HANDLEPLAN Lokalrådet i Frederikshavns kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune"

Transkript

1 HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rammerne for Lokalrådets arbejde Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende arbejde SSP-udvalget som det ledende og koordinerende niveau SSP-netværksgrupper fordelt på 4 distrikter det udførende niveau PSP- og KSP-samarbejdet 5 5. Fokusområder for Nordjyllands Politi Indsats mod kriminelle bander, utilpassede unge belastede boligområder Indsats mod indbrud i privat beboelse, fritidshuse og virksomheder Indsats mod overgreb mod børn (socialsøgning) De unges misbrug og færden i nattelivet Indsats mod utryghedsskabende, forstyrrende og ulovlig færdselsadfærd Fokusområder for indsatser i Frederikshavn kommune..7

3 1. Indledning Denne handleplan 2013 for Lokalrådet i Frederikshavn kommune er omdrejningspunktet for kriminalitetsbekæmpelsen og det kriminalitetsforbyggende arbejde i Frederikshavn kommune. Den sikrer udmøntningen af de overordnede rammer og mål, som er fastlagt i Kredsrådets samarbejdsplan I de følgende afsnit beskrives rammerne for Lokalrådets arbejde, Lokalrådets sammensætning, det kriminalitetsforbyggende arbejde, kredsdækkende og lokale fokusområder Rammerne for Lokalrådets arbejde Kredsrådet er det strategiske forum for Nordjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand for rådet, hvor også borgmestrene i politikredsens 9 kommuner indgår. Samarbejdsplanen 2013 er i Kredsrådet fastlagt som den overordnede ramme for Nordjyllands Politis samarbejde med kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger og borgere. Samarbejdsplanen indeholder en række indsats- og kriminalitetsområder, som aktuelt er særlige relevante for samarbejdet i Nordjylland. Handleplanen for 2013 i Frederikshavn Kommune er fastlagt af Lokalrådet, som herved har udmøntet Kredsrådets Samarbejdsplan 2013 i forhold til indsatsen i Frederikshavn Kommune. Handleplanen sætter rammen for samarbejdet mellem Lokalpoliti Frederikshavn og lokalsamfundet i Handleplanen er godkendt af Lokalrådets medlemmer i december Handleplanen er et dynamisk værktøj, som i løbet af året kan suppleres og justeres, hvis Lokalrådet finder det relevant i forhold til f.eks. kriminalitetsudviklingen. 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune Lokalrådet i Frederikshavns Kommune består af følgende 6 medlemmer: 2 repræsentanter fra den kommunale ledelsesgruppe, 1 repræsentant fra SSP, 1 repræsentant fra Kriminalforsorgen og 2 ledelsesrepræsentanter fra Lokalpoliti Frederikshavn. Lokalpolitilederen er formand for lokalrådet, mens lederen af Forebyggelse, Nær- og Landpoliti er sekretær. De 6 faste medlemmer kan ad hoc suppleres med yderligere repræsentanter fra lokalsamfundet, politiet eller kommunen. Der afholdes ordinært møde hvert kvartal. Møderne i 2. og 4. kvartal suppleres med hele SSP-udvalget. Ud over de ordinære møder kan der efter behov afholdes møder til

4 drøftelse af særlige temaer. I forbindelse med alle ordinære møder redegør formanden for Lokalrådet blandt andet om nyt fra Kredsrådet, kriminalitetsstatistikker- og tendenser samt andre informationer, der måtte være relevante for Lokalrådets arbejde. Til brug for sin redegørelse trækker formanden for Lokalrådet på Nordjyllands Politis afdeling Operativ Planlægning og Analyse (OPA) med henblik på dybere analyse af udvalgte kriminalitetsområder, som skiller sig ud. Formanden trækker endvidere på Nordjyllands Politis Kriminalpræventive Sekretariat for hele tiden at fastholde en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen mellem Nordjyllands Politi og alle 9 kommuner. Lokalrådets møde i 3. kvartal suppleres ad hoc med en repræsentant fra det Kriminalpræventive Sekretariat med henblik på orientering og koordinering fra sekretariatet. Ovennævnte suppleret med de kommunale myndigheders vurderinger og evt. andre ad hoc medlemmers vurderinger, drøfter Lokalrådet på den baggrund behovet for nødvendige tilpasninger og evt. iværksættelse af helt nye tiltag. 4. Det kriminalitetsforebyggende arbejde Nordjyllands Politi skal samarbejde med lokalsamfundet om en fremadrettet, koordineret og bredspektret kriminalitetsforebyggende indsats, hvor et centralt element i forhold til de unge er SSP-samarbejdet. Den forebyggende indsats skal imidlertid strække sig fra vugge til grav, og alle aktører, der har indflydelse på kriminalitetsudviklingen, skal så vidt muligt inddrages herunder blandt andet pårørende, psykiatrien, bolig- og grundejerforeninger samt fritids- og sportsklubber. SSP-organiseringen i Frederikshavn kommune er opdelt i 2 niveauer: 4.1 SSP-udvalget som det ledende og koordinerende niveau. SSP-udvalget består af: 1 ungdomskonsulent (formand) 2 repræsentanter fra politiet, 1 afdelingsleder i Center for undervisning og tværgående ungeindsats, 1 repræsentant fra Familierådgivningen, 1 SSP-konsulent, 1 repræsentant fra Ungdomsskolen, 1 ledelsesrepræsentant fra fritids- og ungdomsklubberne, 1 ledelsesrepræsentant fra skolerne, 1 ledelsesrepræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Frederikshavn. SSP-udvalget skal udmønte de overordnede beslutninger, der træffes af Lokalrådet omkring det generelle og specifikke kriminalpræventive samarbejde, og det skal ligeledes udvikle og være ansvarlig for kommunikationen i samarbejdet med nedennævnte netværksgrupper. SSP-udvalget træffer beslutninger om

5 kriminalpræventivt samarbejde i kommunen, ligesom de uddelegerer kompetencer, så der hurtigt og smidigt kan handles på de opgaver, der skal løses. Der afrapporteres løbende på iværksatte handleplaner til Lokalrådet, således at der til hvert Lokalrådsmøde kan gives en status på udpegede indsatsområder. 4.2 SSP-netværksgrupper fordelt på 4 distrikter det udførende niveau. Netværksgrupperne består af: 1 SSP-konsulent (kontaktperson), 2 repræsentanter fra politiet, 1 repræsentant fra bo- hjemmestøtten 1 SSP-lærer for hver skole, 1 repræsentant fra distriktets fritidsklubber, 1 repræsentant fra Familierådgivningen, 1 repræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Frederikshavn. Netværksgrupperne skal være ansvarlige for det konkrete kriminalpræventive arbejde. De skal opbygge og udvikle en forebyggelseskultur, således at der til stadighed indsamles oplysninger om børn og unge, hvis adfærdsnormer er ved at udvikle sig i uheldig retning. Netværksgrupperne skal udtænke konkrete forslag til handling og reaktion på de indsamlede oplysninger. Herunder yde råd og vejledning til børn og unge med tilknytning til eget område/skole. SSP Frederikshavn har udarbejdet: Handlingsplan for forebyggelse af ungdomskriminalitet med angivelse af konkrete forebyggelsestiltag. Handlingsplanen er tilgængelig via 4.3 PSP- og KSP-samarbejdet. I 2010 har Nordjyllands Politi i samarbejde med kommunerne og Region Nordjylland iværksat et samarbejde mellem politi, socialforvaltning, psykiatri og kriminalforsorgen (PSP-samarbejdet) med henblik på en målrettet forebyggende indsats overfor socialt udsatte personer. Initiativet skal sikre, at disser borgere får bedst mulig hjælp. Samtidig skal PSP-samarbejdet forebygge, at de udsatte borgere ikke udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. Der er udviklet lokalt samarbejdsfora med kvartalsvise møder, hvor konkrete sager og initiativer og drøftes. KSP-samarbejdet er etableret i efteråret 2012 og møderne ligger i umiddelbar forlængelse af PSP møderne. Kriminalforsorgen er mødeleder og psykiatrien deltager ikke i dette møde, hvor kriminalforsorgen, politiet og socialforvaltningen skaber rammerne for en koordineret indsats overfor personer, der skal løslades. Formålet er at sikre, at de pågældende hjælpes videre i deres nye tilværelse og forbygge recidiv.

6 5. Fokusområder for Nordjyllands Politi 2013 Med baggrund i dels Den Nationale strategiplan, dels Nordjylland Politis lokale strategiplan for den operative indsats 2013 og samarbejdsplanen for 2013 er nedennævnte fokusområder udpeget som særligt aktuelle og samarbejdsrelevante i forhold til kommuner og det øvrige lokalsamfund: Indsats mod kriminelle bander, utilpassede unge og belastede boligområder, Indsats mod indbrud i privat beboelse, fritidshuse og virksomheder, Indsats mod overgreb mod børn (Socialsøgning), Indsats mod de unges misbrug og færden i nattelivet, og Indsats mod utryghedsskabende, forstyrrende og ulovlig færdselsadfærd, Samarbejdet på disse fælles fokusområder kan ikke alene omfatte den præventive indsats, men også politiets efterforskning og strafforfølgning, hvor dette er relevant. For hvert af disse områder er der ved Nordjyllands Politi udarbejdet operationsplaner, hvori der er beskrevet omfang og mål for de enkelte indsatser. Disse operationsplaner tilpasses lokalt med inddragelse af relevante offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger m.v. 5.1 Indsats mod kriminelle bander, utilpassede unge belastede boligområder Frederikshavn kommune er stadig ikke belastet af egentlig bander, men der træffes af og til enkeltstående bandemedlemmer, som er på besøg eller har en eller anden form for ærinde i kommunen. Området moniteres løbende og følges tæt. Der sættes hurtigt og konsekvent ind ved antræffelse af bandemedlemmer, og der er fokus på at udfinde egnede kandidater til exit-forløb via Nordjylland Politis exit-enhed. Lokalrådet har ikke identificeret boligområder, som kan karakteriseres som særligt belastede med behov for en styrket politimæssig og kommunal indsats. 5.2 Indsats mod indbrud i privat beboelse, fritidshuse og virksomheder. I 2012 faldt indbruddene i Frederikshavn kommune i privat beboelse med ca. 28% - svarende til 241 anmeldelser, i fritidshuse med ca. 30% - svarende til 153 anmeldelser og i erhverv med ca. 49% - svarende til 298 anmeldelser i forhold til gennemsnittet for Området moniteres løbende med et stærkt analytisk fokus. Indsatsen fastholdes i 2013 og tænkes udvidet til også at omfatte projekt Nabohjælp, som blev introduceret til politiet og kommunerne af Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Trygfonden i november Projekt Nabohjælp skal fremmes via et tæt samarbejde mellem Frederikshavn kommune og Lokalpoliti Frederikshavn eventuelt i form af borgermøder med deltagelse af bl.a. kommune, politi, sikringsrådgiver, Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.

7 5.3 Indsats mod overgreb mod børn (socialsøgning). Nordjyllands Politi indfører og udvikler et nyt søgeværktøj (POLSPOT), som skal være med til at sætte spot på særligt udsatte familier, hvor der er fare for at børn og voksne udsættes for alvorlig overlast. Formålet er at styrke muligheden for at gribe ind så tidligt som overhovedet muligt, så sociale sager ikke udvikler sig til alvorlige straffesager. I første halvår 2013 afholdes workshop, og der udarbejdes actioncard, procedurebeskrivelse og handleplan, der samlet sigter på en effektiv overdragelse af socialrapporter på de udvalgte fokuspersoner til de kommunale myndigheder. 5.4 De unges misbrug og færden i nattelivet. Dette kredsdækkende fokusområde er også lokalt fokusområde. De seneste 2 år har Nordjyllands Politi grebet konsekvent ind overfor den borgerrettede og utryghedsskabende kriminalitet i form af overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, lov om euforiserende stoffer og overtrædelser af restaurationsloven. Det er ikke lokalrådets opfattelse, at der er brug for yderligere tiltag på dette område, da der er et godt og velfungerede samarbejde mellem politi, restauratører og dørmænd, ligesom Nordjyllands Politi også i 2013 vil holde samme niveau på kontrolindsatsen. 5.5 Indsats mod utryghedsskabende, forstyrrende og ulovlig færdselsadfærd. Utryghedsskabende trafikal adfærd bl.a. i form af scooter og knallertkørsel er til gene for mange borgere i hele Nordjyllands Politi. På baggrund af analyser og borgerhenvendelser iværksættes efter behov borger- og informationsmøder samt kredsdækkende og lokale kontroller, bl.a. på uddannelsesinstitutioner for unge. 6. Fokusområder for indsatser i Frederikshavn kommune Som beskrevet i samarbejdsplanen har Kredsrådet udpeget en række fælles fokusområder, jf. punkt 5. Ud fra lokale forhold har Lokalrådet herudover besluttet at udpege følgende indsatsområder i SSP-regi: Indsats i forhold til skoletrivsel, herunder skilsmissegrupper God skoletrivsel er afgørende for børns sociale udvikling og læring. Undersøgelser peger på, at flertallet af eleverne på klassetrin trives godt eller nogenlunde godt, hvorimod at der på 9. klassetrin kun er halvt så mange elever, der trives godt som på 4. og 5. klassetrin. Der sker en stor personlig udvikling med det enkelte barn, men også sorg og tab f.eks. en skilsmisse kan medføre dårlig skoletrivsel i form af øget fravær, risiko for kriminalitet m.m. Flere undersøgelser har vist, at forældrenes støtte og engagement gør en stor forskel for skolebørns trivsel. Derfor sættes der fokus på den gode skoletrivsel og de forhold, som kan have en negativ indflydelse på en god skoletrivsel. Indsats mod mobning og brug af digitale medier, Mobning kan i skoleforløbet for de involverede parter være starten på en uheldig udvikling og adfærd, der kan få uoverskuelige konsekvenser for den enkelte. Indsatsen fastholdes i

8 2013 med samme argumentation og med særlig fokus på mobning via digitale medier sms, mms, mail, facebook, twitter m.fl. Informationen vedr. digitale medier udvides i 2012 til at omfatte selve omgangen med de digitale medier og omgangen med andre profiler på disse medier, således børnene også lærer at passe på sig selv derinde. Ydermere skal forældrene klædes på til at vide mere om, hvordan de bedst interesserer sig for deres børns færden på disse medier. Indsats mod misbrug af narkotika, spiritus og andre rusmidler samt vold, Børn og unges brug af narkotika, spiritus og andre rusmidler medfører ofte en uhensigtsmæssigt adfærd i form af mobning og vold, der kan medvirke til at skabe utryghed blandt andre børn og unge, og er desuden i høj grad medvirkende til at unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Erfaringsmæssigt er gerningsmand til vold og eller offer ofte påvirket af alkohol eller stoffer. Det ligger derfor naturligt at koble indsatsen omkring misbrug af narkotika, spiritus og andre rusmidler sammen med indsats mod vold. I 2012 faldt volden ca. 18% i Frederikshavn kommune i.f.t. gennemsnittet Denne positive udvikling søges fastholdt med fokus på samtale i stedet for vold (SIV). Der henvises til Handlingsplan for forebyggelse af misbrug blandt unge 2011 med angivelse af konkrete handlinger ved mistanke eller konstatering af misbrug af stoffer af en ung under 18 år. Handlingsplanen er tilgængelig via Indsats i forhold til børn med ADHD og udadreagerende børn Børn med ADHD og udadreagerende børn er langt mere udsatte overfor at komme ud i kriminalitet (47% mod 2%, Søren Dahlsgaard ph.d. 2002) Forældre træning er en af de indsatser, der har påvist effekt, da ændring i deres håndtering af barnet giver adfærdsændring hos barnet. Med baggrund i den forhøjede risiko for at børn med ADHD kommer ud i kriminalitet forsætter fokusområdet i Der er planlagt et kursus for forældre til ADHD børn med henblik på at motivere dem og give dem de rette redskaber i forhold til ADHD børns behov. Dernæst er der planlagt en forebyggende indsats i kommunens folkeskoler, og der er planlagt særligt kursus for de personaler, der i særlig grad har med børnene med ADHD at gøre. Frank Olsen Lokalrådet Frederikshavn kommune

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere