FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER"

Transkript

1 L 204/49 FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER AFGØRELSE FRA DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE af 15. maj 2020 om vedtagelse af den tilsynsførendes forretningsorden DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE HAR under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF ( 1 ), særlig artikel 57, stk. 1, litra q) ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kontrolleres overholdelsen af regler for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger af en uafhængig myndighed. (2) Forordning (EU) 2018/1725 etablerer en uafhængig myndighed, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS), som har til opgave at sikre, at fællesskabsinstitutionerne, -organerne, -kontorerne og -agenturerne respekterer fysiske personers grundlæggende rettigheder, især retten til databeskyttelse i forbindelse med behandling af personoplysninger. (3) Forordning (EU) 2018/1725 fastlægger også EDPS' forpligtelser og beføjelser samt udpegningen af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. (4) Forordning (EU) 2018/1725 slår fast, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør bistås af et sekretariat, og der fastlægges en række bestemmelser vedrørende personale og budget. (5) Andre bestemmelser i EU-retten fastlægger også EDPS' opgaver og beføjelser, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ( 2 ), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 ( 3 ), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 ( 4 ), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 ( 5 ) og Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1939 ( 6 ). (6) Efter rådføring hos EDPS' personaleudvalg ( 1 ) EUT L 295 af , s. 39. ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af , s. 1). ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af , s. 89). ( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af , s. 53). ( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EUT L 295 af , s. 138). ( 6 ) Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (»EPPO«) (EUT L 283 af , s. 1).

2 L 204/50 DA VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: AFSNIT I OPGAVE, DEFINITIONER, VEJLEDENDE PRINCIPPER OG ORGANISATION KAPITEL I Opgave og definitioner Artikel 1 EDPS EDPS skal handle i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1725, alle andre relevante EU-retsakter og denne afgørelse og følge de strategiske prioriteter, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fastlægger. I denne afgørelse forstås ved: a)»forordningen«forordning (EU) 2018/1725 b)»gdpr«forordning (EU) 2016/679 Artikel 2 Definitioner c)»institution«en fællesskabsinstitution, -organ, -kontor eller -agentur, der er underlagt forordningen eller en anden EUretsakt, som fastlægger opgaver og beføjelser for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse d)»edps«den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse som et EU-organ e)»den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse«Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse udpeget af Europa-Parlamentet og Rådet i medfør af artikel 53 i forordningen f)»edpb«det Europæiske Databeskyttelsesråd som et EU-organ etableret ved artikel 68, stk. 1, i GDPR g)»edpb's sekretariat«sekretariatet for EDPB etableret ved artikel 75 i GDPR. KAPITEL II Vejledende principper Artikel 3 God ledelse, integritet og god forvaltningsskik 1. EDPS skal handle i offentlighedens interesse som en ekspert samt som et uafhængigt, pålideligt, proaktivt og autoritativt organ inden for området for privatliv og beskyttelse af personoplysninger. 2. EDPS skal handle i overensstemmelse med EDPS' etiske rammer. Artikel 4 Ansvarlighed og gennemsigtighed 1. EDPS skal periodisk offentliggøre sine strategiske prioriteter og en årlig rapport.

3 L 204/51 2. EDPS skal som en dataansvarlig gå forud med et godt eksempel ved at respektere den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. 3. DPS skal føre en åben og gennemsigtig dialog med medierne og interessenter og forklare sine aktiviteter til offentligheden med et tydeligt sprog. Artikel 5 Produktivitet og effektivitet 1. EDPS skal benytte de nyeste administrative og tekniske midler til at maksimere produktiviteten og effektiviteten under udførelse af dennes opgaver, herunder intern kommunikation og passende uddelegering af opgaver. 2. EDPS skal implementere passende mekanismer og værktøjer til at sikre det højeste niveau af kvalitetsstyring, såsom interne kontrolstandarder, en risikostyringsproces og den årlige aktivitetsrapport. Artikel 6 Samarbejde EDPS skal fremme samarbejde blandt tilsynsmyndigheder for databeskyttelse samt alle andre offentlige myndigheder, hvis aktiviteter kan påvirke privatliv og beskyttelse af personoplysninger. KAPITEL III Organisation Artikel 7 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses rolle Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal bestemme de strategiske prioriteter for EDPS og vedtage politiske dokumenter, der svarer til EDPS' opgaver og beføjelser. Artikel 8 EDPS' sekretariat Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal bestemme den organisatoriske struktur for EDPS' sekretariat. Med forbehold af aftalememorandummet mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Det Europæiske Databeskyttelsesråd af 25. maj 2018, navnlig vedrørende EDPB's sekretariat, skal strukturen afspejle de strategiske prioriteter fastsat af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Artikel 9 Direktøren og ansættelsesmyndigheden 1. Med forbehold af aftalememorandummet mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Det Europæiske Databeskyttelsesråd af 25. maj 2018, navnlig punkt VI, stk. 5, deri, skal direktøren udøve beføjelserne tildelt ansættelsesmyndigheden, jf. artikel 2 i vedtægten for tjenestemænd ved Den Europæiske Union, som er fastlagt i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 ( 7 ), og beføjelserne tildelt den person, der er bemyndiget til at indgå ( 7 ) Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af , s. 1).

4 L 204/52 DA ansættelseskontrakter, jf. artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen, som er fastlagt i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 og alle andre tilknyttede beføjelser som følge af andre administrative beslutninger både internt i EDPS og af interinstitutionel karakter, medmindre andet fastsættes i den tilsynsførendes afgørelse om udøvelsen af beføjelserne tildelt ansættelsesmyndigheden og den person, der er bemyndiget til at indgå ansættelseskontrakter. 2. Direktøren kan uddelegere udøvelsen af beføjelserne i stk. 1 til den tjenestemand, der er ansvarlig for forvaltningen af menneskelige ressourcer. 3. Direktøren skal være rapporteringsansvarlig for databeskyttelsesrådgiveren, den lokale sikkerhedsansvarlig, den lokale ansvarlig for informationssikkerhed, den åbenhedsansvarlige, Den Juridiske Tjenestes embedsmand, den etikansvarlige og den interne kontrolkoordinator for opgaverne relateret til disse funktioner. 4. Direktøren skal bistå Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for at sikre konsistens og overordnet koordinering for EDPS og alle andre opgaver, som denne tildeles af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 5. Direktøren kan vedtage EDPS' afgørelser om anvendelse af begrænsningerne, der er baseret på EDPS' interne regler, som implementerer artikel 25 i forordningen. Artikel 10 Ledelsesmøde 1. Ledelsesmødet skal omfatte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, direktøren og lederne af kontorer og afdelinger og skal sikre strategisk tilsyn med EDPS' arbejde. 2. Når ledelsesmødet omhandler problemstillinger vedrørende menneskelige ressourcer, budget, finanser eller administrative spørgsmål, der er relevante for EDPB eller EDPB's sekretariat, skal lederen af EDPB's sekretariat også være til stede. 3. Ledelsesmødet skal styres af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller, hvis denne ikke er i stand til at deltage i mødet, direktøren. Som regel skal ledelsesmødet finde sted en gang om ugen. 4. Direktøren sikrer, at ledelsesmødets sekretariat fungerer hensigtsmæssigt. 5. Møderne er ikke offentlige. Drøftelserne er fortrolige. Artikel 11 Uddelegering af opgaver og stedfortrædere 1. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kan, hvor det er passende og i overensstemmelse med forordningen, give direktøren beføjelsen til at vedtage og underskrive retligt bindende beslutninger, hvis indhold allerede er bestemt af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. 2. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kan også, hvor det er passende og i overensstemmelse med forordningen, give direktøren eller den relevante kontor- eller afdelingschef, beføjelsen til at vedtage og underskrive andre dokumenter. 3. Såfremt direktøren har fået overdraget beføjelser, jf. stk. 1 eller 2, kan direktøren videredelegere dem til den relevante kontor- eller afdelingschef. 4. Når Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse forhindres i at udøve dennes funktioner, eller stillingen er ledig, og ingen Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse er udpeget, skal direktøren, når det er passende og i overensstemmelse med forordningen, udføre de af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses opgaver og forpligtelser, som er nødvendige og påtrængende til at sikre forretningskontinuitet. 5. Er direktøren forhindret i at udøve sine funktioner, eller er posten som direktør ledig, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ikke har udpeget en tjenestemand, varetages direktørens funktioner af den af de tilstedeværende kontor- eller afdelingschefer, som er i den højeste lønklasse, eller, i tilfælde af at flere er i samme lønklasse, af den person, der har den højeste anciennitet i lønklassen, eller, i tilfælde af at flere har samme anciennitet, af den ældste af disse.

5 L 204/53 6. Hvis der ikke er en kontor- eller afdelingschef til stede til at udøve direktørens forpligtelser, jf. stk. 5, og der ikke er udpeget en tjenestemand af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, varetages opgaverne af den tjenestemand, som er i den højeste lønklasse, eller, i tilfælde af at flere er i samme lønklasse, af den person, der har den højeste anciennitet i lønklassen, eller, i tilfælde af at flere har samme anciennitet, af den ældste af disse. 7. Når en anden overordnet forhindres i at udføre sine opgaver, og der ikke er udpeget en tjenestemand af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, skal direktøren udpege en tjenestemand efter aftale med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Hvis der ikke er udpeget en stedfortræder af direktøren, varetages opgaverne af den af de tilstedeværende tjenestemænd i det pågældende kontor eller den pågældende afdeling, som er i den højeste lønklasse, eller, i tilfælde af at flere er i samme lønklasse, af den person, der har den højeste anciennitet i lønklassen, eller, i tilfælde af at flere har samme anciennitet, af den ældste af disse. 8. Stk. 1-7 berører ikke bestemmelserne om uddelegering af beføjelserne som ansættelsesmyndighed eller beføjelserne inden for finansielle anliggender som fastlagt i artikel 9 og 12. Artikel 12 Anvisningsberettiget og regnskabsfører 1. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal uddelegere beføjelserne som anvisningsberettiget til direktøren i medfør af chartret over opgaver og ansvarsområder vedrørende budgettering og administration af EDPS, der er fastlagt i medfør af artikel 72, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ( 8 ). 2. I forbindelse med budgetspørgsmål vedrørende EDPB skal den anvisningsberettigede udøve dennes funktion i overensstemmelse med aftalememorandummet mellem EDPS og EDPB. 3. Funktionen af regnskabsføreren ved EDPS skal i medfør af afgørelsen truffet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse den 1. marts 2017 ( 9 ) udføres af Kommissionens regnskabsfører. AFSNIT II OVERVÅGNING OG SIKRING AF FORORDNINGENS ANVENDELSE Artikel 13 Overvågning og sikring af forordningens anvendelse EDPS skal garantere den effektive beskyttelse af enkeltpersoners rettigheder og frihedsrettigheder igennem overvågning og håndhævelse af forordningen og af andre EU-retsakter, som tildeler opgaver og beføjelser til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Til dette formål og under udøvelsen af undersøgende, korrigerende, godkendelsesmæssige og rådgivende beføjelser kan EDPS udføre kontrolbesøg, undersøgelser, besøg hver anden måned, uformelle høringer eller fremme forligsmæssige løsninger af tvister. Artikel 14 Gennemsigtigheden af institutioners tilbagemeldinger fra høringer omkring deres behandling af personoplysninger og fra anmodninger om tilladelse EDPS kan offentliggøre institutioners tilbagemeldinger fra høringer omkring deres behandling af personoplysninger helt eller delvist, hvor der tages hensyn til krav til fortrolighed og informationssikkerhed. Afgørelser om godkendelse skal offentliggøres, hvor der tages hensyn til krav til fortrolighed og informationssikkerhed. ( 8 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af , s. 1). ( 9 ) Decision of the European Data Protection Supervisor (EDPS) of 1 March 2017 on the appointment of the European Commission Accounting Officer as the Accounting Officer of the EDPS (»Afgørelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) af 1. marts 2017 om udpegelse af Europa-Kommissionens regnskabsfører som regnskabsfører for EDPS«).

6 L 204/54 DA Artikel 15 Databeskyttelsesrådgivere, som er meddelt af institutionerne 1. EDPS skal føre et register over de udpegede databeskyttelsesrådgivere, der er meddelt til EDPS af institutionerne i henhold til forordningen. 2. Den ajourførte liste over databeskyttelsesrådgivere ved institutionerne skal offentliggøres på EDPS' websted. 3. EDPS skal vejlede databeskyttelsesrådgivere, navnlig ved at deltage i møderne, som er organiseret af netværket af databeskyttelsesrådgivere ved institutionerne. 1. EDPS skal ikke behandle anonyme klager. Artikel 16 Behandling af klager 2. EDPS skal behandle skriftlige klager, herunder i et elektronisk format, på ethvert af Unionens officielle sprog, hvis de indeholder de detaljer, der er nødvendige, for at klagen kan forstås. 3. Såfremt klageren har indgivet en klage til Den Europæiske Ombudsmand om samme omstændigheder, undersøger EDPS, om den kan antages til behandling i henhold til aftalememorandummet mellem EDPS og Den Europæiske Ombudsmand. 4. EDPS skal beslutte, hvordan en klage håndteres under hensyntagen til: a) karakteren og alvoren af de påståede overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen b) omfanget af den skade, som den eller de registrerede har eller kan have lidt som følge af overtrædelsen c) sagens potentielle generelle betydning, også i forbindelse med de andre involverede offentlige og private interesser d) sandsynligheden for, at det kan fastslås, at overtrædelsen har fundet sted e) den præcise dato, hvor de underliggende begivenheder fandt sted, den pågældende adfærd stoppede med at have virkninger, virkningerne blev fjernet, eller en passende garanti for en sådan fjernelse blev givet. 5. Når det er passende, skal EDPS tilvejebringe en forligsmæssig løsning af klagen. 6. EDPS skal ophæve undersøgelsen af en klage, som afventer en retsafgørelse eller en afgørelse ved et andet retsligt eller administrativt organ vedrørende samme emne. 7. EDPS skal kun offentliggøre klagerens identitet i det omfang, som er nødvendigt til den effektive gennemførelse af undersøgelsen. EDPS må ikke offentliggøre noget dokument, som omhandler klagen, undtagen anonymiserede uddrag eller sammendrag af den endelige beslutning, medmindre den berørte person giver sit samtykke til en sådan offentliggørelse. 8. Hvis klagens omstændigheder kræver det, skal EDPS samarbejde med de kompetente tilsynsmyndigheder, herunder kompetente nationale tilsynsmyndigheder, der handler inden for omfanget af deres respektive kompetenceområder. Artikel 17 Resultatet af klager 1. EDPS underretter hurtigst muligt klageren om resultatet af klagen og de trufne foranstaltninger. 2. Såfremt en klage ikke kan antages til behandling, eller undersøgelsen afsluttes, henviser EDPS, hvis det er relevant, klageren til en anden kompetent myndighed.

7 L 204/55 3. EDPS kan beslutte at afbryde en undersøgelse efter anmodning fra klageren. Dette er ikke til hinder for, at EDPS undersøger klagens genstand yderligere. 4. EDPS kan afslutte en undersøgelse, hvis klageren ikke har fremsendt oplysninger, der måtte være anmodet om. EDPS skal informere klageren om denne beslutning. Artikel 18 Revurdering af klager og retsmidler 1. Når EDPS udsteder en beslutning om en klage, kan den pågældende klager eller institution anmode om, at EDPS revurderer sin beslutning. En sådan anmodning skal foretages inden for en måned fra beslutningen. EDPS skal revurdere sin beslutning, når klageren eller institutionen kommer med nye faktuelle beviser eller retlige anbringender. 2. Ved udstedelse af sin beslutning skal EDPS oplyse den pågældende klager og institution om, at de både har ret til at anmode om en revurdering af denne beslutning og til at indbringe beslutningen ved Den Europæiske Unions Domstol i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 3. Når EDPS efter en anmodning om at revurdere sin beslutning om en klage udsteder en ny, revideret beslutning, skal EDPS oplyse den pågældende klager og institution om, at de kan indbringe denne nye beslutning ved Den Europæiske Unions Domstol i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Artikel 19 Institutioners anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til EDPS 1. EDPS skal tilvejebringe en sikker platform, hvor institutionerne kan anmelde brud på persondatasikkerheden, og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udveksling af oplysninger vedrørende brud på persondatasikkerheden 2. EDPS skal bekræfte over for den pågældende institution, at anmeldelsen er modtaget. AFSNIT III HØRING SOM LED I LOVGIVNINGSPROCEDUREN, TEKNOLOGIOVERVÅGNING, FORSKNINGSPROJEKTER, RETSSAGER Artikel 20 Høring som led i lovgivningsproceduren 1. Som svar på anmodninger fra Kommissionen i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordningen skal EDPS afgive udtalelser eller formelle bemærkninger. 2. Udtalelserne skal offentliggøres på EDPS' hjemmeside på engelsk, fransk og tysk. Sammendrag af udtalelser skal offentliggøres i (C-serien). Formelle bemærkninger skal offentliggøres på EDPS' hjemmeside. 3. EDPS kan afvise at svare på en høring, hvor betingelserne fastlagt i forordningens artikel 42 ikke er opfyldt, herunder når enkeltpersoners rettigheder og frihedsrettigheder vedrørende databeskyttelse ikke påvirkes. 4. Når en fælles udtalelse fra EDPS og EDPB i medfør af forordningens artikel 42, stk. 2, ikke kan afgives inden for den fastlagte tidsfrist på trods af deres bedste bestræbelser, kan EDPS udstede en udtalelse om samme emne.

8 L 204/56 DA Når Kommissionen forkorter en tidsfrist, som er gældende for en høring som led i lovgivningsproceduren i henhold til forordningens artikel 42, stk. 3, skal EDPS stræbe efter at overholde tidsfristen så vidt rimeligt og praktisk muligt, hvor der navnlig tages hensyn til emnets kompleksitet, dokumentationens længde og fuldstændigheden af oplysningerne givet af Kommissionen. Artikel 21 Teknologiovervågning Under overvågning af udviklingen af informations- og kommunikationsteknologier, såfremt de påvirker beskyttelsen af personoplysninger, skal EDPS udbrede kendskabet til og især rådgive omkring principperne om databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger. Artikel 22 Forskningsprojekter EDPS kan beslutte at bidrage til EU s rammeprogrammer og deltage i de rådgivende udvalg for forskningsprojekter. Artikel 23 Retssager imod institutioner for overtrædelse af forordningen EDPS kan, hvis en institution ikke overholder forordningen, indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol, navnlig når EDPS ikke er rådført i sager, som er fastlagt i forordningens artikel 42, stk. 1, og såfremt den undlader at reagere effektivt på en efterfølgende håndhævelsesforanstaltning truffet af EDPS i henhold til forordningens artikel 58. Artikel 24 Indgriben fra EDPS i sager, som er anlagt ved Den Europæiske Unions Domstol 1. EDPS kan gribe ind i sager, som er anlagt ved Den Europæiske Unions Domstol i medfør af forordningens artikel 58, stk. 4, artikel 43, stk. 3, litra i), i forordning (EU) 2016/794, artikel 85, stk. 3, litra g), i forordning (EU) 2017/1939 og artikel 40, stk. 3, litra g), i forordning (EU) 2018/ Ved vurdering af anmodning om tilladelse til at intervenere eller om at acceptere en invitation fra Den Europæiske Unions Domstol om at gøre dette skal EDPS især tage hensyn til: a. om EDPS har været direkte involveret i sagens faktiske omstændigheder i forbindelse med udførelsen af overvågningsopgaver b. om sagen giver anledning til databeskyttelsesspørgsmål, som er væsentlige i sig selv eller afgørende for dens udfald c. om der er sandsynlighed for, at indgriben fra EDPS påvirker sagens udfald. AFSNIT IV SAMARBEJDE MED NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Artikel 25 EDPS som et medlem af Det Europæiske Databeskyttelsesråd EDPS skal som et medlem af Det Europæiske Databeskyttelsesråd sigte efter at udbrede EU-perspektivet, navnlig de fælles værdier angivet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

9 L 204/57 Artikel 26 Samarbejde med nationale tilsynsmyndigheder under forordningens artikel EDPS skal samarbejde med nationale tilsynsmyndigheder og med den fælles tilsynsmyndighed oprettet under artikel 25 i Rådets afgørelse 2009/917/RIA ( 10 ) med henblik på især at: a) udveksle alle relevante oplysninger, herunder bedste praksisser, samt oplysninger vedrørende anmodninger om udførelse af overvågning, undersøgende og håndhævende beføjelser for kompetente nationale tilsynsmyndigheder b) udvikle og opretholde kontakt med relevant personale ved de nationale tilsynsmyndigheder. 2. Hvor det er relevant, skal EDPS indgå i gensidig bistand og deltage i fælles operationer med nationale tilsynsmyndigheder, som hver handler inden for omfanget af deres respektive kompetenceområder som fastsat i forordningen, GDPR og andre relevante love i EU-retten. 3. EDPS kan efter invitation deltage i en tilsynsmyndigheds undersøgelse eller invitere en tilsynsmyndighed til at deltage i en undersøgelse i henhold til rets- og procedureregler, som er gældende for den part, invitationen kommer fra. Artikel 27 Internationalt samarbejde 1. EDPS skal fremme bedste praksis, konvergens og synergier inden for beskyttelse af personoplysninger mellem EU og tredjelande og internationale organisationer, herunder gennem deltagelse i relevante regionale og internationale netværk og begivenheder. 2. Hvor det er passende, skal EDPS indgå i gensidig bistand i de undersøgende og håndhævende foranstaltninger for tilsynsmyndigheder i tredjelande eller internationale organisationer. AFSNIT V ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 28 Høring med personaleudvalget 1. Personaleudvalget, der repræsenterer EDPS' personale, herunder EDPB's sekretariat, skal høres i god tid om udkast til afgørelser vedrørende gennemførelsen af vedtægten for tjenestemænd ved Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som er fastlagt i forordning (EØS, Euratom, EKSF) nr. 259/68, og kan høres om andre personalespørgsmål af generel interesse. Personaleudvalget underrettes om alle spørgsmål vedrørende udførelsen af de opgaver, det er blevet pålagt. Det afgiver udtalelse senest 10 arbejdsdage efter at være blevet hørt. 2. Personaleudvalget bidrager til, at EDPS kan fungere tilfredsstillende, herunder EDPB's sekretariat, ved at stille forslag om organisatoriske anliggender og arbejdsvilkår. 3. Personaleudvalget består af tre medlemmer og tre suppleanter og vælges af hele personalet ved EDPS, herunder EDPB's sekretariat, for en periode på to år. 1. EDPS skal udpege en databeskyttelsesrådgiver (DBR). Artikel 29 Databeskyttelsesrådgiver ( 10 ) Rådets afgørelse 2009/917/RIA af 30. november 2009 om brug af informationsteknologi på toldområdet (EUT L 323 af , s. 20).

10 L 204/58 DA DBR'en skal høres, navnlig når EDPS som dataansvarlig har til hensigt at pålægge en begrænsning på baggrund af de interne regler, som gennemfører forordningens artikel I overensstemmelse med punkt IV, stk. 2, litra viii), i aftalememorandummet mellem EDPS og EDPB har EDPB en særskilt DBR. I overensstemmelse med punkt IV, stk. 4, i aftalememorandummet mellem EDPS og EDPB skal DBR'en ved EDPS og ved EDPB regelmæssigt mødes for at sikre, at deres beslutninger forbliver konsistente. Artikel 30 Offentlig adgang til dokumenter og den åbenhedsansvarlige ved EDPS EDPS skal udpege en åbenhedsansvarlig for at sikre overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.1049/2001 ( 11 ) med forbehold af håndteringen af aktindsigt i dokumenter, som EDPB's sekretariat har anmodet om i medfør af punkt IV, stk. 2, litra iii), i aftalememorandummet mellem EDPS og EDPB. Artikel 31 Sprog 1. EDPS går stærkt ind for princippet om flersprogethed, da kulturel og sproglig mangfoldighed er én af grundstenene i Den Europæiske Union. EDPS sigter efter at opnå en balance mellem princippet om flersprogethed og forpligtelsen om at sikre sund finansiel forvaltning og besparelser for EU's budget, og denne gør derfor pragmatisk brug af sine begrænsede ressourcer. 2. EDPS skal svare enhver person, som henvender sig til denne om et emne, der hører inden for dens kompetenceområde, på det samme officielle EU-sprog, som henvendelsen er udfærdiget i. Alle klager, anmodninger om oplysninger og alle andre anmodninger kan sendes til EDPS i et af de officielle EU-sprog og skal besvares på samme sprog. 3. EDPS' websted skal være tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk. EDPS' strategiske dokumenter, såsom strategien for mandatet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, skal udgives på engelsk, fransk og tysk. Artikel 32 Støttetjenester EDPS kan indgå i samarbejdsaftaler eller serviceleveranceaftaler med andre institutioner og kan deltage i interinstitutionelle udbud, som resulterer i rammekontrakter med tredjeparter om levering af støttetjenester til EDPS og EDPB. EDPS kan også indgå kontrakter med eksterne tjenesteleverandører i henhold til reglerne for offentlige udbud, som er gældende for institutionerne. Artikel 33 Bekræftelse af beslutninger 1. EDPS' beslutninger skal bekræftes ved afgivelsen af en underskrift fra den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller direktøren som fastsat i denne afgørelse. Underskriften kan være håndskrevet eller elektronisk. 2. I tilfælde af uddelegering eller brug af stedfortrædere i medfør af artikel 11 skal beslutningerne bekræftes ved afgivelsen af en underskrift fra den person, som er tildelt beføjelsen, eller personen, som er stedfortræder. Underskriften kan være håndskrevet eller elektronisk. ( 11 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af , s. 43).

11 L 204/59 Artikel 34 Fjernarbejde hos EDPS og elektroniske dokumenter 1. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har besluttet, at EDPS må implementere et system til fjernarbejde for hele eller en del af dennes personale. Denne beslutning skal meddeles til personalet og offentliggøres på webstedet for EDPS og EDPB. 2. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har besluttet, at EDPS kan bestemme gyldighedsbetingelserne for elektroniske dokumenter, elektroniske procedurer og elektroniske metoder til overførsel af dokumenter til EDPS' formål. Denne beslutning skal meddeles til personalet og offentliggøres på EDPS' websted. 3. Formanden for EDPB skal rådføres, når disse beslutninger vedrører EDPB's sekretariat. Artikel 35 Regler for beregning af tidspunkter, datoer og tidsfrister EDPS skal benytte reglerne for beregning af tidspunkter, datoer og tidsfrister, som er fastlagt i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 ( 12 ). AFSNIT VI AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 36 Supplerende foranstaltninger Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kan supplere bestemmelserne i denne afgørelse ved at vedtage gennemførelsesregler og supplerende foranstaltninger vedrørende EDPS' funktion. Artikel 37 Ophævelse af afgørelse 2013/504/EU fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Afgørelse 2013/504/EU fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ( 13 ) ophæves og erstattes med den nærværende afgørelse. Artikel 38 Ikrafttrædelse Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Udarbejdet i Bruxelles, 15. maj På EDPS' vegne Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ( 12 ) Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 af , s. 1). ( 13 ) Decision 2013/504/EU of the European Data Protection Supervisor of 17 December 2012 on the adoption of Rules of Procedure (OJ L 273, , p. 41) (»Afgørelse 2013/104/EU fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 17. december 2012 om vedtagelse af en forretningsorden (EUT L 273 af , s. 41)«).

7281/1/17 REV 1 HOU/AKA/gj DGD 1

7281/1/17 REV 1 HOU/AKA/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) 7281/1/17 REV 1 ENFOPOL 121 JAI 239 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

L 65 I Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 62. årgang. 6. marts Dansk udgave.

L 65 I Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 62. årgang. 6. marts Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 65 I Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 62. årgang 6. marts 2019 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER Den Europæiske Investeringsbank

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 15. APRIL 2013 Kapitler 1. Gaver modtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en) 9116/19 JAI 490 COPEN 200 CYBER 153 DROIPEN 79 JAIEX 75 ENFOPOL 229 PIX 177 EJUSTICE 63 MI 420 TELECOM 211 TAPROTECT 142 USA 33 RELEX

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DATABESKYTTELSESERKLÆRING. Kontor R1 Registrering og gennemsigtighed, Generaldirektoratet for konkurrence,

DATABESKYTTELSESERKLÆRING. Kontor R1 Registrering og gennemsigtighed, Generaldirektoratet for konkurrence, DATABESKYTTELSESERKLÆRING Denne erklæring omhandler behandling af personoplysninger i forbindelse med undersøgelser af statsstøtte og opgaver af fælles interesse i forbindelse hermed udført af Kommissionen.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) 10801/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: JAI 552 ASIM 51 CADREFIN 36 ENFOPOL 204 PROCIV 36 DELACT 93

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 18.06.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

Vedtaget den 9. juli Vedtaget 1

Vedtaget den 9. juli Vedtaget 1 Udtalelse 8/2019 om en tilsynsmyndigheds kompetence i tilfælde af en ændring af omstændighederne vedrørende hovedvirksomheden eller den eneste etablering Vedtaget den 9. juli 2019 Vedtaget 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

16567/14 cos/kf/gm 1 DGG 1C

16567/14 cos/kf/gm 1 DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0807(CNS) 16567/14 EF 342 ECOFIN 1171 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0835 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 COM(2018) 835 final 2018/0423 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 26.7.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 244/15 DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om lovgivningspakken vedrørende

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 115/12 Den Europæiske Unions Tidende 27.4.2012 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en) 11563/17 API 95 INF 139 JUR 376 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om Rådets åbne datapolitik

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.1.2019 C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.1.2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 14.6.2019 L 157/61 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/976 af 29. maj 2019 om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteams og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Persondataforordningen - set med danske øjne

Persondataforordningen - set med danske øjne Dansk Industris konference den 15. juni 2017 Persondataforordningen - set med danske øjne v/ direktør Cristina Angela Gulisano Emner Forordningen set med danske øjne Tiden frem og efter den 25. maj 2018

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag 18.10.2018 A8-0153/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Pervenche Berès, Othmar Karas Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 C8-0420/2017

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

! Databehandleraftale

! Databehandleraftale ! Databehandleraftale Indledning 1.1. Denne aftale vedrørende behandling af personoplysninger ( Databehandleraftalen ) regulerer Pensopay APS CVR-nr. 36410876 (databehandleren) og Kunden (den Dataansvarlige

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR:

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR: Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: og Databehandleren Virksomhed: OnlineFox CVR: 38687794 Adresse: Pilagervej 32 Postnummer & By: 4200 Slagelse

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

Aftale vedrørende fælles dataansvar

Aftale vedrørende fælles dataansvar Aftale vedrørende fælles dataansvar Mellem Dataansvarlig 1 og Dataansvarlig 2 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund CVR 28536364 Fælledvej 16 7200 Grindsted 1. Fælles dataansvar 1.1. Denne aftale fastsætter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier

EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier Undertegnede [navnet på den person, der underskriver

Læs mere

Den Dataansvarlige og Databehandleren benævnes herefter samlet "Parter" og hver for sig "Part".

Den Dataansvarlige og Databehandleren benævnes herefter samlet Parter og hver for sig Part. DATABEHANDLERAFTALE mellem KUNDEN (som defineret i punkt 2 nedenfor) (den "Dataansvarlige") og TECHEM DANMARK A/S CVR-nr. 29 41 69 82 Trindsøvej 7 A-B 8000 Aarhus C ("Databehandleren") Den Dataansvarlige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16) 14.6.2014 L 175/47 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16) (2014/360/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN

Læs mere

5726/17 js/js/sl 1 DG D 1 A

5726/17 js/js/sl 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0352 (NLE) 5726/17 SCH-EVAL 32 COMIX 67 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 18.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

Læs mere

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen Dato: 23. januar 2015 Vedr.: Forslag til Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

BERETNING (2017/C 417/20)

BERETNING (2017/C 417/20) C 417/126 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2017 C(2017) 7474 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 14.11.2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2016 COM(2016) 201 final 2016/0109 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 6.3.2019 A8-0439/6 Ændringsforslag 6 Pavel Svoboda for Retsudvalget Betænkning A8-0439/2018 Tiemo Wölken Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (02360/2018

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 15.11.2017 L 297/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2089 af 14. november 2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske

Læs mere

Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi

Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi Indledning Denne aftale er udarbejdet af Dansk Boldspil-Union under henvisning til databeskyttelsesforordningen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK ( Leverandøren )

Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK ( Leverandøren ) DATABEHANDLERAFTALEN Databehandleraftale ( Aftalen ) mellem: Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK-36726350 ( Leverandøren ) A: OMFANG A.1 Databehandleraftale

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere