge Europa-Parlamentet og Rådet passende forslag, herunder de betingelser, der vil skulle opfyldes for, at perioden kan forlænges /08 16 BILAG IV DQPG DA

17 BILAG V - direktivet om emissionshandelsordningen Erklæring fra Kommissionen ad artikel 10, stk. 3 Mellem 2013 og 2016 kan medlemsstaterne desuden anvende provenuet fra auktionering af kvoter til at støtte bygning af højeffektive kraftværker, herunder kraftværker baseret på vedvarende energi, der er CCS-klare. For nye anlæg, der overskrider energieffektiviteten for kraftværker i henhold til bilag 1 til Kommissionens beslutning af 21. december 2006 (2007/74/EF) 1, kan medlemsstaterne støtte op til 15% af de samlede investeringsomkostninger i forbindelse med et nyt anlæg, der er CCS-klart. 1 Kommissionens beslutning af 21. december 2006 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF (meddelt under nummer K(2006) 6817) /08 17 BILAG V DQPG DA

18 BILAG VI - direktivet om vedvarende energi Erklæring fra Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af direktivet om vedvarende energi "Kommissionen erkender, at nogle medlemsstater allerede i 2005 havde opnået en høj andel af vedvarende energi på nationalt plan. Ved udarbejdelsen af de rapporter, der er omhandlet i artikel 20, stk. 6, litra d), stk. 7 og 8, vil Kommissionen som led i sin vurdering af det bedste cost-benefitgrundlag tage passende hensyn til marginalomkostningerne i forbindelse med en forøgelse af andelen af vedvarende energi og om nødvendigt indsætte passende løsninger også for disse medlemsstater i eventuelle forslag, den fremsætter i overensstemmelse med ovennævnte artikel i direktivet." 17215/08 18 BILAG VI DQPG DA

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2013 SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 73 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 73 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 73 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til ændring af direktiv om en ordning for handel

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Anders Stouge Energi Industrien I DI Dansk Gas Forenings årsmøde 15.-16. november 2007 Hotel Nyborg Strand Disposition Kort om Energi Industrien Eksport-status

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere