Den Europæiske Unions Tidende. (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Unions Tidende. (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN"

Transkript

1 C 358/5 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag EACEA/34/2019 Under Erasmus+-programmet Nøgle aktion 3: Støtte til politikreform Social inklusion og fælles værdier: bidraget inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse (2019/C 358/03) 1. Mål Denne indkaldelse af forslag støtter tværnationale samarbejdsprojekter inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse. Indkaldelsen omfatter to partier, ét for almen uddannelse og erhvervsuddannelse (parti 1) og ét for voksenuddannelse (parti 2). Hver ansøgning skal omhandle ét generelt mål og ét af de specifikke mål, der er anført særskilt for parti 1 og parti 2. Både de generelle og de specifikke mål i indkaldelsen er udtømmende: Forslag, der ikke omhandler dem, vil ikke blive taget i betragtning. Parti 1 Almen uddannelse og erhvervsuddannelse Generelle mål Projekter, der indsendes i forbindelse med dette parti, bør tage sigte på at: 1. formidle og/ opskalere god praksis vedrørende inkluderende læring, der gennemføres navnlig på lokalt niveau. i forbindelse med denne indkaldelse betyder opskalering udbredelse af god praksis i større målestok/overførsel heraf til en anden sammenhæng gennemførelse heraf på et højere/systemisk niveau 2. udvikle og gennemføre innovative metoder og praksis med henblik på at fostre inkluderende uddannelse og fremme fælles værdier. Specifikke mål Forslagene skal omhandle ét af følgende specifikke mål: a) styrkelse af tilegnelsen af sociale kompetencer og medborgerkompetencer, fremme af viden om, forståelse for og inddragelse af værdier og grundlæggende rettigheder b) fremme af inkluderende almen uddannelse og erhvervsuddannelse og fremme af uddannelse af dårligt stillede lærende, herunder gennem støtte til uddannelsespersonale i håndtering af mangfoldighed og styrkelse af mangfoldigheden blandt uddannelsespersonale c) fremme af kritisk tankevirksomhed og mediefærdigheder blandt lærende, forældre og uddannelsespersonale d) støtte til inklusion af nyankomne migranter med hensyn til uddannelse af god kvalitet, herunder ved at vurdere viden og validere tidligere indlæring e) fremme af digitale færdigheder og kompetencer hos digitalt udelukkede grupper (herunder ældre, migranter og unge med ugunstig baggrund) gennem partnerskaber mellem skoler, erhvervslivet og den uformelle sektor, herunder offentlige biblioteker.

2 C 358/6 DA Der opfordres til, at projekter under parti 1 inddrager rollemod som en integrerende del af deres aktiviteter. Parti 2 Voksenuddannelse Formålet med dette parti er at støtte projekter, der skaber videreudvikler tværnationale og nationale netværk af udbydere af voksenuddannelse. Disse projekter bør bidrage til at opbygge kapaciteten hos udbydere af voksenuddannelse til at gennemføre den europæiske politik for voksenuddannelse på nationalt og regionalt plan. Generelle mål Forslagene skal omhandle ét af følgende tre generelle mål: 1. inden for de deltagende lande bidrage til at etablere nye nationale regionale netværk af udbydere af voksenuddannelse og fremme deres deltagelse i det europæiske samarbejde ( 1 ) 2. inden for de deltagende lande yde støtte til kapacitetsopbygning til eksisterende nationale regionale netværk af udbydere af voksenuddannelse og forbedre deres samarbejde på europæisk plan 3. styrke eksisterende tværnationale netværk af udbydere af voksenuddannelse gennem gensidig læring, peerrådgivning og kapacitetsopbygning. Specifikke mål Derudover bør forslagene fremme europæisk samarbejde mellem forskellige udbydere (og relevante interessenter) om enten: a) specifikke temaer inden for voksenuddannelse (f.eks. digitale færdigheder, læse- og skrivefærdigheder og numeriske færdigheder, medborgerskab, karriereplanlægning, sundhedskompetencer, privatøkonomi, integration af migranter, læring mellem generationer, social inklusion ) b) specifikke innovative pædagogiske tilgange inden for voksenuddannelse (f.eks. blandet læring, individualiserede læringstilgange, uddannelsesteknologier ) c) specifikke grupper af lærende inden for voksenuddannelse (f.eks. voksenuddannelse for seniorer for personer i isolerede landdistrikter, ikke-erhvervsaktive, indsatte ) d) specifikke temaer inden for organisationsforvaltning (økonomisk bæredygtighed, opbygning af lokale regionale netværk, internationalisering, strategisk, faglig udvikling af medarbejdere, kommunikation og deltagelse på sociale medier mv.) e) specifikke mod for voksenuddannelse (f.eks. folkehøjskoler,»ny chance«for uddannelse) f) voksenuddannelse generelt. 2. Støtteberettigelse 2.1. Støtteberettigede ansøgere Støtteberettigede ansøgere er offentlige og private organisationer, der er aktive inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, andre samfundsøkonomiske sektorer organisationer med tværsektorielle aktiviteter (f.eks. kulturelle organisationer, civilsamfund, sportsorganisationer, anerkendelsescentre, handelskamre, handelsorganisationer mv.). Hvis videregående uddannelsesinstitutioner deltager, skal de være tildelt et Erasmus-charter for videregående uddannelse (ECHE). Nationale kontorer andre strukturer og netværk, der er omfattet af Erasmus+-programmet og modtager et direkte tilskud fra Kommissionen i overensstemmelse med retsgrundlaget for Erasmus+-programmet, er ikke berettiget til at deltage. De juridiske enheder, som er vært for de nationale Erasmus+-kontorer de ovennævnte strukturer og netværk, anses dog for at være støtteberettigede ansøgere. Kun ansøgninger fra juridiske enheder, der er etableret i følgende programlande, er støtteberettigede: Den Europæiske Unions medlemsstater EFTA-/EØS-landene: Island, Liechtenstein og Norge EU-kandidatlandene: Nordmakedonien, Tyrkiet og Serbien. ( 1 ) Når det er muligt, bør der i hvert land etableres forbindelser til den nationale koordinator for voksenuddannelse og den nationale repræsentant i ET2020-arbejdsgruppen om voksenuddannelse

3 C 358/7 For britiske ansøgere: Vær opmærksom på, at kriterierne for støtteberettigelse skal være overholdt i hele tilskudsperioden. Hvis Det Forenede Kongerige træder ud af EU i tilskudsperioden uden at indgå en aftale med EU, der især sikrer, at britiske ansøgere fortsat er støtteberettigede, vil de ikke længere modtage EU-finansiering (mens de fortsat, hvor det er muligt, deltager), de må forlade projektet på grundlag af artikel II.17 i tilskudsaftalen. Forslag fra ansøgere i kandidatlande kan udvælges, forudsat at aftaler om betingelserne for disse landes deltagelse i programmet er trådt i kraft på datoen for tildelingen. Specifikke krav i forbindelse med de enkelte partier Parti 1: Mindstekravet til sammensætning af partnerskaber for dette parti er 4 støtteberettigede organisationer fra 4 forskellige programlande. Hvis der indgår netværk i projektet, skal konsortiet omfatte mindst 2 organisationer, der ikke er medlem af netværket (netværkene), og konsortiet skal repræsentere mindst 4 støtteberettigede lande. Parti 2: Mindstekravet til sammensætning af partnerskaber for dette parti er 4 støtteberettigede organisationer fra 4 forskellige programlande. Hvis én af de 4 organisationer er et eksisterende tværnationalt netværk, skal projektet omfatte mindst 2 organisationer, der ikke er medlem af dette netværk Støtteberettigede aktiviteter og projektvarighed Kun aktiviteter, der finder sted i programlandene (se afsnit 2.1), vil blive betragtet som støtteberettigede. Eventuelle omkostninger i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for disse lande af organisationer, som ikke er registreret i programlandene, er ikke støtteberettigede. I enkelte tilfælde kan der undtagelsesvis ydes støtte til aktiviteter, der involverer andre lande end programlandene, men som skal have forudgående særlig godkendelse fra forvaltningsorganet. Aktiviteterne skal begynde enten den 1. november den 1. december 2020 den 15. januar Projektets varighed skal være måneder. 3. Forventede resultater af aktiviteterne og eksempler på aktiviteter Projekter under parti 1 uddannelse og erhvervsuddannelse bør føre til resultater såsom: øget bevidsthed om, viden om og indsigt i god praksis i de pågældende uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund øget brug af avancerede innovative tilgange i politik praksis øget bevidsthed, motivation og kompetence hos pædagogiske ledere og pædagoger hvad angår inkluderende pædagogiske tilgange og fremme af fælles værdier aktivt engagement hos familier og lokalsamfund i at støtte inkluderende uddannelsesmæssige tilgange og fremme fælles værdier mere udbredte og effektive redskaber, der støtter uddannelsesinstitutioner og undervisningsudbydere i at indføre inkluderende uddannelsesmetoder og fremme fælles værdier. Eksempler på aktiviteter Aktiviteter, som har til formål at nå de forventede resultater, der er anført ovenfor, kunne omfatte: samarbejde og netværksmod, der involverer kombinationer af relevante (offentlige/private) aktører i forskellige sektorer tilpasning og anvendelse af læringspraksis på nye målgrupper konferencer, seminarer, workshopper og møder med politikere og beslutningstagere vurdering, deling og validering af god praksis og læringsoplevelser erhvervsuddannelse og andre kapacitetsopbyggende aktiviteter (f.eks. for lærere, lokale myndigheder, fængselspersonale osv.)

4 C 358/8 DA understøttende tilgange og opsøgende praksis fra unge til unge samt rollemodelaktiviteter målrettede aktiviteter for at skærpe oplysning og formidling, herunder informationsmateriale og effektive kommunikationsstrategier anbefalinger vedrørende forretningsgange politikhenstillinger inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, som er relevante for målene i Rådets henstilling om fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension af undervisning og i Pariserklæringen understøttende tilgange og opsøgende praksis i forbindelse med grupper af dårligt stillede og nyankomne migranter og flygtninge. Projekter under parti 2 voksenuddannelse bør føre til konkrete resultater såsom: nye netværk af udbydere af voksenuddannelse, som øger deres indvirkning på lokalt plan og samarbejder effektivt på europæisk plan mere effektivt og virkningsfuldt samarbejde på europæisk plan fra eksisterende netværk af udbydere af voksenuddannelse. Eksempler på aktiviteter Aktiviteter, som har til formål at nå de forventede resultater, der er anført ovenfor, kunne omfatte: etablering af forbindelse til andre interessentgrupper og netværk osv. for at overvinde fragmenteringen af voksenuddannelse og uddannelsestilbud afprøvning, vurdering, validering og deling af god praksis for kapacitetsopbygning inden for voksenuddannelse tilpasning og anvendelse af praksis inden for kapacitetsopbygning på nye situationer, organisationer regioner erhvervsuddannelse og andre kapacitetsopbyggende aktiviteter (f.eks. for medarbejdere hos lokale regionale myndigheder, medarbejdere hos civilsamfundsorganisationer, sammenslutninger osv.) udvikling og gennemførelse af de nødvendige juridiske og økonomiske strukturer for at etablere et bæredygtigt, langsigtet samarbejde i netværket udarbejdelse af evidensbaserede anbefalinger vedrørende forretningsgange politikhenstillinger, der er relevante for voksenuddannelse på nationalt europæisk plan. 4. Disponibelt budget: Det samlede budget til medfinansiering af projekterne i denne indkaldelse udgør EUR, der er fordelt som følger: Parti 1 almen uddannelse og erhvervsuddannelse EUR Parti 2 voksenuddannelse EUR Det finansielle bidrag fra EU kan ikke overstige 80 % af de samlede støtteberettigede projektomkostninger. Den højeste støtte pr. projekt udgør: EUR for projekter af 24 måneders varighed EUR for projekter af 36 måneders varighed. EACEA forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de midler, der er til rådighed. 5. Tildelingskriterier Støtteberettigede forslag i forbindelse med begge partier vurderes på grundlag af følgende kriterier: 1) relevansen af projektet (30 %) 2) kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (20 %) 3) kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (20 %) 4) parti 1: indvirkning, formidling og bæredygtighed (30 %); parti 2: indvirkning og bæredygtighed (30 %). 6. Indsendelsesprocedure og frist Fristen for indsendelse er: 25. februar 2020 (17:00), lokal tid i Bruxelles.

5 C 358/9 Ansøgere anmodes om at læse alle oplysninger om indkaldelsen af forslag EACEA/34/2019 og indsendelsesproceduren nøje og at anvende de obligatoriske dokumenter, der kan findes på: (Indkaldelsens referencenr. EACEA/34/2019) Ansøgningen og dens bilag indsendes online ved hjælp af den relevante e-formular. 7. Oplysninger om indkaldelsen Alle oplysninger vedrørende indkaldelse EACEA/34/2019 findes på følgende websted: (Indkaldelsens referencenr. EACEA/34/2019) kontaktoplysninger:

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S19/2019

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S19/2019 INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S19/2019 Monitorering og coaching gennem idræt af unge i risiko for radikalisering Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre det årlige arbejdsprogram for 2019

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA ( ) Et kulturdelprogram. Indkaldelse af forslag:

ET KREATIVT EUROPA ( ) Et kulturdelprogram. Indkaldelse af forslag: ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Et kulturdelprogram Indkaldelse af forslag: Indkaldelse af forslag EACEA 34/2018: Støtte til europæiske samarbejdsprojekter 2019 FORBEHOLD: Denne indkaldelse af forslag er

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/17 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/10/14 Under Erasmus+Programmet Nøgleaktion 3: Støtte til

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA ( ) Et kulturdelprogram. Indkaldelse af forslag: EACEA 45/2016: Støtte til europæiske samarbejdsprogrammer

ET KREATIVT EUROPA ( ) Et kulturdelprogram. Indkaldelse af forslag: EACEA 45/2016: Støtte til europæiske samarbejdsprogrammer ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Et kulturdelprogram Indkaldelse af forslag: EACEA 45/2016: Støtte til europæiske samarbejdsprogrammer Gennemførelse af kulturdelprogrammet Et Kreativt Europa: "Støtte til

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S20/2019. Sport som redskab til integration og social inklusion af flygtninge

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S20/2019. Sport som redskab til integration og social inklusion af flygtninge INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S20/2019 Sport som redskab til integration og social inklusion af flygtninge Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre det årlige arbejdsprogram for 2019 vedrørende

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige. Teknisk bistand til sendeorganisationer

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige. Teknisk bistand til sendeorganisationer Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige Teknisk bistand til sendeorganisationer Kapacitetsopbygning med

Læs mere

C 420 Tidende PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

C 420 Tidende PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN Den Europæiske Unions C 420 Tidende 61. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 20. november 2018 Indhold IV Oplysninger OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG

Læs mere

Jean Monnet-tilskud til sammenslutninger

Jean Monnet-tilskud til sammenslutninger Jean Monnet-tilskud til sammenslutninger Jean Monnet giver tilskud til sammenslutninger, der udtrykkeligt har til formål at bidrage til undersøgelsen af den europæiske integrationsproces. Sådanne sammenslutninger

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG - EAC/S15/2018. Udveksling og mobilitet inden for sport

INDKALDELSE AF FORSLAG - EAC/S15/2018. Udveksling og mobilitet inden for sport INDKALDELSE AF FORSLAG - EAC/S15/2018 Udveksling og mobilitet inden for sport Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre den forbedrende foranstaltning "Udveksling og mobilitet inden for

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG

INDKALDELSE AF FORSLAG INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA 14/2018 Initiativet EU-bistandsfrivillige: Teknisk bistand for sendeorganisationer Kapacitetsopbygning med henblik på humanitær bistand i værtsorganisationerne Ved Europa-Parlamentets

Læs mere

Små Samarbejdende Partnerskaber

Små Samarbejdende Partnerskaber Små Samarbejdende Partnerskaber Hvad er formålet med små Samarbejdende Partnerskaber? Små samarbejdende partnerskaber sætter organisationer i stand til at udvikle og styrke netværk, øge deres kapacitet

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S14/2018. Fremme af europæiske værdier gennem sportsinitiativer på kommunalt plan

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S14/2018. Fremme af europæiske værdier gennem sportsinitiativer på kommunalt plan INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S14/2018 Fremme af europæiske værdier gennem sportsinitiativer på kommunalt plan Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre den forbedrende foranstaltning "Fremme

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA ( ) EACEA 13/2017: Promovering af europæiske produktioner online

ET KREATIVT EUROPA ( ) EACEA 13/2017: Promovering af europæiske produktioner online ET KREATIVT EUROPA (0 00) MEDIADELPROGRAMMET INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA /07: Promovering af europæiske produktioner online. MÅL OG BESKRIVELSE Denne meddelelse er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S17/2017. Monitorering og coaching gennem idræt af unge i risiko for radikalisering

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S17/2017. Monitorering og coaching gennem idræt af unge i risiko for radikalisering INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S17/2017 Monitorering og coaching gennem idræt af unge i risiko for radikalisering Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre det årlige arbejdsprogram for 2017

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA ( ) EACEA 30/2018: Promovering af audiovisuelle produktioner online

ET KREATIVT EUROPA ( ) EACEA 30/2018: Promovering af audiovisuelle produktioner online ET KREATIVT EUROPA (0 00) MEDIADELPROGRAMMET INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA 0/08: Promovering af audiovisuelle produktioner online. MÅL OG BESKRIVELSE Denne meddelelse er baseret på Europa-Parlamentets og

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA ( ) EACEA/17/2016: Støtte til adgang til markeder

ET KREATIVT EUROPA ( ) EACEA/17/2016: Støtte til adgang til markeder ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) MEDIADELPROGRAMMET INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/17/2016: Støtte til adgang til markeder FORBEHOLD: Denne indkaldelse af forslag er betinget af tilgængeligheden af midler

Læs mere

KRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002

KRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002 KRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002 INDKALDELSE AF FORSLAG VEDRØRENDE STØTTE TIL TVÆRNATIONALE FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING AF

Læs mere

De Faste Repræsentanters Komité noterede sig på mødet den 2. maj 2018, at der nu er enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

De Faste Repræsentanters Komité noterede sig på mødet den 2. maj 2018, at der nu er enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2018 (OR. en) 8301/18 NOTE fra: til: JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 7831/1/18

Læs mere

9632/17 ipj 1 DGE 1C

9632/17 ipj 1 DGE 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. maj 2017 (OR. en) 9632/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 24. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne JEUN 77 EDUC 264 SOC 433

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/10/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige:

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/10/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige: Forvaltningsorganet for Uddannelse, Audiovisuelle Medier og Kultur INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/10/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige: Udsendelse af EU-bistandsfrivillige, herunder valgfri praktikophold,

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0079/193. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0079/193. Ændringsforslag 6.3.2019 A8-0079/193 193 Betragtning 10 (10) Disse aktiviteter bør være til gavn for lokalsamfund og samtidig fremme enkeltpersoners personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling,

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA ( ) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA ( ) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 46/2014: Litterære oversættelsesprojekter Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: litterære oversættelsesprojekter.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027)

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA ( ) Et kulturdelprogram. Indkaldelse af forslag EACEA 13/2016:

ET KREATIVT EUROPA ( ) Et kulturdelprogram. Indkaldelse af forslag EACEA 13/2016: ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Et kulturdelprogram Indkaldelse af forslag EACEA 13/2016: Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: litterære oversættelsesprojekter. Indledning Denne indkaldelse

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.10.2014 C 382/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/31/2014 Erasmus+-Programmet, Nøgleaktion 3 Støtte til politisk reform Civilsamfundssamarbejde

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN C 348/8 DA Den Europæiske Unions Tidende 17.10.2017 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/26/2017 Erasmus+-program, nøgleaktion 3 Støtte til

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

15064/15 bmc/top/ipj 1 DG C 1

15064/15 bmc/top/ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2015 (OR. en) 15064/15 DEVGEN 264 ACP 177 RELEX 1019 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2019 COM(2019) 241 final 2019/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE: WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK

SAMHØRIGHEDSPOLITIK INTEGRERET TERRITORIAL INVESTERING SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU s samhørighedspolitiske

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0241(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2010 KOM(2010)411 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om virkningerne af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelser om ændring

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2011 (18.08) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0044 (COD) 10303/1/11 REV 1 ADD 1 CULT 33 CODEC 841 PARLNAT 192 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. P8_TA(2018)0190 Gennemførelsen af Bolognaprocessen status og opfølgning

VEDTAGNE TEKSTER. P8_TA(2018)0190 Gennemførelsen af Bolognaprocessen status og opfølgning Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2018)0190 Gennemførelsen af Bolognaprocessen status og opfølgning Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2018 om gennemførelsen af Bolognaprocessen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Mobilitetsprojekter for personale på voksenuddannelser

Mobilitetsprojekter for personale på voksenuddannelser Mobilitetsprojekter for personale på voksenuddannelser Denne type mobilitetsprojekter kan omfatte en eller flere af nedenstående aktiviteter: Medarbejdermobilitet: undervisnings/kursusopgaver: Denne aktivitet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den forklarende note fra Den Franske Republiks regering om ovennævnte initiativ.

Hermed følger til delegationerne den forklarende note fra Den Franske Republiks regering om ovennævnte initiativ. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. december 2000 (19.12) (OR. fr) 13289/00 ADD 1 LIMITE JAI 135 ADDENDUM TIL FØLGESKRIVELSE fra: Frankrigs faste repræsentant, Pierre VIMONT modtaget den:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.3.2017 COM(2017) 136 final 2017/0060 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

Forslag til afgørelse (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 8.6.2017 A8-0061/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Kultur- og Uddannelsesudvalget Betænkning Santiago Fisas Ayxelà Den Europæiske Kulturhovedstad 2020-2033 A8-0061/2017 (COM(2016)0400 C8-0223/2016 2016/0186(COD))

Læs mere

Hermed følger til delegationerne ovennævnte rådskonklusioner som godkendt af Rådet (almindelige anliggender) den 14. september 2015.

Hermed følger til delegationerne ovennævnte rådskonklusioner som godkendt af Rådet (almindelige anliggender) den 14. september 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2015 (OR. en) 11985/15 CORDROGUE 70 SAN 279 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: DS 10371/1/15 REV 1

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 299 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Kap Verde om indgåelse af en protokol til

Læs mere

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen Dato: 23. januar 2015 Vedr.: Forslag til Rådets

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Specialist i håndhævelse (M/K) Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 8 Kontrakttype Midlertidigt ansat Reference VEXT/18/292/AD

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 15. APRIL 2013 Kapitler 1. Gaver modtaget

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 23.10.2018 COM(2018) 703 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

Det europæiske charter for lokalt ungdomsarbejde

Det europæiske charter for lokalt ungdomsarbejde Det europæiske charter for lokalt ungdomsarbejde INTRODUKTION Et demokratisk samfund har brug for unge menneskers røster og aktive samarbejde. For at opfylde denne rolle har unge behov for et sted, hvor

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Muligheder med Erasmus+ og PIU

Muligheder med Erasmus+ og PIU Muligheder med Erasmus+ og PIU Hvad har vi på menukortet? - Mobilitetsprogrammer: Mobilitet med Erasmus+ Mobilitet med PIU Praktik i Udlandet Mobilitet med DK-USA - Strategiske partnerskaber under Erasmus+

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1518 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 13.3.2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. oktober 2017 til: delegationerne Tidl.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0301 (NLE) 15444/15 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: EEE 41 AELE

Læs mere

Mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere

Mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere Mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere I 2019 lægges der i udvælgelsen af projekter vægt på: at inddrage marginaliserede unge, fremme diversitet, interkulturel og interreligiøs dialog, fælles

Læs mere

HAR STYR PÅ KEMIEN. Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet. Sikre og sunde arbejdspladser. Indkaldelse af ansøgninger

HAR STYR PÅ KEMIEN. Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet. Sikre og sunde arbejdspladser. Indkaldelse af ansøgninger Sikkerhed og sundhed er godt for alle både for dig og for arbejdspladsen Sikre og sunde arbejdspladser HAR STYR PÅ KEMIEN #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu Prisuddeling for god praksis på

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER RÅDET 24.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 484/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER RÅDET RÅDETS HENSTILLING af 19. december 2016 om opkvalificeringsforløb:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. februar 2017 (OR. en) Gruppen vedrørende Udvidelse og Lande, der Forhandler om Tiltrædelse af EU

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. februar 2017 (OR. en) Gruppen vedrørende Udvidelse og Lande, der Forhandler om Tiltrædelse af EU Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. februar 2017 (OR. en) 6447/17 LIMITE PUBLIC ELARG 11 I-PUNKTSNOTE fra: dateret: 21. februar 2017 til: Vedr.: Gruppen vedrørende Udvidelse og

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører 29.6.2016 A8-0204/2 2 Henvisning 9 a (nyt) - der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: "Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere" (COM(2016)0377), 29.6.2016

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.12.2018 COM(2018) 832 final 2018/0422 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere