Politik for Ansvarlige investeringer. CVR-nr: Juni 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for Ansvarlige investeringer. CVR-nr: Juni 2020"

Transkript

1 Politik for Ansvarlige investeringer CVR-nr: Juni

2 Kort om MP Pension MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for magistre, gymnasielærere og psykologer. Derfor får medlemmerne pension og forsikringer til kostpris. Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og medlemmer kan få direkte indflydelse ved at deltage på den årlige generalforsamling. Vores vision er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag. Derfor understøtter vores investeringspolitik bl.a. den grønne omstilling med over 5 milliarder i dag og forventet mindst 25 milliarder i Vi har høje forventninger til de virksomheder, vi investerer i og søger dialog for at fremskynde den grønne omstilling og fremme ansvarlig virksomhedsdrift. Vi har samtidig valgt at sælge vores aktier i olie, kul og tjæresand for at sikre medlemmernes langsigtede afkast og bidrage til Paris-aftalens målsætning om max 2 graders global opvarmning Fra 2009 til 2019 har MP Pension fået et afkast på 9% i gennemsnit pr. år. Det er blandt de bedste afkast i pensionsbranchen. 2

3 Indhold Indhold 3 Indledning og grundlag 4 Politik i korte træk 6 Prioriteter Fremgangsmåde i korte træk 11 Initiativer og samarbejder 19 3

4 Indledning og grundlag Indledning MP Pensions mål er at skabe højt afkast på et ansvarligt grundlag. Derfor arbejder vi indgående med at vurdere og forbedre effekten af vores investeringer i forhold til samfundet, klimaet og vores miljø. Som medlemsejet pensionskasse har vi et særligt ansvar for at agere samfundsmæssigt ansvarligt og i overensstemmelse med vores medlemmers ønsker om ansvarlighed i kapitalforvaltningen. Arbejdet med at fremme ansvarlige investeringer er MP Pensions primære bidrag til at indfri FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Samtidig vurderer vi, at veldrevne selskaber, der opfører sig ansvarligt, også giver det højeste afkast på lang sigt. Politikken for ansvarlige investeringer omfatter alle aktivklasser børsnoterede aktier, unoterede aktier, statsobligationer, virksomhedsobligationer og fast ejendom. Verden er ikke perfekt, og investeringer på et globalt marked rummer udfordringer. Politikken fastlægger, hvordan vi agerer som en aktiv medejer af de selskaber, vi investerer i, også hvor udfordringer måtte forekomme. Som aktiv ejer er vores fokus på målrettet analyse og dialog med forbedring som formål frem for eksklusion. Vi forsøger ligeledes at påvirke selskaberne i vores portefølje i positiv retning ved at afgive stemmer på selskabernes generalforsamlinger. Vi arbejder til stadighed på at sikre, at investeringsstrategien understøtter den globale klimaaftale fra 2015 (Paris-aftalen) om maksimalt 2 graders global opvarmning og så tæt på 1,5 grader som muligt. Dette overordnede klimahensyn er derfor også særligt fremhævet i nærværende politik. Grundlag Det er i stigende grad en forventning og et lovkrav, at institutionelle investorer som MP Pension tager hensyn til samfundsansvar i deres investeringer og agerer som aktiv medejer af de selskaber, som de investerer i. Det afspejles blandt andet i Komitéen for God Selskabsledelses anbefalinger til Aktivt Ejerskab for institutionelle investorer og en støt voksende mængde af lovgivning og retningslinjer fra EU og danske myndigheder. Den danske regering udgav for eksempel i marts 2018 en ny Vejledning om ansvarlige investeringer 1, som tilskynder danske investorer at anvende de internationalt anerkendte normer for ansvarlig virksomhedsadfærd og ansvarlige investeringer fra FN og OECD. I 2013 har Rådet for Samfundsansvar udarbejdet Vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer 2, der opfordrer investorerne til blandt andet at betænke hensyn til menneskerettigheder ved investeringer i statsobligationer. Nytter indsatsen ikke, kan vi bringe investeringen til ophør og skride til eksklusion

5 Højt afkast og ansvarlighed kan og skal gå hånd i hånd Egon Kristensen, bestyrelsesformand i MP Pension Allerede i februar 2009 tilsluttede MP Pension sig de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, Principles for Responsible Investments (PRI) 3. stillingtagen på et givent emne. Det kan fx være investeringer i fossil energi, skat eller konfliktramte områder. MP Pension har i juli 2018 tilsluttet sig FN s Global Compact-principper 4, mens MP underskrev Science-Based Targets Initiative 5 i 2019 i forlængelse af beslutningen i 2016 om at investeringsporteføljen skal være i overensstemmelse med Paris-aftalens mål. I 2020 har MP Pension tilsluttet sig investor-sammenslutningen Net-Zero Asset Owner Alliance 6, og dermed forpligtet sig til at gøre sin investeringsportefølje klimaneutral senest i 2050, men rejsen dertil starter nu, når vi skal møde Paris-aftalens målsætninger. Med implementeringen af EU s Aktionærrettighedsdirektiv i dansk lovgivning er det et lovkrav at udarbejde en politik for aktivt ejerskab. MP Pension og alle datterselskaber herunder MP Investment Management A/S opfylder dette lovkrav gennem nærværende Politik for ansvarlige investeringer. MP Investment Magagement A/S er MP Pensions kapitalforvalter, som varetager den daglige porteføljepleje. Komité for ansvarlige investeringer MP Pensions arbejde med ansvarlige investeringer er forankret i en komité bestående af: MP Pensions administrerende direktør Investeringsdirektøren Chefen for ansvarlige investeringer Medarbejdere fra teamet for ansvarlige investeringer Aktiechefen Obligationschefen Chefen for unoterede investeringer Kommunikationschefen Komitéens mandat beskrives i komitéens forretningsorden. Det er komitéen, som årligt reviderer og indstiller MP Pensions politik for ansvarlige investeringer til bestyrelsens godkendelse. Standpunktspapirer Det er ikke praktisk muligt at udfærdige en politik, som på fyldestgørende vis i alle detaljer kan regulere MP Pensions arbejde med de komplekse samfundsmæssige problemstillinger. For at supplere politikken udarbejdes der derfor løbende standpunktspapirer på udvalgte emner, som på mere detaljeret vis redegør for MP Pensions tilgang og

6 Politik i korte træk MP Pensions investeringer skal efterleve en række principper for at fremme langsigtet og ansvarlig værdiskabelse. Selskabers overtrædelser forsøger vi som udgangspunkt at stoppe gennem aktivt ejerskab frem for eksklusion. EMNER Overholdelse af lovgivning, retningslinjer og aftaler MP Pensions investeringer 7 skal til enhver tid overholde gældende lovgivning, Investeringerne må ikke overtræde principperne i FN s Global Compact, Paris-aftalen, OECD s retningslinjer for multinationale selskaber eller FN s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP). Menneskerettigheder Investeringerne skal undgå at forårsage eller bidrage til negative indvirkninger på menneskerettighederne. Investeringerne skal søge at stoppe og/eller afbøde negative indvirkninger på menneskerettighederne, som de måtte være direkte forbundet til. Investeringerne skal også i væbnede konfliktsituationer og konfliktområder 8 leve op til virksomheders ansvar for at respektere menneskerettighederne, herunder: o Agere med nødvendig omhu, passende til kontekstens udfordringer. 9 o Respektere standarderne i den internationale humanitære folkeret. 10 Arbejdstagerrettigheder Investeringerne skal ikke forårsage, bidrage til eller passivt være direkte forbundet til: o Krænkelser af den frie forenings- og organisationsret. o Arbejds- og ansættelsesforhold, som foregår under tvang. o Ulovligt børnearbejde. o Arbejds- og ansættelsesforhold, hvor diskrimination finder sted. o Manglende sikkerhed, sundhed og ringe arbejdsmiljøforhold på arbejdspladser. Miljø og klima MP Pensions investeringer skal: o Understøtte den globale klimaaftale, Paris-aftalen, om maksimalt 2 graders global opvarmning og så tæt på 1,5 grader som muligt. o Senest i 2023 nå op på, at mindst 5% af formuen, er allokeret til klimavenlige investeringer og mindst 12% i 2030 svarende til en anslået værdi på 25 mia.kr. MP Pension skal ikke investere i: 9 Se for eksempel UNGP princip 17, 18 og Følger af UNGP, princip 12, Kommentarerne og OECD s retningslinjer for multinationale selskaber. 7 Ved investeringer henvises til både MP Pensions investeringsproces og beslutninger og selskaber, MP har investeret i. 8 Uddybet i MP Pensions standpunktspapir om Konfliktramte områder på mppension.dk/konflikt 6

7 o Selskaber, der forårsager unødig eller alvorlig og langsigtet skade på miljøet, herunder biodiversiteten og klimaet. o Børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer i selskaber med en bruttoomsætning på 25% eller mere fra kul eller tjæresand. o Børsnoterede aktier i selskaber med en bruttoomsætning fra olie 11 på 50% eller mere efter 31. december o Bestyrelsen vil årligt evaluere om MP har en frasalgs-afgrænsning, som er i tråd med Paris-aftalens målsætninger. Korruption Investeringerne skal ikke understøtte selskaber eller stater, hvor der forekommer grove og gentagne tilfælde af korruption. Kontroversielle våben Investeringerne skal ikke bidrage til aktiviteter forbundet med antipersonelle landminer, klyngeammunition, atomvåben, biologiske våben eller kemiske våben. Ved overtrædelser relateret til kontroversielle våben skrider MP Pension som udgangspunkt direkte til eksklusion frem for at forsøge dialogens vej. Skat Investeringerne skal ikke bidrage til eller forbindes med skattesvig, skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning 13. MP skal ikke investere i unoterede fonde eller selskaber, der på investeringstidspunktet er indregistreret eller skattemæssigt hjemmehørende i lande, der er opført på EU s eller OECD s lister over ikke-samarbejdsvillige lande vedrørende skat. Tobak Investering må ikke foretages i selskaber, hvis omsætning fra salg af hele tobaksprodukter udgør mere end 5%. Ved overtrædelser vil MP Pension skride til direkte eksklusion frem for at forsøge dialogens vej. Brud på andre grundlæggende normer eller aftaler Sker der brud på andre grundlæggende normer eller aftaler end de ovenfor nævnte, kan MP Pension træffe en konkret beslutning om, at den pågældende overtrædelse skal være omfattet af MP Pensions politik. God selskabsledelse MP Pension udøver aktivt ejerskab for at fremme langsigtet værdiskabelse i de selskaber, vi investerer i. MP Pension søger dialog med selskaberne med fokus på alle væsentlige forhold ud fra en løbende identifikation og prioritering (se senere). Der afgives stemmer til generalforsamlinger på stemmeberettigede aktier i investeringsporteføljen. MP Pensions retningslinjer for god selskabsledelse hos danske selskaber tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende anbefalinger, der er udarbejdet af Komitéen for god selskabsledelse. I forhold til udenlandske selskaber tager MP Pension udgangspunkt i dels ICGN s Global Corporate Governance Principles, dels lovgivning og anbefalinger for god selskabsledelse i de relevante lande. Sanktioner Investeringerne skal ikke ske i strid med sanktioner, der er vedtaget af FN eller EU og enten tiltrådt af Danmark eller direkte gældende i Danmark. 11 Dette inkluderer skifferolie og -gas. Et eventuelt provenu fra kul eller tjæresand lægges oveni. 12 Alle aktier i selskaber inden for nærmere definerede branchekoder (GICS-koder) er som udgangspunkt ekskluderet pr. 31. december 2020 med mindre de inden da er optaget på en kommende fossil inklusionsliste. På denne liste optages selskaber, som produktmæssigt falder uden for frasalgsbeslutningen samt olieselskaber, der aktivt er i færd med at omstille deres forretningsmodel, så den er forenelig med Paris-aftalens målsætning om maksimalt 2 graders klimaændring (uddybet i standpunktspapiret Fossil energi ). 13 For uddybning se MP s standpunktspapir om ansvarlig skat på 7

8 VÆRKTØJER Undersøgelse af porteføljen Se tilgang til regelmæssig undersøgelse (screening) i forskellige aktivklasser senere. Aktivt ejerskab og eskalering Hvis et selskab overtræder MP Pensions politik eller foretager dispositioner, der ikke skønnes at fremme langsigtet værdiskabelse, vil MP Pension gennem aktivt ejerskab forsøge at få selskabet til at rette op. Det kan blandt andet ske via dialog med selskabet, stemmeafgivelse på dets generalforsamling, aktionærforslag og/eller offentlig kritik gennem passende eskalering. Der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der forventes at være proportionalitet mellem de resurser en dialog vil kræve, og de resultater, som dialogen forventes at munde ud i. Alternativt kan MP Pension skride til eksklusion (se senere). Samarbejde og dialog med interessenter MP Pension søger samarbejde med andre investorer for at øge sin gennemslagskraft over for selskaber i porteføljen. Dette foregår blandt andet gennem PRI, Dansif, Global Compact, Hermes EOS og med MP Pensions eksterne kapitalforvaltere. Se også side 19 for et fuld overblik over MP Pensions samarbejder og netværk. MP Pension søger dialog med selskaber, medlemmer, civilsamfundsorganisationer og andre interessenter for at træffe beslutninger på det bedst mulige grundlag. Karantæne MP Pension kan vælge at indføre et midlertidigt stop for nye investeringer en karantæne i et selskab, der undersøges for en mulig, grov overtrædelse af MP Pensions politik. Det betyder, at MP Pension og eksterne kapitalforvaltere ikke må øge investeringerne i selskabet, men gerne nedbringe den, før undersøgelsen er afsluttet. En karantæne er en midlertidig foranstaltning, der som udgangspunkt skal revurderes senest efter seks måneders forløb. En karantæne kan have tre endelige udfald: 1) Karantænen løftes, fordi problemstillingen er løst eller viste sig ikke at være begrundet. 2) Karantænen hæves, men selskabet forbliver genstand for aktivt ejerskab. 3) Selskabet ekskluderes. Eksklusion Hvis indsatsen ikke bringer overtrædelsen til ophør eller har udsigt til dette vil MP Pension som udgangspunkt ekskludere selskabet (undtagen selskaber i unoterede investeringsfonde se senere) MP Pension kan dog i særlige tilfælde undlade at ekskludere lande og selskaber, som er væsentlige for at sikre en tilstrækkelig risikospredning. 14 MP Pension vil i sådanne tilfælde være fuldt transparente om dette. Gruppesøgsmål MP Pension betragter deltagelse i gruppesøgsmål som en del af aktivt ejerskab. Derfor kan MP Pension vælge at deltage i gruppesøgsmål mod selskaber, hvis vi har lidt et tab i forbindelse med en investering i selskabet, og tabet skyldes selskabets manglende overholdelse af lovgivning. 14 MP Pension kan således fx fastholde investeringer i statsobligationer fra lande, der overtræder menneskerettighederne, og hvor der ikke forekommer en positiv udvikling, hvis det vurderes, at obligationerne er nødvendige for at sikre en tilstrækkelig risikospredning i forhold til at kunne investere i aktivklassen overordnet set. Særligt for statsobligationer udstedt af udviklingslande gælder det, at de ofte er udstedt af lande med fattigdomsproblemer og dårlig regeringsførelse, hvilket kan føre til mere hyppige overtrædelser af MP Pensions politik. Screeningen fokuserer derfor på at isolere aktivklassens værste elementer og samtidig identificere de investeringsmæssigt mest undværlige, da det er ønskeligt at kunne være tilstede i aktivklassen. Årsagen er hensyn til den samlede porteføljes risikospredning, ligesom adgang til international finansiering ofte er central for at kunne bidrage med finansiering til at løfte udviklingsniveauet i de enkelte lande. 8

9 Åbenhed MP Pension ønsker at være åben og transparent: MP Pension offentliggør regelmæssigt lister over børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer, statsobligationer, dialoger med selskaber, stemmeafgivelser, eksklusioner samt en liste over de eksterne kapitalforvaltere, som MP Pension benytter. Alle stemmer afgivet på børsnoterede selskabers generalforsamlinger kan ses på MP Pensions hjemmeside. MP Pension offentliggør en begrundelse for de enkelte eksklusioner på hjemmesiden. Detaljeret information om udvalgte dialoger med selskaber kan findes på MP Pensions hjemmeside. MP Pension redegør minimum årligt for fremdrift, prioritering og udfordringer inden for arbejdet med ansvarlige investeringer. MP Pension undersøger løbende mulighederne for at øge transparensen om arbejdet med ansvarlige investeringer. 9

10 Prioriteter i 2020 og 2021 For de kommende år har MP Pension udvalgt en række indsatsområder, som bliver prioriteret. MP Pension kan prioritere indsatsen i tråd med internationalt anerkendte retningslinjer og lovkrav. Prioriteringen genbesøges årligt af bestyrelsen. Prioriteringen sker med afsæt i: En løbende vurdering af væsentlige emner og prioriterede selskaber. De negative indvirkningers (potentielle) karakter, omfang og alvor samt hvilke muligheder, der er for at stoppe eller afbøde konsekvenserne. Størrelsen af MP Pensions investering ud fra et proportionalitetsprincip inden for rammerne af gældende retningslinjer og lovkrav. Hensyn til resurseforbrug og omkostninger. Prioriteter Fortsat fokus på at styrke hensyn til ansvarlighed og bæredygtighed i investeringsbeslutninger i alle aktivklasser, blandt andet gennem vurdering af og samarbejde med eksterne kapitalforvaltere i forhold til ansvarlige investeringer. Emnemæssigt er fokus på videreudvikling af MP Pensions tilgang til: Klimahensyn, herunder selskabers lobbyarbejde Skat Kønsbalance og diversitet i ledelser og generelt Aflønning af topledelser Selskaber i konfliktramte områder 10

11 Fremgangsmåde i korte træk Ansvarlige investeringer i forskellige aktivklasser. Børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer Eksterne kapitalforvaltere MP Pensions investeringsstrategi bygger på en udstrakt brug af eksterne kapitalforvaltere, som rådgiver MP Pension om udvælgelse af værdipapirer, porteføljeoptimering og taktisk positionering. Ved investeringer i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer har MP Pension prioriteret at have alle investeringer på egne bøger 15. Det vil sige, at MP Pension selv ejer hver aktie og virksomhedsobligation direkte frem for via fonde, selv når eksterne forvaltere foretager papirudvælgelsen på vegne af MP Pension. MP Pension kan dermed selv foretage screening, aktivt ejerskab og eventuelt eksklusion af børsnoterede selskaber og udstedere af virksomhedsobligationer i tråd med nærværende politik. MP Pension er således ikke afhængig af, om forvalterne inden for investeringer i disse aktivklasser selv har systemer på plads, der kan leve op til MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer. Dog vurderer MP Pension alle kapitalforvaltere i forhold til deres arbejde med ansvarlige investeringer, og følger op samt indtænker hensyn til ansvarlighed i udvælgelsen af nye forvaltere. Undersøgelser For at afklare hvilke selskaber, der potentielt eller aktuelt overtræder MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer, foretages en kvartalsvis global screening af investeringer i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer. Denne screening foretages af de uafhængige, specialiserede samarbejdspartnere, Sustainalytics og Hermes EOS. Fokusliste Selskaber, som vurderes at overtræde MP Pensions politik, optages i første omgang på en intern fokusliste. På fokuslisten kan også optages selskaber, som på anden vis er blevet identificeret til (potentielt) at overtræde politikken. Fokuslisten offentliggøres ikke, da den indeholder selskaber og stater med uafklarede problemstillinger. Fokuslisten kan også indeholde selskaber, som MP Pension ikke aktuelt har investeret i. MP Pension må som udgangspunkt gerne investere i selskaber, der figurerer på fokuslisten. Dialog og eksklusion Selskaber, der er optaget på fokuslisten, bliver dernæst vurderet nærmere med henblik på at afklare, om der er hold i den rejste problemstilling samt en passende respons. Selskaber, som vurderes at have overtrådt MP Pensions politik for ansvarlige investeringer, bliver efter en konkret vurdering opdelt i to kategorier: 15 Via MP Pensions kapitalforening MP Invest. 11

12 1. Selskaber, hvor de ønskede forbedringer forventes at kunne blive opnået via dialog, bliver kontaktet og optaget på dialoglisten. 2. Selskaber, hvor dialogen forventes at ende resultatløst, bliver ekskluderet og optages på eksklusionslisten. Fig. 1 Proces: Evaluering af børsnoterede selskaber og virksomhedsobligationer. Dialoglisten Selskaber, der er optaget på dialoglisten, kontaktes med henblik på dialog ud fra en risikobaseret prioritering. Formålet med dialogen er dels at afklare de nærmere forhold omkring potentielle overtrædelser, dels at kommunikere ønsker til forbedringer til selskabet. Dialogerne tager udgangspunkt i MP Pensions politik for ansvarlige investeringer, suppleret med mere detaljerede anbefalinger, lovgivning med mere, der måtte være relevante for emnet, sektoren eller geografien. Da dialog med selskaberne er meget resurse- og tidskrævende, og bedre resultater ofte opnås ved koordinerede henvendelser fra en gruppe af investorer, har MP Pension indgået samarbejde med en specialiseret ekstern partner, Hermes EOS. De står for en væsentlig del af det praktiske arbejde med dialogen på vegne af MP Pension og en lang række andre institutionelle investorer, for så vidt angår selskaber, der ikke er børsnoteret i Danmark. MP Pension har selv direkte dialog med de danske selskaber, fordi kendskabet til markedet, selskaberne og de lokale investorer gør det muligt og frugtbart. MP Pension må gerne investere i selskaber, der figurerer på dialoglisten, idet ejerskabet skaber basis for en mere forpligtende dialog. Eksklusionslisten Såfremt det vurderes, at en dialog med et givent selskab ikke er formålstjenstlig eller gennem længere tid ikke har opfyldt MP Pensions forventninger, kan MP Pension træffe en beslutning om eksklusion og optage selskabet på eksklusionslisten. MP Pension må ikke investere i børsnoterede aktier eller virksomhedsobligationer i selskaber, der fremgår af eksklusionslisten. Ophævelse af en eksklusion Såfremt et ekskluderet selskab verificérbart ikke længere overtræder MP Pensions politik, fjernes det pågældende selskab fra eksklusionslisten. Når det sker, må MP Pension gerne genoptage investeringer i det pågældende aktiv. 12

13 Afstemning på generalforsamlinger Der afgives stemmer til generalforsamlinger på stemmeberettigede aktier i investeringsporteføljen. MP Pension stemmer imod anbefalingerne fra selskabernes ledelser, hvis forslagene strider mod MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer eller retningslinjer for god selskabsledelse. Åbenhed MP Pension kommunikerer løbende om indsatsen i forhold til børsnoterede aktier og gør årligt status for området som led i vores rapport om ansvarlige investeringer. MP Pension offentliggør nedenstående på vores hjemmeside: Da MP Pension har investeringer i mange selskaber over hele verden, og da målrettet afstemning kræver indgående kendskab til forholdene og lovgivning i de respektive lande, benyttes for så vidt angår udenlandske aktier en dertil specialiseret ekstern rådgiver, Institutional Shareholder Services (ISS) i samarbejde med Hermes EOS. Rådgivningen vedrørende de danske aktier er ikke nødvendig, da kendskabet til markedet og selskaberne gør det praktisk muligt at afgive stemmerne uden. MP Pension evaluerer minimum årligt stemmepolitikken og adfærden hos de ovennævnte rådgivere for at identificere og imødegå potentielle interessekonflikter. Liste med børsnoterede aktier opdateres hvert kvartal. Liste med eksterne kapitalforvaltere. Liste med eksklusioner listen bliver opdateret for hver eksklusion, så den altid er aktuel. Liste med igangværende dialoger, summarisk form. Alle stemmeafgivelser på generalforsamlinger. 13

14 Unoterede investeringer Når MP Pension foretager unoterede investeringer, foregår det i langt overvejende grad igennem fonde med dertil knyttede kapitalforvaltere. Ud fra en på forhånd fastlagt investeringsstrategi investerer disse fonde i virksomheder, der ikke er børsnoterede samt ejendomme, infrastruktur med mere (benævnes herefter aktiver ). Infrastruktur omfatter både traditionel infrastruktur og grøn infrastruktur, såsom vindmølle- og solcelleparker. MP Pension har fokus på at udvælge fonde og forvaltere med fornuftige kompetencer og standarder inden for ansvarlige investeringer og bestræber sig på at sikre, at kapitalforvalterne handler inden for rammerne af nærværende politik. Dette kan dog ikke garanteres fuldt ud af følgende årsager: De eksakte investeringer i fondene kendes ikke ved investeringens indgåelse, idet MP foretager sin investering på baggrund af fondenes investeringsstrategier. Skulle der opstå en konflikt med nærværende politik i en virksomhed/aktiv i en given fond, så er det vanskeligt og forbundet med prohibitivt høje omkostninger, at ekskludere og frasælge fonden efter at investeringen er foretaget. Det er desuden ikke muligt at frasælge en særskilt virksomhed/aktiv i fonden, kun hele fonden en bloc kan frasælges. MP s indflydelse på kapitalforvalterne varierer og afhænger af forskellige faktorer, og typisk vil MP være minoritetsejer i disse fonde, og derfor uden bestemmende indflydelse til umiddelbart at rette op på en konflikt i given virksomhed/aktiv i fonden. struktureret analyseproces med henblik på at afdække de enkelte fondes karakteristika og risici, herunder vedrørende ansvarlig virksomhedsadfærd, klima- og omdømmerisici. ESG screening før investering I den tidlige fase af investeringsteamets såkaldte due diligence-proces foretages der, i samarbejde med teamet for ansvarlige investeringer, en hurtig analyse, en screening, med henblik på at vurdere de ESG-mæssige risici 16 ved investeringen i forhold til nærværende politik. Screeningen er et værktøj til at prioritere investeringsteamets ressourcer, hvorved kapitalforvaltere med en historik og/eller investeringsmandat, der vurderes at have høj a priori risiko for at overtræde politikken kan frasorteres. Det kan fx være tilfældet, hvis investeringsstrategien vurderes at være i konflikt med MP s gældende eksklusionsbeslutninger. Investeringer, der ikke frasorteres på dette tidlige stadie, kan efterfølgende prioriteres til yderligere analyse med henblik på at afdække risikoen for efterfølgende overtrædelse af nærværende politik og afveje denne risiko mod investeringens øvrige investeringsmæssige karakteristika og risici. Identificeres væsentlige risici søges disse mitigeret tidligt i analysefasen. Hvilke tiltag, der konkret kan tages i forhold til kapitalforvalteren og/eller i afgrænsning af investeringsmandatet, er i høj grad situationsbestemt, men søges altid i videst muligt omfang altid at gøres kontraktligt reguleret Sammenlignet med de mere omsættelige aktivklasser (såsom børsnoterede aktier og obligationer) betyder dette, at den konkrete udmøntning af nærværende politik kan variere. Af den årsag, er der behov for en anderledes og mere nøje afvejning af risiciene før investeringsbeslutning end det er tilfældet indenfor det børsnoterede område, herunder en screenings-proces op mod MP s ansvarlighedspolitik, jf. nedenfor. Forvaltere, der initielt vurderes at være egnede til inklusion i porteføljen, vil efterfølgende indgå i en 16 ESG står for Environmental, Social and Governance. ESG-risici er risici for økonomiske tab og/eller væsentlige negative indvirkninger på mennesker, miljø og økonomi ved en given investering. 14

15 Fig. 2 Proces: Evaluering af unoterede investeringer Beslutning Investeringsbeslutninger træffes af MP s investeringskomité på baggrund af en investeringsindstilling samt et separat risikobilag, der identificerer og kvantificerer de relevante risikofaktorer. Inden beslutning sikres det, at forvalterne forpligter sig til at leve op til et tillæg til kontrakten, der beskriver MP Pensions forventning om at investeringerne lever op til Global Compacts 10 principper for virksomheders samfundsansvar (se bilag A). Om nødvendigt vil MP tillige også søge at mitigere eventuelle andre i risici i dette tillæg, jf. tidligere. Opfølgning og dialog Når investeringen i en unoteret fond er foretaget, fører kapitalforvalterne den primære kontrol med de relevante forhold i virksomhederne/aktiverne i fonden i forhold til ansvarlig virksomhedsadfærd, mens MP årligt prioriterer at monitorere et udvalg af fondene ift. ansvarlig skattepraksis og evt. andre ansvarligheds-hensyn. Forvalterne er forpligtede til at underrette MP, hvis de underliggende virksomheder/aktiver overtræder principperne beskrevet i tillægget til kontrakten. MP Pension modtager regelmæssigt rapporter fra forvalterne om fondenes investeringer. Disse kan også indeholde relevante informationer om væsentlige forhold vedrørende ansvarlig virksomhedsadfærd og miljømæssig bæredygtighed. MP udvælger årligt et antal kapitalforvaltere (3-5) til nærmere undersøgelse og dialog om arbejdet med ansvarlighed i de unoterede investeringer. Gennem denne dialog opnås et mere detaljeret indblik i hvordan konkrete problemstillinger er håndteret og kommunikeret til investorerne og øvrige interessenter. Arbejdet dokumenteres og konklusioner samt eventuelle anbefalinger kommunikeres tilbage til kapitalforvalterne med henblik på at dele best practices på tværs af MP s portefølje. Overtrædelser Hvis MP Pension bliver bekendt med overtrædelser, vurderes det, om forvalteren herefter håndterer sagen i tråd med nærværende politik. Det omfatter blandt andet, hvorvidt forvalteren gør sin indflydelse gældende over for den pågældende virksomhed/aktiv for at stoppe og/eller afbøde dets negative indvirkninger på mennesker eller miljø. Jf. tidligere så adskiller aktivklassen sig fra de børsnoterede aktivklasser ved, at det ikke er muligt for MP Pension at bede forvalteren ekskludere og frasælge enkelte virksomheder/aktiver i fonden på vegne af MP. MP er i stedet nødt til at frasælge hele fonden en bloc inklusiv de virksomheder/aktiver i fonden som ikke er i konflikt med nærværende politik. Omvendt er der dog ofte gode muligheder for at påvirke 15

16 en given virksomhed/aktiv i fonden til at rette op, da forvalteren som hovedregel vil have majoritetskontrol og plads i virksomhedens/aktivets bestyrelse. MP ejer desuden oftest indirekte via fonden en langt større andel i det unoterede selskab, end det er tilfældet for fx børsnoterede aktier, hvor MP som hovedregel har en meget lille ejerandel. Det forbedrer mulighederne for en frugtbar dialog. Hvis forvalteren mod forventning ikke er lydhør på trods af gentagne forsøg fra MP s side, kan MP fravælge forvalteren til nye fremtidige investeringstilsagn. MP Pension kan også i princippet vælge at afhænde sin andel af fonden til andre professionelle investorer. Det er dog som hovedregel ikke ønskværdigt, fordi det kan være vanskeligt at gøre dette til en acceptabel pris, jf. tidligere. MP Pension prioriterer derfor at gøre sin indflydelse gældende over for forvalteren, eventuelt i samarbejde med andre investorer, for at sikre sig, at forvalteren håndterer overtrædelsen i tråd med de internationale retningslinjer fra FN og OECD. Åbenhed MP Pension kommunikerer løbende om indsatsen i forhold til unoterede aktier og gør årligt status for området i vores rapport om ansvarlige investeringer. MP Pension offentliggør nedenstående på vores hjemmeside: Liste med eksterne kapitalforvaltere. Fordeling af MP s investeringer på unoterede fonde og virksomheder kategoriseret efter Private equity (unoterede aktier), Infrastruktur, Ejendomme og Øvrige. 16

17 Statsobligationer Fig. 3 Proces: Evaluering af statsobligationer. obligation direkte frem for via fonde, selv når eksterne forvaltere foretager køb på vegne af MP Pension. MP Pension kan dermed selv foretage screening og eventuel eksklusion af statsobligationer i tråd med nærværende politik. MP Pension er således ikke afhængig af, om forvalterne selv har systemer på plads, der kan leve op til MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer. Dog vurderer MP Pension alle kapitalforvaltere i forhold til deres arbejde med ansvarlige investeringer, og følger op samt indtænker hensyn til ansvarlighed i udvælgelsen af nye forvaltere. Undersøgelse Der foretages en kvartalsvis global screening af investeringer i statsobligationer i samarbejde med en uafhængig, specialiseret samarbejdspartner. For nuværende benyttes analysefirmaet Sustainalytics. Fokusliste Stater, der vurderes potentielt at være i konflikt med MP Pensions politik, bliver optaget på en intern fokusliste. På fokuslisten kan også optages stater, som på anden vis er blevet identificeret til (potentielt) at overtræde politikken. MP Pension må gerne investere i stater, der er optaget på fokuslisten. Vurdering og eksklusion Stater, der er optaget på fokuslisten, bliver dernæst vurderet nærmere med henblik på at afgøre, om landet skal ekskluderes fra MP Pensions investeringsunivers. Eksterne kapitalforvaltere MP Pensions investeringsstrategi bygger på en udstrakt brug af eksterne kapitalforvaltere, som rådgiver om udvælgelse af værdipapirer, porteføljeoptimering og taktisk positionering. Ved investeringer i statsobligationer har MP Pension prioriteret at have alle investeringer på egne bøger 17. Det vil sige, at MP Pension selv ejer hver stats- Undersøgelsen tager blandt andet et tilbageblik på de seneste fire kvartaler for at undersøge, om der er tale om et vedvarende problem. MP Pension vurderer ligeledes, om der tegn på positiv forandring fremadrettet. Stater, som vurderes at have overtrådt MP Pensions politik, bliver efter en konkret vurdering således opdelt i tre kategorier: 17 Via MP Pensions kapitalforening MP Invest. 17

18 1) Stater, som har overtrædelser af alvorlig karakter, men hvor der er tegn på positiv forandring, forbliver på fokuslisten til fortsat løbende opfølgning. 2) Stater, hvor det vurderes, at overtrædelserne er af særlig alvorlig og vedvarende karakter, bliver ekskluderet og optaget på eksklusionslisten, med mindre aktivet er nødvendigt for at sikre en tilstrækkelig risikospredning. 3) Stater, hvor investeringer i landets statsobligationer er forbudt på baggrund af en sanktion, bliver ekskluderet og optaget på eksklusionslisten. Åbenhed MP Pension kommunikerer løbende om indsatsen i forhold til statsobligationer og gør årligt status for området i vores rapport om ansvarlige investeringer. MP Pension offentliggør nedenstående på vores hjemmeside: Beholdningsliste Eksklusionsliste. Liste over forvaltere. MP Pension må ikke investere i stater, der fremgår af eksklusionslisten. Ingen dialogliste for stater Der er ikke en dialogliste for stater, da MP Pension ikke forventer at kunne påvirke suveræne stater. Ophævelse af eksklusion Såfremt et land verificérbart ikke længere overtræder MP Pensions politik, fjernes det pågældende land fra eksklusionslisten. Når det sker, må MP Pension gerne genoptage investeringer i det pågældende aktiv. 18

19 Initiativer, netværk og samarbejder MP er med i en række initiativer og samarbejder vedrørende virksomheders- og investorers samfundsansvar: FN s Global Compact 18 Principles for Responsible Investments (PRI) 19 Net-Zero Asset Owner Alliance 20 Climate Action Institutional Investors Group on Climate Change 22 Science Based Targets Initiative 23 Gender Diversity Roundtable Denmark 24 Carbon Disclosure Project 25 Dansif 26 Hermes EOS 27 Sustainalytics 28 (data) MSCI 29 (data)

20 20

21 MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Smakkedalen Gentofte

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR AKTIVT EJERSKAB PKA 01.01.2018 31.12.2018 Skema til redegørelse version af januar 2019 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab til danske institutionelle

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Figuren nedenfor viser den overordnede proces for, hvordan ansvarlighed integreres i investeringsbeslutninger.

Figuren nedenfor viser den overordnede proces for, hvordan ansvarlighed integreres i investeringsbeslutninger. Ansvarlige investeringer i praksis Ansvarlighed er integreret i pensionskassens arbejde, før og efter investeringer foretages. Hovedparten af pensionskassens portefølje er investeringer foretaget gennem

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer version 1/2019 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd vedtog den 22. februar 2017 en ny politik for aktivt ejerskab

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Bestyrelsen for PFA Asset Management A/S tiltræder hermed vedhæftede. Politikken træder i kraft for PFA Asset Management A/S ved bestyrelsens godkendelse. ---o0o--- Således godkendt af bestyrelsen for

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR AKTIVT EJERSKAB AP PENSION 1. JANUAR 2018 31. DECEMBER 2018 Skema til redegørelse version af januar 2018 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Investeringsforeningen Sparinvest. Politik for samfundsansvar i investeringer

Investeringsforeningen Sparinvest. Politik for samfundsansvar i investeringer Investeringsforeningen Sparinvest Sidst opdateret den 20. marts 2019 Indhold 1. Formål... 3 2. Samfundsansvar i investeringsprocessen... 3 2.1. Samfundsansvar og ansvarlighed... 4 3. Aktivt ejerskab...

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 1. Baggrund og formål Industriens Pension mener, at et selskabs evne til at håndtere miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (også

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

REDEGØRELSE FOR AKTIVT EJERSKAB 2017

REDEGØRELSE FOR AKTIVT EJERSKAB 2017 REDEGØRELSE FOR AKTIVT EJERSKAB 2017 Det er Skandias forpligtelse at sikre vores kunder et så højt afkast som muligt, og med det mål for øje investerer vi kundernes midler. Det sker naturligvis under hensyntagen

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR AKTIVT EJERSKAB DANICA PENSION Skema til redegørelse version af januar 2017 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab til danske institutionelle investorer,

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR AKTIVT EJERSKAB INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT Skema til redegørelse version af januar 2017 1 Dette

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR AKTIVT EJERSKAB ATP Skema til redegørelse version af januar 2017 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab til danske institutionelle investorer, der

Læs mere

Velkommen til dialogmøde

Velkommen til dialogmøde Velkommen til dialogmøde Dagens program 16.30 Velkomst v/ Egon Kristensen, bestyrelsesformand 16.50: Farvel til aktier i olie, kul og tjæresand v/ Anders Schelde, investeringschef 17.30: Pause med sandwich

Læs mere

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes eksterne retningslinjer for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes eksterne retningslinjer for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 27. juni 2017 Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes eksterne retningslinjer for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Af Amnesty International Danmark AnsvarligFremtid Det Økologiske Råd Greenpeace Mellemfolkeligt

Læs mere

Teknisk gennemgang af ATP s internationale investeringer

Teknisk gennemgang af ATP s internationale investeringer Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del Bilag 133 Offentligt Teknisk gennemgang af ATP s internationale investeringer v. Torben M. Andersen (bestyrelsesformand i ATP) og Christian Hyldahl (direktør i ATP) Møde

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR AKTIVT EJERSKAB P+(DIP/JOEP) 01.01.2017-31.12.2017 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab til danske institutionelle investorer, der har aktieinvesteringer

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR AKTIVT EJERSKAB NORDEA INVEST FORENINGERNE OG NORDEA FUNDS 2017 Skema til redegørelse version af januar 2018 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab

Læs mere

Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab For Sydbank A/S

Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab For Sydbank A/S Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab 2018 For Sydbank A/S Redegørelse for aktivt ejerskab marts 2019 Redegørelse for aktivt ejerskab 2018: I 2016 udarbejdede Komitéen for god selskabsledelse på opfordring

Læs mere

Redegørelse for aktivt ejerskab 2017 Regnskabsperiode

Redegørelse for aktivt ejerskab 2017 Regnskabsperiode Redegørelse for aktivt ejerskab 2017 Regnskabsperiode 1.1.2017-31.12.2017 Redegørelsen vedrører følgende selskaber (I det følgende kaldet SEB i Danmark): Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlighed Regional temadag. September 2018

Retningslinjer for ansvarlighed Regional temadag. September 2018 Retningslinjer for ansvarlighed Regional temadag September 2018 PKA s proces for ansvarlighed - fra eksklusion til integration Tobak Etiske eksklusioner Kontroversielle våben Screening ift. internationale

Læs mere

Ansvarlige investeringer. Side 1. Ansvarlig investering i Velliv Foreningen og i Velliv

Ansvarlige investeringer. Side 1. Ansvarlig investering i Velliv Foreningen og i Velliv Ansvarlige investeringer Side 1 Afkast med god samvittighed Velliv Foreningen er hovedaktionær i Velliv, og Vellivs kunder er automatisk medlemmer af Velliv Foreningen. I kraft af medlemskabet af Velliv

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR AKTIVT EJERSKAB NORDEA INVEST Skema til redegørelse version af januar 2019 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab til danske institutionelle investorer,

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer for VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

Politik for ansvarlige investeringer for VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN Politik for ansvarlige investeringer for VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN Indledning Det overordnede mål for forvaltningen af fondenes finansielle formue 1 er at sikre det højest mulige risikojusterede afkast,

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER OKTOBER 2016 Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den risiko,

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer Marts 2018 Forord ved erhvervsminister Brian Mikkelsen Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til at arbejde med samfundsansvar både lokalt og

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer NOVEMBER 2018 Formål Pensionskassens politik for ansvarlige investeringer er en del af den samlede investeringspolitik, der har til formål at sikre medlemmerne det

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Sampension Livsforsikrings A/S (Sampension Liv) samlede politik for ansvarlige investeringer består af Politik for ansvarlige investeringer med tilhørende Retningslinjer for ansvarlige investeringer. Begge

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE [..] 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab MAJ 2019 Formål Pensionskassens politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er en del af den samlede investeringspolitik, der har til

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer 2019 Formålet med denne politik er at sætte rammerne for vores arbejde med bæredygtige og ansvarlige investeringer og vores handlinger som investorer og ejere. Udgangspunktet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE November 2016 CORPORATE GOVERNANCE INDHOLD FORORD... 3 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens

Læs mere

DANSKE PENSIONSSELSKABER & MENNESKE- RETTIGHEDERNE

DANSKE PENSIONSSELSKABER & MENNESKE- RETTIGHEDERNE BILAG Brancheanalyse 2017 DANSKE PENSIONSSELSKABER & MENNESKE- RETTIGHEDERNE BILAG 1 OVERBLIK OVER DE SAMLEDE BESVARELSER BILAG 2 NOTER OM METODEN BILAG 3 SELSKABERNES FULDE BESVARELSER INDHOLD BILAG 1

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Stifternes Kapitalforvaltnings retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter

Stifternes Kapitalforvaltnings retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter Stifternes Kapitalforvaltnings retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter REGELGRUNDLAGET Bekendtgørelse nr. 55 om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen fra

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Vedtaget af Handelsinvests bestyrelse den 28. februar 2019 Bestyrelsen i Handelsinvest har besluttet, at være aktiv ejer i de selskaber der investeres i på vegne af

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Etisk investeringspolitik for Københavns Universitet

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Etisk investeringspolitik for Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Etisk investeringspolitik for Københavns Universitet 10. maj 2019 Indholdsfortegnelse 1 GRUNDLAGET FOR DEN ETISKE INVESTERINGSPOLITIK... 3 2 GRUNDHOLDNINGEN FOR

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Case-beskrivelser om danske pensionsselskabers praktiske due diligence-proces

Case-beskrivelser om danske pensionsselskabers praktiske due diligence-proces Case-beskrivelser om danske pensionsselskabers praktiske due diligence-proces Ansvarlige investeringer Udarbejdet for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Af Carve Consulting

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen ProCapture

Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen ProCapture Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen ProCapture Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne

Læs mere

PENSIONSKASSERNE. AP Pension :

PENSIONSKASSERNE. AP Pension : PENSIONSKASSERNE AP Pension : Survey spørgsmål 1. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder, der har forbindelse til de besatte 2. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder,

Læs mere

Godkendelse af forslag til etisk investeringspolitik

Godkendelse af forslag til etisk investeringspolitik Punkt 3. Godkendelse af forslag til etisk investeringspolitik 2017-058093 Borgmesterens Forvaltning fremsender til byrådets orientering, opgørelse over Aalborg Kommunes nuværende investeringsportefølje

Læs mere

Finansstrategi. Kolding Kommune

Finansstrategi. Kolding Kommune Finansstrategi Kolding Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Retningslinjer for aktiver...3 3 Etiske vurderinger for investeringer...4 4 Retningslinjer for passiver...7 5 Retningslinjer for leasing...8

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR AKTIVT EJERSKAB NYKREDIT INVEST 2017 Skema til redegørelse version af januar 2018 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab til danske institutionelle

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR AKTIVT EJERSKAB NYKREDIT 2018 Skema til redegørelse version af januar 2018 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab til danske institutionelle investorer,

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Ansvarlige investeringer 1. Resume Aarhus Kommune har indgået aftaler med 6 porteføljeforvaltere, som tilsammen forvalter

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Realdanias investeringsstrategi april 2016

Realdanias investeringsstrategi april 2016 Realdanias investeringsstrategi 2016-2019 april 2016 nv nv Introduktion Realdania er en filantropisk forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vores kommercielle

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2017 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2 Corporate Social Responsibility (CSR) i TryghedGruppen 2017 Nærværende redegørelse for TryghedsGruppens CSR er en del af TryghedsGruppens

Læs mere

CSR Politik for Intervare A/S

CSR Politik for Intervare A/S CSR Politik for Intervare A/S 1 Indhold Indledning... 3 FN Global Compact... 3 Menneskerettigheder... 3 Arbejdstagerrettigheder... 4 Miljø... 4 Antikorruption... 4 Forhold til samarbejdspartnere... 4 Afslutning...

Læs mere

Ansvarlige investeringer i 15 pensionsselskaber

Ansvarlige investeringer i 15 pensionsselskaber Ansvarlige investeringer i 15 pensionsselskaber Afrapportering om undersøgelse & case-beskrivelser om god praksis i due diligence-processen Udarbejdet for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig

Læs mere

Velkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer

Velkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer Lorem Ipsum dolor Sitamet Consequat Matthew Smith Storebrand Velkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer Kort om Storebrand Fondene Med introduktionen af Storebrand

Læs mere

Velkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer

Velkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer Lorem Ipsum dolor Sitamet Consequat Matthew Smith Storebrand Velkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer Kort om Storebrand Fondene Med introduktionen af Storebrand

Læs mere

Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent personprincippet

Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent personprincippet 18. juli 2018 Nyhedsbrev Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent personprincippet Introduktion I januar sendte Finanstilsynet et udkast til vejledning om

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer B ERE TN IN G 20 1 8 Ansvarlige investeringer CVR-nr. 71 97 15 11 Gentofte Kommune 1 Indhold PKA s investeringer skal skabe gode afkast til medlemmerne samtidig med, at de skal bidrage til bæredygtighed

Læs mere

Rapport om ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Rapport om ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Rapport om ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 2018 Indhold OM DENNE RAPPORT... 4 OM INDUSTRIENS PENSION... 4 SAMFUNDSANSVAR I INDUSTRIENS PENSION... 5 NY POLITIK OG ENDNU ET PARTNERSKAB... 6

Læs mere

FN s Global Compact. Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder

FN s Global Compact. Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder FN s Global Compact Verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder De danske Global Compact-medlemmer går forrest for at skabe et nyt paradigme for samfundsansvar og bæredygtig forretningsudvikling,

Læs mere

SKAL VI INVESTERE FOR DIG - solidt og til en fair pris?

SKAL VI INVESTERE FOR DIG - solidt og til en fair pris? SKAL VI INVESTERE FOR DIG - solidt og til en fair pris? Kort fortalt Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S er en uafhængig og selvstændig kapitalforvalter, der tilbyder dig aktiv formueforvaltning. Selskabet

Læs mere

Kommissorium for Finans Danmarks Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans

Kommissorium for Finans Danmarks Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans Kommissorium for Finans Danmarks Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans 1. Baggrund Med vedtagelse af Parisaftalen om klimaændringer og FN s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling i 2015 har verdens ledere

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Hvilke nye regler får betydning for generalforsamlingen 2018?

Hvilke nye regler får betydning for generalforsamlingen 2018? Hvilke nye regler får betydning for generalforsamlingen 2018? Computershare, 5. december 2017 Anders Lavesen, partner i Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 COPENHAGEN Ø CVR. NO.: DK 62 60 67 11 Nye

Læs mere

2018 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

2018 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2018 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2 Corporate Social Responsibility (CSR) i TryghedGruppen 2018 Nærværende redegørelse for TryghedsGruppens CSR er en del af TryghedsGruppens

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere

Læs mere

Faktorbaseret investeringstilgang og alternative illikvide investeringer

Faktorbaseret investeringstilgang og alternative illikvide investeringer Faktorbaseret investeringstilgang og alternative illikvide investeringer ATP styrer alle investeringer i en fælles risikofaktorramme Udvalgte aktivers sammensætning på faktorer Godt afkast når globale

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 5. Bilag 1 Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for den etiske investeringspolitik

Læs mere

strategiske mål for Ansvarlig Investering og anvisninger for hvordan de opnås.

strategiske mål for Ansvarlig Investering og anvisninger for hvordan de opnås. Plitik Dkumentnavn Plitik fr ansvarlig investering 16. ktber 2018 Ikrafttrædelse Bestyrelsen fr Velliv Freningen har på møde den 24. ktber 2018 vedtaget denne plitik. Plitikken revideres løbende g ved

Læs mere

Politik for valg og brug af benchmark

Politik for valg og brug af benchmark Politik for valg og brug af benchmark for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 29. august 2018 1 Omfang Denne politik er udarbejdet for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest ( IFS, Selskabet

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

PFA s CR-strategi Investering i et bæredygtigt samfund

PFA s CR-strategi Investering i et bæredygtigt samfund PFA s CR-strategi 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA s CR-strategi 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2013 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer Side 12 I dialog med selskaberne Side

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

PensionDanmarks skattepolitik udgør en del af den overordnede finansielle strategi for koncernen.

PensionDanmarks skattepolitik udgør en del af den overordnede finansielle strategi for koncernen. Skattepolitik Baggrund og ramme PensionDanmark forvalter i dag pensionsopsparinger for mere end 738.000 danske lønmodtagere og spiller en betydelig rolle som investor i både det danske og det internationale

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Undersøgelse om rapportering af samfundsansvar juni 2010

Undersøgelse om rapportering af samfundsansvar juni 2010 Undersøgelse om rapportering af samfundsansvar juni Resumé 9 var det første år, hvor en række virksomheder ifølge årsregnskabslovens 99 a skulle rapportere om samfundsansvar. Virksomhederne omfattet af

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Indledning. Det gældende aktionærrettighedsdirektiv. Ændringens baggrund og formål

Indledning. Det gældende aktionærrettighedsdirektiv. Ændringens baggrund og formål 21. april 2017 Æ N D R I N G E R T I L A K T I O N Æ R R E T T I G H E D S D I R E K T I V E T Indledning Den 9. april 2014 fremsatte Europa-Kommissionen sit forslag om ændring af det nugældende aktionærrettighedsdirektiv

Læs mere

Byrådets temadag den 19. april

Byrådets temadag den 19. april Byrådets temadag den 19. april Program Finansiel strategi 60 min. v/erik Alhøj og Keld Holm, Engagement International Kasse- og regnskabsregulativ 15 min. v/økonomichef Jørn Prætorius Finansiel strategi

Læs mere

Finansiel Politik 2008 Information til ledere og medarbejdere

Finansiel Politik 2008 Information til ledere og medarbejdere Finansiel Politik Forord Kommunen er en stor og mangeartet virksomhed og ligesom hos en privat husholdning har kommunen også både formue og gæld. Den finansielle politik lægger rammerne for en professionel

Læs mere