Øresund som Low Carbon Region. Klimamålsætningernes påvirkning af job og kompetencer i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øresund som Low Carbon Region. Klimamålsætningernes påvirkning af job og kompetencer i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne."

Transkript

1 Øresund som Low Carbon Region Klimamålsætningernes påvirkning af job og kompetencer i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne. 18 november 2010

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...i Forord...iii 1. Introduktion Formål og præsentation af analyse Læsevejledning Sammenfatning Kortlægning af job og kompetencer i dag Scenarie 1: De kommende ti år, som følge af den nuværende lovgivning Scenarie 2: Uafhængighed af fossile brændstoffer Perspektivering Low Carbon-økonomien som begreb Low Carbon-økonomien i dag i Øresundsregionen To fremtidsscenarier nuværende og strammere klimamål Begrebsmæssig afgrænsning Low Carbon-økonomien i dag Cleantech i dag Antallet af job i cleantechfeltet Uddannelsessammensætningen i cleantechfeltet i dag Cleantechjobbene fordelt på produktområder Beskrivelse af cleantechkompetencer Cleantechfeltets rekrutteringsproblemer i dag De CO2-udledende sektorers indsats i dag Fordelingen af de energi- og klimarelaterede job i de fire sektorer Beskrivelse af jobtyperne i de CO2-udledende sektorer Den grønne toning af jobbene i de fire sektorer i

4 4.2.4 Uddannelsen i de CO2-udledende sektorer Low Carbon-økonomiens efterspørgsel efter job og kompetencer i de kommende år Cleantech i de kommende år Prognose over cleantechjob i perioden Jobvæksten i cleantechfeltet opdelt på teknologi Klimascenariernes påvirkning af kompetencer i cleantechfeltet Cleantechfeltets rekrutteringsvanskeligheder i de kommende år Efteruddannelse inden for cleantech De CO2-udledende sektorers indsats i de kommende år Prognose over de CO2-udledende sektorers energi- og klimajob Specifikke kompetencer inden for de CO2-udledende sektorer Uddannelsessammensætningen i de CO2-udledende sektorer Efteruddannelse i de CO2-udledende sektorer Metode Spørgeskemaundersøgelserne Klassificering og identifikation af undersøgelsespopulation Kvalitative interviews Beregning af prognoser Definition og afgrænsninger af cleantechvirksomheder og job ii

5 Forord Projekt Job og kompetencer i Øresundsregionen er sat i verden for at undersøge erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen i Øresundsregionen. Projektet besluttede i slutningen af 2009 at udføre en dybdegående analyse af cleantech/grøn vækst-området. Baggrunden for dette valg er den forventning, der både internationalt og i Øresundsregionen er til jobskabelse og udvikling inden for mere klimavenlig produktion og teknologi, der kan reducere klimabelastninger. De grønne job ses samtidig under den økonomiske krise i mange regioner som dem, der skal være med til at vitalisere økonomien og jobskabelsen. Projektet har senere valgt at præcisere analyserne til at undersøge de potentielle konsekvenser af en low carbon-økonomi. Der fokuseres således på det CO2-reducerende eller low carbon-relaterede arbejdsmarked, der er involveret i produktion og distribution af energi til forskel fra miljørensnings- og forureningsområder, der er uafhængige af klimaproblematikken. Denne rapport giver gennem en kortlægning og prognose et bud på de job- og uddannelseskonsekvenser, der vil opstå som følge af indfrielsen af de politiske mål og ambitioner for CO2-reduktion i Øresundsregionen. Resultaterne er produceret på baggrund af to spørgeskemaundersøgelser for henholdsvis de energirelaterede cleantechvirksomheder (i rapporten også refereret til som Cleantechfeltet) og fire store CO2- udledende sektorer, energi, fremstilling, transport og byggeri (i rapporten refereret til som CO2-udledende sektorer). Herudover er der gennemført interviews med udvalgte producenter og CO2-udledere i regionen. Som supplement og baggrundsvariable er der desuden anvendt registerbaserede tal fra onlinesystemet Experian, samt de seneste beskæftigelsestal fra Job og kompetencers egen prognosemodel. Resultaterne fra undersøgelsen og de supplerende beregninger er i rapporten opdelt i resultater fra henholdsvis svensk og dansk side. Rapporten er udarbejdet af Brøndum & Fliess og Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet for Projekt Job og kompetencer i Øresundsregionen. Uden virksomhedernes aktive deltagelse i spørgeundersøgelsen og gennem interviews ville opgaven ikke være mulig. Der skal derfor lyde en stor tak til alle 525 virksomheder, som har svaret på spørgsmål i vores undersøgelse. iii

6

7 1. Introduktion Klimamålsætningernes betydning for job og kompetencer belyses i denne rapport, som indeholder en perspektivanalyse af job og kompetencer i Øresundsregionens low carbon-økonomi. Low Carbon-økonomi er blevet aktuel på grund af de senere års globale klimaforhandlinger vedrørende en fornyelse af den globale pagt i 2012, samt den intensiverede globale planlægning for at imødekomme målsætningerne om reduktioner i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. 1.1 Formål og præsentation af analyse Rapporten fokuserer på arbejdsmarkedet i Skåne og Østdanmark samt på henholdsvis cleantechvirksomhederne og virksomhederne inden for de fire mest CO2-udledende sektorer. Cleantechvirksomhederne producerer teknologi og ydelser til at nedbringe udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Det drejer sig om producenter af klimavenlig energi (fx vind, sol og biomasse) og energieffektive løsninger (fx lavenergi i huse og intelligente elnet). Cleantech er i andre sammenhænge også associeret med miljørigtige løsninger, der eksempelvis fokuserer på giftoprydning og affaldshåndtering. Disse virksomheder har ikke været relevante for denne analyse. De fire udvalgte sektorer omfatter virksomheder, der ifølge de to landes energistyrelser tilhører de største CO2-udledende sektorer og dermed i særlig grad er i søgelyset, når det kommer til implementeringen af klimamålsætningerne. De fire sektorer er energi, byggeri, industri og transport. Rapporten kortlægger hvilke og hvor mange klimarelaterede job, der eksisterer i dag i Øresundsregionen, samt hvordan medarbejderne fordeler sig på uddannelsesgrupper. På grundlag af to scenarier opstilles en prognose for antallet af nye job i det kommende årti. Det første scenarie tager udgangspunkt i de eksisterende danske og svenske energi- og klimapolitiske forpligtigelser, hvor bruttoenergiforbruget i 2020 følger de opsatte mål for de to lande. Det andet scenarie antager, at den politisk formulerede målsætning om regionens langsigtede uafhængighed af fossile brændsler eller selvforsyning med vedvarende energi i nær fremtid implementeres og udmøntes i konkrete lovgivningsmæssige tiltag. På grund af prognosemæssig usikkerhed inden for de CO2-udledende virksomheder er der ikke foretaget fremskrivninger længere end til En del cleantechvirksomheder opererer også med andet end cleantech. For alene at indkredse Low Carbonøkonomien er analysen udelukkende baseret på de job og medarbejdere, der direkte eller indirekte er ansat inden for virksomhedens cleantechoperationer. Rapportens resultater er baseret på to spørgeskemaundersøgelser for henholdsvis cleantechfeltet og de fire CO2-udledende virksomheder. Hertil kommer interviews blandt udvalgte producenter og CO2-udledere i regionen (i rapporten refereret til som CO2-udledende sektorer). Som supplement og baggrundsvariable er 1

8 1. Introduktion der blandt andet anvendt registerbaserede tal samt de seneste beskæftigelsestal fra Job og kompetencer i Øresundsregionens egen prognosemodel. 1.2 Læsevejledning Nedenfor ses en oversigt over rapportens opbygning: Kapitel 2 Rapportens hovedpointer sammenfattes. Kapitel 3 Begrebsmæssig indkredsning af Low Carbon-økonomien samt introduktion til de to fremtidsscenarier, der benyttes i analyserne. Et afsnit er herefter dedikeret til afgrænsning af rapportens begreber, herunder definition af cleantechfeltet og de fire CO2-udledende sektorer. Kapitel 4 Øresundsregionens energi- og klimarelaterede job kortlægges. Først kortlægges cleantechfeltet, herefter de fire CO2-udledende sektorer. I afsnittet om cleantech analyseres antallet af job i cleantechfeltet, samt deres uddannelsesmæssige gruppering. Herefter undersøges de ti mest udbredte cleantechjob, opdelt på cleantechteknologier. Kompetencerne for de mest udbredte teknologiområder beskrives i et særskilt afsnit. I sidste underafsnit om cleantech kortlægges virksomhedernes rekrutteringsvanskeligheder i dag. I afsnittet for de CO2-udledende sektorer kortlægges først antallet af job i regionen, fordelt på de fire erhvervsgrupper. Herefter uddybes karakteristikken af kompetencerne. Et afsnit beskriver de energi- og klimarelaterede kompetencer som ikke i sig selv kan optælles som job, men som i højere grad drejer sig om et jobindhold som påvirkes af Low Carbon-økonomien. Det er blevet kaldt den grønne toning af jobbene. Endelig afsluttes underafsnittene med en kortlægning af uddannelsessammensætningen på de fire sektorer. Kapitel 5 Efterspørgslen efter de energi- og klimarelaterede job i de kommende år analyseres. Igen analyseres cleantechfeltet først, efterfulgt af de fire CO2-udledende sektorer. I underafsnittene om cleantechfeltet præsenteres først en prognose over væksten og antallet af job i det kommende årti. Herefter analyseres jobvæksten opdelt på de ti kortlagte teknologiområder. Et afsnit er dedikeret til at undersøge klimascenariernes påvirkning af kompetencerne i cleantechfeltet. De tre sidste underafsnit analyserer henholdsvis ændringen i cleantechfeltets uddannelsessammensætning, cleantechfeltets rekrutteringsmæssige vanskeligheder samt behovet for efteruddannelse. Inden for de CO2-udledende sektorer præsenteres jobprognoser til 2012, først samlet, siden opdelt på de fire sektorer. Herefter følger en analyse af sektorernes krav til specifikke kompetencer. Et afsnit beskriver sektorernes forventning til de følgende års uddannelsesgrupperinger. Endelig undersøges sektorernes forventning til de kommende års behov for efteruddannelse. Kapitel 6 Gennemgang af de metoder der er benyttet til spørgeundersøgelserne, identifikationen af undersøgelsespopulationen, de kvalitative interviews, samt til beregningen af prognoserne. 2

9 2. Sammenfatning 2. Sammenfatning Dette kapitel præsenterer først rapportens hovedresultater, hvorefter to underafsnit uddyber resultaterne for henholdsvis cleantechområdet og for de CO2-udledende sektorer. Rapportens hovedresultater: Der er i dag ca energi- og klimarelaterede cleantechjob i Øresundsregionen og med den nuværende klimalovgivning udsigt til ca flere i de kommende ti år. Hvis ambitionerne om et fossilfrit samfund realiseres, vil det mere end fordoble antallet af cleantechjob i 2020 til i alt i Øresundsregionen. Der er i dag energi- og klimarelaterede job inden for de fire CO2-udledende sektorer, og der er udsigt til yderligere ca job i Skånes cleantechvirksomheder forventer markant mindre jobvækst end i Østdanmark selv på trods af at klimamålsætningerne forventes at udvide og omstille produktionen mere. Analysen viser, at omstillingen til et mere fossilfrit samfund vil betyde: o Tilstedeværelsen af flere højtspecialiserede ingeniørkompetencer inden for bl.a. en række navngivne specialer (elnetspecialister, CO2-venligt byggeri, power electronics, forbrændingsteknologi, embedded it), samt tværgående kompetencer (projektledelse, testkoordination) o Overflytning af kompetencer til cleantech fra andre erhverv (fx elnetoperatører, kommunale vejanlæg og byggeri). o Flere kompetencer til energieffektiv adfærd - særligt i de sektorer, hvor der udledes meget CO2 (fx grøn kørsel, digital måleraflæsning, rådgivning, teknologiimplementering) Rapporten giver ikke grundlag for at forvente ledighed af betydeligt omfang udsprunget af klimamålsætningerne, ej heller hvis de politiske målsætninger hen imod et fossilfrit samfund vil gå hen og blive realiseret. Langt de fleste virksomheder forventer flere ansatte til at implementere målsætningerne. I forhold til i dag forventer virksomhederne i mindre grad at ansætte medarbejdere med korte uddannelser. I det følgende uddybes rapportens resultater. Først præsenteres kortlægningen i dag inden for henholdsvis cleantech og de CO2-udledende sektorer. Derefter sammenfattes resultaterne for de to fremtidsscenarier. 2.1 Kortlægning af job og kompetencer i dag Der eksisterer i dag ca cleantechjob i de virksomheder i Skåne og Østdanmark, der producerer teknologi og ydelser, som kan nedbringe udledningen af drivhusgasser. På dansk side er de fleste job placeret inden for energibesparende elektronik og procesoptimering (11%) og industrielt udstyr og processer samt biomasseenergi på hver 8 %. Biobrændstof og vindenergi udgør hver 7 %. Lavenergi i bygninger beskæftiger flest i Region Skåne - 14 % af regionens cleantechbeskæftigede er 3

10 2. Sammenfatning ansat her. Næststørst er industrielt udstyr og processer med 12 %. Herefter følger vindenergi, lysbesparende teknologier, varme- og køleudstyr. De ufaglærte og kort-uddannede er repræsenteret i lige så stort omfang inden for cleantechfeltet som i regionen i øvrigt. I Region Hovedstaden observeres en større overvægt af medarbejdere med en videregående uddannelse i forhold til det øvrige arbejdsmarked. Der er her tre gange så mange med en universitetsbaggrund i forhold til gennemsnittet. I Skåne er der kun 11 % flere. I Region Sjælland har 30 % af de cleantechansatte en erhvervsuddannelse. Til sammenligning har Region Skåne 13 % og Region Hovedstaden 10 %. Region Skåne viser sig at have flest ufaglærte og selvlærte. Undersøgelsen peger på, at det allerede i dag er vanskeligt at få besat en række tekniske erhvervs- og ingeniørjob i Øresundsregionen. Den energiproducerende industri har svært ved at anskaffe ingeniører inden for stærkstrømselnet og power electronics. It-ingeniører og kodere med ekspertise inden for embedded teknologier er også i stigende grad eftertragtede. Teknikere med projekt- og procesindsigt, som kan drive de store udviklingsprocesser i verdensklasse, er også svære at opdrive. De højteknologiske områder stiller store krav til indsigt og forståelse af de mange tekniske delelementer. Det samme gælder indsigtsfulde testmanagers, som kan være afgørende for, hvorvidt Øresundsregionen kan få produkterne på markedet i den påkrævede kvalitet. Virksomhederne inden for biomasseenergi har også vanskeligt ved at finde medarbejdere med det rette kendskab til termodynamik og forbrændingsteknologi. Inden for udviklingen af biobrændstof og enzymteknologi efterspørges flere med specialer inden for bioteknologi. En række traditionelle jobfunktioner får med de nye teknologier et helt nyt liv. Der planlægges i øjeblikket en stor indsats inden for udviklingen af et sammenhængende intelligent elnet (Smart Grid), blandt andet som forberedelse til et forventet efterspørgselsboom inden for varmepumper samt el- og hybridbiler. Denne udbygning vil trække medarbejdere fra fx el- og bilbrancherne over i en hel ny teknologisk sammenhæng. Byplanlæggere, vejingeniører og projektledere fra udbygningen af mobilinfrastrukturen vil også opleve en stigende efterspørgsel fra en ny kant. Der er ud over cleantech, også identificeret job i de fire CO2-udledende sektorer (energi, fremstilling, transport, byggeri). De fire sektorer består både af virksomheder, der direkte eller indirekte medvirker til store udslip, samt en gruppe virksomheder hvis produktion ikke adskiller sig fra de gennemsnitlige virksomheder. Flest job er placeret i fremstillingssektoren (4.900), efterfulgt af byggeri (2.800) og transport (2.250). Over halvdelen af jobbene er placeret på den svenske side af Øresundsregionen (5.400). Jobfunktionerne er til forskel fra cleantechfeltet ofte isoleret fra virksomhedens øvrige jobfunktioner. Ofte er der kun reserveret et halvt eller et kvart årsværk til opgaven, og i nogle tilfælde er samme opgaver delt ud på mange hænder. 2.2 Scenarie 1: De kommende ti år, som følge af den nuværende lovgivning Der er med den eksisterende danske og svenske implementering af de nuværende energi- og klimapolitiske forpligtigelser, fortsat udsigt til en højere vækst inden for cleantechfeltet end for Øresundsregionen som helhed. Cleantechvirksomhedernes forventninger til de kommende år peger på en jobvækst på ca. 3,0 % og nye job. 4

11 2. Sammenfatning Inden for de fire CO2-udledende sektorer, vil der i 2012 blive skabt hen ved nye job, overvejende flest i Region Skåne. Flest job vil blive skabt inden for energi- og transportområdet. De nye job vil som i dag kræve kompetencer relateret til energi- og klimarådgivere, økonomi- og bogholderifunktioner, samt i mindre grad kommunikations- og salgsrelaterede opgaver. Tabel 1 Jobprognose for cleantechfeltet, for 2012 og 2020, fordelt på scenarier for hhv. Østdanmark og Skåne Scenarie 1 Scenarie Årlig jobvækst 2020 Årlig jobvækst Østdanmark ,18% ,80% Skåne ,22% ,94% I alt ,02% ,23% Kilde: Egne beregninger baseret på spørgeskemaundersøgelse maj - juni 2010, registerdata, samt Job og kompetencer i Øresundsregionens jobprognose, juni 2010 Det er en gennemgående observation i undersøgelsen, at selvom Skånes cleantechfelt i højere grad oplever, at energi- og klimamålsætningerne påvirker deres forretningsområde mere end i Østdanmark, så forventer de at oprette færre job. Skånes virksomheder oplever i dag i højere grad problemer med at rekruttere medarbejdere og det kan være en årsag. Mere sandsynligt er det dog, at forskellen har at gøre med forsigtighed i nyansættelserne i forbindelse med en lavkonjunktur. På grund af de lavere ansættelses- og afskedigelsesomkostninger i Danmark, har østdanske virksomheder lavere omkostninger ved at fastansætte nye medarbejdere. Den vækst, som cleantechfeltet i Skåne oplever, omsættes derfor i højere grad til, at virksomhederne indgår korttidskontrakter med underleverandører og eksterne bureauer. De seneste konjunkturbarometre for svensk økonomi viser netop, at gruppen af rådgivere og rekrutteringsbureauer oplever en betydelig jobvækst på svensk side i disse måneder. Der er udsigt til at cleantechjobbene ændrer karakter i de kommende ti år. De nye job vil i særlig grad komme inden for vindenergi, geotermisk energi, biomasseenergi og fjernvarmeområdet. I Skåne synes de store ingeniør og entreprenørvirksomheder ikke at forvente mange flere job inden for lavenergi i bygningerne. Der vil i stedet opstå forholdsvis stor vækst inden for de i dag små jobområder bio- og kemiteknologier, måleudstyr, samt solenergi- og -varme. Alle forventer en årlig vækst på mellem 6 og 8 %. Selvom virksomhederne i højere grad får behov for længerevarende uddannelser, så bliver der behov for nye job inden for alle områder. En mindre gruppe virksomheder (12 %) peger dog på, at de vil få behov for færre ufaglærte, men det opvejes af 31 % andre virksomheder, der for venter at ansætte flere inden for samme uddannelsesgruppe. Der er regional forskel på, hvordan medarbejderne videreuddannes inden for cleantechfeltet. Region Skåne videreuddanner og tilrettelægger markant flere kurser end i Østdanmark både internt og eksternt. Mere end tre gange så mange svenske virksomheder end danske forventer i høj grad at sende medarbejderne på eksterne kurser. De danske virksomheder forventer til gengæld at oplære kompetencer gennem intern oplæring. Cleantechfeltet skal ifølge dem selv sikre bedre kompetencer ved både at videreuddanne flere internt og ansætte helt nye medarbejdergrupper. Ganske få procent mener, at de i dag besidder direkte overflødige kompetencer i forhold til morgendagens udfordring. 5

12 2. Sammenfatning Virksomhederne får stigende vanskeligheder med at rekruttere de tekniske medarbejdere. Det er et gennemgående træk, at det er de længerevarende kandidater med meget fagnære kompetencer, de har sværest ved at få fat i. Det er svært at anskaffe de rette teknikere og ingeniører inden for vind-, biomasse- og lavenergi. Det er også meget svært at anskaffe de dygtige projektledere og testmanagers, som har tilstrækkeligt med teknologisk indsigt til at foregribe, hvor problemerne opstår. Cleantechfeltet oplever i disse år en stigende international konkurrence, som presser virksomhederne til at rekruttere flere medarbejdere, der er i verdensklasse. De dygtigste rekrutteres internationalt og flere hyrer dem på korttidskontrakter, hvor vidensoverføring til andre kollegaer bliver et led i ansættelsen. I den sammenhæng benyttes konsulentvirksomheder i stigende grad til at håndtere særligt komplicerede opgaver, der kan isoleres fra det øvrige udviklingsmiljø. 2.3 Scenarie 2: Uafhængighed af fossile brændstoffer I det andet scenarie undersøges hvordan cleantechfeltet og de CO2-udledende virksomheder reagerer ved stramninger i energi- og klimamålsætningerne, i fald de politisk formulerede målsætninger, om regionens langsigtede uafhængighed af fossile brændsler eller selvforsyning med vedvarende energi, implementeres og i stigende grad udmøntes i konkrete lovgivningsmæssige tiltag over de kommende år. På dansk side vil det svare til initiativer på niveau med den danske regerings nedsatte klimakommissions anbefalinger, mens det i Sverige vil betyde realiseringen af Skåne som en fossilfri region i 2020, som regionen har bebudet. Stramningerne vil inden for cleantechfeltet betyde en større vækst og ændringer i jobindholdet. Virksomhedernes svar peger på yderligere ca nye job ift. år 2010 og en årlig jobvækst på 8,2 %. Vindenergi vil opleve størst årlig jobvækst på op imod 19 % og vil med nye job overhale biomasseenergi som det største jobområde i Østdanmark inden for cleantech. Biomasseenergi vil stå for ca nye job i de kommende ti år. Geotermisk energi, som i dag står for 5 % af de besatte job, vil også opleve en jobvækst på ca. 9 % og dermed skabe ca nye job. På svensk side vil yderligere nye job dannes, med en årlig jobvækst på 4,9 % som følge. Selvom der er udsigt til en tocifret jobvækst inden for bio- og kemiteknologier og måleudstyr, så vil flest nye job (ca. 400) være inden for varme- og køleudstyr og solenergi- og varme. Stramninger hen imod en fossilfri Øresundsregion vil betyde en stigende efterspørgsel på mere og længere uddannelse. Stramningerne vil særligt i Region Skåne få virksomheder til at ansætte medarbejdere med en helt anden type jobkompetencer. Cleantechfeltet vil få brug for flere ufaglærte og erhvervsuddannede til forberedelse og opstilling af energianlæg, samt forberedelse af stærkstrømnettet, samt installering af varmepumpesystemer. Der bliver brug for ufaglærte og erhvervsuddannede med viden om de nye typer transportmidler og klimaeffektiv kørsel, samt brug af digitale styrings- og overvågningssystemer til for eksempel aflæsning af el- og varmeforbrug. En række virksomheder inden for industrien vil omstille deres produktion til i højere grad at levere til cleantechindustrien. Det vil kræve flere metal- og industriarbejdere med kendskab til energieffektive materialer og produktionsformer. Vidensoverføring og oplæring af kompetencer vil foregå forskelligt på de to sider af Øresund. De danske virksomheder vil i højere grad oplære de ansatte internt i virksomhederne, hvor der bliver organiseret flere kurser eksternt i Region Skåne. Hvis klimamålsætningerne om uafhængighed af kul, olie og gas gennemføres, vil der blive endnu større rekrutteringsvanskeligheder inden for de tekniske områder, som blev nævnt under scenarie 1. Der bliver i 6

13 2. Sammenfatning større grad brug for at introducere medarbejdere i helt nye jobkompetencer. En række medarbejdere i jobfunktioner uden for cleantechområdet vil skulle trækkes over til nogle af de gryende teknologiområder, herunder udviklingen af et sammenhængende, intelligent elnet (Smart Grid), blandt andet som forberedelse til et forventet efterspørgselsboom inden for varmepumper samt el- og hybridbiler. Denne udbygning vil skulle trække medarbejdere fra fx el- og bilbrancherne over i en hel ny teknologisk sammenhæng. Byplanlæggere, vejingeniører og projektledere fra udbygningen af mobilinfrastrukturen vil også opleve en stigende efterspørgsel fra en ny kant. Udsigten til en stigende el- og hybridtransport vil kræve en generel gearing i uddannelsessystemet, både til helhedstænkning og planlægning af trafikal infrastruktur, samt til udvikling af digitale services og salg og reparation af transportmidlerne. De energi- og klimarelaterede job vil også opstå uden for cleantechområdet. Mellem 9 og 19 % af virksomhederne forventer, at en strammere klimalovgivning vil ændre sammensætningen af medarbejderstaben, heraf flest i Skåne. Flest job vil opstå i fremstillingssektoren og i transportsektoren. Fremstillingserhvervene, som vil danne flest job, vil på de tekniske områder særligt få behov for medarbejdere, der har kendskab til implementering inden for industrielt udstyr og procesoptimering, varme- og køleudstyr, samt lysbesparende teknologier. Transportsektorens nye job vil i højere grad kræve kompetencer til at effektivisere transportmidlerne samt at indkøbe og benytte køretøjer på biobrændstof. Ud over de tekniske kompetencer, vil der blive brug for kompetencer til kommunikation, salg og marketing, beregning af energiforbrug i bygninger og produktionsprocesser, tilrettelæggelse af energirigtig brugeradfærd og indkøb af klimarigtigt it-udstyr. 2.4 Perspektivering Rapportens kvantitative kortlægning af antallet af job i dag og i de kommende ti år rummer flere perspektiver. Det vil sikkert overraske mange, at den politiske og mediemæssige dækning af Low Carbonøkonomien drejer sig om et ganske begrænset antal rene energi- og klimarelaterede job. Ganske vist er rapportens metode til kortlægning og analyse af Øresundsregionens antal job hverken tilstrækkeligt præcis eller fuldstændig til at udelukke, at der kan skjule sig job i andre sektorer og virksomheder, som har forbigået vores opmærksomhed. Den offentlige sektor rummer fx job i stort set alle kommuner, som helt eller delvis er oprettet til at være tovholdere for kommunens klimastrategier. Disse er ikke medtalt i denne rapport. En fuldstændig analyse af Low Carbon-økonomiens jobeffekter kræver kortlægning af blandt andet underleverandører og ændringer i den internationale produktefterspørgsel, for ikke at nævne substitutionsog komplementæreffekter af cleantechfeltets stigende efterspørgsel efter tekniske kompetencer. Analyserne peger på, at en stramning af klimamålsætningerne har en generel positiv effekt på beskæftigelsen. Det er forholdsvis få job, der bliver direkte nedlagt på baggrund af strammere klimamålsætninger og langt flere vil blive dannet inden for alle uddannelsesgrupperne. Med udsigt til en implementering af initiativer der skal sikre uafhængighed af olie, gas og kul skal uddannelsessystemet forberedes til en vækst i nye produktområder inden for intelligente elnet (Smart Grid), samt el- og hybridtransportmidler. I disse år foregår en stærk udvikling af de intelligente elnet, som i de kommende år vil give en stigende efterspørgsel efter kompetencer inden for stærkstrømsnet og it til styring og overvågning på tværs af uddannelsesniveauerne. Udsigten til en stigende el- og hybridtransport vil også 7

14 2. Sammenfatning kræve en generel gearing i uddannelsessystemet, både til helhedstænkning og planlægning af trafikal infrastruktur, samt til udvikling af digitale services og salg og reparation af transportmidlerne. 8

15 3. Low Carbon-økonomien som begreb 3. Low Carbon-økonomien som begreb En Low Carbon-økonomi er et begreb, der stammer fra de globale klimaforhandlinger i forbindelse med implementeringen af Kyotoprotokollen fra Udtrykket er aktuelt på grund af de senere års globale klimaforhandlinger op imod en fornyelse af den globale pagt i 2012, samt den intensiverede planlægning i ilandene (og i nogle ulande) for at kunne imødekomme de krav til CO2-reduktioner, de har forpligtiget sig ved internationalt. Planlægningen handler om, hvordan man på den samfundsmæssigt mest optimale måde får reduceret udledningen af CO2 og andre drivhusgasser ved hjælp af strammere mål i de mest CO2-udledende industrier, samt ved at udbygge den fossilfrie vedvarende energiproduktion. Både strammere mål og omstillingen til andre energiformer skaber en ny efterspørgsel efter energiløsninger. Det er udviklingen og fremstillingen af disse nye cleantechløsninger i form af mere energieffektive teknologier og nye energiproduktionsmetoder, der særligt skaber grundlaget for denne nye low carbon-økonomi. Det samfundsmæssige fokus har hidtil særligt handlet om, hvilke cleantechløsninger der kan skabe de mest effektive CO2-reduktioner. Er det bedre at investere i vindmøller end i biomasseanlæg? Er transport baseret på bioethanol bedre end eldrevne køretøjer? Hvilke køleskabe og computere er mest energieffektive? Cleantech er i denne sammenhæng associeret med energi- og klimarigtige løsninger, selvom cleantech i andre sammenhænge også påhæftes miljørigtige løsninger, der fokuserer på fx giftoprydning og affaldshåndtering. Debatten har også handlet om, hvordan man fra de offentlige myndigheders side får implementeret en række adfærdsregulerende afgiftssystemer for el og varme samt indkøb af energiprodukter, som skulle ændre på virksomhedernes og husstandenes elforbrug. I takt med at EU og andre ilande har forpligtiget sig til nye klimamål i 2020 og 2050, er der i dag et voksende behov blandt politikere og regionale planlæggere for at kende til de økonomiske faktorer, der vil stå som de bærende søjler i den nye økonomi, herunder deres virkning på arbejdsmarkedet og finansmarkederne. Det er i dette lys, at denne analyse har sat sig for at undersøge Low Carbon-økonomiens efterspørgsel efter job og kompetencer. I de følgende afsnit introduceres de bagvedliggende koncepter for analyserne. 3.1 Low Carbon-økonomien i dag i Øresundsregionen Udviklingen af energieffektive produkter og løsninger er hverken i Sverige eller Danmark af nyere dato. Allerede i forbindelse med den første oliekrise i vinteren blev fundamentet for en ny el- og varmebesparende industri lagt. Op igennem 1970 erne og 1980 erne udvikledes fx vind- og biomasseenergiområderne i Danmark og vandenergi i Sverige. 9

Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder

Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder Fokus på match mellem efterspørgsel og udbud af uddannelser og kompetencer Klima- og Energiministeriet og Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Fremtidens vedvarende energisystem

Fremtidens vedvarende energisystem Fremtidens vedvarende energisystem - et lysegrønt og et mørkegrønt scenarie Udarbejdet af: Bent Sørensen Lars Henrik Nielsen Sigurd Lauge Pedersen Klaus Illum Poul Erik Morthorst Indhold Henriette Hye-Knudsen

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Grønne virksomheder i landdistrikterne

Grønne virksomheder i landdistrikterne Grønne virksomheder i landdistrikterne Udbredelsen af cleantech. Virksomhederne i de grønne landdistriktsinitiativer Anne-Mette Hjalager Februar 2013 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere