Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget den 28. august 2013 kl i NaturErhvervstyrelsen - mødelokale Spirerummet Mødedeltagere: Danmarks Fiskeriforening: Foreningen Muslingeerhvervet: Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening: DTU Aqua: Danmarks Naturfredningsforening: WWF: Naturstyrelsen: Center for Kontrol (fiskeri): Center for Fiskeri: Ole Lundberg Larsen, Henrik Lund, Jan Hansen, Sofus Iversen (næstformand Centralforeningen) Viggo Kjølhede Søren Mattesen, Jesper Toft Jens Kjærulf Petersen, Louise Poulsen Henning Mørch Mette Blæsbjerg Marie-Louise Krawack Søren Palle Jensen, Stig Prüssing Jakob Munkhøj Nielsen, Anja Boye (ref.) Dagsorden 1. Velkomst v/naturerhvervstyrelsen 2. Præsentation af den nye muslingepolitik v/ NaturErhvervstyrelsen 3. Drøftelse af konsekvensvurderinger for Lovns Bredning og Løgstør Bredning a) Præmisser for konsekvensvurderingerne v/ NaturErhvervstyrelsen b) Gennemgang af konsekvensvurderingerne v/ DTU Aqua c) Drøftelse af vilkår til fiskeriet v/ NaturErhvervstyrelsen d) Kort præsentation af fiskeri efter søstjerner- udøvet i efteråret 2012 og foråret 2013 i Limfjorden uden for Natura 2000 områderne v/ Danmarks Fiskeriforening 4. Østers fiskeri a) Præsentation af bestandsvurdering vedrørende østers v/ DTU Aqua (der udsendes ikke materiale forud for udvalgsmødet) b) Kort om den videre proces fra modtagelse af rådgivning til stillingstagen vedr. fiskeri 5. Gensidig orientering om verserende initiativer 6. Evt. Referat Ad 1. Velkomst v/naturerhvervstyrelsen Formand Jakob Munkhøj Nielsen bød velkommen. Efter kort bordrunde og velkomst til nyt medlem Sofus Iversen (ny næstformand i Centralforeningen Limfjorden) blev dagsordenen vedtaget uden bemærkninger/ tilføjelser af nye punkter.

2 Ad 2. Præsentation af den nye muslingepolitik v/ NaturErhvervstyrelsen Anja Boye præsenterede den nye muslingepolitik for Muslingeudvalget (jf. vedlagte power point). Muslingepolitikken fastsætter målsætninger og forvaltningsprincipper for muslingeskrab og øvrig muslingeproduktion i Natura 2000 områder. Muslingeskrab og øvrig muslingeproduktion skal leve op til EU s miljødirektiver. Fødevareministeriet arbejder for en helhedsorienteret forvaltning, hvor forskellige produktionsformer i samspil skal sikre en bæredygtig muslingeproduktion med mindre miljøpåvirkning end i dag. Der opereres med 3 spor i politikken, hvor spor 1 handler om muslingeskrab, spor 2 om øvrig muslingeproduktion, mens spor 3 omhandler den fremtidige muslingeproduktion, hvor samtlige produktionsformer sammentænkes. Muslingepolitikken opstiller en model for acceptabel arealmæssig kumulativ påvirkning, som fastsættes til 15 % med mulighed for reduktion de kommende år til 13 %. Muslingepolitikken opstiller endvidere milepæle for linedyrkning og kulturbankeproduktion med det formål, at fremme andre muslingeproduktionsformer end muslingeskrab. Endeligt angiver muslingepolitikken hvilke præmisser der indgår i den endelige vurdering af fiskeriets betydning for lokaliteternes integritet. Fødevareministeriet ønsker åbenhed omkring forvaltningen ser frem til at få muslingepolitikken implementeret i forvaltningen. Muslingeudvalget og andre relevante aktører vil blive inddraget i implementeringen af muslingepolitikken. NaturErhvervstyrelsen har igangsat arbejdet med formulering af udkast til køreplan for implementeringen, som styrelsen vil præsentere og drøfte med udvalget i løbet af efteråret. Der indkaldes til særskilt udvalgsmøde derom. Efter præsentationen havde udvalget mulighed for at stille spørgsmål. Konsumfiskernes Arbejdsgiverforening spurgte nærmere ind til mærkning og certificering, som er angivet under spor 2 (Grøn omstilling af fremtidens muslingeproduktion). Ifølge Søren Mattensen har industrien hidtil finansieret certificering af muslinger. Der blev i den forbindelse spurgt til, om der som led i implementeringen vil være midler at søge om til denne aktivitet, herunder om ministeriet har andre certificeringer i tankerne. Endvidere fremførte Søren Mattesen og Danmarks Fiskerforening (DF) ønske om fokus på flere-årige licenser på den korte bane med det formål at sikre rettidig opstart af fiskeriet og økonomisk sikkerhed for fiskerne i deres fiskeri. DN fremhævede, at relevante aktører ift. lineproduktion ikke deltager i Muslingeudvalget. Styrelsen er opmærksom herpå og oplyste, at Dansk Akvakultur er medlem af udvalget, samt at udvalget kan invitere relevante organisationer mv. til at deltage i konkrete situationer. DF spurgte ind til flere-årige licenser og hvornår de vil være en realitet herunder om muligheden for en model hvor tilladelserne løber i op til 13 måneder. Center for Fiskeri ser flere-årige licenser som et af de elementer der skal ses nærmere på i selve implementeringen. Center for Fiskeri vil indkalde udvalget til opstartsmøde i løbet af efteråret, hvor styrelsen vil præsentere en køreplan for implementeringen af politikken, som udvalget kan tage udgangspunkt i ved de kommende drøftelser. Ad 3. Drøftelse af konsekvensvurderinger for Lovns Bredning og Løgstør Bredning De fremsendte konsekvensvurderinger har været i høring i udvalget. Høringen gav ikke anledning til skriftlige bemærkninger. a) Præmisser for konsekvensvurderinger v/ NaturErhvervstyrelsen 2

3 NaturErhvervstyrelsen oplyst, at man igen i år har fastlagt en række vilkår forud for bestilling af konsekvensvurderingerne med det formål, at få målrettet effekten af fiskeriet. Konsekvensvurderingerne tager dermed udgangspunkt i den minimumsdybdegrænse, som styrelsen vil stille samt vilkår om anvendelse af bl.a. den lette skraber, antal fartøjer i hvert område, genudlægning af større sten mv. Præmisser for 2013/2014: Løgstør Bredning Dybdegrænsen fastsættes til 5 meter og enkelte steder 6 m Der er ansøgt om kvote på ton inkl ton til omplantning. Idet muslingebestanden er gået tilbage ift. forrige sæson har Center for Fiskeri anmodet DTU Aqua om, at rådgive om en bæredygtig kvote Dybdegrænse for fiskeri efter ton søstjerner følger dybdegrænserne for muslingefiskeriet. Lovns Bredning DTU Aqua er anmodet om, at konsekvensvurdere et fiskeri på ton inkl. omplantning, som af erhvervet ønskes begrænset til 2 områder herunder at rådgive om bæredygtig kvote, hvis ton ikke vurderes bæredygtigt. DTU Aqua er endvidere anmodet om, at redegøre for de konsekvenser der måtte være for udpegningsgrundlaget som følge af placeringen af fiskekasserne. Klar præmis om, at placering af fiskekasser ikke er i konflikt med ålegræs i sin nuværende og potentielle udbredelse. Dybdegrænse for fiskeri efter ton søstjerner fastsættes til 5 m. Søstjernefiskeri Der er ansøgt om fiskeri efter søstjerner i begge Natura 2000 områderne (2.000 ton i Lovns og ton i Løgstør). DTU Aqua er derfor anmodet om at foretage konsekvensvurdering af søstjerne fiskerier herunder beregne den påvirkning, som søstjernefiskeri vil medføre og indeholde dette i afsnittet om de samlede kumulative påvirkninger. Kumulative påvirkninger DTU Aqua er anmodet om, at anvendelse af GPS og sensor data i fiskeriet indeholdes i konsekvensvurderingerne. b) Gennemgang af konsekvensvurderingerne v/ DTU Aqua DTU Aqua præsenterede de to konsekvensvurderinger, herunder det ansøgte fiskeri efter søstjerner (præsentation vedlagt). DTU Aqua havde i sin præsentation fokus på ålegræs og makroalger, hvor nye metoder og data bl.a. er anvendt. Ålegræs udbredelsen vil fremover blive målt ud til 8 m s vanddybde. Angående makroalger, er der ingen konflikt mellem det ansøgte fiskeri og markoalgers udbredelse, mens der for Løgstør Bredning ses en mindre påvirkning ift. forrige sæson. Denne forskel skyldes en større viden om makroalgers udbredelse og sammensætning i bredningen. DTU Aqua oplyste endvidere, at instituttet vurderer den ansøgte kvote på ton for Lovns Bredning bæredygtig. Der er ansøgt om fiskeri i 3 udlagte fiskekasser. DTU Aqua anbefaler, under hensynstagen til ålegræs og muslingers biomasse, at der udlægges 3 fiskekasser. Angående Løgstør Bredning, vurderer DTU Aqua, at den ansøgte kvote på ton ikke er bæredygtig for muslingebestanden. Instituttet anbefaler en kvote på ton. 3

4 DTU Aqua præsenterede deres rådgivning om det ansøgte fiskeri efter søstjerner. Der foreligger på nuværende tidspunkt begrænset viden om søstjernevoddets påvirkning og fangsteffektivitet. Opgørelsen af de kumulative påvirkninger som følge af søstjernefiskeri er således behæftet med en vis usikkerhed en usikkerhed som DTU Aqua i takt med at viden indsamles vil reduceres. DTU Aqua oplyste om indsendt projekt til EFF-fælles initiativer, som instituttet håber på, opnår finansiering. DTU Aqua præsenterede opgørelsen af fiskeriet kumulative påvirkninger muslingefiskeri og søstjernefiskeri. Det ansøgte fiskeri vil påvirke mindre end den fastsatte værdi for acceptabel kumulativ påvirkning på 15 %. Opgørelsen af de kumulative påvirkninger: Løgstør Bredning (jf. konsekvensvurderingen) Gendannelsestid Kumuleret påvirkning Samlet Muslingefiskeri Søstjernefiskeri Muslingebestand 3 6,1(*) 3,8 (**) 0,49 4,3 Makroalger 5 7,2 4,9 3,7 8,6 Bundfauna 2-4 7,4 5,6 2,5 8,1 Ålegræs > *) Kvote: ton inkl. omplantning **) Kvote: ton inkl. omplantning Fiskeri efter ton blåmuslinger vil påvirke 1,9 % af arealet. Hertil kommer arealpåvirkning på 4,9% som følge af fiskeri efter ton søstjerner. Opgørelsen af de kumulative påvirkninger: Lovns Bredning (jf. konsekvensvurderingen) Gendannelsestid Kumuleret påvirkning Samlet Muslingefiskeri Søstjernefiskeri Muslingebestand 3 9,5 (*) 7,2 (**) 4,8 (***) 0,45 5,3 Makroalger 5 4,7 3,7 2,5 2,1 4,6 Bundfauna 2-4 9,4 7,1 4,7 2,3 7,0 Ålegræs > *) Kvote: ton inkl. omplantning **) Kvote: ton inkl. omplantning ***) Kvote: ton inkl. omplantning Fiskeri efter ton blåmuslinger vil påvirke 9,4 % af arealet. Hertil kommer arealpåvirkning på 4,5% som følge af fiskeri efter ton søstjerner DN og WWF var positive overfor de præsenterede data omkring makroalger, som er blevet væsentligt forbedret siden sidste år. DTU Aqua oplyste endvidere, at de har ansøgt om midler til et projekt om makroalger under EFF (tilsagn netop afsendt til DTU Aqua). Fremadrettet vil undersøgelser af makroalger bl.a. blive foretaget ud til 8 m vanddybde ligesom det allerede igangsatte arbejde med kortlægning af makroalgearter og deres udbredelse vil fortsætte. Danmarks Fiskeriforening (DF) efterspurgte opgørelse af de positive effekter ved muslingefiskeri, herunder søstjernefiskeri i konsekvensvurderingerne, samt om der vil ske tilpasninger ift. måltallene for fugle. Naturstyrelsen oplyste, at der for enkelte områder allerede er sket tilpasninger samt der ses på måltallene i de kommende Naturplaner også. 4

5 Udvalget drøftede kort det ansøgte fiskeri efter søstjerner herunder det historiske søstjernefiskeri tilbage i 1970 erne og tidligere. Udvalget havde ingen bemærkninger til den ansøgte kvote. DN fremhævede, at søstjernebestanden ikke skal fiskes ned, idet den er naturligt forekommende i Limfjorden. DF spurgte til opgørelsen af arealpåvirkningen som følge af søstjernefiskeri en opgørelse, som er behæftet med en vis usikkerhed. I sidste ende kan fiskeri efter søstjerner betyde en reduktion i fiskeri efter blåmuslinger pga. kravet om maksimal kumulativ påvirkning på 15 %. DTU Aqua oplyste, at instituttet har ansøgt om EFF midler til et søstjerneprojekt, som netop skal undersøge arealpåvirkningen af søstjernevoddet nærmere. WWF spurgte til den relative store stigning i muslingebestanden i Lovns bredning og om samme positive udvikling ses for fx makroalger. Ifølge DTU Aqua ses samme udvikling ikke for de øvrige økosystemkomponenter den konkrete forklaring kendes ikke, men kan skyldes sigtdybden som ikke er væsentligt forbedret samt mangel på substrat. c) Drøftelse af vilkår til fiskeriet v/ NaturErhvervstyrelsen Søren Palle Jensen gennemgik de vilkår, som på forhånd kan opstilles for fiskeriet. Der er ikke nye vilkår til fiskeriet sammenlignet med sidste års vilkår. Vilkårene omfatter dybdegrænse, genudlægning af sten, max. antal fartøjer pr. produktionsområde, krav om anvendelse af GPS/ sensor udstyr, mv. Der vil som i muslingefiskeriet blive stillet krav om anvendelse af GPS/ sensor udstyr i søstjernefiskeriet ligesom samme dybdegrænse skal efterleves. d) Kort præsentation af fiskeri efter søstjerner udøvet i efteråret 2012 og foråret 2013 v/ Foreningen Muslingeerhvervet Viggo Kjølhede præsenterede det fiskeri efter søstjerner, som først blev udøvet på forsøgsbasis i efteråret 2012 og senere i foråret 2013, som reelt fiskeri. De opfiskede søstjerner har været afsat til en fiskemelsfabrik i Cuxhaven, Tyskland. 6 muslingefartøjer har deltaget i fiskeriet. Søstjernefiskeriet har en mindre bifangst af bl.a. tomme skaller, krabber og søpunge (ca. 10 %). Søstjernebestanden er kraftig voksende i Limfjorden og muslingefiskerne ser en fordel i at opfiske dele af denne bestand. Den tilladte kvote var 2500 ton, hvoraf 1400 ton blev landet. Analyser viser at proteinindholdet er %. Der arbejdes videre med lokal afsætning af de opfiskede søstjerner, hvilket er af stor betydning for rentabiliteten i søstjernefiskeriet, samt for miljøet idet fjernelse af søstjerner også betyder fjernelse af næringsstoffer. Ad 4. Østersfiskeri Formanden orienterede kort om status vedr. østers. NaturErhvervstyrelsen modtog den 27. august 2013 den videnskabelige rådgivning. Styrelsen har derfor ikke haft mulighed for at se nærmere på rådgivningen, herunder at inddrage Muslingeudvalget inden dagens møde. Den modtagne rådgivning vil blive sendt i høring i Muslingeudvalget medio september a) Præsentation af bestandsvurdering vedrørende østers v/ DTU Aqua (der er ikke udsendt materiale forud for udvalgsmødet) 5

6 DTU Aqua præsenterede deres bestandsvurdering af østers. Østersbestanden er fortsat faldende i Limfjorden dog har der i år været en relativ høj rekruttering af spat. Den aktuelle bestand er karakteriseret ved at bestå af primært gamle individer med lav vækstrate og der har ikke været en væsentlig rekruttering siden Østersbestanden i Limfjorden er faldet fra ca ton i 2012 til ca ton i Til sammenligning er bestanden i Nissum Bredning faldet fra ca ton i 2012 til 679 ton i 2013 på trods af, at der ikke har været fiskeri i området. For 2013/2014 sæsonen vurderer DTU Aqua, at en kvote på 130 ton vil være bæredygtigt, og vil påvirke østersbestanden i Limfjorden i begrænset omfang. DTU Aqua præsenterede kort deres samarbejdsprojekt med Centralforeningen Limfjorden om østersbestandsophjælpning i Limfjorden. De udsatte sokker er blevet flyttet til dybere vand efter succesfuld rekruttering. b) Kort om den videre proces fra modtagelse af rådgivning til stillingstagen vedr. fiskeri v/ NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen orienterede kort om den kommende proces vedr. østers. Den modtagne rådgivning vil blive sendt i skriftlig høring i udvalget, hvorefter NaturErhvervstyrelsen vil tage endelig stilling til, om der kan åbnes for fiskeri efter østers samt på hvilken kvote. Der er ansøgt om opstart af østersfiskeriet pr. 7. oktober 2013, hvilket vil imødekomme den efterspørgsel der er til de forskellige østers arrangementer medio oktober på Mors og i København. Ad 5. Gensidig orientering om verserende initiativer NaturErhvervstyrelsen orienterede om det indkaldte møde vedr. muligheder for kommerciel udnyttelse af den invasive Stillehavsøsters. Styrelsen ønsker, at drøfte mulighederne for på forsøgsbasis, at udnytte arten kommercielt. I den forbindelse skal der ses på fordele og ulemper ved kommerciel udnyttelse, idet der er tale om skrabevirksomhed i et naturbeskyttet område. En lang række interessenter er indkaldt til dette møde. Workshoppen afholdes i NaturErhvervstyrelsen den 2. oktober Ad 6. Evt. Næste møde i Muslingeudvalget forventes afholdt i løbet af efteråret, hvor fokus vil være på implementering af muslingepolitikken. 6

Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. februar 2015. Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 24. marts 2015.

Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. februar 2015. Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 24. marts 2015. Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. februar 2015 Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 24. marts 2015 Deltagere Danmarks Fiskeriforening: Ole Lundberg Larsen, Henrik Lund Bælternes

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. august 2015

Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. august 2015 Dato: 8. september 2015 Center for Kontrol og Fiskeri J. nr. 15-7400-000041 Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. august 2015 Mødet blev afholdt mandag den 24. august 2015, kl. 10-13,

Læs mere

Referat af møde i Muslingeudvalget den 22. august 2014 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B. Jens Kjerulf Petersen, Pernille Nielsen. (ref.

Referat af møde i Muslingeudvalget den 22. august 2014 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B. Jens Kjerulf Petersen, Pernille Nielsen. (ref. Center for Kontrol og Fiskeri/JPDA J. nr. 14-720-000011 12. september 2014 Referat af møde i Muslingeudvalget den 22. august 2014 kl. 10-13 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Mødedeltagere: Danmarks Fiskeriforening:

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 5. september 2012

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 5. september 2012 Kontor/initialer: Center for Fiskeri/ PBJE Sagsnr./dok.nr.: 2012-02173/146514 Dato: 16.oktober 2012 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 5. september 2012 Deltagere: NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Referat af temamøde i Udvalget for Muslingeproduktion den 11. maj 2015

Referat af temamøde i Udvalget for Muslingeproduktion den 11. maj 2015 Dato: 4. juni 2015 Center for Kontrol og Fiskeri J. nr. 15-720-000001 Referat af temamøde i Udvalget for Muslingeproduktion den 11. maj 2015 Mødet afholdtes mandag den 11. maj 2015, kl. 10-13, i NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato EU & Fiskeriregulering

Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato EU & Fiskeriregulering Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http://www.um.dk Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 17-4400-000003 EU & Fiskeriregulering

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012

Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012 Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012 DTU Aqua-rapport nr. 245-2011 Af Per Dolmer, Louise K. Poulsen, Mads Christoffersen, Kerstin Geitner og Finn Larsen Konsekvensvurdering

Læs mere

Muslingeproduktion. Handlingsplan for Limfjorden

Muslingeproduktion. Handlingsplan for Limfjorden Muslingeproduktion Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Muslingeproduktion i Limfjorden et statusnotat til

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00025 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 1 Kystvande SIDE 2 Fiskeriets betydning for miljøtilstanden og opfyldelse af miljømål i kystvandene

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2013/2014

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2013/2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2013/2014 Canal-Vergés, Paula; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Christoffersen,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00192 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 15. februar 2012

REFERAT. Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 15. februar 2012 Kontor/initialer: Center for Fiskeri/ PBJE Sagsnr./dok.nr.: 2012-00084/129001 Dato: Den 21. februar 2012 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 15. februar 2012 Deltagere: Center

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2015/2016

Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2015/2016 Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2015/2016 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dansk Skaldyrcenter August 2015 1 Notat vedrørende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2016/2017

Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2016/2017 Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2016/2017 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dansk Skaldyrcenter August 20 Notat vedrørende fiskeri

Læs mere

Notat vedrørende fiskeri efter flad østers og søstjerner i Nissum Bredning 2016/2017

Notat vedrørende fiskeri efter flad østers og søstjerner i Nissum Bredning 2016/2017 Notat vedrørende fiskeri efter flad østers og søstjerner i Nissum Bredning 2016/2017 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dansk Skaldyrcenter September 2016 Notat vedrørende

Læs mere

Dato: 13. marts 2017 EU og Fiskeriregulering J. nr Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 23. februar 2017.

Dato: 13. marts 2017 EU og Fiskeriregulering J. nr Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 23. februar 2017. Dato: 13. marts 2017 EU og Fiskeriregulering J. nr. 16-7400-000045 Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 23. februar 2017 Deltagere Anja Boye Stig Prüssing Janne Dalby Marie-Louise Krawack

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Grøftekanter langs de kommunale veje.... 2 Indvinding af hvidt sand.... 3 Kommunens rolle i forhold

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2009/2010

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2009/2010 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 13, 2016 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2009/2010 Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Blæsbjerg, Mette; Kristensen, Per Sand; Geitner,

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2010/2011

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2010/2011 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 14, 2015 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2010/2011 Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads; Aabrink, Morten; Dolmer, Per; Kristensen,

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation: DSA: Foreningen af Fiskeauktioner og

Læs mere

Brug af GIS til konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder i Danmark

Brug af GIS til konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder i Danmark Brug af GIS til konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder i Danmark Kerstin Geitner og Helle Torp Christensen GIS er et særdeles anvendeligt og nyttigt redskab til udarbejdelse

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Driftsplan for de statslige arealer i Vendsyssel... 2 Handleplan for bekæmpelse af Bjørneklo... 3 Status

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2012/2013

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2012/2013 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2012/2013 DTU Aqua-rapport nr. 274-2013 Af Per Dolmer, Mads Christoffersen, Helle Torp Christensen, Kerstin Geitner, Finn Larsen og Nina

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred Referat GRO - Grønt Råd Odsherred Dato 30. november 2011 Tidspunkt 17:00 Sted Administrationscenter Fårevejle, Til stede Annelis Stamm, Rudy Rune, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, Peter Post Hansen,

Læs mere

Referat af 7. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 27. juni 2013

Referat af 7. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 27. juni 2013 Sagsnr.: 13-7400-000030 Dato: 22. august 2013 Referat af 7. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 27. juni 2013 Mødedeltagere: Danmarks Fiskeriforening: Dansk Fritidsfiskerforbund: Dansk Amatørfiskerforening:

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

Referat fra møde i Muslingeudvalget 24. august 2016

Referat fra møde i Muslingeudvalget 24. august 2016 EU og Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000003 Ref. jpda/anbo Den 16. september 2016 Referat fra møde i Muslingeudvalget 24. august 2016 Dagsorden 1. Velkomst v/ NaturErhvervstyrelsen 2. Nye måltal for fugle

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010 , Landbrug og Transport 3. december 2010 Landbrugets bedriftsregister og strukturstatistik kkl/- Til brugerudvalget for Fødevarestatistik Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

6. Orientering om vækstplan for akvakultur (Fødevare og Landbrugspakken)

6. Orientering om vækstplan for akvakultur (Fødevare og Landbrugspakken) Dato: 3. marts 2016 Center for Kontrol (Fisk) / Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 10. februar 2016 Dagsorden 1. Velkomst v/ NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Natura 2000 konsekvensanalyserne for muslingefiskeriet i Limfjorden DTU AQUA. Per Dolmer pdo@aqua.dtu.dk

Natura 2000 konsekvensanalyserne for muslingefiskeriet i Limfjorden DTU AQUA. Per Dolmer pdo@aqua.dtu.dk Natura 2000 konsekvensanalyserne for muslingefiskeriet i Limfjorden Per Dolmer pdo@aqua.dtu.dk Natura 2000 konsekvensanalyserne for muslingefiskeriet i Limfjorden Rammer for præsentation Hvad er en konsekvensvurdering

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 21. november 2011 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Søs Haugaard Lars Vesløv Henrik

Læs mere

Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013

Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013 Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013 09.10.2013 Tilstede fra Rådet: Danmarks Naturfredningsforening, Sven Thorsen Danmarks Jægerforbund, Christian Clausen Dansk Landbrug Sydhavsøerne, John Nielsen

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2012

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2012 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 13, 2016 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2012 Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads; Christensen, Helle Torp; Dolmer,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 19. juni 2015 Tid Kl. 11.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) - Afbud Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per

Læs mere

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse.

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse. Til Det Grønne Råd Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK 8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 10. marts 2008 Referat fra mødet i Det

Læs mere

Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby

Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby GRØNT RÅD REFERAT Af Grønt Råds møde den 12. december 2013 Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby 19. december 2013 Brevid:

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012

Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2016 Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012 Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 18. maj 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Lindø Port of Odense V. Niels Kiersgaard Noatunvej 2 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00806-12 Ref. Bertram Tobias Hacke 08-09-2015 Sendt på mail til nk@odensehavn.dk Tilladelse til geotekniske

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, fredag den 24. september 2010 i Energistyrelsen Til stede: Anna Cecilie Skovgaard,

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Jens Ole Christensen bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i 2013, hvor der måtte noteres et frafald på 2 mødedeltagere.

Jens Ole Christensen bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i 2013, hvor der måtte noteres et frafald på 2 mødedeltagere. Mødested: Svalegaarden. Tidspunkt: Torsdag, den 17. januar 2013 - kl. 17:30. Deltagere: Jens Ole Christensen (JOC) Jens Skovgaard (JSK) Verner F. Larsen (VFL) Torben Thorup Jensen (TTJ) Preben Eihilt (PE)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 på Parkskolen lokale 28 kl. 19.30

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 på Parkskolen lokale 28 kl. 19.30 Struer feb. 2004 Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 på Parkskolen lokale 28 kl. 19.30 Velkomst: Præsentation af den siddeende bestyrelse: Bo Christensen: Grønne områder Forssavej

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Mødereferat Mødeformål: Dansk Fuglekollisionskomité, møde 70 Sted: Billund Lufthavn Mødedato og tid: Onsdag den 27. maj 2009, kl. 10.00 Journal

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Referat Naturgruppen. Medlemmer:

Referat Naturgruppen. Medlemmer: Referat : Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Julefrokost kl. 18. Medlemmer: Deltagere: Ebbe Kanneworff (Danmarks

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Oktober 2007 J.nr.: 2007-02069 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 20. juni 2007 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn Referat bestyrelsesmøde nr. 11 Tid Torsdag d. 10.9.2015 kl. 18.15 Sted Til stede Afbud Ej fremmødt Referent et, Aktivitetshuset,, Nyborg Kurt Sorknæs, Kim Kølerfeldt, Inger Mechlenburg, Erik Sønderskov,

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Bestyrelsesmøder 2008-2009

Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøde 06-05-2009 kl. 19.00 ved NC l: Godkendelse/opfølgning af referat fra 04. Februar 2009 2: Meddeleser/orientering fra formanden 3: Orientering fra kasserer 4: Orientering

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage geotekniske undersøgelser, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage geotekniske undersøgelser, på de vilkår som fremgår nedenfor. COWI A/S Casper Skandshus Jensen Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00708-9 Ref. Anna L. S. Østergaard 13-08-2015 Tilladelse til at foretage geotekniske undersøgelser i Mariager

Læs mere

Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner

Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner Konference om vandplanernes faglige grundlag den 30. maj 2011, Scandic Copenhagen Session: Ålegræs som indikator for opnåelse af god miljøtilstand Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner Harley Bundgaard

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl. 13.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 LIFE projekter.... 2 Retableringsplan for genbrugspladser.... 3 Status 3 genregistrering....

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013 19. marts 2013 Sagsbehandler: BMM NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 13. marts 2013 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, vicepolitidirektør

Læs mere

Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab)

Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING KØBENHAVNS UNIVERSITET Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) MØDEREFERAT

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den 05.11.2013, kl. 12:30. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Østerbro 7 AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den 05.11.2013, kl. 12:30. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Østerbro 7 AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 05.11.2013, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Østerbro 7 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Sager til orientering/drøftelse.... 3 3. Sager til drøftelse/beslutning....

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 9. juni 2015 kl.

Læs mere

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd.

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V. E-mail: bydesign@tmf.kk.dk http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/store-vindm-ller-ved-kalvebod-syd Indsigelse

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 5. oktober 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 5. oktober 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 5. oktober 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen 68 1. Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum Fællesudvalget (FU) Til stede: Afbud fra: Dagsorden

Dansk Ledningsejerforum Fællesudvalget (FU) Til stede: Afbud fra: Dagsorden Dansk Ledningsejerforum Fællesudvalget (FU) Ref: HS Referat af mødet den 3. maj 2011 Dato: 23. maj 2011 Til stede: Afbud fra: Fmd. Finn Bruus, KE (Dansk Fjernvarme) Næstfmd. Bjarne H Jensen, Naturgas Midt-Nord

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet. 1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 18.00. Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling

Læs mere

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området.

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området. 13-09-2013 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-13 Referat fra borgermøde i Haverslev den 12.9.2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen,

Læs mere

DABYFO Kreds Østjylland

DABYFO Kreds Østjylland DABYFO Kreds Østjylland Referat af kredsmøde - Tirsdag den 4. februar 2014 Vejdirektoratets informationscenter Nørreskov Bakke 2A, 8600 Silkeborg Forud for mødet var der introduktion af Svend Jakobsen,

Læs mere