Rådgivning om krabbefiskeriet for samt status for krabbebestanden. Opdatering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering"

Transkript

1 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks områder: Upernavik Disko Bugt Uummannaq Sisimiut Maniitsoq Kangaamiut Nuuk Paamiut Narsaq Kap Farvel. Fiskeriet efter krabber har siden 3 primært været koncentreret i forvaltningsområderne Sisimiut, Disko Bugt og Nuuk Paamiut. Landingerne toppede i 1 med ca. 15. tons. I startede nedgangen i krabbebestanden, og fangsterne har siden ligget på et niveau mellem. og 3. tons om året (Figur 1 og Figur ). Der er udført biologiske undersøgelser i Disko Bugt og ved Sisimiut indenskærs siden 1997 og i det udenskærs område ved Sisimiut siden På udenskærs strækningen Nuuk Paamiut udførtes der biologiske undersøgelser fra 3 til og i 1. 1 Total landing og kvote (' tons) Total kvote Total landinger Total fangst Indsats (') Disko-Uumma Sisimiut Maniitsoq-Kan Nuuk-Paamiut Narsaq-Kap fa Indsats Figur 1. Totale fangster i krabbefiskeriet fra 199 til 15 er baseret på landings og logbogsdata. *Data fra 15 er foreløbige. Figur. Fangst og indsats fordelt på forvaltningsområder i krabbefiskeriet fra 15 baseret på landingsog logbogsdata. *Data fra 15 er foreløbige. Side 1

2 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Sammendrag af rådgivningen Grønlands Naturinstituttet (GN) udarbejder en årig rådgivning for krabberessourcen. Den aktuelle rådgivning gælder for 15 samt 1. Dette sammendrag er en opdatering af resultater fra de biologiske undersøgelser i 15 samt data fra logbøger og et resume af den tekniske rapport Assessment and advice for snowcrab in West Greenland 15 and 1 ( sider). Tabel 1. Fangstniveauer af krabber i 15 og 1 for de enkelte forvaltningsområder Upernavik Disko Bugt Sisimiut Maniitsoq Nuuk Paamiut Rådgivning 15/1 Rådgivning 15 Kvote i 15 Fangst i 1 Inden og udenskærs Ingen Ingen Ingen Ingen rådgivning rådgivning rådgivning rådgivning 1 3 Ingen rådgivning Ingen rådgivning Lukket for fiskeri Ingen rådgivning Ingen rådgivning 3 Lukket for fiskeri Ingen rådgivning Ingen rådgivning Narsaq Kap Farvel Ingen rådgivning Ingen rådgivning Ingen Ingen rådgivning 31 Rådgivning /fangster i alt * området i forvaltningsområdet Sisimiut har været lukket for fiskeri i 11 1 samt i 15 Generelle anbefalinger GN giver en separat rådgivning for de inden og udenskærs forvaltningsområder Disko Bugt Uummannaq, Sisimiut og Nuuk Paamiut. Delingen mellem indenskærs og udenskærsområderne følger basislinjen. Mærkningsforsøg viser, at krabberne er vandre ikke over store afstande, og GN anbefaler derfor, at kvotetildelingen ændres til en udenskærs og indenskærs kvote inden for de enkelte forvaltningsområder. Der foreligger ingen forvaltningsmål for krabberessourcen, men siden har GN s rådgivning haft til formål at standse de nedadgående tendenser i krabbebestandens størrelse. Hvis bestanden skal vokse, skal fangstniveauerne inden for de enkelte forvaltningsområder reduceres mere end de anbefalede fangstmængder. Bestanden viser tegn på en 7 til 9 årig cyklus mellem år med god rekruttering til bestanden og år med lav rekruttering. GN anbefaler, at fangstniveauet justeres i forhold til variationerne. Fangstniveauet bør reduceres i perioder med lav rekruttering og forøges, når bestanden viser tegn på bedring. GN anbefaler, at der indføres en generel fiskesæson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. En fiskesæson vil sikre rekrutteringen til bestanden og samtidig reducere udsmid og dødelighed. Det vil give en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen (kilde: FRCC, Strategic conservation framework for Atlantic Snow Crab). Side

3 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 GN anbefaler endvidere, at der udarbejdes forvaltningsplaner for samtlige forvaltningsområder, hvori der blandt andet tages stilling til, hvilken udnyttelsesstrategi der ønskes for områderne, samt om der ønskes vækst i bestanden og på sigt et bedre fiskeri. Rådgivning og status for Disko Bugt Rådgivning: GN rådgiver, at fangstniveauet i 15 og 1 ikke overstiger tons, hvilket er en reduktion på tons i forhold til 13 og 1. Tilgængelige data fra 15 fra såvel de biologiske undersøgelser samt det kommercielle fiskeri giver ikke anledning til at ændre rådgivningen for 1. Status: De biologiske undersøgelser viser, at bestanden er for nedadgående i de nordlige områder, og at rekrutteringen er på et lavt niveau. Fiskeriets fangstrater () har været faldende siden 13, formentlig som en effekt af stigende kommercielle fangster siden 11. Rådgivning: Det er ikke muligt at rådgive et fangstniveau, fordi fangstoplysningerne er få, og der mangler biologiske undersøgelser. Status: Fangsterne har siden 1 ligget under 3 tons om året, og fangstraterne har været faldende. Der er ingen biologiske undersøgelser i området, og rekrutteringen til bestanden er derfor ukendt. Rådgivning og status for Sisimiut Rådgivning: GN rådgiver, at fangstniveauet i 15 og 1 ikke bør overstige 3 tons, hvilket er uændret i forhold til 13/1. Tilgængelige data fra 15 fra såvel de biologiske undersøgelser samt det kommercielle fiskeri giver ikke anledning til at ændre rådgivningen for 1. Status: Indeks fra fiskeriet og de biologiske undersøgelser indikerer, at bestandsstørrelsen har været faldende siden 9 og frem til 1. Denne udvikling er sat i bero i 15 i det traditionelle område, og indeks viser tegn på, at bestanden er i fremgang. I Ndr. Strømfjord er fangster faldende, og data fra de biologiske undersøgelser viser fremgang i bestanden. I det traditionelle område er der observeret en mindre fremgang i rekrutteringen, mens der i Ndr. Strømfjord er set en markant forøgelse. Fiskeriet er primært baseret på nye rekrutter til fiskeriet, hvilket gør fiskeriet sårbart og afhængigt af rekrutteringen til bestanden. Samlet set vurderes nedgangen i bestanden i hele indenskærsområdet ved Sisimiut at være sat i bero. Ved at fastholde et fangstniveau på 3 tons i 1 forventes det, at bestanden har mulighed for at blive større og dermed sikre en mere stabil udnyttelse i fremtiden. Rådgivning: Bestanden har frem til 1 været på et lavt niveau. Der er observeret en fremgang i biomassen i 15, men det anbefales, at området holdes lukket, indtil bestanden viser tegn på markante forbedringer. Status: Data fra både de biologiske undersøgelser og fra fiskeriet indikerede et markant fald i biomassen fra til 1, og rekrutteringen har siden 13 ligget på et historisk lavt niveau. Side 3

4 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Andelen af krabber med SC1 og SC er høj, hvilket viser en nedgang i bestanden af ældre krabber (den akkumulerede bestand). Rådgivning og status for Nuuk Paamiut Rådgivning: Med udgangspunkt i data fra fiskeriet anbefaler GN et fangstniveau på tons for 15 og 1, hvilket er uændret i forhold til 13/1. Rådgivning: GN rådgiver, at fangsterne ikke overstiger 1. tons i 15 og 1. Dette er samme rådgivning som for 13/1. Status: Data fra fiskeriet indikerer, at bestanden er på et stabilt niveau (stabile fangstrater). Grundet manglende biologiske undersøgelser i området er der ingen fiskeriuafhængige data, som kan bekræfte bestandens tilstand, og rekrutteringen til bestanden er ukendt. Forvaltningsområder uden biologisk rådgivning Der kan ikke rådgives om forvaltningsområderne Upernavik, Maniitsoq Kangaamiut og Narsaq Kap Farvel, fordi der er usikkerhed omkring status for bestandene. Gennem de senere år har fangsterne ligget på lave og varierende niveauer. Der har ikke været gennemført biologiske undersøgelser i områderne. Side

5 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Fiskeri og biologiske undersøgelser Disko Bugt Rådgivningen er baseret på data fra biologiske undersøgelser og fra fiskeriet. Tabel. Fangst, fangstrater og indsats i Disko Bugt indenskærs og udenskærs fra 15 Forvaltningsområde Total fangst Kvote licenser aktive fartøjer indsats (') fangst indsats (') * Foreløbige data for 15 3,5, , 3, , Uummannaq Diskobugt 3,319, ,739 7, ,31, , , , * Fiskeri: Fangsterne er faldet markant fra. tons i 1 til under tons i 11, og indsatsen er faldet tilsvarende. I perioden fra 1 til 13 har fangster og indsats været stigende til mere end 5 tons, mens fangstraten () har været for nedadgående siden 13 (Figur 3 og Figur ; Bilag 1). Foreløbige data fra 15 indikerer forsat lav fangstrate samt faldende fangster. Biologiske undersøgelser viser, at bestanden i den nordlige del af Disko Bugt har været for nedadgående siden 11. Den ligger under middel for den samlede tidsserie og er på samme lave niveau som i. I det sydlige område har biomassen været faldende siden, med udtagelse at en mindre forøgelse i 1 samt i 15. (Figur 5 og ). let af rekrutter (de yngste krabber, der kommer til at indgå i fiskeriet i de følgende år) har siden 1 vist en faldende tendens i det sydlige område og har siden 11 ligget på et lavt niveau; i 1 steg antallet af rekrutter i det sydlige område, men antallet af rekrutter er faldet til et historisk lavt niveau i 15. I den nordlige del af undersøgelsesområdet er der observeret et markant fald i antallet af rekrutter siden 1. Niveauet i 15 ligger langt under middel for tidsserien (Figur 7 og ). Krabber, der kommer ind i fiskeriet for første gang, har en ny og hård skal og et lavt kødindhold (skjoldkondition SC1 og SC). I det nordlige område har denne gruppe siden 13 udgjort en mindre andel af fangsten (ca %; Figur 9) i forhold til de foregående år, og ældre krabber med højt kødindhold (SC3 og SC) udgjorde en større del af de samlede fangster (Figur 9). I det sydlige område er fangsten af krabber med ny, hård skal faldet i forhold til 1 (fra ca. 7 % i 1 til 55 % i 15, Fig. 9). Side 5

6 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Fiskeri: Fangsterne udenskærs faldt fra over 1 tons pr. år fra 9 til mindre end tons pr. år i perioden 1 til 11. Foreløbige data for 1 viser et fangstniveau på 1 tons frem til og med ultimo september, samt faldende fangstrater. Biologiske undersøgelser: Der er ingen biologiske undersøgelser i området. 1 1 Disko Bay - Uummannaq - indenskærs 1 1 Disko Bay- Uummannaq Total fangst 1 Total fangst Figur 3. Disko Bugt : Fangstrater() (s plede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse) : total fangst. Figur. Disko Bugt : Fangstrater () (s plede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse) : total fangst. Disko Bugt Syd Disko Bugt Nord Standardiseret indeks (Kg per tejne) Standardiseret indeks (Kg per tejne) Figur 5. Disko Bugt, sydlige område: Biomasseindeks fra de biologiske undersøgelser ( ). :, s plede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse Figur. Disko Bugt, nordlige område: Biomasseindeks fra de biologiske undersøgelser ( ). :, s plede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse. 3.5 Disko Bugt-Syd 3.5 Disko Bugt - Nord Standardiseret antal (NPUE) Standardiseret antal (NPUE) Figur 7. Disko Bugt, sydlige område: let af pubertetshanner (antal/tejne) mellem 1 mm CW (ADO 1). Figur. Disko Bugt, nordlige område: let af pubertetshanner (antal/tejne) mellem 1 mm CW (ADO 1). Side

7 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 1 Disko Bugt, Syd 1 Disko Bugt, Nord Procent (%) procent (%) SC1 SC SC3 SC SC Figur 9. Skjoldkondition hos voksne hanner > 1 CW i den sydlige og nordlige del i Disko Bugt fra 199 til 1.(SC1: Bløde, ny skal, lavt kødindhold; SC: Ny hård skal, lavt kødindhold; SC3: Hård skal, højt kødindhold; SC: Gammel hård skal, højt kødindhold; SC5: Gammel hård skal, kirkegårdskrabber ). Side 7

8 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Sisimiut Rådgivningen er baseret på data fra biologiske undersøgelser og fra fiskeriet. Tabel 3. Fangst, fangstrater og indsats i Sisimiut indenskærs og udenskærs fra 15 Forvaltningsområde Total fangst Kvote licenser aktive fartøjer indsats (') fangst indsats ('), , , , Sisimiut, , , ,3 3 1, , * * Foreløbige data for 15 Fiskeri: Fangsten steg markant fra 1 til 13, og der blev samtidig observeret et fald i fangstraten. Faldende fangster i 1 har resulteret i stigende fangstrater. Foreløbige data indikerer yderligere fald i både fangster og indsats i 15 (Tabel 3 samt Figur 1). De relativt høje fangstrater fra og fremefter skyldes primært, at fiskeriet hvert år har koncentreret indsatsen i mindre og mindre områder i det traditionelle fiskeriområde (Bilag ). Logbogsdata indikerer, at indsatsen i 1 og 15 hovedsagelig har været koncentreret i området omkring basis linjen i Holsteinsborg Dyb. Biologiske undersøgelser indikerer, at indenskærsbestanden ved Sisimiut er faldet med % fra til 11 (Figur 11). I 1 blev der observeret en mindre fremgang, men året efter (13) sås et mindre fald i bestanden, og niveauet forblev uændret i 1. I 15 er der observeret en forøgelse i bestanden. I Ndr. Strømfjord har der været fremgang i bestanden siden 13 (Figur 1). I 15 ligger bestandsniveauet i begge områder omkring middel for hele tidsserien. let af rekrutter (de yngste krabber, der kommer til at indgå i fiskeriet i de følgende år) steg fra 5 til til det højeste niveau i tidsserien (Figur 13). I de efterfølgende år og frem til 11 faldt antallet af rekrutter, men der observeredes igen fremgang i 1. Siden 13 har antallet af rekrutter været faldende og var i 1 på det laveste niveau for hele tidsserien (Figur 13). Denne udvikling er i 15 sat i bero: I det traditionelle indenskærs område er der observeret en mindre fremgang i antallet af rekrutter, og i Ndr. Strømfjord er antallet øget markant og ligger nu over gennemsnittet for hele tidsserien (Figur 1). De rekrutter, der kommer ind i fiskeriet for første gang, har ny og hård skal og et lavt kødindhold (SC1 og SC). De har siden 3 udgjort 55 7 % i det traditionelle fiskeriområde og er i Ndr. Strømfjord øget markant til et sammenligneligt niveau i 15. Det tyder på, at fiskeriet i Sisimiut området overvejende er baseret på unge rekrutter, og at ældre krabber med højt kødindhold (SC3 og SC) kun udgør en mindre del af den samlede, fiskbare bestand (Figur 15). Side

9 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 1 Sisimiut Standardiseret indeks Total fangst Figur 1. Sisimiut: Udviklingen i fangster og fangstrate 15. :, s plede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse, : total fangst. Sisimiut indenskærs Sisimiut indenskærs, Ndr Strøemfjord Standardiseret indeks (kg per tejne) Standardiseret indeks (kg per tejne) Figur 11. Sisimiut: biomasseindeks fra de biologiske undersøgelser ( ) :, s plede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse. Figur 1. i Ndr. Strømfjord: biomasseindeks fra de biologiske undersøgelser ( ). :, s plede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse. 7 Sisimiut indenskærs Sisimiut indenskærs, Ndr. Stroemfjord Standardiseret antal (NPUE) 5 3 Standardiseret antal (NPUE) Figur 13. Sisimiut: antal rekrutter ( 1 mm CW (ADO 1)) fra 15. Figur 1. i Ndr. Strømfjord: antal rekrutter ( 1 mm CW (ADO 1)) fra 7 til 15. Side 9

10 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 1 Sisimiut indenskærs Sisimiut indenskærs, Ndr. Strømfjord 1 Prorcent (%) Procent (%) SC1 SC SC3 SC SC5 Figur 15. Skjoldkondition af voksne hanner (procent) større end mindstemålet 1 mm CW i indenskærsområdet ved Sisimiut og i Ndr. Strømfjord fra 199 til 15. SC1: Blød ny skal, lavt kødindhold; SC: Ny hård skal, lavt kødindhold; SC3: Hård skal, højt kødindhold; SC: Gammel hård skal, højt kødindhold; SC5: Gammel hård skal, kirkegårdskrabber. Fiskeri: Fangst og indsats har været faldende siden (Tabel 3 og Figur 1). Området var lukket for fiskeri i 5 og, og efter en genåbning i 7 lå fangsterne på mellem og 35 tons frem til 1. Området har igen været lukket for fiskeri i 11 og 1 og igen i 15. I perioden 11 og 1 fangedes omkring 7 tons årligt, men fangsten faldt til 53 tons i 13. Data indikerer en markant forøgelse af fangsterne i 1 og en yderligere forventet forøgelse i fangsterne igen i 15 (Tabel 3, Figur 1 og Bilag ). Fangstraten lå relativt højt frem til som følge af det meget begrænsede fiskeri i området. Fra til 1 faldt fangstraterne markant med 53 % (Figur 1). Data fra logbøger indikerer, at fangstraten, har været har været stigende siden 1 (Figur 1). Fangstraten er steget som følge af det begrænsede fiskeri der har været i området i samme periode. Tilsvarende udvikling i fangstraten blev observeret, da området var lukket for fiskeri i årene 5 7. Efter genåbning for fiskeri i området faldt fangstraten markant fra 9 til 11. Biologiske undersøgelser indikerer et markant fald i bestanden fra til, hvor niveauet var historisk lavt (Figur 17). Bestanden viste dog tegn på forbedring frem til. Siden 9 har der været indikationer på, at bestanden igen var faldende, og i 11 var bestanden reduceret med % i forhold til. I 1 viste bestanden tegn på en mindre fremgang (dog koncentreret til et mindre område), men fremgangen efterfulgtes af endnu et fald, og bestanden har ligget på et lavt niveau i 13 og 1. Data fra 15 viser en markant forøgelse af biomassen, hvilket kan indikere, at den nedadgående udvikling i bestanden er sat i bero. Fra 5 til var antallet af rekrutter stabilt (Figur 1) og lå på et relativt højt niveau. Siden 9 har antallet af rekrutter ligget på et lavt niveau, som er reduceret frem til 1. Niveauet er uændret i 15 og ligger på et historisk lavt niveau. De rekrutter, der kommer ind i fiskeriet for første gang, har ny, hård skal og lavt kødindhold (SC1 og SC). Denne gruppe var stigende (9 %) frem til, hvor der i samme periode var et højt fiskeritryk. I den periode, hvor området var lukket for fiskeri, faldt andelen af bløde krabber med ny skal til 3 % i, men er siden øget til 75 %. Det tyder på, at fiskeriet i områ Side 1

11 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 det overvejende er baseret på unge rekrutter, og at ældre krabber med højt kødindhold (SC3 og SC) kun udgør en mindre del af den samlede, fiskbare bestand (Figur 19). Standardiseret indeks Sisimiut - udenskærs 3 1 Total fangst Standardiseret indeks (kg per tejne) Sisimiut udenskærs Figur 1. Sisimiut: fangst og fangstrater, 15. :, s plede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse, : total fangst. Figur 17. Sisimiut: Biomasseindeks :, s plede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse. Sisimiut udenskærs Sisimiut udenskærs 1 Standardiseret antal (NPUE) Procent(%) SC1 SC SC3 SC SC5 Figur 1. Sisimiut: antal rekrutter fra til 15. Figur 19. Skjoldkondition hos voksne hanner (procent) større end mindstemålet på 1 mm CW i udenskærsområdet ved Sisimiut fra 199 til 15. SC1: Blød ny skal, lavt kødindhold; SC: Ny hård skal, lavt kødindhold; SC3: Hård skal, højt kødindhold; SC: Gammel hård skal, højt kødindhold; SC5: Gammel hård skal, kirkegårdskrabber. Side 11

12 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Nuuk Paamiut Rådgivningen er baseret på data fra fiskeriet. Der har ikke været foretaget biologiske undersøgelser siden 1. Tabel. Fangst, fangstrater og indsats i Nuuk Paamiut indenskærs og udenskærs fra 15. Forvaltningsområde Total fangst Kvote licenser aktive fartøjer indsats (') fangst indsats (') 3,79, , ,77, Nuuk Paamiut,531 1, , , , , , , ,173 1, , , , , * 1, *Foreløbige data for 15 Fiskeri: Fangsten har været faldende fra godt.1 tons i 1 til 111 tons i 7. I 1 steg fangsterne til 39 tons, men har siden været faldende (Tabel, Figur og Bilag 3). Fangstraten har siden 1 ligget stabilt på omkring 7 til kg/tejne (Figur ). Standardiseret indeks Nuuk - Paamiut 3 1 Total fangst Standardiseret indeks Nuuk - Paamiut 3 1 Total fangst Figur. Nuuk Paamiut: fangst og fangstrater. : fangstrater (), stiplede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse, : total fangst. Figur 1. Nuuk Paamiut: Fangst og fangstrater : fangstrater (), s plede linjer er øvre og nedre konfidensgrænse, : total fangst. Side 1

13 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Fiskeri: Fangster har været stigende siden 11, og fangstraten har ligget stabilt på ca. 9 kg/tejne (Tabel, Figur 1 og Bilag 3). Maniitsoq Kangaamiut Tabel 5. Fangst, fangstrater og indsats i Maniitsoq Kangaamiut indenskærs og udenskærs fra 15. Forvaltningsområde Total fangst Kvote licenser aktive fartøjer indsats (') fangst indsats (') , Maniitsoq Kangaamiut 1, (inshore) (inshore) * *Foreløbige data fra 15. Fiskeri: Siden 3 har fangsterne ligget på et lavt niveau (Tabel 5), og fangstraterne har varieret. Der har samtidig været et markant fald i indsats og fangstniveau frem til. Herefter øgedes fangstmængden frem til 1, men den er siden faldet til et niveau mindre end 1 tons. I takt med faldende fangstmængder og indsats har fangstraten været stigende. Fiskeri: Fangsterne har siden 1 ligget på under 1 tons pr. år, og indsatsen har været begrænset. Frem til 1 lå fangstraterne stabilt på omkring 5 kg/tejne, men er har været stigende siden 13 (Tabel 5). Side 13

14 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Narsaq Qaqortoq (Kap Farvel) Tabel. Fangst, fangstrater og indsats i Narsaq Kap Farvel indenskærs og udenskærs fra 15. Forvaltningsområde Total fangst Kvote licenser aktive fartøjer indsats (') fangst indsats (') 1 Narsaq Qaqortoq ? * *Foreløbige data for 15 Fiskeri: I 9 åbnedes en fiskefabrik i Narsaq. Fangstraten lå i 9 på ca. 9 kg/tejne, og den samlede fangst var 17 tons (Tabel ). Herefter steg fangst og indsats frem til 11, men såvel fangster som indsats har været faldende siden 1 til et lavt niveau i 1. I 15 har der ikke været fiskeri efter krabber i forvaltningsområdet (Tabel ). Fiskeriet var i 9 og 1 spredt i hele forvaltningsområdet, men det har i 11 og 1 primært været koncentreret i en mindre del af forvaltningsområdet i fjordene omkring Nanortalik by (Bilag ). I 13 og 1 har fiskeriet været på et lavt niveau og udbredelsen begrænset til et mindre område. Rekrutteringen til bestanden er ukendt, idet der ikke foretages biologiske undersøgelser i området. Side 1

15 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/ Bilag 1. Geografisk udbredelse af fiskeriindsatsen i forvaltningsområdet Disko Bugt Uummannaq 3 til 15. Data fra 15 er foreløbige. Side 15

16 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/ Bilag. Geografisk udbredelse af fiskeriindsatsen i forvaltningsområdet Sisimiut 3 til 15. Data fra 15 er foreløbige. Side 1 1

17 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/ Bilag 3. Geografisk udbredelse af fiskeriindsatsen i forvaltningsområdet Nuuk Paamiut 3 til 1. Side 17

18 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 15 Bilag 3. Geografisk udbredelse af fiskeriindsatsen i forvaltningsområdet Nuuk Paamiut 15. Data fra 15 er foreløbige. Side 1

19 Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/ Bilag. Geografisk udbredelse af krabbefiskeriet i forvaltningsområdet Narsaq Qaqortoq (Kap Farvel) 9 1. Der har ikke været fisket efter krabber i området i 15. Side 19

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015.

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768 Art Rådgivning 2014 Hellefisk Kystnært 1 Upernavik 2 joller = 55,4631 % fartøj = 44,5369 % Uummannaq 3 joller = 66,9650 % fartøj = 33,0350 % 6.300 6.300 9.015 5.000 4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379 5.611

Læs mere

Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger - en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998. Serie: Teknisk rapport nr.

Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger - en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998. Serie: Teknisk rapport nr. Forside 1 Titel: Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998 Serie: Teknisk rapport nr. 17, oktober 1998 Udgiver: Forsidefoto: Pinngortitaleriffik,

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2012 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2012 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES.

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende De nuværende forvaltningsområder er indrette således, at de fylder alt

Læs mere

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013 Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse Efteråret 2012 / Vinteren 2013 RÅDGIVNINGSDOKUMENT TIL GRØNLANDS SELVSTYRE af Christine Cuyler Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut, Nuuk 20. april

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep Pandalus borealis West Greenland East Greenland/ Denmark Strait Iceland offshore and inshore Barents Sea andsvalbard Fladen Ground Skagerrak/ Norwegian deep Newf./Lab./Baffin I. Farn Deep Gulf of St. Lawrence

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2017 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2017 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND GRØNLANDS NATURINSTITUT PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998

Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998 Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998 Teknisk rapport nr. 14, marts Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut 1 Titel: Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes

Læs mere

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Qaanaaq fangst Kvote Etah 0 5 Qaanaaq 63 98 Melville Bugt Bestand fangst Kvote#* Savissivik 11 18 Upernavik 79 52 Resterende kvote 90 70 #49 til erhversfangere,

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen.

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner. Bilag 2: Fangsttal for rensdyr og

Læs mere

Bestandsstatus af krabber (Chionoecetes opilio) ved Vestgrønland og biologisk rådgivning for 1999

Bestandsstatus af krabber (Chionoecetes opilio) ved Vestgrønland og biologisk rådgivning for 1999 Bestandsstatus af krabber (Chionoecetes opilio) ved Vestgrønland og biologisk rådgivning for 1999 AnnDorte Burmeister Teknisk rapport nr. 19, december 1998 Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Kommune Alder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Grønland 15-19

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Pkt. 02 Forslag til dagsorden Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved Qimatulivik Pkt. 03 Regionale fordeling af hvalroskvoten

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder

Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder Lisbeth Nielsen, Rita Merete Buttenschøn og Leo Kortegaard Opsummering af projektets resultater På de himmerlandske

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Fiskeri og Fangst 2009:2. Fiskeri og Fangst

Fiskeri og Fangst 2009:2. Fiskeri og Fangst Fiskeri og Fangst 2009:2 Fiskeri og Fangst 2008 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Fiskeri... 4 Fangst... 4 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt på arter, 2005-2008... 6 Tabel 2 Indhandling af rejer

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri i Grønland

Forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri i Grønland Forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri i Grønland Indhold Baggrund... 4 Biologi... 4 Fiskeri... 5 Forvaltning... 5 Lovgivningsmæssige rammer og internationale guidelines... 6 Kommissorium...

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep Pandalus borealis West Greenland East Greenland/ Denmark Strait Iceland offshore and inshore Barents Sea andsvalbard Fladen Ground Skagerrak/ Norwegian deep Newf./Lab./Baffin I. Farn Deep Gulf of St. Lawrence

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 hos Bjarne Viller Hansen, Bording http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_dk.htm Skræddersyet opgradering

Læs mere

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra?

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? af Flemming Møhlenberg, DHI Sammenfatning I vandplanerne er der ikke taget hensyn til betydningen af det kvælstof som tilføres

Læs mere

Årsrapport. Fugle og pattedyr på flyvepladsen. Mittarfik Sisimiut Sisimiut Lufthavn

Årsrapport. Fugle og pattedyr på flyvepladsen. Mittarfik Sisimiut Sisimiut Lufthavn Årsrapport Fugle og pattedyr på flyvepladsen Mittarfik Sisimiut Sisimiut Lufthavn 2008 Afrapportering til Statens Luftfartsvæsen i henhold til BL 3-16. pkt. 7.4 Navn på flyveplads: Mittarfik Sisimiut Dato:

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere