Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,"

Transkript

1 Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen: Lotte og Eric Ahrenkiel, Fortunvænget 24 Katrine Holsbæk og Max Bøhling, Fortunparken 11. Pkt 1. Valg af dirigent. Jens Jordahn blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede med de fremmødtes samtykke, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Pkt. 2. Formandens beretning. Bestyrelsen har holdt syv møder i årets løb. Allerede på det første møde blev vi nødt til at sige farvel til Thomas Kjærem Nielsen, da han ønskede at udtræde af bestyrelsen grundet tidnød. Desuden ønskede Michou Delalieux ligeledes af tidnød - at udtræde af bestyrelsen for at fortsætte som suppleant. Så suppleanten Anders Kohl indtrådte i bestyrelsen. I oktober besluttede også Mogens Larsen at udtræde efter en intern diskussion om indhentning af tilbud på pleje af vejtræerne. Herfra skal lyde en tak for Mogens indsats og engagement. Suppleanten Michou overtog hans plads i bestyrelsen. Vejene Blandt de vigtigste emner i det forløbne år har været vejvedligeholdelse og snerydning, som kommunen sidste år hævede prisen betydeligt for. På disse områder har vi især samarbejdet med Trongårdsparkens og Hvidegårdsparkens naboforeninger, som har nogenlunde samme betingelser som vi, idet vore tre områder blev udstykket fra Dyrehavegård samtidig for godt 50 år siden. Dengang blev der indgået en aftale om, at kommunen skulle vedligeholde vores veje, men vilkårene blev ikke defineret nærmere. Derfor har vi prøvet at få rede på, hvad vi får for pengene, og hvordan mulighederne og konsekvenserne er for at genforhandle eller opsige aftalen. Ifølge en ny lov for private veje kan kommunen tilbyde en aftale, men den har ikke pligt til det. Det betyder, at vi ikke kan være sikre på at kunne vende tilbage, hvis vi først én gang har opsagt vejaftalen. Bestyrelsen betalte derfor den fremsendte faktura på godt kr. inden forfald den 15. juni Det samme gjorde Hvidegårdsparkens og Trongårdsparkens Grf., men specielt de er stadig aktive mht. til at finde Side 1

2 alternative løsninger. Vi følger med på sidelinjen, men er umiddelbart mest stemt for at fortsætte samarbejdet med kommunen. Blandt andet fordi vi ikke kan vide, hvordan udgifterne vil blive fremover og fordi vi frygter, at de kan svinge stærkt fra år til år og at det kan føre til interne problemer, hvis vi selv skal vælge, hvilke opgaver der er mest presserende, og hvad vi skal bekoste her eller der. Siden sidste års vejsyn har vores to vejambassadører, Anders Kohl og Benny Vestergaard Mikkelsen, holdt øje med, at de påpegede skader på vejene blev udbedret. Og det synes at have båret frugt. Dog mangler vi stadig at få fyldt et hul ud for Fortunparken 18. Det har vi presset på for flere gange, bl.a. ved personligt fremmøde på rådhuset. Og vi fortsætter indsatsen, til hullet er ordnet. Mht. snerydning har både Hvidegaardsparken og Trongårdsparken indgået en etårig aftale med et privat firma for indeværende sæson. De har opnået en pris, der er markant lavere end kommunens pris, hvilket har fået Hvidegaardsparken til også at tegne aftale om rydning af samtlige fortove. Det kan lyde fristende, men så vidt vi har fået oplyst, er deres aftale skruet sådan sammen, at de skal betale ekstra, hvis der falder særlig meget sne. Det kan jo være svært at definere, så bl.a. dette forhold gør, at vi trods alt føler os mere trygge ved aftalen med kommunen, hvor prisen er kendt. Desuden finder bestyrelsen, at vi i denne vinter har fået en tilfredsstillende snerydning og saltning. Og kommunens pris er i år kun steget en smule, nemlig fra 642 til 652 kr. pr. parcel. Vi vil derfor anbefale, at vi i hvert fald indtil videre - holder fast i aftalerne med kommunen. Vi er dog åbne over for andre muligheder og har nylig opfordret vores naboforeninger inklusive den store i Hjortekær til, at vi styrker samarbejdet og udvekslingen af erfaringer mht. veje og andet af fælles interesse, f.eks. Dyrehavegårds marker. Vores samarbejde omfatter også rygter, f.eks. om at kommunen vil stoppe det årlige vejsyn, og at vi nok kan vente, at kommunen vil indføre betaling for oprensning af rendestensbrønde og for belysning på privatveje. Bestyrelsen foreslår, at vi forbereder os på eventuelle nye udgifter ved at betale yderligere 200 kr. i kontingent for Mht. udskiftning af vores vejbelysning, så vil den ifølge Dong blive udført mellem marts og oktober i år. Vi ved ikke nøjagtigt hvornår, arbejdet starter, da vores område er slået sammen med Taarbæk i et fællesprojekt. Vi er 2. etape, så formentlig begynder de først hos os efter sommerferien. Da vil ledningerne blive lagt i kabler under jorden, og de nuværende lygtepæle bliver erstattet af nogle nye og lavere med energibesparende pærer. Vi har forhørt os om muligheden for samtidig at få nedlagt fibernet, men har fået oplyst, at Dong fortrinsvis gør det i områder med erhverv. Vejtræerne Sidste års generalforsamling besluttede at afsætte kr. årligt til træpleje. De blev i 2012 brugt på tre rønnetræer på Fortunvænget, nemlig til udskiftning af to, som var gået ud eller mistrivedes, samt til beskæring af toppen på et træ, der var vokset for tæt op mod ledningerne. Det problem undgår vi heldigvis fremover, når vi slipper for luftledningerne. Her i 2013 har vi fået foretaget en nødvendig beskæring for neden af egetræerne på Dyrehavegårdsvej, så de overholder kravene til frihøjde over fortov og vej. Senere vil der være behov for udtynding af kronerne. De fraklippede grene blev skåret til flis, som nu ligger i en bunke ud for Fortunparken 34, hvor det kan afhentes kvit og frit. Det udsendte jeg en mail om til dem, jeg har mailadresser på. Side 2

3 Kort efter sidste års generalforsamling nedsatte bestyrelsen et underudvalg bestående af Mogens Larsen og Gert Schmeltz Pedersen, som skulle indhente tilbud på en totalløsning af træplejen med nødvendige nyplantninger samt udtynding og kroneløft mm., så vi på generalforsamlingen i 2013, altså i aften, kunne fremlægge alternative forslag. Siden da har flere firmaer set på både egetræerne og rønnetræerne. For sidstnævnte har vi valgt at lade to firmaer, Henrik Ravn Træpleje og Jørn Skov Træpleje, komme med en plan for beskæring på kort og for træernes udvikling på langt sigt. På det korte sigt har vi for at få fordelt udgifterne - bedt dem give et tilbud, som er delt op i to dele for henholdsvis Fortunparken og Fortunvænget med stikveje. Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne træffer den overordnede beslutning om, hvilken form for beskæring vi skal vælge, fordi den beslutning har langtrækkende konsekvenser for både udseende og pengeforbrug. Vi vil forberede og afholde en afstemning i løbet af foråret, inklusive en visualisering af træernes udvikling efter forskellige beskæringer og et langsigtet budget. Kassereren vil redegøre nærmere for beslutningsgrundlaget for afstemningen, når vi skal fastsætte kontingentet for det kommende år. For at mindske udgifterne til træpleje og specielt hindre, at nogle af de svage træer går ud, besluttede vi i efteråret at frigrave deres stammer, så der ikke vokser græs helt ind til dem og hindrer vandet i at trænge i dybden. Vi opfordrede beboerne til at deltage i gravearbejdet den 17. november og vil gerne nok engang takke dem, der mødte op med skovle og spader, trillebøre og godt humør. Vi har forstået, at vand er af afgørende betydning for unge træer. Derfor er vi nødt til at gøre noget effektivt for specielt de to ny rønnetræer på Fortunvænget over for nr. 1 og ud for nr. 4. Det vil være alt for dyrt at få et firma til det, så vi håber, at nogle beboere vil hjælpe med at vande dem. Gerne ved at nogen af dem, der bor tættest på træerne vil lægge vandhane til, så vi kan føre en slange ud til træerne. De pågældende vil selvfølgelig få betaling for det brugte vand. Rent vejledende skal hvert træ i maj, juni, juli gerne vandes 2 gange ugentligt med liter pr. gang. I august og september skal der vandes 1 gang ugentligt med liter pr. gang. Og næste sæson skal der vandes 1 gang hver 14 dag med liter pr. gang. Jeg håber, de beboere, der vil bidrage med henholdsvis vandhaner og arbejdskraft vil melde tilbage til bestyrelsen, så vi sammen kan lægge en plan. Endelig vil jeg nævne, at Gert Schmeltz Pedersen har påtaget sig at scanne og samle foreningens dokumenter om træerne, så vi har dem elektronisk og fremover kan følge, hvad træerne koster os, og hvilke firmaer, der har udført hvad. En sådan oversigt har vi virkelig savnet. Dyrehavegård Sidste år fortalte jeg om kommunens planer om at opføre et plejecenter på det areal af Dyrehavegårds jord, som er frikøbt for hjemfaldspligt, syd og vest for Trongårdsskolen. Man stilede mod at have en lokalplan færdig august 2012, men inden da blev projektet droppet. Dyrehavegårds jorde er stadig i spil i kommunens fremtidsplaner, hvilket man bl.a. kan læse om i visionsplanen Grønt lys, der kan fås på rådhuset eller downloades fra kommunens hjemmeside. Side 3

4 Selve Dyrehavegård skal som det har været meget omtalt i Det Grønne Område, have ny forpagter til maj. Hesteholdet synes sikret, men hvad der ellers skal ske, vides ikke. Arrangementer Traditionen tro holdt vi et nabotræf i sommer, nemlig den 10. juni, hvor hen ved 50 beboere i alle aldre samles i haven til FP34, dvs. hos mig. Også til fastelavnsfesten den 10. februar i år var der fin tilslutning, vist ca. 40 deltagere. Så det er to hyggelige arrangementer, det nok er værd at fortsætte med. Nabohjælp Der har desværre været flere indbrud i kvarteret i årets løb. Så vi vil fortsat opfordre til, at alle holder øjnene åbne og deltager i projekt Nabohjælp enten ved at opsætte de små nabohjælp-mærkater eller ved at melde sig til Trygfondens netværk. Skulle nogen være så uheldig at få uønsket besøg, må de stadig gerne sende en mail til mig om hændelsen, så jeg kan videresende den til de beboere, jeg har mailadresser på. Det kan måske være en hjælp til opklaring eller forebyggelse. Til slut vil jeg minde jer om vores hjemmeside, hvor I kan se nyt om kommende arrangementer, referater af tidligere generalforsamlinger, tidligere regnskaber osv. Endelig vil jeg gerne takke alle dem, der i årets løb har gjort noget for området og fællesskabet, både ved praktisk arbejde og ved at deltage i diverse arrangementer, inklusive generalforsamlingen i aften. Bemærkninger til formandens beretning. Ingen bemærkninger til formandens beretning. Pkt.3. Regnskab Regnskabet blev gennemgået af kassereren og godkendt. Pkt.4. Vederlag til kasserer. Kassererens vederlag blev foreslået uændret på kr. Vedtaget. Pkt.5. Kontingent. Inden kontingentfastsættelsen blev situationen omkring grundejerforeningens rønnetræer gennemgået af kassereren. (Gengives her i korte træk) Side 4

5 Rønnetræerne blev plantet Man valgte I samråd med Lyngby- Taarbæk kommunes landinspektører sorten sorbus aucuparia sheerwater seedling, som er en lille træsort, der bliver meter høj. Udgiften til rydning af den tidligere beplantning samt nyplantning blev ca kr., inklusive nye egetræer på Dyrehavegårdsvej. En beskæring blev udført I 2006 og er blevet karakteriseret som mindre vellykket af beboere og fagfolk. Der er nu behov for en langsigtet plan, og bestyrelsen har søgt råd og tilbud fra to certificerede træplejere. Vi har fået tilbud på tre forskellige slags beskæringer: 1) Genopretning ved udtyndning af kronen, således at træerne på langt sigt skal vokse, som de vil. Den billigste løsning på langt sigt. 2) Knudebeskæring. Regelmæssige beskæringer af tilvæksten, så træerne holder en højde på 6-8 meter. 3) Kronereducering og formning ved udvælgelse af nye grene, som skal bære kronen og fastholde træerne i en højde på 6-8 meter ved regelmæssige beskæringer. Valget mellem beskæringsformerne er en beslutning, som har langtrækkende konsekvenser for både udseende og pengepung, så bestyrelsen mener, at medlemmerne skal træffe den overordnede beslutning ved en afstemning I løbet af foråret, hvor stemmesedler med bestyrelsens redegørelse og anbefaling omdeles. Generalforsamlingen bifaldt denne fremgangsmåde. Herefter fulgte en kort debat om grundejerforeningens årlige anskaffelse af grus til udstrøning om vinteren. Bestyrelsen foreslog indkøbet afskaffet. E.M.Eskesen, Fortunvænget 6, ønskede under henvisning til den forholdsvise lave udgift, at vi fastholder ordningen. P. Damkjær, Fortunparken 8, foreslog at vi anskaffer nogle kasser som kunne indeholde gruset. J. Jordahn syntes at vi fortsat skulle anskaffe grus. En efterfølgende afstemning afgjorde med overvældende flertal, at grusordningen skal fortsætte. Om der skal anskaffes kasser til opbevaring af sand,blev det overladt til bestyrelsen at beslutte. H. Bentsen, Fortunparken 28, havde indlæg i forbindelse med vejtræerne. Han ønskede at pointere, at den enkelte grundejer ikke må beskære træerne ud for egen parcel. Det skal gøres af professionelt personale. L. Friberg Jensen, Fortunvænget 28, fremsatte forslag om, at vi for at holde omkostningerne nede i Grundejerforeningen, skulle indføre egenbetaling af bespisningen i forbindelse med generalforsamlingen. Det blev besluttet, at dette forhold skal debatteres på næste generalforsamling. Side 5

6 Herefter gik generalforsamlingen over til fastsættelsen af næste års kontingent. Bestyrelsen havde foreslået en stigning til kr. bl.a. af hensyn til de stigende udgifter til vejtræbeskæringerne kr. blev vedtaget. Pkt.6. Indkomne forslag. Indkomne forslag. Ingen. Pkt.7. Valg af bestyrelse. Genvalgt til bestyrelsen blev: Annette Hartung, Fortunparken 34 Gert Schmeltz Pedersen, Fortunparken 42 Valgt som suppleanter blev: Henning Bentsen, Fortunparken 28 Max Bøhling, Fortunparken 11 Pkt.8. Valg af revisor. Henning Bentsen genvalgtes. Pkt.9. Eventuelt. Georg Christensen, Dyrehavegårdsvej 17, havde indlæg vedrørende snerydningen på Dyrehavegårdsvej. Det blev påpeget, at det vil være en fordel, hvis det er samme udbyder (kommunen) som står for rydningen på begge sider af vejen. Hvilket det er for indeværende. Afslutning Dirigenten rettede en varm tak til formanden Annette Hartung for fortrinlig indsats for foreningen. Dirigenten takkede for god ro og orden, formanden takkede dirigenten for god mødeledelse. De deltagende grundejere nød godt af en fin buffet med drikkevarer. (29 personer deltog i mødet). Referent: Anders Kohl, Fortunparken 14. Side 6

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere