Studieplaner for Fjerritslev Handelsgymnasium Klasse: F31 (3H) Event- & oplevelsesdesign studieretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplaner for Fjerritslev Handelsgymnasium Klasse: F31 (3H) Event- & oplevelsesdesign studieretning"

Transkript

1 Studieplaner for Fjerritslev Handelsgymnasium Klasse: F31 (3H) Event- & oplevelsesdesign studieretning Fag Indhold Arbejdsformer, metode Produkt Omfang i timer International økonomi B Virksomheders og husholdningers beslutninger pa markedet Markedsefficiens, miljø, og politiske indgreb Arbejdsmarkedet Økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem Makroøkonomiske nøgletal Indkomstdannelse og konjunkturudvikling Vækst og udviklingsøkonomi Økonomisk politik Der bruges varierende arbejdsformer som selvstændigt arbejde, vejledning, gruppeundervisning og klasseundervisning. Disse arbejdsformer skal understøtte elevernes viden, kundskaber og færdigheder til brug for arbejdet med undersøgelser. Eleverne udvikler deres viden, kundskaber, færdigheder og fa r kompetencer ved at gennemføre undersøgelser, som skal omfatte problemformulering og økonomisk metode. Eleverne skal herefter arbejde med de økonomiske kompetencer ved at gennemføre kildekritisk datafremskaffelse og med relevant brug af tekster og tabeller pa fremmedsprog. I slutningen af undervisningsf orløbet, udarbejdes individuelt eller i gruppe, et problemorient eret eksamensproj ekt besta ende af en undersøgelse pa basis af en selvvalgt problemstilling indenfor temaet. Læreren skal godkende gruppens problemformu lering i løbet af processen. Ca. 20 timer af den samlede undervisningst 275 timer og 70 timers fordybelse stid Evaluering De faglige ma l er grundlaget for den løbende evaluering af elevernes mundtlige og skriftlige standpunkt. Eleverne skal, undervejs i det samlede forløb, opna en klar opfattelse af niveauet for og udviklingen i det faglige standpunkt, herunder inddrages aktiviteter, der stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Evalueringen Progression/skrift-lige kompetencer Eleverne udvikler deres viden, kundskaber, færdigheder og fa r kompetencer ved at gennemføre undersøgelser, som skal omfatte problemformulering og økonomisk metode. Eleverne skal herefter arbejde med de økonomiske kompetencer ved at gennemføre kildekritisk datafremskaffelse og med relevant brug af tekster og tabeller pa fremmedsprog. Dernæst gennemføres dataanalyse og i forlængelse heraf diskussion af sammenhænge samt forslag til og refleksion over løsninger. Faglige mål Afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomi ske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demonstrere viden om fagets identitet og metoder Identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomi ske udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst Anvende samfundsøkonomi

2 og økonomiske skoler: vækst, ubalancer, afvejninger og effekter Velfærdsmodeller Globalisering, klima, handel, arbejdsdeling og ulighed Internationalt økonomisk samarbejde, herunder samarbejde i EU Komparative, kvalitative og kvantitative metoder, herunder matematisk analyse Dernæst gennemføres dataanalyse og i forlængelse heraf diskussion af sammenhænge samt forslag til og refleksion over løsninger. id bruges pa eksamensproj ektet. giver en individuel vurdering af niveauet for og udviklingen i det faglige standpunkt i forhold til de faglige ma l. Eksamensprojekt et indga r i grundlaget for afgivelse af den afsluttende standpunktskarak ter, men evalueres ikke overfor eleverne og bedømmes ikke særskilt forud for den mundtlige prøve. sk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de samfundsøkonomi ske udfordringer Udarbejde et samfundsøkonomi sk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhænge mellem en række samfundsøkonomi ske forhold med udgangspunkt i empiriske data Indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomi ske informationer til brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og relevans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med andre fag Fortolke og

3 formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomi ske forhold Afsætning A I faget arbejdes der i henhold til bekendtgørelsen med en række kernområder, hvor der på denne studieretning i høj grad fokuseres på det internationale aspekt i tråd med fagene International Økonomi og Spansk. Der tages udgangspunkt i grundbog fra Systime.dk Marketing Der suppleres med aktuelle artikler igennem studiet; her henvises til gældende Der arbejdes med virkelighedsnære og praktiske problemstillinger, der skal give eleverne en grundlæggende forståelse for økonomiske problemstillinger. Fagets arbejdsformer veksler mellem det deduktive princip, hvor eleverne introduceres til fagets indhold og det induktive princip, hvor eleverne identificerer problemstillinger og løser disse ved anvendelse af fagets teorier og modeller. Der udarbejdes løbende igennem de tre år med forskellige produkter i form af: Skriftlige afleveringer, projektopgave r, case opgaver, samt afsluttende eksamensforløb projekt. 335 timer, hvoraf 15 timer medgår i det økonomisk e grundforlø b, 30 timer til erhvervsca se på 2.g og 10 timer til henholdsvi s SO2 SO timer fordybelses tid Eleverne modtager løbende formativ feedback på deres arbejde, hvor elev og underviser i fælleskab reflektere over de faglige mål og om de er opnået. Dette giver et fremadrettet billede af den enkelte elevs styrker og fremskridt og giver grundlag for justering af undervisningen i forhold til den Progressionen i valg af undervisningsformer indebærer, at elevernes arbejde med afgrænsede afsætningsøkonomiske emner og øvelsesopgaver med entydige løsninger i stigende omfang suppleres med og erstattes af diskussion, case arbejde, projektopgaver og andre arbejdsformer med åbne løsningsmuligheder og flerfaglig tilgang. De forskellige arbejdsformer skal alle medvirke til at fremme elevernes evne til at analysere og vurdere afsætningsøkonomiske problemstillinger samt styrke elevernes kompetencer, jf. kompetenceblomsten. Udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og itværktøjer. Ifølge med bekendtgørelsen af 2017 for AØ: - afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning nationalt og globalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder - identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende

4 undervisningsbeskri velser for klassen. Kernestofområdern e er: Samfundsvidenskab elig metode og markedsanalyse; dvs. Kvantitative, kvalitative og komparative analysemetoder Datakilder; dvs. primære og sekundære samt interne og eksterne Den interne situation; dvs. Værdikæder, porteføljeanalyser og Forretningsmodeller Den eksterne situation; dvs. Omverdens forhold nationalt og globalt, Branche- og konkurrence forhold og Købsadfærd på business-to-business Der arbejdes altså med almindelig klasseundervisning, case arbejde, opgaveløsning, selvstændigt projektarbejde, samt udgående virksomhedsbesøg. enkelte elev. Der gives desuden løbende summativ standpunkt, således eleven har mulighed for at reflektere over egen indsats og arbejde fremadrettet med egne styrker og svagheder. afsætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst -anvende afsætningsøkono miske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber -udarbejde et afsætningsøkono misk ræsonnement herunder at kunne forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssig e forhold i en given kontekst - indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nationale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed og

5 og business-toconsumer markeder, consumer-tobusiness og consumer-toconsumer markeder. Strategi; dvs. Mission, vision og værdier, Konkurrencestrategi er og Vækststrategier. Internationalisering, herunder Kulturelle forhold, Markedsudvælgelse, og Internationaliserings modeller. relevans i en given sammenhæng - fortolke og formidle informationer om afsætning inden for flere af fagets genrer, herunder i samspil med andre fag - udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompetencer i arbejdet med afsætning Segmentering, målgruppevalg og positionering både nationalt og globalt. Marketing mix og marketingplanbåde nationalt og globalt.

6 Matematik B I faget arbejdes der i henhold til bekendtgørelsen med en række kernområder. Kernestofområdern e er: grundlæggende regnefærdigheder; procentregning og indekstal, overslagsregning, regningsarternes hierarki, reduktion, regler for regning med potenser og rødder, logaritmer funktionsbegrebet; repræsentationsfor mer, definitions- og værdimængde, nulpunkter og fortegnsvariation, monotoniforhold og ekstrema grundlæggende funktionskendskab; lineære funktioner, herunder stykkevist lineære funktioner, eksponentielle funktioner, Der arbejdes med virkelighedsnære og praktiske problemstillinger, der skal give eleverne en grundlæggende forståelse for matematiske problemstillinger. Fagets arbejdsformer veksler mellem det deduktive princip, hvor eleverne introduceres til fagets indhold og det induktive princip, hvor eleverne identificerer problemstillinger og løser disse ved anvendelse af fagets teorier og modeller. Der arbejdes altså med almindelig klasseundervisning, gruppe-, emne- og casearbejde, opgaveløsning samt selvstændigt projektarbejde. Screening i slutning af grundforløbet Emneopgaver udarbejdet i -Lineær funktion -Beskrivende statistik -Andengradsfunktion -Eksponentiel funktion -Finansiel regning - Teoretisk statistik - Differentialregning - Funktionsanalyse - Lineær programmerin g 250 timer + 85 timers fordybelse stid Af de 250 timers undervisni ng bruges 20 timer på Studieomr ådet samt 10 timer på vejledning af den centralt stillet projektopg ave Der vil løbende indgå en vurdering af elevens målopfyldelse af de overordnede faglige mål for B- niveauet. I afslutningen af grundforløbet gennemføres en skriftlig screening. Gennem såvel individuel som gruppevis vejledning og formativ evaluering, arbejdet med case-, emne- og projektopgaver med udgangspunkt i fagets hovedemner samt brug af test. Arbejde med centralt stillet projektopgave som indgår i endelig standpunktskarak Progression i arbejdsformer, så der arbejdes frem mod mere selvstændige og studieforberedende metoder. Undervisningen tilrettelægges, så der skabes en hensigtsmæssig overgang fra folkeskolens beskrivende og forklarende til gymnasiets ræsonnerende og begrundende matematikfaglige skriftlige og mundtlige aktiviteter. Planlægning af det skriftlige arbejde, så der er sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag. Skriftligt arbejde skal understøtte udviklingen af elevernes studiekompetence. anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS og matematikprogra mmer, til løsning af givne matematiske problemer. genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold samt vurdere i hvilke tilfælde, de forskellige repræsentationsfo rmer er hensigtsmæssige gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk

7 andengradspolynom ier samt polynomier af højere grad ligningsløsning; analytisk, grafisk og ved hjælp af it grundlæggende differentialregning; polynomier, sammenhæng mellem differentialkvotient monotoniforhold og ekstrema, differenskvotient, overgang fra sekant til tangent optimering af lineære funktioner i to variable finansiel regning; rente- og annuitetsregning, amortisering og restgældsbestemme lse xy-plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber ved lineære og eksponentielle ter Mulighed for mundtlig eksamen. symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog samt anvende symbolsprog til løsning af problemer med matematisk indhold læse matematiske tekster gennemføre modelleringer, primært inden for samfundsvidenska belige og økonomiske fagområder, ved anvendelse af variabelsammenh ænge, vækstbetragtninge r, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have forståelse af modellens begrænsninger og forudsætninger formidle matematiske metoder og

8 sammenhænge samt anvendelse af regression, korrelationskoefficie nt, determinationskoeff icient statistik; beskrivende statistik, udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og grafisk præsentation af data, repræsentative undersøgelser, Chii-anden test resultater i et hensigtsmæssigt sprog behandle problemstillinger i samspil med andre fag beherske fagets mindstekrav. grundlæggende sandsynlighedsregni ng, binomialfordelingen samt anvendelse af normalfordelingsap proksimation hertil, konfidensinterval for sandsynlighedspara meteren. Mindstekravene tager udgangspunkt i kernestoffet og omfatter grundlæggende

9 matematiske færdigheder og kompetencer, dvs. eleven skal kunne anvende matematiske begreber og gennemføre simple ræsonnementer, skifte mellem repræsentationer, håndtere simple matematiske problemer uden og med matematiske værktøjsprogramme r samt udøve basal algebraisk manipulation. Virksomhedsøkonomi A Opstart af virksomhed og virksomhed i vækst Rapportering årsrapport og CSR Analyse af regnskab, CSR og strategi (på både Der arbejdes der med aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger ud fra en helhedsorienteret synsvinkel. Der arbejdes både med induktive og deduktive undervisningsprincipper. En opgave og et PBL-forløb som bruges som grundlag for den mundtlige prøve 335 timer + 70 timer (fordybelse) Løbende evaluering gennem individuel vejledning, interne prøver og tilbagemeldinge r på faglige aktiviteter Formativ Progression i arbejdsformer, så der arbejdes frem mod mere selvstændige og studieforberedende metoder. Planlægning af det skriftlige arbejde, så der er sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag. Eleverne skal kunne: - identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold. - anvende virksomheds-

10 dansk og engelsk) Optimering af aktiviteter, herunder virksomhedens forsyningskæde, logistik og investeringer og finansiering heraf Eleverne skal kunne anvende digitale redskaber og de udfordres i forhold til deres internationale udsyn. Eleverne øver selvstændig formidling af faglige problemstillinger og ræsonnementer, både mundtligt og skriftligt. Det tilstræbes at inddrage elevernes viden, kundskaber og kompetencer fra andre fag, og dermed belyse fagets almendannende sider. evaluering af både skriftlige og mundtlige aktiviteter. Centralt stillet skriftlig og mundtlig prøve når faget afsluttes. Den skriftlige prøves varighed er fem timer. Den mundtlige prøve sker på grundlag af et PBL forløb fra undervisningen og en opgave med et antal bilag og har en varighed af 30 min. Skriftligt arbejde skal understøtte udviklingen af elevernes studiekompetence. økonomiske modeller, og forklare modellernes forudsætninger - indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans - fortolke og formidle informationer om virksomhedsøko nomiske forhold bredt og i samspil med

11 Mulighed for interne terminsprøver på 1. g. andre fag - udvælge og anvende relevante matematiske og digitale værktøjer. Spansk A 1.g Begynderundervisni ng november marts Emnelæsning marts juni: - México Skr. udtryksfærdighed 2.g Emnelæsning: - La familia y los jóvenes de España - Film (ej fastlagt) Der arbejdes med billeder, avisoverskrifter, billede/lyd, udtale, transparente ord, sproglige øer Lette bearbejdede og ubearbejdede tekster i et forløbe med primært deduktiv styring Træning af ordforråd og grammatik, arbejde i tilknytning til emnelæsning Der arbejdes med både deduktiv og induktiv undervisningstilrettelæg- Der læses sider, og eleverne afleverer en række opgaver svarende til den obligatoriske fordybelsestid 325 t + 80 t fordybelses tid Løbende evaluering både summativ i form af standpunktskarak terer og formativ i forbindelse m. tilbagemelding på fremlæggelser, opgaver mv. Mulighed for intern årsprøve efter 2. g og skr. terminsprøve i 3.g. Ved afslutning af Progression og variation i arbejdsformer, der alle fokuserer på sproglæring gennem tilegnelse af kommunikative færdigheder. Der arbejdes endvidere frem mod mere selvstændige og studierelevante metoder. Progression i det skr. arbejde, der i hele forløbet støtter den sproglige læringsproces. Det skr. arbejde skal både fungere som støtte til sprogindlæringen generelt og som selvstændig disciplin, hvor eleverne lærer at udtrykke sig i en given genre om en given problemstilling på et klart og nogenlunde flydende spansk. Eleverne skal kunne: - forstå hovedpunkterne i et tydelig talt spansk om almene og kendte emner i forskellige medier - læse og forstå ubearbejdede fiktive og ikkefiktive, herunder erhvervsorientere de, spanske tekster - deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde

12 - Sociale problemer i Latinamerika ( Con un vaso de pega en la mano ) - Las pandillas y bandas de L.A Grammatik gelse Arbejde m. lytteforståelse, samtalefærdighed, læseforståelse og mundtlig redegørelse faget, stilles der en central skr. prøve af 4 timers varighed og/eller en mundtlig prøve af 30 min. varighed m. 50 min. forberedelsestid flydende spansk - præsentere og redegøre for kende problemstillinger på et klart og nogenlunde flydeden spansk Skr. udtryksfærdighed Samtale om almene emner/billeder 3.g Emnelæsning: Elevundervisning i grammatiske emner og/udvikling af materialer til emnelæsningen. Der arbejdes med progressionen i den frie skr. udtryksfærdighed - udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængend e spansk, herunder skrive kortere erhvervsrelaterede tekster. - Sport og kultur i Spanien - Virksomhedsportrætter - Immigration (til/fra Spanien, til USA fra Latinamerika) - Kriminalitet og narko i Latinamerika (Film: María llena eres, Sin nombre, Der arbejdes med emnelæsning med både billede/lyd, genrer, ordforråd, historiske, kulturelle, samfundsmæssige

13 tekster om maras ) og erhvervsmæssige forhold - Hispanics/latinos (både sagprosa og fiktion) Grammatik Skr. udtryksfærdighed Samtale om almene emner/billeder Virksomheds- kommunikation Der arbejdes med præsentationsteknik og eksamenstræning Der arbejdes med skr. eksamensopgaver med fokus på den frie skr. fremstilling med både en procesorienteret og produktionsorienteret tilgang. Skr. eksamensopgaver Tysk B Intro: Ab ins Deutsche Landeskunde: die BRD Kultur und Kulturunterschiede Medien Samtaleøvelser Udtaleregler Samtalestrategier Læsning Gruppearbejde Pararbejde Youtube-video Opgavebesvar else og mundtlig fremlæggelse. Konkurrencer Mindmaps Tegninger med efterfølgende forklaringer. Ca 75 lektioner Formativ evaluering i forbindelse med opgaveløsning og fremlæggelser. Læseforståelse Lytteforståelse Talefærdighed Strategiske kompetencer Skrivefærdighed Nachkriegsgeschic hte IT-baseret Grammatiske

14 Liebe Wirtschaft/Arbeit swelt glosetræningsprogram IT-baserede øvelser Skrivestrategier øvelser og oversættelser. Fri skriftlig formulering. Schule und Ausbildung Körper und Identität Engelsk A Områdestudie UK + AUS Starting your own company + company profiles India Branding Handelskorresponda nce Grammatik/skriftlig hed Der arbejdes med et antal tekster hvor der varieres mellem intensiv og ekstensiv læsning Undervisningen er både lærerstyret og elevstyret i form af opgaver der giver eleverne mulighed for at udvise selvstændighed. Skriftligt arbejde varieres med forskellige afleveringstyper for at udvikle en nuanceret og fleksibel udtryksfærdighed Der lægges vægt på 335 timer + 80 fordybelses timer Evalueringen er fremadrettet. Der gives forslag til gradvis forbedring af elevens mundtlige og skriftlige kompetencer. Der diagnosticeres særlige indsatsområder for den enkelte elev. Feedback gives til eleverne Det skriftlige arbejde understøtter progressionen i grammatikindlæringen. Der evalueres i forhold til gennemgang af grammatiske emner. Skriftligt arbejde udvikles fra simple skriveøvelser til afleveringsopgaver med større genrebevidstshed. Genrebevidstheden udbygges gradvist. Analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk Analysere og fortolke litterære og sagprosa tekster Perspektivere tekster erhvervsmæssigt og kulturelt og samfundsmæssigt Skrive længere velstrukturerede

15 elevernes evne til refleksion. enkeltvis. tekster på engelsk Feedback kan koncentreres om udvalgte fokusområder Forstå relativt komplekse engelsksprogede materialer og udtrykke sig flydende og spontant på engelsk. Gøre rede for sproglige særtræk og virkemidler på engelsk. Forholde sig kildekritisk til engelsksprogede infomationskilder. Anvende sproget i samspil med andre fag. Historie B Emne: Folkedrab (Holocaust & Rwanda) Emne: USA Klasse-undervisning Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde Casearbejde Elevpræsentatione r Klassediskussioner Ca. 90 timer Formativ i forbindelse med undervisning og fremlæggelser Det skriftlige arbejde finder primært sted i forbindelse med større tværfaglige opgaver i studieområdet. Det skriftlige arbejde planlægges, så der er progression og sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag. Skriftligt arbejde skal understøtte udviklingen af Demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og verdens historie inden for de seneste ca. 500 år, herunder væsentlige

16 Emne: Tiden omkring 1500 DHO (SO4) Emne: Danmarks Velfærdsstat elevernes studiekompetence. begivenheder og sammenhænge mellem den nationale, europæiske og globale udvikling Demonstrere indsigt i grundlæggende styreformer og politiske ideologier samt forholde sig reflekterende til demokratisering og menneskerettighe der i nationalt og globalt perspektiv Analysere konflikters opståen og håndteringen af disse samt udviklingen i internationalt samarbejde Reflektere over samspillet mellem mennesker og

17 natur Analysere udviklingen i den globale velstand, samhandel og magtfordeling Skelne mellem forskellige typer af forklaringer pa samfundsmæssige forandringer og reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Demonstrere viden om fagets identitet og metoder Anvende historiskkritiske tilgange til at indsamle, bearbejde og remediere forskelligartet historisk materiale og forholde sig kritisk og reflekterende til

18 historiebrug Formulere og formidle historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og relatere disse til elevernes egen tid Erhvervsjura C Kernestoffet er: demokratisk forståelse med fokus på sammenhængen mellem jura, moral og etik samt digital dannelse retskilder og det danske retssystem juridisk metode erstatning udenfor kontrakt, herunder generelle forsikringsretslige principper Undervisningen tager om muligt afsæt i elevernes undren og nysgerrighed. Så vidt muligt inddrages relevante og aktuelle juridiske problemstillinger. Elevaktivitet og elevinvolvering har en central plads i undervisningen med udgangspunkt i det induktive undervisningsprincip. Der lægges vægt på tydelig progression. I undervisningen anvendes afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer. Til formidling af faglige sammenhænge og Der skal i det samlede forløb gennemføres mindst et mindre projektforløb med afsluttende mundtlig rapportering. I projektet skal en faglig problemstilling behandles ved brug af juridisk metode, juridisk terminologi samt digitale Der foretages løbende evaluering af elevernes indsats og faglige niveau via individuelle samtaler. Afsluttende prøve: Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale evt. med et antal bilag. Til formidling af faglige sammenhænge og som støtte for mundtlige oplæg arbejdes med skriftlighed med henblik på at opøve forståelse, give mulighed for fordybelse samt udvikle argumentationsteknik. Eleverne skal kunne forstå det demokratiske medborgerskab forstå juridiske grundprincipper og terminologi foretage et juridisk ræsonnement anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske problemstillinger forstå juridiske problemstillinger i samspil med andre

19 aftaleret, herunder kontrakters indgåelse nationalt, aftalers ugyldighed og fuldmagt forbrugerret, herunder aftaler, køb og betaling markedsføringsret køberet med fokus på nationale regler i handelskøb som støtte for mundtlige oplæg arbejdes med skriftlighed med henblik på at opøve forståelse, give mulighed for fordybelse samt udvikle argumentationsteknik. Undervisningen skal give eleverne en bevidsthed om forskellige traditioner for erkendelse og viden som forberedelse til at foretage et selvstændigt og modent uddannelses- og karrierevalg. hjælpemidler. Eksaminationstid en er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid fag udtrykke sig hensigtsmæssigt foretage juridisk informationssøgning anvende retskilder kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse og kreditsikring i forbrugerforhold samt de generelle principper i individualforfølgning.

Afsætning A hhx, august 2017

Afsætning A hhx, august 2017 Bilag 22 Afsætning A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for økonomi, sociologi og psykologi.

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Erhvervsgymnasiet Grindsted HHX Matematik B John Hansen (JO) Christian Norling Svane (CS) 1.AI18 Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Erhvervsgymnasiet Grindsted HHX Matematik B Anne Smet Andersen (AA) Hold 1.AV18 soversigt (6) 1 Opstart og rep fra folkeskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer Matematik B Anne Graversgaard Vinding (AGV) Hold 18-hh22 HH 22 Forløbsoversigt (10) Forløb 1 Opstart

Læs mere

Fag Januar-februar Marts april Maj - juni Faglige mål American business Skrive essay. Skrive essay. Grammatik Læse værk Cultural understanding

Fag Januar-februar Marts april Maj - juni Faglige mål American business Skrive essay. Skrive essay. Grammatik Læse værk Cultural understanding Studieplaner for 2G forår 2019 Fag Januar-februar Marts april Maj - juni Faglige mål Engelsk American business Skrive essay Cultural understanding anvende viden om det Skrive essay Grammatik Læse værk

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2019

Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2019 Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vejen Business College HHX Matematik B 2.g (der findes en separat UVB for 1.g v. ON) Anne Graversgaard Vinding

Læs mere

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Screening En del af det faglige stof, der skal behandles

Læs mere

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017 Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig 2013 2017 FIP 30. marts 2017 Hvilke væsentlige forskelle? Justering af kernestof mm Ændring af prøveformer Disposition: 1. Hurtig præsentation af

Læs mere

Studieplan for klasse 3C efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse 3C efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag Afsætning A (ni) Opsamling på BtB Internationalisering Internationalisering Internationalisering International Distribution International pris Eleverne skal i såvel et nationalt som internationalt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2018/19 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Hasse Rasmussen

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Modernisme og realisme i 1900-tallet. Sport i litteraturen

Modernisme og realisme i 1900-tallet. Sport i litteraturen Studieretningsfag Obligatoriske fag Dansk A Det moderne gennembrud Værklæsning Det moderne gennembrud Modernisme og realisme i 1900- tallet Modernisme og realisme i 1900-tallet Sport i litteraturen Sport

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Matematik B Jesper Uhre (JUH) 2018hh2a 2a Forløbsoversigt (4) Forløb 1 Forløb

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Erhvervsskolerne Aars Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Matematik B Birgit Mehl Kristensen (bmk) 1ab18 Forløbsoversigt (5) Forløb 1 Forløb 2 Forløb

Læs mere

Matematik A hhx, august 2017

Matematik A hhx, august 2017 Bilag 40 Matematik A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget matematik A har sin oprindelse i videnskabsfaget matematik og tager udgangspunkt i såvel en teoretisk som en anvendelsesorienteret

Læs mere

Studieplan for klasse 3J forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Investering i Aktier Beta-værdi CAPM

Studieplan for klasse 3J forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Investering i Aktier Beta-værdi CAPM Studieretningsfag Finansiering B Projekt: Realkredit obligationer Værdiansættelse Projekt: Børsintroduktion investeringsforening er Projekt: Investering i Aktier Beta-værdi CAPM Træning af mundtlige eksamensopgaver

Læs mere

Studieplan for klasse 1G forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Makroøkonomiske nøgletal og økonomisk politik

Studieplan for klasse 1G forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Makroøkonomiske nøgletal og økonomisk politik Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Obligatoriske fag Dansk A Offentlig sektor og velfærd Identificere, formulere og behandle samf.øko udfordringer Skriftligt basiskursus Makroøkonomiske

Læs mere

Matematik A hhx, juni 2010

Matematik A hhx, juni 2010 Bilag 20 Matematik A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget matematik har sin oprindelse i videnskabsfaget matematik, og faget har i hhx berøringsflader med både samfundsvidenskabelige

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Studieplan for klasse 2V forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål

Studieplan for klasse 2V forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretningsfag International Økonomi A Inflation Konkurrenceevne Forsyningsbalancen International Økonomi International Økonomi identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer,

Læs mere

Studieplan for klasse 3C efterår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Studieretningsfag

Studieplan for klasse 3C efterår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Studieretningsfag Studieretningsfag Afsætning A (ni) International produkt og promotion Samlede marketing mix Standardisering og differentiering projekt Projekt og repetere eksamenstræning eksamenstræning Eleverne skal

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Binomialfordeling og konfidensinterval for en andel

Binomialfordeling og konfidensinterval for en andel Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Uddannelse Erhvervsgymnasiet Grindsted HHX Fag og niveau Matematik B Lærer Ina Maslakova (IM) Hold 2.IA18, 2.AI18, 2.AV18 soversigt (6) 1 Lineær programmering

Læs mere

Studieplan. Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012)

Studieplan. Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012) Studieplan Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012) Dato: 02-04-2012 Studieplanhh1211-F12-2.0-MAR Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 5 3.0 Matematik-C/B...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 119 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx International økonomi A Michael Harritsø Frederiksen (mf) 3g18 IØ Forløbsoversigt (8)

Læs mere

Studieplan for klasse 2 forår 20XX. Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Virksomhedens interne forhold - Strategisk analyse

Studieplan for klasse 2 forår 20XX. Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Virksomhedens interne forhold - Strategisk analyse Studieretningsfag Afsætning (sah) VØ Virksomheden begreber og metode: - Metode Årsregnskabet og registreringssyste met Virksomheden begreber og metode: - Markedsanaly se/markedsan alyse i praksis Årsrapporten,

Læs mere

Afsætning A Læringsmål og indhold

Afsætning A Læringsmål og indhold Afsætning A - 2018 1. Fagets rolle Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale

Læs mere

Matematik B htx, august 2017

Matematik B htx, august 2017 Bilag 69 Matematik B htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget matematik omhandler menneskets forsøg på at beskrive den verden vi lever i gennem matematisk modellering af naturvidenskabelige

Læs mere

Studieplan for klasse 2B forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål

Studieplan for klasse 2B forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretningsfag Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Tysk Virksomhedsøkonomi B Virksomheden i vækst. Højvækstvirksomheders ejerformer. Vækstmål. Økonomiske analyser Forstå begrebet nøgletal. Formålet

Læs mere

Virksomhedens marketingmix. Virksomheden s marketingmix

Virksomhedens marketingmix. Virksomheden s marketingmix Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretning sfag Afsætning A segmentering Young Enterprise regional konkurrence differentiering og positionering Young Enterprise marketingmix Virksomheden

Læs mere

Virksomhedens marketingmix

Virksomhedens marketingmix Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretning sfag Afsætning A segmentering Young Enterprise Company programme regional konkurrence differentiering og positionering Young Enterprise

Læs mere

Studieplan for klasse 2G efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse 2G efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag Afsætning A VØ A Økonomiske analyser Regnskabsanalyse Regnskabsanalyse, Budget CSR Strategi At afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi At identificere og behandlede

Læs mere

Studieplan for klasse 2G efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse 2G efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag Afsætning B Markedsanalyse Markedsanalyse Kultur strategi Strategi Eleverne skal kunne: afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning nationalt, og derigennem

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Studieplan for klasse 3W foråret Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse 3W foråret Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag International Økonomi A Afsætning A Virksomheden internationalt Kulturelle forhold Segmentering og målgruppevalg internationalt marketingsmix Produkt og serviceydelser Pris Distribution

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Studieplan for klasse 3V foråret Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål

Studieplan for klasse 3V foråret Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretningsfag International Økonomi A Afsætning A (ni) International produkt promotion og pris BtB Samlede marketing mix Standardisering og differentiering Projekt og repetere Eleverne skal i såvel

Læs mere

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål Kulturfag B - 2018 1. Fagets rolle Fagets rolle er at give eleverne en forståelse for egen kultur såvel som andre kulturer gennem teorier, metoder, cases og ud fra praksis. Faget omfatter forskellige tilgange

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Virksomhedens nationale og internationale marketingmix Pris. Virksomhedens nationale og internationale marketingmix Distribution

Virksomhedens nationale og internationale marketingmix Pris. Virksomhedens nationale og internationale marketingmix Distribution Studieretningsfag International Økonomi A Afsætning A Virksomheden internationalt Kulturelle forhold Segmentering og målgruppevalg internationalt marketingsmix Produkt og serviceydelser Pris Distribution

Læs mere

Studieplan for studieomra det - samlet

Studieplan for studieomra det - samlet Studieplan for studieomra det - samlet 2017-08 Side 1 af 11 SO1: Et samfund i udvikling (1. semester) Samfundsfag, matematik og Informatik Indsamling og behandling af data i et samfundsfagligt perspektiv:

Læs mere

Økonomisk politik. Sider: 50 Værklæsning: The Curious Incident of e Dog in the Night-Time.

Økonomisk politik. Sider: 50 Værklæsning: The Curious Incident of e Dog in the Night-Time. Studieretningsfag Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Obligatoriske fag Dansk A Købsadfærd på konsumentmarkedet Årsrapporten: resultatopgørelsen, balancen, pengestrømsopgørel sen Medier: Nyhedsformidling

Læs mere

Kreditret og fysiske personers hæftelse Kreditsikring i forbrugerforhold

Kreditret og fysiske personers hæftelse Kreditsikring i forbrugerforhold Studieretningsfag Erhvervsjura C Køberet, med fokus på nationale regler i handelskøb Køberet, fortsat Markedsføringsret Kreditret og fysiske personers hæftelse Kreditsikring i forbrugerforhold Individualforfølgning,

Læs mere

Litteraturhistorie. Skriftlighed. India. UK Area Study. Eksamenstræning med peer to peer

Litteraturhistorie. Skriftlighed. India. UK Area Study. Eksamenstræning med peer to peer Studieretningsfag Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Regnskabsanalyse Pengestrømopgørelse strategisk analyse Investering Aktivitetsoptimering Logisitk Lineær progremmering Budgettering Træning af mundtlige

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A Grønlandsk som begynder- og andetsprog A - 2018 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et litteraturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog

Læs mere

Grundforløbet på HHX

Grundforløbet på HHX Grundforløbet på HHX 3 måneders afklaringsforløb Grundforløbet skal danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning og give eleverne faglig indsigt og forståelse og en indføring i gymnasiets

Læs mere

Studieplan for klasse 2V efteråret Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse 2V efteråret Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag International Økonomi A Økonomisk vækst og andre mål. Handelsteorier og studier af internationale økonomiske sammenhænge. Handelsteorier og studier af internationale økonomiske sammenhænge.

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2017/18 for HH1A Markedsføring og Økonomi Team 3

Studieplan 1. år Skoleåret 2017/18 for HH1A Markedsføring og Økonomi Team 3 Studieplan 1. år Skoleåret 2017/18 for HH1A Markedsføring og Økonomi Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens

Læs mere

Internationale linie, august 2009 til december 2009, grundforløb HH1E

Internationale linie, august 2009 til december 2009, grundforløb HH1E Linie Internationale linie, august 2009 til december 2009, grundforløb HH1E Studieretning Generel introduktion Mål for lærerteamet Afsætning A, Spansk A og Kulturforståelse C Grundforløbet skal gøre eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

EU Studietur til Bruxelles uge 47, nov. Mini-SOP IØ og dansk med fokus på EUforhold. Værklæsning - Jonas Bengtson Sus

EU Studietur til Bruxelles uge 47, nov. Mini-SOP IØ og dansk med fokus på EUforhold. Værklæsning - Jonas Bengtson Sus Studieretningsfag International Økonomi A Afsætning A Den globale økonomi Forløb om olieprisen med fokus på prisdannelsesteori Prisdannelse Samfundsøkonomiske målsætninger EU-forløb EU 30. oktober: Europadag

Læs mere

Etableringsbudgettet. Resultatbudgettet. Likviditetsbudgettering

Etableringsbudgettet. Resultatbudgettet. Likviditetsbudgettering Studieretningsfag Afsætning A Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse Søgestrategier, indsamlingsmetoder og kildekritik Markedsanalyse i praksis Markedsanalysemetoder Spørgeskemaundersøgelse Markedsanalyseprocessen

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017/20 Vejen Business College

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017/20 Vejen Business College Studieplan Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni 2017/20 Vejen Business College Hhx International Økonomi A Heidi Høyer Nørregaard (HEI)

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Videndjurs - Handelsgymnasium Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018/19. Uddannelse

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018/19. Uddannelse Studieplan Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018/19 Vejen Business College Hhx Afsætning A Tove Kristensen Hold Studieplan-Afsætning

Læs mere

Studieplan. Hh1111-F12-1.0 (04.01. 2012-30.03. 2012)

Studieplan. Hh1111-F12-1.0 (04.01. 2012-30.03. 2012) Studieplan Hh1111-F12-1.0 (04.01. 2012-30.03. 2012) Dato: 04-01-2012 Studieplanhh1111-F12-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 5 3.0 Matematik-C... 6 4.0

Læs mere

Inflation og konkurrenceevne. Baggrundsforhold på B2B-markedet. Virksomhedens produkt

Inflation og konkurrenceevne. Baggrundsforhold på B2B-markedet. Virksomhedens produkt Studieretningsfag International Økonomi A Økonomisk vækst og andre mål. Økonomisk vækst og andre mål. Inflation og konkurrenceevne Inflation og konkurrenceevne Arbejdsmarkedspolitik og Erhvervspolitik.

Læs mere

Lærer(e) Kirsti Dana Jakobsen (2018). Lars Løbner Hansen (2019)

Lærer(e) Kirsti Dana Jakobsen (2018). Lars Løbner Hansen (2019) Undervisningsbeskrivelse Termin August 2017-juni 2020 Institution Uddannelse Fag og niveau Det Blå Gymnasium, Tønder HHX Historie B Lærer(e) Kirsti Dana Jakobsen (2018). Lars Løbner Hansen (2019) Hold

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Virksomhedsøko nomi (VØ)

Virksomhedsøko nomi (VØ) Studieretningsfag Virksomhedsøko nomi (VØ) Økonomiske analyser Mål: 1.Redegøre for begrebet nøgletal 2.Forklare, hvad det betyder, at nøgletal skal være valide 3.Redegøre for formålet med at udarbejde

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 December 15 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 December 15 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 December 15 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik-B Sabine Lindemann Petersen MatematikBhh1315-VØ Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Videndjurs - Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Eksempler på mindstekrav for matematik C og matematik B

Eksempler på mindstekrav for matematik C og matematik B Indhold Indledning... Grundlæggende regnefærdigheder: procentregning og indekstal, regningsarternes hierarki reduktion, regler for regning med potenser og rødder, logaritmer.... Funktionsbegrebet: repræsentationsformer,

Læs mere

Studieplan for klasse 2D forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Forretningsmodel investeringsberegninger

Studieplan for klasse 2D forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Forretningsmodel investeringsberegninger Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A Aktivitetsoptimering /SO5 med matematik PBL-forløb - prisoptimering Strategisk Analyse PBL forløb forretningsplan (YE) Forretningsmodel investeringsberegninger Logistik

Læs mere

Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole

Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole Didaktik og arbejdsformer som lægger op den mundtlig eksamen i den nye læreplan Igangsætning af eksamensprojektet, herunder præcisering og roller under eksamensprojektet

Læs mere

Studieplan for klasse 1H forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. SO2: Bærerdygtighed CSR og Interessenter

Studieplan for klasse 1H forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. SO2: Bærerdygtighed CSR og Interessenter Studieretningsfag VØ A Opstart af virksomhed, ejerformer, Indtægter og omkostninger, Likviditet1 Årsregnskabet og registreringssystem et. Det samlede regnskabssystem Interessenter og CSR SO2: Bærerdygtighed

Læs mere

Virksomhedens eksterne forhold kap.8-15 Young Enterprise. Virksomhedens strategi Young Enterprise

Virksomhedens eksterne forhold kap.8-15 Young Enterprise. Virksomhedens strategi Young Enterprise Studieretningsfa g Afsætning A eksterne forhold kap.8-15 eksterne forhold kap.8-15 Company programme eksterne forhold kap.8-15 Company programme strategi Company programme strategi Company programme Eleverne

Læs mere

Træningsprojekt + træningsplanlægning, motivation ing og fysisk træning/ crossfit. Fysiologi. Markedsudvælgelse / Kabongo analyse

Træningsprojekt + træningsplanlægning, motivation ing og fysisk træning/ crossfit. Fysiologi. Markedsudvælgelse / Kabongo analyse Studieretningsfag Idræt B Fodbold + Aerob og anaerob træning Fodbold + Aerob og anaerob træning Træningsprojekt + træningsplanlægning, motivation ing og fysisk træning/ crossfit. Fysiologi Træningsprojekt

Læs mere

Matematik B. 1. Fagets rolle

Matematik B. 1. Fagets rolle Matematik B 1. Fagets rolle Faget bygger på abstraktion, logisk tænkning og ræsonnementer og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Faget beskæftiger sig både med teoretiske

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Forløb i Afsætning primært til A-niveau.

Forløb i Afsætning primært til A-niveau. Forløb i Afsætning primært til A-niveau. Fitness-branchen I dette forløb fokuseres der på sundhed og betydningen af fitness i Danmark, ved at eleverne skal udarbejde en komparativ analyse af Fitness World

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Studieplan. Hh1211-F12-1.0-VØ (04.01. 2012-31.03. 2012)

Studieplan. Hh1211-F12-1.0-VØ (04.01. 2012-31.03. 2012) Studieplan Hh1211-F12-1.0-VØ (04.01. 2012-31.03. 2012) Dato: 04-01-2012 Studieplanhh1211-F12-1.0-VØ Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 6 3.0 Matematik-B...

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Titel 1

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Titel 1 Studieplan Stamoplysninger Periode August - November 2018 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B (Grundforløb) Søren Andresen 18-HH11, 18-HH12, 18-HH13

Læs mere

Studieplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Periode GF hhx Uddannelse. Carsten Sørensen, Bente Tærsbøl.

Studieplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Periode GF hhx Uddannelse. Carsten Sørensen, Bente Tærsbøl. Studieplan Periode GF hhx 2018-19 (13.8. - 9.11.) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College hhx Afsætningsøkonomi A Carsten Sørensen, Bente Tærsbøl AØAhh1819-E18-GF Oversigt

Læs mere

Introduction to America s Culture, history ad society Essay writing. At the Back of the throat reading a theatrical play 9/11 Writing an essay

Introduction to America s Culture, history ad society Essay writing. At the Back of the throat reading a theatrical play 9/11 Writing an essay Studieplan for klasse 2N efterår2018 Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag International øko Samtidshistorie Virksomhedsøkonomi Obligatoriske fag Dansk A

Læs mere