TILSYNSRAPPORT KØGE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT KØGE KOMMUNE"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT PÆDAGOGISK VEJLEDERTEAM Leverandør af støtte, jf. SEL 85 Anmeldt socialfagligt tilsyn December 2019

2 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Køge Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Pædagogisk Vejlederteam. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Det er tilsynets overordnede vurdering, at Pædagogisk Vejlederteam leverer kvalificeret støtte til en bred målgruppe. Der anvendes relevante faglige tilgange og metoder, og tilbuddet understøtter borgernes trivsel og selvstændighed. Leder som medarbejdere er kompetente og engagerede. Der er enkelte udviklingspunkter vedrørende den skriftlige dokumentation. 1.2 SCORE For hvert overordnede tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering) Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo højere kvalitet. Målgruppe, metoder og resultater 5 Fysiske rammer Kompetencer Sundhed og trivsel Aktiviteter og beskæftigelse Organisation og ledelse Selvstændighed og relationer 2

3 1.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: Bemærkninger Tilsynet har ingen bemærkninger. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne arbejder målrettet med at strukturere og kvalificere statusnotaterne, så beskrivelserne i højere grad relaterer sig til indsatsmålene. 2. Tilsynet anbefaler, at indsatsmål i flere tilfælde nedbrydes i konkrete delmål, og at metoden for at opnå målet ligeledes beskrives. 3

4 2. OPLYSNINGER 2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN Adresse Ellemarksvej 1, 4600 Køge Leder Susanne Trap Tilbudstype og juridisk grundlag Socialpædagogisk støtte i henhold til Lov om Social Service 85 Antal pladser Aktuelt ydes der støtte til ca. 300 borgere Målgruppebeskrivelse Borgere med nedsat psykiske eller fysiske funktionsevner eller særlige sociale problemstillinger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 16. december 2019, kl Deltagere i interviews Leder og to medarbejdere. Tilsynet har desuden i forbindelse med tilsyn i Køge Kommunes væresteder interviewet fire borgere, som modtager støtte fra Pædagogisk Vejlederteam. Tilsynsførende Manager Kathinka Skovbye Eriksen, pædagog og plejer Senior Consultant Michela Nygaard, socialrådgiver og cand.pæd.ant. 2.2 AKTUELLE VILKÅR Aktuelle vilkår Leder oplyser indledningsvist, at vejledningen til borgerne tager afsæt i kvalitetsstandarderne, som beskrevet af Køge Kommune. Køge Kommune har besluttet at tilbyde hjælp og støtte til borgere i henhold til 82a, jf. SEL, hvilket har medført organisatoriske ændringer. Leder redegør for, at tilbuddet tidligere havde en stedfortræder, som sammen med to medarbejdere i forbindelse med organisationsændringerne har fået nye opgaver. Leders fokus er derfor aktuelt strukturen i organisationen. Det var ikke muligt for tilsynet at interviewe borgere i forbindelse med tilsynsbesøget. Tilsynet har i stedet interviewet borgere, som modtager støtte fra vejlederteamet, i forbindelse med tilsyn på Køge Kommunes væresteder, Huset, Klemmen og Den Gule Dør. 4

5 3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER Tema Målgruppe, metoder og resultater Score: 4 Sundhed og trivsel Vurdering Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatorerne. Teamet yder støtte til mere end 300 borgere, hvoraf ca. 2/3 har psykiatriske problemstillinger. Samlet set er gruppen af borgere mangfoldig med mange forskelligartede behov, og den metodiske tilgang tilpasses den enkelte. Der tages afsæt i en anerkendende tilgang, hvor borgeren er eksperten i eget liv. Derudover anvendes både pædagogisk og psykologisk viden og redskaber ift. til den enkelte borger. I mødet med borgerne vil medarbejderne således anvende en neuropædagogisk forståelsesramme hos borgere med erhvervet hjerneskade og en metakognitiv metode for borgere, som er ramt af angst. Medarbejderne redegør for, at struktur, forudsigelighed og anerkendende tilgang er gennemgående for deres praksis. Faste aftaler og ugeskemaer samt tæt samarbejde med borgerne er midler, der ofte fører til positive resultater. Borgerne betragtes som værende eksperter i eget liv, og medarbejderne tager udgangspunkt i borgernes aktuelle situation. Tilbuddet modtager indsatsmål fra myndighed, som afstemmes med borgerne. Indsatsmålene matcher ikke altid borgernes reelle behov, men leder oplever, at et godt og konstruktivt samarbejde med myndighed medvirker til, at indsatsmålene justeres hensigtsmæssigt. Med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer vurderes det, om indsatsmålene skal brydes ned i delmål. Myndighed fastsætter en ramme for bevillingen i forhold til et gennemsnitligt ugentligt timetal og periode. Borgerne bevilges ofte en afklaringsperiode på tre måneder, hvorefter der udarbejdes status i forbindelse med tre-måneders evaluering og herefter en gang årligt. Tilsynet konstaterer ved gennemgang af dokumentation for tre borgere, at der løbende dokumenteres i form af notater. Statusnotaterne fremstår ustrukturerede, fx fremgår opfyldte mål fortsat som aktive. Notaterne bærer præg af at være beskrivelser af borgernes aktuelle situation uden konkrete beskrivelser i relation til indsatsmålene. Der ses desuden eksempler på indsatsmål, der med fordel kan nedbrydes i konkrete delmål og tilføres en metodebeskrivelse. Tilbuddet samarbejder ud over myndighed også med andre relevante parter omkring den enkelte borger, herunder bl.a. hjerneskadekoordinator, hjemmeplejen, jobcenter, psykiatrien og pårørende. Borgerne anerkendes, respekteres og inddrages i beslutninger, der vedrører deres eget liv, herunder fx i forhold til indsatsmål og måden, hvorpå støtten tilrettelægges. Borgerne er meget tilfredse med tilbuddet og glade for samarbejdet med deres vejledere, som de oplever at få god støtte fra. En borger angiver, at det skaber tryghed, at næste besøg fra vejlederen altid er planlagt. Medarbejdernes viden og indsats vedrørende borgernes sundhed modsvarer borgernes behov, og de arbejder helhedsorienteret med afsæt i Det dobbelte KRAM. Borgerne har mulighed for at deltage i fælles vejledning, hvor fokus er aktiv livsstil, og der arrangeres i den forbindelse gåture og dans med borgerne. Flere borgere har indsatsmål, der omhandler sundhed, og medarbejderne kan fx ledsage til lægebesøg og yde støtte til indkøb af sund mad. Der er relevant fokus på at forebygge konflikter. Magtanvendelser forekommer ikke ifølge leder og medarbejdere. Leder redegør for, at tilbuddet har brugt meget tid på den forebyggende del, bl.a. gennem konflikthåndteringskurser. Medarbejderne kan redegøre for regler og procedurer i forbindelse med magtanvendelser. 5

6 Uddannelse, aktiviteter og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Organisation og ledelse Kompetencer Mange af borgerne er tilknyttet Jobcenteret eller STU-forløb. Indimellem køber Jobcenteret mentortimer i vejledningsteamet, hvilket ifølge medarbejderne giver god mening, da relationen i forvejen er dannet mellem vejleder og borger. En opgave for vejlederne kan være at sikre, at en borger kommer op til tiden ved at ringe eller besøge borgeren. En borger oplyser, at vejledningen konkret består i hjælp til at læse post og til indkøb, mens en tredje borger bruger vejledningstimerne på gåture og samtaler med sin vejleder. Medarbejderne støtter borgerne i at indgå i aktiviteter, dels i værestederne og dels i foreninger, som fx idrætsforeningen Rend og Hop, og understøtter derigennem borgernes mulighed for et alsidigt hverdagsliv. Tilbuddet arbejder relevant med udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Medarbejderne støtter op om, at borgerne gradvist foretager selvstændige handlinger. Der arbejdes med små skridt i selvstændiggørelsen af borgerne, så de er trygge i den proces, der skal føre til, at de fx selv kontakter sundhedsvæsenet eller Jobcenter. Desuden er en betydelig del af indsatsen at skabe overblik for borgerne, fx ved hjælp af ugeskemaer, så de selvstændigt kan varetage praktiske opgaver i hjemmet. Endvidere er der opmærksomhed på, at en del borgere generelt har behov for støtte til at tage kontakt og fastholde relationer til fx voksne børn. Borgerne har desuden mulighed for at danne og udvikle relationer i værestederne. Det er ifølge medarbejderne ofte værestederne, der danner rammen om og bærer relationerne mellem borgerne med tilbud om aktiviteter og samvær. Leder har relevante faglige kompetencer og mangeårig ledelseserfaring og varetager ledelsen for vejledningen og tre væresteder. Tilsynet bemærker, at leder har et godt overblik over hele organisationen. Der er i organisationen ansat ca. 45 medarbejdere, hvoraf hovedparten både har vejledningstimer og timer i værestederne. Medarbejderne er i forhold til vejledningen geografisk opdelt i tre teams, og hvert team har en koordinator, som fordeler vejledningsopgaverne mellem medarbejderne. Leder mødes ugentligt med koordinatorerne og deltager desuden i de ugentlige teammøder. Hver anden måned afholdes et fælles møde for alle medarbejderne. Derudover deltager medarbejderne kontinuerligt i faglig supervision. Medarbejderne angiver, at de som vejledere arbejder meget alene, men de oplever god ledelsesmæssig opbakning og tryghed i forhold til kollegial sparring. Leder oplyser, at der er en god og meget stabil medarbejdergruppe, og flere har været ansat i vejlederteamet gennem mange år. Hovedparten af medarbejderne er uddannede pædagoger. Derudover er der en mindre gruppe af medarbejderne, som har andre relevante uddannelser og erfaringsbaggrunde. Medarbejderne tilbydes løbende kompetenceudvikling. Organisationen har fx haft et forløb med ETIKOS om Det etiske landskab, og senest har flere medarbejdere deltaget i en temadag om konflikthåndtering. Der er planlagt et grundkursus i psykiatri, og leder overvejer desuden at iværksætte et kortvarigt kursus i neuropædagogik for nyere medarbejdere. Medarbejderne tilkendegiver, at de samlet set har de rette kompetencer, og de ved, hvem i medarbejdergruppen der har særlig interesse og kendskab til specifikke områder, som de kan søge sparring hos. Medarbejderne oplever, at de har et stærkt fælles fagligt fundament. 6

7 Fysiske rammer Vejledningen foregår primært i borgernes hjem. Enkelte borgere ønsker dog at mødes med medarbejderne i værestederne eller i vejlederteamets base. Det er tilsynets vurdering, at det skaber tryghed for borgerne, at vejledningen sker i kendte rammer. Vejlederteamets lokaler giver medarbejderne mulighed for at dokumentere uforstyrret, holde samtaler og møder samt spise frokost sammen. Leder oplyser, at teamet skal flytte til andre lokaler, som en del af en samlet plan i kommunen. 7

8 Partneransvarlig BIRGITTE HOBERG SLOTH Partner m: e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere end medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har ca medarbejdere i mere end 165 lande. Projektansvarlig KATHINKA SKOVBYE ERIKSEN Manager m: e: Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE HUSET

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE HUSET TILSYNSRAPPORT HUSET Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn i Huset. BDO er kommet frem til

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN LUCERNEVEJ

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN LUCERNEVEJ TILSYNSRAPPORT SPECIALBØRNEHAVEN LUCERNEVEJ Anmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Specialbørnehaven

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN Anmeldt socialfagligt tilsyn December 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE BOSTØTTEN, CENTER FOR SÆRLIG SOCIAL INDSATS

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE BOSTØTTEN, CENTER FOR SÆRLIG SOCIAL INDSATS TILSYNSRAPPORT BOSTØTTEN, CENTER FOR SÆRLIG SOCIAL INDSATS Anmeldt socialfagligt tilsyn Juni 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LILLESKOLEN FOR VOKSNE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LILLESKOLEN FOR VOKSNE TILSYNSRAPPORT LILLESKOLEN FOR VOKSNE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Lilleskolen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE SPECIALINDSATS FOR BØRN, TERAPEUTERNE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE SPECIALINDSATS FOR BØRN, TERAPEUTERNE TILSYNSRAPPORT SPECIALINDSATS FOR BØRN, TERAPEUTERNE Anmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGERÅDGIVNINGEN

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGERÅDGIVNINGEN TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGERÅDGIVNINGEN Anmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGESPECIALET GOLFPARKEN OG NETVÆRKS- JÆGERNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGESPECIALET GOLFPARKEN OG NETVÆRKS- JÆGERNE TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGESPECIALET GOLFPARKEN OG NETVÆRKS- JÆGERNE Anmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE -OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGESPECIALET DAVIDS ALLÉ

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE -OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGESPECIALET DAVIDS ALLÉ TILSYNSRAPPORT FAMILIE -OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGESPECIALET DAVIDS ALLÉ Anmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN TRÆNINGSCENTRET FOR BØRN OG UNGE Anmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - PRIVAT LEVERANDØR AF RENGØRING HJEM- MESERVICE SYD Uanmeldt tilsyn August 2018 1. UANMELDT TILSYN PRAKTISK BI- STAND 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE GELSTED PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE GELSTED PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE GELSTED PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juli 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE FAMILIEKONSULENTERNE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE FAMILIEKONSULENTERNE TILSYNSRAPPORT FAMILIEKONSULENTERNE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn hos Familiekonsulenterne.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET VESTERLED

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET VESTERLED TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET VESTERLED Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN SUBSTITUTIONSBEHANDLINGENS VÆRESTED

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN SUBSTITUTIONSBEHANDLINGENS VÆRESTED TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN SUBSTITUTIONSBEHANDLINGENS VÆRESTED Anmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BOFÆLLESSKABET SYDHJØRNET

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BOFÆLLESSKABET SYDHJØRNET TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BOFÆLLESSKABET SYDHJØRNET Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE SAABU ØSTERLUND. Anmeldt socialfagligt tilsyn

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE SAABU ØSTERLUND. Anmeldt socialfagligt tilsyn TILSYNSRAPPORT SAABU ØSTERLUND Anmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på SAABU Østerlund.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PROAKTIV

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PROAKTIV TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PROAKTIV Anmeldt socialfagligt tilsyn 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Proaktiv.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE PSYKIATRIENS HUS, SAMVÆR OG AKTIVITET

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE PSYKIATRIENS HUS, SAMVÆR OG AKTIVITET TILSYNSRAPPORT PSYKIATRIENS HUS, SAMVÆR OG AKTIVITET Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE BOSTØTTEN AAGE NIELSENS VEJ

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE BOSTØTTEN AAGE NIELSENS VEJ TILSYNSRAPPORT BOSTØTTEN AAGE NIELSENS VEJ Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Bostøtten

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE BOSTØTTEN, CENTER FOR PSYKIATRISK INDSATS

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE BOSTØTTEN, CENTER FOR PSYKIATRISK INDSATS TILSYNSRAPPORT BOSTØTTEN, CENTER FOR PSYKIATRISK INDSATS Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT HILLERØD KOMMUNE CAFÉ OASEN

TILSYNSRAPPORT HILLERØD KOMMUNE CAFÉ OASEN TILSYNSRAPPORT CAFÉ OASEN Anmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Hillerød Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Café Oasen. BDO er kommet

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Karup

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Karup Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Karup Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TRÆKBANEN, PLEJEBOLIGER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM Uanmeldt tilsyn Juni 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN TRÆNINGSHØJSKOLEN

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN TRÆNINGSHØJSKOLEN TILSYNSRAPPORT FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN TRÆNINGSHØJSKOLEN Anmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE TILSYNSRAPPORT LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Lucernevejens

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Hald Ege Miniregnskov

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Hald Ege Miniregnskov Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Hald Ege Miniregnskov Uanmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted No 5

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted No 5 Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted No 5 Uanmeldt tilsyn August 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERIKSHAVN KOMMUNE DAGSKOLEN NORDJYLLAND

TILSYNSRAPPORT FREDERIKSHAVN KOMMUNE DAGSKOLEN NORDJYLLAND TILSYNSRAPPORT FREDERIKSHAVN KOMMUNE DAGSKOLEN NORDJYLLAND Uanmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Frederikshavn Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Skanderborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Living By Heart

Tilsynsrapport Skanderborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Living By Heart Tilsynsrapport Skanderborg Kommune Socialfaglige tilsyn Living By Heart Anmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Skanderborg Kommune foretaget et anmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST Uanmeldt tilsyn September 2018 1. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Solsikken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Solsikken Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Solsikken Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE STOPPESTEDET

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE STOPPESTEDET TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE STOPPESTEDET Anmeldt socialfagligt tilsyn 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Stoppestedet.

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Center for Mestring

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Center for Mestring Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Center for Mestring Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Hald Ege Miniregnskov

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Hald Ege Miniregnskov Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Hald Ege Miniregnskov Uanmeldt tilsyn December 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN FAMILIEHUSET BISGÅRD Anmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Skriversvej

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Skriversvej Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Skriversvej Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE SAABU NATUR. Anmeldt socialfagligt tilsyn

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE SAABU NATUR. Anmeldt socialfagligt tilsyn TILSYNSRAPPORT SAABU NATUR Anmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på SAABU Natur. BDO

Læs mere

TILSYNSRAPPORT HILLERØD KOMMUNE CENTER FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

TILSYNSRAPPORT HILLERØD KOMMUNE CENTER FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE TILSYNSRAPPORT CENTER FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE Anmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Hillerød Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Skanderborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Zig Zag

Tilsynsrapport Skanderborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Zig Zag Tilsynsrapport Skanderborg Kommune Socialfaglige tilsyn Zig Zag Anmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Skanderborg Kommune foretaget et anmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Socialfaglige tilsyn Glad Service

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Socialfaglige tilsyn Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Socialfaglige tilsyn Glad Service Anmeldt tilsyn November 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Allerød Kommune foretaget et anmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET SOLSIDECENTRET

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET SOLSIDECENTRET TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET SOLSIDECENTRET Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juli 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN MARTE MEO BØRNEHAVEN Anmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Center for Mestring

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Center for Mestring Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Center for Mestring Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD KORNUMGÅRD PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD KORNUMGÅRD PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD KORNUMGÅRD PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juli 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT HILLERØD KOMMUNE LEVUK JOB OG SAMVÆR

TILSYNSRAPPORT HILLERØD KOMMUNE LEVUK JOB OG SAMVÆR TILSYNSRAPPORT LEVUK JOB OG SAMVÆR Anmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Hillerød Kommune foretaget et anmeldt tilsyn hos Levuk Job

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN BAKKEØ

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN BAKKEØ TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN BAKKEØ Anmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget et anmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER HIMMELEV GL. PRÆSTEGÅRD PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER HIMMELEV GL. PRÆSTEGÅRD PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER HIMMELEV GL. PRÆSTEGÅRD PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE MESTRINGSCENTER RÅDHUSPLADSEN

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE MESTRINGSCENTER RÅDHUSPLADSEN TILSYNSRAPPORT MESTRINGSCENTER RÅDHUSPLADSEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Mestringscentret

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALT- NINGEN RÅDGIVNINGS- OG BEHANDLINGSHUSET

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALT- NINGEN RÅDGIVNINGS- OG BEHANDLINGSHUSET TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALT- NINGEN RÅDGIVNINGS- OG BEHANDLINGSHUSET Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Socialfaglige tilsyn Glad Mad

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Socialfaglige tilsyn Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Socialfaglige tilsyn Glad Mad Anmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Allerød Kommune foretaget et anmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Trepas

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Trepas Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Trepas Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKOVBRYNET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE KUNSTSKOLEN BIFROST

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE KUNSTSKOLEN BIFROST TILSYNSRAPPORT KUNSTSKOLEN BIFROST Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Kunstskolen Bifrost.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG SOLGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG SOLGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG SOLGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn på plejecenter August 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER ASTERSVEJ PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER ASTERSVEJ PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER ASTERSVEJ PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn i

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN OLIVENHAVEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN OLIVENHAVEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN OLIVENHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - DISTRIKT TØNDER VEST

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - DISTRIKT TØNDER VEST TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - DISTRIKT TØNDER VEST Uanmeldt tilsyn September 2018 1. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER Medicinkontrol Januar 2019 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har i forlængelse af et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN GUG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE PLEJECENTRET SØNDERVANG (SELVEJENDE)

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE PLEJECENTRET SØNDERVANG (SELVEJENDE) TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE PLEJECENTRET SØNDERVANG (SELVEJENDE) Uanmeldt tilsyn September 2017 1. UANMELDT KOMMUNALT TIL- SYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Faxe

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Hjertebo

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Hjertebo Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Hjertebo Uanmeldt tilsyn December 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Aktivitetshus Gimle

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Aktivitetshus Gimle Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Aktivitetshus Gimle Uanmeldt tilsyn Maj 2019 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Uanmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Skovvænget, alm. plejeboliger

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Skovvænget, alm. plejeboliger Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Skovvænget, alm. plejeboliger Uanmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN OTIUMGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TOFTEHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juni 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Åbrinken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Åbrinken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Åbrinken Uanmeldt tilsyn December 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ELMELY PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Gimle

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Gimle Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Gimle Uanmeldt tilsyn Juni 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG LINDEVANG PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG LINDEVANG PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG LINDEVANG PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn på plejecenter August 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder Kommune foretaget et

Læs mere

MEDICINTILSYN SKIVE KOMMUNE

MEDICINTILSYN SKIVE KOMMUNE MEDICINTILSYN BOTILBUDDET NORDBANEVEJ 22 Uanmeldt medicintilsyn December 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt medicintilsyn på Botilbuddet

Læs mere