Indledning. Indhold. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Indhold. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Form No. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr Serienr og derover Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af boligejere. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål. Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Du kan kontakte Toro direkte på for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt. Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Figur 1 1. Model- og serienummerplade Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder. Modelnr. Serienr. Denne manual advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler. 1. Advarselssymbol Figur 2 Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring. For så vidt angår modeller med et angivet antal hestekræfter er motorens nominelle bruttohestekræfter fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til SAE J1940. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motorerne på denne plæneklippertype reelt have betydeligt færre hestekræfter. Lav ikke om på motorens betjeningsanordninger og regulatorindstillingerne. Dette kan medføre usikre driftsforhold med personskade til følge. Indhold Indledning... 1 Generelt om sikkerhed og plæneklippere... 2 Lydtryk... 3 Lydeffekt... 3 Vibration for hænder/arme... 3 Sikkerheds- og instruktionsmærkater... 4 Opsætning Udfoldning af håndtaget Montering af snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret Påfyldning af motorolie Montering af kværndækslet eller græsposen... 6 Produktoversigt... 8 Specifikationer... 8 Betjening... 8 Opfyldning af brændstoftanken... 8 Kontrol af motoroliestanden... 9 Justering af klippehøjden... 9 Justering af det øverste håndtags højde...10 Start af motoren...10 Brug af selvkørselsdrevet The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Registrer dit produkt på Oversættelse af original (DA) Trykt i USA Alle rettigheder forbeholdes * * A

2 Standsning af motoren...11 Kværning af det afklippede græs...11 Opsamling af afklippet...11 Sideudkast af afklippet...13 Tip vedrørende betjening...14 Vedligeholdelse...15 Skema over anbefalet vedligeholdelse...15 Klargøring til vedligeholdelsesarbejde...15 Servicering af luftfilteret...15 Skift af motorolien...16 Smøring af det øverste håndtag...17 Justering af selvkørselsdrevet...17 Udskiftning af skærekniven...18 Rengøring under maskinens hus...19 Opbevaring...20 Klargøring af maskinen til opbevaring...20 Foldning af håndtaget...20 Fjernelse af maskinen fra opbevaringsstedet...21 Sikkerhed Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne plæneklipper kan medføre personskade. Følg disse sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for at komme til skade. Toro har konstrueret og afprøvet denne maskine med henblik på, at den skulle være sikker at bruge, men hvis følgende anvisninger ikke følges, kan det medføre personskade. Med henblik på at sikre maksimal sikkerhed og bedste ydeevne samt opnå viden om produktet er det af afgørende betydning, at du og enhver anden, der betjener plæneklipperen, læser og forstår indholdet i denne vejledning, før motoren overhovedet startes. Vær især opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2), som betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare personlig sikkerhedsanvisning. Læs og forstå denne anvisning, fordi den har med sikkerhed at gøre. Hvis anvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade. Generelt om sikkerhed og plæneklippere Følgende anvisninger er justeret, så de overholder standarden EN 836. Denne skæremaskine kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Hvis følgende sikkerhedsanvisninger ikke følges, kan det medføre alvorlig personskade eller død. Uddannelse Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug at kende. Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge plæneklipperen. Der kan være nationale bestemmelser, der sætter grænser for brugerens alder. Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom. Forstå forklaringerne på alle piktogrammer, der er brugt på plæneklipperen eller i vejledningerne. Benzin ADVARSEL Benzin er meget brandfarlig. Træf følgende forholdsregler: Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet. Påfyld kun brændstof udendørs. Der må ikke ryges under påfyldning af brændstof. Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og påfyld aldrig benzin, mens motoren kører, eller når motoren er varm. Hvis du spilder benzin, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde benzinen, før dampene er spredt. Sæt alle dæksler til brændstoftank og beholdere forsvarligt på igen. Forberedelser Bær altid svært fodtøj og lange benklæder, når du klipper græs. Betjen ikke udstyret, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler. Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle sten, pinde, ledninger, ben og andre fremmedlegemer. Foretag altid en visuel undersøgelse før start for at kontrollere, at afskærmninger og sikkerhedsanordninger som f.eks. deflektorer og/eller græsopsamlere er på plads og fungerer korrekt. Før brug skal du altid se efter, om skæreknivene, knivboltene og skæreknivenheden er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen. Start Start forsigtigt benzinmotoren som beskrevet i vejledningen, og hold fødderne på god afstand af kniven(e) og ikke foran udblæsningsrøret. Betjening Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn eller kæledyr, i nærheden. Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys. 2

3 Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte risici. Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen. Løft og bær aldrig en plæneklipper, mens motoren kører. Vær ekstra forsigtig, når du bakker eller trækker en håndplæneklipper imod dig. Gå, løb aldrig. Skråninger: Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter. Vær ekstra forsigtig på skråninger. Klip græsset på tværs af skråninger, aldrig op og ned ad dem, og vær ekstra forsigtig, når du vender på skråninger. Sørg altid for at have et godt fodfæste på skråninger. Reducer hastigheden på skråninger, og når du drejer skarpt, for at forhindre, at maskinen vælter, eller du mister kontrollen over den. Stop skærekniven, hvis det er nødvendigt at vippe plæneklipperen for at passere arealer, hvor der ikke er græs, samt når plæneklipperen transporteres til og fra det areal, hvor du skal slå græs. Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kuliltedampe. Stop motoren når du forlader plæneklipperen. før du fylder brændstof på. før græsopsamleren fjernes. før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra førersædet. Stop motoren, og frakobl tændrørskablet før du fjerner tilstopninger eller renser en tilstoppet udblæsning. før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen. efter at du har ramt et fremmedlegeme, skal du efterse plæneklipperen for skader og udbedre disse, før du starter og betjener plæneklipperen igen. hvis plæneklipperen begynder at ryste unormalt (undersøg årsagen med det samme). Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly. Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Vedligeholdelse og opbevaring Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i en sikker driftsmæssig stand. Brug ikke højtryksrensningsudstyr på maskinen. Opbevar aldrig udstyret med benzin i tanken og i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister. Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted. Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og benzinopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt. Efterse græsopsamlerens komponenter og udblæsningsskærmen hyppigt, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt. Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden. Udskift defekte lydpotter. Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs. Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Brug af motoren med for høje omdrejningstal kan øge risikoen for personskade. Vær forsigtig, når du justerer plæneklipperen, så du ikke får fingrene ind mellem de roterende skæreknive og plæneklipperens faste dele. Køb kun ægte Toro-reservedele og -tilbehør for at sikre den bedste ydeevne og sikkerhed. Anvend ikke dele, der er mærket passer til de kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Lydtryk Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 89 dba, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dba. Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN 836. Lydeffekt Maskinen har et garanteret lydeffektniveau på 98 dba, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dba. Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO Vibration for hænder/arme Målt vibrationsniveau for højre hånd = 3.8 m/s 2 Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 4.1 m/s 2 Usikkerhedsværdi (K) = 2,1 m/s 2 De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN

4 Sikkerheds- og instruktionsmærkater Vigtigt: Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift beskadigede mærkater. Producentens mærke 1. Indikerer, at skærekniven er identificeret som en reservedel fra producenten af originalmaskinen Motorkontakt slukket 3. Ulåst 2. Motorkontakt tændt 4. Låst Advarsel læs betjeningsvejledningen. 2. Fare for udslyngede genstande hold sikker afstand til maskinen. 3. Risiko for skæring/amputation af hænder eller fødder, plæneklipperkniv kobl tændrørskablet fra, og læs instruktionerne, før der udføres service eller vedligeholdelsesarbejde. 4. Fare for at skære sig/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens kniv hold afstand til bevægelige dele. 5. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens kniv kør ikke op og ned ad skråninger; kør fra side til side på skråninger; stop motoren, før du forlader betjeningspositionen, og kig bagud, når du bakker Fare for udslyngede genstande hold sikker afstand til maskinen. 2. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder hold afstand til bevægelige dele Håndtag i hævet position 3. Fodpedals placering 2. Håndtag i sænket position 4

5 Opsætning Vigtigt: Fjern og bortskaf det beskyttende plaststykke, der dækker motoren. 1 Udfoldning af håndtaget Kræver ingen dele Fremgangsmåde 1. Flyt håndtaget bagud og hold det øverste håndtag på plads (Figur 3). 2 Montering af snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret Kræver ingen dele Fremgangsmåde Vigtigt: For at starte motoren sikkert og nemt når du bruger maskinen, skal du montere snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret. Træk snoren til tilbageslagsstarteren gennem snorestyret på håndtaget (Figur 5). Figur 3 Bemærk: Håndtaget klikker på plads. 2. Stram den øverste håndtagsknap så meget som muligt (Figur 4). 1. Snor til tilbageslagsstarteren Figur 5 2. Snorestyr 3 Påfyldning af motorolie Kræver ingen dele Figur 4 Fremgangsmåde Vigtigt: Din maskine leveres ikke med motorolie påfyldt. Før motoren startes, skal der fyldes olie på motorens krumtaphus. 1. Flyt maskinen til en plan flade. 2. Tag målepinden ud (Figur 6), og hæld olie i påfyldningsrøret, indtil ca. 3/4 af krumtaphuset er fyldt. Bemærk: Maks. påfyldning: 0,55 l, type: Selvrensende SAE 30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere. 5

6 4 Montering af kværndækslet eller græsposen Kræver ingen dele Fremgangsmåde Du skal montere kværndækslet (til kværning eller sideudkast) eller græsposen (til opsamling) korrekt, ellers kan motoren ikke starte. Figur 6 3. Tør målepinden af med en ren klud. 4. Isæt målepinden i oliepåfyldningsrøret, men skru den ikke på plads. 5. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden på målepinden. Se Figur 6. Hvis oliestanden er for lav, skal en lille mængde olie langsomt hældes i oliepåfyldningsrøret. Vent 3 minutter, og gentag derefter trin 3 til 5, indtil oliestanden er korrekt som vist i Figur 14. Hvis oliestanden er for høj, skal overskydende olie aftappes, indtil oliestanden er korrekt, som vist i Figur 14 Se Skift af motorolien (side 16) for at få oplysninger om at aftappe overskydende olie. Vigtigt: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges. 6. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret. Vigtigt: Skift motorolien efter de første 5 driftstimer. Skift den derefter en gang om året. Se Skift af motorolien (side 16). Maskinen har en sikkerhedskontakt (i bunden af kanalen, der er placeret øverst til højre på maskinens bagside), der modvirker, at maskinen kan fungere uden et kværndæksel eller græspose. Dette modvirker, at maskinen kan slynge materialer på operatøren, fra den bageste åbning. Kværndækslets øverste del skal ligge helt i bunden af kanalen, for at kontakten kan registrere tilstedeværelsen af kværndækslet (Figur 7). Figur 7 1. Øverste del af kværndækslet i kontaktkanalen 1. Indsæt kværndækslet i maskinen, hvis det ikke allerede er monteret (Figur 8). 6

7 Figur 8 Figur Klem på håndtagets knap med din tommelfinger og sæt kværndækslet helt ind i åbningen (Figur 9). Bemærk: Hvis håndtaget ikke låser ordentligt, skal kablet tages af tændrøret, og evt. ophobning af snavs skal fjernes fra skakten. Figur 9 3. Slip knappen på håndtaget og sørg for, at håndtagets øverste del ligger helt i kontaktkanalen (Figur 10). Hvis håndtagets øverste del ikke er i kontaktkanalen, kan din maskine ikke starte! 7

8 Produktoversigt Figur Klippehøjdehåndtag (4) 6. Øverste håndtagsknap 2. Oliepåfyldning/målepind (ikke vist) 7. Brændstofdæksel 3. Startsnorens håndtag 8. Fodpedal 4. Bøjle til knivenes kraftudtag 9. Luftfilter 5. Øverste håndtag 10. Tændrør Figur Græspose 3. Kværndæksel (er monteret på maskinen ved levering) 2. Sideudblæsningssliske Specifikationer Model Vægt Længde Bredde Højde kg 159 cm 56 cm 110 cm Betjening Opfyldning af brændstoftanken Anbefalet brændstof: Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode). Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol ). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien. Anvend ikke benzin, der indeholder metanol. Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere henover vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator. Fyld ikke olie i benzin. Vigtigt: Du kan mindske evt. startproblemer ved at hælde brændstofstabilisator i brændstoffet hele sæsonen. Den skal blandes med benzin, der højst er 30 dage gammel. Lad maskinen køre tør, før den stilles til opbevaring i mere end 30 dage. Brug ikke andre brændstofadditiver end en brændstofstabilisator. Brug ikke alkoholbaserede brændstofstabilisatorer som f.eks. ethanol, metanol eller isopropanol. FARE Benzin er ekstremt brandfarlig og eksplosiv. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger. For at undgå, at en statisk ladning antænder benzinen, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande. Fyld tanken udendørs, mens motoren er kold. Tør spildt benzin op. Håndter ikke benzin, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister. Opbevar benzin i en godkendt brændstofbeholder og utilgængeligt for børn. Tip ikke maskinen over på siden, når der er brændstof i tanken. 8

9 1. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel, og fjern dækslet fra tanken (Figur 13). Figur Fyld brændstoftanken, men lad mindst 1 cm fra bunden af studsen være tom, så benzinen har plads til at udvide sig. 3. Monter dækslet til brændstoftanken, og stram det til med hånden. Kontrol af motoroliestanden Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt Bemærk: Maks. påfyldning: 0,55 l, type: Selvrensende SAE 30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere. 1. Parker maskinen på en plan flade. 2. Tag målepinden ud (Figur 14). 5. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden på målepinden. Se Figur 14. Hvis oliestanden er for lav, skal en lille mængde olie langsomt hældes i oliepåfyldningsrøret. Vent 3 minutter, og gentag derefter trin 3 til 5, indtil oliestanden er korrekt som vist i Figur 6. Hvis oliestanden er for høj, skal overskydende olie aftappes, indtil oliestanden er korrekt, som vist i Figur 6 Se Skift af motorolien (side 16) for at få oplysninger om at aftappe overskydende olie. Vigtigt: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges. 6. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret. Justering af klippehøjden ADVARSEL Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med den roterende skærekniv, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset. Hold afstand til den varme lydpotte. Sæt ikke hænderne ind under maskinens hus, når du justerer klippehøjden. Juster klippehøjden som ønsket. Indstil forhjulene til samme højde som baghjulene (Figur 15). Bemærk: Maskinen hæves ved at flytte alle klippehøjdehåndtag fremad; den sænkes ved at flytte alle klippehøjdehåndtag bagud. Figur Tør målepinden af med en ren klud. 4. Isæt målepinden i oliepåfyldningsrøret, men skru den ikke på plads. Figur 15 Bemærk: Klippehøjdeindstillingerne er 25 mm, 35 mm, 44 mm, 54 mm, 64 mm, 73 mm, 83 mm, 92 mm og 102 mm. 9

10 Justering af det øverste håndtags højde Du kan hæve eller sænke det øverste håndtag, så det står i en position, der er behagelig for dig. Bemærk: Du kan ikke hæve det øverste håndtag højere, end vinklen på det nederste håndtag. 1. Løsn den øverste håndtagsknap (Figur 16). Vigtigt: Maskinen har en sikkerhedskontakt, der forhindrer, at du kan starte maskinen, medmindre du først monterer kværndækslet eller græsposen forsvarligt på maskinen. 1. Monter kværndækslet (Figur 19) eller græsposen (Figur 20) på maskinen. Figur Flyt det øverste håndtag hen til den ønskede position (Figur 17). Figur 19 Figur Stram den øverste håndtagsknap så meget som muligt (Figur 18). Figur Drej brændstofventilarmen hen til positionen On (Figur 21). Figur 18 Start af motoren ADVARSEL Maskinen støjer meget og kan give høreskader. Bær høreværn. Figur Hold bøjlen til knivens kraftudtag helt op mod håndtaget og træk i tilbageslagsstarterhåndtaget (Figur 22). 10

11 Hvis sideudblæsningsslisken er monteret på maskinen, skal du afmontere den og låse sideudblæsningspladen. Se Afmontering af sideudblæsningsslisken (side 13), før afklippet kværnes. Figur Bøjle til knivenes kraftudtag Vigtigt: Maskinen har en sikkerhedskontakt, der forhindrer, at du kan starte maskinen, medmindre du først monterer kværndækslet forsvarligt på plæneklipperen (Figur 24). Monter kværndækslet som vist i Figur 24. Bemærk: Hvis maskinen stadig ikke starter, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler. Brug af selvkørselsdrevet Du betjener selvkørselsdrevet ved ganske enkelt at gå med hænderne på det øverste håndtag og albuerne langs siden af kroppen. Så holder maskinen automatisk trit med dig. Standsning af motoren Slip bøjlen til skæreknivens kraftudtag for at stoppe motoren (Figur 23). Figur Øverste del af kværndækslet i kontaktkanalen Opsamling af afklippet Brug græsposen, når du ønsker at opsamle græs- og bladafklippet fra plænen. Figur 23 FORSIGTIG Når du slipper bøjlen til skæreknivenes kraftudtag, skal såvel motoren som skærekniven standse inden 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler. Kværning af det afklippede græs Maskinen er fra fabrikken klar til at kværne græs- eller bladafklippet, så det forsvinder ned i plænen igen. Hvis græsposen sidder på maskinen, skal den tages af. Se Afmontering af græsposen (side 12), før afklippet kværnes. ADVARSEL En slidt græspose kan medføre, at småsten og tilsvarende materiale slynges mod operatøren eller en person i nærheden, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser. Efterse græsposen hyppigt. Monter en ny Toro-græspose, hvis den er beskadiget. Hvis sideudblæsningsslisken er monteret på maskinen, skal du afmontere den og låse sideudblæsningspladen. Se Afmontering af sideudblæsningsslisken (side 13), før afklippet blæses i opsamleren. ADVARSEL Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen. 11

12 Montering af græsposen 1. Fjern kværndækslet (Figur 25). Figur 27 Figur 25 Afmontering af græsposen 1. Før startsnoren rundt om det nedre snorestyr (Figur 28). 2. Før startsnoren rundt om det nedre snorestyr (Figur 26). Figur 28 Figur Løft græsposens håndtag ud af rillerne øverst på maskinen og fjern posen fra maskinen (Figur 29). Bemærk: Det nedre snorestyr udløser startsnoren, når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget. 3. Sæt græsposehåndtaget ind i rillerne øverst på maskinen (Figur 27). Vigtigt: Maskinen har en sikkerhedskontakt, der forhindrer, at du kan starte maskinen, medmindre du først monterer græsposen forsvarligt på maskinen. Figur 29 G Isæt kværndækslet (Figur 30). 12

13 Figur 33 Figur 30 Sideudkast af afklippet Brug sideudkasten, når du klipper meget højt græs. Hvis græsposen sidder på maskinen, skal den tages af før sideudblæsning af afklippet. Se Afmontering af græsposen (side 12). Vigtigt: Maskinen har en sikkerhedskontakt, der forhindrer, at du kan starte maskinen, medmindre du først monterer kværndækslet forsvarligt på maskinen Kværning af det afklippede græs (side 11). Montering af sideudblæsningsslisken 1. Lås sideudblæsningspladen op (Figur 31). Afmontering af sideudblæsningsslisken Sideudblæsningsrøret afmonteres ved at gennemføre ovenstående arbejdsgang i omvendt rækkefølge. Vigtigt: Lås sideudblæsningspladen, når du har lukket den (Figur 34). Figur 34 Figur Løft sideudblæsningspladen for at åbne den (Figur 32). Figur Monter sideudblæsningsrøret, og fæld pladen ned på røret (Figur 33). 13

14 Tip vedrørende betjening Klipning af græs ADVARSEL En bøjet, beskadiget eller løs skærekniv kan falde af maskinen og påføre dig eller omkringstående personskade. Ryd området for pinde, sten, ledninger, grene og andet affald, som skærekniven evt. kunne ramme. Undgå at ramme faste genstande med skærekniven. Klip aldrig med vilje hen over en genstand. Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du omgående stoppe motoren, tage tændrørskablet af tændrøret og efterse maskinen for skader. Vær forsigtig, når du efterser/servicerer skærekniven. Den er skarp, og du kan skære dig på den. Hold skæreknivbolten tilspændt, og udskift skærekniven med en original skærekniv fra Toro hver klippesæson. Udskift skærekniven, eller få den slebet. Gå langsommere, når du slår græs. Hæv klippehøjden på maskinen. Slå græsset hyppigere. Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang. Indstil klippehøjden på forhjulene en position lavere end på baghjulene. Indstil f.eks. forhjulene til 51 mm og baghjulene til 64 mm. Klipning af blade Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang. Hvis der ligger mere end 13 cm blade på plænen, skal forhjulenes klippehøjde indstilles en eller to positioner højere end bageste klippehøjde. Sæt klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok. Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke under indstillingen 51 mm, medmindre græsset er tyndt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset begynder at vokse langsommere. Se Justering af klippehøjden (side 9). Når du klipper græs, der er over 15 cm højt, skal du anvende den højeste klippehøjdeindstilling og gå langsommere. Klip derefter græsset igen ved en lavere indstilling, så plænen kommer til at se smukkest ud. Hvis græsset er for højt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud. Klip kun tørt græs eller blade. Vådt græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud. ADVARSEL Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skærekniven. Benyt kun plæneklipperen under tørre forhold. Vær opmærksom på den mulige brandfare, når det er meget tørt. Følg alle lokale brandadvarsler, og hold maskinen fri for tørt græs og bladaffald. Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes jævnt. Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting: 14

15 Vedligeholdelse Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Skema over anbefalet vedligeholdelse Vedligeholdelsesintervaller Efter de første 5 timer Hver anvendelse eller dagligt Efter hver anvendelse Før opbevaring Årlig Vedligeholdelsesprocedure Skift motorolien. Kontroller motoroliestanden. Kontroller, at motoren stopper inden 3 sekunder efter, at du har sluppet bøjlen til skæreknivenes kraftudtag. Kontroller, om luftfilteret er snavset og beskadiget. Rens eller udskift det om nødvendigt. Fjern græsafklip og snavs under maskinens hus. Tøm brændstoftanken som anvist, før du udfører reparationer eller stiller plæneklipperen væk for vinteren. Rens eller udskift luftfilteret (oftere under støvede driftsforhold). Skift motorolien. Smør det øverste håndtag. Udskift skærekniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt). Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om evt. yderligere vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres årligt. Vigtigt: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer. Klargøring til vedligeholdelsesarbejde 1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset. 2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 35), før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde. Figur 35 ADVARSEL Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Benzin er brandfarlig og eksplosiv og kan forårsage personskade. Lad motoren køre tør, eller fjern benzinen med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert. Servicering af luftfilteret Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt Årlig 1. Tryk nedad på låsetapperne oven på luftfilterdækslet (Figur 36). 3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret. Vigtigt: Før du tipper maskinen for at skifte olie eller udskifte skærekniven, skal du lade brændstoftanken løbe tør ved almindelig brug. Hvis du er nødt til at tippe maskinen, før den løber tør for brændstof, skal du fjerne brændstoffet med en håndpumpe. Tip altid maskinen over på siden med målepinden nedad. 1. Låsetapper Figur 36 15

16 2. Åbn dækslet. 3. Fjern luftfilteret (Figur 37). Figur 38 Figur Tip maskinen over på siden med oliepåfyldningsrøret nedad, så den brugte olie kan løbe ud gennem oliepåfyldningsrøret ned i olieaftapningsbakken (Figur 39). 4. Hvis luftfilteret er beskadiget eller er vædet med olie eller brændstof, skal det udskiftes. 5. Hvis luftfilteret er snavset, skal det bankes mod en hård overflade flere gange, eller der skal blæses trykluft med mindre end 2,07 bar gennem den side af filteret, som vender mod motoren. Bemærk: Børst ikke snavset af filteret, da børstning tvinger snavs ind i fibrene. 6. Fjern snavs fra luftfilterhuset og dækslet med en fugtig klud. Tør ikke snavs ind i luftkanalen. 7. Monter filteret i luftfilteret. 8. Luk dækslet. Skift af motorolien Eftersynsinterval: Efter de første 5 timer Årlig 1. Flyt maskinen til en plan flade. 2. Sørg for, at brændstoftanken kun indeholder lidt eller intet brændstof, så der ikke løber brændstof ud, når du vipper maskinen om på siden. 3. Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den. Bemærk: Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud. 4. Kobl kablet af tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde (side 15). 5. Placer en olieaftapningsbakke ved siden af maskinen på den side, der er tættest på oliepåfyldningsrøret. 6. Tag målepinden ud af oliepåfyldningsrøret (Figur 38). Figur Efter aftapning af den brugte olie skal maskinen sættes tilbage i betjeningsposition. 9. Påfyld olie, så 3/4 af krumtaphuset er fyldt med olie. Bemærk: Maks. påfyldning: 0,55 l, type: Selvrensende SAE 30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere. 10. Tør målepinden af med en ren klud. 11. Isæt målepinden i oliepåfyldningsrøret, men skru den ikke på plads. 12. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden på målepinden (Figur 40). 16

17 Smøring af det øverste håndtag Eftersynsinterval: Årlig Smør den venstre og højre side af det øverste håndtag med et silikonebaseret spraysmøremiddel med lav viskositet. 1. Sprøjt på det indre håndtags ydre plastikende (Figur 41). Figur 41 Figur 40 Hvis oliestanden er for lav, skal du langsomt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret, vente 3 minutter og derefter gentage trin 10 til 12, indtil oliestanden når op til mærket Full på målepinden. Hvis oliestanden er for høj, skal overskydende olie aftappes, indtil oliestanden er korrekt, som vist i Figur 40 Vigtigt: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges. 13. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret. 14. Bortskaf den brugte olie på korrekt vis på et lokalt genbrugsanlæg. Bemærk: Sprøjt med røret, der leveres med sprøjtedåsen. 2. Skub det øverste håndtag helt ned og sprøjt på det ydre håndtags indre plastikoverflade (Figur 42). Figur 42 Justering af selvkørselsdrevet Hvis maskinen ikke kører af sig selv ordentligt, skal du justere selvkørselsdrevets kabel. 1. Løsn møtrikken på kabelbeslaget (Figur 43). 17

18 Figur Kabelbeslag 2. Kabelkappe 1. Kabelbeslag Figur Træk det øverste håndtag helt bagud som vist. Bemærk: Hvis håndtaget ikke kan bevæges jævnt, skal du se Smøring af det øverste håndtag (side 17). 3. Træk kabelkappen nedad, indtil du fjerner slækket i det blotlagte kabel (Figur 44). 1. Blotlagt kabel Figur Skub kabelkappen 3 mm opad. Bemærk: Du kan sætte en lineal mod den øvre side af det sorte kabelbeslag og måle, hvor langt den øvre ende af kabelkappen bevæger sig (Figur 45). Vigtigt: Ved at flytte kabelkappen opad mindskes hastigheden, og ved at flytte kappen nedad øges hastigheden. 5. Stram møtrikken godt til. 6. Start plæneklipperen, og kontroller justeringen. Bemærk: Hvis selvkørselsdrevet ikke er korrekt justeret, skal proceduren gentages. Udskiftning af skærekniven Eftersynsinterval: Årlig Vigtigt: Du skal bruge en momentnøgle for at montere skærekniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryg ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler. Efterse skærekniven, hver gang du løber tør for benzin. Hvis skærekniven beskadiges eller revner, skal den straks udskiftes. Hvis skæreknivens skær bliver sløvt eller får hakker, skal den slibes og afbalanceres eller udskiftes. ADVARSEL Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade. Bær handsker, når du udfører service på kniven. 1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde (side 15). 2. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad. 3. Brug en træklods til at holde kniven fast (Figur 46). 18

19 spænde bolten godt fast. Denne bolt er meget vanskelig at overspænde. Rengøring under maskinens hus Eftersynsinterval: Efter hver anvendelse Figur Afmonter kniven, men gem alle monteringsbolte og -møtrikker (Figur 46). 5. Monter den nye kniv og alle monteringsboltene og -møtrikkerne (Figur 47). ADVARSEL Maskinen kan løsgøre materiale, der sidder fast under maskinens hus. Bær beskyttelsesbriller. Bliv altid i betjeningspositionen (bag håndtaget), når motoren kører. Lad ikke andre personer komme ind på klippeområdet. Rengør under maskinens hus, når du er færdig med at slå græs, for at opnå det bedste resultat. 1. Sænk maskinen til den laveste klippehøjdeindstilling. Se Justering af klippehøjden (side 9). 2. Flyt maskinen hen på en plan flade. 3. Når plæneklipperen står på en plan flade, motoren kører og kniven er indkoblet, skal du sprøjte en vandstråle ind foran det højre baghjul (figur 49). Figur 48 Figur 47 Bemærk: Vandet vil sprøjte ind på skæreknivens bane, så afklippet skylles væk. 4. Når der ikke kommer mere afklip ud, skal du lukke for vandet og flytte maskinen hen til et tørt sted. 5. Lad motoren køre med kniven indkoblet i nogle få minutter for at tørre huset, så det ikke ruster. Vigtigt: Placer skæreknivens krumme ender, så de peger opad mod maskinens hus. 6. Brug en momentnøgle til at tilspænde knivbolten med et moment på 82 Nm. Vigtigt: En bolt, der er spændt med et moment på 82 Nm, sidder meget stramt. Mens du holder skærekniven fast med en træklods, skal du lægge al din vægt bag skralde- eller momentnøglen og 19

20 Opbevaring Opbevar maskinen på et køligt, rent og tørt sted. Klargøring af maskinen til opbevaring ADVARSEL Benzindampe kan eksplodere. Benzin må ikke opbevares i mere end 30 dage. Opbevar ikke maskinen på et lukket sted i nærheden af åben ild. Lad motoren køle af, før den stilles til opbevaring. 1. Tilsæt brændstofstabilisator til brændstoffet som foreskrevet af motorfabrikanten ved årets sidste påfyldning. 2. Bortskaf eventuelt ubrugt brændstof på forsvarlig vis. Genbrug det i henhold til gældende retningslinjer, eller brug det i bilen. Bemærk: Gammelt brændstof i brændstoftanken er den primære årsag til startvanskeligheder. Opbevar ikke brændstof uden stabilisator i mere end 30 dage, og opbevar ikke stabiliseret brændstof i mere end 90 dage. 3. Lad maskinen køre, indtil motoren standser på grund af brændstofmangel. 4. Start motoren igen. 5. Lad motoren køre, indtil den stopper. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør. 6. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. 7. Fjern tændrøret, hæld 30 ml olie ned i tændrørshullet, og træk langsomt i startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, så denne ikke ruster i løbet af vinteren. 8. Sæt tændrøret løst i. 9. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer. Foldning af håndtaget Lodret position 1. Træd fodpedalen ned og hold den nede (Figur 49). Figur Sæt håndtaget i den lodrette position (Figur 50). Figur 50 Fremadgående position 1. Træd fodpedalen ned og hold den nede, mens håndtaget er i lodret position. 2. Flyt håndtaget hele vejen fremad og løsn den øverste håndtagsknap (Figur 51). Figur Se 1 Udfoldning af håndtaget (side 5) for at folde håndtaget ud. 20

21 Fjernelse af maskinen fra opbevaringsstedet 1. Efterse og tilspænd alle beslag. 2. Fjern tændrøret, og tørn motoren hurtigt ved hjælp af starteren for at blæse overskydende olie ud af cylinderen. 3. Monter tændrøret, og tilspænd det med en momentnøgle til 20 Nm. 4. Udfør eventuelt nødvendige vedligeholdelsesprocedurer, se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde (side 15). 5. Kontroller motoroliestanden, se Kontrol af motoroliestanden (side 9). 6. Fyld frisk benzin på brændstoftanken. Se Opfyldning af brændstoftanken (side 8). 7. Sæt tændrørskablet på tændrøret. 21

22 Bemærkninger: 22

23 International forhandlerliste Forhandler: Land: Telefonnummer: Forhandler: Land: Telefonnummer: Agrolanc Kft Ungarn Maquiver S.A. Colombia Balama Prima Engineering Equip. Hongkong Maruyama Mfg. Co. Inc. Japan B-Ray Corporation Korea Mountfield a.s. Tjekkiet Casco Sales Company Puerto Rico Mountfield a.s. Slovakiet Ceres S.A. Costa Rica Munditol S.A. Argentina CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd. Sri Lanka Norma Garden Rusland Cyril Johnston & Co. Nordirland Oslinger Turf Equipment SA Ecuador Cyril Johnston & Co. Irland Oy Hako Ground and Garden Ab Finland Equiver Mexico Parkland Products Ltd. New Zealand Femco S.A. Guatemala Perfetto Polen ForGarder OU Estland Pratoverde SRL. Italien G.Y.K. Company Ltd. Japan Prochaska & Cie Østrig Geomechaniki of Athens Grækenland RT Cohen 2004 Ltd. Israel Golf international Turizm Tyrkiet Riversa Spanien Guandong Golden Star Kina Lely Turfcare Danmark Hako Ground and Garden Sverige Solvert S.A.S. Frankrig Hako Ground and Garden Norge Spypros Stavrinides Limited Cypern Hayter Limited (U.K.) Storbritannien Surge Systems India Limited Indien Hydroturf Int. Co Dubai Forenede Arabiske T-Markt Logistics Ltd. Ungarn Emirater Hydroturf Egypt LLC Ægypten Toro Australia Australien Irrimac Portugal Toro Europe NV Belgien Irrigation Products Int'l Pvt Ltd. Indien Valtech Marokko Jean Heybroek b.v. Holland Victus Emak Polen Europæisk erklæring om beskyttelse af privatlivets fred De oplysninger, som Toro indsamler Toro Warranty Company (Toro) respekterer dit privatliv. For at vi kan behandle dit garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse, beder vi dig dele visse oplysninger med os, enten direkte eller gennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler. Toros garantisystem hostes på servere i USA, hvor love om beskyttelse af privatlivets fred muligvis ikke yder samme beskyttelse, som gælder i dit land. VED AT DELE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED OS GIVER DU DIT SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM BESKREVET I DENNE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED. Toros brug af oplysninger Toro kan bruge dine personlige oplysninger til at behandle garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse og til ethvert andet formål, som vi informerer dig om. Toro kan dele dine oplysninger med Toros søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med enhver af disse aktiviteter. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til andre virksomheder. Vi forbeholder os retten til at offentliggøre personlige oplysninger for at kunne overholde gældende lovgivning og efter anmodning fra relevante myndigheder med henblik på at kunne betjene vores systemer korrekt eller af hensyn til vores egen eller brugerens beskyttelse. Opbevaring af dine personlige oplysninger Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe vi har behov for dem, til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til, eller til andre legitime formål (som f.eks. overholdelse af regler) eller som påkrævet af gældende lovgivning. Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerheden af dine personlige oplysninge Vi tager rimelige forholdsregler for at beskytte sikkerheden af dine personlige oplysninger Vi tager også forholdsregler for at opretholde nøjagtigheden og aktualiteten af personlige oplysninger. Adgang til og korrigering af dine personlige oplysninger Hvis du gerne vil gennemse eller ændre dine personlige oplysninger, kan du kontakte os pr. på Forbrugerlovgivning i Australien Forbrugere i Australien kan finde nærmere oplysninger om forbrugerlovgivningen i Australien i kassen eller hos den lokale Toro-forhandler Rev H

24 Toros garanti og Startgaranti med Toro GTS Produkter til private formål Dækkede forhold og produkter Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab, i henhold til en aftale mellem dem, at reparere det nedenfor anførte ToroShort-produkt for den oprindelige køber 1, hvis det viser sig at have materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse, eller hvis motoren med Toro GTS (Guaranteed to Start) ikke starter ved første eller andet træk, forudsat at rutinevedligeholdelsen, som påkrævet i henhold til betjeningsvejledningen, er blevet udført. Følgende perioder gælder fra købsdatoen: Produkter Garantiperiode Plæneklippere Støbt skjold 5 års privat brug 2 Motor Batteri 90 dages kommerciel brug 5 års GTS-garanti, Privat brug 3 2 år Stålskjold 2 års privat brug 2 Motor 30 dages kommerciel brug 2 års GTS-garanti, Privat brug 3 TimeMaster-plæneklippere 3 års privat brug 2 Motor Batteri 90 dages kommerciel brug 3 års GTS-garanti, Privat brug 3 2 år Elektriske håndholdte produkter 2 års privat brug 2 Ingen garanti for kommerciel brug Sneslynger Et trin 2 års privat brug 2 Motor 45 dages kommerciel brug 2 års GTS-garanti, Privat brug 3 To trin 3 års privat brug 2 Sliske, sliskedeflektor og rotorhusskærm Elektriske sneslynger 2 års privat brug 2 Alle traktorenheder herunder 45 dages kommerciel brug Produktlivstid (kun den originale ejer) 5 Ingen garanti for kommerciel brug Motor Se motorproducentens garanti 4 Batteri 2 år Privat brug 2 Redskaber 2 års privat brug 2 Plæne- og havetraktorer i DH-serien 2 års privat brug 2 30 dages kommerciel brug Plæne- og havetraktorer i XLS-serien 3 års privat brug 2 30 dages kommerciel brug TimeCutter 3 års privat brug 2 30 dages kommerciel brug TITAN-plæneklippere 3 år eller 240 timer 5 Stel Produktlivstid (kun den originale ejer) 6 1Oprindelige køber betyder den person, der købte Toro-produktet oprindeligt. 2Privat brug betyder, at produktet bruges på samme grund, som dit hjem ligger på. Brug på mere end ét sted anses for at være kommerciel brug, og i dette tilfælde finder garantien for kommerciel brug anvendelse. 3Toro GTS-startgarantien (Guaranteed to Start) gælder ikke, hvis produktet bruges kommercielt. 4Nogle af de motorer, der bruges på Toro-udstyr er omfattet af motorfabrikantens garanti. 5Alt efter, hvad der indtræffer først. 6Produktlivstid på stellet Hvis hovedstellet, som består af sammensvejsede dele, der danner traktorstrukturen, som andre komponenter, f.eks. motoren, er fastgjort på, revner eller går i stykker under normal brug, vil den blive repareret eller udskiftet efter Toros valg i henhold til garantien, uden at kunden skal afholde omkostninger til reservedele og arbejdsløn. Svigt i rammen som følge af forkert brug eller misbrug og svigt eller påkrævet reparation som følge af rust eller korrosion er ikke omfattet af garantien. Garantien kan bortfalde, hvis timetælleren er frakoblet, ændret eller viser tegn på, at der er pillet ved den. Ejerens ansvar Du skal vedligeholde dit Toro-produkt ved at følge de vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Du skal selv afholde udgifterne til denne rutinevedligeholdelse, uanset om den udføres af en forhandler eller dig selv. Sådan får du udført service, der er dækket af garantien Hvis du mener, at dit Toro-produkt har en materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse, skal du følge denne fremgangsmåde: 1. Kontakt sælgeren af dit produkt for at arrangere reparation af produktet. Hvis det af en eller anden årsag ikke er muligt for dig at kontakte sælgeren, kan du kontakte en hvilken som helst autoriseret Toro-forhandler for at arrangere reparation. Se den vedhæftede distributørliste. 2. Medbring produktet og dit købsbevis (salgskvittering) til serviceforhandleren. Hvis du af en eller anden årsag er utilfreds med serviceforhandlerens vurdering eller med den service, du får, kan du kontakte os på: Toro Customer Care Department, RLC-divisionen Toro Warranty Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN , USA Genstande og fejl, der ikke er dækket Der er ingen udtrykkelig garanti undtagen for det særlige emissionssystem og motorgarantidækning på visse produkter. Denne udtrykkelige garanti dækker ikke følgende: Udgifter til regelmæssig vedligeholdelsesservice eller reservedele som filtre, brændstof, smøremidler, olieskift, tændrør, luftfiltre, slibning af skæreknive/slidte skæreknive, kabel-/forbindelsesjusteringer eller bremse- og koblingsjusteringer. Komponenter, der svigter som følge af almindeligt slid Ethvert produkt eller enhver del, der er blevet ændret, anvendt forkert eller forsømt og kræver udskiftning eller reparation som følge af ulykker eller manglende korrekt vedligeholdelse. Afhentnings- og leveringsudgifter Reparationer eller forsøg på reparationer af andre end en autoriseret Toro-serviceforhandler Reparationer, der er nødvendige, fordi den anbefalede brændstofprocedure ikke er blevet fulgt (se betjeningsvejledningen for at få yderligere oplysninger) Fjernelse af forureningsstoffer fra brændstofsystemet dækkes ikke Brug af gammelt brændstof (mere end en måned gammelt) eller brændstof, der indeholder mere end 10 % ethanol eller mere end 15 % MTBE Undladelse af at aftappe brændstofsystemet før en periode på over en måned, hvor maskinen ikke skal bruges Reparationer eller justeringer til løsning af startproblemer af de følgende grunde: Manglende overholdelse af korrekte vedligeholdelsesprocedurer eller anbefalet brændstofprocedure Plæneklipper med roterende blade har ramt en genstand Særlige driftsbetingelser, hvor der muligvis skal trækkes mere end to gange for at starte: Første opstart efter en længere periode på over tre måneder, hvor maskinen ikke har været brugt, eller efter sæsonopbevaring Opstarter ved kolde temperaturer som f.eks. i det tidlige forår eller sene efterår Forkerte startprocedurer hvis du har svært ved at starte din enhed, skal du læse brugervejledningen for at sikre dig, at du bruger de korrekte startprocedurer. Dette kan overflødiggøre et besøg til en autoriseret Toro-serviceforhandler. Generelle betingelser Lovgivningen i de enkelte lande er gældende for køberen. Rettigheder, som tilfalder køberen i henhold til denne lovgivning, indskrænkes ikke af denne garanti Rev F

Indledning. Indhold. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning Form No. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr. 20899 Serienr. 313000001 og derover 3376-876 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug

Læs mere

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20954 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3381-217 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af boligejere.

Læs mere

Indledning. Indhold. 53 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 53 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning 53 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20999 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-790 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af boligejere.

Læs mere

Indledning. Indhold. 53 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 53 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning 53 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20999 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3387-958 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af boligejere.

Læs mere

Indledning. Indhold. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning Form No. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr. 20897 Serienr. 315000001 og derover 3392-422 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug

Læs mere

Indledning. Indhold. 53 cm Super Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 53 cm Super Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning 53 cm Super Recycler -plæneklipper Modelnr. 20792 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-837 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af

Læs mere

E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere

E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere Form No. 3407-159 Rev B E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere Modelnr. 78574 Serienr. 400010798 og derover Modelnr. 78575 Serienr. 400010798

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 53 cm Recycler -plæneklipper. Betjeningsvejledning

Indledning. Sikkerhed. 53 cm Recycler -plæneklipper. Betjeningsvejledning 53 cm Recycler -plæneklipper Form No. 3367-671 Rev A Modelnr. 20998 Serienr. 311000001 og derover Modelnr. 20999 Serienr. 311000001 og derover Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med

Læs mere

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20954 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3387-760 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af boligejere.

Læs mere

Indledning. Indhold. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning Form No. Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm Modelnr. 20897 Serienr. 401000000 og derover 3418-979 Rev B Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til

Læs mere

Indledning. Indhold. 53 cm Super Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 53 cm Super Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning 53 cm Super Recycler -plæneklipper Modelnr. 20792 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3388-567 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af

Læs mere

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20960 Serienr. 316000001 og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20960 Serienr. 316000001 og derover. Betjeningsvejledning 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20960 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3400-895 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af boligejere.

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 55 cm Recycler -plæneklipper. forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

Indledning. Sikkerhed. 55 cm Recycler -plæneklipper. forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler. 55 cm Recycler -plæneklipper Form No. 3367-658 Rev B Modelnr. 20954 Serienr. 311000001 og derover Betjeningsvejledning Udskiftningsdele kan købes hos en autoriseret serviceforhandler eller fra www.shoptoro.com.

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 55cm Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Modelnr Serienr.

Indledning. Sikkerhed. 55cm Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Modelnr Serienr. 55cm Recycler Plæneklipper Modelnr. 20655 Serienr. 250000001 og op Form No. Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og

Læs mere

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20955 Serienr. 310000001 og derover Modelnr. 20956 Serienr. 310000001 og derover Form No. 3374-858 Rev A Betjeningsvejledning Udskiftningsdele kan købes hos en autoriseret

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSAN- VISNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSAN- VISNINGER 1800 Power Curve -sneslynge Modelnr. 38302 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3378-488 Rev A Betjeningsvejledning Hvis du efter at have læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt stadig har spørgsmål

Læs mere

Indledning. 55 cm Recycler -plæneklipper med SmartStow Modelnr Serienr og derover ADVARSEL. Betjeningsvejledning

Indledning. 55 cm Recycler -plæneklipper med SmartStow Modelnr Serienr og derover ADVARSEL. Betjeningsvejledning Form No. 3408-420 Rev B 55 cm Recycler -plæneklipper med SmartStow Modelnr. 20961 Serienr. 400000000 og derover Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet

Læs mere

Indledning. SnowMax 724/824 QXE-sneslynge Modelnr. 38711 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 38712 Serienr. 316000001 og derover

Indledning. SnowMax 724/824 QXE-sneslynge Modelnr. 38711 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 38712 Serienr. 316000001 og derover SnowMax 724/824 QXE-sneslynge Modelnr. 38711 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 38712 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3396-393 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne maskine er beregnet

Læs mere

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler SmartStow -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler SmartStow -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning Form No. 55 cm Recycler SmartStow -plæneklipper Modelnr. 20959 Serienr. 402100000 og derover 3419-137 Rev B Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. Multicycler-plæneklipper 48cm. Betjeningsvejledning

Indledning. Sikkerhed. Multicycler-plæneklipper 48cm. Betjeningsvejledning Multicycler-plæneklipper 48cm Form No. 3360-708 Rev A Modelnr. 20636 Serienr. 280J00001 og derover Modelnr. 20637 Serienr. 280K00001 og derover Modelnr. 20638 Serienr. 280L00001 og derover Betjeningsvejledning

Læs mere

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20954 Serienr. 400000000 og derover Form No. 3408-678 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til brug af

Læs mere

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20960 Serienr. 402100000 og derover Form No. 3419-164 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til brug af

Læs mere

Sikkerhed. Indledning. 55cm Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Modelnr Serienr.

Sikkerhed. Indledning. 55cm Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Modelnr Serienr. Indledning 2003 The Toro Company 8111 Lyndale Ave., Bloomington, MN 55420, USA 55cm Recycler Plæneklipper Modelnr. 20656 Serienr. 240000001 og op Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene

Læs mere

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20964 Serienr. 400000000 og derover Form No. 3418-448 Rev B Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til brug af

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 55 cm Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Rev B

Indledning. Sikkerhed. 55 cm Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Rev B 55 cm Recycler Plæneklipper Modelnr. 20656 Serienr. 250000001 og op Form No. Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person-

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 50 cm Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Rev B

Indledning. Sikkerhed. 50 cm Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Rev B 50 cm Recycler Plæneklipper Modelnr. 20654 Serienr. 250000001 og op Form No. Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person-

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 53 cm Super Recycler -plæneklipper. Generelt om sikkerhed og plæneklippere. Betjeningsvejledning.

Indledning. Sikkerhed. 53 cm Super Recycler -plæneklipper. Generelt om sikkerhed og plæneklippere. Betjeningsvejledning. Form No. 3354-374 Rev A 53 cm Super Recycler -plæneklipper Modelnr. 20792 Serienr. 260000001 og højere Betjeningsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 53 cm Super Recycler -plæneklipper. Betjeningsvejledning

Indledning. Sikkerhed. 53 cm Super Recycler -plæneklipper. Betjeningsvejledning 53 cm Super Recycler -plæneklipper Form No. 3363-719 Rev A Modelnr. 20792 Serienr. 310000001 og derover Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 50 cm plæneklipper med genbrugsfunktion/bagmonteret. Betjeningsvejledning

Indledning. Sikkerhed. 50 cm plæneklipper med genbrugsfunktion/bagmonteret. Betjeningsvejledning Form No. 3368-573 Rev A 50 cm plæneklipper med genbrugsfunktion/bagmonteret opsamler Modelnr. 29639 Serienr. 310000001 og derover Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade

Læs mere

53 cm Recycler -plæneklipper. Modelnr Serienr og højere Modelnr Serienr og højere. Uddannelse

53 cm Recycler -plæneklipper. Modelnr Serienr og højere Modelnr Serienr og højere. Uddannelse 53 cm Recycler -plæneklipper Form No. 3356-770 Rev A Modelnr. 20793 Serienr. 270000001 og højere Modelnr. 20795 Serienr. 270000001 og højere Betjeningsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Indledning. 53 cm Super Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover

Indledning. 53 cm Super Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover 53 cm Super Recycler -plæneklipper Modelnr. 21690 Serienr. 400000000 og derover Modelnr. 21691 Serienr. 400000000 og derover Form No. 3428-654 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper

Læs mere

Montering. 50 tommers Recycler -sæt TimeCutter Z4000/5000 Series Riding Mower Modelnr Klargøring af plæneklipper. Montering af skærmplader

Montering. 50 tommers Recycler -sæt TimeCutter Z4000/5000 Series Riding Mower Modelnr Klargøring af plæneklipper. Montering af skærmplader 50 tommers Recycler -sæt TimeCutter Z4000/5000 Series Riding Mower Modelnr. 79312 Form No. 3357-502 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 55cm Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Modelnr Serienr.

Indledning. Sikkerhed. 55cm Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Modelnr Serienr. 55cm Recycler Plæneklipper Modelnr. 20655 Serienr. 240000001 og op Form No. Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Indledning. HoverPro 400-maskine Modelnr. 02615 Serienr. 314000001 og derover ADVARSEL. Betjeningsvejledning

Indledning. HoverPro 400-maskine Modelnr. 02615 Serienr. 314000001 og derover ADVARSEL. Betjeningsvejledning HoverPro 400-maskine Modelnr. 02615 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3404-956 Rev A Betjeningsvejledning Indledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Indledning. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover

Indledning. 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover 55 cm Recycler -plæneklipper Modelnr. 20955 Serienr. 404320000 og derover Modelnr. 20956 Serienr. 404320000 og derover Form No. 3428-108 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med

Læs mere

Indledning. Indhold. ProStripe 560-plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. ProStripe 560-plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning ProStripe 560-plæneklipper Modelnr. 02656 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3377-402 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde

Læs mere

Indledning. Indhold. ProStripe 560-plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. ProStripe 560-plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning ProStripe 560-plæneklipper Modelnr. 02656 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3392-605 Rev C Betjeningsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde

Læs mere

Indledning. Indhold. Power Max 726/826 OE Sneslynge Modelnr. 38816 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 38817 Serienr. 314000001 og derover

Indledning. Indhold. Power Max 726/826 OE Sneslynge Modelnr. 38816 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 38817 Serienr. 314000001 og derover Power Max 726/826 OE Sneslynge Modelnr. 38816 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 38817 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3378-828 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne sneslynge er beregnet

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien Form No. 3399-949 Rev C Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien Modelnr. 04293 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 53cm Super Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Rev A

Indledning. Sikkerhed. 53cm Super Recycler Plæneklipper. Generel betjening. Betjeningsvejledning. Form No Rev A 53cm Super Recycler Plæneklipper Modelnr. 20792 Serienr. 250000001 og op Modelnr. 20795 Serienr. 250000001 og op Form No. Betjeningsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære

Læs mere

Indledning. ProStripe 560-plæneklipper Modelnr Serienr og derover ADVARSEL. Betjeningsvejledning

Indledning. ProStripe 560-plæneklipper Modelnr Serienr og derover ADVARSEL. Betjeningsvejledning ProStripe 560-plæneklipper Modelnr. 02656 Serienr. 312000001 og derover Form No. 3373-295 Rev A Betjeningsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Udstødningsgassen fra dette

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. 48 cm Recycler -plæneklipper. Betjeningsvejledning

Indledning. Sikkerhed. 48 cm Recycler -plæneklipper. Betjeningsvejledning 48 cm Recycler -plæneklipper Form No. 3359-880 Rev A Modelnr. 20817 Serienr. 280000001 og derover Betjeningsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde

Læs mere

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr Form No. 66-8 Rev B Forbindelsessæt til hastighedsstyring 009 GrandStand -plæneklipper Modelnr. 9-8770 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning STOP Højtydende Power Max 926/928/1028 OXE-sneslynge Modelnr. 38820 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38822 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38824 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3369-563

Læs mere

Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, ADVARSEL

Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, ADVARSEL Form No. 3385-504 Rev A Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, 2011-2013 Modelnr. 127-7385 Modelnr. 127-7386 Monteringsvejledning Sikkerhed

Læs mere

Indledning. Indhold. TimeMaster -plæneklipper på 76 cm Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover

Indledning. Indhold. TimeMaster -plæneklipper på 76 cm Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover TimeMaster -plæneklipper på 76 cm Modelnr. 20976 Serienr. 402100000 og derover Modelnr. 20978 Serienr. 402100000 og derover Form No. 3418-927 Rev C Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper

Læs mere

5 Stor fjeder 1. Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj. Klargøring af maskinen. Løsdele. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde. Monteringsvejledning

5 Stor fjeder 1. Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj. Klargøring af maskinen. Løsdele. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde. Monteringsvejledning Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj Modelnr. 119-9534 Form No. 3366-101 Rev B Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Bemærk: Hvis

Læs mere

48 cm Recycler Manuel motordrevet plæneklipper

48 cm Recycler Manuel motordrevet plæneklipper Form No. 3328-919 Rev A 48 cm Recycler Manuel motordrevet plæneklipper Modelnr. 20814 230000001 og højere Modelnr. 20817 230000001 og højere Brugervejledning Oversættelse af original (DK) Indholdsfortegnelse

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Firehjulstræk Sæt til manuel omgåelse Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster eller 4010-serien

Firehjulstræk Sæt til manuel omgåelse Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster eller 4010-serien Form No. 3414-633 Rev B Firehjulstræk Sæt til manuel omgåelse Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster 4000- eller 4010-serien Modelnr. 31522 Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer og senere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer og senere Form No. Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer 400000000 og senere Modelnr. 04063 Modelnr. 04064 3415-337 Rev A Monteringsvejledning

Læs mere

Indledning. Indhold. 76 cm TurfMaster-håndplæneklipper Modelnr TE Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 76 cm TurfMaster-håndplæneklipper Modelnr TE Serienr og derover. Betjeningsvejledning 76 cm TurfMaster-håndplæneklipper Modelnr. 22205TE Serienr. 315000001 og derover Form No. 3396-105 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før ADVARSEL

Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før ADVARSEL Form No. Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før Modelnr. 131-3457 3386-217 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

LADYBIRD 41EL /0

LADYBIRD 41EL /0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Læs mere

Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper. Kontrol af brændstoftanken. Løsdele. Monteringsvejledning

Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper. Kontrol af brændstoftanken. Løsdele. Monteringsvejledning Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper Modelnr. 119-9925 Form No. 3375-941 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

Indledning. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning

Indledning. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning Form No. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder Modelnr. 08762 Serienr. 314000001 og derover 3394-567 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, og 1600-serien fra 2012 og senere

Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, og 1600-serien fra 2012 og senere Form No. 3402-211 Rev A Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, 1000- og 1600-serien fra 2012 og senere Modelnr. 04294 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed

Læs mere

Montering. Bugsertræk ProCore -processor. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Serienr og derover

Montering. Bugsertræk ProCore -processor. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Serienr og derover Bugsertræk ProCore -processor Modelnr. 09750 Serienr. 280000001 og derover Form No. 3386-424 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien

Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Form No. 3390-562 Rev B Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Modelnr. 04723 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA)

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. CCR Powerlite 325 Sneslynge. Uddannelse. Forberedelser. Betjeningsvejledning. Form No Rev. A

Indledning. Sikkerhed. CCR Powerlite 325 Sneslynge. Uddannelse. Forberedelser. Betjeningsvejledning. Form No Rev. A Indledning CCR Powerlite 325 Sneslynge Modelnr. 38183 Serienr. 250000001 og højere Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Montering. CE-sæt 122 cm og 132 cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. CE-sæt 122 cm og 132 cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. -89 Rev A CE-sæt cm og cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper Modelnr. 6-960 Modelnr. 6-96 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 6 Dette produkt

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning HoverPro 450/500/550 Modelnr. 02602 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 02604 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 02606 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3381-676 Rev B Betjeningsvejledning

Læs mere

Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj

Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6338 Form No. 3397-346 Rev A Monteringsvejledning Dette sæt er til en 2013 Workman MD med et serienummer på 313000401 og opefter. Dette sæt er til

Læs mere

Montering. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 2000-serien af plæneklippere. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 2000-serien af plæneklippere. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 000-serien af plæneklippere Modelnr. 9-990 -9 Rev A Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Styrtbøjleforlængersæt med 2 stolper Groundsmaster -traktionsenhed i 360-serien ADVARSEL

Styrtbøjleforlængersæt med 2 stolper Groundsmaster -traktionsenhed i 360-serien ADVARSEL Styrtbøjleforlængersæt med 2 stolper Groundsmaster -traktionsenhed i 360-serien Modelnr. 31350 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3405-977 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING PARK 56 S TR COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Park

Læs mere

Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250 D

Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250 D Form No. 3326-879 Cylinderklippere med hhv. 8 og skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250 D Modelnr. 04470 Serienr. 22000000 og højere Modelnr. 0447 Serienr. 22000000 og højere Betjeningsvejledning Dansk

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sikkerhed. CE-sæt til Multi-Pro 5700-D/5800-plænesprøjte Modelnr Sikkerheds- og instruktionsmærkater. Monteringsvejledning

Sikkerhed. CE-sæt til Multi-Pro 5700-D/5800-plænesprøjte Modelnr Sikkerheds- og instruktionsmærkater. Monteringsvejledning CE-sæt til Multi-Pro 5700-D/5800-plænesprøjte Modelnr. 06-484 Form No. 3366-3 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Indledning. Sikkerhed. CCR 3650 GTS Sneslynge. Uddannelse. Forberedelser. Betjeningsvejledning. Form No Rev A

Indledning. Sikkerhed. CCR 3650 GTS Sneslynge. Uddannelse. Forberedelser. Betjeningsvejledning. Form No Rev A CCR 3650 GTS Sneslynge Modelnr. 38538 Serienr. 240000001 og højere Form No. Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Indledning. Indhold. 76 cm TurfMaster-håndplæneklipper Modelnr TE Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 76 cm TurfMaster-håndplæneklipper Modelnr TE Serienr og derover. Betjeningsvejledning 76 cm TurfMaster-håndplæneklipper Modelnr. 22205TE Serienr. 314000001 og derover Form No. 3381-354 Rev A Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Indledning. HoverPro 400-maskine Modelnr Serienr og derover ADVARSEL. Betjeningsvejledning

Indledning. HoverPro 400-maskine Modelnr Serienr og derover ADVARSEL. Betjeningsvejledning HoverPro 400-maskine Modelnr. 02615 Serienr. 400000000 og derover Form No. 3414-448 Rev A Betjeningsvejledning Indledning ADVARSEL autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets

Læs mere

Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster eller 3420-TriFlex -traktionsenhed

Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster eller 3420-TriFlex -traktionsenhed Form No. 3396-467 Rev A Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster 3320- eller 3420-TriFlex -traktionsenhed Modelnr. 132-6967 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Indledning. Indhold. 76 cm TurfMaster -håndplæneklipper Modelnr TE Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. 76 cm TurfMaster -håndplæneklipper Modelnr TE Serienr og derover. Betjeningsvejledning 76 cm TurfMaster -håndplæneklipper Modelnr. 22205TE Serienr. 400000000 og derover Form No. 3409-544 Rev C Betjeningsvejledning Indledning Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer til ADVARSEL

Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer til ADVARSEL Form No. Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer 315000001 til 316999999 Modelnr. 136-4450 3412-992 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Modelnr. 131-3285 Form No. 3386-247 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere