Referat af G/F Dyvekes generalforsamling 21. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af G/F Dyvekes generalforsamling 21. marts 2015"

Transkript

1 Referat af G/F Dyvekes generalforsamling 21. marts Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jan Kyrsting som dirigent, og han bliver valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterer, at dagsorden er udsendt 1. februar 2015, så generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Jacob Urup Nielsen, som bliver valgt. 3. Forkandens beretning. Bestyrelsens formand, Lars Torp, læser sin beretning for året der gik op (se bilag 1). Herefter er der en række kommentarer til formandens beretning. *Jan Kyrsting takker bestyrelsen for en stor indsats og roser kommunen for også at bakke grundejerforeningen op i sagen om retablering af fortove efter nedgravning af elkabler. Desuden giver Jan nogle grundejere en opsang, fordi nyplantede træer ud for deres matrikler er gået ud pga. manglende vanding. *Som uddybning til nedgravning af elkabler, siger Lars Torp, at man skal kontakte bestyrelsen hvis man oplever mangler. Selvom vi kan stille høje krav, påpeger Lars dog, at man ikke må lave et fortov så fint, at det ikke kan reetableres. *Maibritt spørger om man kan fjerne stelerne, da det lyder til, at vi bruger en del midler på steler. Desuden er det ubehageligt som cyklist at cykle på ydersiden af dem. Lars svarer,at stelerne forhindrer parkering på vores bump. Thomas påpeger, at man i Københavns Kommune skal parkere mindst 7m fra stelerne. Jan Kyrsting påpeger, at han som tidligere formand, var med til at træffe en beslutning om, at man lavede nogle bump som overholdt de daværende myndighedskrav. I bestyrelsen har man nu besluttet, at steler kommer ipe-rør efterhånden som de knækker. Det betyder, at de bliver nemmere at skifte i fremtiden. Lars oplyser, at steler koster ca kr at udskifte. *Asger siger, at kommunen har været ude for at måle antallet af P-pladser op på vores veje men højst sandsynligt har sat tallet for højt. Dette kan lokke politikerne til at ekspropriere vores veje, og se dem som en mulighed for at inddrive parkeringsafgifter. Forsamlingen godkender formandens beretning. 4. Orientering om vejvedligeholdelseplanen. Asger er bekymret for, at man muligvis ikke kan holde planen med en beregnet inflation på 2,5%. Lars Andersen spørger, om man kunne lave Vatnavej på en anden måde, fx med træer. Der er blandede meninger, om træer på Vatnavej. Jan mener, at kommunen vil tage imod

2 vejtræer som en del af deres plan for flere træer i København. 5. Forelæggelse af regnskab for 2014 og budget 2015 Einar beretter, at der er omdelt et regnskab, og nævner i den forbindelse, at der i år er sket en fornyelse, hvor bestyrelsen uddyber udgifter på over kr. Forsamlingen godkender regnskabet og budget. 6. Kontingentfastsættelse Forsamlingen godkender, at kontingentet fastholdes på det nuværende niveau. 7. Valg af kasserer Einar genvalgt. 8. Valg. Bestyrelsen Thomas Erlang og Lars Torp genvalgt. Suppleanter Gert Fuglsang Thingvalla Alle 49 Anette Lassen', Breidablik Alle 7 Revisor Torben og Bjørn valgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. 9. Vedtagelse af nye vedtægter Gert Fuglsang spørger, hvorfor man har valgt at skrive vedtægterne om. Einar forklarer, at den primære grund er at skrive det om til et forståeligt sprog. Lars Torp tilføjer, at Sundbyernes Grundejereforening (som vi er medlem af) har opfordret sine medlemmer til at modernisere deres vedtægter. Asger spørger om vejene ikke skal være nævnt som fællesarealer, men de er en del af matrikel Til dette svarer Lars, at illustrationen fra 1919 og tilhørende tekst ikke er en del af vedtægterne. Det aftales, at man skriver "matrikel 1000 af Sundbyvester" ind under illustrationen for at undgå misforståelser. Generalforsamlingen godkender de nye vedtægter enstemmigt. Regulativ om vejtræer. Der er en længere debat om regulativet om vejtræer, som formelt ikke er en del af foreningens vedtægter. Gert Fuglsang mener ikke at vi som grundejerforening kan gå mod kommunen og AstmaAllergi-forbundets anbefalinger og plante birketræer. Bent påpeger, at birketræer er uegnede som vejtræer, da løvfaldet er langvarigt. Lars Torp siger, at kommunerne ikke forbyder birketræer, men ikke selv anbefaler dem. Lars siger, at vi har haft store udgifter på birketræer, men at det bl.a. skyldes, at vi ikke har vedligeholdt dem korrekt. Lars taler desuden

3 for den æstetiske værdi af birketræer og siger, at vi har undersøgt andre sorter, men ikke har fundet egnede træarter. Jan Kyrsting påpeger, at der i hans tid i kvarteret har været 20 år, hvor der har været minimalt vedligehold.thomas Erlang pointerer, at med fjernelse luftledninger bliver der mindre beskæring af birketræerne. Endvidere beretter Thomas, at det oprindeligt var arkitekt Hartmann Petersen som skænkede de første birketræer til foreningen, og det er en del af vores kulturarv. Maibritt foreslår, at man kunne overveje andre træer, hvis man skal etablere vejtræer på Vatnavej. Anette påpeger, at kommunen selv laver undtagelser for birk, når det gælder kulturhistoriske forhold. Debatten afsluttes med en afstemning: Jan Kyrsting foreslår, at man ændrer punkt 1 i regulativet om vejtræer ændres til: "Eksisterende vejtræer skal genplantes med samme type." 18 stemmer for og 2 stemmer imod. I Regulativet med ovenstående ændringsforslag vedtages med 18 stemmer for og 2 imod. Maibritt, Bent, Gert F. og Søren melder sig til en arbejdsgruppe om vejtræer på Vatnavej samt alternative vejtræer i GF Dyveke. Thomas Erlang foreslår, at arbejdsgruppen også kommer med forslag til placeringer. Bestyrelsen vil desuden komme med en kontaktperson/deltager til gruppen. Arbejdsgruppen arbejder under bestyrelsens myndighed og kan ikke beslutte noget autonomt. 10. Indkomne forslag. Der ikke indkommet nogle forslag. 11. Eventuelt. *Einar - sansestiens fremtid. Einar fortæller, at der er bevilget kr af TrygFonden til at forny sansestien. *Jan Kyrsting - Fortæller om kunst på Amagerbrogade og håber, at vi som grundejerforening kan bakke op om det. *Jan Kyrsting - Fortæller om den nye Sundbyøster hal2 - supermarked i stuen og penthouse lejligheder på toppen. Ved bilhandleren ved siden af kommer der også noget nyt. Og som en del af det bliver Sundbyøster Plads også renoveret. Håber at vi som grundejerforening kan bakke op om det. *Asger foreslår, at vi som grundejerforening sammen med g/f Gimle arbejder for, at bazarbygningen bliver fredet, da dette kan være med til at sikre lav bebyggelse og aftensol på Sundbyøster Plads. *Asger nævner at foreningen fejrer 100 års jubilæum i Skal der laves et festskrift, er der på høje tid. *Hans spørger hvor mange der er med på nabohjælpslisten. Jacob svarer, at det drejer sig om beboere. Susanne Sadolin foreslår desuden, at man melder sig til Tryg Fondens nabohjælp. Bestyrelsen undersøger nærmere om foreningen også kan blive medlem af nabohjælp og opsætte skilte i kvarteret.

4 -- -Gert Fuglsang foreslår, at bestyrelsen mere aktivt kommunikerer om foreningen på internet. Jacob svarer, at vi allerede har hjemmesiden : Bestyrelsen har dog ikke ressourcer til aktivt at vedligeholde siden, men tager geme imod hjælp fra frivillige. Herefter blev mødet hævet, og forsamlingen spiste som sædvanligt et stykke smørrebrød.

5 Bilag 1 Grundejerforeningen Dyveke Formandens beretning 2014 Året 2014 forløb roligt, og som det plejer i Klogerup. Bestyrelsen har mest haft travlt med udfærdigelsen af de nye vedtægter, samt at sørge for at kabellægningens opgravede fortove blev retableret til standard. Godt der også var hyggelige sociale arrangementer i grundejerforeningen at glæde sig til og over. Samt smørrebrødet til denne generalforsamlingen. Velkommen til nye grundejere siden sidste GF. Stokholms, Ingolfs alle 41, Jørgensens, Ingolfs Alle 45 og pr. 15. juni 2015 er Ingolfs Allé 42 også solgt til nye ejere Lehmanns. Endelig er der flyttet en ny præst Jesper Yde ind i Ingolfs alle 40. Vi har med glæde kunnet observere stigende fremmøde til GF s sociale arrangementer. Både sommerfesten i august midt på Breidablik Allés kørebane, og Fastelavn på trekanten har været velbesøgte og vellykkede for børn og voksne med hang til søde sager og pakkeleg. Der var tilmeldt 33 børn og 40 voksne til fastelavn og 20 børn samt 35 voksne til vejfesten. Tak til dem der hjalp med bagningen og andre arrangement-punkter. Nye frivillige hjælpere søges hvert år, så det ikke er de samme, der holder fast på traditionerne. Henvend jer til bestyrelsen, eller når I tilmelder jer. Fortovsopgravningen i løbet af sommeren skyldes at luftledninger skal kabellægges i hele København. Det skete så i vores GF i 2014, de steder hvor ledningerne stadig løb i luften. Nu er der kun vejlysledningerne tilbage i luften, og de afmonteres inden for et års tid. Lygtepælene skiftes ud samtidig og der opsættes LED lamper. Københavns Kommune har overdraget nettet til DONG, som har hyret NCC som underentreprenør for kabelnedgravningen. NCC brugte i vores kvarter ufaglærte brolæggere fra Polen. Det betød at de efterlod retablerede fortove i så ringe stand at mange GF ere promte reagerede til DONG. Bestyrelsen havde heldigvis gået vejsyn med entreprenøren forinden og bestyrelsen havde selv foretaget fotodokumentation. Det betød at vi fik entreprenøren til at omlægge store dele til en bedre stand. Og senere fik vi entreprenøren til at hyre professionelle brolæggere til at udbedre påviselige fejl og mangler. Men det var en kamp fra flise til flise, og kommunen endte med at indkalde brolæggerlaugets olderman som uvildig vurderingsmand. Der er stadig lidt asfaltskader som vil blive retableret når sommertemperaturen tillader det. Ligesom der er 1 års eftersyn og 2 års eftersyn. Så grelle mangler skal I dokumentere og beskrive og sende til bestyrelsen. Ellers må vi acceptere den stand, det står i lige nu. Vi har i bestyrelsen pga. dette forløb fået stor faglig respekt for Leif Thomsens brolæggere, der har stået for det meste af vores bekostelige projekt kantstensopretning. De laver et meget professionelt stykke arbejde fik vi konstateret. Stormen Carl, 15. marts 2014 væltede et af vores vejtræer som blev genplantet. Sommeren var senere så varm og tør, at tre unge træer døde. De blev genplantet sammen med et, der var blevet klippet over ved hærværk. Treecare som er vores foretrukne professionelle træspecialister har stået for opgravning og genplantning. De råder grundejere ved nyplantede træer vande dem i tørre sommerperioder. Vi overvejer

6 at indkøbe vandingsposer. Treecare melder at alle vejtræer vil have assymetrisk rodnet da kantsten begrænser fuld roddannelse ud mod vejen. Men Treecare beroliger os med, at vejtræer som vores næppe vælter med personskade til følge. Vi i bestyrelsen holder løbende øje med om nogle af vores træer bliver risiko-træer, og får dem fældet og udskiftet i så fald. Fællesarealerne Kastanjepladsen og Trekanten vedligeholdes fortsat af frivillige naboer, der for et par flasker vin og materialebetaling holder ukrudt, græs, hæk og bænk vedlige. Tak til Michael (Torfavej 2), Søren/Lene (IA59), Karen/Torben (IA46) og Bent (Vatnavej 28). Vi håber de vil fortsætte i Vi er stadig besværet med få indbrud og flere indbrudsforsøg. Der er stjålet en christianiacykel fra en have og nummerplader fra en bil. Vores bedste fælles forebyggelse er at have visuelt åbne haver, og ellers holde øje for hinanden. Vores -liste fungerer stadig simpelt og effektivt til at orientere, tippe eller ligefrem advare hinanden. Alle kan komme på listen ved at henvende sig til bestyrelsen med en gyldig . Og alle kan skrive til hvis de har noget at rapportere. Stelerne og vejbumpene i GF er i næsten komplet stand. Husk hvis I ser nogle påkøre dem, at gøre dem opmærksomme på, at deres forsikring må tage ansvaret, da vi ellers selv må betale af GF s kontingenter. (noter deres nummerplade og eller tag et mobilfoto som dokumentation. Stop dem, så de er klar over at de påkørte stelen og blev set, det løser altid sagen, og alle har på det sidste været flinke til at erstatte). Husk biler kan få parkeringsbøder, hvis de parkerer forkert i vores kvarter. De må ikke parkere oppe på kantstenene. Og ikke for tæt på hjørner eller bump. Kantstene er IKKE stærke nok til at holde bilers (og slet ikke lastbilers) vægt, så undgå at gæster eller håndværkere parkerer på fortovene. Vores omfattende kantstensopretningsplaner skal også have et par ord med her i årsberetningen: Set i lyset af vores økonomi medio 2015 vil vi have ca ,- til rådighed til vejvedligeholdelse. Vi følger derfor planen nævnt de tidligere år, hvor nu Vatnavej står for tur til en kantstensopretning og nye fliser. Vi vil derfor gå ud og indhente tilbud i foråret på opgaven og se hvor langt denne sum penge rækker. Den følgende plan er, når vi igen har sparet sammen i 2017, at se på forholdene på Ingolfs Alle som den sidste store etape i foreningen. Ud over dette er der også et par små strækninger som vi i samme omgang håber vi han få økonomi til. På baggrund af en tilstandsvurdering af vores vejbelægning håber vi at denne holder til 2019 hvor den efter planen skal have en OB (overfladebelægning). Skulle der imidlertid opstå store revner og huller vil vores indstilling være, at vi fremprioritere en OB og siden iværksætter en fortovsrenovering. Vi har på et medlems opfordring i bestyrelsen forfattet en velkomstskrivelse til nye tilflyttere. Den udleverer vi gerne til alle interesserede, men især nye beboere. Sundbyvangbyggeriet er kommet videre. Der er flyttet de første lejere ind i de almene boliger. Siden sidst er resten af Sundbyvanggrunden ud mod Irlandsvej solgt og under opbygning til dyre ejerboligere kaldet Urtehaven. Til sidst vil jeg takke bestyrelsen - Jacob, Roland, Michael, Thomas og Einar - for engageret arbejde igennem et år med en del arbejde. Marts Lars Rønnow Torp, Ingolfs Allé 47, formand for GF Dyveke.

7

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

ENIGHEDENS VEJLAG REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 7. MARTS 2011.

ENIGHEDENS VEJLAG REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 7. MARTS 2011. ENIGHEDENS VEJLAG REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 7. MARTS 2011. Formand John Thue Hansen bød velkommen. Derefter fællessang Det er i dag et vejr. 1. Valg af dirigent: John foreslog Christian Bursche

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

G I M L E * N Y T FORÅR 2012

G I M L E * N Y T FORÅR 2012 G I M L E * N Y T FORÅR 2012 Bestyrelsen Reparation af huller i vejene Sommerfest / loppemarked Låneting Fastelavn Kort om informationsmøde Løbeklubben 3xG Referat af generalfors. 2012 BESTYRELSEN: Efter

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere