ÅRSREGNSKAB for Herslev-Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB for Herslev-Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr."

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB for Herslev-Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 7163 CVR-nr Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Oversigt over faste ejendomme Kollektregnskab Antal vedhæftede biregnskaber: 0 Side 1

2 Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december for Herslev- Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Side 2

3 Side B-1

4 Side B-2

5 Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Årets resultat udviser et resultat af den ordinære drift på 230 t.kr. De væsentligste forklaringer til overskuddet på driften,skyldes et mindreforbrug på vedligeholdelse af kirkerne, kirkelige aktiviteter, samt merindtægter på hjemfald af gravstedskapital. Hertil kommer et merforbrug på administration. Der er i regnskabet bogført et tilgodehavende på 56 t.kr. for en betaling for et stykke arbejde til et rådsmedlem efter kassererens godkendelse. Dette er ikke godkendt af MR, som foreskrevet i Menighedsrådsloven. Fordringen er uafklaret ved årsregnskabets godkendelse. De frie midler udgør efter resultatdisponering 255 t.kr. Side 3

6 BRANDSOFT_BPSK_REGNSKABSPRAKSIS_TAG Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Side 4

7 1 Fælles indtægter i alt ,04 Øvrig drift i alt ,70 2 Kirkebygning og sognegård ,25 Indtægter Udgifter, løn ,82 Udgifter, øvrig drift ,43 3 Kirkelige aktiviteter ,67 Indtægter 29 Udgifter, løn ,28 Udgifter, øvrig drift ,39 4 Kirkegård ,18 Indtægter ,29 Udgifter, løn ,21 Udgifter, øvrig drift ,26 5 Præstebolig mv ,06 Indtægter ,61 Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift ,67 6 Administration og fællesudgifter ,47 Indtægter 8.670,74 Udgifter, løn ,55 Udgifter, øvrig drift ,66 7 Finansielle poster ,07 A Resultat af drift ,34 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 202, , , ,00 B Resultat af anlæg ,95 C Resultatopgørelse ,39 * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 214, , , , ,99 * tet er ikke revideret Side 5

8 Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering Opsparing til anlæg , , , Kirke- og præsteembedekapitaler , , Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Frie midler , , , Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde , , Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Årsafslutning , ,39 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo Arv og donationer Side 6

9 FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Hensættelser Lån Skyldige omkostninger Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo , , , , , , , , ,29 Ultimo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Side 7

10 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt -- heraf Ligningsbeløb til drift , ,04 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden , ,04 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf Fælles formål , ,25 21 Kirkebygning , , , , ,18 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) , , ,31 23 Sognegård , , , ,94 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård , , , , ,43 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger , , , ,15 32 Kirkelig undervisning , , ,30 33 Diakonal virksomhed , , , ,90 34 Kommunikation , ,00 35 Kirkekor , , ,92-767,80 36 Kirkekoncerter , , ,66-827,00 37 Foredrags- og mødevirksomhed , , ,00 39 Kontingent til DSUK , , , , , ,39 4 Kirkegård -- heraf Kirkegården , , , , ,14 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser , , , ,12 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård , , , , ,26 Side 8

11 Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf Fælles formål -78,00-78,00 51 Præstebolig , , , ,67 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug Øvrige ejendomme , , , ,67 6 Administration og fællesudgifter -- heraf Fælles formål , , , , ,75 61 Menighedsrådet/provstiudvalget , , , ,90 62 Personale, inkl. delt medarbejder , , , ,59 63 Bygning , , , Økonomi , , ,15 65 Personregistrering , , ,86-537,87 66 Efteruddannelse , ,20 67 Forsikringspræmie , , , ,20 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) , , , , , ,66 7 Finansielle poster -- heraf Renter af stiftslån 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) ,75 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) ,07 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering , , , , , ,07 Side 9

12 Formål 8 Anlægsramme -- heraf Kirkebygning , , ,00 81 Sognegård ,15 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård Krematorium 85 Præsteboliger , , ,00 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 202,09 214,28 202,09 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg , , % tillægsbevilling anlæg , , , Side 10

13 Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn Herslev By, 6A-6B Herslev by 11 B Areal 8951m2 6777m2 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Præstebolig, sognehus Forpagtet jord Ejendomsværdi i alt Side 11

14 Bilag 2: Kollektregnskab Fadderbørn 6.946,00 Beløb Side 12

ÅRSREGNSKAB for Århus Vestre Provstiudvalg. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Århus Vestre Provstiudvalg. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Århus Vestre Provstiudvalg i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 4494 CVR-nr. 21255599 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 8050 CVR-nr. 42490415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gelsted Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gelsted Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gelsted Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7832 CVR-nr. 58955914 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vinding Sogns Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Vinding Sogns Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Vinding Sogns Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 7992 CVR-nr. 18648016 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Kauslunde Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Kauslunde Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kauslunde Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7824 CVR-nr. 22572512 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Yding Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Yding Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Yding Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 8038 CVR-nr. 17727613 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skærlund Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 9281 CVR-nr. 34428417 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8528 CVR-nr. 33205414 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fejø Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Fejø Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Fejø Sogns Menighedsråd i Lolland Vestre Provsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7667 CVR-nr. 61332316 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8143 CVR-nr. 30480414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4468 CVR-nr. 24982092 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fovlum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Fovlum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fovlum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8284 CVR-nr. 11099416 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Norddjurs Provstiudvalg. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Norddjurs Provstiudvalg. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Norddjurs Provstiudvalg i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 4489 CVR-nr. 20931280 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8170 CVR-nr. 24421228 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Engesvang Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Engesvang Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Engesvang Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 8612 CVR-nr. 32889328 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hobro-Mariager Provstiudvalg. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Hobro-Mariager Provstiudvalg. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hobro-Mariager Provstiudvalg i Hobro-Mariager Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 4486 CVR-nr. 21032735 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sahl Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sahl Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sahl Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8832 CVR-nr. 31333814 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8081 CVR-nr. 65464012 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8624 CVR-nr. 36527617 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Andst Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Andst Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Andst Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 8937 CVR-nr. 27970915 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Voldby Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Voldby Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Voldby Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8023 CVR-nr. 68370213 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Naur Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Naur Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8825 CVR-nr. 20381213 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8592 CVR-nr. 31815886 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ålsø Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ålsø Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ålsø Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8166 CVR-nr. 43797514 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ejsing Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8833 CVR-nr. 68864259 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd. i Hobro-Mariager Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd i Hobro-Mariager Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 8315 CVR-nr. 14326014 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8566 CVR-nr. 25154118 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vellev Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Vellev Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Vellev Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8488 CVR-nr. 46899016 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hoed Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Hoed Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Hoed Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8167 CVR-nr. 18834618 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Borum Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Borum Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Borum Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8079 CVR-nr. 17189573 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gamborg Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7838 CVR-nr. 27697410 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8193 CVR-nr. 14436618 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Salling Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Salling Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Salling Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8360 CVR-nr. 44564610 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd i Frederiksberg Provsti i Frederiksberg Kommune Myndighedskode 7106 CVR-nr. 15618310 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8588 CVR-nr. 26755018 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Låsby Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Låsby Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Låsby Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8032 CVR-nr. 16588210 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8065 CVR-nr. 57589019 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Finderup Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Finderup Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Finderup Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8535 CVR-nr. 42377015 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vridsted Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Vridsted Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Vridsted Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8506 CVR-nr. 13488010 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fjellerup Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Fjellerup Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjellerup Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8159 CVR-nr. 17629816 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Aså Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Aså Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Aså Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 8452 CVR-nr. 54300816 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fåborg Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Fåborg Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Fåborg Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8914 CVR-nr. 69502113 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Estvad-Rønbjerg Sognes Menighe. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Estvad-Rønbjerg Sognes Menighe. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Estvad-Rønbjerg Sognes Menighe i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8830 CVR-nr. 31815908 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7835 CVR-nr. 60094616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lundø Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Lundø Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Lundø Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8560 CVR-nr. 10629918 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Vinkel Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Vinkel Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Vinkel Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8617 CVR-nr. 42377716 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Feldborg Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Feldborg Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Feldborg Sogns Menighedsråd i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 9201 CVR-nr. 10637813 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8232 CVR-nr. 16850713 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Skarrild Sogns Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Skarrild Sogns Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skarrild Sogns Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 8810 CVR-nr. 15017414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lunde Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Lunde Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lunde Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8876 CVR-nr. 32922716 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 4426 CVR-nr. 21268801 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Auning Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Auning Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Auning Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8218 CVR-nr. 58249610 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Grathe Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Grathe Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Grathe Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 9213 CVR-nr. 18220113 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Tanderup Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Tanderup Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Tanderup Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7810 CVR-nr. 36644117 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sønder Rind Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sønder Rind Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sønder Rind Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8618 CVR-nr. 2595 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Alling Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8033. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Alling Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8033. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Alling Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8033 CVR-nr. 17543814 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Elev Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Elev Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Elev Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8074 CVR-nr. 18317028 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Nathanaels Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Nathanaels Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nathanaels Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7083 CVR-nr. 55096511 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Levring Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Levring Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Levring Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8597 CVR-nr. 60236712 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Tunø Sogns Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Tunø Sogns Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Tunø Sogns Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode 8086 CVR-nr. 25461916 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Skovby Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Skovby Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skovby Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8078 CVR-nr. 68353610 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Øster Tørslev Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Øster Tørslev Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Øster Tørslev Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8195 CVR-nr. 63309710 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Tøstrup Sogns Menighedsråd. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Tøstrup Sogns Menighedsråd. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Tøstrup Sogns Menighedsråd i Syddjurs Provsti i Syddjurs Kommune Myndighedskode 8164 CVR-nr. 64908715 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd. i Lemvig Provsti. i Lemvig Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd. i Lemvig Provsti. i Lemvig Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd i Lemvig Provsti i Lemvig Kommune Myndighedskode 8849 CVR-nr. 31992982 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7827 CVR-nr. 54613628 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Malling Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Malling Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Malling Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8110 CVR-nr. 36558113 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Rødding Sogns Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8566 CVR-nr. 25154118 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Sejerø Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7257 CVR-nr. 71249050 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Farsø Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Farsø Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Farsø Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8282 CVR-nr. 53460917 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Bakkendrup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Bakkendrup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Bakkendrup Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7237 CVR-nr. 14661514 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Lolland Vestre Provstiudvalg. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Lolland Vestre Provstiudvalg. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Lolland Vestre Provstiudvalg i Lolland Vestre Provsti i Lolland Kommune Myndighedskode 4437 CVR-nr. 21240745 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hylke Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8041 CVR-nr. 46289218 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8538 CVR-nr. 82091459 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Levring Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Levring Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Levring Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8597 CVR-nr. 60236712 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Århus Nordre Provstiudvalg. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Århus Nordre Provstiudvalg. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Århus Nordre Provstiudvalg i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 4491 CVR-nr. 21103993 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815 ÅRSREGNSKAB for Laurbjerg Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8139 CVR-nr. 37747815 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Årslev Sogns Menighedsråd. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Årslev Sogns Menighedsråd. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Årslev Sogns Menighedsråd i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8145 CVR-nr. 18820617 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Kildevælds Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Kildevælds Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kildevælds Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7055 CVR-nr. 62517719 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Fly Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Fly Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Fly Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8507 CVR-nr. 79870056 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Rislev Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Rislev Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Rislev Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7517 CVR-nr. 32183212 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hejninge Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Hejninge Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Hejninge Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7346 CVR-nr. 17560719 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Hatting Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Hatting Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Hatting Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 7964 CVR-nr. 30602013 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere