Voldby Udviklingsplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldby Udviklingsplan 2013"

Transkript

1 Voldby Udviklingsplan 2013

2 Indhold Voldby Forord Lidt om Voldby Voldbys beliggenhed Voldbys historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabt omkring Voldby Bybeskrivelse Borgermøde 1. oktober 2011 SWOT-analyse Udviklingsønsker og indsatsområder Indsatsområde 1 Byrum Støttemuligheder Forord Landsbyudviklingsplanerne er blevet til i et samarbejde mellem LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune. LAG Favrskov er den lokale aktionsgruppe i Favrskov Kommune, som er etableret under landdistrikts- landsbyer og landdistrikter igennem tiltag, der retter sig mod levevilkår, kultur, identitet, erhvervsmuligheder og men hovedsagelig omkring de større byer. Tendensen er Når landsbyplanerne er udarbejdet, har de enkelte lands- ønsker at gå i gang med. til at skabe den videre udvikling i de mindre landsbysam- ber til at videreudvikle netop deres lokalområde. landdistrikterne i Favrskov kommune, blandt andet gen- / Favrskov Kommune og LAG Favrskov

3 Målestok 1:

4 Sprækkebjerg Forhandler af specialøl B.K. Cykler Voldbybadet Forsamlingshuset Lidt om Voldby land. Aldersspredningen er yderst interessant: 74 er under 6 år, 190 er under 18 år, 43 er mellem 18 og 25, mellem 25 og 60 er der 377. Over 60 år er der 119. Fordelt Voldby har i dag 154 husstande og i alt 360 beboere i Voldby har både købmand, cykelhandler, entreprenør - Part og Jysk Billardmontering. Herudover ligger en del virksomheder i Urmosen, Birkemosen og Voldbyholt. sulentvirksomhed i andre byer eller rettet mod nationale/ numre knyttet til Voldby -borgere. tider. I det åbne land har vi dog stadig gårde med stort husdyrhold. Viborgvej. sted de gode sommerdage; Aqua zumba og alternative - - ley og strandhåndbold. Petanquebanen er seniorernes - mange såvel kirkelige som sociale aktiviteter. Kirkegår- - generation i byen. / Borgerne i Voldby 4

5 Voldby Kirke Forsamlingshus Købmand Grill Brydning og legestue Boldbaner Petanque og kiosk Bålplads Målestok 1:

6 Voldbys beliggenhed Specialbutikker Hammel Biograf 3 km Fitness Svømmehal Bibliotek og Kulturhus Administration Dagligvarebutikker Bus Randers Silkeborg Randers 31 km Viborg 44 km Voldby 377 Indbyggere i Voldby Indbyggere pr. 3. kvartal 2011 befolkningsprognose for 2031: 415 Købmand Friluftsbad Bus 114 Aarhus Hammel Viborg Fælles borgerforening Rute 888 Thisted - Voldby- Valby- Kastrup Aarhus Havn 22 km Hospital Specialbutikker Spisesteder Tivoli Højere uddannelser Universitet 13 km Kulturelle tilbud Musik Film Teater Kunst Sport Strand Tog og Bus Til hele landet Silkeborg 31 km Voldbys historie - ler, som blev liggende tilbage, da indlandsisen smeltede bort. Voldby er en gammel landsby og kan dateres tilbage til har byen eksisteret siden middelalderen og højst sand- den, hvor endelser på -um, -by og -torp var almindelige. Hvad endelsen -by angår, betyder ordet boplads eller bo- - - gård havde sin egen lod, som man kunne opdyrke som - - 6

7 Voldby , Målebordsblade KMS lere og to skomagere. SK Jensens cementstøberi var byens absolut største arbejdsplads. Folk arbejdede lokalt, så var arbejdsudbuddet vigende, dagpengene udbetalt. Fagbevidstheden havde en vis betydning i byen. Forsamlingshuset og sportspladsen supplerede med / Borgerne i Voldby

8 Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser - kebyggelinje, en kirkeindsigt mod nord samt en såkaldt Beskyttet sten - og jorddige Sten- og jorddiger udgør en landskabelig, biologisk og beskyttede. Beskyttelsen betyder, at digerne ikke må jorddiger ikke må sprøjtes eller gødskes mv. og at etable- Exnerfredning der ikke må bygges, plantes eller graves grus således, Kirkebyggelinjer / indsigter Kirkerne er landsbyernes vigtigste kulturhistoriske mo- den status, som kirker i landsbyer og det åbne land har, - - bebyggelse i hele beskyttelseszonen. handler om vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe. - omkring naturtyperne: i tilknytning til vandløb, søer eller moser. Ferske enge med et areal på over m 2 - gen kan give anledning til tørvedannelse. Moser har et Moser, med et samlet areal på m 2 eller derover, er mindre end m 2 samlede areal bliver over m 2, er også beskyttede. Moser beliggende i byzone og sommerhusområder er beskyttede. Søer og vandhuller er beskyttede, når de er over 100 med vand- og sumpplanter indgår i det beskyttede areal. søer og vandhuller, men også de menneskeskabte, hvor der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv. beskyttede naturtyper, hvis det samlede område er på min m². Søer under 100 m² er beskyttede, når de Potentielle naturområder Målet er at bevare de områder, hvor det er muligt at gen- ønsker om, at naturindholdet skal øges gennem eksten- Beskyttet natur / 3 ter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturty- 8

9 Målestok 1:6000 Beskyttet sten og jorddige Potentielle naturområder Fredet fortidsminde Fortidsminde beskyttelseslinje Beskyttet natur - Eng Beskyttet natur - Hede Beskyttet natur - Mose Beskyttet natur - Overdrev Beskyttet natur - Sø Provst Exner fredning Fredet område Kirkeindsigt Kirkebyggelinje Fredskov Skovrejsningsområde Skovtilplantning uønsket Skovbyggelinjer Skov Søbeskyttelseslinje Sø Åbeskyttelseslinje Vandløb 9

10 Viborgvej Boldbaner Landskabet omkring Voldby - ler, som blev liggende tilbage, da indlandsisen smeltede bort. spredte gårde og vidtstrakte marker, der mod nord og syd Voldby Søbakke. - mod nord ved Voldby Hovvej. - - / Borgerne i Voldby - - det den traditionelle byggestil, et grundmuret hus, der I de sidste 50 år er der i mindre grad bygget parcelhuse - 10

11 Voldby Landskabet i og omkring landsbyen Målestok 1: Højdekurve Kotetal Vandløb Sø Skov Vej Læhegn Bygning 11

12 Gammel Hammelvej Nye huse i Voldby Købmand devejen mellem Aarhus og Hanstholm. Bebyggelsen i Voldby er en meget sammensat bygnings- Viborgvej. sted. grundmuret hus med saddeltag. Nogle boliger er bygget vis smal bygning med en husdybde på ca. 7 meter og et rejst tag på lemzone mellem det private - selve huset og den bagved- - landsbyernes princip om, at de enkelte huse har direkte adgang til det overordnede vejnet. / Favrskov Kommue Andre boliger er små statslånshuse, der er mere kompak- 12

13 Voldby Bybeskrivelse og udviklingsmuligheder Målestok 1:6.000 Landsbyafgrænsning Udbygningsmuligheder Idrætsanlæg/ grønne områder/ arealer der ikke må bebygges Bygning Vandløb Sø Kort december 2012 Skov 13

14 Borgermøde 1. oktober 2011 arbejde med Landdistrikternes Hus og Favrskov Kom- Hvordan skal vi udvikle Volby? - det i og omkring Voldby. - - eventuelle arbejdsgrupper, der kortsigtet vil arbejde med - - naturligt at medtage disse under deres arbejdsgruppe. 14

15 Workshop Voldby har lokaliteter til brydning Forsamlingshuset Kirken Købmanden med specialvarer Grillen Tirsdagsklubben Fodboldbanen, der bliver vedligeholdt Transportmulighederne som pendler er gode Voldby har et godt socialt miljø Skolen står delvis tom Voldby har ingen legeplads Sportspladsen kunne bruges mere mange huse til salg Voldby mangler institutionspladser hundelorte på banen Ingen bruger petanquebanen 15

16 Swot analyse S (STYRKER) W (SVAGHEDER) og aldre Voldbys centrale placering - O (MULIGHEDER) T (TRUSLER) - rum som de unge i aktiviteter med den økonomiske krise Storkommunen har blive en trussel Hvad hvis Voldby smelter sammen med Ham- manglende sammenhold 16

17 Udviklingsønsker Sociale arrangementer Musik Vingård Solcelleområder Almennyttige boliger Børnehave Plejecenter Legepladser Vindmøllelaug Byporte Bageriudsalg - Byrum i Voldby 17

18 BYRUM I VOLDBY - ind til at realisere projektet. an på en konkret ansøgning. 18

19 DE TRAFIKALE FORHOLD I VOLDBY 40 km/t Chikaner Blomsterkummer Etablering af lille rundkørsel Gangbro eller tunnel den ene eller anden måde

20 Støttemuligheder LAG holdsvis attraktive levevilkår eller nye arbejdspladser i Land- erhvervsaktiviteter i tilknytning til eller ud over landbruget, service mv. Fonden Realdania - byen, byggeriet og bygningsarven, og hvert år udpeges der - I 2011, 2012 og 2013 vil der blive udsendt såkaldte calls, til virkelighed. og call 3 kendes endnu ikke. Friluftsrådet mellem naturen og kulturhistorien Matas Miljøfond - Tuborgfondet i portioner på op til kr. Nordea Fonden i alle størrelser og på såvel lokalt, regionalt som nationalt niveau. 20

21 Trygfonden sundhed og trivsel. Tilskudsbasen På tilskudsbasen kan man danne sig et overblik over, hvad mark, Norden, EU og øvrige lande. 21

22 VOLDBY For yderligere oplysninger kontakt Torvegade Hammel Birgit Mikkelsen

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Lyngå Udviklingsplan 2013 Indhold Lyngå Forord

Læs mere

Laurbjerg Udviklingsplan 2013

Laurbjerg Udviklingsplan 2013 Laurbjerg Udviklingsplan 2013 Indhold Laurbjerg Forord Laurbjergs beliggenhed Lidt om Laurbjerg Laurbjergs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Laurbjerg Bybeskrivelse

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling 2012-2022 Grauballe Et unikt område i udvikling Ansvarlig: Grauballe og Omegns Lokalråd Forår 2012 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Grauballes historie:... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund

Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund Landsbyplan for Jernved - Jernvedlund FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Bogø områdebeskrivelse

Bogø områdebeskrivelse Bogø områdebeskrivelse Bårse Præstø Jungshoved Lundby Allerslev / Skibinge Ørslev Mern Midt Møn Kastrup / Neder Vindinge Kalvehave Vordingborg Nyråd Stensved Stege Lendemarke Midt Møn Bogø Vestmøn Østmøn

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Landsbyplan for. Vester Vedsted

Landsbyplan for. Vester Vedsted Landsbyplan for Vester Vedsted FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+

Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+ Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+ Beder Malling Idrætsforening - Arbejdsgruppen Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund - Marts 2008 Forord Visioner til Idræts- og Kulturcenter

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

LANDSBYEN DE 7 SOGNE

LANDSBYEN DE 7 SOGNE LANDSBYEN DE 7 SOGNE INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND side 5 - historien - bymosaik Morsø Kommune - 1. borgermøde - tilgang (de 3 skalaer) REGISTRERING OG ANALYSE side 11 - landskab og natur - funktioner og

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog Landsbyplan for Mandø - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere