Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. december 2008 (OR. en) 17215/08 LIMITE POLGEN 142 ENER 472 ENV 1010 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Energi og klimaændringer Elementer i det endelige kompromis Hermed følger til delegationerne elementerne i det endelige kompromis vedrørende energi- og klimapakken som vedtaget på Det Europæiske Råds møde den december 2008 (jf. dok /08), hvortil der henvises i punkt 20 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd /08 1 DQPG DA

2 ENERGI/KLIMAÆNDRINGER BILAG I ELEMENTER I DET ENDELIGE KOMPROMIS Resultatet af de seneste ugers intensive drøftelser fremgår af de konsoliderede dokumenter 16723/08, 16736/08, 16958/08 og 17086/08. Det suppleres af følgende elementer: 1) Industrisektorer, der ikke er udsat for risiko for CO2-lækage Auktioneringsprocenten skal op på 70 i 2020 med henblik på at nå op på 100% i 2027, idet udgangsniveauet i 2013 er fastsat til 20%. 2) Industrisektorer, der er udsat for risiko for CO2-lækage En sektor eller en delsektor betragtes som udsat for betydelig risiko for CO2-lækage, hvis summen af de yderligere direkte og indirekte omkostninger som følge af gennemførelsen af direktivet medfører en stigning i produktionsomkostningerne på over 5% af dens bruttoværditilvækst, og hvis den samlede værdi af dens eksport og import divideret med den samlede værdi af dens omsætning og dens import overstiger 10% /08 2 BILAG I DQPG DA

3 Uanset dette betragtes en sektor eller en delsektor ligeledes som udsat for betydelig risiko for CO2- lækage, hvis summen af de yderligere direkte og indirekte omkostninger som følge af gennemførelsen af direktivet medfører en stigning i produktionsomkostningerne på over 30% af dens bruttoværditilvækst, eller hvis den samlede værdi af dens eksport og import divideret med den samlede værdi af dens omsætning og dens import overstiger 30%. Metoden til evaluering af udsættelsen for en betydelig risiko for CO2-lækage vil blive baseret på et niveau for adskillelse af de tilsvarende sektorer eller undersektorer, som udgangspunkt på niveau 3 (NACE-kode 3) eller i givet fald, og når de relevante data foreligger, på niveau 4 (NACE-kode 4). Anlæg i de sektorer eller delsektorer, der er udsat for betydelig risiko for CO2-lækage, vil blive tildelt 100% gratiskvoter op til benchmarken for den bedste tilgængelige teknologi. Kommissionen vil analysere, hvordan fordelingen mellem medlemsstaterne af den kvotemængde, der skal auktioneres, påvirkes af tildelingen af yderligere gratiskvoter til de industrisektorer, der er udsat for betydelig risiko for CO2-lækage. Der gøres opmærksom på, at afgørelsen om tildeling af disse kvoter træffes på grundlag af et forslag fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, som ventes at foreligge i juni 2010 i lyset af resultatet af de internationale forhandlinger. Den vil i givet fald foreslå passende foranstaltninger, under særlig hensyntagen til eventuelle omfordelingseffekter. 3) Eventuelle undtagelser fra indførelsen af en auktioneringsprocent på 100 i 2013 i elsektoren Inden for rammerne af undtagelserne som fastsat i direktivets artikel 10c vil auktioneringsprocenten i 2013 være på mindst 30 og vil gradvis bevæge sig i retning af 100, som skal nås senest i Der er fastsat en revisionsklausul til to år inden udløbet af hver enkelt undtagelse /08 3 BILAG I DQPG DA

4 4) Kvotefordeling 1 Den samlede kvotemængde i perioden , som medlemsstaterne skal auktionere, fordeler sig således: 88% af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles mellem medlemsstaterne i form af andele, som for hver medlemsstat er lig med dens andel af de verificerede emissioner under fællesskabsordningen i % af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles mellem visse medlemsstater for at skabe solidaritet og vækst i Fællesskabet. Herved øges den kvotemængde, som de pågældende medlemsstater auktionerer i medfør af ovenstående led, med de procentsatser, der er anført i bilag IIa i forslaget til direktiv om emissionshandelsordningen 2% af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles mellem de medlemsstater, der i 2005 har nået en reduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 20% i forhold til Kyotoprotokollens referenceår, efter følgende fordeling: Medlemsstat Fordeling af de 2% Bulgarien 15% Den Tjekkiske Republik 4% Estland 6% Ungarn 5% Letland 4% Litauen 7% Polen 27% Rumænien 29% Slovakiet 3% 1 Se også punkt 2, fjerde afsnit /08 4 BILAG I DQPG DA

5 5) Korrektion af det lineære forløb for de medlemsstater, der har tilladelse til at øge deres emissioner (beslutningen om byrdefordeling) De medlemsstater, der har tilladelse til at øge deres drivhusgasemissioner i perioden , vil ikke være bundet af forpligtelsen til at begrænse emissionsmængden i 2013 til den årlige gennemsnitlige emissionsmængde i perioden Emissionerne fra disse medlemsstater vil i 2013 imidlertid under alle omstændigheder være mindre end eller af samme størrelsesorden som resultatet for dette år, hvis de forøges lineært fra ) Finansiering af innovative teknologier til opsamling og lagring af CO2 og af vedvarende energikilder Omfanget af de disponible kvoter til finansiering heraf er på 300 millioner inden for rammerne af en ligelig geografisk fordeling af demonstrationsprojekterne. Ingen projekter kan via denne ordning modtage støtte, der overstiger 15% af det samlede antal disponible kvoter til dette formål. 7) Mekanismen for bæredygtig udvikling og mekanismen til fælles gennemførelse (beslutningen om byrdefordeling) Loftet over de tilladte kreditter pr. medlemsstat fastsættes til 3% af de emissioner, der blev verificeret i De medlemsstater, der har et reduktionsmål for deres emissioner eller en forhøjelse på højst 5% i medfør af beslutningen om byrdefordeling, kan imidlertid anvende yderligere kreditter på 1% af deres verificerede emissioner i 2005 til projekter i de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, hvis de overholder en af følgende tre betingelser: samlede omkostninger over eller lig med 0,70% af BNP ifølge Kommissionens konsekvensanalyse 17215/08 5 BILAG I DQPG DA

6 meromkostninger på mindst 0,1% af BNP mellem det reduktionsmål, der rent faktisk er valgt for den pågældende medlemsstat, og omkostningseffektivitetsscenariet en transportandel på over 50% i de samlede emissioner, der er omfattet af beslutningen om byrdefordeling et mål for vedvarende energi på over 30%. De berørte medlemsstater er: Østrig, Finland, Danmark, Italien, Spanien, Belgien, Luxembourg, Portugal, Irland, Slovenien, Cypern og Sverige. 8) Frivillig forhåndstildeling af en del af provenuet fra auktionering Det Europæiske Råd vedtager følgende erklæring: "Det Europæiske Rådet understreger, at det er af afgørende betydning at nå det strategiske mål om at begrænse den globale gennemsnitlige temperaturstigning til højst 2 C over det førindustrielle niveau. Det understreger behovet for en beslutsom og omgående indsats, så udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne kan blive tacklet effektivt. En international kollektiv indsats bliver af afgørende betydning for et reelt, effektivt og passende svar af den størrelsesorden, der er nødvendig for at klare udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne. I den forbindelse er enighed om energi- og klimaændringspakken et vigtigt bidrag til at sikre fremtiden for vores planet og styrke Europas førende rolle i bekæmpelsen af klimaændringer. EU's energi- og klimaændringspakke vil bidrage til EU's bestræbelser på at skaffe finansielle midler til aktioner med henblik på at imødegå og tilpasse sig klimaændringerne, bl.a. gennem CO2 -markedet inden for rammerne af en mere omfattende international aftale /08 6 BILAG I DQPG DA

7 Det Europæiske Råd erindrer om, at medlemsstaterne i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige og budgetmæssige krav vil afgøre, hvordan provenuet fra auktionering af kvoter inden for EU's emissionshandelsordning skal anvendes. Det noterer sig deres vilje til at anvende mindst halvdelen af dette beløb til aktioner til begrænsning af drivhusgasemissionerne og imødegåelse af og tilpasning til klimaændringerne og til foranstaltninger til bekæmpelse af afskovning og udvikling af vedvarende energi, energieffektivitet samt andre teknologier, der bidrager til en overgang til sikker og bæredygtig lav-co2-økonomi, herunder gennem kapacitetsopbygning, teknologioverførsel, forskning og udvikling. I forbindelse med en international aftale om klimaændringer i København i 2009 og for dem, der ønsker det, vil en del af dette beløb blive anvendt til at muliggøre og finansiere aktioner med henblik på at imødegå og tilpasse sig klimaændringerne i de udviklingslande, der måtte have ratificeret denne aftale, navnlig i de mindst udviklede lande. Der vil blive truffet yderligere foranstaltninger i den retning på Det Europæiske Råds forårsmøde i 2009." 9) Rapport fra Kommissionen om en valgmulighed i forbindelse med auktionering Kommissionen forelægger medio 2009 en rapport om de praktiske muligheder for, at en medlemsstat under overholdelse af grundprincipperne i direktivet om emissionshandelsordningen kan vælge at tildele mindre end den maksimale procentsats, der er fastsat i direktivets artikel 10a, stk. 7, første afsnit, og stk ) Andre spørgsmål Beregningsgrundlag for fordeling af emissionsrettigheder Tildelingen pr. medlemsstat vil være baseret på den højeste af følgende værdier: året 2005 eller gennemsnittet for årene /08 7 BILAG I DQPG DA

8 Tilladelse til at overskride overførselssatsen ved ekstreme vejrforhold (beslutningen om byrdefordeling) Medlemsstaterne har tilladelse til at overskride deres årlige emissionsloft med højst 5%. En medlemsstat vil dog i 2013 og 2014 kunne anmode Kommissionen om en forhøjelse af denne overførselssats, hvis der på grund af ekstreme vejrforhold sker en væsentlig forøgelse af dens drivhusgasemissioner. Kommissionen skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal tillades en sådan fravigelse, på grundlag af de oplysninger, medlemsstaten fremlægger. - Anvendelse af specifikke kreditter fra projekttyper (direktivet om emissionshandelsordningen) Artikel 11a, stk. 8, i direktivet om emissionshandelsordningen affattes således: "Fra den 1. januar 2013 kan der anvendes foranstaltninger til begrænsning af anvendelsen af specifikke kreditter fra projekttyper. Disse foranstaltninger skal også fastsætte den dato, fra hvilken anvendelsen af de i stk. 1-4 omhandlede kreditter skal være i overensstemmelse med foranstaltningerne. Denne dato skal tidligst ligge seks måneder efter vedtagelsen af foranstaltningerne eller senest tre år efter deres vedtagelse. Disse foranstaltninger, der tager sigte på at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3. Kommissionen overvejer at forelægge udvalget et udkast til sådanne foranstaltninger, når en medlemsstat anmoder om det." 17215/08 8 BILAG I DQPG DA

9 Lukning af Ignalinakraftværket I overensstemmelse med traktaten om Litauens tiltrædelse af Den Europæiske Union skal Ignalinakraftværket lukkes ved udgangen af Hvis det viser sig, at lukningen medfører en meget betydelig forøgelse af emissionerne, vil Litauen kunne tildeles yderligere emissionsrettigheder, der tages fra reserven til nytilkomne. Disse yderligere rettigheder skal svare til forskellen mellem på den ene side de verificerede emissioner i og på den anden side summen af de gratiskvoter, der er tildelt anlæggene til elproduktion i Litauen, og 3/8 (tre ottendedele) af auktionsrettighederne for denne periode. Hvis tildelingen overskrider de verificerede emissioner i , vil den overskydende værdi blive fratrukket. Kommissionen fremsætter i øvrigt følgende erklæring: "Kommissionen vil overvåge situationen, navnlig i lyset af graden af sammenkobling på det baltiske energimarked, og vil aflægge rapport inden udgangen af 2015." Letland kan i betragtning af sin store elimport fra Litauen også blive omfattet af yderligere rettigheder i det rette forhold. Energisikkerhed Kommissionen vil i sin konsekvensanalyse af forhandlingerne om en international aftale om klimaændringer tage hensyn til den virkning, CO2-lækagerne har på medlemsstaternes energisikkerhed, navnlig hvor elsamkøringsforbindelserne til resten af Den Europæiske Union er utilstrækkelige, og når der findes elsamkøringsforbindelser med tredjelande. Kommissionen kan træffe passende foranstaltninger i den forbindelse /08 9 BILAG I DQPG DA

10 BILAG II - CO2-lækage - artikel 10a (direktivet om emissionshandelsordningen) 7. Omfanget af gratiskvoter i medfør af denne artikels stk. 3-6 vil i 2013 være på 80% af den mængde, der er fastlagt i henhold til foranstaltningerne i stk. 1, og gratiskvoten skal derefter nedsættes hvert år [med lige store værdier], indtil der i 2020 opnås en gratiskvote på 30%, dog med forbehold af artikel 10b. 8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 tildeles anlæg i sektorer eller delsektorer, der er udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, i medfør af artikel 10a, stk. 1, gratiskvoter på 100% af den mængde, der er fastlagt i henhold til stk Tildelingen af kvoterne i første afsnit gælder med forbehold af foranstaltningerne i artikel 10b. 9. Senest den 31. december 2009 og hvert 5. år derefter fastlægger Kommissionen efter drøftelse i Det Europæiske Råd de sektorer eller delsektorer, der er omhandlet i stk. 8, på grundlag af kriterierne i stk. 9a, 9b, 9c og 9d. Kommissionen kan hvert år på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat tilføje en sektor eller en delsektor til den liste, der er nævnt i stk. 8, hvis det i en analyserapport kan godtgøres, at denne sektor eller delsektor opfylder nedenstående kriterier, og efter en ændring, der har en væsentlig indvirkning på sektorens aktiviteter. Med henblik på gennemførelsen af denne artikel hører Kommissionen medlemsstaterne, de berørte sektorer eller delsektorer og andre relevante interessenter. Disse foranstaltninger, der tager sigte på at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk /08 10 BILAG II DQPG DA

11 9a. For at fastlægge de sektorer eller delsektorer, der er omhandlet i stk. 8, vurderer Kommissionen på fællesskabsplan, i hvilket omfang det er muligt for den pågældende sektor eller delsektor på det relevante niveau at overføre de direkte omkostninger i forbindelse med de krævede kvoter og de indirekte omkostninger som følge af højere elpriser efter gennemførelsen af dette direktiv på produktpriserne uden væsentligt tab af markedsandele til mindre CO2-effektive anlæg uden for Fællesskabet. Disse vurderinger vil blive baseret på en gennemsnitlig CO2-pris ifølge Kommissionens konsekvensanalyse samt data for handel, produktion og værditilvækst fra de seneste tre år for hver sektor eller delsektor, hvor de foreligger. 9b. En sektor eller en delsektor anses for at være udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, hvis: a) de samlede direkte og indirekte supplerende omkostninger som følge af gennemførelsen af dette direktiv vil medføre en betydelig forøgelse af produktionsomkostningerne beregnet som mindst 5% af bruttoværditilvæksten, og b) handelsintensiteten med tredjelande defineret som ratioen mellem den samlede værdi af eksporten til tredjelande + værdien af importen fra tredjelande og Fællesskabets samlede markedsstørrelse (årlig omsætning plus den samlede import) er på over 10%. Uanset bestemmelserne i første afsnit anses en sektor eller en delsektor også for at være udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage: hvis de samlede direkte og indirekte supplerende omkostninger som følge af gennemførelsen af dette direktiv vil medføre en betydelig forøgelse af produktionsomkostningerne beregnet som mindst 30% af bruttoværditilvæksten, eller hvis handelsintensiteten med tredjelande defineret som ratioen mellem den samlede værdi af eksporten til tredjelande + værdien af importen fra tredjelande og Fællesskabets samlede markedsstørrelse (årlig omsætning plus den samlede import) er på over 30% /08 11 BILAG II DQPG DA

12 9c. Listen over sektorer eller delsektorer, som er udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, kan suppleres efter afslutningen af en kvalitativ vurdering, hvor der, når de relevante data foreligger, er taget hensyn til følgende kriterier: i hvilket omfang individuelle anlæg i den pågældende sektor og/eller delsektor kan reducere emissionsniveauet eller elforbruget, eventuelt under hensyn til den stigning i produktionsomkostningerne, som de tilhørende investeringer kan medføre, f.eks. på grundlag af de mest effektive teknikker markedskarakteristika (nuværende og projekterede), herunder når handelseksponeringen eller stigningen i de direkte og indirekte omkostninger ligger tæt på en af de tærskler, der er nævnt i stk. 9b, andet afsnit fortjenstmargenerne som potentiel indikator for langsigtede investerings- og/eller udflytningsafgørelser. 9d. Listen over sektorer eller delsektorer, som er udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, fastlægges når de relevante data foreligger, under hensyntagen til, i hvilket omfang tredjelande, der står for en afgørende del af verdensproduktionen af produkter i sektorer, der anses for at indebære en risiko for CO2-lækage, har afgivet fast tilsagn om at reducere drivhusgasemissionerne i de relevante sektorer inden for samme tidsramme som og i et omfang, der svarer til EU's, og i hvilket omfang kulstofeffektiviteten af anlæg i disse lande kan sammenlignes med den, der er gældende i EU /08 12 BILAG II DQPG DA

13 BILAG III Forslag til revisionsklausul omfordelingseffekt CO2-lækager artikel 10, stk. 2 (direktivet om emissionshandelsordningen) Følgende afsnit indsættes: Kommissionen vil senest den 31. marts 2011 vurdere, om de trufne beslutninger om andelen af gratiskvoter, som sektorer og delsektorer modtager i medfør af artikel 10b, herunder virkningen af at fastsætte forhåndsbenchmarks i medfør af artikel 10a, stk. 1, litra a), i væsentlig grad kan forventes at påvirke mængden af kvoter, der skal auktioneres af medlemsstaterne i medfør af artikel 10, stk. 2, litra b), sammenlignet med et scenario med fuldstændig auktionering for alle sektorer i Den forelægger om nødvendigt passende forslag for Europa-Parlamentet og Rådet under hensyntagen til forslagenes mulige fordelingseffekter /08 13 BILAG III DQPG DA

14 BILAG IV- Undtagelser i energisektoren artikel 10c (direktivet om emissionshandelsordningen) Artikel 10c: Mulighed for overgangsmæssig gratistildeling til modernisering af elproduktion 1. Som en undtagelse fra artikel 10a, stk. 1-4, kan medlemsstaterne foretage en overgangsmæssig gratistildeling til anlæg, der er i drift pr. 31. december 2008, eller til anlæg, for hvilke investeringsprocessen fysisk er indledt senest samme dato, til elproduktion, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: det nationale elnet var i 2007 hverken direkte eller indirekte forbundet med det netværk af sammenkoblede net, der drives af Unionen for Koordinering af Transport af Elektricitet (UCTE) eller hvis det nationale elnet i 2007 kun direkte eller indirekte var forbundet med det netværk, der drives af Unionen for Koordinering af Transport af Elektricitet (UCTE), gennem en enkelt forbindelse med en kapacitet på under 400 MW eller hvis over 30% af elektriciteten i 2006 blev produceret ved hjælp af et enkelt fast fossilt brændsel, og hvis bruttonationalproduktet pr. indbygger i 2006 til markedspriser ikke oversteg 50% af bruttonationalproduktet pr. indbygger i EU. Den berørte medlemsstat forelægger Kommissionen en national plan, som omhandler investeringer i retrofitting og opgradering af infrastrukturen og rene teknologier, og som fastsætter en spredning af dens energimix og forsyningskilder til et beløb, der så vidt muligt mindst svarer til markedsværdien af gratistildelingen for så vidt angår de planlagte investeringer, samtidig med at den tager hensyn til nødvendigheden af i så vid udstrækning som muligt at begrænse de direkte forbundne prisstigninger. Den forelægger hvert år Kommissionen en rapport om de investeringer, der er foretaget i opgradering af infrastrukturen og rene teknologier. Investeringer, der er foretaget efter dette direktivs ikrafttræden, kan medregnes til dette formål /08 14 BILAG IV DQPG DA

15 2. Overgangsmæssige gratistildelinger fratrækkes andelen af kvoter, som den pågældende medlemsstat ellers ville auktionere i medfør af artikel 10, stk. 2. I 2013 må den samlede overgangsmæssige gratistildeling ikke overstige 70% af de årlige gennemsnitlige verificerede emissioner i fra sådanne producenter for en mængde svarende til det nationale bruttoforbrug i henhold til de verificerede emissioner i i de berørte medlemsstater og skal derefter sænkes gradvist, indtil der ikke er nogen gratistildeling i For de medlemsstater, der ikke deltog i fællesskabsordningen i 2005, beregnes de relevante emissioner på grundlag af deres verificerede emissioner under fællesskabsordningen i De berørte medlemsstater kan fastsætte, at de kvoter, der tildeles i medfør af denne artikel, kun må anvendes af det berørte anlægs operatør til videregivelse af kvoter i medfør af artikel 12, stk. 3, for så vidt angår emissioner fra samme anlæg i det år, for hvilket kvoterne blev tildelt. 3. Kvoter til operatører skal være baseret på kvoten i henhold til de verificerede emissioner i eller et på forhånd fastsat effektivitetsbenchmark baseret på det vægtede gennemsnit af emissionsniveauer for drivhusgaseffektiv elproduktion, der er omfattet af fællesskabsordningen for anlæg, som anvender forskelligt brændsel. Vægtene kan afspejle andelene af de forskellige former for brændsel i elproduktion i de berørte medlemsstater. Kommissionen skal i overensstemmelse med proceduren i artikel [23, stk. 2,] yde vejledning for at sikre, at kvotemetoden undgår utilbørlig konkurrenceforvridning og minimerer de negative følger for incitamenterne til at formindske emissionerne. 4. Enhver medlemsstat, der anvender denne artikel, skal kræve, at begunstigede elproducenter og netoperatører aflægger rapport hver 12. måned om gennemførelsen af de investeringer, de har foretaget i henhold til den nationale plan, og skal aflægge rapport herom til Kommissionen og offentliggøre disse rapporter /08 15 BILAG IV DQPG DA

16 5. Enhver medlemsstat, der agter at tildele kvoter på grundlag af denne artikel, skal senest den 30. september 2011 forelægge Kommissionen en ansøgning med den foreslåede kvotemetode og individuelle kvoter. En ansøgning skal indeholde: a) bevis på, at medlemsstaten er omfattet af mindst en af kategorierne i stk. 1 b) en fortegnelse over de anlæg, som omfattes af ansøgningen, og omfanget af kvoter, der skal tildeles hvert anlæg i overensstemmelse med stk. 3, og Kommissionens vejledning c) den nationale plan, der er omhandlet i stk. 1, andet led d) bestemmelserne om overvågning og håndhævelse for så vidt angår de planlagte investeringer i henhold til den nationale plan e) information, der viser, at kvoterne ikke skaber utilbørlig konkurrenceforvridning. 6. Kommissionen vurderer ansøgningen under hensyntagen til elementerne i stk. 5 og kan afslå ansøgningen inden seks måneder efter modtagelsen af den relevante information. 7. To år inden udløbet af den periode, hvori en medlemsstat kan tildele overgangsmæssige gratiskvoter til anlæg, der er i drift pr. 31. december 2008, til elproduktion, skal Kommissionen vurdere de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af den nationale handlingsplan. Hvis Kommissionen efter anmodning fra den berørte medlemsstat vurderer, at der er behov for en eventuel forlængelse af den periode, kan den forelægge Europa-Parlamentet og Rådet passende forslag, herunder de betingelser, der vil skulle opfyldes for, at perioden kan forlænges /08 16 BILAG IV DQPG DA

17 BILAG V - direktivet om emissionshandelsordningen Erklæring fra Kommissionen ad artikel 10, stk. 3 Mellem 2013 og 2016 kan medlemsstaterne desuden anvende provenuet fra auktionering af kvoter til at støtte bygning af højeffektive kraftværker, herunder kraftværker baseret på vedvarende energi, der er CCS-klare. For nye anlæg, der overskrider energieffektiviteten for kraftværker i henhold til bilag 1 til Kommissionens beslutning af 21. december 2006 (2007/74/EF) 1, kan medlemsstaterne støtte op til 15% af de samlede investeringsomkostninger i forbindelse med et nyt anlæg, der er CCS-klart. 1 Kommissionens beslutning af 21. december 2006 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF (meddelt under nummer K(2006) 6817) /08 17 BILAG V DQPG DA

18 BILAG VI - direktivet om vedvarende energi Erklæring fra Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af direktivet om vedvarende energi "Kommissionen erkender, at nogle medlemsstater allerede i 2005 havde opnået en høj andel af vedvarende energi på nationalt plan. Ved udarbejdelsen af de rapporter, der er omhandlet i artikel 20, stk. 6, litra d), stk. 7 og 8, vil Kommissionen som led i sin vurdering af det bedste cost-benefitgrundlag tage passende hensyn til marginalomkostningerne i forbindelse med en forøgelse af andelen af vedvarende energi og om nødvendigt indsætte passende løsninger også for disse medlemsstater i eventuelle forslag, den fremsætter i overensstemmelse med ovennævnte artikel i direktivet." 17215/08 18 BILAG VI DQPG DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 7.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 240/27 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 5. september 2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt BILAG 1 Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer Den 12.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2012 (03.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0172 (COD) 13917/12 ADD 1 REV 3 CODEC 2167 ENER 378 ENV 712 TRANS 300 ECOFIN 783 RECH 341 OC

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. oktober 2014 (OR. en) SN 79/14 NOTE Vedr.: Det Europæiske Råd (den 23.-24. oktober 2014) Konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken I. 2030-RAMME FOR

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen 4.9.2013 A7-0279/181 181 Artikel 2 nr. 2 litra c nr. ii Direktiv 2009/28/EF Artikel 3 stk. 4 afsnit 2 litra d d) Ved beregningen af biobrændstoffer i tælleren må andelen af energi fra biobrændstoffer,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. januar 2008 Europa-Kommissionens klima- og energipolitiske udspil

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2010 SEK(2010) 851 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE Ledsagedokument til forslag til Rådets forordning om statsstøtte

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere