Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater"

Transkript

1 BEK nr 1397 af 12/12/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2020 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56, 59 a og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, 4, stk. 1, og 4 a i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og 17 i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr. 3, 11, nr. 11, og 14, nr. 1 og 2 i bekendtgørelse nr af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Fødevarekontrol 1. Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, som er autoriserede eller registrerede i medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 1, 7 eller 25, stk. 1, i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (autorisationsbekendtgørelsen) er baseret på frekvensbaseret basiskontrol efter de i bilag 2-5 fastsatte frekvenser for antal årlige ordinære kontrolbesøg eller på stikprøvebaseret basiskontrol. Stk. 2. For virksomheder, som i henhold til bilag 2-5 har en frekvens på mere end et årligt ordinært kontrolbesøg, kan Fødevarestyrelsen reducere antal årlige ordinære kontrolbesøg, hvis hensynet til den faglige prioritering i det enkelte år gør dette nødvendigt. Stk. 3. I virksomheder indplaceret i risikogruppe»ultralav«gennemføres ikke særlige kontrolbesøg i forbindelse med registrering. Fødevarestyrelsen kan træffe afgørelse om at gennemføre kontrolbesøg i disse virksomheder, hvis den enkelte virksomheds forhold giver anledning til dette, eller der foreligger anden faglig begrundelse. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan som led i prioriteret indsats, kontrolkampagner, kontrol efter anmeldelser og lignende gennemføre kontrolbesøg i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen kan endvidere i særlige tilfælde undlade at gennemføre kontrolbesøg, hvis styrelsen vurderer, at overholdelse af fødevarelovgivningen mere hensigtsmæssigt kan kontrolleres på anden vis. Stk. 5. I virksomheder, som får anmærkning (indskærpelser, påbud, forbud, daglige tvangsbøder, bødeforelæg, politianmeldelser eller virksomhedskarantæne) for overtrædelse af fødevarelovgivningen, gennemfører Fødevarestyrelsen to ekstra kontrolbesøg. Fødevarestyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om at pålægge en virksomhed tre eller flere ekstra kontrolbesøg, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre overholdelse af fødevarelovgivningen. Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan undlade at gennemføre ekstra kontrolbesøg, jf. stk. 5, hvis styrelsen vurderer, at overholdelse af fødevarelovgivningen mere hensigtsmæssigt kan kontrolleres på anden vis. I særlige tilfælde kan et ekstra kontrolbesøg dog helt bortfalde. 2. I forbindelse med registrering af primærproducenter med levering direkte til den endelige forbruger, jf. 5, stk. 2, i autorisationsbekendtgørelsen, registrering af primærproducenter med levering direkte til lokale detailvirksomheder, jf. 6, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen, registrering af detailvirksomheder med undtagelse af detail med engros, jf. 7 i autorisationsbekendtgørelsen, samt registrering af 1

2 producenter af fødevarekontaktmaterialer med direkte salg til forbrugeren, jf. 25 i autorisationsbekendtgørelsen, træffer Fødevarestyrelsen på grundlag af virksomhedens aktiviteter, processer og produkter afgørelse om indplacering af virksomheden i en af de i bilag 1 nævnte risikogrupper. Stk. 2. I forbindelse med autorisation eller registrering af engrosvirksomheder eller detail med engrosvirksomhed, jf. 7 i autorisationsbekendtgørelsen, registrering af virksomheder, som indfører, fremstiller eller foretager markedsføring med henblik på levering til anden virksomhed af visse fødevarekontaktmaterialer, jf. 25, stk. 1 og 2, i autorisationsbekendtgørelsen, samt registrering af virksomheder med mobile anlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtning, jf. 9 i autorisationsbekendtgørelsen, træffer Fødevarestyrelsen på grundlag af virksomhedens aktiviteter, processer og produkter afgørelse om indplacering af virksomheden i en af de i bilag 1 nævnte risikogrupper. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efterfølgende træffe afgørelse om at ændre en virksomheds indplacering i risikogruppe, hvis væsentlige ændringer i virksomheden, jf i autorisationsbekendtgørelsen, eller andre relevante forhold giver anledning til dette. Stk. 4. For engrosvirksomheder og detail med engros, jf. stk. 2, som er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, kan Fødevarestyrelsen efter en konkret vurdering nedsætte den aktuelle frekvens med 1, hvis den pågældende virksomhed har en meget begrænset varemængde samt meget begrænsede aktiviteter, produkter og processer i forhold til sammenlignelige virksomheder, og kontrolbehovet i virksomheden derfor vurderes at være væsentligt mindre end den på grundlag af risikovurderingen fastlagte standardfrekvens. Frekvensen kan dog ikke reduceres til mindre end 1. Stk. 5. Ved et anmeldepligtigt ejerskifte, jf. 37 i autorisationsbekendtgørelsen, bortfalder tidligere kontrolrapporter. Virksomheder, som er indplaceret i risikogrupperne»lav«,»middel«,»høj«eller»særlig høj«, kan få videreført de tidligere kontrolrapporter, hvis virksomheden i øvrigt fortsættes uændret, og hvis der er indgået aftale med den hidtidige ejer. På Fødevarestyrelsens forlangende skal virksomheden umiddelbart kunne fremvise skriftlig accept fra den hidtidige ejer på, at kontrolrapporterne må videreføres. Anmodningen om at få videreført de tidligere kontrolrapporter skal ske sammen med anmeldelsen af ejerskiftet til Fødevarestyrelsen, jf. 29, stk. 1, nr. 10, i autorisationsbekendtgørelsen. Stk. 6. Hvis en virksomhed flytter til nye lokaler og derfor skal autoriseres eller registreres på ny, bortfalder tidligere kontrolrapporter. Virksomheder, som er indplaceret i risikogrupperne»lav«,»middel«,»høj«eller»særlig høj«, kan anmode om at få videreført tidligere kontrolrapporter, hvis virksomheden ophører i de oprindelige lokaler eller afhændes uden videreførte kontrolrapporter, jf. stk. 5, og i øvrigt fortsætter uændret i de nye lokaler. Anmodningen om at få videreført de tidligere kontrolrapporter, skal ske sammen med ansøgning om autorisation henholdsvis anmeldelse til registrering til Fødevarestyrelsen, jf. 29, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen, senest 3 måneder efter ophør af virksomheden i de oprindelige lokaler. Elitevirksomheder 3. Virksomheder, som er indplaceret i risikogrupperne»lav«,»middel«,»høj«eller»særlig høj«, får status som elitevirksomhed, hvis de seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkning for overtrædelse af fødevarelovgivningen, og samtlige kontrolrapporter dækkende en periode på mindst 12 måneder tillige er uden anmærkning for overtrædelse af fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen tildeler en virksomhed status som elitevirksomhed på førstkommende kontrolrapport, hvor ovennævnte betingelser er opfyldt. For virksomheder, som har anmodet om at få videreført tidligere kontrolrapporter, jf. 2, stk. 5 og 6, tildeles status som elitevirksomhed dog tidligst ved førstkommende kontrolrapport efter ejerskifte hhv. ny autorisation eller registrering. Stk. 2. En virksomheds status som elitevirksomhed bortfalder ved anmeldepligtigt ejerskifte, eller hvis virksomheden får anmærkning for overtrædelse af fødevarelovgivningen. 2

3 4. For virksomheder omfattet af 2, stk. 1, med status som elitevirksomhed, jf. 3, som er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, anvender Fødevarestyrelsen de i bilag 2 fastsatte elitefrekvenser for antal årlige ordinære kontrolbesøg. Stk. 2. For virksomheder omfattet af 2, stk. 2, med status som elitevirksomhed, jf. 3, som er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, anvender Fødevarestyrelsen de i bilag 3 fastsatte elitefrekvenser for antal årlige ordinære kontrolbesøg. Fødevarevirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem 5. Fødevarevirksomheder, som har et certificeret kvalitetsstyringssystem, og som er indplaceret i risikogrupperne»lav«,»middel«,»høj«eller»særlig høj«, kan efter ansøgning få nedsat antal årlige ordinære kontrolbesøg, jf. bilag 4 eller 5. Stk. 2. Det certificerede kvalitetsstyringssystem skal dække alle virksomhedens fødevareaktiviteter og alle de for aktiviteterne relevante krav i fødevarelovgivningen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. De særlige lovgivningsmæssige krav til eksport til tredjelande, import fra tredjelande samt økologi kan virksomheden dog helt eller delvist undtage fra det certificerede kvalitetsstyringssystem. Fødevarestyrelsen kan endvidere efter ansøgning fra virksomheden tillade, at en fødevareaktivitet ikke er omfattet af det certificerede kvalitetsstyringssystem, hvis aktiviteten kun udgør en meget begrænset del af virksomhedens samlede fødevareaktiviteter, og aktiviteten ikke har direkte betydning for fødevaresikkerheden. Stk. 4. Hvis flere fødevarevirksomheder er omfattet af samme certificerede kvalitetsstyringssystem, kan Fødevarestyrelsen endvidere tillade, at styringen af én eller flere fødevareaktiviteter foretages samlet på én af fødevarevirksomhederne. Stk. 5. Certificeringen skal være foretaget af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Certificeringsorganet skal være akkrediteret til at certificere efter den eller de standarder, som udgør grundlaget for kvalitetsstyringssystemet. Stk. 6. Nedsættelsen af antal årlige ordinære kontrolbesøg får virkning, når Fødevarestyrelsen efter ansøgningen har registreret, at virksomheden har et certificeret kvalitetsstyringssystem. 6. Ansøgning om nedsættelse af antal årlige ordinære kontrolbesøg skal sendes til Fødevarestyrelsen. Der benyttes en blanket, som kan findes på virk.dk. Stk. 2. Virksomheden skal i ansøgningen 1) kort beskrive gyldighedsområdet for den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet, 2) erklære, at den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet dækker alle virksomhedens fødevareaktiviteter og alle de for virksomheden relevante krav i fødevarelovgivningen, jf. dog nr. 6, 3) oplyse, med hvilken frekvens certificeringsorganet eller -organerne auditerer kvalitetsstyringssystemet, 4) vedlægge kopi af det eller de til kvalitetsstyringssystemet knyttede certifikater, hvoraf det fremgår, hvilke standarder og certificeringsorganer virksomheden anvender samt varighed af den enkelte certificering, 5) vedlægge dokumentation for, at certificeringsorganet er akkrediteret til at certificere efter den eller de pågældende standarder af et internationalt anerkendt akkrediteringsorgan, jf. 5, stk. 4, 6) oplyse, om de særlige lovgivningsmæssige krav til eksport til tredjelande, import fra tredjelande eller økologi helt eller delvist er undtaget fra det certificerede kvalitetsstyringssystem, jf. 5, stk. 3, 1. pkt., og 7) angive, om der søges om undtagelse af fødevareaktiviteter fra det certificerede kvalitetsstyringssystem, jf. 5, stk. 3, 2. pkt. 3

4 Stk. 3. Hvis ansøgningen omfatter flere virksomheder omfattet af samme certificerede kvalitetsstyringssystem, jf. 5, stk. 3, skal ansøgningen indeholde oplysninger om de omfattede virksomheder samt angive de fødevareaktiviteter, hvor styringen er samlet hos én af disse virksomheder. Stk. 4. Virksomheden skal endvidere i ansøgningen acceptere følgende vilkår: 1) Fødevarestyrelsen skal ved kontrol i virksomheden have adgang til certificeringsorganets auditrapporter for de seneste 3 år. 2) Virksomheden skal i forbindelse med kontrolbesøg kunne redegøre for, hvilke dele af virksomhedens kvalitetsstyringssystem certificeringsorganet har gennemgået, og hvor dette er dokumenteret i certificeringsorganets auditrapport. 3) Hvis kvalitetsstyringssystemet eller certificeringsorganets auditrapporter ikke er på dansk, kan Fødevarestyrelsen kræve dem oversat til dansk i det omfang, det er nødvendigt for fødevarekontrollen. Stk. 5. Hvis certificeringen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem bortfalder, eller hvis kvalitetsstyringssystemet eller virksomheden ændres, således at betingelserne i 5, stk. 2, ikke længere er opfyldt, skal virksomheden omgående meddele dette til Fødevarestyrelsen. 7. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en fødevarevirksomheds nedsættelse af antal årlige ordinære kontrolbesøg efter 5, stk. 1, hvis 1) betingelserne i 5, stk. 2, ikke er opfyldt, 2) virksomheden ikke overholder vilkårene i 6, stk. 4, eller 3) virksomheden har givet urigtige oplysninger i ansøgningen. Kæder på fødevareområdet 8. Ved en kæde på detailområdet forstås et kædehovedkontor med en dertil knyttet gruppe på mindst 10 detailvirksomheder, som er registrerede i henhold til 7, stk. 2, i autorisationsbekendtgørelsen, og som ved fælles navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed. Samtlige detailvirksomheder, som indgår i denne samlede enhed, skal indgå i kæden. Stk. 2. Der kan til en kæde på detailområdet knyttes en eller flere engrosvirksomheder. I det tilfælde udføres kontrollen med kædehovedkontoret efter reglerne for kæder på engrosområdet. 9. Ved en kæde på engrosområdet forstås et kædehovedkontor med en dertil knyttet gruppe på mindst 5 engrosvirksomheder, som er autoriserede eller registrerede i henhold til 7 i autorisationsbekendtgørelsen, og som ved fælles navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed. Samtlige engrosvirksomheder, som indgår i denne samlede enhed, skal indgå i kæden. Stk. 2. Der kan til en kæde på engrosområdet knyttes en eller flere detailvirksomheder. 10. Et kædehovedkontor skal have ansvar og varetage styring inden for kæden for overholdelse af dele af fødevarelovgivningen. Det skal som minimum omfatte ansvar og styring for den fælles markedsføring inden for kæden. Stk. 2. Kædehovedkontorets ansvar og styring kan enten være baseret på, at det sammen med de tilknyttede virksomheder tilhører samme juridiske person (samme CVR-nr.), eller det kan være baseret på en skriftlig aftale med hver af de tilknyttede virksomheder, hvorefter disse virksomheder underkaster sig kædehovedkontorets styring på de områder, hvor kædehovedkontoret har ansvaret. 11. Fødevarestyrelsens kædekontrol indebærer, at den ordinære kontrol med de dele af fødevarelovgivningen, hvor kædehovedkontoret har ansvaret og varetager styringen, foretages i kædehovedkontoret. Stk. 2. Hvis kædehovedkontoret for kæder under frekvensbaseret basiskontrol har ansvar og varetager styring for risikoanalyse og egenkontrolprogram for samtlige fødevarevirksomheder omfattet af kæden, vil Fødevarestyrelsen som led i kædekontrollen årligt fastlægge et samlet antal ordinære kontroller for kædens virksomheder svarende til de aktuelle kontrolfrekvenser, jf. bilag 2-5, for de under kæden hørende virksomheder som opgjort den 1. oktober det foregående år. For nye kæder under frekvensbaseret basi 4

5 skontrol fastlægges den samlede kontrolfrekvens for den resterende del af kalenderåret på det tidspunkt, hvor kæden bliver omfattet af kædekontrollen. Stk. 3. Kædekontrolfrekvensen for kæder under frekvensbaseret basiskontrol, jf. stk. 2, nedsættes med 1/3, hvis virksomhederne i kæden i de foregående 24 måneder har haft en højere regelefterlevelse end gennemsnittet inden for samme branchegruppe, idet der ved regelefterlevelse forstås andel kontrolrapporter uden anmærkninger. Regelefterlevelsen opgøres på grundlag af kontrolresultaterne pr. 1. oktober det foregående år. Stk. 4. Afgørelsen om reduceret kædekontrolfrekvens, jf. stk. 3 meddeles kædehovedkontoret senest den 15. november det foregående år. 12. Kæden kan blive omfattet af kædekontrollen, ved at ansøge Fødevarestyrelsen om at blive registreret som enten kæde på detailområdet, jf. 8, stk. 1, eller kæde på engrosområdet, jf. 9, stk. 1. Stk. 2. Ansøgning om kædekontrol skal ske på den digitale blanket til registrering af kæden, som kan findes på virk.dk. Stk. 3. Kæden skal i ansøgningen oplyse, hvilke fødevarevirksomheder der er autoriseret eller registreret, jf. 7 i autorisationsbekendtgørelsen, der skal indgå i kæden samt de nødvendige oplysninger om kædehovedkontoret, herunder adresse samt de områder, hvor kædehovedkontoret skal have ansvar og styring for overholdelse af fødevarelovgivningen. Stk. 4. Kæden skal i ansøgningen desuden oplyse, hvorvidt ansvar og styring er baseret på ejerforhold eller skriftlig aftale, jf. 10, stk Fødevarestyrelsen registrerer kædehovedkontoret, jf. 12, stk. 3, som kædehovedkontor, uanset om kædehovedkontoret allerede er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed i henhold til 7 i autorisationsbekendtgørelsen. 14. Fødevarestyrelsen tildeler kæden en kædekoordinator, som er kædens kontaktperson. Kædekoordinatoren koordinerer kontrollen i kæden og udfører den ordinære kontrol i kædehovedkontoret. Stk. 2. Snarest muligt efter ansøgningen gennemfører kædekoordinatoren første kontrolbesøg i kædehovedkontoret. Ved dette kontrolbesøg gennemgår koordinatoren sammen med kædehovedkontoret oversigt over aktiviteter, som kædehovedkontoret forpligter sig til at have ansvar og styringen for, jf. 10, stk. 1, og det aftales, hvilken medarbejder hos kæden, som skal varetage kædens kontakt med Fødevarestyrelsen, herunder kædekoordinatoren. Stk. 3. Hvis kædekontrollen er baseret på en skriftlig aftale mellem kædehovedkontor og de tilknyttede virksomheder, jf. 10, stk. 2, skal kædekoordinator tillige gennemgå den skriftlige aftale med henblik på at sikre, at de af kædekontrollen omfattede aktiviteter også er omfattet af aftalen. Stk. 4. Ud over første kontrolbesøg, jf. stk. 2, kan der årligt gennemføres 1 ordinært kontrolbesøg i kædehovedkontorer for kæder på detailområdet og 2 ordinære kontrolbesøg i kædehovedkontorer for kæder på engrosområdet. Stk. 5. Hvis kædekontrolfrekvensen er reduceret, jf. 11, stk. 3, fordeler kædekoordinatoren i den årlige kontrolplan kontrolbesøgende på de under kæden hørende virksomheder, som indgik i beregningen af regelefterlevelsen. Reglerne for kontrolfrekvenser, jf. bilag 2-5, finder således ikke anvendelse for disse virksomheder. 15. Kædehovedkontoret har pligt til løbende at oplyse Fødevarestyrelsen om 1) ophør af virksomheder omfattet af kæden, jf. 8 eller 9, og 2) udtræden af enkelte virksomheder omfattet af kæden, jf. 8 eller 9. Stk. 2. Ophør eller udtræden af virksomheder omfattet af kæden, berører ikke den fastsatte kædekontrolfrekvens, jf. 11, stk. 3. Stk. 3. Kædehovedkontoret kan tilmelde en eksisterende eller nyetableret virksomhed, der er autoriseret eller registreret i henhold til 7 i autorisationsbekendtgørelsen, til kædekontrollen ved henvendelse til 5

6 kædekoordinatoren. Fødevarestyrelsen indregner fra tidspunktet for tilmeldelsen virksomhedens kontrolfrekvens, jf. 1, stk. 1, i kædekontrolfrekvensen, jf. 11, stk. 2, hhv. den reducerede kædekontrolfrekvens, jf. 11, stk. 3. Stk. 4. Ophører kæden eller ønsker den at udtræde af kædekontrollen, skal kædehovedkontoret snarest muligt meddele dette til Fødevarestyrelsen. Ophør eller udtræden af kædekontrollen får virkning med en måneds varsel til udløbet af en kalendermåned. 16. Fødevarestyrelsen kan afregistrere en kæde fra kædekontrollen, jf. 12, stk. 1, hvis kæden ikke overholder betingelserne i 8, stk. 1 eller 2, 9, stk. 1 eller 2, 15, stk. 1, eller der er givet urigtige oplysninger ved ansøgningen. Bestilte kontrolbesøg 17. Virksomheder kan i forbindelse med anmeldepligtige ejerskifte, jf. 37 i autorisationsbekendtgørelsen, bestille et kontrolbesøg hos Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Virksomheder kan bestille et kontrolbesøg hos Fødevarestyrelsen, hvis ekstra kontrolbesøg, jf. 1, stk. 6, ikke gennemføres. Stk. 3. Et kontrolbesøg, som er bestilt i medfør af stk. 1 eller 2, skal gennemføres senest for 2 måneder efter, at Fødevarestyrelsen har modtaget anmodningen. Kapitel 2 Offentliggørelse af kontrolresultater 18. Fødevarestyrelsen offentliggør resultater og sanktioner på baggrund af Fødevarestyrelsens kontrol med overholdelse af fødevarelovgivningen. Detailvirksomheder 19. Som led i offentliggørelsen skal alle detailvirksomheder og producenter af fødevarekontaktmaterialer omfattet af 2, stk. 1, samt alle virksomheder, der er undtaget fra registrering, jf. 8, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen, ophænge kontrolrapporten i sin helhed i virksomheden, jf. dog 20, stk. 1. Eventuelle tillægssider til kontrolrapporten skal på forespørgsel være tilgængelig for forbrugeren på virksomheden. Stk. 2. Kontrolrapporten skal umiddelbart efter, at virksomheden har modtaget denne, ophænges ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres, så den til stadighed er let synlig og læsbar for forbrugerne, inden de betræder virksomhedens forretningsområde. Virksomheder med mobile salgssteder skal ophænge kontrolrapporten synligt og læsbar for forbrugerne på hvert enkelt salgssted, der er kontrolleret. Stk. 3. Ved virksomheder med mere end ét indgangsparti eller hvis mere end ét salgssted er omfattet af en kontrolrapport, skal kopi benyttes. Stk. 4. Ved salg, hvor forbrugeren ikke har mulighed for at se kontrolrapporten og tillægssiden på salgsstedet, herunder ved postordresalg og salg via hjemmesider, apps og andre digitale platforme, skal kopi af seneste kontrolrapport og eventuelle tillægssider sendes til kunden på forlangende. Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan give en virksomhed nærmere anvisning om placeringen af kontrolrapporter, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre tilgængeligheden for forbrugerne. Fødevarestyrelsen kan uanset stk. 1 endvidere træffe beslutning om, at en virksomhed midlertidigt skal undlade ophængning af kontrolrapport, hvis det seneste kontrolresultat skønnes ikke at være retvisende. Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra kravene til placering af kontrolrapporten i stk. 2, hvis tilgængeligheden for forbrugerne sikres bedre ved en anden placering. Stk. 7. Virksomheder må ikke ved anvendelsen af tidligere kontrolrapporter, de i bilag 6 og 7 anførte symboler eller på anden måde vildlede forbrugerne med hensyn til resultaterne af kontrollen. 6

7 20. Virksomheder omfattet af 2, stk. 1, der er indplaceret i risikogruppe»ultralav«, jf. bilag 1, er fritaget fra pligten til at ophænge kontrolrapport. Disse virksomheder skal i stedet ophænge den kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen. Stk. 2. I nye virksomheder, herunder virksomheder, som anmoder om at få videreført tidligere kontrolrapporter i medfør af 2, stk. 6, samt ved ejerskifte skal der indtil modtagelse af kontrolrapport ophænges den kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Reglerne for ophængning af kontrolrapporter, jf. 19, finder tilsvarende anvendelse for kontrolinformationsblanketter. 21. Resultatet af kontrollen med de i 19, stk. 1, nævnte virksomheder anføres på kontrolrapporten. Resultatet bliver sammenfattet i en kategori, som anføres på kontrolrapporten med et af de i bilag 6 nævnte symboler. Kontrolrapporten indeholder desuden oplysninger om kategorier, herunder dato og forklaring på kategori for de tre seneste kontrolbesøg udført efter 1. oktober For alle detailvirksomheder og producenter af fødevarekontaktmaterialer omfattet af 2, stk. 1, samt kædehovedkontorer for en kæde på detailområdet, jf. 8, stk. 1 eller 2, offentliggør Fødevarestyrelsen de seneste fire kontrolrapporter på smiley-hjemmesiden ( Stk. 2. En virksomheds seneste fire kontrolrapporter offentliggøres på smiley-hjemmesiden, indtil virksomheden ophører, eller der er registreret ejerskifte. Stk. 3. Virksomhederne kan aflevere eller indsende skriftlige bemærkninger til de seneste fire kontrolrapporter til Fødevarestyrelsen. Bemærkninger på op til 300 karakterer vil herefter blive offentliggjort på smiley-hjemmesiden. 23. Hvis Fødevarestyrelsen meddeler en virksomhed omfattet af 19, stk. 1, forbud mod salg, udleverer Fødevarestyrelsen samtidig en streamer til virksomheden, hvoraf fremgår, at virksomheden er lukket indtil videre af Fødevarestyrelsen. Virksomheden skal ophænge streameren umiddelbart efter at have modtaget denne. Stk. 2. Reglerne for ophængning af kontrolrapporter, jf. 19, finder tilsvarende anvendelse for streameren. 24. Virksomheder omfattet af 2, stk. 1, som i medfør af 3 opnår status som elitevirksomhed, får af Fødevarestyrelsen udleveret en mærkat med det i bilag 7 optrykte symbol. Dette symbol vil desuden være anført på kontrolrapporten, og oplysningen om elitestatus vil indgå i offentliggørelsen på smiley-hjemmesiden, jf. 22. Stk. 2. Virksomheden kan opsætte mærkaten i virksomheden og i øvrigt anvende oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring, herunder ved anvendelse af det i bilag 7 optrykte symbol. Virksomheden må ikke ved placeringen af mærkaten eller anvendelsen af oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring vildlede forbrugerne. Stk. 3. Bortfalder en virksomheds status som elitevirksomhed, skal virksomheden omgående fjerne mærkaten og ophøre med at anvende oplysningen om dens tidligere status som elitevirksomhed i markedsføring. Fødevarestyrelsen kan for et nærmere fastsat tidsrum meddele dispensation til fortsat markedsføring af færdigvarer og anvendelse af eksisterende emballage, hvor oplysningen om den tidligere status som elitevirksomhed allerede er anvendt. Engrosvirksomheder 25. For de af 2, stk. 2, omfattede virksomheder samt kædehovedkontorer for en kæde på engrosområdet, jf. 9, stk. 1 eller 2, offentliggør Fødevarestyrelsen de seneste fire kontrolrapporter på smileyhjemmesiden ( 7

8 Stk. 2. For de af 2, stk. 2, omfattede virksomheder, der ifølge Fødevarestyrelsens årlige kontrolaktivitetsplan skal have mere end 12 kontrolbesøg pr. år, offentliggøres et kontrolresume for hver af de seneste fire måneder. Stk. 3. En virksomheds seneste fire kontrolrapporter eller kontrolresumeer offentliggøres på smileyhjemmesiden, indtil virksomheden ophører, eller der er anmeldt ejerskifte. Stk. 4. Virksomhederne kan aflevere eller indsende skriftlige bemærkninger til de seneste fire kontrolrapporter eller kontrolresumeer til Fødevarestyrelsen. Bemærkninger på op til 300 karakterer vil herefter blive offentliggjort på smiley-hjemmesiden. Stk. 5. Virksomheder må ikke ved anvendelsen af tidligere kontrolrapporter eller på anden måde vildlede forbrugerne med hensyn til resultaterne af kontrollen. 26. Virksomheder omfattet af 2, stk. 2, som i medfør af 3, stk. 1, opnår status som elitevirksomhed, får af Fødevarestyrelsen udleveret en mærkat med det i bilag 7 optrykte symbol. Dette symbol vil desuden være anført på kontrolrapporten, og oplysningen om elitestatus vil indgå i offentliggørelsen på smiley-hjemmesiden, jf. 25. Stk. 2. Virksomheden kan opsætte mærkaten i virksomheden og kan i øvrigt anvende oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring, herunder ved anvendelse af det i bilag 7 optrykte symbol. Virksomheden må ikke ved placeringen af mærkaten eller anvendelsen af oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring vildlede forbrugerne. Stk. 3. Bortfalder en virksomheds status som elitevirksomhed, skal virksomheden omgående ophøre med at anvende oplysningen om dens tidligere status som elitevirksomhed i markedsføring. Fødevarestyrelsen kan for et nærmere fastsat tidsrum meddele dispensation til fortsat markedsføring af færdigvarer og anvendelse af eksisterende emballage, hvor oplysningen om den tidligere status som elitevirksomhed allerede er anvendt. Kapitel 3 Generelle bestemmelser om offentliggørelse 27. Virksomheder, som på egen hjemmeside markedsfører produkter eller aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen, skal på et let synligt sted på hjemmesiden vise de seneste fire kontrolrapporter, jf. 22, stk. 1, og 25, stk. 1, hhv. de seneste fire kontrolresumeer, jf. 25, stk. 2, for hvert kontrolsted. Dette kan ske ved at linke til kontrolrapporterne hhv. kontrolresumeerne på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside. Stk. 2. Virksomheder, der er indplaceret i risikogruppe»ultralav«, jf. bilag 1, er fritaget fra pligten til at vise de seneste fire kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside. 28. Ved offentliggørelse af resultater fra kontrolkampagner, kontrolbesøg og lignende kan Fødevarestyrelsen offentliggøre navne og adresser på de af autorisationsbekendtgørelsen omfattede virksomheder. 29. Fødevarestyrelsen offentliggør kontrolresultater, herunder bødestørrelse, inden de administrative klagemuligheder er udtømte, bødeforelægget er endeligt vedtaget, eller der er faldet endelig dom. Kapitel 4 Straffebestemmelser 30. Med bøde straffes den, der 1) i strid med 6, stk. 5, ikke underretter Fødevarestyrelsen om bortfald af eller væsentlige ændringer i et certificeret kvalitetsstyringssystem, 2) undlader at ophænge kontrolrapport, jf. 19, stk. 1-3, kontrolinformationsblanket, jf. 20, eller streamer, jf. 23, 3) ikke på forespørgsel fra en forbruger fremviser en tillægsside til en kontrolrapport, jf. 19, stk. 1, 8

9 4) ophænger kontrolrapport, kontrolinformationsblanket eller streamer i strid med 19, stk. 2 og 3, jf. 20, stk. 3, og 23, stk. 2, 5) ikke på forespørgsel fra en forbruger fremsender kopi af seneste kontrolrapport og eventuelle tillægssider, jf. 19, stk. 4, 6) ikke efterkommer en anvisning om ophængning af kontrolrapport, kontrolinformationsblanket eller streamer, jf. 19, stk. 5, 20, stk. 3, og 23, stk. 2, 7) uberettiget angiver at have status som elitevirksomhed, jf. 3, vildleder forbrugerne i strid med 19, stk. 7, 24, stk. 2, 25, stk. 5, eller 26, stk. 2, eller fortsætter med at anvende oplysning om tidligere status som elitevirksomhed i strid med 24, stk. 3, eller 26, stk. 3, 8) undlader at vise virksomhedens kontrolrapporter på en hjemmeside i overensstemmelse med 19, stk. 4, eller 27, stk. 1, eller 9) ikke på Fødevarestyrelsens forlangende fremviser en skriftlig accept fra den hidtidige ejer, jf. 2, stk. 5. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 5 Ikrafttræden m.v. 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 660 af 31. maj 2018 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater ophæves. Fødevarestyrelsen, den 12. december 2019 P.D.V. Annelise Fenger / René Sig Svendsen 9

10 Risikogrupper for fødevarevirksomheder Bilag 1 Risikogruppe: Særlig høj Høj Middel Lav Ultralav Uden risikogruppe 10

11 Kontrolfrekvenser for detailvirksomheder omfattet af frekvensbaseret basiskontrol Bilag 2 Risikogruppe: Standardfrekvens: Elitefrekvens: Særlig høj 4 3 1) Høj 2 1 Middel 1 0,5 Lav 0,5 0,5 Ultralav Efter behov Ikke aktuelt Uden risikogruppe Efter behov Ikke aktuelt 1) Nedsættes til 2 efter 1 år som elitevirksomhed. 11

12 Bilag 3 Kontrolfrekvenser for engrosvirksomheder og detail med engros omfattet af frekvensbaseret basiskontrol Risikogruppe: Standardfrekvens: Elitefrekvens: Særlig høj 4 3 1) Høj 2 1 Middel 1 0,5 Lav 0,5 0,5 Ultralav Efter behov Ikke aktuelt Uden risikogruppe Efter behov Ikke aktuelt For kødengrosvirksomheder med en produktion på højst 5 tons fødevarer med indhold af kød pr. uge beregnet som gennemsnit over virksomhedens regnskabsår er standardfrekvensen 2. Ved»produktion«forstås i denne sammenhæng opskæring af fersk kød samt fremstilling af hakket kød, tilberedt kød eller kødprodukter. Desuden medregnes også fødevarer med indhold af kød, som indkøbes til videresalg i uændret form. De 5 tons skal forstås som den mængde fødevarer med indhold af kød, der markedsføres fra virksomheden. For engrostransportører er standardfrekvensen efter behov, kombineret med stikprøvekontrol under transport. 1) Nedsættes til 2 efter 1 år som elitevirksomhed. 12

13 Bilag 4 Kontrolfrekvens for detailvirksomheder (tredjepartscertificeret) omfattet af frekvensbaseret basiskontrol Risikogruppe: Standardfrekves Elitefrekvens: Særlig høj 3 2 1) Høj 1 0,5 Middel 0,5 0,5 Lav - - Ultralav - - Uden risikogruppe - - 1) Nedsættes til 1 efter 1 år som elitevirksomhed. 13

14 Bilag 5 Standardfrekvenser for engrosvirksomheder og detail med engros (tredjepartscertificeret) omfattet af frekvensbaseret basiskontrol Risikogruppe: Standardfrekvens: Elitefrekvens Særlig høj 3 2 1) Høj 1 0,5 Middel 0,5 0,5 Lav - - Ultralav - Ikke relevant Uden risikogruppe - Ikke relevant For kødengrosvirksomheder med en produktion på højst 5 tons fødevarer med indhold af kød pr. uge beregnet som gennemsnit over virksomhedens regnskabsår er elitefrekvensen 1. Ved»produktion«forstås i denne sammenhæng opskæring af fersk kød samt fremstilling af hakket kød, tilberedt kød eller kødprodukter. Desuden medregnes også fødevarer med indhold af kød, som indkøbes til videresalg i uændret form. De 5 tons skal forstås som den mængde fødevarer med indhold af kød, der markedsføres fra virksomheden. For engrostransportører er standardfrekvensen efter behov, kombineret med stikprøvekontrol under transport. 1) Nedsættes til 1 efter 1 år som elitevirksomhed. 14

15 Kategoriseringen omfatter følgende symboler: Bilag 6 1: Ingen anmærkninger 2: Indskærpelse 3: Påbud, forbud eller daglige tvangsbøder 4: Bødeforlæg, politianmeldelse, virksomhedskarantæne, autorisation eller registrering frataget 15

16 Mærkat med symbol for elitevirksomheder Bilag 7 16

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, 1a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater BEK nr 1528 af 09/12/2016 Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00267 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød BEK nr 225 af 06/03/2017 Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00233 Senere ændringer

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2018 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Indhold 1 2 3 4 5 6 7 Indledning...2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner...

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder.

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. J.nr.: 2010-20-2301-00486 Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. 1. Indledning... 1 2. Virksomhedens ophængning af kontrolrapport mv. på detailområdet.... 2 2.1 Generelt....

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Vejledning om kontrol af virksomheder, der er registreret som tredjepartscertificerede

Vejledning om kontrol af virksomheder, der er registreret som tredjepartscertificerede 18. oktober 2018 J. nr. 2018-62-33-00221 Vejledning om kontrol af virksomheder, der er registreret som tredjepartscertificerede 1. Indledning... 2 2. Ordningen i korte træk... 2 3. Krav til virksomheder

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner I medfør af 2, stk. 4, 15 A, stk. 2 og 3, og 30, stk. 2, 1. pkt., i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1239 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00296 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner BEK nr 880 af 03/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3016/3039-0557

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift BEK nr 656 af 27/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2019-29-31-00487 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads 1) BEK nr 46 af 15/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2018030032 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen Den 1. august 2014 (tilføjet tabel 5, oktober 2014) Ref.: LLA J.nr.: 2014-29-102-00004 Økologikontrollen i år 2013 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt KONTOR FOR KONTROLSTYRING 21. december 2009 J.nr.: 2009-20-2301-00329/JKJ/ rev. 2 Vejledning om differentiering

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse ELITE FØDEVARE KONTROL Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrel Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder

Vejledning om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder Vejledning om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder Indledning 1. Det fremgår af fødevarelovens 56 b, at der kan fastsættes bestemmelser om forhåndsgodkendelse. I tilknytning til fødevareloven

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads 1

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads 1 Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads 1 I medfør af 3, stk. 1 nr. 2, 5 og 7, 6, nr. 3, og 32, stk. 9, i lov om sikkerhed til søs

Læs mere

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 1)

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 1) BEK nr 546 af 28/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning...

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1)

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1) BEK nr 921 af 15/08/2014 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-29-31-00026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område BEK nr 594 af 26/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS 20000-00069

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 b og begrebet dokumentation... 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr BEK nr 1749 af 21/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. august 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1808780 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Fødevareregionernes kontrol i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin 1)

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin 1) BEK nr 385 af 09/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00247 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder LBK nr 1216 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1924-0329 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1721 af 27/12/2018

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Udkast Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift Udkast Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift I medfør af 6, stk. 1-2, 14 og 24, stk. 2 i lov nr. 463 af 17. juni 2008, økologilov, fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner 1. Denne bekendtgørelse

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

J.nr.: / / / RIKA / CAM

J.nr.: / / / RIKA / CAM Til eksterne høringsparter J.nr.: 2013-28-2301-01262 / 2013-28-2301-01217 / 2013-28-2301-01371 / RIKA / CAM 18.10.2013 Ekstern høring om ny autorisationsbekendtgørelse for fødevarevirksomheder m.v. og

Læs mere

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr BEK nr 1748 af 21/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j. nr. 1808780 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kopi er sendt til rigsrevisor Den: 28. februar 2007 J.nr.: 4337

Kopi er sendt til rigsrevisor Den: 28. februar 2007 J.nr.: 4337 Statsrevisoratet Christiansborg DK-1240 København K MINISTEREN Kopi er sendt til rigsrevisor Den: 28. februar 2007 J.nr.: 4337 Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om fødevarekontrollen (beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering 1) BEK nr 1170 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0008 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater 1) BEK nr 132 af 26/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-30-00091 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1363 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-29-31-00285 Senere ændringer

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

BEK nr 1303 af 22/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 13. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 1461 af 19/12/2014

BEK nr 1303 af 22/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 13. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 1461 af 19/12/2014 BEK nr 1303 af 22/11/2007 Udskriftsdato: 13. juni 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 646-40-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019

BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet. BEK nr 1083 af 07/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-5153175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol i fødevareengrosvirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol i fødevareengrosvirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol i fødevareengrosvirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 b og begrebet dokumentation... 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1445 af 13/12/2013 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0136 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

BEK nr 1364 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1364 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1364 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om kontrol af arealkrav ved transport af svin

Vejledning om kontrol af arealkrav ved transport af svin VEJ nr 9041 af 28/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-33-00087 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 6. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 6. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 6 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016,

Læs mere