TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø"

Transkript

1 19/28353 Plan, Byg og Miljø DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR CVR rnp.tf Nøragersmindevej 95 afgørelse vedr. landzonetilladelse og dispensation til byggeaktiviteter på Strandgården På Nøragersmindevej 95, kendt som Strandgården, har Tårnby Kommune modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til etablering af kontorlokaler på ejendommen til det ridende politi. Ansøgningen indeholder yderligere ansøgning om landzonetilladelse til at opføre en tilbygning, der skal indeholde garage og omklædningsfaciliteter, en stald til heste, 2 midlertidige pavilloner, hvoraf en er til kontorformål og en er til toilet, spiserum og omklædning, samt etablering af belægning omkring eksisterende ridehal. Hestestald og midlertidige pavilloner er opført, og kræves lovliggjort. Ansøgning til etablering af kontorformål i form af indskudt dæk, kræver dispensation fra 3,1 og 5.4 i Lokalplan 50, Støjzonen omkring Kastrup Lufthavn, jf. Planlovens 19. Anvendelse af eksisterende midlertidig pavillon til kontorformål, kræver lovliggørende dispensation fra Lokalplan 50. Ansøgning til indskudt dæk, tilbygning, der skal indeholde garage og omklædningsfaciliteter, samt etablering af belægning, kræver landzonetilladelse, jf. 35, stk. 1 i Planloven. Ansøgning af en opført stald til heste og 2 opførte pavilloner til midlertidigt brug, kræver lovliggørende landzonetilladelse. Uddybende bemærkninger Strandgården er en større hestepension med ca. 80 heste. I 2018 vandt Strandgården et udbud for opstaldning af politiets 16 heste, hvilket har medvirket til, at de har behov for at udvide deres opstaldningsfaciliteter m.m. Af denne årsag har Strandgården søgt om landzonetilladelse til at udvide deres hestepension, samt søgt om dispensation til at kunne oprette kontorlokaler tilknyttet politiets daglige drift på ejendommen. Ejer søger om tilladelse til følgende byggeaktiviteter på ejendommen: 1. Lovliggørende dispensation og landzonetilladelse til at opføre en pavillon på 28,8 m 2 til kontorformål. 2. Lovliggørende landzonetilladelse til at opføre en pavillon på 28,8 m 2 til toilet, spiserum og omklædning. 3. Landzonetilladelse og dispensation til at opføre et indskudt dæk på ca. 140 m 2, der benyttes af politiet til kontor, opholdsrum, toilet og mødelokaler. 4. Landzonetilladelse til en tilbygning på 580 m 2 langs ridehallen, hvoraf 455 m 2 udlægges til garage og 125 m 2 til omklædnings- og badefaciliteter. 5. Lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af en stald på ca. 353 m 2. Tilknyttet til staldens sider opføres paddocks (udendørsområde til heste) på ca. 319 m 2, så der sammenlagt benyttes et areal på 672 m 2 til staldbygningen. 6. Landzonetilladelse til at befæste et område på ca m 2 omkring ridehallen. TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

2 Da de ansøgte byggeaktiviteter i punkt 1 og 3 til kontorformål, strider imod formåls- og anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 50 vedr. støjfølsom anvendelse, kan en dispensation kun gives med en tidsbegrænsning på max 3 år, jf. Planlovens 19. Efterfølgende bortfalder dispensation og tilknyttet landzonetilladelse. Link til Planloven: Yderligere bemærkninger til sagen vedr. ansøgning om Landzonetilladelse og dispensation, kan findes vedhæftet som bilag, navngivet uddybende bemærkninger. Lokalplan 50 - Støjzonen omkring Kastrup Lufthavn Strandgården 95 er omfattet af Lokalplan 50, hvorfor ansøgningen skal vurderes ud fra dens bestemmelser. De ansøgte byggeaktiviteter kræver dispensation fra 3.1 og 5.4 i Lokalplan 50. Link til Lokalplan 50: Støjcirkulæret for Københavns Lufthavn Strandgården er beliggende i støjzonen for Københavns lufthavn, der er omfattet af Støjcirkulæret, CIR nr. 56 af 30/04/1997. Støjcirkulærets 16, stk. 4 fastlægger, at støjniveauet ikke må overstige 35 db(a) for støjfølsomme erhverv, hvilket er gældende for kontorlokaler. Denne bestemmelse tager udgangspunkt i, at der udarbejdes et nyt plangrundlag for området. I denne sag, udarbejdes der ikke et nyt plangrundlag, eftersom planloven giver mulighed for, at der kan meddeles midlertidig dispensation fra Lokalplan 50, hvorfor det ikke er nødvendigt at udarbejde et nyt plangrundlag på nuværende tidspunkt. Støjcirkulærets 18, stk. 1, fastlægger, at der principielt ikke må meddeles landzonetilladelse til indretning af støjfølsom anvendelse. Dog fastlægger 18, stk. 2, at der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse efter stk. 1 til ændret anvendelse til støjfølsomme formål, herunder til helårsbeboelse og institutionsbebyggelse, såfremt indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) i sove og opholdsrum. Da 18, stk. 1 ikke forholder sig til støjfølsomt erhverv, tager Tårnby Kommune udgangspunkt i støjkravet for 16, stk. 4 i den konkrete sag. Tårnby Kommune vurderer, at der i nærværende sag vedr. etablering af kontorlokaler til politiet, er tale om et særligt tilfælde, hvorfor der kan meddeles landzonetilladelse til støjfølsom anvendelse i form af kontorformål efter 18, stk. 2 i støjcirkulæret. Tilladelsen gives med vilkår om, at støjkravet i 16, stk. 4. på 35 db(a) for støjfølsomme erhverv overholdes. Link til støjcirkulæret: Afgørelse Bygge og Ejendomsudvalget har på deres møde den 2. juni 2020, besluttet at der kan meddeles landzonetilladelse og dispensation til de ansøgte byggeaktiviteter på Strandgården. Efter Planlovens 35, stk. 1., meddeles der landzonetilladelse til ovenævnte byggeaktiviteter, punkt

3 Efter Planlovens 19, meddeles der midlertidig dispensation fra Lokalplan 50 til tidsbegrænset anvendelse af støjfølsomme formål, kontorformål, punkt 1 og 3. Den midlertidige dispensation er gældende dagen efter, at den 4 ugers klagefrist er udløbebet, dvs. d , forudsat at afgørelsen ikke påklages. Dispensationen er gældende i 3 år frem til d Kopi af afgørelse er fremsendt til borgere, der har indgivet høringssvar. Vilkår Tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 og 19 gives under følgende vilkår: Pavillon og indskudt dæk 1. At lovliggørende landzonetilladelse og lovliggørende dispensation af en midlertidig pavillon på 28,8 m 2 til kontorformål skal fjernes fra ejendommen, inden at det indskudte dæk i ridehallen ibrugtages til kontorformål. 2. At landzonetilladelse og dispensation til kontorformål bortfalder øjeblikkeligt ved ophør af politiets opstaldning af heste på ejendommen, og senest 3 år fra dispensationen er meddelt. 3. At lovliggørende landzonetilladelse til at opføre en pavillon på 28,8 m 2 til toilet, spiserum og omklædning skal fjernes fra ejendommen, inden at tilbygningen ibrugtages til omklædnings- og badefaciliteter. 4. At der meddeles en tidsbegrænset landzonetilladelse på 3 år fra dispensationen er meddelt, til at opføre et indskudt dæk på 140 m 2 i eksisterende ridehal, der anvendes af politiet til kontorformål. 5. At støjniveauet i bebyggelse, der benyttes til støjfølsom anvendelse, kontorformål, ikke overstiger 35 db(a). 6. Bygge- og Ejendomsudvalget har på udvalgsmødet besluttet, at der omkring ridehallen og tilbygningen skal etableres et afskærmende beplantningsbælte inden der meddeles ibrugtagningstilladelse til indskudt dæk. Beplantningsbæltet skal etableres efter Teknisk Forvaltnings nærmere angivelse og kan ses på vedhæftede kortbilag. Beplantningsbælte plejes af ejer. Tilbygning til ridehal - garage og omklædningsfaciliteter 7. At facaden på tilbygningen males i den tilsvarende gule og hvide farve som på ridehallen, så tilbygning og ridehal fremstår som et samlet hele. 8. At garagen skal fjernes ved ophør af politiets opstaldning på ejendommen. Såfremt der kan redegøres for en ny anvendelse af garagen, der vurderes at være forenelig med driften af hestepension, kan der ansøges om landzonetilladelse til dette, jf. 37, sk. 6 i Planloven. 9. Bygge- og Ejendomsudvalget har på udvalgsmødet besluttet, at der omkring ridehallen og tilbygningen skal etableres et afskærmende beplantningsbælte inden igangsætning af projektet, svarende til inden der gives ibrugtagningstilladelse. Beplantningsbæltet skal etableres efter Teknisk Forvaltnings nærmere angivelse og kan ses på vedhæftede kortbilag. Beplantningsbælte plejes af ejer. 10. Befæstning af areal 11. At landzonetilladelse til at befæste et areal på ca m 2 omkring ridehallen kun må etableres med materialer i form af belægningssten, slotsgrus eller anden form for grus. Befæstning må ikke etableres i form af asfalt. Dispensation Dispensation fra Lokalplan 50 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter den er meddelt. 3

4 Dispensation til kontorformål i form af pavillon og indskudt dæk, er tidsbegrænset til 3 år, og er derfor gældende fra d til og med d Det kan oplyses, at der ved dispensationens udløb, kan søges om en ny midlertidig dispensation vedr. støjfølsom anvendelse til kontorformål. Såfremt Tårnby Kommune modtager en ansøgning om midlertidig dispensation, skal der foretages en ny sagsbehandling vedr. dispensation og landzonetilladelse. Landzonetilladelse En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år. Landzonetilladelse til kontorformål i form af indskudt dæk og pavillon er omfattet af midlertidige dispensationer fra Lokalplan 50, hvorfor den kun er gældende i 3 år. Landzonetilladelse og den hertil tilknyttede dispensation, må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet. Byggetilladelse De ansøgte byggeaktiviteter kræver byggetilladelse og kan derfor ikke igangsættes før der er meddelt byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byggetilladelse kan ikke gives før klagefristen på denne afgørelse er udløbet. EF-Habitatdirektivets bilag IV arter og Natura 2000 Der er ikke registeret beskyttede dyre- og plantearter efter EF-habitatdirektivets bilag IV arter i området. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst kendes ikke. De ansøgte byggeaktiviteter vurderes ikke at påvirke nærmeste Natura 2000-område nr. 143, Habitatområde H127 og Fuglebeskyttelsesområde F111, alle navngivet Vestamager og havet syd for, som er beliggende med en afstand på ca. 700 m fra Nøragersmindevej 95. Endvidere ligger der i området mellem Nøragersmindevej 95 og Natura 2000 et fuldudbygget boligområde. Beskyttet natur Ca. 45 m sydøst fra den etablerede stald findes et vandhul, der er registreret som 3 naturbeskyttet sø, jf. Naturbeskyttelsesloven. De ansøgte byggeaktiviteter vurderes ikke at give anledning til tilstandsændringer nær vandhullet. Naboorientering I forbindelse med ansøgning om landzonetilladelse, samt dispensation fra Lokalplan 50, er der foretaget en naboorientering og orientering af foreninger/interesseorganisationer. Teknisk Forvaltning modtog to høringssvar. Det ene høringssvar gav anledning til vilkår om, at der skal etableres afskærmende beplantning omkring Strandgårdens ridehal og den påtænkte tilbygning, jf. punkt 6 og 9 under afsnittet Vilkår. Klage Denne afgørelse kan inden for fire uger påklages til Planklagenævnet i henhold til vedlagte klagevejledning. Klagenævnet opkræver gebyr for behandling af klager. Gebyret tilbagebetales, hvis der opnås fuld eller delvis medhold i klagen. Afgørelsen kan påklages senest d Såfremt afgørelsen påklages, orienteres ansøger umiddelbart herefter. En klage vil have opsættende virkning. Landzonetilladelse og dispensation må ikke udnyttes, før klagefrisen er udløbet, samt der er meddelt byggetilladelse. Tårnby Kommune har modtaget en byggeansøgning. Bygge- 4

5 tilladelse kan først meddeles, efter at klagefristen er udløbet, forudsat at afgørelsen ikke påklages. Bilag Høringsnotat Klagevejledning Kortbilag Uddybende bemærkninger Venlig hilsen Helle Myhre Sekretariatschef / Anni Kær Pedersen Chef for Plan, Byg og Miljø 5

Landzonetilladelse: Holstebrovej 17, 6990 Ulfborg Tilbygning til ridehal

Landzonetilladelse: Holstebrovej 17, 6990 Ulfborg Tilbygning til ridehal Side 1/5 Hans Laurits Roesgaard Trabjerggårdvej 20 7620 Lemvig Dato: 16-02-2017 Sagsnr.: 01.03.03-P19-512-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven MØLBAK Landinspektører A/S Ledreborg Allé 130 A 4000 Roskilde Att.: Jesper Dichmann Sørensen Sendt pr. mail: jds@molbak.dk KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m²

Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m² ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade 3 6823 Ansager et.byg@mail.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m² Adresse: Kanalvej

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge. Thomas Wiingaard Valbyvej 29 3200 Helsinge Sag: 2017/04787 011 Id: 031154 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 09. maj 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Flemming Barfoed Østergaard Neptunvej Esbjerg V

Flemming Barfoed Østergaard Neptunvej Esbjerg V Flemming Barfoed Østergaard Neptunvej 56 6710 Esbjerg V Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til opførelse af garage, dispensation fra lokalplan og afslag på dispensation

Læs mere

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-137-18 19-12-2018 Landzonetilladelse opførelse af tilbygning, Skærbækvej 16A, Toftlund Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Landzonetilladelse Planloven Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø 18/23693 TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Til rette vedkommende DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR. 01-10-2018 CVR msl.tf Høringsbrev Forslag til lokalplan 135 Tårnby Rense- og Fjernkøleanlæg Tårnby

Læs mere

Sønderborg Kommune har den 24. september 2018 modtaget din ansøgning om at få lovliggjort et maskinhus og overdækning på i alt 122 m².

Sønderborg Kommune har den 24. september 2018 modtaget din ansøgning om at få lovliggjort et maskinhus og overdækning på i alt 122 m². Jeanette Møller Reinewald Vestermark 7 6300 Gråsten Lovliggørende landzonetilladelse til maskinhus og overdækning på i alt 122 m² på ejendommen matr.nr. 25a Tørsbøl, Kværs, der ligger på Vestermark 7,

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-140-18 17-12-2018 Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer Afgørelse Vi giver

Læs mere

Hønsehuset, der er beliggende i en afstand af ca. 29 m fra eksisterende bebyggelse er opført i sortmalet træ.

Hønsehuset, der er beliggende i en afstand af ca. 29 m fra eksisterende bebyggelse er opført i sortmalet træ. Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-86-19 05-08-2019 Landzonetilladelse - Østervej 13, Abild, 6270 Tønder Afgørelse Vi meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Afgørelse. Noles A/S Hanningvej Ikast

Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Afgørelse. Noles A/S Hanningvej Ikast Noles A/S Hanningvej 65 7430 Ikast Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Adresse: Pramstedvej 12D, 6800 Varde Matr.nr. 12D, Kongsgård, Varde Jorder

Læs mere

Hallen opføres med udvendige facader af stål, antracitfarvede vægge, tag naturfarvet og med grå porte.

Hallen opføres med udvendige facader af stål, antracitfarvede vægge, tag naturfarvet og med grå porte. Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-132-18 19-12-2018 Landzonetilladelse - Borg 59, 6261 Bredebro Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til,

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Christian Svenningsen Amager Landevej 40, 2.5 2770 Kastrup Sendt pr. mail til chaospling@yahoo.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse til ridehal på Himmelev rideskole på Herregårdsvej 61, matr.nr. 11bk Himmelev By, Himmelev

Landzonetilladelse til ridehal på Himmelev rideskole på Herregårdsvej 61, matr.nr. 11bk Himmelev By, Himmelev Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Landzonetilladelse til ridehal på Himmelev rideskole på Herregårdsvej

Læs mere

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den med efterfølgende supplerende oplysninger og bilag modtaget den

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den med efterfølgende supplerende oplysninger og bilag modtaget den Jesper Hollitsch Poulsen Helle Bursø Kristensen Kongsholmvej 1 3210 Vejby Sag: 2017/06223 009 Id: 005954 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 30. marts 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

udnyttet inden for 5 år.

udnyttet inden for 5 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755615 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 02.34.00-P19-154-19 13.3.2019 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til opstilling af

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Leo Frederiksen Granetorp 5154 280 22 Vittsjö Sverige Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig. FRØSTRUPHAVE EFTERSKOLE Frøstrupvej 140 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig. Adresse: Frøstrupvej 142, 6830

Læs mere

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Dok. nr /17

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Dok. nr /17 Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej 1 6840 Oksbøl Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 11. oktober 2017 Direkte tlf.:

Læs mere

Lars Nielsen Stokkerupvej Græsted. Lovliggørende landzonetilladelse til opført udhus og pavillon

Lars Nielsen Stokkerupvej Græsted. Lovliggørende landzonetilladelse til opført udhus og pavillon Lars Nielsen Stokkerupvej 2 3230 Græsted Sag: 2016/09538 007 Id: 010476 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 18. juli 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Morten Vildrich Andersen Højbakken 2 8870 Langå Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 21-02-2018 / 01.03.03-P19-202-17 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger samt lovliggørelse af læskur og affaldsskur.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger samt lovliggørelse af læskur og affaldsskur. Ann Christine Kragelund Jensen Hjulsagervej 20 6854 Henne Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger samt lovliggørelse af læskur og affaldsskur.

Læs mere

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i perioden

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside   i perioden Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-16-19 Landzonetilladelse - Østerbyvej 2F 04-03-2019 Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til, som ansøgt,

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven OK ByggeDesign ApS ole@okbyggedesign.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Rita Lene Pedersen Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail:

Læs mere

Du har fået landzonetilladelse til lovliggørelse af 11 skydetekniske anlæg på matr. nr. 4ay Langå By, Langå beliggende Randersvej 50E, 8870 Langå.

Du har fået landzonetilladelse til lovliggørelse af 11 skydetekniske anlæg på matr. nr. 4ay Langå By, Langå beliggende Randersvej 50E, 8870 Langå. Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 06-06-2018 / 01.03.03-P19-15-17 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til lovliggørelse

Læs mere

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den og efterfølgende telefonisk opfølgning med ansøger den

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den og efterfølgende telefonisk opfølgning med ansøger den Martin Carl Jensen Fredgårdsvej 2 3200 Helsinge Sag: 2016/32737 007 Id: 019121 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 08. marts 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Struer Golfklub Thagårdvej Struer. Thagårdvej 16, 7600 Struer - Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af lynaflederskur

Struer Golfklub Thagårdvej Struer. Thagårdvej 16, 7600 Struer - Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af lynaflederskur Struer Golfklub Thagårdvej 16 7600 Struer Thagårdvej 16, 7600 Struer - Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af lynaflederskur Struer Kommune har den 28. januar 2019 modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm

Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-2-19 05-03-2019 Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej Hørning. Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage

VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej Hørning. Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej 7 8362 Hørning Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til etablering af 57 m² integreret

Læs mere

Landzonetilladelse til enfamilieshus

Landzonetilladelse til enfamilieshus JB TEGN & DESIGN V/JANE TONIE BECH Kirkegade 26 3200 Helsinge Sag: 01.03.03-G01-25-18 4. april 2018 Landzonetilladelse til enfamilieshus Ejendommen matr. 3m Sletelte By, Valby, Stæremosevej 3, 3200 Helsinge

Læs mere

Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej Låsby. Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur

Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej Låsby. Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej 23 8670 Låsby Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur Vi giver dig tilladelse efter planlovens 35 til at opføre en dobbelt garage

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af hobbyrum/depotrum på 70 m² på Østergårdsvej 15, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse til opførelse af hobbyrum/depotrum på 70 m² på Østergårdsvej 15, 6580 Vamdrup Niels Friis Christiansen Østergårdsvej 15 6580 Vamdrup 6. september 2018 - Sagsnr. 18/16162 - Løbenr. 200448/18 Landzonetilladelse til opførelse af hobbyrum/depotrum på 70 m² på Østergårdsvej 15, 6580

Læs mere

Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning. Afgørelse. ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade Outrup

Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning. Afgørelse. ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade Outrup ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade 32 6855 Outrup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning Adresse: Kastkærvej 130A, 6830 Nørre Nebel Matr.nr.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse den 21. december 2017 Baggrund for afgørelsen

Landzonetilladelse den 21. december 2017 Baggrund for afgørelsen Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kari-Ann Broeng Dir: +4579755681 Mob: +4524758583 e-mail: Kari-Ann.Broeng @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-198-17 20.12.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17 Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej 8 6818 Årre hih@ncc.dh Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato 4. april

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307 Randers Golfklub Himmelbovej 22 8920 Randers NV Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 03-05-2017 / 01.03.03-P16-178-15 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Ingeniørfirmaet LN Rådgivning Bellisvej 6 4750 Lundby At: Leif Nygaard KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Kim Jakobsen Sønderlundsvej 8 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre

Læs mere

BYGMESTEREN A/S Troldmosevej Give. Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum

BYGMESTEREN A/S Troldmosevej Give. Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum BYGMESTEREN A/S Troldmosevej 2 7323 Give Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at etablere

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-10-2018 / 01.03.03-P19-61-18 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune Center for Teknik og Miljø Team Natur og Vand Rådhusvej 3 3200 Helsinge Sag: 2017/06584 004 Id: 026241 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 15. marts 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til overdækket udslagssted på Struer Goldbane

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til overdækket udslagssted på Struer Goldbane POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Pseudonym Højgårdsparken 46 7560 Hjerm Sendt pr. mail til: jensoandreassen@outlook.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Tidligere sager om ejendommen I 1983 meddelte kommunen tilladelse til at opføre et helårshus på ejendommen på ca. 100 m 2.

Tidligere sager om ejendommen I 1983 meddelte kommunen tilladelse til at opføre et helårshus på ejendommen på ca. 100 m 2. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til en carport med indbygget udhus på Gydebakken 7 Du har søgt om tilladelse til at opføre en carport med indbygget udhus på ejendommen matr. nr. 9z Farum By, Farum,

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af 10 hytter

Landzonetilladelse til opsætning af 10 hytter Tegnestuen Øglen Yderikvej 35 6862 Tistrup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opsætning af 10 hytter Adresse: Nr. Lydumvej 110, 6830 Nørre Nebel Matr.nr. 8a Lydum By,

Læs mere

Lene Holm Wittrup Lokvig Faurskovvej Hadsten

Lene Holm Wittrup Lokvig Faurskovvej Hadsten Lene Holm Wittrup Lokvig Faurskovvej 18 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til etablering af ridebane, samt lovliggørende

Læs mere

1. Garagebygningen må ikke anvendes til nogen form for erhvervsmæssig brug, bolig eller lignende, uden der er ansøgt herom hos kommunen

1. Garagebygningen må ikke anvendes til nogen form for erhvervsmæssig brug, bolig eller lignende, uden der er ansøgt herom hos kommunen Rehné Dres Jensen Vittenvej 102 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed lovliggørende

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune John Antony Samuelsen Hyltebjerg Allé 14, st, 1 2720 Vanløse Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 planogbyg@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider: Mandag

Læs mere

Ejendommen 22 f Ramløse By, Ramløse, Agerholmvej 20, Agerholm

Ejendommen 22 f Ramløse By, Ramløse, Agerholmvej 20, Agerholm Henriette Friis Agerholm Agerholmvej 20 Ramløse Sag: 2017/30244 005 Id: 016660 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 09. november 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Sendt til ejendommens ejer Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev

Læs mere

Landzonetilladelse til hestepension

Landzonetilladelse til hestepension Returadresse: Køge Kommune, Planafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen Landzonetilladelse til hestepension Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Adresse:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Hans Jørgen Bugge Rho 1 8382 Hinnerup E-mail.: hjb@hph-totalbyg.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf.

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Thomas Hansen E.H. Stål ApS Niels Frederiksensvej 5 4000 Roskilde KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 5. september 2018 Sagsnr.: 18/26774 Ejendomsnr.: 15694 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune

Lovgrundlag 1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer). 2. Kommuneplan for Gribskov Kommune Helen June Petersen Bjørn Vilbert Petersen Stationsvej 24 3210 Vejby Sag: 2017/15284 011 Id: 003690 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 13. juni 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler og toiletter.

Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler og toiletter. Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave Mejlsvej 45 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Jørgen Engel Dons Landevej 123 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Landzonetilladelse til overdækning af hundegård samt afslag på lovliggørelse af læskur til heste og udhus. Kolding Kommune har

Læs mere

klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år.

klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755664 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-21772718 23.05.2018 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til opførelse af

Læs mere

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej Mette Juulsgaard Knøsvej 4 8680 Ry Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af hestestald NB: Dette er ikke en byggetilladelse. Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 26. august 2019 Sagsnr.: 19/43521 Ejendomsnr.: 18160 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret garage på Skamlingvejen 149, 6093 Sjølund

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret garage på Skamlingvejen 149, 6093 Sjølund Palle Radik Tegnestue Fruens Vej 12 8763 Rask Mølle 21. december 2018 - Sagsnr. 18/34292 - Løbenr. 304533/18 Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret garage på Skamlingvejen 149,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Vestegnens Boligadministration Darup Mosevej 3 4000 Roskilde Att.: Torben Hansen KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Selling Hedevej 4, 8370 Hadsten

Selling Hedevej 4, 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Plan & Byg Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bygninger Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse etablering af omlasteplads, Nyhedevej 1, 6280 Højer

Landzonetilladelse etablering af omlasteplads, Nyhedevej 1, 6280 Højer RAMBØLL DANMARK A/S, Esbjerg Bavnehøjvej 5 6700 Esbjerg Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-48-19 21-08-2019 Landzonetilladelse etablering af omlasteplads,

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1.

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1. TEKNIK OG MILJØ Peter Kragelund Sigvej 2 7550 Sørvad Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8022 bjgtl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.03.03-P19-8-14 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen - Åvedvej 1, Løgumkloster

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen - Åvedvej 1, Løgumkloster Laust Peder Knudsen Åvedvej 1 6240 Løgumkloster Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-420-17 13-09-2017 Landzonetilladelse og dispensation fra

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen SØREN YDE ApS Østerbro 2 7800 Skive yde@arkitektyde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m²

Læs mere

Landzonetilladelse til ophold, formidling og overnatning

Landzonetilladelse til ophold, formidling og overnatning NaturKulturVarde Roustvej 111 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ophold, formidling og overnatning 29-08-2019 Adresse: Roustvej 111, 6800 Varde Matr.nr. 139F,

Læs mere

Landzonetilladelse til udhus den 28. november 2017

Landzonetilladelse til udhus den 28. november 2017 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kari-Ann Broeng Dir: +4579755681 Mob: +4524758583 e-mail: Kari-Ann.Broeng @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-181-17 24.11.2017 Landzonetilladelse til udhus Der meddeles

Læs mere

Minna Risum Søjbjergvej 4 Vejrum 7600 Struer. Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med integreret garage

Minna Risum Søjbjergvej 4 Vejrum 7600 Struer. Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med integreret garage Minna Risum Søjbjergvej 4 Vejrum 7600 Struer Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med integreret garage Struer Kommune har den 28-06-2018 modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Jernbaneallé Nørre Nebel. Landzonetilladelse til opførelse af garage. Adresse: Klintingvej 207, 6854 Henne

ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Jernbaneallé Nørre Nebel. Landzonetilladelse til opførelse af garage. Adresse: Klintingvej 207, 6854 Henne ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Jernbaneallé 10 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til opførelse af garage Adresse: Klintingvej 207, 6854 Henne Matr.nr. 11 d,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en carport på Trollesig 20, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse til opførelse af en carport på Trollesig 20, 9490 Pandrup. Ejeren af Trollesig 20 9490 Pandrup Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m².

Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m². Huscompagniet Sønderjylland A/S Sverigesvej 1B 6100 Haderslev jni@huscompagniet.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m². Adresse: Overby

Læs mere

Per Noesgaard Stisager Glostrup. Riisvej 22 - Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af 13 m2 orangeri

Per Noesgaard Stisager Glostrup. Riisvej 22 - Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af 13 m2 orangeri Per Noesgaard Stisager 100 2600 Glostrup Riisvej 22 - Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af 13 m2 orangeri Struer Kommune har den 15. marts 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til opførsel

Læs mere

Landzonetilladelse til bålhytte

Landzonetilladelse til bålhytte Thomas Lindum Gribskov Rådhus Rådhusvej 3 3200 Helsinge Sag: 01.03.03-G01-23-18 9. april 2018 Landzonetilladelse til bålhytte Matr.nr. 8 mr, Helsinge By, Helsinge, Ved Skoven 6, 3200 Helsinge Gribskov

Læs mere

Barrit således som ansøgt den 12. december 2018.

Barrit således som ansøgt den 12. december 2018. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755664 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-21770618 / 01.03.03-P19-217705-18 9.5.2018 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Peter Thomsen Teglumvej Skanderborg. Landzonetilladelse til opførelse af stald

Peter Thomsen Teglumvej Skanderborg. Landzonetilladelse til opførelse af stald Peter Thomsen Teglumvej 1 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til opførelse af stald Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre en stald på 99,2 m 2 på matr.

Læs mere

Vilkår for tilladelsen Der stilles følgende vilkår for tilladelsen. 1. Eksisterende beplantning mod syd og mod øst skal bevares og vedligeholdes.

Vilkår for tilladelsen Der stilles følgende vilkår for tilladelsen. 1. Eksisterende beplantning mod syd og mod øst skal bevares og vedligeholdes. Postadresse: Favrskov Kommune Plan & Byg Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhus udvidelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse. Kirk Construct IVS Birkevænget Varde. Adresse: Vesterled 184, 6852 Billum. Matr.nr. 11 l, Billum by, Billum

Afgørelse. Kirk Construct IVS Birkevænget Varde. Adresse: Vesterled 184, 6852 Billum. Matr.nr. 11 l, Billum by, Billum Kirk Construct IVS Birkevænget 15 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til placering af 196m² nyt stuehus med integreret garage på 68m², 1. sal på ca. 49m² samt

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på Tiufkærvej 220, 6052 Viuf

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på Tiufkærvej 220, 6052 Viuf Tiufkærvej 220 6. marts 2019 - Sagsnr. 19/4181 - Løbenr. 33118/19 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på Tiufkærvej 220, 6052 Viuf Kolding Kommune har den 7. februar 2019 modtaget din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse Christian Holm Schwartz Sandballevej 40 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende

Læs mere

Beslutningen er truffet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 18. september 2017 under punkt nr. 186.

Beslutningen er truffet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 18. september 2017 under punkt nr. 186. Martin Oxvang Mortensen Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup Sag: 2017/23542 015 Id: 024408 Afdelingsnavn Plan- og Miljøudvalget Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 19. september 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Tegnestuen I Lejre v. Thomas Lund Jensen Kornvænget 11 4320 Lejre 4320 LejreLejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Niels-Christian Adolf Hansen Kærhøjgårdsvej 3 3540 Lynge LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 1f Lynge By, Lynge, Kærhøjgårdsvej 3 Landzonetilladelse til hestepension, rideskole og tilknyttede

Læs mere

udnyttet inden for 5 år.

udnyttet inden for 5 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jan Lomholt Dir: +4579755664 Mob: e-mail: Jan.Lomholt@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-207-17 7.3.2018 Landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen Der

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Novoflex ApS Danas Plads 18,2 th 1915 Frederiksberg C Att.: Nikolaj Edwards Afgørelse sendt pr. mail til: novoflexaps@gmail.com KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Harry Jørn Wiingaard Valbyvej Helsinge. Landzonetilladelse til udvidet boligareal i anneks

Harry Jørn Wiingaard Valbyvej Helsinge. Landzonetilladelse til udvidet boligareal i anneks Harry Jørn Wiingaard Valbyvej 29 3200 Helsinge Sag: 2012/49981 016 Id: 026816 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 23. september 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Landzonetilladelse / P

Landzonetilladelse / P Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 29-11-2018 / 01.03.03-P19-141-18 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til at opføre daginstitution

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven VILLA-HUS Byg Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens Sendt pr. email: dai@villa-hus.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere