DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING"

Transkript

1 DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING 212

2 Danmarks Energifremskrivning, september 212 Udgivet i september 212 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Telefon: , Fax , Internet Design og produktion: Energistyrelsen wwwisbn: Spørgsmål angående metode og beregning kan rettes til Energistyrelsen,

3 Indhold 1 Sammenfatning Indledning Energifremskrivning Det endelige energiforbrug Erhvervenes energiforbrug Husholdningernes energiforbrug Transportsektorens energiforbrug El- og fjernvarmeproduktion Samlet energiforbrug Bruttoenergiforbrug Forbruget af fossile brændsler Forbruget af vedvarende energi Klimafremskrivning Energirelaterede CO 2 -emissioner Samlede drivhusgasemissioner Emissioner i forhold til Kyoto-forpligtelsen Emissioner i forhold til forpligtelsen Bilagstabeller Baggrundsnotater A: Modeller og fremskrivningsprincip B: Håndtering af energibesparelser i EMMA? C: RAMSES dokumentation D: Energiforbrug ved indvinding af olie og naturgas i Nordsøen Bilagene er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside (Fremskrivninger). 1

4 Liste over bokse Boks 2.1: Energiaftalen af 21. marts Boks 3.1:Definitioner vedr. energiforbrug Boks 3.2: Hvordan udvikler energiforbruget sig efter finanskrisen? Boks 3.3: Basisfremskrivningens modelgrundlag for endeligt energiforbrug Boks 3.4: Antagelser bag fremskrivning af vejtransportens energiforbrug Boks 3.5: Modellering af el- og fjernvarmeproduktionen Boks 3.6: Solceller Boks 4.1: DCE s beregning og fremskrivning af procesrelaterede CO 2 -emissioner samt ikke-energirelaterede emissioner fra landbrug, affald (deponi) og spildevand Boks 4.2: Nye retningslinjer for emissionsopgørelser Boks 4.3: Fremskrivningens opdeling af energiforbrug på kvote og ikke-kvote Liste over figurer Figur 1: Det endelige energiforbrug fordelt på sektorer (PJ)... 3 Figur 2: Udviklingen i fossile brændsler i bruttoenergiforbruget (PJ)... 4 Figur 3: Vedvarende energi i bruttoenergiforbruget (PJ)... 5 Figur 4: Samlede emissioner (mio. ton CO 2 -ækv.)... 6 Figur 5: Forløb for udviklingen i brændselspriser, (211-DKK/GJ)... 9 Figur 6: Forløb for udviklingen i kvoteprisen (211-DKK/ton)... 9 Figur 7 Energistyrelsens modelsetup... 1 Figur 8: Erhvervenes og husholdningernes endelige energiforbrug sammenholdt med udvikling i BNP (199 = 1) Figur 9: Det endelige energiforbrug fordelt på sektorer (PJ) Figur 1: Fremstillingserhvervenes energiforbrug (PJ) Figur 11: Energiforbruget i landbrug (PJ) Figur 12: Servicevirksomhedernes energiforbrug (PJ) Figur 13: Husholdningernes nettoopvarmningsbehov (PJ) Figur 14: Husholdningernes energiforbrug til opvarmning fordelt på typer (PJ) Figur 15: Husholdningernes elforbrug til apparater (PJ) Figur 16: Transportsektorens energiforbrug fordelt på transportmidler (PJ)... 2 Figur 17 Udviklingen i energiforbrug, trafikarbejde og energieffektivitet for personbiler (25 = 1) Figur 18: Udenrigsluftfartens energiforbrug (27-23) (PJ) Figur 19: Elforbrug og fjernvarmeforbrug ab værk i basisfremskrivningen, dvs. inkl. nettab Figur 2 Det nordiske område med forbindelser og udveksling den 3. september 212 kl Figur 21: Historisk (til og med 211) og fremskrevet udvikling i nettoimport af elektricitet til Danmark (TWh) Figur 22: Den nordiske elproduktion (TWh) Figur 23: Elproduktion fordelt på type (TWh) Figur 24 Fjernvarmeproduktion fordelt på typer (PJ) Figur 25: Brændselsforbrug til produktion af el og fjernvarme (PJ) Figur 26: Sammenhæng mellem biomassepris og brændselsanvendelse til el og fjernvarme i 22 (PJ) Figur 27: Ændring af el- og fjernvarmeproduktion på VE samt VE-procenten i forhold til udvidet endeligt energiforbrug ved ændring af biomassepris Figur 28: Beregnet NordPool spotpris på el og kulmarginal (jf. tekst) (211-DKK/MWh) Figur 29: Gennemsnitlig CO 2 -udledning fra el og fjernvarme, (kg CO 2 /MWh) Figur 3: Udviklingen i bruttoenergiforbruget (PJ) Figur 31: Udviklingen i bruttoenergiforbruget opdelt på sektorer (PJ)... 38

5 Figur 32: Udviklingen i fossile brændsler i bruttoenergiforbruget (PJ) Figur 33: Tilvækst i fossile brændsler i bruttoenergiforbruget fra (PJ) Figur 34: Udviklingen i fossile brændsler i husholdninger, erhverv og el/fjernvarmesektor (PJ) Figur 35: Vedvarende energi i bruttoenergiforbruget (PJ)... 4 Figur 36: Tilvækst i vedvarende energi i bruttoenergiforbruget fra (PJ) Figur 37: Andelen af vedvarende energi i det udvidede endelige energiforbrug sammenholdt med EU-mål herfor (%). 41 Figur 38: Udviklingen i energirelaterede CO 2 -emissioner efter national og international opgørelsesmetode (mio. ton CO 2 ) Figur 39: Udviklingen i de samlede drivhusgasemissioner (mio. ton CO 2 -ækv.) Figur 4: Udviklingen i drivhusgasemissioner sammenholdt med udviklingen i BNP (199 = 1) Figur 41: Udviklingen i drivhusgasemissioner opdelt på den ikke-kvoteomfattede og kvoteomfattede sektor (mio. ton CO 2 -ækv.) Figur 42: Udviklingen fra i ikke-kvoteomfattede emissioner (mio. ton CO 2 -ækv.) Liste over tabeller Tabel 1: Indenlandsk elforsyning dækket af vedvarende energi Tabel 2: Nationale samt EU-målsætninger for VE-andele ifølge fremskrivningen... 5 Tabel 3: Centrale makroforudsætninger fra Finansministeriets Konvergensprogram (april 212) Tabel 4 Nordisk elproduktion i 21 (TWh) Tabel 5: Indenlandsk elforsyning dækket af vedvarende energi Tabel 6 Kraftvarmeandel af termisk elproduktion og samlet fjernvarmeproduktion Tabel 7: Følsomhedsberegning på kvoteprisen i 22 (alene el og fjernvarmesektoren) Tabel 8: Følsomhedsberegning på dårligt/godt vindår i Tabel 9: Kyoto-regnskab med besluttede tiltag (mio. ton CO 2 -ækv.) Tabel 1: Opsplitning af gennemsnitlige ikke-kvoteomfattede emissioner i perioden på sektorer (mio. ton CO 2 -ækv.) Tabel 11 Udviklingen fra i Ikke-kvoteomfattede emissioner fordelt på sektorer (mio. ton CO 2 -ækv.) Tabel 12: Væsentligste usikkerheder i mankoopgørelsen

6 1 Sammenfatning Formålet med basisfremskrivningen er at få en vurdering af, hvordan energiforbrug og udledninger af drivhusgasser vil udvikle sig i fremtiden, såfremt der ikke introduceres nye politiske tiltag, ofte refereret til som et frozen policy -scenarie. Den faktiske udvikling vil blive påvirket, når der introduceres nye politiske initiativer, og fremskrivningen er således ikke at betragte som en langsigtsprognose, men nærmere som et forløb, der ud fra nogle givne forudsætninger, definerer de udfordringer, som den fremtidige energipolitik skal løfte. Basisfremskrivningen bygger på en række overordnede økonomiske forudsætninger (erhvervenes produktion, privatforbrug, brændselspriser m.m.), en række teknologispecifikke antagelser (hvad koster forskellige typer af anlæg, hvad er deres effektivitet m.m.) samt antagelser om, hvad energimarkedets aktører vil gøre på rent markedsmæssige vilkår. Fremskrivninger af denne art vil altid være underlagt mange centrale og usikre antagelser, og en anderledes udvikling i underliggende drivkræfter end den antagne, vil derfor kunne rykke resultatet i begge retninger. I fremskrivningen indregnes effekterne af allerede vedtagne, men ikke nødvendigvis implementerede, tiltag. Alle elementer i Energiaftalen fra marts 212 er dermed indregnet i fremskrivningen. Derudover medtager fremskrivningen tidligere vedtagne tiltag fra fx Energiaftalen fra 28 og Skattereformen fra 29 (Forårspakke 2.) samt serviceeftersynet heraf i sommeren 21. Endeligt energiforbrug Det endelige energiforbrug falder fra 64 PJ i 211 til 632 PJ i 22. Dette dækker over et fald i erhvervenes og husholdningernes energiforbrug, mens transportsektorens energiforbrug forventes at stige. Energiforbruget falder trods den forventede økonomiske vækst i perioden. Energiforbruget i erhvervene stagnerede i 28 og faldt markant fra 28 til 21 som følge af den lavere aktivitet specielt i fremstillingserhvervene. Fremskrivningen viser et svagt fald i energiforbruget i erhvervene frem mod 22 fra 221 PJ i 211 til 214 PJ i 22. Faldet skyldes ikke mindst besparelseselementer i energiaftalen fra marts 212. Efter 22 er der en yderligere et svag fald i energiforbruget i erhvervene til 211 PJ i 23. Fremskrivningen af endeligt energiforbrug ses på Figur 1 nedenfor. Energiforbruget i husholdninger kan fordeles på energiforbrug til opvarmningsformål (dvs. rumvarme og varmt brugsvand) og energiforbrug til elapparater. Energiforbruget til opvarmning i husholdninger udvikler sig i fremskrivningen fra 164 PJ i 211 til 145 PJ i 22 og 148 PJ i 23. Bag udviklingen ligger der bl.a. en betydelig forbedring af den eksisterende bygningsmasse som følge af politiske tiltag, senest energispareaktiviterne i energiaftalen fra marts 212. Elforbruget til apparater i husholdninger er stort set konstant gennem fremskrivningsperioden med 31 PJ i 211, 31 PJ i 22 og 33 PJ i 23. 2

7 Endeligt energiforbrug (PJ) Ikke-energiformål Transport Produktionserhverv Servicevirksomheder Husholdninger Figur 1: Det endelige energiforbrug fordelt på sektorer (PJ) Transportsektorens energiforbrug udgør i dag ca. 1/3 af det endelige energiforbrug og består for størstedelens vedkommende af fossile brændsler. Vejtransporten står for størstedelen af transportsektorens energiforbrug (76 pct.), efterfulgt af luftfart (17 pct.), hvoraf størstedelen er udenrigsluftfart. Transportsektorens energiforbrug har været stigende frem til 28, hvor den økonomiske nedgang førte til et fald i forbruget. Forbruget faldt yderligere i 29. I 21 og 211 har energiforbruget været uændret sammenlignet med 29. Fra 211 til 22 stiger transportsektorens samlede energiforbrug fra 211 PJ til 229 PJ, og frem mod 23 stiger transportenergiforbruget yderligere til 245 PJ. En mærkbar forøgelse af energieffektiviteten i bilparken, navnlig frem mod 22, bidrager til at dæmpe stigningen i energiforbruget. Bruttoenergiforbruget og forbruget af fossile brændsler Bruttoenergiforbruget falder med knap 6 pct. frem mod 22. Dette kan i udpræget grad tilskrives et fald i energiforbruget til produktion af el og fjernvarme, hvor der i perioden udbygges kraftigt med vindkraft på havet i form af havmølleparkerne ved Anholt, Horns Rev 3 og Kriegers Flak samt udbygningen med kystnære møller. I perioden frem til 22 reduceres forbruget af fossile brændsler med ca. 12 PJ. De største bidrag kommer fra kul og naturgas, der reduceres med hhv. 5 pct. og 27 pct. Dette skyldes i høj grad substitution med biomasse samt en højere andel af vindkraft i el- og fjernvarmeproduktionen, jf. også nedenfor. I perioden efter 22 sker der en yderligere reduktion i forbruget af kul, således at dette er reduceret til ca. 5 PJ i 23 og dermed reduceret med ca. 67 pct. sammenlignet med 211. Figur 2 nedenfor viser udviklingen i fossile brændsler i bruttoenergiforbruget. Hovedparten af reduktionen i forbruget af fossile brændsler kan henføres til den del af energiforbruget, som er knyttet til husholdninger og erhverv, herunder produktion af el- og fjernvarme. I disse sektorer 1 falder forbruget af kul, olie og naturgas i perioden frem til 22 med ca. 35 pct. sammenlignet med 211, mens det frem til 23 falder med ca. 5 pct. 1 Dvs. bruttoenergiforbruget eksklusive transport, energisektoren (Nordsøen mv.) og ikke-energiformål. 3

8 Fossile brændsler i bruttoenergiforbruget (PJ) Kul Olie Naturgas Affald (Fossil del) Figur 2: Udviklingen i fossile brændsler i bruttoenergiforbruget (PJ) El- og fjernvarmeproduktion Den danske elproduktion udvikler sig i retning af en højere andel vedvarende energi, som det fremgår af Tabel 1 nedenfor. Udbygning med vindmøller, omlægning af kraftvarmeværker fra kul til biomasse og udbygning med biogas i decentral kraftvarme medvirker til at øge VE-andelen af den danske elforsyning fra ca. 4 pct. i 211 til ca. 69 pct. i 22. VE i indenlandsk elforsyning, % Vindkraft 12, 18,5 28,1 35,2 49,4 51,7 Øvrig VE 3,8 9,1 12,6 17,8 19,8 24, VE i elforbruget i alt 15,8 27,6 4,7 53, 69,2 74,7 Tabel 1: Indenlandsk elforsyning dækket af vedvarende energi. Kilde: Energistyrelsens statistik (2, 25 og211) og basisfremskrivning (215, 22 og 23). Forbruget af fossile brændsler i el- og fjernvarmesektoren og VE-andelen af elforsyningen er særligt følsomt overfor det indbyrdes prisforhold mellem fossile brændsler inkl. omkostning til kvoter og biomasse. Ligeledes vil VE-andelen af elforsyningen være følsom for udsving i bidraget fra vindkraft fra år til år som følge af vejrforhold. Vedvarende energi Forbruget af vedvarende energi stiger nogenlunde jævnt i fremskrivningsperioden, fra 176 PJ i 211 til 254 PJ i 22. De største bidrag til stigningen kommer fra udbygning med vindkraft, bl.a. havvindmølleparkerne ved Anholt, Kriegers Flak og Horns Rev (37 PJ), fra en forøget anvendelse af fast biomasse i de centrale kraftværker (9 PJ), fra en øget anvendelse af flydende biobrændstoffer til transport (13 PJ) og fra en øget produktion og anvendelse af biogas (13 PJ). Figur 3 nedenfor illustrerer udviklingen i bruttoenergiforbruget for vedvarende energi. 4

9 Vedvarende energi i bruttoenergiforbruget (PJ) Affald (VE del) Fast biomasse Biobrændsler Biogas Vind Andet Figur 3: Vedvarende energi i bruttoenergiforbruget (PJ) I EU's klima- og energipakke skal Danmarks VE-andel af det udvidede endelige energiforbrug i 22 være på mindst 3 pct. Med fremskrivningens forudsætninger opnås en VE-andel på 35,9 pct. i 22, og 22-målet opfyldes således med god margin. Udover målet i 22 skal Danmark iht. EU-pakken følge en udbygningstakt med årlige mål for VE-andelen. EU-målene overopfyldes også i perioden frem til 22. Målsætning Fremskrivning VE-andel af udvidet endeligt energiforbrug 3 % i 22 35,9 % VE-andel i transport 1 % i 22 11, % Tabel 2: Nationale samt EU-målsætninger for VE-andele ifølge fremskrivningen Note: Foreløbig statistik for 211. EU s klima- og energipakke indeholder også et særskilt mål for VE-andelen i transportsektoren, som i 22 skal være på 1 pct. Med fremskrivningens forudsætninger opfyldes dette godt og vel qua indregning af iblanding af 1 pct. biobrændstof fra 22 samt et mindre bidrag fra navnlig VE-el i togdrift og fra elbiler. Udledning af drivhusgasser Udledning af drivhusgasser kan opdeles i energirelateret CO 2, procesrelateret CO 2 og øvrige drivhusgasser. De energirelaterede CO 2 -udledninger står for langt størstedelen af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Reduktionen i anvendelsen af fossile brændsler betyder, at energirelateret CO 2 reduceres mærkbart frem mod 22. Fremskrivningen viser samtidig en vis nedgang også i andre udledninger af drivhusgasser. Regeringen har i Regeringsgrundlaget opstillet et mål om, at Danmarks udledning af drivhusgasser i 22 reduceres med 4 pct. i forhold til niveauet i 199. Med vedtagelsen af Energiaftalen af den 22. marts 212 ventes de samlede drivhusgasemissioner at falde betydeligt i fremskrivningsperioden. Opgjort på baggrund af det korrigerede energiforbrug viser fremskrivningen en emission på 45,1 mio. ton CO 2 -ækvivalent i 22. Det svarer umiddelbart til en reduktion på knap 35 pct. i forhold til den fastlagte 199-basisårsemission for Danmarks Kyoto-forpligtigelse. Heri er der ikke indregnet nettokulstofoptag/emissioner i jorde og skove. Desuden udestår endelig afklaring af en række forhold omkring basisåret og emissionsopgørelserne, hvor det bl.a. internationalt er besluttet at implementere en videnskabelig opdatering af retningslinjer for særli- 5

10 ge dele af beregningsmetoderne, ligesom der kan være forhold omkring midlertidigt forekommende variationer i visse emissioner. En konsolideret mankoopgørelse vil indgå i arbejdet med den kommende klimaplan. Figur 4: Samlede emissioner (mio. ton CO 2 -ækv.) En stor del af de energirelaterede CO 2 -udledninger, ikke mindst fra forsyningssektoren, er kvoteomfattede, og ændringer i disse påvirker dermed ikke direkte Danmarks opfyldelse af internationale klimaforpligtelser. Af Figur 4 ses fremskrivningen af den samlede danske emission af drivhusgasser. Kyoto-aftalen indebærer, at Danmarks samlede regnskab for drivhusgasudledninger ikke må overstige 54,8 mio. ton CO 2 -ækvivalent i gennemsnit for perioden Fremskrivningen viser, at Kyotomålsætningen opfyldes. Danmark er i henhold til EU s klima- og energipakke forpligtet til at reducere udledningerne af drivhusgasser i de ikke-kvoteomfattede sektorer med 2 pct. i 22 i forhold til niveauet i 25. Fremskrivningen viser en overopfyldelse i hele perioden , hvor der ventes en samlet overopfyldelse på ca. 16 mio. ton CO 2 -ækv. Både energifremskrivning og fremskrivning af ikke-energirelaterede udledninger er underlagt usikkerhed, der gør, at udledningerne kan udvikle sig anderledes end beskrevet ovenfor. For de ikke-kvoteomfattede udledninger er det særligt værd at bemærke, at landbruget og transportsektoren samlet set står for mere end 7 pct. af udledningerne Samlede emissioner (mio. ton CO 2 -ækv.) Energirelateret CO2 CO2 fra proces Andre drivhusgasser 6

11 2 Indledning I denne publikation præsenteres resultaterne af Energistyrelsens fremskrivning af energiforbrug og emissioner af drivhusgasser. Der gives i basisfremskrivningen en vurdering af, hvordan energiforbrug, energiproduktion og emissioner af drivhusgasser vil udvikle sig i fremtiden, såfremt der ikke introduceres nye politiske tiltag, ofte refereret til som et frozen policy -scenarie. Den faktiske udvikling vil blive påvirket, når der indføres nye politiske initiativer, og fremskrivningen skal dermed ikke betragtes som en langsigtsprognose, men nærmere som et forløb, der i forhold til givne målsætninger, definerer udfordringerne for den fremtidige energipolitik. I frozen policy -begrebet indgår kun vedtagne virkemidler og ikke overordnede kvantitative målsætninger. Eksempelvis indgår regeringsmålsætninger om en fossilfri el- og varmeproduktion i 235 ikke som forudsætning i basisfremskrivningen, da kun konkrete, allerede vedtagne tiltag som fx udbud af nye havmøller, vedtagne tilskud til VE og lignende er lagt ind. Basisfremskrivningen bygger på en række overordnede økonomiske forudsætninger vedrørende erhvervenes produktion, privatforbrug, brændselspriser m.m. og en række teknologispecifikke antagelser såsom prisen og effektiviteten på forskellige typer af anlæg. Desuden indgår antagelser om, hvad energimarkedets aktører vil gøre på rent markedsmæssige vilkår, og kvalitative skøn vedrørende eksempelvis planmæssige forhold. Fremskrivninger af denne art vil altid være underlagt mange centrale og usikre antagelser, og en anderledes udvikling end den antagne vil derfor kunne rykke resultatet i begge retninger. Politiske tiltag der indgår i basisfremskrivningen I fremskrivningen indregnes effekterne af allerede vedtagne tiltag. Et af de mest centrale tiltag er energiaftalen fra marts 212. Boks 2.1 nedenfor behandler Energiaftalen mere indgående. For en række af tiltagene udestår den endelig udmøntning, fx hvad angår vilkårene forøgelsen af energiselskabernes energispareforpligtelser og den kommende tilskudsordning til omlægning af industriens energiforbrug. Indregningen af disse tiltag beror derfor på de samme beregningstekniske antagelser, som der blev anvendt i forbindelse med indgåelsen af Energiaftalen. Boks 2.1: Energiaftalen af 21. marts 212 Med energiaftalen sættes der øget fokus på effektivisering af energiforbruget. Særligt er der fokus på eksisterende bygninger og procesenergiforbruget i erhvervsvirksomheder. I BF212 indgår: En forøgelse af energiselskabernes forpligtelser med 75 pct. i og med 1 pct. fra i forhold til den nuværende forpligtelse på 6,1 PJ/år. Indførelse af strammere komponentkrav for en række bygningselementer (tag, gulv, ydervægge, vinduer, ventilationsanlæg, mv.). Der er forudsat, at stramningen af komponentkravene sker fra 214. Stop for installation af oliefyr i områder med fjernvarme og naturgas fra 216 og i nybyggeri for olieog gasfyr fra 213. Tilskud til omlægninger af industriens procesenergiforbrug reducerer anvendelsen af fossile brændsler. Til gengæld øges forbrug af biomasse, fjernvarme og el til varmepumper. 7

12 Herudover er der medregnet effekt af de stigende energipriser som følge af fx den nye forsyningssikkerhedsafgift på energiforbrug til opvarmning, NOx-afgiften, jf. FL212, og stigning i PSO som følge af udbygning med VE. På forsyningssiden indeholder energiaftalen tiltag til fremme af biomasse og vind i forsyningssektoren. Det indbefatter udbygning af landvind, kystnær vind (5 MW) og havvind (1. MW). De ændrede afregningsvilkår for store kraftvarmeværker vurderes at kunne medføre en yderligere omlægning til (delvis) biomassefyring på de store kraftvarmeværker. Derudover øges sandsynligheden for, at den omlægning, der allerede blev forudsat i BF211, bliver realiseret. Energiaftalen indeholder desuden en ny tilskudsmodel for biogas. Denne medfører, at en del af stigningen i biogasproduktionen forventes anvendt til procesformål. Derudover forventes noget biogas opgraderet til naturgasnettet, mens resten forventes anvendt til kraftvarmeproduktion. Særligt på dette område er en fremskrivning forbundet med usikkerhed, da der skønnes over effekter af en fremtidig tilskudsmodel. På transportområdet indregnes bl.a. EU forordningen om krav til både personbilers og varebilers CO2- emission. Der er desuden indlagt 1 pct. biobrændstof i 22 (sikret ved iblandingskrav). Tiltaget har alene effekt i 22. Såfremt iblandingskravet opfyldes med en høj andel af 2. generationsbiobrændstoffer (som tæller dobbelt i det nuværende iblandingskrav), vil oliefortrængningen og effekten på VE-andelen kunne blive mindre. Udviklingen i energiforbruget efter indregning af tiltagene i Energiaftalen er tidligere vurderet med de forudsætninger, der indgik i Basisfremskrivning 211 fsva. økonomisk vækst, energipriser m.v. (http://www.ens.dk/da-dk/politik/dansk-klima-og-energipolitik/politiskeaftaler/documents/samlede_effekter_energiaftalen_3412.pdf). Ændringer i disse rammebetingelser kan i kombination med opdateringer af eksogene modelforudsætninger om fx trendudvikling i energiforbrug og udvikling i elproduktionskapacitet i det øvrige Norden betyde, at resultaterne i Basisfremskrivning 212 adskiller sig fra aftalefremskrivningen. Udover Energiaftalen, indregner fremskrivningen tidligere besluttede tiltag, herunder stramninger i bygningsreglementet og gældende afgifts- og tilskudsregler. Fra 22 og frem er der få politiske initiativer, som allerede er besluttet. I fraværet af sådanne er der gjort en række beregningstekniske antagelser. Det gælder bl.a. vindmøller, hvor effekten er antaget fastholdt fra 22 og frem, og energispareindsatsen, hvor der er regnet med en konstant effekt relativt til trenden fra 22 og frem. Prisforudsætninger Fremskrivningen baserer sig på Det internationale Energiagenturs (IEA) seneste forløb for de fossile brændselspriser fra World Energy Outlook 211 (New Policy scenariet), som angiver en langsigtet oliepris på knap 11USD/tønde i 22 og knap 12USD/tønde i 23 angivet i 21-priser. På kort sigt laves en tilpasning fra det aktuelle prisniveau, således at IEA s priser nås i 215. De forudsatte biomassepriser er baseret på en konsulentanalyse fra foråret 211. Figur 5 nedenfor viser den udvikling i priserne på fossile brændsler, der ligger til grund for fremskrivningen. 8

13 12 Udviklingen i energipriser (211-DKK/GJ) WEO11 Råolie WEO11 Naturgas WEO11 Kul Figur 5: Forløb for udviklingen i brændselspriser, (211-DKK/GJ) Note: CIF priser CO 2 -kvoteprisen er ligeledes baseret på IEA s priser fra World Energy Outlook 211 (New Policy scenariet). Her fås en kvotepris i 22 på ca. 16DKK/ton målt i 21-priser. Ligesom for de fossile brændselspriser tages der udgangspunkt i den aktuelle kvotepris, og der laves en gradvis indfasning, således at IEA s kvotepris nås i 22. Illustration af det anvendte kvoteprisforløb ses i Figur 6. For yderligere information om de anvendte prisforudsætninger henvises til Energistyrelsen hjemmeside (Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger). 25 Udviklingen i CO2-kvoteprisen (211-DKK/ton) WEO11 CO2-kvotepris Figur 6: Forløb for udviklingen i kvoteprisen (211-DKK/ton) Vækstforudsætninger Forudsætningerne om økonomisk vækst er baseret på Finansministeriets Konvergensprogram, offentliggjort i maj 212. I Tabel 3 nedenfor ses den forudsatte udvikling perioden i den samlede produktionsværdi og det private forbrug. 9

14 Produktionsværdi 1,6 % 1,9 % 1,1 % 1,1 % Privat forbrug 2,5 % 2,2 % 1,6 % 1,2 % Tabel 3: Centrale makroforudsætninger fra Finansministeriets Konvergensprogram (april 212). Teknologiforudsætninger Forudsætninger for nye anlæg til produktion af el og fjernvarme stammer fra Energistyrelsen og Energinet.dk s teknologikatalog Technology Data for Energy Plants, maj 212. Desuden er der anvendt forudsætninger fra Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg og energitransport, maj 212. Modeller For at afspejle energisystemet bedst muligt har Energistyrelsen valgt at arbejde med en række forskellige modeller, jf. Figur 7. Varmemodel Opvarmning i husholdninger EMMA Efterspørgselsmodel Sammenfatningsmodel Energistatistik Nordsøprognose Transportmodel RAMSES Forsyningssektormodel Figur 7 Energistyrelsens modelsetup Modellerne er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet Modeller og fremskrivningsprincip. 1

15 3 Energifremskrivning Med Energiaftalen fra marts 212 er der aftalt en række initiativer som sætter et markant aftryk på fremskrivningen af Energiforbruget. Initiativerne påvirker niveauet og sammensætningen af det endelige energiforbrug gennem energieffektivisering og omlægning til mere VE, ligesom bruttoenergiforbruget påvirkes gennem fx udbygning med vindkraft. Boks 3.1:Definitioner vedr. energiforbrug Endeligt energiforbrug: Det endelige energiforbrug udtrykker energiforbruget leveret til slutbrugerne, dvs. private og offentlige erhverv samt husholdninger. Formålene med energianvendelsen er fremstilling af varer og tjenester, rumopvarmning, belysning og andet apparatforbrug samt transport. Hertil kommer forbrug til ikke energiformål, dvs. smøring, rensning og bitumen (asfalt) til asfaltering. Energiforbrug i forbindelse med udvinding af energi, raffinering og produktion af elektricitet og fjernvarme er ikke inkluderet i det endelige energiforbrug. Det endelige energiforbrug er desuden ekskl. grænsehandel med olieprodukter, der er defineret som den mængde af motorbenzin, gas-/dieselolie og petroleumskoks, der som følge af forskelle i prisen indkøbes (netto) af privatpersoner og vognmænd m.fl. på den ene side af grænsen og forbruges på den anden side af grænsen. Udvidet endeligt energiforbrug: Det udvidede endelige energiforbrug fremkommer ved at tage det endelige energiforbrug ekskl. forbrug til ikke energiformål og hertil lægge grænsehandel, elektricitets- og fjernvarmedistributionstab samt egetforbrug af elektricitet og fjernvarme ved produktion af samme. Det udvidede endelige energiforbrug anvendes i forbindelse med EU s VE-målsætninger. Faktisk energiforbrug: Det faktiske energiforbrug fremkommer ved at tage det endelige energiforbrug og hertil lægge distributionstab samt energiforbrug i forbindelse med udvinding af energi og raffinering. Desuden tillægges det anvendte energiforbrug (brændselsforbrug, vindenergi mv.) ved produktion af elektricitet og fjernvarme. Bruttoenergiforbrug: Bruttoenergiforbruget fremkommer ved at korrigere det faktiske energiforbrug for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet. Bruttoenergiforbruget beskriver det samlede input af primær energi til energisystemet. Inputtet af primær energi til det danske energisystem er en blanding af brændsler og brændselsfri energi i form af vind, sol og geotermi. Bruttoenergiforbrug (korrigeret): Det korrigerede bruttoenergiforbrug fremkommer ved at korrigere bruttoenergiforbruget for temperaturmæssige klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. I praksis er det det endelige energiforbrug, der klimakorrigeres. I fremskrivningssammenhæng forudsættes vejrmæssigt normale år, hvorfor det korrigerede bruttoenergiforbrug er lig bruttoenergiforbruget, og der i fremskrivningen, kun tales om bruttoenergiforbruget. Det korrigerede bruttoenergiforbrug anvendes i forbindelse med nationale målsætninger. 3.1 Det endelige energiforbrug Det endelige energiforbrug beskriver erhvervenes, husholdningernes og transportsektorens energiforbrug. Det endelige energiforbrugs sammensætning er afhængig af efterspørgslen efter energitjenester og effektiviteten i opfyldelsen af disse tjenester. Fra 27 til 211 har der været et markant fald i det endelige energiforbrug fra 683 PJ til 64 PJ. Faldet er over 6 pct. Den største reduktion i energiforbruget i denne periode sker i produktionserhvervene 2, der har et fald på 2 PJ, svarende til 13 pct., jf. Boks 3.2 nedenfor. 2 Produktionserhverv er landbrug, fremstillingserhverv samt byggeri og anlæg 11

16 Boks 3.2: Hvordan udvikler energiforbruget sig efter finanskrisen? Finanskrisen har medført en stor nedgang i den økonomiske aktivitet, og dermed er det endelige energiforbrug faldet med 6 pct. fra 27 til 211. Faldet i energiforbruget har været særlig udtalt i fremstillingserhvervene, hvor det endelige energiforbrug faldt fra 112 PJ i 27 til 94 PJ i 211, et fald på 16 pct. Dette store fald skal ses på baggrund af, at ikke mindst fremstillingserhvervene har oplevet en stor nedgang i produktionen. I perioden faldt samlet BNP med omkring 5 pct., og det største fald på sektorer ses i fremstillingserhvervene med et fald i produktionsværdien på omkring 14 pct. Generelt ses, at der er en kraftigere vækst i produktionen end i energiforbruget for alle erhverv for perioden 2-212, jf. to nedenstående figurer. Energiintensiteten for alle erhverv er således faldet over de seneste historiske år Økonomisk vækst (2 = 1) Landbrug Fremstillingserhverv og bygge og anlæg Serviceerhverv BNP Energiforbrug (2 = 1) Landbrug Fremstillingserhverv og bygge og anlæg Service Samlet endeligt energiforbrug Udviklingen i produktionsværdierne har stor betydning for energifremskrivningen. Energifremskrivningen er baseret på grundforløbet i Finansministeriets Reformpakke 22, som i perioden viser en gennemsnitlig årlig BNPvækst i underkanten af 2 pct. Forløbet forudsætter samtidig en fortsat udvikling i sammensætningen af økonomien, hvor produktionsværdien i serviceerhverv over perioden vokser kraftigere end produktionsværdien i fremstilling og bygge og anlæg. 12

17 Der har i de seneste årtier været en tendens til stort set konstant energiforbrug i erhverv og husholdninger samtidig med, at økonomien er vokset, jf. Figur 8 nedenfor. Det afspejler bl.a., at de energitjenester, som erhvervene og husholdningerne efterspørger, udføres stadig mere effektivt. Desuden har et skift i sammensætningen af det endelige energiforbrug i retning af en større andel elektricitet og fjernvarme (hvormed konverteringstabene ikke medregnes det endelige energiforbrug) også medvirket til det historisk konstante endelige energiforbrug. Fremskrivningen tilsiger, at udviklingen fortsætter, således at energiintensiteten falder yderligere Endeligt energiforbrug for erhverv og husholdninger samt BNP (199 = 1) Endeligt energiforbrug BNP Endeligt energiforbrug relativt til BNP Figur 8: Erhvervenes og husholdningernes endelige energiforbrug sammenholdt med udvikling i BNP (199 = 1) På Figur 9 nedenfor ses det endelige energiforbrug for perioden fordelt på sektorer. Energiforbruget stagnerede i 28 og faldt markant fra 28 til 21 som følge af den lavere aktivitet specielt i fremstillingserhvervene. Fremskrivningen viser, at der frem mod 23 vil være en stigning i transportsektorens energiforbrug, mens erhvervenes og husholdningernes energiforbrug vil falde svagt, mest udtalt frem mod 22. Reduktionen i erhvervenes og husholdningernes energiforbrug er i høj grad en konsekvens af energibesparelseselementerne i energiaftalen fra foråret 212. Fremskrivningen viser, at det endelige energiforbrug samlet set er omtrent uændret fra Efter 22 er der en svag stigning i det endelig energiforbrug, bl.a. fordi det beregningsteknisk er forudsat, at effekten af energiaftalens initiativer aftager efter 22. I absolutte tal udvikler det sig fra 64 PJ i 211 til 649 PJ i

18 Endeligt energiforbrug (PJ) Ikke-energiformål Transport Produktionserhverv Servicevirksomheder Husholdninger Figur 9: Det endelige energiforbrug fordelt på sektorer (PJ) 3 Boks 3.3: Basisfremskrivningens modelgrundlag for endeligt energiforbrug EMMA-modellens ligninger for erhvervenes og husholdningernes endelige energiforbrug er blevet opdateret og blevet bedre til at forklare udviklingen i erhvervenes energiforbrug. Ligningerne er blevet reestimerede med trende, der er specificeret ligesom i ADAM modellen (anden generationstrende). I ligningerne for energiforbrugene er trendene bl.a. begrundet i teknologisk udvikling og energipolitik mv., der ikke er ændringer i energipriserne. Ved estimation på historiske data opfanger trendene alle de forandringer, der ikke fanges af modelrelationens specifikation af aktivitetsog priseffekters betydning. Reestimationen og herunder bl.a. en forlænget dataperiode i estimationen frem til og med 21 med finanskrisens effekt på både økonomisk aktivitet og energiforbrug, har også betydet, at priselasticiteterne i modelligningerne er steget noget sammenlignet med den tidligere modelversion. Når der laves fremskrivning, kan trendene betragtes som eksogene variable, der specificerer den del af udviklingen i en given sektors eller husholdnings forbrug, der ikke skyldes udviklingen i økonomisk aktivitet (produktionsværdi) og i de relative priser. Til brug i basisfremskrivningen er det valgt at fastlægge trendene som gennemsnittet af vækstraten i trendenes udvikling igennem de seneste 25 års af estimationsperioden. Dette svarer umiddelbart til en implicit forudsætning om at forhold som teknologisk udvikling og energispareindsats mv., som ikke er ændringer i energipriserne, fremadrettet fortsætter som set over de seneste 25 år. Som følge af en række nye EU-initiativer og initiativerne i energiaftalen fra 212, hvor den årlige energispareindsats øges, vil effekten af besparelsesindsatsen i de kommende år være større end i estimationsperioden. Derfor skal den historiske trend tillægges en yderligere effekt, der afspejler den øgede indsats. Her skal der fremskrivningsteknisk tages hensyn til dels at den historiske trend, der som tidligere nævnt også indeholder effekt af tidligere politiske tiltag, og dels kan det tænkes, at en del af de nye tiltags effekter er overlappende med effekter, der alligevel ville være kommet grundet den generelle teknologiske udvikling og adfærdsændring, bl.a. som følge af stigende energipriser. Det er således ikke den fulde effekt af besparelsesinitiativerne, som fremskrivningsteknisk skal lægges oven i den historiske trend. I EMMA-fremskrivningen indlægges energieffektiviseringer svarende til den opgjorte akkumulerede effekt af virkemidler til energieffektiviseringer fratrukket effekter, der allerede indgår i fremskrivningen via trendbidragene samt 3 Produktionserhverv indeholder landbrug, fremstillingsvirksomheder samt bygge- og anlægsvirksomheder. 14

19 halvdelen af priseffekterne. Ved opgørelsen af den akkumulerende effekt tages hensyn til at en del af effekterne vil dø gradvist ud når de opnåede besparelser så at sige indhentes af hvad der ville komme af sig selv som følge af teknologisk udvikling mv. eller igennem stigende energipriser Erhvervenes energiforbrug Erhvervenes energiforbrug kan opdeles på produktionserhvervene dvs. landbrug, fremstillingserhverv og byggeri og anlæg samt serviceerhverv (både offentlig og privat service). Fremstillingserhvervenes energiforbrug ligger på et generelt lavere niveau i perioden end der ses historisk, jf. Figur 1 nedenfor. Det aftagende energiforbrug fra 27 til 29 skyldes navnlig en lavere produktion under den økonomiske krise, mens det lavere energiforbrug i fremskrivningsperioden er en konsekvens af det fremskrevne aktivitetsniveau i fremstillingserhvervene samt de fremtidige energibesparelser. Historisk er der et fald i forbruget af naturgas, olie og kul i produktionserhvervene, der fortsættes i fremskrivningsperioden, mens der fremadrettet er en stigning i anvendelse af el samt VE. Stigningen i VE i fremstillingserhvervene kan navnlig henføres til to initiativer i Energiaftalen fra foråret 212, hvor der indføres en støtteordning til investeringsomkostninger forbundet med omlægning af erhvervslivet procesenergiforbrug fra fossil energi til VE, ligesom der gives tilskud til anvendelse af biogas til proces. Det skal bemærkes, at støtteordningen til omlægninger i procesenergiforbruget ikke er endeligt udformet, hvorfor de indregnede effekter er med forbehold for den endelige model. Efter 22, og dermed også efter energiaftalens forløb, er der ikke konkret vedtaget yderligere besparelsesinitiativer, om end en række produktnormer m.v. også vil have effekt efter 22. Det er beregningsteknisk forudsat, at besparelsesinitiativerne har konstant effekt i perioden efter 22 relativ til trendudviklingen. Det betyder, at der er forudsat en indsats, der netop opretholder effekten i takt med, at effekten fra tiltag fra før 22 dør ud. En fastholdelse af besparelsesindsatsen på niveauet for , ville medføre et noget lavere energiforbrug i Fremstillingsvirksomheder (PJ) Kul Olie Naturgas Affald VE El Fjernvarme Bygas Figur 1: Fremstillingserhvervenes energiforbrug (PJ) For landbrugets vedkommende synes såvel produktionsværdien (i faste priser) som energiforbruget i store træk at have været mindre påvirket af den økonomiske krise end for fremstillingserhvervene. Landbrugets energiforbrug er stort set konstant og med samme fordeling på brændsler over hele fremskrivningsperio- 15

20 den, jf. Figur 11 nedenfor. En betydelig del af sektorens energiforbrug ligger i form af olie (benzin/diesel) til maskiner mv., hvor der umiddelbart er begrænsede muligheder for omlægning af energiforbruget Figur 11: Energiforbruget i landbrug (PJ) Landbrug (PJ) Kul Olie Naturgas Affald VE El Fjernvarme Bygas Energiforbruget i bygge og anlæg er forholdsvis lille på omkring samlet set 7-8 PJ de seneste år. Det forventes at stige i fremskrivningsperioden frem mod 11 PJ i 23, bl.a. i lyset af et relativt højere aktivitetsniveau i denne sektor. Servicevirksomhedernes energiforbrug ses i Figur 12 nedenfor. Historisk har forbruget været svagt stigende, mens det i fremskrivningsperioden forventes nogenlunde konstant. Udviklingen i servicevirksomhedernes energiforbrug i fremskrivningsperioden udgøres af en svag stigning i el, mens de øvrige forbrug er svagt faldende i hele perioden. Det stigende elforbrug skal bl.a. ses i lyset af en udvikling, hvor servicevirksomheder fortsat kommer til at udgøre en større del af økonomien. Nedgang i de øvrige forbrug afspejler grundlæggende lavere energiforbrug til opvarmning, bl.a. med baggrund i energiaftalen Servicevirksomheder (PJ) Kul Olie Naturgas Affald VE El Fjernvarme Bygas Figur 12: Servicevirksomhedernes energiforbrug (PJ) 16

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING 212 Danmarks Energifremskrivning, 212 Udgivet i september 212 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Version af 11. oktober 212. Telefon: 33 92 67, Fax 33 11

Læs mere

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Indhold Indledning... 2 Kort beskrivelse af Transportmodellen... 2 Frozen Policy metode... 2 Sammenligning med BF2012... 2 Vejtransport... 3 Trafikarbejde...

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel N O T AT 24. august 2015 Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel 24, stk. 1 Danmark vejledende mål i henhold til artikel 3 er et absolut primært energiforbrug (bruttoenergiforbrug

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

www.ens.dk Har du brug for flere data? 2006 Energistatistik 2006 Data Kort

www.ens.dk Har du brug for flere data? 2006 Energistatistik 2006 Data Kort Gråt felt = foto Energistatistik 26 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 26 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens

www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 28 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du energistatistikken

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Omkostninger ved VE-støtte

Omkostninger ved VE-støtte Omkostninger ved VE-støtte Baseret på Miljø og Økonomi, 2014 (den miljøøkonomiske vismandsrapport) John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat 29. August 2014 Energipolitiske rammer EU har mål og virkemidler

Læs mere

www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens

www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens Energistatistik27 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 27 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010 Energistatistik21 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Kommissorium Klimakommissionen skal belyse, hvorledes Danmark pålang sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af af fossile

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum Maj 211 Udarbejdet af: János Hethey, Anders

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 8. december 2011 Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 1. Indledning og sammenfatning Energiafgifter er et populært skatteobjekt. Bare indenfor de seneste år er forhøjelser af energiafgifterne

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN IV.1 Indledning Fokus på klima og reduktion af drivhusgasser Reduktionskrav i henhold til Kyoto for 2008-12 Dansk klima- og energipolitik har gennem de seneste

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Grøn energi. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger

Grøn energi. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger KLIMAKOMMISSIONEN DANISH COMMISSION ON CLIMATE CHANGE POLICY Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

KAPITEL I OMKOSTNINGER VED STØTTE TIL VEDVARENDE ENERGI

KAPITEL I OMKOSTNINGER VED STØTTE TIL VEDVARENDE ENERGI KAPITEL I OMKOSTNINGER VED STØTTE TIL VEDVARENDE ENERGI I.1 Indledning Dansk energipolitik er underlagt EU-krav men er mere ambitiøs på VE-området Den danske energipolitik har siden energikriserne i 1970

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere