Udbygning af Nordvestbanen, høringsnotat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af Nordvestbanen, høringsnotat"

Transkript

1 a Udbygning af Nordvestbanen, - Offentlig høring efterår 2006 Januar 2007

2

3 Udbygning af Nordvestbanen, Forord Forord Dette er udarbejdet som en dokumentation af Trafikstyrelsens offentlige høring af projektet om udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Fra den 6. september til den 1. november 2006 er der afholdt en offentlig høring af udbygningen af Nordvestbanen med udgangspunkt i en høringsudgave af miljøredegørelsen. I offentlighedsfasen har der været fremlagt forslag til henholdsvis en fuld og en delvis udbygning af Nordvestbanen, og konsekvenserne for omgivelserne er blevet nærmere beskrevet. Et særligt emne har været nedlæggelsen af fire offentlige overkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød, som en fuld udbygning af banen indebærer. Ved en delvis udbygning af banen har Trafikstyrelsen fremlagt det som en mulighed at nedlægge overkørslerne. Da nedlæggelse af og erstatning for overkørsler har stor betydning for de involverede bysamfund, har en stor del af debatten og høringssvarene naturligt været koncentreret om dette emne. Et væsentligt mål med den offentlige høring er at få borgeres og de lokale myndigheders kommentarer og holdninger til Trafikstyrelsens forslag til udbygning af banen, samt til nedlæggelse af overkørsler, og erstatning herfor. I dette notat præsenteres de kommentarer og forslag, som Trafikstyrelsen har modtaget. Desuden beskrives på hvilken måde, de indkomne kommentarer og forslag vil indgå i de videre undersøgelser, f.eks. som ændringer af de allerede fremlagte forslag. En række høringssvar har peget på tidligere fravalgte forslag til erstatningsanlæg og Trafikstyrelsen har derfor gennemført supplerende undersøgelser. Resultaterne af disse undersøgelser fremlægges i en supplerende høring fra februar til april Herefter vil høringssvar fra efterårets høring samt den supplerende høring blive vurderet og indarbejdet i den endelige miljøredegørelse, som Trafikstyrelsen afleverer til Transport- og Energiministeriet med udgangen af april Trafikstyrelsen vil gerne sige tak for de mange kommentarer og forslag, vi har modtaget. De vil være til stor nytte i forbindelse med valg af løsninger og i arbejdet med at forbedre projektet. Martin Munk Hansen Anlægschef

4

5 Udbygning af Nordvestbanen, Indhold Indhold Om projektet 9 Baggrund 9 Fuld eller delvis udbygning 9 Finansiering af løsningsforslag i tilknytning til udbygningen 10 Regler om ekspropriation og forlods overtagelse 10 Hvad er blevet undersøgt 10 Det videre forløb 11 Fakta om høringsfasen 12 Annoncering 12 Miljøredegørelse høringsudgave og baggrundsnotater 12 Borgermøder 12 Hjemmeside og omtale i medierne 13 Drøftelser med Vejdirektoratet 13 Høringsnotat 13 Gennemgang af høringssvar - læsevejledning 14 Baneprojektet generelt 15 Fuld eller delvis udbygning 15 Trafikale forhold 16 Arealinddragelse 16 Veterantog 16 Trafikstyrelsens kommentarer 16 Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med 18 Støj og vibrationer 19 Støj og vibrationer 19 Trafikstyrelsens kommentarer 19 Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med 21 Stationer 22 Hvalsø Station 22 Vipperød Station 22 Trafikstyrelsens kommentarer 23 Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med 23 Broer 25 Vejbro ved Dellingevej 25

6 Udbygning af Nordvestbanen, Indhold Vejbro ved Tingerupvej 25 Vejbro ved Rugården 25 Banebro ved Hjortholmvej 25 Alternative forslag 25 Trafikstyrelsens kommentarer 26 Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med 26 Nedlæggelse af overkørsler 27 Overkørslerne i Soderup 28 Bukkerupvejløsning og forbindelsesvej 28 Option om stibro ved Hjertebjærgvej 28 Alternative løsningsforslag 28 Trafikstyrelsens kommentarer 29 Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med 31 Overkørslen i Tølløse 32 Behov for nedlæggelse af overkørslen 32 Ekspropriationssummer 32 Sofievejsløsningen 32 Faktaløsningen 33 Omfartsvej fra Kvarmløsevej til Jernbanevej 33 Alternative løsningsforslag 34 Fravalgte løsninger 35 Trafikstyrelsens kommentarer 35 Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med 38 Overkørslen i Vipperød 40 Stiforbindelse på Asmindrupvej 40 Sydlig omfartsvej samt option for stikvej til Stationsvej 41 Vejforhold 41 Fravalgte løsninger 41 Trafikstyrelsens kommentarer 41 Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med 42 Konsekvenser for det videre arbejde 44 Baneprojektet generelt 44 Støj og vibrationer 44 Stationer 45 Broer 45 Overkørsler 45 Supplerende høring 47 Ekspropriation og erstatning 47

7 Udbygning af Nordvestbanen, Indhold Bilag 1: Liste over høringssvar 48 Skriftlige høringssvar 48 Mundtlige høringssvar 49 Bilag 2: Referat af borgermøde Lejre-Hvalsø 51 Bilag 3: Referat af borgermøde Tølløse 56 Bilag 4: Referat af borgermøde Vipperød 63 Kolofon 69

8

9 9 Udbygning af Nordvestbanen, Om projektet Om projektet Trafikstyrelsen har undersøgt en mulig udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. I høringsudgaven af miljøredegørelsen har Trafikstyrelsen fremlagt forslag til en fuld og en delvis udbygning af banen. Baggrund I december 2004 vedtog Folketinget Lov om projektering af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Med loven besluttedes det at undersøge, hvordan den enkeltsporede strækning mellem Lejre og Vipperød kan udbygges med et 2. spor på hele eller dele af strækningen. Projektet er en udmøntning af trafikforliget af 5. november 2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Der er alene afsat midler til undersøgelse og projektering af udbygningen og dermed ikke til anlæg af 2. sporet. Fuld eller delvis udbygning I den offentlige høring har Trafikstyrelsen fremlagt konsekvenserne ved både en fuld og en delvis udbygning. Begge udbygningsforslag indebærer, at de rejsende på strækningen kan opleve en eller flere af følgende forbedringer: kortere rejsetid mere rettidige tog flere togafgange en bedre køreplan Ved en fuld udbygning vil der blive anlagt et 2. spor på hele strækningen Lejre- Vipperød, og de fire stationer vil blive ombygget, primært hvad angår adgang til og fra perronerne. Der vil blive nedlagt fire offentlige overkørsler og etableret erstatningsanlæg i form af broer, tunneler og/eller omfartsveje. Desuden vil en privat overkørsel ved Hvalsø blive nedlagt og erstattet af en ny adgangsvej. Der vil ske nedlæggelse samt om- og nybygning af en række broer. Det eksisterende spor mellem Roskilde og Holbæk moderniseres, så der kan køres op til 160 km/t på strækningen. Dette muliggør, at antallet af tog ved den fulde udbygning kan øges væsentligt fra de nuværende 2 i timen (+ et myldretidstog). Trafikstyrelsen vurderer, at det ikke vil være relevant, at have en togbetjening på mere end 6 tog i timen i hver retning. Desuden vil køretiden mellem Roskilde og Holbæk kunne reduceres med op til 4 minutter. Ved den delvise udbygning vil der blive anlagt et 2. spor mellem Lejre og Hvalsø, og der vil ske ombygning af Lejre og Hvalsø stationer. Derudover omfatter den delvise udbygning nedlæggelse af en bro og en privat overkørsel ved Hvalsø, omog nybygning af en række andre broer, samt modernisering af det eksisterende spor Roskilde-Lejre-Hvalsø til kørsel op til 160 km/t. På det øvrige spor Hvalsø- Holbæk vil der kunne køres op til 140 km/t. Desuden indgår nedlæggelse af overkørsler samt etablering af erstatningsanlæg herfor som mulige tilvalg. Den delvise udbygning giver mulighed for at antallet af tog kan øges fra de nuværende 2 tog i timen (+ et myldretidstog) til 4 tog i timen i hver retning samt

10 10 Udbygning af Nordvestbanen, Om projektet mulighed for at reducere køretiden mellem Roskilde og Holbæk med op til et par minutter. Finansiering af løsningsforslag i tilknytning til udbygningen I bemærkningerne til projekteringsloven er det præciseret, hvorledes der skal arbejdes i retningen af, at DSB og de involverede kommuner bidrager til finansiering af væsentlige dele af anlægsudgifterne til udbygning af stationer og til erstatningsanlæg. Trafikstyrelsen har fortolket det således, at staten finansierer det nødvendige og tilstrækkelige, og at anlæg udover dette er op til en ekstern medfinansiering. Det nødvendige og tilstrækkelige omfatter anlæg, der lever op til samme grad af funktionalitet som før udbygningen af banen. Kommunerne langs strækningen, som Trafikstyrelsen har været i tæt dialog med igennem hele projektet, er gjort opmærksomme på dette. Det skal dog understreges, at Folketinget ved en endelig beslutning om anlæg af 2. sporet og tilknyttede anlæg ikke er bundet af de fremlagte finansieringsmodeller. Regler om ekspropriation og forlods overtagelse Erhvervelsen af arealer ved ekspropriation finder normalt først sted, når der er vedtaget en anlægslov, hvilket for dette projekts vedkommende tidligst vil ske i Projekteringsloven giver imidlertid transport- og energiministeren mulighed for i særlige tilfælde at overtage ejendomme, som berøres særligt indgribende af udbygningsplanerne, herunder erstatningsanlæg for nedlagte overkørsler, før der er vedtaget en anlægslov. Denne mulighed betegnes forlods overtagelse. Regler og forudsætninger, som skal være opfyldt i forbindelse med ekspropriation og forlods overtagelse af privat ejendom, er nærmere beskrevet i folderen Jernbanen og ekspropriationer. Folderen kan fås ved henvendelse til Trafikstyrelsen, eller hentes fra Trafikstyrelsens hjemmeside Hvad er blevet undersøgt Trafikstyrelsen igangsatte undersøgelser af en udbygning af banen i 2005, og afholdt en indledende høring (idéfase) i efteråret 2005 primært med fokus på den mulige nedlæggelse af de fire offentlige overkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød. I den indledende høring blev en række skitser til broer og tunneler præsenteret, og Trafikstyrelsen arbejdede videre med nogle af de indkomne kommentarer og idéer. Alle kommentarer og idéer blev samlet i et for idéfasen, som blev udgivet ved årsskiftet 2005/2006. I alt blev 26 forslag bragt videre til nærmere tekniske, økonomiske og miljømæssige undersøgelser, og de 24 blev samlet i Katalog over erstatningsanlæg fra marts Gennem dialog med de lokale myndigheder og borgere blev i alt 5 forslag til erstatningsanlæg indarbejdet i høringsudgaven af miljøredegørelsen, som lå til grund for den offentlige høring i efteråret Sideløbende med arbejdet omkring nedlæggelse af overkørsler har Trafikstyrelsen igennem første halvdel af 2006 undersøgt de tekniske og miljømæssige forhold ved anlæg af 2. sporet, herunder behov for arealinddragelse, ændringer af bygværker (broer) og stationer samt forhold vedrørende støj og vibrationer.

11 11 Udbygning af Nordvestbanen, Om projektet Det videre forløb Trafikstyrelsen har tidligere fremlagt en tidsplan, hvor en endelig afrapportering af undersøgelserne skulle ske til Transport- og Energiministeriet ved udgangen af Denne tidsplan er nu ændret og Trafikstyrelsen afholder en supplerende offentlig høring af forslag til erstatningsanlæg fra februar til april Baggrunden for den supplerende høring er, at en række høringssvar bl.a. fra Sammenlægningsudvalget i Ny Holbæk Kommune pegede på en yderligere belysning af to hidtil fravalgte erstatningsanlæg i hhv. Soderup og Tølløse. Trafikstyrelsen har derfor igangsat undersøgelser for at kunne fremlægge disse to forslag på samme niveau som de øvrige forslag til erstatningsanlæg i høringsudgaven af miljøredegørelsen. Efter afslutningen af den supplerende offentlige høring samt bearbejdning af indkomne høringssvar, vil Trafikstyrelsen udsende en endelig miljøredegørelse i april På samme tid vil Trafikstyrelsen aflevere et beslutningsgrundlagsnotat til Transport- og Energiministeriet. Ifølge Trafikaftalen for 2007 er aftaleparterne enige om at drøfte beslutningsgrundlaget i løbet af 2007, sådan som det fremgår af projekteringsloven. Parterne står dog frit med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projektet. Om detailprojektering og overdragelse til Banedanmark ved anlægslov Gennemførelse af projektet forudsætter, at Folketinget vedtager en anlægslov. Efter eventuel vedtagelse af en anlægslov overdrager Trafikstyrelsen projektet til Banedanmark, der står for detailprojektering og udførelse af anlægget. Overdragelsen af projektet til Banedanmark baseres på et overdragelsesdokument, hvori der bl.a. fastlægges detailkrav, som er fremkommet på baggrund af høringsfasen. I detailprojekteringen vil forslagene til sporplaceringer, stationsudformninger, vejplaceringer, erstatningsanlæg mv. blive gennemgået endnu en gang med fokus på den eksakte placering og udformning. I denne proces kan der derfor ske mindre tilretninger af de fremlagte forslag, f.eks. med hensyn til placering eller udformning af vejanlæg.

12 12 Udbygning af Nordvestbanen, Fakta om høringsfasen Fakta om høringsfasen Den offentlige høring fandt sted fra 6. september til 1. november 2006 Annoncering Den 6. september blev igangsætningen af den offentlige høring bekendtgjort ved annoncering i dagblade og lokale ugeaviser samt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Der blev indrykket annoncer ad to omgange. I første omgang bekendtgjorde annoncerne starten på høringsperioden samt angav, hvor man kunne afhente miljøredegørelsen samt tid og sted for borgermøderne. Den anden annonce var mere direkte udformet som en invitation til deltagelse i borgermøder. Miljøredegørelse høringsudgave og baggrundsnotater Den 6. september 2006 offentliggjordes høringsudgaven af miljøredegørelsen på Trafikstyrelsens hjemmeside. Høringsudgaven af miljøredegørelsen blev desuden sendt pr. post til en lang række myndigheder, medier, interessenter samt indsendere af høringssvar fra idéfasen. Samtidig blev en række eksemplarer udsendt til de lokale biblioteker og kommunernes tekniske forvaltninger til fri afhentning. Trafikstyrelsens hjemmeside er løbende blevet opdateret med baggrundsnotater for de enkelte områder samt fotos for de fremlagte løsninger. Borgermøder Offentlige møder Der blev afholdt 3 offentlige borgermøder: Den 26. september i Hvalsø hallen, den 3. oktober på Sejergaardsskolen i Tølløse og den 5. oktober på Vipperød skole. På borgermøderne bød anlægschef Martin Munk Hansen velkommen, og efterfølgende blev de to udbygningsmuligheder, trafikale forhold samt miljømæssige konsekvenser gennemgået overordnet af projektleder Susan Galsøe. Derefter supplerede de enkelte projektmedarbejdere med deres viden inden for bl.a. støj og vibrationer samt miljøpåvirkning (Klaus V. Larsen), stationsudformning og sikringsanlæg (Niels B. Buch), trafikale forhold (Nikolaj Frederiksen), nedlæggelse af overkørsler (Betina Søreide) og juridiske forhold vedrørende ekspropriation og erstatning (Gunna Hofdahl). Helen Sværke var referent. I pausen blev Spørgehjørnet åbnet, hvor Trafikstyrelsens medarbejdere besvarede spørgsmål om projektet ud fra tegningsmateriale mv. Efter pausen blev der afholdt spørgerunde. Referater fra spørgerunderne på de tre borgermøder findes som bilag til dette. Desuden findes præsentationer, referater samt fotos fra de tre borgermøder på Trafikstyrelsens hjemmeside. Afholdelse af lodsejermøder Som en særlig service overfor de lodsejere, som kan blive direkte og omfattende berørt af de fremlagte udbygningsplaner, afholdt Trafikstyrelsen en række møder alene for de berørte lodsejere.

13 13 Udbygning af Nordvestbanen, Fakta om høringsfasen Disse møder fandt sted i dagene omkring starten af høringsfasen og var især rettet mod borgere, som ville få hele eller dele af deres boliger og andre bygninger eksproprieret som følge af sporplacering, midlertidige arbejdsveje eller erstatningsanlæg for overkørsler. Formålet med møderne var at informere om regler og rettigheder ved ekspropriation, og at give svar på spørgsmål vedrørende private forhold. Trafikstyrelsen har noteret sig de ønsker og forslag, som kom frem på disse lodsejermøder, og har vurderet dem i forhold til de videre undersøgelser. Trafikstyrelsen har desuden behandlet de konkrete sager om forlods overtagelse mv., som møderne har givet anledning til. Hjemmeside og omtale i medierne Den 5. september 2006 afholdt Trafikstyrelsen et velbesøgt pressemøde på Hotel Prindsen i Roskilde, hvor der blev redegjort for projektet, og hvor pressen havde mulighed for at stille spørgsmål om projektet. Lokalaviser har fulgt projektet løbende, bl.a. har der været artikler i Holbæk Amts Venstreblad, Dagbladet Roskilde-Ringsted, Midtsjællands Folkeblad og Lokalavisen Ny Lejre. Der har desuden været indslag på TV2-Øst og DR Regionalen og projektet har været omtalt af Ritzau, i Børsen og på Drøftelser med Vejdirektoratet Sideløbende med de tekniske undersøgelser og den offentlige høring, har Trafikstyrelsen været i løbende drøftelser med Vejdirektoratet. Drøftelserne har primært fokuseret på den tekniske udformning af erstatningsanlæg for overkørsler, herunder omfang, udformning og placering af vejtilslutninger, stiforbindelser mv. Vejdirektoratet skal i henhold til vejloven endeligt godkende erstatningsanlæggene på grundlag af indstilling fra TS og den lokale vejmyndighed, Holbæk Kommune. Drøftelserne med Vejdirektoratet har medført, at en række forhold vedrørende ventetider ved overkørsler samt øvrige vejforhold præciseres i den endelige miljøredegørelse. Derudover er der foretaget tekniske justeringer af vej- og stiforbindelser indarbejdet i den endelige miljøredegørelse. Høringsnotat Kommentarer og forslag fra den offentlige høring bliver opsummeret i dette. Høringsnotatet sendes til alle der har afgivet høringssvar samt til myndigheder, trafikselskaber mv. Desuden er det tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside sammen med de skriftlige høringssvar i et særskilt appendiks. I det afsluttende kapitel af et opsummeres i hvilket omfang høringsfasen har givet anledning til ændringer, som indgår i det videre arbejde.

14 14 Udbygning af Nordvestbanen, Gennemgang af høringssvar - læsevejledning Gennemgang af høringssvar - læsevejledning Trafikstyrelsen har modtaget to typer af høringssvar, nemlig skriftlige høringssvar og mundtlige kommentarer afgivet på borgermøderne. I gennemgangen af høringssvarene skelnes der ikke mellem de to typer af høringssvar. Enkelte parter har afgivet både et mundtligt og et skriftligt høringssvar. I så fald fremgår de begge nedenfor. Høringssvarene er opdelt i fem overordnede temaer: Baneprojektet generelt Støj og vibrationer Stationer Broer Nedlæggelse af overkørsler og erstatningsanlæg for disse Under punktet, Nedlæggelse af overkørsler er høringssvarene opdelt efter byer, dvs. Soderup, Tølløse og Vipperød. Under hvert tema har Trafikstyrelsen opsummeret de enkelte høringssvar i en række tematiske grupper, som fremgår af det enkelte kapitel. Desuden er det beskrevet, hvorledes kommentarerne indvirker på det videre arbejde, f.eks. som ændringer af de allerede fremlagte forslag. I det omfang indkomne forslag og kommentarer har medført ændringer og justeringer af de fremlagte forslag vil dette fremgå af et og den endelige miljøredegørelse. I den følgende gennemgang indgår høringssvarene ikke i deres fulde længde, men som et resumé. Formålet er at sikre overskuelighed. Hvor det er vurderet relevant, er samme høringssvar omtalt under flere emner. Trafikstyrelsen har gennemlæst og vurderet alle de indkomne henvendelser, og har i dette notat refereret forslag og synspunkter så loyalt som muligt. De skriftlige høringssvar er tilgængelige i deres fulde længde i et appendiks, der alene findes i elektronisk form på Liste over samtlige høringssvar samt referat af de tre afholdte borgermøder er indsat som bilag til et. I gennemgangen af høringssvarene er hvert enkelt resumé af høringssvar nummereret, og kan genfindes i Bilag 1: Liste over høringssvar. Skriftlige kommentarer er markeret med et SK efterfulgt af et nummer, mundtlige kommentarer afgivet på borgermøderne er markeret med et BM efterfulgt af et nummer.

15 15 Udbygning af Nordvestbanen, Baneprojektet generelt Baneprojektet generelt Trafikstyrelsen har i alt modtaget 20 høringssvar vedrørende baneprojektet generelt, herunder om valget mellem en fuld og en delvis udbygning, forhold vedrørende arealinddragelse samt de trafikale forhold. I høringsudgaven af miljøredegørelsen har Trafikstyrelsen beskrevet en række konsekvenser af en udbygning af banen, herunder gener i anlægsfasen og trafikale forhold. I det følgende er samlet de høringssvar, som angår baneprojektet generelt, herunder forhold vedrørende arealinddragelse samt de trafikale og kapacitetsmæssige forhold. Fuld eller delvis udbygning (SK7, SK25) Støtter en fuld udbygning af Nordvestbanen som den mest fremtidssikre løsning. (SK14) Anbefaler anlæg af dobbeltspor så hurtigt som muligt. (SK15) Anbefaler en fuld udbygning, bl.a. grundet befolkningsvækst i området. Giver desuden støtte til ændring af adgangsforhold, tilkørsler mv. langs banen, under særligt hensyn til gangbesværede borgere samt anerkender, at der tages hensyn til natur- og kulturhistoriske forhold. (SK19) Synes at grundlaget for udvidelse af banen er uholdbart, da bedre kapacitet mv. burde kunne afvikles på det eksisterende spor ved 15 minutters drift, længere tog samt en højere hastighed. Pengene burde i stedet anvendes til at forbedre trafik- og sikkerhedsforholdene generelt. Desuden skaber skinnernes tilstand større problemer for trafikken end opbrugt kapacitet. Sluttelig, hvis dobbeltspor, bør det nye spor anlægges nord for det eksisterende spor Lejre-Hvalsø. (SK39, SK45) Anbefaler en fuld udbygning under hensyntagen til naturen. Ønsker derfor nærmere drøftelser af faunapassager og øvrige anlæg før en detailprojektering. (SK41) Anbefaler dobbeltspor på hele strækningen. Hvis der vælges en delvis udbygning, bør alle overkørsler nedlægges især den i Tølløse. (SK46) Ønsker fuld udbygning. Forslag om vendemulighed på Nordvestbanen ved udbygning af kapaciteten mellem København og Ringsted i stedet for som planlagt at etablere vendemulighed i Roskilde. (BM9) Peger på en flaskehalsproblematik ved delvis udbygning, da flaskehalsen blot flyttes til strækningen Hvalsø-Tølløse. Derfor mest fornuftigt med en fuld udbygning i stedet for at vente år, før det sker. (BM29) Mener, at man bør gå bort fra Trafikstyrelsens forslag om delvis udbygning, da et dobbeltspor på hele strækningen ville give meget bedre drift på banen, jf. dobbeltspor på Frederikssundsbanen. (BM47) Udtrykker stor overraskelse over, at der i 1987 blev lagt dobbeltspor Vipperød-Holbæk, men ikke videre. Forstår derfor ikke, hvad intentionen er med alene at udbygge en delvis strækning, da man ikke får fuld valuta for investeringen.

16 16 Udbygning af Nordvestbanen, Baneprojektet generelt Trafikale forhold (SK5) Ønsker standsning i Hvalsø af toget fra Roskilde. (BM8) Påpeger, at der ikke kommer flere tog end i dag, der stopper i både Hvalsø og Høje Tåstrup, selv ved den fulde udbygning. (BM48) Påpeger, at der i dag er begrænset kapacitet mellem Høje Tåstrup og Københavns Hovedbanegård, og spørger, hvordan dette problem kan løses. (BM51) Synes, det ville være rart, hvis man kunne få flere togafgange efter kl med stop i Vipperød. I dag har man en afgang efter 19, og selv med udbygningen ville det være det samme. Det giver ikke en god betjening af borgerne i Vipperød. Arealinddragelse (SK8) Gør indsigelse mod ekspropriation af udhuset på Hovedgaden 1A, Hvalsø. Foreslår at lade midlertidig arbejdsvej gå uden om udhuset samt rykke sporet ½ meter væk fra udhuset. (SK40) Ønsker at der tages hensyn til ridderborg i haven ved arbejdet. Ønsker erstatning for beplantning langs skellet. (SK42) Ønsker hensyntagen til bevaringsværdig have, derfor forslag om spunsvægge i stedet for skråning eller stejlere skråning. Forslag om at anlægge midlertidig arbejdsvej nord om grunden. Veterantog (BM10) Spørger om de gamle veterantog, der står opstillet ved Hvalsø Station, vil kunne blive stående? Og foretager Trafikstyrelsen sig noget, der påvirker Slagelse- Næstvedbanen? Trafikstyrelsens kommentarer Fuld eller delvis udbygning I henhold til projekteringsloven har Trafikstyrelsen fået til opgave at undersøge en hel og en delvis udbygning af Nordvestbanen. Trafikstyrelsen afleverer sin endelige rapport til Transport- og Energiministeriet ved udgangen af april 2007, og herefter træffes en politisk beslutning om og i givet fald hvordan Nordvestbanen skal udbygges. Hvad angår skinnernes tilstand er der ved Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 bevilget midler til Banedanmark, der forestår sporvedligeholdelse som infrastrukturforvalter, således at alt vedligeholdelsesefterslæb vil være væk i Trafikale forhold Togbetjeningen af Nordvestbanen er i dag begrænset af, at strækningen mellem Lejre og Vipperød er enkeltsporet; i alt 19,4 km. På strækningen kan togene kun krydse hinanden på Hvalsø og Tølløse stationer. I dag kan der køres max. 120 km/t på strækningen. Transport- og Energiministeriet har med DSB indgået aftale om den fremtidige betjening af Nordvestbanen for I kontraktperioden skal strækningen Roskilde Holbæk betjenes med tre tog pr. time pr. retning i dagtimerne. Denne trafik er det maksimale, som strækningen Roskilde Holbæk kan afvikle. Med DSB kontrakten er kapaciteten på den eksisterende infrastruktur således

17 17 Udbygning af Nordvestbanen, Baneprojektet generelt opbrugt. Udvidelser af betjeningen på Nordvestbanen vil derfor kun være mulig, hvis infrastrukturen udbygges. Ud fra et togdrifts- og kapacitetssynspunkt giver udbygning med dobbeltspor på hele strækningen mellem Lejre og Vipperød den optimale løsning. Med et dobbeltspor vil der være større frihedsgrader i forbindelse med køreplanlægning og det vil være muligt at køre flere tog, end det er tilfældet med den delvise udbygning mellem Lejre og Hvalsø. Med den delvise udbygning, Lejre Hvalsø, afkortes den enkeltsporede strækning på Nordvestbanen med ca. 7,5 kilometer. Ifølge Trafikstyrelsens beregninger giver den delvise udbygning mulighed for at udvide driften til fire tog pr. time pr. retning i dagtimerne. Beregningerne viser, at fire tog pr. time pr. retning kan afvikles med mindst samme kvalitet, som kan forventes med tre tog pr. time pr. retning på den eksisterende infrastruktur. En forudsætning for at indsætte flere tog på Nordvestbanen er, at der kan skabes plads til dem på strækningen Roskilde-København. Hertil kan tilføjes, at det blev aftalt politisk i juni 2006 at undersøge en udbygning af kapaciteten mellem København og Ringsted ved at gennemføre en VVM-analyse af to løsninger. Transport- og Energiministeren har fremsat lovforslag herom i december 2006, og det forventes, at lovforslaget vedtages i begyndelsen af I efteråret 2009 kan der træffes politisk beslutning om den langsigtede strategi på baneområdet på baggrund af de gennemførte analyser og høringer. Det er korrekt, at den ene løsning for at øge kapaciteten mellem København og Ringsted, nemlig anlæg af et 5. spor fra København til Høje Taastrup, indebærer muligheden for at etablere et vendespor syd for Roskilde (ved Darup). Der er tillige undersøgt anlæg af vendespor med de tilhørende nødvendige faciliteter på Nordvestbanen. De foretagne analyser har vist, at togenes længere tomkørsel til et vendesporsanlæg på Nordvestbanen sammenholdt med de tilhørende anlægsinvesteringer giver et ringere samfunds-økonomisk resultat end det tilsvarende for et vendesporsanlæg i Roskilde Syd. Der vil dog først blive taget endelig stilling til placeringen af et vendespor når VVM-analysen er afsluttet i Med hensyn til kapaciteten på København H, og om der er plads til flere tog, er der taget højde for dette i beregningen af de trafikale muligheder for Nordvestbaneprojektet. Placering af sporet og arbejdsveje samt udformning af bygværker Det nye spors placering syd for det eksisterende spor mellem Lejre og Hvalsø og nord for det eksisterende spor mellem Hvalsø og Vipperød er valgt ud fra hensyn til omgivelserne. Der er taget hensyn til antallet af arealmæssige indgreb, miljø-, natur- og terrænmæssige forhold, samt påvirkning af broer og veje tæt ved og på banen. Det mest hensigtsmæssige er således at placere 2. sporet som beskrevet i høringsudgaven af miljøredegørelsen. Trafikstyrelsen vil på baggrund af høringssvaret vedrørende Hovedgaden 1A i Hvalsø i den videre planlægning tilstræbe, at anlægget af en midlertidig arbejdsvej ikke medfører ekspropriation af udhuset. Efter en eventuel vedtagelse af anlægslov for udbygning af Nordvestbanen vil Banedanmark overtage detailprojekteringen af de konkrete anlæg, herunder placering af arbejdsveje, udformning af broer, faunapassager mv. Banedanmark vil i den periode tage kontakt til de involverede parter langs strækningen. Veterantog Trafikstyrelsens projekt om en udbygning af Nordvestbanen påvirker ikke Slagelse- Næstvedbanen. På samme vis vil projektet om en udbygning af Nordvestbanen ikke påvirke pladsen til veterantog ved Hvalsø Station.

18 18 Udbygning af Nordvestbanen, Baneprojektet generelt Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med Trafikstyrelsen vil fortsat arbejde med en placering af 2. sporet syd for strækningen Lejre-Hvalsø og nord for strækningen Hvalsø-Vipperød, da dette vurderes som den mest hensigtsmæssige placering i forhold til omgivelserne. En forudsætning for at indsætte flere tog på Nordvestbanen er, at der kan skabes plads til dem på strækningen Roskilde-København. Den endelige køreplan og det antal tog, som kommer til at betjene Nordvestbanen, fastlægges af Transport- og Energiministeriet i en aftale med DSB. Trafikstyrelsen har påvist mulighederne for en kortere rejsetid, mere rettidige tog, flere togafgange og en bedre mere robust køreplan ved henholdsvis en fuld og en delvis udbygning. Trafikstyrelsen har desuden foretaget beregninger af en række trafikale muligheder for at danne grundlag for en senere samfundsøkonomisk vurdering af projektet. Under detailprojekteringen vil Banedanmark vurdere omfanget af arealinddragelsen, og om der kan tages hensyn til de konkrete sager nævnt i høringssvarene. Den endelige beslutning om midlertidige og permanente ekspropriationer træffes af Ekspropriationskommissionen. Arealinddragelsen ligger nogle steder fast. I det åbne land kan der forekomme mindre justeringer. Placeringer af arbejdssteder vil blive fastlagt senere.

19 19 Udbygning af Nordvestbanen, Støj og vibrationer Støj og vibrationer Trafikstyrelsen har modtaget seks høringssvar vedrørende støj og vibrationer som følge af øget togtrafik ved en udbygning af banen I høringsudgaven af miljøredegørelsen har Trafikstyrelsen fremlagt, hvorledes en udbygning af banen vil påvirke omgivelserne med hensyn til støj og vibrationer. Antallet af støjbelastede boliger langs strækningen vil falde markant, alene som følge af, at DSB indsætter IC3-tog på Nordvestbanen, når de nye IC4-tog er køreklar. I det følgende gengives de høringssvar, som Trafikstyrelsen har modtaget vedrørende støj og vibrationer, herunder mulighed for støjafskærmning. Støj og vibrationer (SK4) Ønsker opsætning af støjskærm ved Tølløsevej i Hvalsø. (SK15) Mener, at sænkelsen af støjniveauet langs banen vil medføre et dramatisk fald i antallet af støjbelastede boliger. (SK40) Ønsker støjværn i Hvalsø samt forebyggelse mod vibrationer. (BM6) Spørger om, hvor højt støjen kommer op i korte perioder ved flere tog, og vil støjbelastningen (i beregningerne) blive spredt ud over flere tidspunkter på dagen, dvs. støjbelastningen vil opleves anderledes? I høringsudgaven af miljøredegørelsen står, at Trafikstyrelsen ikke vil opsætte støjskærme. Kan privatpersoner f.eks. selv finansiere opsætning af støjskærme. (BM7) Spørger, om det ikke kan lade sig gøre at opsætte støjskærme rimeligt billigt? Og hvad er støjbelastningen i dag? Forudsætningen er, at der køres med IC3-tog, men kan man regne med det i forhold til de udførte støjberegninger? Hvad ville det betyde, hvis der køres med 160 km/t med de gamle tog? Sluttelig er døgngennemsnittet ikke interessant for borgerne. (BM40) Spørger, om der vil blive etableret støjhegn langs banen både under anlæg og drift? Får man også erstatning for de midlertidige ekspropriationer? Trafikstyrelsens kommentarer Støjberegninger De fremlagte støjberegninger er gennemført ved anvendelse af en anerkendt beregningsmetode og beregningsmodel. Beregningerne er gennemført for de fremtidige driftssituationer og bl.a. på grundlag af det forventede maksimale antal tog, den maksimale hastighed på strækningen mm. I beregningerne anvendes den samlede længde af togene, der passerer på et døgn. Et øget antal tog indgår altså som en forøgelse af den samlede toglængde, der afspejler det forøgede antal togpassager. Ved vurderingen af om boliger er udsat for en støjbelastning, der udløser tilbud om tilskud til facadeisolering, er anvendt en grænseværdi på 60 db(a) for døgnmiddelværdien. Desuden anvendes for støjens maksimale niveau en grænseværdi på 85 db(a).

20 20 Udbygning af Nordvestbanen, Støj og vibrationer Beregningerne viser, at grænserne for støjens døgnmiddelværdi overholdes i omtrent samme afstand fra banen som grænserne for støjens maksimalværdi for et IC3-tog, der kører med den fremtidige maksimale hastighed på strækningen. Med det nuværende lokomotivtrukne materiel (de blå vogne) overskrides grænseværdien for støjens maksimalniveau i en afstand på ca. 48 m fra banen ved den maksimale hastighed på 120 km/t. I den fremtidige situation vil den tilsvarende afstand for et IC3-tog med en hastighed på 160 km/t være ca. 25 m. I fremtiden vil der blive anvendt IC3-tog på strækningen. De lokomotivtrukne tog er på vej mod udrangering, men dette afventer leveringen af de nye IC4-tog. DSB skulle have modtaget togene for 3 år siden, og det skulle have frigivet materiel til køreplan Der er selvfølgelig en usikkerhed omkring materiellet, men det anses for sikkert, at der køres med IC3-tog i fremtiden. Der er på denne baggrund ikke foretaget støjberegninger for lokomotivtrukne tog med blå vogne ved 160 km/t. Yderligere oplysninger om grundlag for støjberegningerne og resultaterne fremgår af Trafikstyrelsens Fagnotat om støj i driftsfasen, der findes på Støjafskærmning Grundlaget for udpegning af strækninger, hvor der eventuelt skulle opsættes støjskærme er fastlagt ud fra den praksis, der anvendes på hovedbanestrækningerne i Danmark. Optællingen af antallet af støjbelastede boliger i Lejre og Hvalsø samt på den øvrige strækning, viser at kriterierne for opsætning af støjskærme ikke er opfyldt. I vurderingen indgår antallet af støjbelastede boliger på en given strækning samt niveauet for støjbelastning af den enkelte bolig. Hvis der generelt skulle opsættes støjskærme langs banen ud for beboelsesområder, skønnes det, at der alt i alt skulle opsættes ca. 10 km støjskærme. De samlede omkostninger for denne foranstaltning ville være mio. kr. En sådan foranstaltning ligger uden for dette projekt. Der forventes kun i beskedent omfang opsat støjafskærmning i anlægsfasen. Det skyldes, at anlægsarbejderne udføres over en længere strækning, hvorfor etablering og flytning af midlertidige støjskærme vil indebære væsentlige omkostninger. I forbindelse med arbejde på og omkring stationsområderne vil der i visse tilfælde være mulighed for at afskærme særligt støjende aktiviteter. Indenfor jernbaneområdet, kender Trafikstyrelsen ikke til eksempler på borgerfinansierede støjskærme, da en effektiv støjskærm placeret langs banen vil koste minimum 2-3 mio. kr. I forbindelse med udlæg af nye boligområder langs banen er der eksempler på, at der er etableret støjafskærmning typisk i form af støjvolde for at sikre et acceptabelt støjniveau i en ny bebyggelse. Vibrationer Beregninger af det fremtidige vibrationsniveau i boliger langs banen forudsætter nøje kendskab til terrænforhold og til bygningernes konstruktion. Der er derfor ikke gennemført detaljerede beregninger af vibrationsniveauet på samme måde som på støjområdet. Der er gennemført overordnede beregninger af vibrationsniveauet for at få et skøn over antallet af boliger, der kan blive udsat for vibrationer over den vejledende grænseværdi på 75 db (KB-vægtet). Beregningerne viser, at der ved passage af et IC3-tog med km/t i en afstand på meter fra banen kan være risiko for, at vibrationerne forplanter sig til boligen, og medfører vibrationer over den vejledende grænseværdi. Trafikstyrelsen kortlægger ud fra beregningerne på hvilke delstrækninger, der er boliger inden for den beregnede kritiske afstand. På disse delstrækninger vil der i

21 21 Udbygning af Nordvestbanen, Støj og vibrationer forbindelse med anlæg af det nye spor blive udlagt ballastmåtter, hvorved vibrationsniveauet kan reduceres med 2-3 db. Udlægningen af ballastmåtter vil dog ikke i alle tilfælde sikre en reduktion af vibrationsniveauet til under den vejledende grænseværdi. Ved anlægsarbejder, hvor der kan opstå vibrationsgener i nærliggende boliger, vil der efter normal praksis blive gennemført en fotoregistrering af boligerne inden arbejdet går i gang. Herved vil det være muligt at registrere eventuelle skader som følge af anlægsarbejderne. Ved særligt udsatte boliger kan der i anlægsfasen foretages kontinuerlig overvågning af vibrationsniveauet. Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer af de undersøgelser, som Trafikstyrelsen (og Banedanmark) vil gennemføre i det videre forløb. Undersøgelserne er omtalt i høringsudgaven af miljøredegørelsen. Såfremt udbygningen af Nordvestbanen gennemføres, skal der foretages supplerende støjberegninger efter nærmere aftale med Miljøstyrelsen. Støjberegningerne skal endvidere følges op af detailberegninger ved de boliger, der vurderes at være udsat for støj over den fastlagte grænseværdi. Formålet med disse beregninger er at få en endelig afklaring af hvilke boliger, der vil være berettigede til tilskud til facadeisolering. Med henblik på at reducere vibrationer ved de mest udsatte ejendomme vil Trafikstyrelsen i det videre forløb kortlægge på hvilke delstrækninger, at boliger kan blive udsat for vibrationer over den vejledende grænseværdi. Formålet med kortlægningen er at fastlægge de delstrækninger, hvor der skal udlægges ballastmåtter under det nye spor.

22 22 Udbygning af Nordvestbanen, Stationer Stationer Trafikstyrelsen har modtaget 13 høringssvar vedrørende stationer samt parkeringsforhold ved stationerne. I høringsudgaven af miljøredegørelsen har Trafikstyrelsen fremlagt forslag til, hvordan de fire stationer langs strækningen kan ombygges ved en fuld udbygning. Ved en delvis udbygning vil der alene ske ombygning af Lejre og Hvalsø stationer. Trafikstyrelsen har kun modtaget høringssvar vedrørende de fremlagte løsninger for Hvalsø og Vipperød stationer, og de gennemgås i det følgende. Hvalsø Station (SK5) Ønsker forlængelse af gangtunnel under stationer samt udvidelse af p-plads. Desuden ønske om en forlængelse af perron 1. (SK19) Mener, at man i stedet for udbygning af banen skulle bruge penge på forbedring af trafik- og p-forhold ved stationerne, især i Hvalsø. (BM1) Opfordrer til at sikre, at de handicappede får ordentlig tilgængelighed, især på Hvalsø station, og vil derfor gerne have en forlængelse af tunnelen under perronerne. (BM2) Spørger, om parkeringskapaciteten vil blive øget ved stationerne (bor selv i Lejre), når der kommer flere tog. Og om det er kommunen, der sørger for tilstrækkelig parkeringskapacitet? (BM3) Foreslår, at der etableres parkeringspladser på Søvej, hvor der allerede er nogle i dag. Desuden kunne en forlænget tunnel også fungere som sikker skolevej for mange børn igennem byen. Derfor er en tunnel under alle omstændigheder interessant, og det ville være godt at vide, hvad den koster. (BM4) Mener, at gangtunnelen skal forlænges, det er det mest logiske og eneste rigtige, da man lige så godt kan fortsætte når man er i gang. Dermed kan skolebørnene komme under sporene i stedet for at skulle hele vejen under tunnelen ved Hovedgaden. Desuden bør parkeringsområdet ved stationen udvides, da Hvalsø by og omegn vokser. Borgerne er begyndt at parkere på vejen, men syd for banen er der et stort godsareal, hvor der kunne oprettes p-pladser. Sluttelig bør smuthullet ved spor 2 lukkes. (BM5) Spørger, om der ikke med fordel kunne etableres ø-perron i Hvalsø i stedet for sideliggende perroner både af hensyn til terrænforhold og for ikke at skæmme stationsbygningen. Desuden kunne gangtunnelen bruges som adgangsforbindelse til ø-perronen, og dermed kan der spares en elevator så der kun er en elevator på perronen. Dette kunne finansiere etableringen af en tunnel og stiforbindelse til Åsvejen. (BM11) Spørger, hvad der gøres for at øge sikkerheden mellem spor 1 og 2 for at undgå, at folk krydser direkte over sporene? Vipperød Station (SK7) Påpeger, at det af hensyn til ældrecentret er vigtigt, at der sikres mindst mulig omvej til en stiforbindelse, samt at denne er sikret for handicappede og ældre. (SK25) Ønsker en bedre skiltning på stationen i Vipperød i forbindelse med en ombygning, f.eks. så det bliver muligt at læse billetautomatens display.

23 23 Udbygning af Nordvestbanen, Stationer (BM44) Minder om, at alle har set den nedtrampede sti fra Kildevangsparken over sporet til stationen, og at trafikken næppe ophører af sig selv. Man må simpelthen hegne denne sti ind især af hensyn til sikkerhed ved den højere hastighed og flere tog. Trafikstyrelsens kommentarer Vedrørende Hvalsø Station Med hensyn til en forlængelse af perrontunnelen mod Åsvejen har Trafikstyrelsen beregnet en tillægspris på 3,1 mio. kr. hvoraf 2,85 mio.kr. går til selve af tunnelen og 0,25 mio. kr. til anlæg af stiforbindelsen. Forlænges tunnelen forskudt af det øvrige tunnelarbejde vil prisen stige. Trafikstyrelsen skal gøre opmærksom på, at en forlængelse af tunnelen ligger uden for den nødvendige og tilstrækkelige løsning. Med hensyn til valget mellem ø-perron og sideperron er begge løsninger undersøgt, og det er vurderet, at den eneste fordel ved ø-perron er, at man undgår at skulle skifte perron, hvis et tog afgår fra et andet spor. Trafikstyrelsen har vurderet, at der er flest fordele ved sideliggende perroner, bl.a. fordi adgangsforholdene vil blive nemmere til en af perronerne i modsætning til en ø-perron, hvor man i alle tilfælde skal benytte perrontunnelen. Brug af tunnelen fra Hovedgaden som adgangsvej til en ø-perron har været undersøgt, men det vurderes, at broens konstruktion ikke kan bære dette. Desuden vil oversigtsforholdene i tunnelen være vanskelige i forhold til blandingen af cyklister og fodgængere. En perronopgang vil samtidig kunne medføre en ophobning af parkerede cykler i tunnelen. Hvad angår perronlængder har Trafikstyrelsen forudsat, at den maksimale toglængde vil være 4 IC-3-togsæt. Et sådant tog er kortere end de eksisterende perroner. Hvor perronkanten alene skal hæves, men perronerne ellers ikke bygges om, bevares de lange perroner. Men hvor perronerne bygges om, anlægges nye perroner, der er kortere end i dag. Dette er fuldt tilstrækkeligt og reducerer anlægspriserne. Trafikstyrelsen er bekendt med, at der foregår nogen ulovlig færdsel over sporene i Hvalsø. I forbindelse med ombygningen af stationen etableres perrontunnel, og perronkanterne hæves, så passage af sporene bliver meget mere besværligt. Vedrørende Vipperød Station Trafikstyrelsen har modtaget en række høringssvar vedrørende en kombination af en lige stiforbindelse ved Asmindrupvej samt en handicapvenlig bydelsforbindelse i forbindelse med en delvis udbygning og en nedlæggelse af overkørslen. Disse høringssvar fremgår og kommenteres under kapitlet Overkørsler i Vipperød. Med hensyn til ombygning af Vipperød Station ved en fuld udbygning, herunder udformning af billetautomater, venterum mv., sker dette i samarbejde med DSB. Udstyr på stationerne udformes i henhold til de gældende retningslinier, hvilket omfatter hensyn til høre- og synshandicap mv. Trafikstyrelsen er bekendt med, at der foregår nogen ulovlig færdsel over sporene fra Kildevangsparken til Vipperød Station. I forbindelse med en ombygning af stationen ved fuld udbygning etableres perrontunnel og perronkanterne hæves, så passage af sporene bliver meget mere besværligt. Ved en delvis udbygning vil der ikke ske ændringer af stationen, medmindre overkørslen nedlægges. Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med Trafikstyrelsen vil arbejde videre med ombygningsplanerne for Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød stationer, som fremlagt i høringsudgaven af miljøredegørelsen.

24 24 Udbygning af Nordvestbanen, Stationer Med hensyn til forslaget om at kombinere en lige stiforbindelse ved Asmindrupvej med en handicapvenlig bydelsforbindelse ved Vipperød Station i forbindelse med en delvis udbygning og en nedlæggelse af overkørslen har Trafikstyrelsen fået udført supplerende undersøgelser. Resultatet af disse fremgår af afsnittet Trafikstyrelsens kommentarer i kapitlet Overkørsler i Vipperød.

25 25 Udbygning af Nordvestbanen, Broer Broer Trafikstyrelsen har modtaget fem høringssvar vedrørende broer langs strækningen. I høringsudgaven af miljøredegørelsen har Trafikstyrelsen fremlagt muligheden for nedlæggelse, om- eller nybygning af en række broer. I det følgende gengives de høringssvar, som Trafikstyrelsen har modtaget vedrørende broer langs strækningen. Vejbro ved Dellingevej (SK23) Gør indsigelse mod nedlæggelse af broen ved Dellinge Mølle. Broen er nødvendig for bl.a. ambulancekørsel ved slotskoncerter på Ledreborg Gods. Broen bruges desuden af mange til ture i området bl.a. en lokal hestepension, som vil miste sit eksistensgrundlag ved en nedlæggelse af broen. Desuden spørges, om Nonnebroen (fodgængerbro ved Allerslev) bevares? (SK37) Er imod nedlæggelse af broen ved Dellinge Mølle, da den bruges af mange lokale samt af Ledreborg gods til materiel mv. Vejbro ved Tingerupvej (SK3) Foreslår en alternativ placering af ny bro midt imellem Rugård og Jerndalsgård i stedet for nedlæggelse af broen ved Tingerupvej og erstatningsvej via Rugården. Det medfører nemlig stor omvejskørsel samt vedligehold af 2 km. omfartsvej for beboerne på Tingerupvej 94a-b. Hvis det nye forslag ikke imødekommes ønskes en asfaltering, vedligeholdelse og renholdelse fra statens side af den foreslåede vej, samt at der etableres gang- og cykelbro over banen ved Jerndalsgård. Vejbro ved Rugården (SK2) Foreslår en bredere, ny bro ved Rugård, da den skal anvendes af to ejendomme og betjenes af renovationsvogne. Banebro ved Hjortholmvej (BM21) Spørger om banebroen ved Hjortholmvej skal udvides, hvis der etableres dobbeltspor Lejre-Vipperød. Alternative forslag (SK23) Anmoder om en sænkning af Lejrevej/Stationsvej, sådan at landbrugskøretøjer kan køre den vej i stedet for at skulle belaste Bygaden i Lejre eller have stor omvejskørsel til Ringstedvej og tilbage via Øm.

26 26 Udbygning af Nordvestbanen, Broer Trafikstyrelsens kommentarer Vejbro ved Dellingevej Trafikstyrelsen har noteret sig ønskerne om en udbygning af broen/en ny bro ved Dellingevej. Det er imidlertid Trafikstyrelsens vurdering, at de rekreative interesser i et vist omfang tilgodeses ved, at fodgængerbroen Nonnebroen bevares. Denne ligger nærmere Allerslev/Lejre end broen ved Dellingevej. Med hensyn til redningskøretøjer til Ledreborg Slot har Trafikstyrelsen kontaktet Roskilde Brandvæsen, som har oplyst at Dellingevej p.t. anvendes som redningsvej ved slotsarrangementer men, at udrykningskøretøjer kan benytte den nye bro ved Kisserupvej. Trafikstyrelsen vil derfor sikre at der bliver en tilstrækkelig frihøjde ved denne nye bro. Vejbro ved Tingerupvej vejbro ved Rugård Trafikstyrelsen vil arbejde videre med projektering af en ny fælles bro mellem Jerndalsgård og Rugård på grundlag af forslag indsendt i høringsperioden. Der udsendes materiale til partshøring i januar Resultatet af denne vil indgå i den endelige miljøredegørelse. Banebroen ved Hjortholmvej Ved en fuld udbygning kan den eksisterende bro blive udvidet. Brohøjden vil være den samme som for den eksisterende bro. Dog vil broen være forberedt til, at vejbanen kan sænkes, hvis der skal etableres en større frihøjde under broen. Ved en delvis udbygning vil broen ikke blive berørt. Forslag om en sænkning af vejbanen under banebroen ved Hjortholmvej omtales desuden i kapitlet Overkørsler i Tølløse Alternative løsningsforslag Forslaget om en sænkning af Lejrevej/Stationsvej er videresendt til Ny Lejre Kommune. Dette lokale forhold vedrørende vejforhold ligger udenfor projektets rammer. Det vil Trafikstyrelsen arbejde videre med Generelt vil Trafikstyrelsen arbejde videre med de fremlagte løsninger fra høringsudgaven af miljøredegørelsen. De indkomne høringssvar har dog givet anledning til følgende ændringer og konkretiseringer. Trafikstyrelsen vil arbejde videre med en nedlæggelse af vejbroen ved Dellingevej og i stedet øge frihøjden ved den nye bro ved Kisserupvej, sådan at der sikres farbar vej til udrykningskøretøjer bl.a. i forbindelse med slotskoncerter på Ledreborg Gods. Trafikstyrelsen vil arbejde videre med projektering af en ny fælles bro mellem Jerndalsgård og Rugård på grundlag af forslag indsendt i høringsperioden. Resultatet vil fremgå af den endelige miljøredegørelse. Ved en fuld udbygning vil den eksisterende banebro på Hjortholmvej blive udvidet. Brohøjden vil være den samme som ved den eksisterende bro, dog vil broen være forberedt til, at vejbanen kan sænkes, hvis der skal etableres en større frihøjde under broen. Ved en delvis udbygning vil broen ikke blive berørt.

27 27 Udbygning af Nordvestbanen, Broer Nedlæggelse af overkørsler En fuld udbygning af Nordvestbanen vil medføre en øget hastighed til op til 160 km/t samt flere tog på banen. Dette nødvendiggør en nedlæggelse af samtlige 4 offentlige overkørsler langs banen. Ved en delvis udbygning er det i høringsudgaven af miljøredegørelsen fremlagt som en option, om alle 4 overkørsler skulle nedlægges eller ej. Årsagen er bl.a., at Trafikstyrelsens beregninger har vist fordele og ulemper ved både en bevarelse og en nedlæggelse af overkørslerne. Den trafikale berettigelse af en nedlæggelse vurderes ved afvejning af øget ventetid ved bommene set i forhold til længere omvejskørsel og dermed øget risiko for uheld ved vejkryds. Herudover indgår i den endelige beslutning også omkostninger ved en nedlæggelse. Sideløbende med den offentlige høring af forslag til erstatning af de offentlige overkørsler langs banen, har Trafikstyrelsen arbejdet med forslag til erstatning af en privat overkørsel ved Hvalsø. Der er ikke indkommet høringssvar vedrørende Trafikstyrelsens forslag til nedlæggelse af den private overkørsel ved Hvalsø. Trafikstyrelsen vil derfor bringe dette løsningsforslag uændret ind i det videre arbejde. I det følgende gennemgås høringssvar vedrørende de fire offentlige overkørsler opdelt efter bysamfund.

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Langeskov station. - Beslutningsgrundlag for perronplacering. Ny station i Langeskov

Langeskov station. - Beslutningsgrundlag for perronplacering. Ny station i Langeskov Langeskov station - Beslutningsgrundlag for perronplacering Ny station i Langeskov Langeskov station Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Langeskov Station Indhold

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011 Udbygning af NordVestBanen Danske projekter 11. maj 2011 Martin Lose, Banedanmark Indhold Anlæg & Fornyelse Baggrund Succeskriterier Fysikken Økonomi Tidsplan Hovedudfordringer Anlæg & Fornyelse Områdechef

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

%DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH

%DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH %DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH Miljøchef Ulrik Winge Banestyrelsen Sølvgade 40 1349 K E-mail: uw@adm.bane.dk Homepage: www.bane.dk,qwurgxnwlrq

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Ny bebyggelse i Jonstrup Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Indholdsfortegnelse: 7. april 2014. J89 skriver til kommunen... 1 Svar fra kommunen 14. april 2014... 2

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen

Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Mail: hobro-aalborg@bane.dk www.banedanmark.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 UDBYGNING AF MOTORVEJ E45/E20 MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Referat fra Borgermøde den 20. juni 2011

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014 Banedanmark.dk banebetjeningbillund@bane.dk Jelling, den 4. november 2014 Vedr. Idefasehøring i forbindelse med ny bane til Billund Lufthavn Med henvisning til Banedanmarks annonce i Jelling Ugeavis den

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Udbygning af S-banen Hellerup-Holte Høringsnotat for idéfasen

Udbygning af S-banen Hellerup-Holte Høringsnotat for idéfasen Udbygning af S-banen Hellerup-Holte Høringsnotat for idéfasen November 2010 Forord Dette høringsnotat dokumenterer dels den offentlige høring i idéfasen på VVM-niveau (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Henrik Harder lektor, phd. AAU, forsknings projektleder på forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 2005 BVL - Bog -

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling Mandag d. 12. april 2010 kl. 19.00 I mødelokalet ved Kantinen i HEI

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mødereferat. Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat. Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer

Mødereferat. Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat. Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer Mødereferat Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat Anledning Inden Miljø- og Planlægningsudvalget tager stilling

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse Nyt spor for fjerntog - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor for fjerntog Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor for fjerntog. Projektet og dets

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) Dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning:

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) Dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning: Referat Bestyrelsesmøde Dato 18. marts 2014, kl. 19.00 Deltagere Afbud fra Referent Sted Fordeling Næste møde(r) Anders Bente Glenn Hans Christian Henrik Margot Niels Linda Lissie (delvis) Sonja Ulrik

Læs mere

Overhalingsspor ved Tommerup - Høringsnotat

Overhalingsspor ved Tommerup - Høringsnotat Overhalingsspor ved Tommerup - Høringsnotat Juni 2006 Overhalingsspor ved Tommerup Forord Forord Dette høringsnotat er udarbejdet som et led i Trafikstyrelsens undersøgelse af en mulig etablering af et

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS Til Ringsted Kommune Trafik, Vej og Park Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Charlotte Brenneke Larsen Dokumenttype Notat Dato September 2013 Vurdering af trafikforholdene for taxier på. [Valgfri 2 - If no

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere