TING- OG ARRESTHUSET AALBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TING- OG ARRESTHUSET AALBORG KOMMUNE"

Transkript

1 F R E D N I N G S V Æ R D I E R TING- OG ARRESTHUSET AALBORG KOMMUNE

2 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: / Kommune: Aalborg Kommune Adresse: Kong Hans Gade 18, 9000 Aalborg Betegnelse: Ting- og Arresthuset Fredningsår: 1988 Omfang: Det trefløjede bygningsanlæg med tilhørende gårde og omgivende haveanlæg (1918 og 1943 af Ejnar Packness). BYGNINGSBESKRIVELSE Ting- og Arrethusets bygninger og mure er sammenbygget til en lukket enhed, der ligger frit for de omkringliggende bygninger. Det samlede anlæg ligger omgivet af græsplæner i et villakvarter i Aalborg. Bygningerne er opført dels i 1918 dels i Det sammenbyggede, trefløjede bygningsanlæg består af grundmurede bygninger, hvor alle sider fremstår i blank mur af gulbrune sten med hamburgerfuger, bortset fra dele af stueetagens murværk mod gården, der har almindelige fuger. Alle bygninger har heltag. Bygningerne fra 1918 omfatter en toetagers hovedbygning mod sydøst, vinkelret mod syd findes en bygning ligeledes i to etager. På gårdsiden ses i hjørnet mellem disse to bygninger et trappetårn med en firkantet løgkuppel. Mod øst forsætter murværket fra hovedbygningen i en enetages bygning, der drejer om hjørnet og danner en lignende nordfløj. Den senere tilbygning er opført i to etager og omfatter resten af nordfløjen samt hele vestfløjen, der tillige har to fremtrukne frontgavle. Sydsiden slutter ringen af bygninger med en høj mur, hvori en bred rundbuet port findes. De ældste bygninger står på en sokkel af granit, har sorte vingetegl på taget og murede skorstenspiber i rygningen. Mens de nyere har en støbt sokkel, røde vingetegl på taget og skorstenspiber i rygningen udført i metal. I alle tagflader findes flere mindre tagvinduer af støbejern og et par nyere, større tagvinduer mod gården. Hovedindgangen, der findes i hovedbygningen, udgøres af en tofløjet, massiv trædør med et diagonalstillet reliefmønster. Over døren findes et rundbuet overvindue, der sammen med døren er flankeret af en kraftig muret indfatning. Over hoveddøren og i trekanterne på vestfløjens frontgavle findes våbenskjold af sandsten. De øvrige døre udgøres af et eller to fags, flammerede døre. Bygningerne har

3 3 forskellige typer vinduer, herunder firerammede og torammede. I de nyere bygninger findes dels flere høje, faste vinduespartier dels ovale vinduer samt adskillige med tremmer for. Alle vinduer er ældre og malet i brune nuancer med murede stik og sålbænke af skiffer. Mange bygninger har lave kældervinduer, der er udført som enten torammede eller etrammede og flere er udført som jernluger. Indvendigt er bygningerne indrette til arresthus med celler og kontorer. I nord- og vestfløjen findes cellerne og faciliteter for fangerne som f.eks. toiletter, baderum, fitnessrum, arbejdspladser og besøgsrum. Overfladerne her er stort set bevaret som fra henholdsvis 1918 og Hovedbygningen indeholder kontorer, der udelukkende har nye overflader som gulvtæpper, gipslofter, forhal, trapperum og retssal, der har bevaret den oprindelige skikkelse med snedker- og malerarbejder. Den lave enetages bygning mod øst indeholder faciliteter for de ansatte som fællesrum, køkken og bad. Overfladerne i denne bygning fremstår af nyere dato. BYGNINGSHISTORIE Aalborg Amt havde i 1923 seks arresthuse, hvoraf kun Aalborg Arrest, den tidligere Fleskum Herred arrest, er i funktion i dag. Fleskum Herred var indtil 1921 en selvstændig retskreds, der omfattede den nordøstlige del af Himmerland. Arresthuset på Kong Hans Gade 18 blev opført i 1918, og ud over arrest kom bygningen til at rumme tinghus med tilhørende retssal samt en bolig til arrestforvareren. Aalborg Arrest havde tidligere ligget i Gabelsgade. Ved besættelsen i 1940 blev arresthuset beslaglagt af den tyske besættelsesmagt, og den danske stat besluttede derfor at udvide arresten i Kong Hans Gade, for at alle funktioner kunne samles dér. Da huset stod færdigt i 1943, beslaglagde tyskere imidlertid også denne bygning, men til gengæld rømmede de arresten i Gabelsgade, der herefter blev anvendt indtil 1947, hvorefter arresten atter flyttede til Kong Hans Gade. Arresten i Gabelsgade blev nedrevet i starten af 1970erne. Arresten i Kong Hans Gade er tegnet af Ejnar Packness, der arbejdede som arkitekt i Aalborg fra og overtog hvervet som Kgl. Bygningsinspektør efter Hack Kampmanns død. Packness har tegnet villaer i Hasseris, men også flere markante bygninger i Aalborg by, bl.a. forsikringskomplekset Fremtiden, Markuskirken og Ting- og Arresthuset. I flere år havde Packness selv tegnestue i bygningen. Udbygningen fra 1943 er tegnet i samarbejde med arkitekt Christen Borch. De mest berømte indsatte i Arresthuset er medlemmerne af Churchill-klubben, ti skoledrenge fra Aalborg Katedralskole, der som

4 4 nogle af de første i Danmark udførte sabotage mod den tyske besættelse. I maj 1942 blev alle anholdt og indsat i arresten i Kong Hans Gade, hvor de næsten fyldte hele den gamle nordøstlige cellefløj. Det lykkedes drengene at indsmugle en nedstryger, de slap derfor ud og forsatte sabotagen i 19 nætter, inden de blev afsløret. Ved udvidelsen i 1943 blev arresthuset udvidet med flere længer samt den karakteristiske halvcirkelformede udendørsgård for de indsatte. Det er ligeledes tilfældet med den lille observationspost med udsyn over gårdene. Begge dele anvendes stadig i dag. Gården har oprindeligt været inddelt i sektioner af halv størrelse, og i dag fremgår de originale inddelinger fortsat af gårdens belægning. Udvidelsen fra 1943 rummer fem dødsceller, der formentligt først er indrettet efter 1945 til at huse personer dømt for forbrydelser under krigen. Cellerne har efter alt at dømme rummet fem dødsdømte, der afventede transport til henretningen i Viborg. De fem celler havde alle eget relæ, der skulle afbryde strømmen i tilfælde af, at fangen skulle forsøge at tage livet af sig. Der er bevaret mange originale detaljer og bygningsdele i både arresthusets gamle og nyere del. Ændringen af funktionen i den gamle retssal har kun medført indretningsmæssige ændringer. Rummet fremstår med de originale dekorationer af træværket og bemaling af loftet. Bygningerne har imidlertid gennemgået enkelte ændringer siden opførelsen blandt andet forsvandt boligfunktionen engang i 1990erne, og den gamle lejlighed er nu indrettet til kontorer med deraf følgende ændringer. Den lille indre gård i det nordøstlige hjørne var oprindeligt boligens have, men den fremstår nu som atrium uden nogen specifik funktion. I dag er Aalborg Arrest med plads til 60 pladser og ca. 50 ansatte landets fjerde største provinsarresthus. Kriminalrettens store retssal i bygningen er nedlagt og her er nu indrettet kontorpladser for Kriminalforsorgens personale. Beskrevet af Nordjyllands Historiske Museum. KILDER Peter Garde: Danmarks arresthuse Interview med overvagtmester ved Aalborg Arrest, Søren Hansen. Interview med museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, Nordjyllands Historiske Museum.

5 5 MILJØMÆSSIG VÆRDI Den miljømæssige værdi for bygningerne knytter sig til deres solitære placering i bybilledet på en selvstændig grund, hvilket ophøjer bygningens funktion og fremtræden som ordensmagt. Tillige har det indre gårdrum værdi, idet de omkransende mure og anonyme facader her skaber rammerne om en lille selvstændig verden, der igen understreger funktionen af fængsel. KULTURHISTORISK VÆRDI Ting- og Arresthusets kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningernes bevarede funktion med arresthusets celler og funktionsbestemte rum for fangerne. Hertil kommer de dele af bygningerne, der har skiftet funktion, men hvor sporene fra den tidligere funktion stadig er aflæselige. Dette gør sig gældende i den lave østfløj, der har bevaret store dele af den oprindelige grundplan fra den tidligere arrestforvalterbolig samt opdelingen i fløjene med celler. Metalkasserne til de tidligere relæer i dødscellerne ses stadig i væggen ud for hver af disse celler, men fremstår i dag overmalede. Tillige er de ældre celledøre både i den nye og den gamle del originale, ligesom gulvbelægningen, klinkegulv i den gamle cellefløj og et støbt asfatgulv i den nyere cellefløj. Hertil kommer at flere rum har bevaret de gamle plader til sengeophæng. Den tidligere retssal er ligeledes bevaret, og interiøret med de mange detaljer understreger rummets funktion og den magt, der tidligere har udspillet sig i rummet. Tilblivelseshistorien har ligeledes værdi og det fremgår tydeligt hvilke bygninger, der blev opført under udvidelsen i 1943 ved de røde tegltage, der skiller sig ud fra de ældre bygningers sortglaserede tegltage. Ligeledes gælder dette forekomsten af detaljer og ornamenter i bygningerne fra 1918, der ikke i samme grad er gentaget i udvidelsen. Kulturhistorisk knytter værdierne sig endvidere til arrestens tidligere beliggenhed i retskredsen Fleskum Herred, herunder området Lille Vildmose, hvor der levede vilde vildsvin frem til begyndelsen af det 19. århundrede. Dette er markeret flere steder med våbenskjold i bygningens udsmykning, blandt andet på sandstensportalen over hovedindgangen, over porten i den sydvendte mur, over en af dørene i den gamle retssal samt på trappetårnets kuppel, hvor et spir bær initialerne FH for Fleskum Herred.

6 6 ARKITEKTONISK VÆRDI Den arkitektoniske værdi for det samlede bygningskompleks findes særligt i bygningernes ensartede udtryk i form og materialer. Her skal fremhæves den gennemgående brug af hamburgerfuger, der giver byggeriet et filigranagtigt udtryk, som kunne lede tankerne hen på spansk/maurisk murværk. Bygningerne har tillige arkitektonisk værdi ved den historicistisk stil, der særligt ses i hovedbygningens kraftige portal, rundbuede stik og kuppel. I de nyere bygninger findes enkelte funktionalistiske detaljer, som de høje vinduespartier i den vestlige facade, men mest af alt stræber arkitekturen bagud mod historicismen. Dette bevirker at de nye bygninger tilpasses til den eksisterende bygningsmasse, hvilket giver alle bygninger den helt specielle arkitektoniske kvalitet af at være en samlet og markant helhed. Indvendigt findes tillige arkitektoniske værdier, der afspejler historicismen. Dette ses i hovedbygningens kraftige trappe, døre og gerichter, der er udført i mørkt træ. Endvidere i den tidligere retssal, der er prydet med et detaljeret bemalet loft med en stor rosette samt kraftige gerichter, dørstykker og lysningspaneler med marmoreringer. I selve arrestdelen, med de lange cellegange, afspejler arkitekturen i de ældste celler en ligeså klar historicisme, der også her ophøjer magten, mens den nyere del afspejler en mere forenklet funktionalisme. Dette ses ved brugen af glatte overflader med store kontraster mellem mørke gulve og lyse vægge og lofter, samt med spinkle detaljer omkring gitre og gelændere. Endeligt er gangene i arresten udsmykket med farvestrålende malerier malet direkte på murene af maleren Jørn Særker Sørensen i 2004, hvilket er et moderne element i nutidens fængsel. BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den sammenbyggede bygningsmasse, der lukker sig om den indre gård. Endvidere knytter værdierne sig til bygningernes opførelse i blank mur med hamburgerfuger og de øvrige historicistiske detaljer. Herunder frontgavle, våbenskjold, dørportalen, døre, vinduer og de næsten ubrudte tagflader. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning: med kontorer og retssal i hovedbygningen, bolig i østfløjen og cellegange i de øvrige bygninger. Endvidere knytter værdierne sig til alle oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder retssalens loft og bemalede paneler og døre samt cellernes bevarede enkle inventar og disses

7 7 oprindelige tykke celledøre. Hertil kommer alle våbenskjold og anden udsmykning, der knytter sig til oprindelsen som arresthus i Fleskum Herred samt den traditionelle materialeholdning. ANBEFALINGER Det anbefales, at de røde teglsten, der er lagt få steder på de sorte tagflader, udskiftes til sorte, da disse forstyrrer det oprindelige arkitektoniske udtryk.

HORSENS ALMINDELIGE HOSPITAL HORSENS KOMMUNE

HORSENS ALMINDELIGE HOSPITAL HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HORSENS ALMINDELIGE HOSPITAL HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune

Læs mere

BLEGDAMSGADE 7 NYBORG KOMMUNE

BLEGDAMSGADE 7 NYBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BLEGDAMSGADE 7 NYBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.03.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/450-0001 Kommune: Nyborg Kommune Adresse: Blegdamsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 13 NYBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.06.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/450-0001 Kommune: Nyborg Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

BROGADE 26 KØGE KOMMUNE

BROGADE 26 KØGE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BROGADE 26 KØGE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.10.2016 Besigtiget af: Tine Meyling Journalnummer: 2011-7.82.07/259-0001 Kommune: Køge Kommune Adresse: Brogade 26, 4600

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTERGADE 9 GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.11.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STORE POTTERGADE 9 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.05.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKIBBROGADE 14 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.05.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Skibbrogade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SINDINGGÅRD HERNING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.10.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2013-7.82.07/657-0001 Kommune: Herning Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN GAMLE SKOLE OG DEGNEBOLIGEN GREVE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 7/11 2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/253-0001 Kommune: Greve Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DET GULE HUS VEJEN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.06.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/575-0001 Kommune: Vejen Kommune Adresse: Koldingvej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ADELGADE 23, NYSTED GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.10.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund

Læs mere

PRINSENSGADE 39 A-B FREDERICIA KOMMUNE

PRINSENSGADE 39 A-B FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R PRINSENSGADE 39 A-B FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune Adresse:

Læs mere

ØSBY PRÆSTEGÅRD HADERSLEV KOMMUNE

ØSBY PRÆSTEGÅRD HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSBY PRÆSTEGÅRD HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.09.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse:

Læs mere

FASANGÅRDEN FREDERIKSSUND KOMMUNE

FASANGÅRDEN FREDERIKSSUND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FASANGÅRDEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.02.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/250-0001 Kommune: Frederikssund Kommune Adresse:

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN BORGERLIGE VELGØRENHEDS STIFTELSE, PRÆSTØ VORDINGNBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.02.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

BARONESSENS HUS KØGE KOMMUNE

BARONESSENS HUS KØGE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BARONESSENS HUS KØGE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.10.2016 Besigtiget af: Tine Meyling Journalnummer: 2011-7.82.07/259-0001 Kommune: Køge Kommune Adresse: Brogade 22,

Læs mere

OPPE SUNDBY GAMLE SKOLE FREDERIKSSUND KOMMUNE

OPPE SUNDBY GAMLE SKOLE FREDERIKSSUND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R OPPE SUNDBY GAMLE SKOLE FREDERIKSSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.02.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/250-0001 Kommune: Frederikssund

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 22, NYKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.10.2010 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund

Læs mere

DRONNINGLUND HOVEDGÅRD BRØNDERSLEV KOMMUNE

DRONNINGLUND HOVEDGÅRD BRØNDERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DRONNINGLUND HOVEDGÅRD BRØNDERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 26.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/810-0001 Kommune: Brønderslev

Læs mere

TORVET 5 HADERSLEV KOMMUNE

TORVET 5 HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R TORVET 5 HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 05.10.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Torvet

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MØLLERGADE 43 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.09.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune: Svendborg Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FISKERGADE 8 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.05.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Fiskergade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KYSEBORGSTRÆDE 6 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.08.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune: Svendborg Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R TRESUREN AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.05.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Vægterpladsen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOVGADE 20 THISTED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.05.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/787-0001 Kommune: Thisted Kommune Adresse: Skovgade 20,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOVRIDERGÅRDEN HILLERØD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.december 2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/219-0001 Kommune: Hillerød Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAGERGADE 5 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.08.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune: Svendborg Kommune

Læs mere

IBSTRUP GENTOFTE KOMMUNE

IBSTRUP GENTOFTE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R IBSTRUP GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.12.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Gentofte Kommune Adresse: Jægersborg

Læs mere

BELVEDERE GENTOFTE KOMMUNE

BELVEDERE GENTOFTE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BELVEDERE GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.03.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Gentofte Kommune Adresse: Strandvejen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 33 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

DUEHOLM MEJERI MORSØ KOMMUNE

DUEHOLM MEJERI MORSØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DUEHOLM MEJERI MORSØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.05.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/773-0001 Kommune: Morsø Kommune Adresse: Munkegade 22,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 28 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NAFFET 14 HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.09.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Naffet

Læs mere

MESINGE KIRKELADE KERTEMINDE KOMMUNE

MESINGE KIRKELADE KERTEMINDE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MESINGE KIRKELADE KERTEMINDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.06.2016 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/440-0001 Kommune: Kerteminde Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MELLEMGADE 52 AALBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.10.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/851-0001 Kommune: Aalborg Kommune Adresse:

Læs mere

GRØNBÆK PRÆSTEGÅRD SILKEBORG KOMMUNE

GRØNBÆK PRÆSTEGÅRD SILKEBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GRØNBÆK PRÆSTEGÅRD SILKEBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.05.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2015-7.82.07/740-0001 Kommune: Silkeborg Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R EMIL AARESTRUPS HUS, NYSTED GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.10.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund

Læs mere

STENSBÆK HJØRRING KOMMUNE

STENSBÆK HJØRRING KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STENSBÆK HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse: Stensbæk

Læs mere

STRANDGÅRDEN VARDE KOMMUNE

STRANDGÅRDEN VARDE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STRANDGÅRDEN VARDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 8.5.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2014-7.82.07/573-0001 Kommune: Varde Kommune Adresse: Skippervej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VÆGTERHUSET FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.11.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/430-0001 Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 31 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

NÆSTVED GAMLE RÅDHUS NÆSTVED KOMMUNE

NÆSTVED GAMLE RÅDHUS NÆSTVED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R NÆSTVED GAMLE RÅDHUS NÆSTVED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 05.04.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/370-0001 Kommune: Næstved Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LAPPEN 30 HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.05.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 20 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BISPEGÅRDEN GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.11.2010 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune Adresse:

Læs mere

SANKT MOGENSGADE 9A VIBORG KOMMUNE

SANKT MOGENSGADE 9A VIBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT MOGENSGADE 9A VIBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.06.15 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/791-0001 Kommune: Viborg Kommune Adresse: Sankt

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R JACOBSGÅRD AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.05.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Røllum Bygade

Læs mere

TORVET 13 HADERSLEV KOMMUNE

TORVET 13 HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R TORVET 13 HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.09.12 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Torvet

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LAPPEN 10 A-B HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBENRÅ 27 KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.02.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns Kommune Adresse:

Læs mere

PETER NIELSENS RØGERI BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

PETER NIELSENS RØGERI BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R PETER NIELSENS RØGERI BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.maj 2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/400-0001 Kommune: Bornholms Regionskommune

Læs mere

HÅNDVÆRKERSKOLEN (TIDL.) ODSHERRED KOMMUNE

HÅNDVÆRKERSKOLEN (TIDL.) ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HÅNDVÆRKERSKOLEN (TIDL.) ODSHERRED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.05.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred

Læs mere

HVIDØREVEJ 28 GENTOFTE KOMMUNE

HVIDØREVEJ 28 GENTOFTE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HVIDØREVEJ 28 GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.01.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Gentofte Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKANDERBORG RÅDHUS SKANDERBORG KOMMUNE Besigtigelsesdato: 23.04.2014 Besigtiget af: Gorm Tønder Journalnummer: 2014-82.07/746-0001 Kommune: Skanderborg kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ARNDTS HUS KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.11.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Lindegade

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere

KANDESTEDVEJ 307 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

KANDESTEDVEJ 307 FREDERIKSHAVN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANDESTEDVEJ 307 FREDERIKSHAVN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.09.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011.7.82.07/813-0001 Kommune: Frederikshavn Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LÅSBYGADE 61-65 KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.11.2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Låsbygade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R TINGHUSET HERNING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2013-7.82.07/657-0001 Kommune: Herning Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT JØRGENS HOSPITAL KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.11.2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VESTERGADE 43 GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.10.2010 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune Adresse:

Læs mere

VISDOMMENS KILDE, DEN KGL. DANSKE SKOLE ÆRØ KOMMUNE

VISDOMMENS KILDE, DEN KGL. DANSKE SKOLE ÆRØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VISDOMMENS KILDE, DEN KGL. DANSKE SKOLE ÆRØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.10.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/492-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R TÅRNGADE 6-8 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 08.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/430-0001 Kommune: Faaborg-Midtfyn

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLOSTERFLØJEN, NYKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.10.2010 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ANNABORG HILLERØD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.december 2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/219-0001 Kommune: Hillerød Kommune Adresse: Frederiksværksgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KIRSTINELYST KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.11.2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Storgaden

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MEJLGADE 43 ÅRHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 08.01.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Århus Kommune Adresse: Mejlgade 43,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KIRKEGÅRDSGADE 3 AALBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.10.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/851-0001 Kommune: Aalborg Kommune Adresse:

Læs mere

DEN GAMLE LATINSKOLE HADERSLEV KOMMUNE

DEN GAMLE LATINSKOLE HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN GAMLE LATINSKOLE HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Adresse: Haderslev Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOLSTEBRO RÅD- OG ARRESTHUS HOLSTEBRO KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/661-0001 Kommune: Holstebro Kommune

Læs mere

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune

Læs mere

LILLE SLAGTERGADE 17 HADERSLEV KOMMUNE

LILLE SLAGTERGADE 17 HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE SLAGTERGADE 17 HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.09.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Adresse: Haderslev Kommune

Læs mere

VON OSTENSGADE 7 DRAGØR KOMMUNE

VON OSTENSGADE 7 DRAGØR KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VON OSTENSGADE 7 DRAGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.10.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/155-0001 Kommune: Dragør Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MUSEET, DEN GAMLE KRO SORØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.12.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/340-0001 Kommune: Sorø Kommune Adresse: Storgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KNAG MØLLE VEJEN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.06.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/575-0001 Kommune: Vejen Kommune Adresse: Knagmøllevej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R GRØNNEGADE 23 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 06.06.2013 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild, Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SOLHØJ, ALDERSHVILE (TIDL.) ASSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 23.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/420-0001 Kommune: Assens Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DE DANSKE SPRITFABRIKKER ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 05.10.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune: Roskilde

Læs mere

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 23.04.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.02/461-0001 Kommune: Odense Kommune Adresse: Londongade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KASTRUP VÆRK, BRYGGERGÅRDEN TÅRNBY KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.01.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/185-0001 Kommune: Tårnby Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LYSHOLT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11. december 2013 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/430-0001 Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALFOGEDBOLIGEN OG GITTERDRAGERDREJEBROEN VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VALDEMARSLUND HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.05.2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune Adresse: Gurrevej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 24 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SORØ AKADEMI, REKTORBOLIGEN SORØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.12.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/340-0001 Kommune: Sorø Kommune

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R JØRGEN PLOUGS OG HUSTRUS PLEJEHUS FAARBORG-MIDTFYN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 4.december 2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/430-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LINDEGADE 11, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.04.2015 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KASTELLET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 7.12.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune: Roskilde Kommune Adresse:

Læs mere

SLIPPEN 4 DRAGØR KOMMUNE

SLIPPEN 4 DRAGØR KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLIPPEN 4 DRAGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.10.2013 Besigtiget af: Lisbeth Pepke & Sofie Hviid Journalnummer: 2013-7.82.07/155-0001 Kommune: Dragør Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MEYERCRONES STIFTELSE ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 06.07.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune: Roskilde Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LINDEGADE 9 KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.04.2015 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Lindegade 9 Betegnelse:

Læs mere