Green Tourism Organization - Miljømærkning af turistorganisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Green Tourism Organization - Miljømærkning af turistorganisationer"

Transkript

1 Green Tourism Organization - Miljømærkning af turistorganisationer Green Tourism Organization HORESTA Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C T Mail:

2 Bæredygtighed er en stadig vigtigere del af turismen Bæredygtighed kommer til at fylde mere i fremtidens turisme, og Danmark kan vise vejen for bæredygtig turisme. Regeringens ambition er, at Danmark skal være en af verdens mest bæredygtige turistdestinationer og skal have en national strategi for bæredygtig vækst i turismeerhvervet. Organisationerne indenfor turisme spiller en central rolle for turismen og er i høj grad medvirkende til, hvor og hvordan turister vælger at holde ferie og fritid. Derfor er det oplagt at styrke den grønne indsats overfor denne gruppe af virksomheder. Det kan fungere som supplement og promovering af, hvad organisationerne allerede har gjort og samtidig styrke den grønne tråd til andre dele af turistbranchen, der har iværksat grønne initiativer. Samtidig kan det være et skridt på vejen mod en destinationsordning. Erfaringer fra Green Key bruges til dette arbejde. Green Key er turismens internationale miljømærke, der startede i Danmark i 1994, men nu er udbredt i over 60 lande og tildelt over turistvirksomheder. Ordningen fokuserer primært på overnatningssteder, såsom hoteller og vandrehjem og konferencesteder. I forbindelse med en forespørgsel har Green Keys internationale styregruppe foreslået, at Danmark etablerer en sideløbende ordning for organisationer. HORESTA har derfor valgt, i samarbejde med Friluftsrådet, at oprette en klon af Green Key målrettet turistorganisationer under navnet Green Tourism Organization, da der i Danmark vurderes at være et behov, som kan fremme en bæredygtig turisme. For HORESTA er det vigtigt, at det er en troværdig ordning, og derfor bygges det på et anerkendt koncept som Green Key, hvor der er strikse kriterier, en troværdig ansøgnings- og kontrolproces og hvor ansøgerne behandles og godkendes af en Jury med bl.a. en grøn organisation. Det er også vigtigt, at ordningen er tæt på branchen og er nem at gå til, markedsføre og forstå for gæsterne. Derfor er udviklingen af ordningen sket i tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen, der har megen fokus på den bæredygtige dagsorden, og som bl.a. deltager i bæredygtighedsindekset Global Destination Sustainability-index (GDS-index). Men også andre organisationer vil blive hørt i forhold til kriterierne. Dette dokument indeholder: 1. Turistorganisationer skal også vise deres miljøindsats 2. Målgruppe for indsats 3. En styrkelse af miljøarbejdet og bæredygtig turisme 4. Organisering og procedure 5. Flere kriterier men ny forenklet metode 6. Indhold og kriterier for en mærkning af turistorganisationer 7. Økonomi 8. Tidsplan 9. Udbredelse af ordningen 10. Ordningen i forhold til verden 2

3 1. Turistorganisationer skal også vise deres miljøindsats Hvorfor er miljøindsatsen særligt interessant for organisationer indenfor turisme? Grøn destination: Det styrker destinationens og dens virksomheders image på det grønne område at sikre at natur, kultur og miljø ikke overbelastes. Internationalt er der stigende fokus på området, og FN har i 2017 haft et bæredygtigt turisme år. Vores tyske naboer, og i stigende grad også svenskerne, er meget fokuseret på miljøet. Bedre image og flere gæster: En grøn profil styrker turistorganisationernes og områdets image og kan tiltrække flere gæster. Det samme gælder for flere og flere virksomheder i forbindelse med afholdelse af møder, konferencer, kongresser og events, hvor der ofte stilles krav til den bæredygtige indsats. Walk-the-talk: Det kan være svært for turistorganisationer at markedsføre destinationen på den bæredygtige dagsorden og tilskynde turistvirksomheder til at gøre en indsats, hvis de ikke selv gør det. Offentlig fokus: Mange turistorganisationer er enten halv eller heloffentlige virksomheder, og tendensen er, at offentlige institutioner i højere grad skal fokusere på miljøet. Værktøj til miljøindsats: Turistorganisationer mangler et værktøj eller en ordning til at sætte fokus på bæredygtig turisme. Øget markedsføring: Ved at nedbringe driftsomkostninger for de enkelte organisationer vil der være flere penge til reel markedsføring af destinationen. GDS-index: Mange turistorganisationer fra hele verden deltager i et Global Destination Sustainability-index (GDS-index), hvor de benchmarker sig på den bæredygtige dagsorden i forhold til andre destinationer. I indekset giver det ekstra point, hvis turistorganisationen selv er miljømærket Målgruppe for indsats Der findes forskellige organisationer indenfor turisme og tværkommunale destinationssamarbejder, som er relevante for ordningen. Dertil kommer en række større turistorganisationer omkring større byer, og rundt i landet er en masse lokale turistbureauer ofte mærket med I. Nogle organisationer er under forandring i forhold til ny struktur for dansk turisme. En udvidet målgruppe kan endvidere indeholde kontorer for nationalparker, private turistorganisationer, bureauer, foreninger som arbejder med turisme o.lign. 3

4 3. En styrkelse af miljøarbejdet og bæredygtig turisme En mærkning af turistorganisationer rummer en mulighed for styrkelse af bæredygtig turisme og miljøarbejdet på destinationen eller indenfor forretningsområdet. Mindre miljøbelastning: Helt konkret vil mærkede turistorganisationer nedbringe miljøbelastningen og skabe øget fokus på den bæredygtige udvikling. Markedsføring af miljømærkede virksomheder: En mærkning af turistorganisationer, der gør en særlig indsats for at fremme bæredygtig turisme, kan øge markedsføringen af Gren Key og andre miljømærkede virksomheder. Øge sandsynligheden for overnatning på miljømærket virksomhed: Ved en rejse til en destination, der markedsføres som bæredygtig, vil der være større sandsynlighed for valg af overnatning på et miljømærket sted med fx Green Key. Flere miljømærkede virksomheder: En mærkning af turistorganisationer, der indbefatter et samarbejde og en forpligtelse til at arbejde med bæredygtighed vil medføre, at flere turistvirksomheder efterspørger at blive mærket. Bæredygtig turisme som et strategisk valg: Indsatsen kan fremme en strategisk tilgang til bæredygtighed og miljøindsats i turismen, hvor flere virksomhedstyper tænkes med. En grøn tråd i miljømærkning af turismen: Ordningen bidrager til, at turistorganisationer benytter anerkendte miljømærker, så det gøres lettere for turisten at vælge og se indsatsen. 4. Organisering og procedure Som nævnt benyttes samme organisering og procedure som ved Green Key. Formål med procedure At sikre at Green Tourism Organisation virksomheder lever op til kriterier og de vedtagne standarder for overholdelse, så der fastholdes en høj og troværdig standard for miljømærket. Ansøgningsproces I forhold til ansøgningsprocessen tilpasses og forenkles det i forhold til Green Key. Se afsnit 5. Jury Alle ansøgninger skal som nævnt behandles og godkendes af en Jury. Formandskabet for Juryen skal minimum bestå af en repræsentant fra en grøn NGO og en fra en brancheorganisation. Hvis ikke andet er aftalt, er formanden fra brancheorganisationen og næstformanden fra den grønne NGO. Miljøstyrelsen har givet tilsagn om, at være observatør i juryen. Deltagere HORESTA Friluftsrådet Miljøstyrelsen Ekstern konsulent Navn Kirsten Munch Andersen, Politisk direktør Torben Kaas, Næstformand Observatør Konsulentbureau verificerer indsats og miljømærkede virksomheder hvert andet år. (sker løbende fra den internationale koordination) 4

5 Det er hensigten, at juryen skal være smalt sammensat. Formandskabet beslutter bl.a. ud fra indstilling fra Sekretariatet, hvem der yderligere kan sidde i juryen. Juryens opgaver Behandle sager: Godkende ansøgninger om Green Tourism Organization Afvise ansøgere eller eksisterende mærkede steder Behandle og eventuelt godkende dispensationssager Årlig vurdering af sager fx med tema Sikre konsulentbesøg Kriterier: Godkende større danske tilføjelser til kriterier Sparring om eksisterende og nye kriterier Forslag til ændringer af kriterier Møder: Fast møde sidst på året. Øvrige møder kan aftales efter behov Sekretariatet står for invitation og mødeforberedelse Statusrapport sendes til Jury inden mødet Procedure: Formandskab modtager indstillinger og dispensationssager fra sekretariat Formandskabets beslutninger verificeres på jury-møde en gang om året Juryen modtager inden mødet en statusrapport, som indeholder indsatsen for at opretholde de mærkede virksomheders overholdelse af kriterier Eventuelle forslag til ændringer af kriterier mm. diskuteres af Jury på mødet eller via skriftlig korrespondance Hvert andet år bliver juryen og dens arbejde verificeret af ekstern part Kontrol og hjælp til GREEN TOURIS ORGANIZATION En GREEN TOURISM ORGANIZATION bliver både inden og efter mærkningen løbende hjulpet og kontrolleret for at sikre, at organisationen lever op til sine forpligtelser og kriterierne. GREEN TOURISM ORGANIZATION har en række procedure til at sikre overholdelse af kriterier og fremdrift i miljøindsatsen. Ansøgningsprocessen Godkendes af Jury Løbende kontrolbesøg Løbende dokumentation og sikring af overholdelse Ansøgningsprocessen For at få tildelt GREEN TOURISM ORGANIZATION skal der indsendes en ansøgning med relevant dokumentation fra den pågældende organisation indenfor turisme. Herefter besøger en konsulent organisationen for at hjælpe og sikre sig at alle kravene er opfyldt og den nødvendige dokumentation findes frem eller udvikles. Godkendes af Jury Når alle krav er opfyldt og dokumentationen er på plads indstilles ansøgningen til godkendelse hos en Jury. Hvis juryen godkender ansøgningen, kan virksomheden herefter tildeles GREEN TOURISM ORGANIZATION. 5

6 Konsulentbesøg Ved det indledende konsulentbesøg udfyldes skemaet, og der udarbejdes i fællesskab miljøprocedure, mål, aktiviteter og informationsmateriale, som er målrettet organisationen. Alle GREEN TOURISM ORGANIZATION organisationer får kontrolbesøg inden tildeling og får besøg igen cirka efter et år. Herefter besøges virksomheden hvert andet eller tredje år, hvor det sikres, at kravene stadig overholdes, så virksomheden kan bibeholde GREEN TOURISM ORGANIZATION, og der gives råd til, hvordan de kommer videre med miljøarbejdet. Kontrollen udføres af konsulenter, som har indgående kendskab til ordningen og dens miljøkrav og som ligeledes kan rådgive og spare med de mærkede virksomheder. Konsulentbesøget foretages af GREEN TOURISM ORGANIZATION sekretariatet, eller en person udpeget af Sekretariatet. Omkostninger til kontrolbesøget afholdes af GREEN TOURISM ORGANIZATION, mens alle udgifter til evt. konsulentbistand, nødvendige investeringer m.v. afholdes af organisationen. Løbende dokumentation og sikring af overholdelse Udover de løbende kontrolbesøg skal organisationen hvert år omkring årsskiftet indsende oplysninger om udvalgte kriterier og hvordan stedet løbende forbedre sig. Mærkningen kan fratages fra organisationen, hvis opfyldelse af kriterierne misligholdes. 6. Flere kriterier men ny og forenklet metode Organisationer indenfor turisme har varierende størrelse, og generelt er Green Keys kriterier og ansøgningsskema teksttungt. Derfor er det forsøgt at forenkle kriterier og skema, så det virker lettere at gå til. Det betyder, at der er sparet en masse ord og formuleringer, og at der er formuleret en række overordnede kriterier, og en specificering af disse nede i selve ansøgningsdelen. Ligeledes er miljøstyringsdelen gjort mere simpel. Politik er blevet til procedure, og medlemmerne skal hvert år gennemføreminimum to miljøhandlinger. Der er ligeledes en række forslag til videre tiltag, som turistorganisationen kan tage udgangspunkt i. Kriterier og ansøgning Der vil være følgende justering af kriterierne for Green Tourism Organization i forhold til Green Key: Miljøledelsesdelen gøres mere konkret og mindre akademisk. Kriterierne bliver mere overordnede og samlet på en side ud fra de 12 områder, så det giver overblik og passer bedre til den gruppe af ansøgere, som har mere fokus på handling. En del af indholdet lægges ned i ansøgningsskemaet. Dvs. at i selve ansøgningen er en definering af hvad der er obligatoriske og point kriterier. Der spares en masse ord ved at lave ansøgningsskemaet i punktform. Udover de forslåede kriterier om, hvordan organisationen fremmer bæredygtig turisme jf. afsnit 6. Ud fra råd fra Jury underskrives samarbejdsaftale. Større indsats i forhold til uddannelse og adfærd. Der vil være flere pointkriterier, som kan virke motiverende og give inspiration. Tilpasset ansøgningsproces 6

7 En organisation som er interesseret i Green Tourism Organization kigger på kriterierne på side 4 i ansøgnings- og kriteriedokumentet. Turistorganisationen gør op med sig selv om den kan eller i fremtiden vil leve op til kriterierne. Herefter kontaktes Green Tourism Organization Sekretariatet i HORESTA, som nok skal hjælpe dig igennem med ansøgningen. Ved et konsulentbesøg gennemgås hele stedet, og konsulenten udfylder i samarbejde med organisationen skemaet og udarbejde konkrete procedure-, undervisnings- og promoveringsmateriale. Konsulenten hjælper også med at fremskaffe den rette dokumentation for overholdelse af kriterierne. Når alt materialet og dokumentation er på plads, indstilles ansøgningen til den føromtalte Jury. Yderligere kontrolforanstaltninger er beskrevet tidligere i afsnit Indhold og kriterier for en mærkning af turistorganisationer En turistvirksomhed, som ønsker at blive tildelt Green Tourism Organization, skal gøre en ekstra miljøindsats i et område som allerede er i gang. Det vurderes at indbefatte: A. Adgangskrav: Det område, som turistorganisationen dækker, skal have en andel af miljømærket hotelovernatning på mindst 50 %. B. Bæredygtighedsindsats: Turistorganisationen og den/de kommuner, som turistorganisationen dækker, skal arbejde aktivt med bæredygtighed og miljøindsatsen. C. Mærkning af organisation/kontor: Kriterierne tilpasses, moderniseres og skærpes med udgangspunkt i Green Key og i den tidligere mærkning for feriehusudlejningsbureauer. D. Aftale om fremadrettet samarbejde: Turistorganisationen skal underskrive en samarbejdsaftale om, sammen med det nationale kontor, at informere om og fremme miljømærkning og miljøindsats. E. Forenkling af form og skema: I forhold til kriterierne for Green Key gennemføres en forenkling af form og skema, men stadig med samme ambitionsniveau. 6A. Adgangskrav Det skal ikke være muligt for alle turistorganisationer at få en Green Tourism Organization mærkning ud fra en erkendelse af, at Green Tourism Organization vil blive brugt aktivt i markedsføring af destinationen. Det er afgørende, at det på destinationen rent faktisk er muligt at vælge en miljømærket overnatning. Det er tidligere foreslået, at adgangsbarriere sættes til 40 % af destinationens hoteller, vandrehjem mm. (ikke feriehuse), som skal være miljømærket. Dette krav kan omkring 25 % af landets kommuner leve op til. Men en varslet nyt struktur for dansk turisme offentliggjort i 2018, vil skabe øget tværkommunale samarbejder, som kan hive i begge retning. 7

8 9b. Miljømærket overnatning Minimum 40 % af destinationens hoteller eller hotelværelser er miljømærkede. Obligatorisk På sigt kan vandrehjem inkluderes. Hvis turistorganisationen ikke står for et fysisk område eller destination, men har fokus på en bestemt branchedel eller forretningsområde er dette kriterium Ikke relevant. 6B. Indsats for en bæredygtig destination Det er vigtigt, at turistorganisationen arbejder aktivt for at øge miljøindsatsen på destinationen eller forretningsområdet. Derfor foreslås at supplere med kriterier, som kan imødekomme dette. Der foreslås følgende ekstra kriterier i forhold til hotelkriterierne: 9a. Bæredygtig område Organisationen arbejder aktivt for at destinationen eller forretningsområdet bliver mere bæredygtig. 9b. Miljømærket overnatning 9c. Bæredygtige virksomheder 9d. Samarbejde med myndigheder 9e. Bæredygtig promovering Minimum 40 % af destinationens hoteller eller hotelværelser er miljømærket. Organisationen arbejder aktivt for at hjælpe og understøtte destinationens eller forretningsområdets turistvirksomheder til at agere bæredygtigt, bl.a. ved at anbefale miljømærkning. I dette indgår underskrivelse af samarbejdsaftale med Tourism Organization om indsatsen Organisationen samarbejder med lokale myndigheder om at gøre destinationen eller forretningsområdet mere bæredygtig. Organisationen kommunikerer troværdigt og pålideligt om indsatsen inden for miljø og bæredygtighed. Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk 6C. Mærkning af organisationen/kontor Green Key har udformet en model til at gennemgå miljøindsatsen på en turistvirksomhed. Denne model og Green Key s kriterier bruges som udgangspunkt til udvikling af tilsvarende for turistorganisationer. Nedenfor nævnes nogle af de miljøbelastninger, der findes på turistorganisationer. Som udgangspunkt for gennemgangen er de nyeste kriterier for hoteller brugt sammenholdt med de tidligere kriterier for udlejningsbureauer. Bygningsmæssige forhold Mange turistorganisationer findes i ældre bygninger. Turistorganisationer har derudover en daglig åbningstid, hvor energiforbruget herefter kan lukkes delvist ned. Nogle turistorganisationer kan tilmed være lukket dele af året. De bygningsmæssige forhold for en turistorganisation er tilsvarende andre bygninger, der er mærket med Green Key. Det gælder eksempelvis vand på toiletter, belysning, isolering, varme, ventilation og rengøring. De eksisterende hotelkriterier fra Green Key vil derfor omfatte disse miljøforhold. Særlig miljøpåvirkning for turistorganisationer Udover selve bygningen er turistorganisationernes produkt gæsterådgivning, mødeaktivitet og deres udstilling af materiale og andre genstande. Til det er særligt knyttet: Formidling: Dette drejer sig især om skilte, fjernsynsskærm, touchscreen, projektor, tekst med baglys etc. og el til bevægelse af udstilling. 8

9 Udstillingsbelysning: Belysning på udstilling kan være dagslys, spot (ofte LED eller halogen), montre med baglys, projektor eller skærm. Vedligeholdelse og opbevaring: Dette kan være lager for opbevaring af genstande, som ikke pt. bruges og udstillingen som stedet benytter. Transport af udstyr: Transport til og fra stedet med kortere og længerevarende udstillinger. Andre ydelser: Turistorganisationer kan, afhængig af sted, have følgende ekstra aktiviteter såsom butik, restaurant og cafe, undervisnings- og mødelokaler, auditorium, kontorer til administration etc. Ud fra ovenstående kan følgende have en særlig miljøpåvirkning sammenlignet med f.eks. Green Key kriterier for hoteller. Område Beskrivelse Output Forhold til hotel kriterier Formidling Fjernsynsskærm, CO2 og el- Delvist fanget af eksistescreen, touchaffalrende kriterier, men større projektor, indsats kan gøres. tekst med baglys etc. Formidling Udstillingsbelysning Obligatoriske krav til tids- og behovsstyring Udstillingsbelysning Vedligeholdelse og opbevaring Vedligeholdelse og opbevaring Vedligeholdelse og opbevaring Vedligeholdelse og opbevaring Transport Skilte, opslag, plakater og folder Belysning med lamper såsom spot, baglys Belysning med projektor eller skærm. CO2 og affald såsom papir og metal CO2 og affald såsom pære med og uden kviksølv CO2 og elaffald Fanget af eksisterende kriterier Delvist fanget af eksisterende kriterier, men større indsats kan gøres fx udenfor åbningstid og når der ikke er gæster Delvist fanget af eksisterende kriterier, men større indsats kan gøres fx udenfor åbningstid og når der ikke er gæster Temperatur i lokaler CO2 Dækket af eksisterende kriterier dog fokus på åbningstider Opbevaring af genstande, som ikke pt. bruges CO2 Dækket af eksisterende kriterier Udstillingsmontre CO2 Dækket af eksisterende kriterier Særlig rengøring CO2 Dækket af eksisterende kriterier Transport til og fra CO2 Indeholdt i eksisterende stedet med kortere kriterier og længerevarende udstillinger Andre ydelser Restaurant og cafe CO2 Indeholdt i eksisterende kriterier Andre ydelser Undervisnings- og mødelokaler og CO2 Indeholdt i eksisterende kriterier auditorium Andre ydelser Butik CO2 Indeholdt i eksisterende kriterier Andre ydelser Kontorer til administration og forskning CO2 Indeholdt i eksisterende kriterier Mulige tiltag Obligatoriske krav til tids- og behovsstyring Obligatoriske krav til tids- og behovsstyring Obligatoriske krav til tids- og behovsstyring Behov for supplerende kriterier En gennemgang af en række turistorganisationer viser, at det er mange af de samme områder, som dækkes af Green Key kriterier for hoteller - og derfor godt kan benyttes direkte. Udover de forslåede kriterier i 6B, kan der suppleres med et kriterium om behovs- og tidsstyring ved udstilling: 9

10 De foreslåede kriterier vil betyde en betydelig stramning af kriterierne i forhold til den tidligere ordning for feriehusudlejning. 6D. Samarbejdsaftale En mærkning af en turistorganisation vil suppleres med en samarbejdsaftale, hvor turistorganisationen forpligter sig til at samarbejde med den nationale del af Green Tourism Organization om at øge bæredygtig turisme på destinationen eller i forbindelse med organisationens forretningsområde. En samarbejdsaftale med Green Tourism Organization skal forpligte turistorganisationen til at arbejde for at områdets turistvirksomheder mærkes med et anerkendt miljømærke, såsom Blomsten, Svanen eller Green Key jf. kriterium 9c. Der skal sættes konkrete mål for udviklingen i antallet af miljømærkede hoteller m.fl. Se forslag til samarbejdsaftale i bilag Økonomi Udvikling af kriterier samt materiale og møder dækkes af Green Key/HORESTA og senere et Green Tourism Organization Sekretariatet. Green Tourism Organization skal have et medlemsgebyr som både dækker omkostningerne med ordningen inklusiv besøg, markedsføring mm., og som ikke skræmmer interesserede turistorganisationer væk. Der foreslås en graduering i forhold til turistorganisationens størrelse på tilsvarende vis som på idrætsanlæg og hoteller. Der foreslås følgende niveau for gebyrer: Større turistorganisationer Gældende for landsdækkende, regionale og storby kontorer Mellem turistorganisationer Gældende for kontor i mellemstore byer og områder Små turistorganisationer Gældende for kontor i små og mindre byer Kr pr/år Kr pr/år Kr pr/år 10

11 8. Tidsplan April 2018 Endelig køreplan med Wonderful Copenhagen Officiel henvendelse til Friluftsrådet om Jury Udkast til navn og logo Maj 2018 Gennemgang og afklaring med Wonderful Copenhagen Juni juli Endelig ansøgning sendes til Sekretariatet Svar fra Friluftsrådet Ferie, lobby og tilpasning August 2018 Udarbejde samarbejdsaftale Sende indstilling til Jury September 2018 Godkendelse på HORESTA bestyrelsesmøde Udarbejdelse af aftale Svar til Wonderful Copenhagen Offentliggørelse af mærkningsordning 13. Frist for indlevering til GDS-index Oktober 2018 Tilpasning af aftale med Friluftsrådet Ansøgning Bæredygtig Bundlinje med Gate21 Logo færdiggøres November 2018 Godkendelse af Friluftsrådets formandskab Henvendelse til Miljøstyrelsen Indrapportering til Jury Introduktionsmail til udvalgte organisationer Lancering af søsterordning Green Sport Facility December 2018 Stiftende Jury-møde Underskrivelse af aftale Svar fra Miljøstyrelsen Endelig tilpasning af kriterier Introduktionsmail til relevante organisationer Kriterier til udvalgte organisationer 2019 Større lancering Hjemmeside-del på plads Promoveringsmateriale udarbejdes Udsendelse af nyt materiale Kommunikation til hele branchen Opstart Bæredygtig Bundlinje med Gate21 SusDaneable-opstart Mulig tilpasning af kriterier, som godkendes af Jury Lancering af Green Restaurant Bringes med i internationalt arbejde fx internationalt Green Key møde 2020 Selvstændig hjemmeside Møde og besøg af interesserede organisationer Evt. gennemgang af interesserede organisationer Lancering af yderligere søstre mærkninger 11

12 9. Udbredelse af ordningen For at udbrede ordningen sættes følgende initiativer i gang: Udvikling af hjemmeside for denne del som ophæng til eksisterende Green Key Udvikling af promoveringsmateriale, som fokuserer på fordele ved en mærkning med Green Tourism Organization Informationsskrivelse til relevante turistorganisationer Personlig kontakt til primære personer via netværk og styregruppe Oprettelse af SusDaneable-netværk Informationsmøde især rettet mod områder, som har mange mærkede overnatningssteder Der tages afsæt i en mærkning og partnerskabsaftale mellem nogle større turistorganisationer, som er interesserede i ordningen. Logo for Green Tourism Organisation Der er udarbejdet logo, der skal signalere en sammenhæng med Green Key, men som også lever op til anbefalinger i bogen MÆRK DIN FORRETNING ; mærker bør være grønne, blå og hvide og rundt. Den runde form symboliserer det fuldendte, universet og himlen. Det er et symbol på det vigtigste, det højeste stræben. På solen og månen. Den grønne cirkel signaler også, at det er et afgrænset del, som er mærket, mens pilen ofte er brugt til at angive et sted eller destination. Logoet vil ligeledes hænge sammen med andre søsterorganisationer. Synergi i promoveringen Der forventes synergi i forbindelse med promoveringen af ordningen. Turistorganisationer kan i større grad markedsføre Green Key overfor erhvervs- og ferieturister - og kan samtidig presse på for, at flere overnatningssteder og turistvirksomheder med. Ligeledes kan turistvirksomheder presse på for, at turistorganisationer mærkes eller fokuserer på den bæredygtige dagsorden i forbindelse med markedsføringen. Det kan føre til flere mærkede virksomheder inden for eksisterende kategorier, men også til udvikling af nye kategorier og lede frem mod en destinationsordning. 12

13 10. Green Tourism Organization i forhold verdenen Det er vigtigt at se mærkningsordningen i forhold til omgivelserne og verden som helhed. Det gøres på tre måder: 1. SWOT - Bilag Set i forhold til FN's Verdensmål - Bilag Tjekliste for mærkningsordninger fra bogen MÆRK DIN FORRETNING af Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen - Bilag SWOT SWOT-analysen indikerer, at der er mange styrker og muligheder ved ordningen, som er værd at afsøge, mens svagheder og trusler vurderes til at være lavere. 2. Set i forhold til FN s Verdensmål Ordningens indsats for at bidrage til at opnå FN s Verdensmål, opgjort i bilag 3, viser, at det i høj grad står i mål i relation til det grønne og miljø, hvor Green Tourism Organization har sin ekspertise og kan bidrage. Opgørelsen viser også, hvad ordningen ikke kan eller skal bidrage med. 3. Tjekliste for mærkningsordninger fra bogen MÆRK DIN FORRETNING Tjeklisten fra bogen giver et servicetjek af Green Tourism Organization og det vurderes, at der er et potentiale og behov for ordningen. Den følger overordnet de retningslinjer, som er opstillet for etableringen af et mærke. Samlet vurdering Det vurderes at mærket er unikt, har relevans og berettigelse, og at rette ekspertise og netværk er til stede omkring mærker og initiativtager. 13

14 Bilag 1.0a Miljøprocedure og -mål Miljøprocedure Vi gør en indsats både nu og i fremtiden - for at beskytte miljøet og naturen, hvor vi har mulighed for det i forhold til vores ressourcer. Vi lever op til Green Tourism Organizations kriterier og afsøger løbende nye muligheder for at forbedre vores miljøindsats. År Dato Mål Ansvarlig Gennemført dato Udfase kildevand Jens Jensen 20/ Etablering af nyt bi-projekt Tina Jensen 20/

15 Forslag til årlige miljømål, men find gerne selv på noget Nr. Tema Miljømål 2 Kollegaer 1. Etabler en miljøgruppe 2. Find miljøambassadører 3. Spildkampagne fra Sekretariatet 4. Udfasning af plastik 5. Mindre papir-kampagne 6. Send køkkenpersonale på Food-coordinator 7. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 3 Gæsteinformation 1. Særlig gæsteindsats 2. Spørg til gæsternes holdning til bæredygtighed 3. Find miljøambassadører 4. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 4 Vand 1. Opsamling af regnvand 2. Spar på vandet-kampagne 3. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 5 Rengøring % miljømærkede rengøringsprodukter 2. Udfase klude og svampe med mikroplastik 3. Internt kursus i grøn rengøring 4. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 6 Affald 1. Fjerne al kildevand og plastikemballage 2. Frasortere madaffald 3. Papirsortering på hvert kontor 4. Frasortere plastik 5. Internt kursus i affaldssortering 6. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 7 Energi 1. Sluk-lyset-kampagne 2. Skifte endnu et område til LED 3. Endnu et område med behovsstyring af lys 4. Fokus på vedvarende energi 5. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 8 Fødevare 1. Gå efter Det Økologiske Spisemærke 2. Finde lokale producenter 3. Vegetar-dag om måneden 4. Af hvad for en fisk bør vi spise 5. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 9 Destination 1. Møder med lokale samarbejdspartnere 2. Indsats for lokale fødevareoplevelser og Local Cooking 3. Arbejde for natur og nationalparker 4. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 10 Udeområde 1. Rygeområde 2. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 3. Diversitetsprojekt 4. Bi-projekt 5. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 11 Natur 1. Personaletur til destinationens naturområder 2. Aftale med naturvejleder 3. Aftale med naturcenter 4. Fælles affaldskampagne fx fra DN 5. Strandrensning 6. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 12 Administration 1. Indstil alle printere til dobbeltside 2. Kig på pointkriterier, som ikke opfyldes 15

16 Bilag 1b - Udkast til samarbejdsaftale X indgår nærværende samarbejdsaftale med Sekretariatet i HORESTA i forbindelse med, at X mærkes med Green Tourism Organization. I forbindelse med mærkningen forpligtiger X sig til at arbejde for at sprede arbejdet med bæredygtig turisme. Hertil at arbejde for at områdets turistvirksomheder mærkes med et anerkendt miljømærke, såsom Blomsten, Svanen eller Green Key jf. kriterium 9a-e. Følgende målsætning er sat: X vil udarbejde en strategi for bæredygtig turisme. X arbejder for at antallet af miljømærkede hoteller i løbet af Q år stiger fra Y til Z %. X arbejder for at introducere miljømærkning af restauranter, campingpladser, hostels, attraktioner og museer, som ligger i destinationen i løbet af Q år. Dato Navn Ansvarlig X organisation Navn Formand Green Tourism Organization 16

17 Bilag 2 - SWOT om udvidelse til turistorganisationer Strengths Weaknesses Øget fokus på bæredygtig turisme Mulighed for få mærkede steder Kortere reaktionstid ved interesse Direkte rådgivning om bæredygtighed i kontakt med kunder fx arrangører God kontakt til andre turistvirksomheder, derkan påvirke dem i en bæredygtig retning Synergi i markedsføring med fordele for nye og eksisterendes mærkede virksomheder Flere mærkede turistvirksomheder inden for eksisterende Green Key kategorier Opportunities Threats Potentiale i forhold til attraktioner og events Hvis andre turistorganisationer ikke bakker op Potentiale i forhold til destinationsniveau og andre forretningsområder indenfor turism På sigt kan det udvides til private turistorganisationer fx rejse- og udlejningsbureauer På forkant så der ikke opfindes nye mærker og andre mærker ikke går ind på området International adoption som ved Green Key 17

18 Bilag 3 - GTO og FN s Verdensmål Her kan ses, hvordan Green Tourism Organization (GTO) bidrager til opfyldelsen af FN s 17 Verdensmål og hvor ordningen ikke gør. Mål Generelt Ikke særlig indsats Madspildskriterier og madspildsinitiativer Sprede økologi og Det Økologiske Spisemærke Ikke særlig indsats Ikke særlig indsats udover at uddannelse af personale om miljøforhold og hvordan de bidrager med en bæredygtig indsats i forbindelse med deres arbejde indgår i kriterierne Ikke særlig indsats Kriterier om vandbesparelse i forbindelse med faciliteter og adfærd Kriterier om at benytte mindre mængder og mere skånsomme produkter til rengøring Kriterier om ikke at benytte giftige ukrudtsmidler Kriterier om at benytte vedvarende energi Kriterier om energibesparelse i forbindelse med faciliteter og adfærd Sprede råd og gode cases om energibesparende tiltag til branchen Kriterier og rådgivning i forbindelse med køb og etablering af nye installationer Ikke særlig indsats 18

19 Kriterier om brug og promovering af offentlig transport Ikke særlig indsats Kriterier om økologi og brug af sæsonens og lokale produkter Kriterier om samarbejde med og respekt for lokalområdet Kriterier om at fremme bæredygtig turisme i området og at flere virksomheder deltager aktivt i det bæredygtige arbejde Kriterier om at fremme bæredygtig transport Kriterier som får turister til at vælge og værdsætte bæredygtige løsninger Kriterier om indkøb Kriterier om økologi og Det Økologiske Spisemærke Råd om miljø og energibesparelser Kriterier om at fremme miljømærkede virksomheder Kriterier om energibesparelser Cases til medlemmer om energibesparelser og brug af vedvarende energi Råd om miljø og energibesparelser Kriterier om brug af MSC og ASC samt rådgivning om liste med fisk, som ikke må benyttes Kriterier om ikke at benytte giftige ukrudtsmidler og rengøringsmidler Kriterier om økologi og brug af sæsonens og lokale produkter Kriterier og guide til større udbud af naturoplevelser Ikke særlig indsats SusDaneable-netværk på vej Spredning af gode råd, løsninger og cases om energibesparelser Kriterier om leverandører og samarbejdspartnere 19

20 Bilag 4 - Tjekliste for mærkningsordninger Fra bogen MÆRK DIN FORRETNING af Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen Nr. Tjekliste Refleksion 1 Er dit emne og formål væsentligt nok til et nyt mærke? Ja. Initiativtager er ikke bekendt med tilsvarende målrettet mærke, og mærket er sat i gang på baggrund af en forespørgsel fra branchen. 2 Afdæk, om det kan lade sig gøre i praksis Initiativtager har ekspertise og system fra Green Key, og netværk via Friluftsrådet og HORESTA. 3 Findes dit mærke i forvejen Ikke bekendt af initiativtager, men der findes mere overordnede mærker for virksomhedstype. 4 Vurdér om et nabomærke kan dække dit emne 5 Beskriv formålet med det nye mærke 6 Identificér de aktører, som er interesserede i at udvikle sammen med dig 7 Identificér interessenter, der kan bidrage med dyb viden om emnet 8 Sørg for at kriterierne defineres og accepteres af relevante interessenter 9 Vurdér, hvor meget en licenstager er villig til at betale for at opnå mærket 10 Udvikl det nye mærke på basis af videnskabelige kriterier 11 Beskriv hvordan det nye mærke bliver oplevet som relevant Initiativtager har forsøgt at få mærket løftet i Green Key regi, men den internationale styregruppe anbefalede at oprette eget mærke. At få turistorganisationer til at arbejde med miljøbeskyttelse i eget hus, og via deres netværk og destinationsarbejde fokusere at fremme bæredygtig turisme og FN s Verdensmål. Friluftsrådet, turistorganisationer og Miljøstyrelsen. Friluftsrådet, HORESTA Green Key Sekretariatet og Wonderful Copenhagen. Kriterierne bygger på Green Key, som er et anerkendt koncept men er tilpasset i samarbejde med Friluftsrådet og Wonderful Copenhagen. Udvalgte organisationer bliver ligeledes hørt i forhold til kriterierne. Afstemt i forhold til Green Key og Wonderful Copenhagen. Udvikles ud fra anerkendt Green Key koncept og tilpasset ud fra kortlægning af eksisterende virksomheder. Mærket udviklet på baggrund af henvendelse og er relevant i forhold til Global Destination Sustainability-index ( hvor der er kriterier vedrørende mærkning af turistorganisationer. 12 Beskriv hvordan du vil inddrage dine interessenter Kriterierne bygger på Green Key, som er et anerkendt koncept men er tilpasset i samarbejde med Friluftsrådet og Wonderful Copenhagen. Udvalgte organisationer og Miljøstyrelsen bliver ligeledes hørt i forhold til kriterierne. 13 Prioritér transparens Ligesom Green Key vil alle procedurer og kriterier bliver lagt frem. I starten på: og senere på 14 Sørg for at udvikle en skudsikker tredjepartsstrategi Konsulent fra initiativtager vil besøge og gennemgå ansøgere, og en ekstern jury vil stå for selve godkendelsesdelen. I Juryen sidder Friluftsrådet 20

21 (grøn ngo) og HORESTA (brancheorganisation) samt Miljøstyrelsen som observatør. Hvert andet år vil arbejdet blive gennemgået af ekstern auditør. 15 Sørg for at det nye mærke opnår høj markedsværdi 16 Lav en plan for at skabe opmærksomhed om mærket 17 Indret din organisering efter om dit mærke er nationalt eller globalt 18 Definér serviceniveauet over for de virksomheder, der skal bruge mærket 19 Overvej fordele og ulemper ved at søge officiel anerkendelse af mærket 20 Vurdér dit mærkes position med Butterfly 21 Sørg for at mærket ikke medvirker til at skabe forvirring 22 Sørg for at mærket ikke overdriver sin værdi 23 Navngiv dit mærke, så det ikke lover for meget Turistorganisationer er generelt gode til promovering af egen indsats. Se afsnit 8 i dette dokument. Mærket starter som nationalt, dansk mærke ligesom Green Key, der nu findes i over 55 lande og på knap virksomheder. Initiativtager vurderer, at der et internationalt potentiale bl.a. på baggrund af GDS-indexet. Samme niveau som Green Key med sekretariat og konsulent, der hjælper virksomhederne og har udviklet en omfattende værktøjskasse med materiale til at understøtte det bæredygtige arbejde. Initiativtager skønner ikke, at det er relevant på nuværende tidspunkt, men holder muligheden åben. Som nyt og specialiseret mærke vil kendskabsgraden især i starten være lav men servicen høj. Troværdigheden vurderes at ligge på middelniveau med høj transparens, netværk, relevans og seriøs godkendelse- og kontrolprocedure. Navnet er meget entydigt og bliver en del af en familie med mærker, som er målrettet de forskellige områder. Navnet er meget entydigt med fokus på turistorganisationer og miljøområdet. Mærket foregiver bevidst ikke at handle om bæredygtighed og social ansvarlighed, som er mere brede begreber og hvor initiativtager ikke har sin spidskompetence og ekspertise. Navnet er meget entydigt med fokus på turistorganisationer og miljøområdet. Mærket foregiver bevidst ikke at handle om bæredygtighed og social ansvarlighed, som er mere brede begreber og hvor initiativer ikke har sin spidskompetence og ekspertise. 21

Green Tourism Organization - Miljømærkning af turistorganisationer Gældende fra januar 2019

Green Tourism Organization - Miljømærkning af turistorganisationer Gældende fra januar 2019 Green Tourism Organization - Miljømærkning af turistorganisationer Gældende fra januar 2019 Green Tourism Organization HORESTA Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C T +45 35 24 1 80 80 Mail: green-key@horesta.dk

Læs mere

Green Tourism Organization Kriterier og ansøgningsskema Gældende fra januar 2019

Green Tourism Organization Kriterier og ansøgningsskema Gældende fra januar 2019 Green Tourism Organization Kriterier og ansøgningsskema Gældende fra januar 2019 Green Tourism Organization HORESTA Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C T +45 35 24 1 80 80 Mail: green-key@horesta.dk

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

Green Restaurant Kriterier og ansøgningsskema Gældende fra januar 2019

Green Restaurant Kriterier og ansøgningsskema Gældende fra januar 2019 Green Restaurant Kriterier og ansøgningsskema Gældende fra januar 2019 Green Restaurant HORESTA Vodroffsvej 32 DK - 1900 Frederiksberg C T +45 35 124 80 80 Mail: green-key@horesta.dk Kort om Green Restaurant

Læs mere

Linking grøn udbud og efterspørgsel

Linking grøn udbud og efterspørgsel Linking grøn udbud og efterspørgsel Mikal Holt Jensen Miljøkonsulent i HORESTA Sekretariatsleder for Green Key HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET 1 Grøn Turisme Det er en god oplevelse at virksomheder

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

IDÉ- KATALOG. 51 idéer til hvordan mærkeordninger kan bidrage til virksomheders og offentlige institutioners arbejde med FN s Verdensmål.

IDÉ- KATALOG. 51 idéer til hvordan mærkeordninger kan bidrage til virksomheders og offentlige institutioners arbejde med FN s Verdensmål. IDÉ- KATALOG 51 idéer til hvordan mærkeordninger kan bidrage til virksomheders og offentlige institutioners arbejde med FN s Verdensmål. Side 1 Konferencen MÆRK VERDENSMÅLENE, afholdt den 5. december 2018,

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Svanemærket & EU- Blomsten. Ingrid Elmedal,

Svanemærket & EU- Blomsten. Ingrid Elmedal, Svanemærket & EU- Blomsten Ingrid Elmedal, 04-09-2018 Svanemærket Nordens officielle miljømærke EU-Blomsten EU s officielle miljømærke Miljømærkning Danmark Opgaver: Behandling af miljømærkeansøgninger

Læs mere

Fra varm luft til verdensmål. Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut

Fra varm luft til verdensmål. Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut Fra varm luft til verdensmål Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut Seismonaut Vi ved noget om: Strategisk oplevelsesudvikling af kommuner, destinationer og virksomheder Turisme og oplevelsesøkonomi

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Oplæg fra Det Nationale Turismeforum til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen

Oplæg fra Det Nationale Turismeforum til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen 20. april 2018 Oplæg fra Det Nationale Turismeforum til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen Turismen er et vigtigt erhverv, der bidrager til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark.

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

BLIVER DIN BY DEN NÆSTE EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM (EUROPÆISKE HOVEDSTAD FOR SMART-TURISME)?

BLIVER DIN BY DEN NÆSTE EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM (EUROPÆISKE HOVEDSTAD FOR SMART-TURISME)? BLIVER DIN BY DEN NÆSTE EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM (EUROPÆISKE HOVEDSTAD FOR SMART-TURISME)? FAKTABLAD 1. BLIVER DIN BY DEN NÆSTE EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM (EUROPÆISKE HOVEDSTAD FOR SMART-TURISME)?

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

HÅNDBOG OM PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG OM PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB HÅNDBOG OM PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Indhold s. 3 - Indledning s. 4 - Hvad er Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb? s. 6 - Partnerskabets medlemmer s. 8 - Fordele ved at blive med medlem

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

MILJØPOLITIK CHAYA

MILJØPOLITIK CHAYA MILJØPOLITIK 2019 - CHAYA 1 BAGGRUND OG INDHOLDSFORTEGNELSE Chaya har en vision om at blive den førende bæredygtige tehandel i Danmark. Formålet med denne miljøpolitik er derfor at lægge grundlaget for

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Miljømarkedsføring af hoteller

Miljømarkedsføring af hoteller RESUME Miljømarkedsføring af hoteller Resume Om miljømærkning af hoteller i Danmark I forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009, er flere hoteller begyndt at markedsføre sig som grønne

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Baggrund Kongres- og mødeindustrien er et væsentligt forretningsområde for dansk turisme, og markedet er i

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Kvalitets- og servicestandard for turisme

Kvalitets- og servicestandard for turisme Kvalitets- og servicestandard for turisme Agenda Hvorfor lave en standard for kvalitetsturisme? Idé, baggrund og formål Hvilken form og hvilket indhold får standarden? Myter og virkelighed Hvordan foregår

Læs mere

Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 2 Ejere og interessenter... 2 Væsentligste aktiviteter... 2 Antal medarbejdere... 2 Væsentligste miljømæssige

Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 2 Ejere og interessenter... 2 Væsentligste aktiviteter... 2 Antal medarbejdere... 2 Væsentligste miljømæssige Miljøregnskab 2018 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 2 Ejere og interessenter... 2 Væsentligste aktiviteter... 2 Antal medarbejdere... 2 Væsentligste miljømæssige forhold... 3 Miljøpolitik... 3 Miljømål...

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

GOD ADGANG. - en stor konkurrencefordel! Få klar besked om tilgængeligheden i din virksomhed Informer kunder og gæster om jeres adgangsforhold

GOD ADGANG. - en stor konkurrencefordel! Få klar besked om tilgængeligheden i din virksomhed Informer kunder og gæster om jeres adgangsforhold GOD ADGANG - en stor konkurrencefordel! Få klar besked om tilgængeligheden i din virksomhed Informer kunder og gæster om jeres adgangsforhold Mærkeordningen for God Adgang - et informationssystem og et

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

BLIVER DIN BY DEN FØRSTE EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM (EUROPÆISKE HOVEDSTAD FOR SMART-TURISME)?

BLIVER DIN BY DEN FØRSTE EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM (EUROPÆISKE HOVEDSTAD FOR SMART-TURISME)? PÅ INITIATIV AF BLIVER DIN BY DEN FØRSTE EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM (EUROPÆISKE HOVEDSTAD FOR SMART-TURISME)? FAKTABLAD 1. BLIVER DIN BY DEN FØRSTE EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM (EUROPÆISKE

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet

Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet INDHOLD AFTALENS PARTER... 2 PRÆAMBEL... 2 AFTALENS INDHOLD... 3 Fremtidens turisme... 3 Innovation, vækst og ny teknologi... 3 Landbrug

Læs mere

Introduktion til TripAdvisor

Introduktion til TripAdvisor Introduktion til TripAdvisor Maj 2016 Kære deltager i TripAdvisor-kursus Så er det snart nu, vi sammen skal udforske TripAdvisor og de muligheder, platformen har for dig som kultur- og turismeaktør. Det

Læs mere

Referat 4. MØDE D. 7. DECEMBER 2017

Referat 4. MØDE D. 7. DECEMBER 2017 Referat 4. MØDE D. 7. DECEMBER 2017 Tidsrum: 10-13.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, 4. sal Langelinie Allé 17 2100 København Ø Referat 1 Velkomst og gensidig orientering siden sidst Mødet d. 7. december var

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Kick-off: Status. Ansvarlig (fælles, enkelt organisation, virksomheder eller ekstern) Formål Handling Hvornår. Handlingsplan / Luftvisionen

Kick-off: Status. Ansvarlig (fælles, enkelt organisation, virksomheder eller ekstern) Formål Handling Hvornår. Handlingsplan / Luftvisionen Handlingsplan / Luftvisionen Kick-off: Ansvarlig (fælles, enkelt organisation, virksomheder eller ekstern) 1. Kontrakt om sekretariat for styregruppen. 2. Sikre god opstart, klar forankring og styring

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

GØR DET SELV -GUIDE til kvalitative brugerundersøgelser i museer I GÆSTERNES STED. To metoder To personer To dage

GØR DET SELV -GUIDE til kvalitative brugerundersøgelser i museer I GÆSTERNES STED. To metoder To personer To dage GØR DET SELV -GUIDE til kvalitative brugerundersøgelser i museer I GÆSTERNES STED To metoder To personer To dage DET KAN I FÅ SVAR PÅ HVOR GODT IMØDEKOMMER UDSTILLINGERNE VORES MÅL? HVAD GØR INDTRYK PÅ

Læs mere

Open Call. Sprint:Digital søger designpartnere til at facilitere designsprints. digitale løsninger

Open Call. Sprint:Digital søger designpartnere til at facilitere designsprints. digitale løsninger Open Call søger designpartnere til at facilitere designsprints med fokus på digitale løsninger Open call Vil I hjælpe med at ruste danske virksomheder til en digital fremtid? Og har I erfaring med at facilitere

Læs mere

VESTKYSTEN VISER VEJEN

VESTKYSTEN VISER VEJEN VESTKYSTEN VISER VEJEN INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION AF RÅDGIVERNE TIL UDARBEJDELSE AF: STRATEGISK-FYSISKE UDVIKLINGSPLANER Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme Introduktion

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Erritsø Idrætscenter, Miljømål

Erritsø Idrætscenter, Miljømål Erritsø Idrætscenter, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses

Læs mere

Gastro 2025 Marts 2019

Gastro 2025 Marts 2019 Gastro 2025 Marts 2019 Gastro 2025 Regeringen lancerer den 12. marts 2019 en række initiativer, der vil understøtte Danmarks internationale styrkeposition som gastronomisk toneangivende nation. Initiativerne

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

InnoBYG er. udvikling & innovation & bæredygtighed & netværk i BYGGEBRANCHEN!

InnoBYG er. udvikling & innovation & bæredygtighed & netværk i BYGGEBRANCHEN! InnoBYG er udvikling & innovation & bæredygtighed & netværk i BYGGEBRANCHEN! Om InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk Samler branchen på tværs af faglighed Videndeling, netværk og udvikling i branchen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig

partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig alle landets kommuner opfordres til at slutte op om partnerskabets mål for grønne indkøb. sammen når vi længst. partnerskab for

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Vi har alle et medansvar. HUMI s bidrag til en bæredygtig og ansvarlig udvikling

Vi har alle et medansvar. HUMI s bidrag til en bæredygtig og ansvarlig udvikling Vi har alle et medansvar HUMI s bidrag til en bæredygtig og ansvarlig udvikling I HUMI arbejder vi aktivt med at bidrage til en bæredygtig og ansvarlig udvikling i verden. Vi har i januar 2019 gennemført

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener 28 millioner kr. til mere økologi Fødevareministeriet har afsat 28 millioner kr. i 2013 til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. De penge

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere