På bestyrelsens vegne, vil jeg byde alle fremmødte velkommen til vores Grundejerforenings ordinære generalforsamling 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På bestyrelsens vegne, vil jeg byde alle fremmødte velkommen til vores Grundejerforenings ordinære generalforsamling 2012."

Transkript

1 Grundejerforeningen Strandgaarden ENØ Generalforsamling juni 2012 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning. På bestyrelsens vegne, vil jeg byde alle fremmødte velkommen til vores Grundejerforenings ordinære generalforsamling Igen i år skal vi byde velkommen til nye sommerhusejere og dermed nye medlemmer af Grundejerforeningen. Det gælder for: Strandagervej 28 Strandrylevej 14 : Strandrylevej 15 : Anni Stenstrup & Knud Jensen Dorthe & Lars Mikkelsen : Erik Nielund Andersen Fra alle os gamle skal der lyde en helt speciel velkomst til alle jer Nye. Vi håber, og er næsten sikre på, at I vil komme til at holde lige så meget af Enø som Jeres forventning har stillet Jer i udsigt. Her er utroligt dejligt, og naturen, og ikke mindst det fællesskab som I nu er en del af, findes ikke meget bedre nogen steder. Grundejerforeningen omfatter 112 grunde og er beliggende på Strandagervej, Strandgårdsvej, Strandrylevej samt Strandskadevej. Der er pt. 29 grunde med helårsstatus Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, og derudover har vi deltaget i de udvalg og nævn vi er en selvskreven del af. Fællesudvalget, Pumpelauget, Digelauget og Vandværket hører til denne kategori. Jeg vil senere vende tilbage til nærmere omtale af disse aktiviteter. Der har været ro i lejren i det år der er gået. Om vi er en velfungerende grundejerforening, afspejles efter bestyrelsens mening i, om føromtalte fællesskab fungerer. Og det gør det. Atter i år, er rigtig mange af jer mødt frem til de planlagte arbejdsdage. Har taget jeres tørn, og rigtig mange af jer, meget mere end de tilstræbte pligttimer. Hvorfor dog det, kan man spørge? Jo fordi det er så rart og hyggeligt at være fælles om løsningen af opgaver, der er med til at understrege det helt unikke i vores udstykning. Jeg kan love jer for, at der bliver kigget med megen misundelse over hækken, samt at de mange gæster vi har her hvert år, deler vores egen glæde ved det smukke og funktionelle område. Også de, som af og til glemmer at rydde helt op når frokosten er indtaget ved en af bænkene. Vi må sommetider hjælpe lidt på dette område. Alle i flittige mennesker skal ikke alene modtage en stor tak fra bestyrelsen, men også fra alle dem, der af en eller anden grund ikke har haft mulighed for at deltage i aktiviteterne. De har så ydet deres indsats på en anden måde. Endnu engang, - tak til alle. Til alle jer maskinførere skal, også i år, lyde en særlig tak.

2 Side 2 af 6 En særlig tak, fordi i uge efter uge tager en tørn på vores maskine, og får vores område til at tegne sig som den fineste park. Vores fællesområder er utroligt velplejede og vores stisystem er holdt så fint og diskret, og bringer daglig glæde for vores mange turgængere. Tak fordi I ufortrødent fortsætter dette arbejde. Til bestyrelsen skal der lyde en stor tak fra mig. At danne bestyrelse med jer som samarbejdspartnere, er noget man kan blive afhængig af. Det skal man så selvfølgelig passe på med, så man ikke bliver hængene alt for lang tid. Men I er supergode og løser hver især jeres opgaver til fulde. Det er ikke alt der er lige sjovt, specielt ikke, når der kan opstå træls dialog på tværs af grundskellene. En sådan dialog kan mange gange vendes til en god dialog og tingene fungerer igen. I møder velforberedte op til møderne og jeg føler at vi får gjort tingene til tiden. Som noget helt særligt, møder vores suppleant også op, og er derfor altid velforberedt til at tage over, hvis nødvendigheden viser sig. Denne ordning har flere gange vist sit værd. Men tusind tak for jeres individuelle indsats og tak for samarbejdet. Som jeg sagde sidste år, er vi i bestyrelsen i gang med en gennemgribende redigering af deklaration og vedtægter. Det er, af forskellige årsager, endnu ikke tilendebragt, men arbejdet er i gang. Vi har i dag taget lidt hul på denne opgave, ved at bringe et forslag til afstemning i denne generalforsamling. Jeg vil senere, før afstemningen, redegøre yderligere for forslagets baggrund. s og Hjemmeside. Vi modtager stadig acceptblanketter til mailkorrespondance. Skulle I nu sidde og tænke på at det nok allerede er for sent at melde sig til, - så må jeg sige: Nej det er det ikke! Der er ingen deadline og bestyrelsens postkasser er altid åbne. Senere på Generalforsamlingen kan I høre hvorfor vi så gerne vil dette. Efter generalforsamlingen, ligger der blanketter heroppe man lige kan snuppe med hjem hvis man lige netop har fået derhjemme. Vores hjemmeside fungerer fint og har mange besøgene. Vores webmaster, Finn Broni, holder den fint opdateret. Hvis I har tekster eller billeder til hjemmesiden så send endelig materialet til Finn. Gode ideer til hjemmesiden er også meget velkomne. Regnskab Regnskabet ser fint ud og vi har stort set fulgt vores budget. Kasserer Finn Broni vil senere gennemgå det udsendte materiale mere detaljeret. Bålpladsen Vores afbrændingstilladelse, som blev frataget os, er definitivt slut. Bestyrelsen har jfr. Affaldsbekendtgørelsens muligheder søgt dispensation, med har fået afslag. Dette afslag indankede vi, fordi vi mente at vi var lokaliseret i en forkert kategori.

3 Side 3 af 6 Nu kom der en præcisering af afslaget, der blot understregede at kommunens afgørelse kunne bære igennem. Vi synes det er ærgerligt, og vi kan frembringe mange regnestykker på, at forureningsgraden vil være betydeligere ved massiv transport til Genbrugspladsen af mange biler, end en enkelt afbrænding eller to her på stedet. Vi kan bare ikke bruge det i vores argumentation. Der er penge i affald, og AFFALD + som driver herlighederne i Næstved, kæmper med næb og klør på at skaffe affald nok til såvel forbrænding som til kompostering. Vi må og skal finde en anden løsning, og hvad det bliver, er vi ikke helt sikre på endnu. Som vi gør nu er ikke gangbart. Affaldet på bålpladsen ligger alt for længe og fugle og pattedyr indtager det som bolig. Selvom vi skubber sammen til SCT. Hans er vi ikke sikre på at alle er nået væk i tide. Det kan vi som Grøn udstykning ikke leve med. Gjorde vi det rigtige, skulle opsamlingspladsen være et andet sted end afbrændingspladsen og så skulle bålet manuelt opbygges igen. Det er en komplet uoverskuelig opgave. Containeropsamling er dyrt og besværligt. Flishugning er dyrt og ikke helt ufarligt og restproduktet skal også borttransporteres. Bestyrelsen vil finde den mest praktiske og økonomisk rigtige løsning. Bådlauget Endnu engang fik vi vores bro ud. På rekordtid kunne vi igen gå på vandet takket være Brobisserne som igen i år udførte en enorm indsats. Vi er dybt taknemmelige for jeres indsats derude i det våde element. Jeg kan tilføje, at der nu indkøbes nye waders. Våde bliver I, men det vil tage lidt længere tid. Brokonstruktionen er stadigvæk spinkel, og der må som sædvanlig ikke fortøjes direkte til broen. Hvis man vil ligge ved bro er det forholdsvis nemt at nedramme 4 pæle til fortøjning. Der er lige det at det så vil være nødvendigt at fjerne dem igen ved sæsonslut. Brolauget har en indretning der er en stor hjælp ved dette arbejde. Husk at nedrammede pæle skal være meget synlige, - også ved højvande. Det var der en enkelt bådejer der ikke lige havde beregnet rigtigt. Såvel materiel som personer kan let komme til skade ved en undersøisk pæl. Husk det nu! Det har knebet lidt med at få fjernet bådene på land. De skal fjernes når broen er sat ud. Det er besværligt at passe området dernede, når der ligger både hist og her. Husk endvidere at mærke jeres både med tilhørsforhold. Pumpelauget Pumpelauget er altid i arbejde. De senere tiders store vandmængder giver stadig problemer. Pumperne kan ikke følge med. Store niveauspring i terrænet gør at overfladevand alt for hurtigt samler sig i pumperne. Vores nabo Stølsgården er ved at reetablere deres interne dræn, samtidig med at de etablerer et forsinkelsesbassin der skulle levere vandet til hoveddrænene i et mere behersket tempo. Endvidere vil Lauget foranstalte, at der indbygges en kontraventil mellem de to pumper så tilbageløb undgås. Der er lavet projekt på etablering af en ekstra pumpe på Grønningen og tilbud er indhentet. Arbejdet skulle egentlig være igangsat men Pumpelaugets bestyrelse har, måske meget klogt, ventet med etableringen til de ser virkningen fra Stølsgårdens indsats. Der er imidlertid installeret udtag for ekstra eksterne pumpeenheder hvis virkningen udebliver. Vi her fra Strandgården har givet vor accept til understøttelse af Pumpeprojektet, til udførelse, når pumpelauget finder tiden moden.

4 Side 4 af 6 Der er blevet installeret overvågning på de to pumpestationer, således at fejlmeldinger tilgår rette personer. Jørgen Åge Hansen, Kildeengen er ny formand. Erik Bendtsen er vores mand i Pumpelauget. Vandværket. Finn Broni er kasserer i Vandværket. Grundejerforeningen var, via repræsentanter fra bestyrelsen, deltagere i Plenarforsamlingen. Hvis der er spørgsmål ang. Vandforsyningen vil Finn meget gerne besvare spørgsmål. Digelauget Digelauget er i gang. Der arbejdes med eksperter på området og mange hurdler skal gennembearbejdes. Udvalget, med Georg Knudsen som tovholder, er i god dialog med ingeniørfirma Nielsen & Risager fra Næstved samt Næstved Kommune. De enkelte grundejerforeninger orienteres løbende om projektets udvikling. Fællesudvalget Der har, udover generalforsamlingen i august, været afholdt 1 bestyrelsesmøde. Som det væsentligste, følges der op på tidligere udarbejdede aktivitetsplan. Der er således god føling med aktiviteterne i Digelauget og Pumpelauget. Formanden Jens Nicolajsen, er i god kontakt med disse udvalg. Der er indkaldt til Generalforsamling i august, hvor der formentlig skal findes ny formand. I år har vi fået et nyt medlem, idet Enø Kystvej er genopstået som aktiv grundejerforening. Nærmere herom vil tilgå når sammensætninger kendes. Under Fællesudvalget arbejder Petanqueudvalget som består af én person nemlig Lene Ryttersø. Der har gennem mange år været tradition for en årlig Petanqueturnering. Dette arrangement har altid ligget i Strandgårdens regi. Lene Ryttersø overtog tjansen som tovholder fra Erik Mikkelsen men det viste sig hurtigt, at denne tjans nærmest var et fuldtidsjob, og når man ellerede har et sådant i forvejen, bliver det svært. Lene savnede i den grad opbakning fra de andre grundejerforeninger til alt det praktiske og måtte hver gang trække på de lokale hjælpere, der hver gang beredvilligt tilbød deres indsats. Men at være tovholder, arbejde fuldtids og bo i hovedstadsområdet er ikke holdbart. Lene har så meget fornuftigt valgt det job der har adgang til hendes lønkonto, og det er meget forståeligt. Vi har meldt ud at vi meget gerne lægger faciliteter til, men andre må tage over som tovholdere. Tak til dig Lene for din indsats for Petanque. Generelt Jeg sagde sidst, citat: For at en grundejerforening kan fungere optimalt, er det nødvendigt at alle tager ansvar. Vi skal huske hvad vi fælles har aftalt. citat slut. Det gælder altså stadig Der er nødvendigt at hunde er i snor når man er uden for egen grund. Det er ikke alle der bryder sig om hunde, og det er især ikke alle der bryder sig om store løse hunde, - hvis man selv har en lille en af slagsen - i snor. Altså : Ingen løse hunde på friarealerne og ingen uopsamlede efterladenskaber fra samme.

5 Side 5 af 6 Vi skal stadig tænke på at naboer og genboer skal have lov at nyde naturen og roen. Lad nu være med at slå græs og andre stærkt larmende aktiviteter uden for aftalte og vedtagne tidspunkter. Sidste år fik vi søndagschancen for at slå græs. Husk nu, at det var fra til 12.00, og ikke således at naboens selvkørende falder sammen med GIRO Også ved andre støjende aktiviteter bør man tænke på sine omgivelser. Skru eventuelt ned for det der støjer ud over parcelgrænsen. Rent teknisk er der i BR en regel der siger max. 41dB i 9 meters afstand fra bygningen. Hvor meget er 41 db? 41dB er ca. det halve af støjen fra en nyere opvaskemaskine.. Hvordan skulle vi dog kunne håndtere det? Så i stedet synes jeg vi skulle aftale at : Vi selv finder et acceptabelt niveau Vi er velsignet af en vidunderlig natur og et mangfoldigt dyreliv. Jeg nævnte sidste år det lille kræ skovflåten. Jeg vil tillade mig at gøre det igen. Den findes i stort tal på vore arealer, og pas nu på den! Den er meget lille og kan være svær at se. Undersøg jer selv og børnene grundigt når i har været ude i det høje græs. Er i blevet bidt, er det vigtigt at få den fjernet indenfor 24 timer, og hold da efterfølgende øje med bidstedet. Omkring bidstedet vil der være et lille rødt mærke. Det er helt normalt. Men spreder dette sig udad, væk fra centrum, skal man søge læge. Jeg har prøvet det selv. Det er endvidere konstateret, at nogle af de små kræ, i visse områder, bærer den meget farlige TBE virus som ikke kan behandles. Derimod kan man blive vaccineret mod den. Dette må ikke opfattes til en opfordring til at holde sig væk fra naturen, tværtimod, men er blot en reminder om, at det ikke kun er de dyr man kan se med det blotte øje, der holder af Enø. Vi har fået henvendelse fra Fritidshusejernes Landsforening der gerne vil have os som medlemmer. Jeg har overværet en præsentation af foreningen, og der er bestemt mange muligheder for at få glæde af et eventuelt medlemskab. Jeg vil opfordre til, at man besøger deres hjemmeside, og dér danner sig et indtryk af foreningens virke. Man indmeldes kollektivt. dvs. som en grundejerforening, og der er meget hjælp at få, hvis man individuelt pludselig er i situationen, men også som forening kan man drage nytte af medlemsskabet. Vores nabo Reedtzholm er medlem, og de har allerede haft stor glæde af foreningen, - siger de. Prisen pr. grund et pt. Kr. 15,50 pr. år. Jeg vil bede jer overveje jeres stillingtagen, så vi kan drøfte det ved næste generalforsamling. Vi har lavet et link på vores egen hjemmeside, så det skulle være nemt at finde. Vi bor på en Ø, heldigvis. Imidlertid er vi ikke altid alene alligevel. Elementer, der ikke altid har reelle hensigter, frekventerer jævnligt vores område. Vi har derfor overvejet, om vi skulle aktivere projekt Nabohjælp. Det består af et antal skilte der tydeligt markerer at området nyder en vis bevågenhed. Endvidere skal vi alle klistre et lille mærke på vores hus der indikerer at vi er med i sammenholdet. Kriminalpræventivt Råd anbefaler en sådan foranstaltning. Ikke mindst kan vi da sige at vi har gjort noget. Men ingen tiltag uden medlemmernes opbakning. Synes I at dette er en god ide, - og vil i synes at vi skal sætte det iværk? Jeg håber vi kan få en tilkendegivelse herom, måske under Eventuelt? Endvidere arbejder vi på at få etableret en Hjertestarter et centralt sted her i nabolaget. Vi er lidt afskåret hvis vi har behov for akut hjælp, så vi synes det vil være et godt tiltag. Om vi kan få TRYGFONDEN som hel eller delvis sponsor er endnu uvist, men ellers vil vi foreslå, at Fællesudvalget med 10 grundejerforeninger og ca parceller går fælles ind i Projektet.

6 Side 6 af 6 Vi har desuden fået henvendelse fra Fjordhuset og Herlufsholm orienteringsklub. De repræsenterer organisationen Find Vej i Danmark som er et landsdækkende oplevelses- og motionsprojekt som er iværksat af Dansk Orienteringsforbund i samarbejde med Dansk Idrætsforbund, Friluftsrådet og Naturstyrelsen. Kort fortalt, går det ud på, at der rundt omkring i landet opstilles et antal træpæle, som hver især er mærket med et scanningsmærke. Med en såkaldt Smartphone, kan man så scanne dette mærke og på telefonen få en kortere eller længere redegørelse om det område man netop befinder sig i. Endvidere er pælen udstyret med en lille klipsetang der kan markere et kort, hvis man er med i et eller andet arrangeret løb. Det var tanken at vi skulle have 2 pæle her, nemlig ved den sydlige og den nordlige ende helt ude i vandkanten. Bestyrelsen har sagt ja til dette projekt, mod at man følger de veje/stier der allerede er etablerede. De skulle være iværksat, men jeg tror ikke at de er kommet op. Der er 30 sådanne pæle på hele Enø. Hvis I vil se en sådan er der én opsat ved Hoppepuden ved Feriecentret samt lige ved Dæmningen på Longshavesiden. Festen i aften I aften er der atter Midsommerfest. Bordene må efter Generalforsamlingen gerne dækkes og pyntes, men må ikke flyttes. Festen i aften er røgfri under spisningen. Sct. Hans Bålet tændes på bålpladsen kl Der er sange og forfriskninger til alle fremmødte Der er i år musikalsk opbakning til sangen. Jørn M. Jakobsen Formand for bestyrelsen

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere