Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 11-12/12-08 Bilag 7 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. december 2008 (OR. en) 17215/08 LIMITE POLGEN 142 ENER 472 ENV 1010 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Energi og klimaændringer Elementer i det endelige kompromis Hermed følger til delegationerne elementerne i det endelige kompromis vedrørende energi- og klimapakken som vedtaget på Det Europæiske Råds møde den december 2008 (jf. dok /08), hvortil der henvises i punkt 20 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd /08 1 DQPG DA

2 ENERGI/KLIMAÆNDRINGER BILAG I ELEMENTER I DET ENDELIGE KOMPROMIS Resultatet af de seneste ugers intensive drøftelser fremgår af de konsoliderede dokumenter 16723/08, 16736/08, 16958/08 og 17086/08. Det suppleres af følgende elementer: 1) Industrisektorer, der ikke er udsat for risiko for CO2-lækage Auktioneringsprocenten skal op på 70 i 2020 med henblik på at nå op på 100% i 2027, idet udgangsniveauet i 2013 er fastsat til 20%. 2) Industrisektorer, der er udsat for risiko for CO2-lækage En sektor eller en delsektor betragtes som udsat for betydelig risiko for CO2-lækage, hvis summen af de yderligere direkte og indirekte omkostninger som følge af gennemførelsen af direktivet medfører en stigning i produktionsomkostningerne på over 5% af dens bruttoværditilvækst, og hvis den samlede værdi af dens eksport og import divideret med den samlede værdi af dens omsætning og dens import overstiger 10% /08 2 BILAG I DQPG DA

3 Uanset dette betragtes en sektor eller en delsektor ligeledes som udsat for betydelig risiko for CO2- lækage, hvis summen af de yderligere direkte og indirekte omkostninger som følge af gennemførelsen af direktivet medfører en stigning i produktionsomkostningerne på over 30% af dens bruttoværditilvækst, eller hvis den samlede værdi af dens eksport og import divideret med den samlede værdi af dens omsætning og dens import overstiger 30%. Metoden til evaluering af udsættelsen for en betydelig risiko for CO2-lækage vil blive baseret på et niveau for adskillelse af de tilsvarende sektorer eller undersektorer, som udgangspunkt på niveau 3 (NACE-kode 3) eller i givet fald, og når de relevante data foreligger, på niveau 4 (NACE-kode 4). Anlæg i de sektorer eller delsektorer, der er udsat for betydelig risiko for CO2-lækage, vil blive tildelt 100% gratiskvoter op til benchmarken for den bedste tilgængelige teknologi. Kommissionen vil analysere, hvordan fordelingen mellem medlemsstaterne af den kvotemængde, der skal auktioneres, påvirkes af tildelingen af yderligere gratiskvoter til de industrisektorer, der er udsat for betydelig risiko for CO2-lækage. Der gøres opmærksom på, at afgørelsen om tildeling af disse kvoter træffes på grundlag af et forslag fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, som ventes at foreligge i juni 2010 i lyset af resultatet af de internationale forhandlinger. Den vil i givet fald foreslå passende foranstaltninger, under særlig hensyntagen til eventuelle omfordelingseffekter. 3) Eventuelle undtagelser fra indførelsen af en auktioneringsprocent på 100 i 2013 i elsektoren Inden for rammerne af undtagelserne som fastsat i direktivets artikel 10c vil auktioneringsprocenten i 2013 være på mindst 30 og vil gradvis bevæge sig i retning af 100, som skal nås senest i Der er fastsat en revisionsklausul til to år inden udløbet af hver enkelt undtagelse /08 3 BILAG I DQPG DA

4 4) Kvotefordeling 1 Den samlede kvotemængde i perioden , som medlemsstaterne skal auktionere, fordeler sig således: 88% af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles mellem medlemsstaterne i form af andele, som for hver medlemsstat er lig med dens andel af de verificerede emissioner under fællesskabsordningen i % af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles mellem visse medlemsstater for at skabe solidaritet og vækst i Fællesskabet. Herved øges den kvotemængde, som de pågældende medlemsstater auktionerer i medfør af ovenstående led, med de procentsatser, der er anført i bilag IIa i forslaget til direktiv om emissionshandelsordningen 2% af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles mellem de medlemsstater, der i 2005 har nået en reduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 20% i forhold til Kyotoprotokollens referenceår, efter følgende fordeling: Medlemsstat Fordeling af de 2% Bulgarien 15% Den Tjekkiske Republik 4% Estland 6% Ungarn 5% Letland 4% Litauen 7% Polen 27% Rumænien 29% Slovakiet 3% 1 Se også punkt 2, fjerde afsnit /08 4 BILAG I DQPG DA

5 5) Korrektion af det lineære forløb for de medlemsstater, der har tilladelse til at øge deres emissioner (beslutningen om byrdefordeling) De medlemsstater, der har tilladelse til at øge deres drivhusgasemissioner i perioden , vil ikke være bundet af forpligtelsen til at begrænse emissionsmængden i 2013 til den årlige gennemsnitlige emissionsmængde i perioden Emissionerne fra disse medlemsstater vil i 2013 imidlertid under alle omstændigheder være mindre end eller af samme størrelsesorden som resultatet for dette år, hvis de forøges lineært fra ) Finansiering af innovative teknologier til opsamling og lagring af CO2 og af vedvarende energikilder Omfanget af de disponible kvoter til finansiering heraf er på 300 millioner inden for rammerne af en ligelig geografisk fordeling af demonstrationsprojekterne. Ingen projekter kan via denne ordning modtage støtte, der overstiger 15% af det samlede antal disponible kvoter til dette formål. 7) Mekanismen for bæredygtig udvikling og mekanismen til fælles gennemførelse (beslutningen om byrdefordeling) Loftet over de tilladte kreditter pr. medlemsstat fastsættes til 3% af de emissioner, der blev verificeret i De medlemsstater, der har et reduktionsmål for deres emissioner eller en forhøjelse på højst 5% i medfør af beslutningen om byrdefordeling, kan imidlertid anvende yderligere kreditter på 1% af deres verificerede emissioner i 2005 til projekter i de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, hvis de overholder en af følgende tre betingelser: samlede omkostninger over eller lig med 0,70% af BNP ifølge Kommissionens konsekvensanalyse 17215/08 5 BILAG I DQPG DA

6 meromkostninger på mindst 0,1% af BNP mellem det reduktionsmål, der rent faktisk er valgt for den pågældende medlemsstat, og omkostningseffektivitetsscenariet en transportandel på over 50% i de samlede emissioner, der er omfattet af beslutningen om byrdefordeling et mål for vedvarende energi på over 30%. De berørte medlemsstater er: Østrig, Finland, Danmark, Italien, Spanien, Belgien, Luxembourg, Portugal, Irland, Slovenien, Cypern og Sverige. 8) Frivillig forhåndstildeling af en del af provenuet fra auktionering Det Europæiske Råd vedtager følgende erklæring: "Det Europæiske Rådet understreger, at det er af afgørende betydning at nå det strategiske mål om at begrænse den globale gennemsnitlige temperaturstigning til højst 2 C over det førindustrielle niveau. Det understreger behovet for en beslutsom og omgående indsats, så udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne kan blive tacklet effektivt. En international kollektiv indsats bliver af afgørende betydning for et reelt, effektivt og passende svar af den størrelsesorden, der er nødvendig for at klare udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne. I den forbindelse er enighed om energi- og klimaændringspakken et vigtigt bidrag til at sikre fremtiden for vores planet og styrke Europas førende rolle i bekæmpelsen af klimaændringer. EU's energi- og klimaændringspakke vil bidrage til EU's bestræbelser på at skaffe finansielle midler til aktioner med henblik på at imødegå og tilpasse sig klimaændringerne, bl.a. gennem CO2 -markedet inden for rammerne af en mere omfattende international aftale /08 6 BILAG I DQPG DA

7 Det Europæiske Råd erindrer om, at medlemsstaterne i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige og budgetmæssige krav vil afgøre, hvordan provenuet fra auktionering af kvoter inden for EU's emissionshandelsordning skal anvendes. Det noterer sig deres vilje til at anvende mindst halvdelen af dette beløb til aktioner til begrænsning af drivhusgasemissionerne og imødegåelse af og tilpasning til klimaændringerne og til foranstaltninger til bekæmpelse af afskovning og udvikling af vedvarende energi, energieffektivitet samt andre teknologier, der bidrager til en overgang til sikker og bæredygtig lav-co2-økonomi, herunder gennem kapacitetsopbygning, teknologioverførsel, forskning og udvikling. I forbindelse med en international aftale om klimaændringer i København i 2009 og for dem, der ønsker det, vil en del af dette beløb blive anvendt til at muliggøre og finansiere aktioner med henblik på at imødegå og tilpasse sig klimaændringerne i de udviklingslande, der måtte have ratificeret denne aftale, navnlig i de mindst udviklede lande. Der vil blive truffet yderligere foranstaltninger i den retning på Det Europæiske Råds forårsmøde i 2009." 9) Rapport fra Kommissionen om en valgmulighed i forbindelse med auktionering Kommissionen forelægger medio 2009 en rapport om de praktiske muligheder for, at en medlemsstat under overholdelse af grundprincipperne i direktivet om emissionshandelsordningen kan vælge at tildele mindre end den maksimale procentsats, der er fastsat i direktivets artikel 10a, stk. 7, første afsnit, og stk ) Andre spørgsmål Beregningsgrundlag for fordeling af emissionsrettigheder Tildelingen pr. medlemsstat vil være baseret på den højeste af følgende værdier: året 2005 eller gennemsnittet for årene /08 7 BILAG I DQPG DA

8 Tilladelse til at overskride overførselssatsen ved ekstreme vejrforhold (beslutningen om byrdefordeling) Medlemsstaterne har tilladelse til at overskride deres årlige emissionsloft med højst 5%. En medlemsstat vil dog i 2013 og 2014 kunne anmode Kommissionen om en forhøjelse af denne overførselssats, hvis der på grund af ekstreme vejrforhold sker en væsentlig forøgelse af dens drivhusgasemissioner. Kommissionen skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal tillades en sådan fravigelse, på grundlag af de oplysninger, medlemsstaten fremlægger. - Anvendelse af specifikke kreditter fra projekttyper (direktivet om emissionshandelsordningen) Artikel 11a, stk. 8, i direktivet om emissionshandelsordningen affattes således: "Fra den 1. januar 2013 kan der anvendes foranstaltninger til begrænsning af anvendelsen af specifikke kreditter fra projekttyper. Disse foranstaltninger skal også fastsætte den dato, fra hvilken anvendelsen af de i stk. 1-4 omhandlede kreditter skal være i overensstemmelse med foranstaltningerne. Denne dato skal tidligst ligge seks måneder efter vedtagelsen af foranstaltningerne eller senest tre år efter deres vedtagelse. Disse foranstaltninger, der tager sigte på at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk. 3. Kommissionen overvejer at forelægge udvalget et udkast til sådanne foranstaltninger, når en medlemsstat anmoder om det." 17215/08 8 BILAG I DQPG DA

9 Lukning af Ignalinakraftværket I overensstemmelse med traktaten om Litauens tiltrædelse af Den Europæiske Union skal Ignalinakraftværket lukkes ved udgangen af Hvis det viser sig, at lukningen medfører en meget betydelig forøgelse af emissionerne, vil Litauen kunne tildeles yderligere emissionsrettigheder, der tages fra reserven til nytilkomne. Disse yderligere rettigheder skal svare til forskellen mellem på den ene side de verificerede emissioner i og på den anden side summen af de gratiskvoter, der er tildelt anlæggene til elproduktion i Litauen, og 3/8 (tre ottendedele) af auktionsrettighederne for denne periode. Hvis tildelingen overskrider de verificerede emissioner i , vil den overskydende værdi blive fratrukket. Kommissionen fremsætter i øvrigt følgende erklæring: "Kommissionen vil overvåge situationen, navnlig i lyset af graden af sammenkobling på det baltiske energimarked, og vil aflægge rapport inden udgangen af 2015." Letland kan i betragtning af sin store elimport fra Litauen også blive omfattet af yderligere rettigheder i det rette forhold. Energisikkerhed Kommissionen vil i sin konsekvensanalyse af forhandlingerne om en international aftale om klimaændringer tage hensyn til den virkning, CO2-lækagerne har på medlemsstaternes energisikkerhed, navnlig hvor elsamkøringsforbindelserne til resten af Den Europæiske Union er utilstrækkelige, og når der findes elsamkøringsforbindelser med tredjelande. Kommissionen kan træffe passende foranstaltninger i den forbindelse /08 9 BILAG I DQPG DA

10 BILAG II - CO2-lækage - artikel 10a (direktivet om emissionshandelsordningen) 7. Omfanget af gratiskvoter i medfør af denne artikels stk. 3-6 vil i 2013 være på 80% af den mængde, der er fastlagt i henhold til foranstaltningerne i stk. 1, og gratiskvoten skal derefter nedsættes hvert år [med lige store værdier], indtil der i 2020 opnås en gratiskvote på 30%, dog med forbehold af artikel 10b. 8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020 tildeles anlæg i sektorer eller delsektorer, der er udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, i medfør af artikel 10a, stk. 1, gratiskvoter på 100% af den mængde, der er fastlagt i henhold til stk Tildelingen af kvoterne i første afsnit gælder med forbehold af foranstaltningerne i artikel 10b. 9. Senest den 31. december 2009 og hvert 5. år derefter fastlægger Kommissionen efter drøftelse i Det Europæiske Råd de sektorer eller delsektorer, der er omhandlet i stk. 8, på grundlag af kriterierne i stk. 9a, 9b, 9c og 9d. Kommissionen kan hvert år på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat tilføje en sektor eller en delsektor til den liste, der er nævnt i stk. 8, hvis det i en analyserapport kan godtgøres, at denne sektor eller delsektor opfylder nedenstående kriterier, og efter en ændring, der har en væsentlig indvirkning på sektorens aktiviteter. Med henblik på gennemførelsen af denne artikel hører Kommissionen medlemsstaterne, de berørte sektorer eller delsektorer og andre relevante interessenter. Disse foranstaltninger, der tager sigte på at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 23, stk /08 10 BILAG II DQPG DA

11 9a. For at fastlægge de sektorer eller delsektorer, der er omhandlet i stk. 8, vurderer Kommissionen på fællesskabsplan, i hvilket omfang det er muligt for den pågældende sektor eller delsektor på det relevante niveau at overføre de direkte omkostninger i forbindelse med de krævede kvoter og de indirekte omkostninger som følge af højere elpriser efter gennemførelsen af dette direktiv på produktpriserne uden væsentligt tab af markedsandele til mindre CO2-effektive anlæg uden for Fællesskabet. Disse vurderinger vil blive baseret på en gennemsnitlig CO2-pris ifølge Kommissionens konsekvensanalyse samt data for handel, produktion og værditilvækst fra de seneste tre år for hver sektor eller delsektor, hvor de foreligger. 9b. En sektor eller en delsektor anses for at være udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, hvis: a) de samlede direkte og indirekte supplerende omkostninger som følge af gennemførelsen af dette direktiv vil medføre en betydelig forøgelse af produktionsomkostningerne beregnet som mindst 5% af bruttoværditilvæksten, og b) handelsintensiteten med tredjelande defineret som ratioen mellem den samlede værdi af eksporten til tredjelande + værdien af importen fra tredjelande og Fællesskabets samlede markedsstørrelse (årlig omsætning plus den samlede import) er på over 10%. Uanset bestemmelserne i første afsnit anses en sektor eller en delsektor også for at være udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage: hvis de samlede direkte og indirekte supplerende omkostninger som følge af gennemførelsen af dette direktiv vil medføre en betydelig forøgelse af produktionsomkostningerne beregnet som mindst 30% af bruttoværditilvæksten, eller hvis handelsintensiteten med tredjelande defineret som ratioen mellem den samlede værdi af eksporten til tredjelande + værdien af importen fra tredjelande og Fællesskabets samlede markedsstørrelse (årlig omsætning plus den samlede import) er på over 30% /08 11 BILAG II DQPG DA

12 9c. Listen over sektorer eller delsektorer, som er udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, kan suppleres efter afslutningen af en kvalitativ vurdering, hvor der, når de relevante data foreligger, er taget hensyn til følgende kriterier: i hvilket omfang individuelle anlæg i den pågældende sektor og/eller delsektor kan reducere emissionsniveauet eller elforbruget, eventuelt under hensyn til den stigning i produktionsomkostningerne, som de tilhørende investeringer kan medføre, f.eks. på grundlag af de mest effektive teknikker markedskarakteristika (nuværende og projekterede), herunder når handelseksponeringen eller stigningen i de direkte og indirekte omkostninger ligger tæt på en af de tærskler, der er nævnt i stk. 9b, andet afsnit fortjenstmargenerne som potentiel indikator for langsigtede investerings- og/eller udflytningsafgørelser. 9d. Listen over sektorer eller delsektorer, som er udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, fastlægges når de relevante data foreligger, under hensyntagen til, i hvilket omfang tredjelande, der står for en afgørende del af verdensproduktionen af produkter i sektorer, der anses for at indebære en risiko for CO2-lækage, har afgivet fast tilsagn om at reducere drivhusgasemissionerne i de relevante sektorer inden for samme tidsramme som og i et omfang, der svarer til EU's, og i hvilket omfang kulstofeffektiviteten af anlæg i disse lande kan sammenlignes med den, der er gældende i EU /08 12 BILAG II DQPG DA

13 BILAG III Forslag til revisionsklausul omfordelingseffekt CO2-lækager artikel 10, stk. 2 (direktivet om emissionshandelsordningen) Følgende afsnit indsættes: Kommissionen vil senest den 31. marts 2011 vurdere, om de trufne beslutninger om andelen af gratiskvoter, som sektorer og delsektorer modtager i medfør af artikel 10b, herunder virkningen af at fastsætte forhåndsbenchmarks i medfør af artikel 10a, stk. 1, litra a), i væsentlig grad kan forventes at påvirke mængden af kvoter, der skal auktioneres af medlemsstaterne i medfør af artikel 10, stk. 2, litra b), sammenlignet med et scenario med fuldstændig auktionering for alle sektorer i Den forelægger om nødvendigt passende forslag for Europa-Parlamentet og Rådet under hensyntagen til forslagenes mulige fordelingseffekter /08 13 BILAG III DQPG DA

14 BILAG IV- Undtagelser i energisektoren artikel 10c (direktivet om emissionshandelsordningen) Artikel 10c: Mulighed for overgangsmæssig gratistildeling til modernisering af elproduktion 1. Som en undtagelse fra artikel 10a, stk. 1-4, kan medlemsstaterne foretage en overgangsmæssig gratistildeling til anlæg, der er i drift pr. 31. december 2008, eller til anlæg, for hvilke investeringsprocessen fysisk er indledt senest samme dato, til elproduktion, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: det nationale elnet var i 2007 hverken direkte eller indirekte forbundet med det netværk af sammenkoblede net, der drives af Unionen for Koordinering af Transport af Elektricitet (UCTE) eller hvis det nationale elnet i 2007 kun direkte eller indirekte var forbundet med det netværk, der drives af Unionen for Koordinering af Transport af Elektricitet (UCTE), gennem en enkelt forbindelse med en kapacitet på under 400 MW eller hvis over 30% af elektriciteten i 2006 blev produceret ved hjælp af et enkelt fast fossilt brændsel, og hvis bruttonationalproduktet pr. indbygger i 2006 til markedspriser ikke oversteg 50% af bruttonationalproduktet pr. indbygger i EU. Den berørte medlemsstat forelægger Kommissionen en national plan, som omhandler investeringer i retrofitting og opgradering af infrastrukturen og rene teknologier, og som fastsætter en spredning af dens energimix og forsyningskilder til et beløb, der så vidt muligt mindst svarer til markedsværdien af gratistildelingen for så vidt angår de planlagte investeringer, samtidig med at den tager hensyn til nødvendigheden af i så vid udstrækning som muligt at begrænse de direkte forbundne prisstigninger. Den forelægger hvert år Kommissionen en rapport om de investeringer, der er foretaget i opgradering af infrastrukturen og rene teknologier. Investeringer, der er foretaget efter dette direktivs ikrafttræden, kan medregnes til dette formål /08 14 BILAG IV DQPG DA

15 2. Overgangsmæssige gratistildelinger fratrækkes andelen af kvoter, som den pågældende medlemsstat ellers ville auktionere i medfør af artikel 10, stk. 2. I 2013 må den samlede overgangsmæssige gratistildeling ikke overstige 70% af de årlige gennemsnitlige verificerede emissioner i fra sådanne producenter for en mængde svarende til det nationale bruttoforbrug i henhold til de verificerede emissioner i i de berørte medlemsstater og skal derefter sænkes gradvist, indtil der ikke er nogen gratistildeling i For de medlemsstater, der ikke deltog i fællesskabsordningen i 2005, beregnes de relevante emissioner på grundlag af deres verificerede emissioner under fællesskabsordningen i De berørte medlemsstater kan fastsætte, at de kvoter, der tildeles i medfør af denne artikel, kun må anvendes af det berørte anlægs operatør til videregivelse af kvoter i medfør af artikel 12, stk. 3, for så vidt angår emissioner fra samme anlæg i det år, for hvilket kvoterne blev tildelt. 3. Kvoter til operatører skal være baseret på kvoten i henhold til de verificerede emissioner i eller et på forhånd fastsat effektivitetsbenchmark baseret på det vægtede gennemsnit af emissionsniveauer for drivhusgaseffektiv elproduktion, der er omfattet af fællesskabsordningen for anlæg, som anvender forskelligt brændsel. Vægtene kan afspejle andelene af de forskellige former for brændsel i elproduktion i de berørte medlemsstater. Kommissionen skal i overensstemmelse med proceduren i artikel [23, stk. 2,] yde vejledning for at sikre, at kvotemetoden undgår utilbørlig konkurrenceforvridning og minimerer de negative følger for incitamenterne til at formindske emissionerne. 4. Enhver medlemsstat, der anvender denne artikel, skal kræve, at begunstigede elproducenter og netoperatører aflægger rapport hver 12. måned om gennemførelsen af de investeringer, de har foretaget i henhold til den nationale plan, og skal aflægge rapport herom til Kommissionen og offentliggøre disse rapporter /08 15 BILAG IV DQPG DA

16 5. Enhver medlemsstat, der agter at tildele kvoter på grundlag af denne artikel, skal senest den 30. september 2011 forelægge Kommissionen en ansøgning med den foreslåede kvotemetode og individuelle kvoter. En ansøgning skal indeholde: a) bevis på, at medlemsstaten er omfattet af mindst en af kategorierne i stk. 1 b) en fortegnelse over de anlæg, som omfattes af ansøgningen, og omfanget af kvoter, der skal tildeles hvert anlæg i overensstemmelse med stk. 3, og Kommissionens vejledning c) den nationale plan, der er omhandlet i stk. 1, andet led d) bestemmelserne om overvågning og håndhævelse for så vidt angår de planlagte investeringer i henhold til den nationale plan e) information, der viser, at kvoterne ikke skaber utilbørlig konkurrenceforvridning. 6. Kommissionen vurderer ansøgningen under hensyntagen til elementerne i stk. 5 og kan afslå ansøgningen inden seks måneder efter modtagelsen af den relevante information. 7. To år inden udløbet af den periode, hvori en medlemsstat kan tildele overgangsmæssige gratiskvoter til anlæg, der er i drift pr. 31. december 2008, til elproduktion, skal Kommissionen vurdere de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af den nationale handlingsplan. Hvis Kommissionen efter anmodning fra den berørte medlemsstat vurderer, at der er behov for en eventuel forlængelse af den periode, kan den forelægge Europa-Parlamentet og Rådet passende forslag, herunder de betingelser, der vil skulle opfyldes for, at perioden kan forlænges /08 16 BILAG IV DQPG DA

17 BILAG V - direktivet om emissionshandelsordningen Erklæring fra Kommissionen ad artikel 10, stk. 3 Mellem 2013 og 2016 kan medlemsstaterne desuden anvende provenuet fra auktionering af kvoter til at støtte bygning af højeffektive kraftværker, herunder kraftværker baseret på vedvarende energi, der er CCS-klare. For nye anlæg, der overskrider energieffektiviteten for kraftværker i henhold til bilag 1 til Kommissionens beslutning af 21. december 2006 (2007/74/EF) 1, kan medlemsstaterne støtte op til 15% af de samlede investeringsomkostninger i forbindelse med et nyt anlæg, der er CCS-klart. 1 Kommissionens beslutning af 21. december 2006 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF (meddelt under nummer K(2006) 6817) /08 17 BILAG V DQPG DA

18 BILAG VI - direktivet om vedvarende energi Erklæring fra Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af direktivet om vedvarende energi "Kommissionen erkender, at nogle medlemsstater allerede i 2005 havde opnået en høj andel af vedvarende energi på nationalt plan. Ved udarbejdelsen af de rapporter, der er omhandlet i artikel 20, stk. 6, litra d), stk. 7 og 8, vil Kommissionen som led i sin vurdering af det bedste cost-benefitgrundlag tage passende hensyn til marginalomkostningerne i forbindelse med en forøgelse af andelen af vedvarende energi og om nødvendigt indsætte passende løsninger også for disse medlemsstater i eventuelle forslag, den fremsætter i overensstemmelse med ovennævnte artikel i direktivet." 17215/08 18 BILAG VI DQPG DA

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 863 endelig BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant

Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant Klimaændringer er en af de alvorligste trusler mod frihed, menneskers

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALE OM OPRETTELSE AF ET PARTNERSKAB MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere