Ældretilsynet Tilsynsrapport Caroline Amalielund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældretilsynet Tilsynsrapport Caroline Amalielund"

Transkript

1 Ældretilsynet Tilsynsrapport aroline malielund Reaktivt tilsyn, 2019 Tilsyn med ældreplejen efter servicelovens aroline malielund aroline malie Vej Svendborg VR- eller P-nummer: Dato for tilsynsbesøget: 25. november Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.:

2 1. egrundelse og fokus for tilsynet egrundelse for tilsyn Årsagen til tilsynet er, at Styrelsen for Patientsikkerhed den. 30. september 2019, udstedte et påbud til aroline malielund efter servicelovens 150 d om: 1) t sikre, at plejeenhedens organisering understøtter plejeenhedens kerneopgaver, herunder a) at plejeenheden sikrer, at der i plejeenheden er ansvars- og opgavefordeling blandt medarbejdere og ledelse og at denne følges. 2) t understøtte borgernes selvbestemmelse og trivsel, herunder a) at plejeenheden sikrer, at borgere og pårørende oplever at blive inddraget, og at der bliver lyttet til dem i overensstemmelse med borgerens vaner, ønsker og behov b) at plejeenheden sikrer, at borgeren, så vidt muligt, oplever livskvalitet og værdighed på plejeenheden. 3) t plejeenheden sikrer, at der anvendes systematik, faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet, herunder a) at plejeenheden sikrer, at hjælp, omsorg og pleje til borgere med kognitive funktionsnedsættelser tager højde for borgernes særlige behov b) at plejeenheden sikrer, at borgerne får hjælp rettet mod forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred, herunder at der sikres systematisk opsporing og opfølgning på ændringer i borgernes funktionsevne c) at medarbejderne kender og anvender plejeenhedens faglige metoder og arbejdsgange for forebyggelse af magtanvendelse. 4) at plejeenheden sikrer en dokumentation, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder a) at medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, og at dokumentationen er tilgængelig for alle relevante medarbejdere b) at plejeenheden sikrer beskrivelser af borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer samt fyldestgørende beskrivelser af borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje c) at der hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser forefindes beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje, og at denne tager højde for borgerens begrænsninger d) at ændringer i borgere med kognitive funktionsnedsættelsers fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning herpå dokumenteres e) at plejeenheden sikrer borgerens individuelle mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte dokumenteres i overensstemmelse med servicelovens 83, stk. 5, samt at plejeenheden sikrer dokumentation af borgernes træningsforløb, herunder formål, i overensstemmelse med servicelovens 86. Tilsynet er gennemført som en del af opfølgningen efter påbuddet.

3 Fokus for tilsyn Styrelsen for Patientsikkerhed har fokuseret tilsynet på: Selvbestemmelse og livskvalitet orgernes trivsel og relationer Målgrupper og metoder Organisation, ledelse og kompetencer Ved tilsynet blev der anvendt målepunktsættet for Ældretilsyn 2019, og alle målepunkter blev gennemgået.

4 2. Relevante oplysninger Oplysninger om plejeenheden Plejecenter aroline malie er et plejecenter i Svendborg Kommune Plejeenheden har i alt 37 boliger, heraf 15 boliger for mennesker med demens, 12 ældreboliger, tre plejeboliger og seks gæsteboliger Den daglige ledelse varetages af Sektionsleder Rikke Foged Madsen Plejeenheden har 45 medarbejdere. To sygehjælpere, tre faste afløsere, to sygeplejersker, 12 social- og sundhedsassistenter. De øvrige medarbejdere er social- og sundhedshjælpere. Timelønnede medarbejdere, som er kendte med plejeenheden, kaldes ind ved sygdom Maden leveres udefra. Om tilsynet Der blev gennemgået tre borgerjournaler. I en fjerde journal blev der set på en socialpædagogisk handleplan i relation til målepunktet vedrørende forebyggelse af magtanvendelse Der blev interviewet tre borgere Der blev interviewet to pårørende Der blev foretaget interview med ledelsen o Rikke Foged Madsen, sektionsleder o Karin Rindbæk Larsen, områdeleder Der blev foretaget interview med fem medarbejdere o Faglig kvalitetsudvikler o Sygeplejersker o Social- og sundhedshjælper o Social- og sundhedsassistent Der blev foretaget observation ved at sidde sammen med borgerne i fællesarealer under måltidet fsluttende opsamling på tilsynet blev givet til personale og ledelse Tilsynet blev foretaget af tilsynskonsulenter Tina Kolding og Sidsel Rohde.

5 3. Vurdering og sammenfatning Konklusion efter partshøring Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke modtaget bemærkninger i partshøringsperioden. Styrelsen afslutter dermed tilsynet. Samlet vurdering efter tilsynsbesøg Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 25. november 2019 vurderet, at plejeenheden indplaceres i kategorien: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet Det er styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet. aggrunden herfor er, at der ved tilsynet blev fundet målepunkter under temaerne: Trivsel og relationer samt Målgrupper og metoder, som ikke var. Styrelsen har vurderet, at der er tale om mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet, idet Styrelsen gjorde to fund, som alene relaterede sig til dokumentationen i to journaler. Styrelsen har lagt vægt på det lille omfang af ue målepunkter, og at der ikke var tale om gennemgående fejl og mangler i dokumentationen, men at plejeenheden derimod var nået langt i forhold til opfyldelse af påbuddet. I en ud af tre journaler manglede således dokumentation af aftaler indgået med de pårørende. Det var i forhold til, at den pårørende ønskede at hjælpe borgeren med praktiske opgaver. Det fremgik, at medarbejderne var bekendte med de aftaler der var indgået, men at aftalerne i denne ene stikprøve ikke var dokumenterede, som tilfældet var i de øvrige stikprøver vedrørende aftaler indgået med de pårørende. I en ud af tre journaler manglede en beskrivelse af social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af fald hos en borger. Det fremgik ved interview, at personalet lavede øvelser med borgeren, og var bekendte med at formålet var at forebygge fald, men at denne faldforebyggelse ikke var dokumenteret, som tilfældet var i de øvrige stikprøver vedrørende forebyggende tiltag hos borgerne. Der var således tale om mindre fund, som ikke var gennemgående i stikprøverne. Styrelsen har vurderet, at plejeenheden siden tilsynet i juni 2019, havde arbejdet systematisk og fokuseret

6 med målepunkterne. Plejeenheden havde fået en ny ledelse, der sammen med medarbejderne havde skabt ændringer i organiseringen, så der vat en systematik, tydelige arbejdsgange, faglige metoder og en ny dokumentationspraksis. Desuden var der udviklet et samarbejde på tværs i hele pleje eneheden, og der blev afholdt tværfaglige møder, for at løfte og sikre kerneopgaven. orgerne oplevede selvbestemmelse, værdighed og trivsel. Der løbende blev afholdt forventningssamtaler med borgere og de pårørende, og så vidt muligt taget højde for borgernes ønsker i deres hverdag. Styrelsen har således vurderet, at der ikke længere er problemer at betydning for den fornødne kvalitet, hvorfor styrelsen vurderer, at påbuddet kan ophæves, se vedsendte afgørelse herom. Fundene ved tilsynet giver dog anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller til: o o t plejeenheden sikrer, borgernes trivsel og relationer ved, at aftaler med de pårørende eller nære relationer er dokumenterede (målepunkt 2.1) t plejeenheden sikrer, at der forefindes beskrivelse af social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne (målepunkt 3.4) Styrelsen for Patientsikkerhed forudsætter, at plejeenheden opfylder ovenstående henstillinger. Styrelsen anmoder om at eventuelle bemærkninger til rapporten bliver fremsendt tre uger efter modtagelsen af denne. Nedenstående er en tematisk fremstilling af baggrunden for den samlede vurdering: 1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død Styrelsen har fundet, at alle målepunkter var e under dette tema. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at plejeenheden havde indført en ny praksis, så plejeenheden nu afholdt indflytningssamtaler, og løbende forventningssamtaler, hvor de pårørende deltog. Her blev forventninger afstemt, ligesom det blev afdækket, hvad der gav borgeren livskvalitet. Denne viden blev dokumenteret og inddraget i plejen. De pårørende angav, at de nu oplevede sig inddraget i den udstrækning borgerne ønskede det. orgerne angav, at de selv kunne bestemme i hverdagen og fik hjælp, som de ønskede det, ud fra deres vaner og personlighed. Plejeenheden havde indført en ny praksis, så de nu afholdt indflytningssamtaler, og løbende forventningssamtaler, hvor de pårørende deltog. Her blev forventninger afstemt, ligesom det blev afdækket, hvad der gav borgeren livskvalitet. Denne viden blev dokumenteret og inddraget i plejen. Styrelsen observerede en værdig tone og adfærd i plejeenheden. Desuden sikrede plejeenheden et samvær med borgerne i øjenhøjde, og med fokus på kropskontakt og berøring, hvor borgerne ønskede det. Plejen ved livets afslutning blev tilrettelagt ud fra borgerens ønsker, og med inddragelse af de pårørende. Plejeenheden havde fokus på en god afsked og en kvalificeret pleje, hvor sygeplejersken bistod efter behov for at sikre god lindring og tryghed.

7 Det er styrelsens samlede vurdering, at plejeenheden sikrede borgernes selvbestemmelse og livskvalitet, herunder en værdig død. 2. orgernes trivsel og relationer Styrelsen har fundet, at et målepunkt under dette tema ikke var. I vurderingen er lagt vægt på, at der i en ud af tre journaler manglede dokumentation af aftaler indgået med de pårørende. Det var i forhold til en aftale om at en pårørende ønskede at hjælpe borgeren med praktiske opgaver. Den pårørende oplevede sig godt orienteret og inddraget, og der var alene tale om, at de praktiske hun ønskede at stå for, ikke var dokumenteret. Det er styrelsens vurdering, at det er af betydning for den fornødne kvalitet, at alle medarbejdere kan tilgå viden om aftaler indgået med de pårørende, da det har betydning for at kunne understøtte borgerne i at bevare og styrke deres relation til netværket. orgerne angav, at de levede det liv som de ønskede, og at de pårørende var inddraget og oplevede sig trygge ved plejen. orgerne angav, at de fik den pleje, træning samt meningsfulde aktiviteter, som de ønskede sig. Der var et beboer/pårørenderåd samt løbende dialog med den enkelte borger og pårørende om trivslen. Styrelsen observerede under måltidet en god og tryg stemning, hvor fællesskabet og hensyntagen til den enkeltes ønsker var i fokus. Det er styrelsens samlede vurdering, at plejeenheden sikrede borgernes trivsel. 3. Målgrupper og metoder Styrelsen har fundet, at et målepunkt ikke var under dette tema. Styrelsen har vurderet, at plejeenheden sikrede en systematik, faglige metoder og arbejdsgange af fornøden kvalitet til sikring af, at hjælpen til borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller misbrug tog højde for deres særlige udfordringer. Styrelsen fandt endvidere, at medarbejderne kendte og anvendte plejeenhedens faglige metoder og arbejdsgange til forebyggelse af magtanvendelse. Styrelsen fandt, at plejeenheden havde indført en praksis med fokus på systematisk opsporing og opfølgning på ændringer i borgernes funktionsevne og tilstand. Der var indført tidlig opsporing samt tværfaglige møder, hvor medarbejderne sammen reflekterede og igangsatte de relevante handlinger hos borgerne. orgerne fik således hjælp rettet mod forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred. I vurderingen er der dog også lagt vægt på, at der i en ud af tre journaler manglede en beskrivelse af socialog plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne. Det var i forhold til forebyggelse af fald hos en borger. Det er styrelsens vurdering, at det er af betydning for den fornødne kvalitet, at alle medarbejdere kan tilgå viden om social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af fald hos en borger, så alle medarbejdere kan tilpasse hjælpen efter dette. Styrelsen fandt, at plejeenheden havde arbejdet målrettet med Demens i praksis, hvor en sygeplejerske havde fulgt hverdagen blandt borgere med demens, for at kunne vejlede og undervise i at give den relevante støtte til borgere med demens. Plejeenheden tog blandt andet udgangspunkt i Tom Kitwoods teori i relation til at afdække og imødegå behovene hos borgere med demens. De havde fokus på at tale i øjenhøjde og skabe tryghed, guide og støtte, således at borgerne kunne trives hele døgnet. Der var en klar procedure og arbejdsgang relateret til borgere, som benyttede GPS. Plejeenheden sikrede, at borgernes GPS

8 var opladet og at borgerne havde deres GPS på sig, hvis de gik ud på egen hånd, således at sporing om nødvendigt kunne foretages af alle medarbejdere. Plejeenheden arbejdede dagligt med tidlig opsporing og triagering, ledet af en sygeplejerske. Lederen stod for ugentlige tværfaglige møder, samt beboerkonferencer ad hoc, for yderligere at sikre, at borgernes tilstand blev fulgt og nye handlinger igangsat efter behov. rbejdet med og strukturen i indholdet af de nævnte møder, blev understøttet af visuelle modeller hjul til at understøtte et overblik og faglig fremdrift i drøftelserne Styrelsen fandt videre, at der var fokus på forebyggelse, eksempelvis vægtproblemer, hvor plejeenheden foretog en analysere af problemet og sikrede, at relevante tiltag blev iværksat. I en ud af tre stikprøver havde plejeenheden dog ikke dokumenteret et forebyggende tiltag vedrørende fald hos en borger. Det er på trods af dette fund, styrelsens vurdering, at plejeenheden fremadrettet vil være i stand til at sikre denne dokumentation, idet plejeenheden havde stort fokus på forebyggelse og havde indført en dokumentationspraksis med en arbejdsgang, hvor sygeplejersken havde det overordnede ansvar for at sikre en fyldestgørende dokumentation og var i proces hermed. Det er på den baggrund styrelsens samlede vurdering, at plejeenheden sikrede, at hjælpen til borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller misbrug tog højde for deres særlige udfordringer, og at magtanvendelse blev forebygget. Desuden sikrede plejeenheden fokus på ændringer i borgernes tilstand. 4. Organisation, ledelse og kompetencer Styrelsen har fundet, at alle målepunkter under dette tema var. I vurderingen er der lagt vægt på, at kommunen havde etableret en statusgruppe forankret i ledelsen, der hver uge mødtes med plejeenhedens nyansatte leder, for at følge op, prioritere samt lægge strategi vedrørende opfyldelse af en handleplan for plejeenheden. Handleplanen sikrede, at kerneopgaven nu blev løftet tilfredsstillende i plejeenheden, og at der var et samarbejde på tværs i hele plejeenheden, samt at lederen var synlig for medarbejderne i hverdagen. Der var i plejeenheden en ansvars- og opgavefordeling blandt medarbejdere og ledelse, som blev fulgt. Der var således blandt andet morgenmøder, ugentlige tværfaglige møder og borgerkonferencer ad hoc for at sikre kvaliteten af indsatserne. Det var kontaktpersonen, der var tovholder for at sikre den enkelte borger en god og værdig hverdag, og der var afsat tid og rum til fælles sparring og refleksion på tværs i plejeenheden. Der var løbende møder med borgere og pårørende, der var etableret et bruger/pårørende råd samt en Facebook gruppe til information af pårørende om hverdagen på plejecentret. Det er styrelsens samlede vurdering, at organiseringen i plejeenheden nu understøttede plejeenhedens kerneopgaver. 5. Procedurer og dokumentation Styrelsen har fundet, at alle målepunkter under dette tema var.

9 Styrelsen har vurderet, at plejeenheden siden tilsynet i juni 2019, havde arbejdet systematisk og fokuseret med alle punkter i påbuddet, herunder at plejeenhedens dokumentationspraksis overordnet set nu understøttede plejeenhedens kerneopgaver. Plejeenheden havde indført en dokumentationspraksis med en arbejdsgang, hvor sygeplejersken havde det overordnede ansvar for at sikre en fyldestgørende dokumentation. Plejeenheden var i fuld proces med at få alt opdateret i journalerne, som led i den samlede handleplan der forelå med det formål, at sikre pleje af fornøden kvalitet til borgerne i plejeenheden. I vurderingen er der lagt vægt på, at der var en fast praksis med at medarbejderne læste nyt i dokumentationen dagligt, før planlægning af opgaverne. lle medarbejdere dokumenterede dagligt ved ændringer og havde en telefon på sig, hvor døgnrytmeplanerne kunne ses og læses undervejs i det daglige arbejde. havde indført en dokumentationspraksis med en arbejdsgang, hvor sygeplejersken havde det overordnede ansvar for at sikre en fyldestgørende dokumentation og var i proces hermed. f journalerne fremgik det, at der var sket store forbedringer med hensyn til at få de relevante oplysninger om borgerne dokumenterede. Journalerne indeholdt således nu beskrivelser af borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer, beskrivelser af borgernes behov for hjælp, beskrivelser af borgernes mål for praktisk og personlig hjælp samt afvigelser fra de vanlige indsatser. Det er styrelsens samlede vurdering, at dokumentationspraksis i plejeenheden understøttede plejeenhedens kerneopgaver. 6. ktiviteter og rehabilitering Styrelsen har fundet, at alle målepunkter under dette tema var. I vurderingen er der lagt vægt på, at der var en rehabiliterende tilgang i plejen med fokus på, at borgerne efter evne selv eksempelvis fejede, smurte mad og klarede hygiejnen. Hvis borgerne havde behov for et rehabiliteringsforløb blev terapeuten kontaktet for igangsætning af et forløb, og plejeenheden havde sammen med borgerne fastsat mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte og plejeenheden dokumenteret disse mål. Styrelsen fandt også, at såfremt borgerne havde behov for et træningsforløb, blev terapeuten kontaktet for igangsætning af et forløb. Når borgerne var i et træningsforløb blev formålet med borgerens forløb dokumenteret, ligesom ændringer løbende blev dokumenterede Der var ingen af borgerne i stikprøverne, der deltog i et rehabiliteringsforløb, hvorfor målepunkterne herom er vurderet ikke aktuelle. orgerne kunne deltage i meningsfulde aktiviteter individuelt, eller sammen med andre borgere i husets dagcenter, eller på det enkelte afsnit, hvor en aktivitetsliste indeholdt ideer til muligheder hver dag. Der var eksempelvis krammedag, sang, bagning og dans. Endvidere individuel gåtur, stolegymnastik og så videre. Det er styrelsens samlede vurdering, at plejeenheden sikrede, at borgerne havde meningsfulde aktiviteter, og at borgerne kom i forløb med træning og rehabilitering efter behov.

10 4. Fund ved tilsynet Fund fra indhentet materiale Efter tilsynet modtog Styrelsen en redegørelse fra plejeenheden. Redegørelsen omhandlede en situation hos en borger med diabetes, som ikke mere som tidligere, skulle have insulin ved et blodsukker på 6. Den pårørende var af den opfattelse, at en medarbejder, som var inde og måle blodsukker værdien, ville have givet borgeren insulin, såfremt den pårørende ikke havde forhindret det. f redegørelsen fremgår det, at den pågældende medarbejder ikke havde kompetence til at give insulin, samt at medarbejderen ikke havde intension om at ville give det. Tema 1: Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder en værdig død 1.1 orgernes selvbestemmelse og livskvalitet t borgeren oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv t ledelsen kan redegøre for plejeenhedens arbejde med at bevare og fremme de enkelte borgeres livsudfoldelse, herunder selvbestemmelse, medindflydelse og livskvalitet t medarbejdernes beskrivelse af praksis afspejler, at de arbejder med at bevare og fremme borgernes selvbestemmelse og medindflydelse samt inddrager dem i det omfang, det er muligt D t der er beskrivelser af borgernes vaner og ønsker E t selvbestemmelse og værdighed bliver understøttet af tone, adfærd og kultur i plejeenheden

11 1.2 Pleje af borgere ved livets afslutning t borgeren oplever tryghed ved at tale med medarbejderne om borgerens ønsker til livets afslutning 1. t ledelsen kan redegøre for, hvordan borgerens ønsker til livets afslutning bliver indhentet og om muligt imødekommet 2. t ledelsen kan redegøre for, at medarbejderne har de fornødne kompetencer i forhold til pleje af borgere ved livets afslutning 1. t relevante medarbejdere kan redegøre for udførelse af pleje af borgere ved livets afslutning 2. t medarbejdere kan redegøre for, hvordan de fremfinder borgernes ønsker til livets afslutning Tema 2: orgernes trivsel og relationer 2.1 orgernes trivsel og relationer 1. t borgeren - så vidt muligt - oplever at få hjælp til at kunne leve det liv, som borgeren ønsker 2. t pårørende oplever at blive inddraget, og at der bliver lyttet til dem i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov 1. t ledelsen kan redegøre for plejeenhedens arbejde med at understøtte borgernes trivsel 2. t ledelsen kan redegøre for, at plejeenheden understøtter borgernes relationer, herunder inddragelse af og samarbejde med pårørende,

12 samt borgernes deltagelse i det omgivende samfund, hvis borgerne ønsker det 1. t medarbejdernes beskrivelse af praksis afspejler, at de inddrager borgerne og tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker for udførelsen af omsorgen og plejen 2. t medarbejderne kan redegøre for, hvordan de understøtter borgernes tilknytning til deres eventuelle pårørende og det omgivende samfund D t eventuelle aftaler indgået med de pårørende eller nære relationer er dokumenteret I en ud af tre journaler manglede dokumentation af aftaler indgået med de pårørende. Der var i forhold til, at den pårørende ønskede at hjælpe borgeren med praktiske opgaver. Det fremgik, at medarbejderne var bekendte med de aftaler der var indgået, men at de ikke var dokumenterede. Tema 3: Målgrupper og metoder 3.1 orgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller misbrug t borgeren med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug og eventuelt pårørende oplever, at den hjælp, omsorg og pleje, borgeren modtager, tager højde for borgerens særlige behov t ledelsen kan redegøre for, hvilke faglige metoder og arbejdsgange plejeenheden anvender til at tilrettelægge hjælp, omsorg og pleje til borgere med kognitive funktionsevne-nedsættelser

13 (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug efter borgernes særlige behov t medarbejderne kender og anvender de ovennævnte metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje af borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug D t der hos borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug forefindes beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante situationer E Det afspejles i tone, adfærd og kultur, at borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug modtager hjælp, omsorg og pleje, der tager højde for deres begrænsninger. 3.2 Forebyggelse af magtanvendelse t ledelsen kan redegøre for, hvilke metoder og arbejdsgange plejeenheden inddrager i deres indsats for at understøtte, at magtanvendelse så vidt muligt undgås t medarbejderne kender og anvender plejeenhedens faglige metoder og arbejdsgange for forebyggelse af magtanvendelse t der hos borgere, hvor det er relevant, er en beskrivelse af, hvilke faglige metoder og arbejdsgange der hos den konkrete borger kan blive anvendt til at forebygge magtanvendelse 3.3 Fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand

14 t borgeren og eventuelt pårørende oplever, at medarbejderne er opmærksomme på ændringer i borgerens sædvanlige tilstand t ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeenheden arbejder systematisk med opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne samt helbredstilstand, herunder brug af arbejdsgange, faglige metoder og redskaber t medarbejderne kender og arbejder systematisk med opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne samt helbredstilstand, herunder brug af arbejdsgange, faglige metoder og redskaber D t ændringer i borgerens fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning her på fremgår af dokumentationen 3.4 Forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred hos borgere t borgeren og eventuelt pårørende oplever, at hjælp, omsorg og pleje til borgeren er rettet mod forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne t ledelsen kan gøre rede for plejeenhedens arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne t medarbejderne kender og følger ledelsens fastlagte arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne D t social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne er beskrevet I en ud af tre journaler manglede en beskrivelse af social- og plejefaglige indsatser. Det var i forhold til forebyggelse af

15 fald hos en borger. Det fremgik af samtalen, at personalet lavede øvelser med borgeren, og var bekendte med at formålet var at forebygge fald, men at det ikke var dokumenteret. Tema 4: Organisation, ledelse og kompetencer 4.1 Organisation, ledelse og kompetencer.1 t ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeenhedens organisering understøtter plejeenhedens kerneopgaver.2 t ledelsen kan redegøre for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at varetage plejeenhedens kerneopgaver, herunder hvordan der bliver arbejdet med rekruttering og introduktion af nye medarbejdere.3 t ledelsen kan redegøre for ansvars- og opgavefordeling blandt medarbejderne, herunder for elever/studerende samt vikarer t medarbejderne kender og følger ansvars- og opgavefordelingen Tema 5: Procedurer og dokumentation 5.1 Plejeenhedens dokumentationspraksis.1 t ledelsen har fastlagt en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, herunder

16 hvornår, hvor og hvordan der skal dokumenteres, samt hvordan viden bliver delt mellem medarbejderne.2 t ledelsen kan redegøre for, hvordan dokumentationspraksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglig indsatser t medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksis for den social- og plejefaglige dokumentation.1 t borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet i forhold til egenomsorg, praktiske opgaver, mobilitet, mentale funktioner, samfundsliv og generelle oplysninger.2 t borgerens behov for hjælp, omsorg og pleje er afdækket, og at afledte social- og plejefaglige indsatser er beskrevet.3 t borgerens mål for personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb er dokumenteret.4 t afvigelser fra de social- og plejefaglige indsatser er dokumenterede Tema 6: ktiviteter og rehabilitering 6.1 orgere med behov for rehabiliteringsforløb efter 83a og hjælp med rehabiliterende sigte efter t borgeren og eventuelt pårørende oplever, at de bliver inddraget i at fastsætte mål for rehabiliteringsforløbet ( 83a) 2. t borgeren og eventuelt pårørende oplever, at de i vidst mulig omfang bliver inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte ( 83) 1. t ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeenheden arbejder med at tilrettelæggehelhedso

17 rienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgernes egne mål ( 83a) 2. t ledelsen kan redegøre for målfastsættelsen for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte ( 83) t medarbejderne kender og følger ledelsens arbejdsgange for gennemførelsen af helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgerens egne mål, samt arbejdsgangene for målfastsættelsen for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte ( 83a og 83) D D1. t der ved opstart af rehabiliteringsforløb er dokumenteret en individuel og konkret vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens ressourcer, ønsker, behov og egne mål ( 83a) D2. t der er opsat individuelle mål og en tidsramme for rehabiliteringsforløbet ( 83a) D3. t der ved afslutning af rehabiliteringsforløb er dokumenteret en beskrivelse af borgerens funktionsevne( 83a) D4. t der er fastsat mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte ( 83a) 6.2 orgere med behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter 86 t borgeren og eventuelt pårørende oplever, at de færdigheder, borgeren har brug for i sine daglige gøremål er en del af genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløbet t ledelsen kan redegøre for, hvordan genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb bliver tilrettelagt og udført helhedsorienteret og tværfagligt, herunder at der bliver sat mål for de enkelte borgeres forløb

18 t medarbejderne kan redegøre for målene for genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos relevante borgere, og hvordan de - hos disse borgere - inddrager træningselementer og -aktiviteter i den daglige hjælp, pleje og omsorg D D1. t der ved genoptræning og vedligeholdelsestræning er dokumenteret et formål med borgerens forløb D2. t ændringer i forhold til borgerens forløb løbende er dokumenteret 6.3 Tilbud om aktiviteter til borgere 1. t borgeren og eventuelt pårørende har haft en samtale med medarbejdere i plejeenheden om, hvilke aktiviteter der er meningsfulde for dem 2. t borgeren oplever at have mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter t ledelsen kan redegøre for, hvordan borgere tilknyttet plejeenheden og eventuelt pårørende bliver inddraget i og motiveres til at deltage i aktiviteter, der er meningsfulde for den enkelte borger 1. t medarbejderne kender borgernes ønsker og behov for deltagelse i meningsfulde aktiviteter 2. t medarbejderne har fokus på, at borgerne bliver understøttet i deres evne til selv at udføre meningsfulde aktiviteter

19 5. egrundelse for tilsynet I satspuljeaftalen for blev der indgået en aftale om, at Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 skal føre et risikobaseret tilsyn med ældretilsynet på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder efter servicelovens i en forsøgsperiode på fire år 1. Formålet med tilsynet er at styrke ældretilsynet på ældreområdet samt vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet. Formålet er også at bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte plejeenheder. I bekendtgørelsen 2 er der fastlagt følgende seks temaer, som tilsynet skal omfatte i forhold til at afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats: Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død Trivsel og relationer Målgrupper og metoder Organisation, ledelse og kompetencer Procedurer og dokumentation ktiviteter og rehabilitering På baggrund af de seks temaer, er der udarbejdet 12 målepunkter, som repræsenterer vigtige risikotemaer i forhold til at vurdere den fornødne kvalitet. Tilsynet er et organisationstilsyn. Det vil sige, at det er plejeenheden, der er genstand for tilsynet. Eventuelle fejl og mangler bliver anskuet ud fra et organisatorisk synspunkt. Uddybning af målepunkter samt referencer ligger på styrelsens hjemmeside på dette link: ekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018 om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med ældreplejen

20 6. Vurdering af plejeenheden På baggrund af tilsynet kategoriseres plejeenhederne i følgende kategorier: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet Styrelsens kategorisering sker på baggrund af en samlet vurdering af den fornødne kvalitet med konkret afsæt i de målepunkter, der er gennemgået. Der er i vurderingen lagt vægt på både e og ue målepunkter. Styrelsens vurdering er baseret på de forhold, der var til stede ved det aktuelle tilsyn. Styrelsen for Patientsikkerhed har forskellige sanktionsmuligheder afhængigt af kategoriseringen for den enkelte plejeenhed. Hvis der konstateres mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet, har styrelsen mulighed for at reagere ved at give en henstilling til plejeenheden om eksempelvis at udarbejde og fremsende en handleplan for, hvordan plejeenheden vil følge op på ue målepunkter. Hvis der konstateres større problemer af betydning for den fornødne kvalitet, får plejeenheden et påbud om at opfylde et eller flere krav. Hvis der konstateres kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet, gives der påbud om, at plejeenheden helt eller delvist skal indstille virksomheden. Hvis styrelsen bliver opmærksom på mangler efter sundhedsloven eller anden lovgivning, kan styrelsen give informationen videre til de relevante tilsynsmyndigheder

Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk

Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Vurdering Tilsynsrapport Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Fredensborg Hjemmepleje Humlebæk Øresundsvej 52 3050 Humlebæk VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Tølløse Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Tølløse Tølløsevej 46 4340 Tølløse VR- eller

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev

Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen, Distrikt Egevang Ullerslev Egevangsvej 1 5540 Ullerslev

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej

Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej Vurdering Tilsynsrapport Ældrecenter Sydvestvej Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Sydvestvej Sydvestvej 10 2600 Glostrup VR- eller P-nummer: 1013330049

Læs mere

Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter

Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter Vurdering Høringsudkast til tilsynsrapport OPP Tølløse Plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 OPP Tølløse Plejecenter Sønderstrupvej 26 4340 Tølløse VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport. Langeskov hjemmepleje. Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej Langeskov

Tilsynsrapport. Langeskov hjemmepleje. Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej Langeskov Vurdering Tilsynsrapport Langeskov hjemmepleje Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Langeskov hjemmepleje Kerteminde Kommune Røjrupvej 6 5550 Langeskov VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde

Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde Vurdering Tilsynsrapport Lokalcentret Kristiansminde Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lokalcentret Kristiansminde Margrethekær 2-12 4000 Roskilde VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter. Mergeltoften Nivå

Tilsynsrapport. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter. Mergeltoften Nivå Vurdering Tilsynsrapport Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Risikobaseret og planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Mergeltoften 8 2990 Nivå

Læs mere

Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV

Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Vurdering Tilsynsrapport Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Dalumgruppen Hjemmepleje, Odense SV Dalumvej 95 5250 Odense SV VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup

Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Elim, Vamdrup Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Elim Villagade 2 Kolding Kommune 6580 Vamdrup VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården

Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården Vurdering Tilsynsrapport Omsorgscenter Solgården Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Omsorgscenter Solgården M P Jensens Vej 4 3550 Slangerup VR- eller P-nummer: 1011109175

Læs mere

Tilsynsrapport. Sektion Christiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg. Sanddalsparken 16, st Svendborg

Tilsynsrapport. Sektion Christiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg. Sanddalsparken 16, st Svendborg Vurdering Tilsynsrapport Sektion hristiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sektion hristiansminde, Hjemmepleje Øst Svendborg Sanddalsparken

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Leve Bo Søparken, Frederikshavn kommune

Tilsynsrapport Ældre Leve Bo Søparken, Frederikshavn kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældre Leve o Søparken, Frederikshavn kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældre Leve o Søparken, Søparken 3 9900 Frederikshavn VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter

Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter Vurdering Tilsynsrapport Ørestad Plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ørestad Plejecenter sger Jorns llé 5 2300 København S VR- eller P-nummer: 1017914908

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Svinninge Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Svinninge yparken 2 4520 Svinninge VR- eller P-nummer: 1003297280 ato

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave

Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Krogstenshave Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Krogstenshave Krogstens lle 47 2650 Hvidovre VR- eller P-nummer: 1003268027

Læs mere

Den selvejende institution Hareskovbo

Den selvejende institution Hareskovbo Vurdering Tilsynsrapport Den selvejende institution Hareskovbo Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Den selvejende institution Hareskovbo c/o dvokaterne rup & Hvidt,

Læs mere

Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering

Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering Vurdering Tilsynsrapport HTSH team - rehabilitering Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 HTSH team - rehabilitering Gammel Vindingevej 10 4000 Roskilde VR- eller P-nummer:

Læs mere

Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 Albertslund

Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 Albertslund Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 lbertslund Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen, Værkstedsgården 12, 2620 lbertslund VR-

Læs mere

Tilsynsrapport OK-Centret Prinsesse Benedikte

Tilsynsrapport OK-Centret Prinsesse Benedikte Vurdering Tilsynsrapport OK-entret Prinsesse enedikte Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 OK-entret Prinsesse enedikte c/o OK-Fonden, Sankt Nikolaj Vej 4-6 1953 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Lillevang plejecenter

Tilsynsrapport Lillevang plejecenter Vurdering Tilsynsrapport Lillevang plejecenter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lillevang plejecenter Lillevænget 1 3520 Farum VR- eller P-nummer: 1007522009 Dato

Læs mere

Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune

Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejedistrikt Gram, Hjemmepleje Haderslev Kommune Kirkealle

Læs mere

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Vurdering Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften Hovedgaden 60 4295 Stenlille VR-

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjemmeplejen Bramdrupdam, Kolding Kommune. Kirsebærvej Kolding

Tilsynsrapport. Hjemmeplejen Bramdrupdam, Kolding Kommune. Kirsebærvej Kolding Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen ramdrupdam, Kolding Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen ramdrupdam, Kolding Kommune Kirsebærvej 4 6000 Kolding

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Hasle Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Hasle Toftelunden 3 3790 Hasle VR- eller P-nummer: Dato for tilsynet: 26. marts 2019 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4

Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Vurdering Tilsynsrapport Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Gladsaxe Hjemmepleje Vest 3+4 Klausdalsbrovej 213 2860 Søborg VR- eller P-nummer: 1020061533

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars

Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars Vurdering Tilsynsrapport Ældrecentret, Nylars Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecentret, Nylars Rønnevej 106 3720 akirkeby VR- eller P-nummer: 1003308246 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Rosengården Brønderslev kommune

Tilsynsrapport Rosengården Brønderslev kommune Vurdering Tilsynsrapport Rosengården rønderslev kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rosengården Voldgade 69 9740 Jerslev J VR- eller P-nummer: 1003376804 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Egecentret

Tilsynsrapport Egecentret Vurdering Tilsynsrapport Egecentret Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Egecentret Fægangen 1 4180 Sorø VR- eller P-nummer: 1017220515 Dato for tilsynet: 16-10-2018

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEBAKKEN

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEBAKKEN Vurdering Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET PORSEKKEN Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEHJEMMET PORSEKKEN Nybøllevej 11 2765 Smørum VR- eller P-nummer: 1003269801 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune

Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel, Varde Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældreområde Nord Hjemmeplejen Lunde, Nr. Nebel,

Læs mere

Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng

Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng Vurdering Tilsynsrapport Integrerede Pleje Syd Høng Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Integrerede Pleje Syd Høng Odinsvej 20 4270 Høng VR- eller P-nummer: 1003293455 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Herlevgaard Center

Tilsynsrapport Herlevgaard Center Vurdering Tilsynsrapport Herlevgaard enter Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Herlevgaard enter Herlevgårdsvej 3 2730 Herlev VR- eller P-nummer: 1003265727 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Bistrupvang

Tilsynsrapport Bistrupvang Vurdering Tilsynsrapport istrupvang Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 istrupvang istrup yvej 6 3460 irkerød VR- eller P-nummer: 1017730246 Dato for tilsynet: 18-10-2018

Læs mere

Tilsynsrapport Omsorgscenter Bakkebo

Tilsynsrapport Omsorgscenter Bakkebo Vurdering Tilsynsrapport Omsorgscenter akkebo Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Omsorgscenter akkebo Østre lle 30 3250 Gilleleje VR- eller P-nummer: 1012193803 ato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Krogholmgård

Tilsynsrapport Bofællesskabet Krogholmgård Vurdering Tilsynsrapport ofællesskabet Krogholmgård Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 ofællesskabet Krogholmgård Krogholmgårdsvej 1 2950 Vedbæk VR- eller P-nummer:

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service

Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport DLS Service Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 DLS Service grovej 1 4800 Nykøbing F VR- eller P-nummer: 1001286968 Dato for tilsynet: 25-06-2019

Læs mere

Tilsynsrapport. KONGSBJERGHJEMMET Maj Reinholdts Bakke 27 Kolding Kommune 6640 Lunderskov

Tilsynsrapport. KONGSBJERGHJEMMET Maj Reinholdts Bakke 27 Kolding Kommune 6640 Lunderskov Vurdering Tilsynsrapport KONGSJERGHJEMMET Maj 2019 Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 KONGSJERGHJEMMET Maj 2019 Reinholdts akke 27 Kolding Kommune 6640 Lunderskov VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken

Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken Vurdering Tilsynsrapport Distrikt Vest - Fugleparken Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vest - Fugleparken Nattergalevej 1 4250 Fuglebjerg VR- eller P-nummer: 1015434437

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune

Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune Vurdering Tilsynsrapport PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Herning kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN Lindegårdsvej 3 7400 Herning VR- eller

Læs mere

Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed

Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Vurdering Tilsynsrapport Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Team Rønnebærparken - Ældre & Sundhed Rønnebærparken 1 4983 Dannemare

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum Centret Favrskov kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum Centret Favrskov kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport Voldum entret Favrskov kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Voldum entret Toftevej 1 8370 Hadsten VR- eller P-nummer: 1013349149 Dato

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport TRASBO A/S

Ældretilsynet Tilsynsrapport TRASBO A/S Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport TRSO /S Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 TRSO /S Jernager 9 4050 Skibby VR- eller P-nummer: 1002330762 Dato for tilsynet: 27-06-2019 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus

Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Tagenshus Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Tagenshus Falhøj 1 2770 Kastrup VR- eller P-nummer: 1016842830 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger Aalborg kommune

Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger Aalborg kommune Vurdering Tilsynsrapport Toftehaven Plejehjemsboliger alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Toftehaven Plejehjemsboliger Toftegårdsvej 3 9381 Sulsted P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-Brande kommune

Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-Brande kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Rolighedsparken Ikast-rande kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rolighedsparken Rolighedsvej 1 7430 Ikast VR- eller P-nummer: 1003346605

Læs mere

Tilsynsrapport Plejeboligerne Center Vest Holstebro kommune

Tilsynsrapport Plejeboligerne Center Vest Holstebro kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejeboligerne enter Vest Holstebro kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejeboligerne enter Vest Kirkebyvej 9 6990 Ulfborg VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen Syd, Vallensbæk Vallensbæk Stationstorv 6 2665 Vallensbæk Strand VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune

Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune Vurdering Tilsynsrapport Nedergården Plejecenter Hedensted kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Nedergården Plejecenter Kirkegade 1 7171 Uldum VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Højstruphave

Tilsynsrapport Højstruphave Vurdering Tilsynsrapport Højstruphave Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Højstruphave Højstrupparken 81 2665 Vallensbæk Strand VR- eller P-nummer:

Læs mere

Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst

Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Hedelund, Hjemmepleje Esbjerg Øst Spangsbjerg

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne Boruphøj

Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne Boruphøj Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejeboligerne oruphøj Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejeboligerne oruphøj Jernhøj 1 4140 orup VR- eller P-nummer: 1018340298 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken

Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Solbakken Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Solbakken Ole Hansens Vej 10 4100 Ringsted VR- eller P-nummer: 1004354521

Læs mere

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften

Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Vurdering Tilsynsrapport Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften Tokesvej 3 4180 Sorø VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019, Plejehjemmet Solgaven, Vejle. Solgave Alle Vejle. Reaktivt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens

Tilsynsrapport 2019, Plejehjemmet Solgaven, Vejle. Solgave Alle Vejle. Reaktivt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens Vurdering Tilsynsrapport 2019, Plejehjemmet Solgaven, Vejle Reaktivt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Solgaven, Vejle Solgave lle 14 7100 Vejle VR- eller P-nummer: 19165299

Læs mere

Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg,

Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg, Vurdering Tilsynsrapport Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe, Skodborg, Vejen Kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Karens Plejeservice v/karen Margrethe Wendelboe,

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle

Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt Vintersbølle Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt Vintersbølle Vintersbølle Strand 1 4760 Vordingborg VR- eller P-nummer: 1003307044

Læs mere

Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet

Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet Vurdering Tilsynsrapport Den selvejende Institution Ellen Mariehjemmet Planlagt tilsyn med den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens 83-87 Den selvejende Institution Ellen

Læs mere

Ældretilsynet tilsynsrapport HAV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune

Ældretilsynet tilsynsrapport HAV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune Vurdering Ældretilsynet tilsynsrapport HV-FJORD PLEJEHJEM Lemvig kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 HV-FJORD PLEJEHJEM Vesterhavsgade 164 7680 Thyborøn VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport DEN SELVEJ INSTITUTION KOL- LEKTIVHUSET ANTVORSKOV

Tilsynsrapport DEN SELVEJ INSTITUTION KOL- LEKTIVHUSET ANTVORSKOV Vurdering Tilsynsrapport DEN SELVEJ INSTITUTION KOL- LEKTIVHUSET NTVORSKOV Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 DEN SELVEJ INSTITUTION KOLLEKTIVHUSET NTVORSKOV ntvorskov lle 1 4200

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet

Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Skanselyet Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Skanselyet Skanselyet 1 3400 Hillerød VR- eller P-nummer: 1004632089 Dato for tilsynet:

Læs mere

Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia

Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Vurdering Tilsynsrapport Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj, Fredericia Tingvejen 31 7000 Fredericia

Læs mere

Tilsynsrapport Slottet, De Gamles By Bygning S

Tilsynsrapport Slottet, De Gamles By Bygning S Vurdering Tilsynsrapport Slottet, De Gamles y ygning S Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Slottet, De Gamles y ygning S gnes Henningsens Vej 7, 4 2200 København N VR-

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune

Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Ældrecenter Holmbohjemmet Ringkøbing kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Holmbohjemmet Klostervej 39 6950 Ringkøbing VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Lille Glasvej, Odense

Tilsynsrapport Lille Glasvej, Odense Vurdering Tilsynsrapport Lille Glasvej, Odense Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lille Glasvej, Odense Kanslergade 8 5000 Odense VR- eller P-nummer: 1003315411 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Verdishave

Tilsynsrapport Verdishave Vurdering Tilsynsrapport Verdishave Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Verdishave Tartinisvej 31 2450 København SV VR- eller P-nummer: 1003256560 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården

Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården Vurdering Tilsynsrapport Pleje Gribskov Trongården Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Trongårdsbakken 1-3 3210 Vejby VR- eller P-nummer: 1003279259 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig Aalborg kommune

Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig Aalborg kommune Vurdering Tilsynsrapport 2019 Elmely Plejehjemsbolig alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Elmely Plejehjemsbolig Lindholmsvej 24 9400 Nørresundby VR- eller

Læs mere

Tilsynsrapport Rosenborgcentret

Tilsynsrapport Rosenborgcentret Vurdering Tilsynsrapport Rosenborgcentret Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Rosenborgcentret Rosengade 1 1309 København K VR- eller P-nummer: 1017825433 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJECENTER TOFTEGÅRDEN, TOFT- LUND

Tilsynsrapport PLEJECENTER TOFTEGÅRDEN, TOFT- LUND Vurdering Tilsynsrapport PLEJEENTER TOFTEGÅRDEN, TOFT- LUND Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEENTER TOFTEGÅRDEN, TOFTLUND Solvej 2 Tønder Kommune 6520 Toftlund

Læs mere

Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet Vurdering Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Dorthe Mariehjemmet Rødovrevej 325 2610 Rødovre VR- eller P-nummer: 1003256973 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen - Assens Syd

Tilsynsrapport Hjemmeplejen - Assens Syd Vurdering Tilsynsrapport Hjemmeplejen - ssens Syd Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmeplejen - ssens Syd Odensevej 29, 1 5610 ssens VR- eller P-nummer: 1017161373

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecenter Rudbækshøj

Tilsynsrapport Ældrecenter Rudbækshøj Vurdering Tilsynsrapport Ældrecenter Rudbækshøj Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældrecenter Rudbækshøj Strib Landevej 58 5500 Middelfart VR- eller P-nummer: 1003313444 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg. Damgade Sønderborg

Tilsynsrapport. Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg. Damgade Sønderborg Vurdering Tilsynsrapport Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg Damgade 5 6400 Sønderborg VR-

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport

Ældretilsynet Tilsynsrapport Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport 3 - ftengruppen Nord Odense kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 3 - ftengruppen Nord Odense kommune Lavsenvænget 8 5200 Odense V VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune

Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune Vurdering Tilsynsrapport Vorup Plejehjem Randers kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vorup Plejehjem øsbrovej 70 8940 Randers SV P-nummer: 1019242281 Dato for

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør. Klostermosevej Helsingør

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør. Klostermosevej Helsingør Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Distrikt 3 Hjemmeplejen Helsingør Klostermosevej 101 3000 Helsingør VR-

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven

Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Rosenhaven Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Rosenhaven ybjergvej 11 2740 Skovlunde VR- eller P-nummer: 1003260543

Læs mere

Tilsynsrapport. Øsby Plejecenter, Haderslev. Øsbygade 89K Haderslev. Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87

Tilsynsrapport. Øsby Plejecenter, Haderslev. Øsbygade 89K Haderslev. Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Vurdering Tilsynsrapport Øsby Plejecenter, Haderslev Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Øsby Plejecenter, Haderslev Øsbygade 89K 6100 Haderslev VR- eller P-nummer:

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen

Ældretilsynet Tilsynsrapport. Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Egedal Hjemmeservice/Egedal Gruppen Svalehøjvej 6 3650

Læs mere

Tilsynsrapport 3 - Plejecenter Havebæk

Tilsynsrapport 3 - Plejecenter Havebæk Vurdering Tilsynsrapport 3 - Plejecenter Havebæk Reaktivt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 3 - Plejecenter Havebæk Østerbæksvej 83 5230 Odense M VR- eller P-nummer: 1003316133 Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg Vurdering Tilsynsrapport Plejehjemmet Falkenberg Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 3140 Ålsgårde CVR- eller P-nummer: 1009296693

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Levebo Abildparken Frederikshavn kommune

Tilsynsrapport Ældre Levebo Abildparken Frederikshavn kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældre Levebo bildparken Frederikshavn kommune Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældre Levebo bildparken bildvej 12 9900 Frederikshavn VR- eller P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien

Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien Vurdering Tilsynsrapport 2019 Lokalcenter Møllestien Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Lokalcenter Møllestien Grønnegade 8 8000 arhus VR- eller P-nummer: 1016630515

Læs mere

Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger

Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger Vurdering Tilsynsrapport Flintholm Plejeboliger Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5 2000 Frederiksberg VR- eller P-nummer: 1010496019

Læs mere

Tilsynsrapport Team Lykkeseje

Tilsynsrapport Team Lykkeseje Hvis styrelsen bliver opmærksom på mangler efter sundhedsloven eller anden lovgivning, kan styrelsen give informationen videre til de relevante tilsynsmyndigheder. Vurdering Tilsynsrapport Team Lykkeseje

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj. Favrskov kommune. Jagtvej Hammel

Tilsynsrapport. Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj. Favrskov kommune. Jagtvej Hammel Vurdering Tilsynsrapport Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj Favrskov kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecentre Favrskov Nord Tinghøj Jagtvej 4 8450 Hammel

Læs mere

Tilsynsrapport Tingstedet

Tilsynsrapport Tingstedet Vurdering Tilsynsrapport Tingstedet Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Tingstedet Vedskøllevej 1 4681 Herfølge VR- eller P-nummer: 1006554808 Dato for tilsynet: 18-03-2019 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune

Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Solgården Jammerbugt kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Solgården ggersundvej 31 9690 Fjerritslev P-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecenter Fjordparken, Aalborg kommune. Fjordparken Hals

Tilsynsrapport. Plejecenter Fjordparken, Aalborg kommune. Fjordparken Hals Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Fjordparken, alborg kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Fjordparken, alborg kommune Fjordparken 2 9370 Hals

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJECENTERET BALDERSBO

Tilsynsrapport PLEJECENTERET BALDERSBO Vurdering Tilsynsrapport PLEJEENTERET LDERSO Reaktivt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PLEJEENTERET LDERSO harlotteager 7 2640 Hedehusene VR- eller P-nummer: 1003268684 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport BLAABJERG PLEJE OG AKTIVITSCENTER, Nørre Nebel. Byagervej 19 Varde Kommune 6830 Nørre Nebel

Tilsynsrapport BLAABJERG PLEJE OG AKTIVITSCENTER, Nørre Nebel. Byagervej 19 Varde Kommune 6830 Nørre Nebel Vurdering Tilsynsrapport 2019 LJERG PLEJE OG KTIVITSENTER, Nørre Nebel Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 LJERG PLEJE OG KTIVITSENTER, Nørre Nebel yagervej 19 Varde Kommune 6830

Læs mere

Ældretilsynet Tilsynsrapport Strandlyst Boliger

Ældretilsynet Tilsynsrapport Strandlyst Boliger Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Strandlyst oliger Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Strandlyst oliger Strandstien 1 Svendborg Kommune 5874 Hesselager VR- eller P-nummer:

Læs mere

Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune

Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune Vurdering Tilsynsrapport Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Ældreområde Vest, Hjemmeplejen Oksbøl, Varde Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskab Skelvej

Tilsynsrapport Bofællesskab Skelvej Vurdering Tilsynsrapport ofællesskab Skelvej Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 PlejeenhedSkelvej Skelvej 4 5610 ssens VR- eller P-nummer: 1003625728 Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecenter Trollehøj, Svendborg. Kvistvænget Svendborg. Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens

Tilsynsrapport. Plejecenter Trollehøj, Svendborg. Kvistvænget Svendborg. Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens Vurdering Tilsynsrapport Plejecenter Trollehøj, Svendborg Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Trollehøj, Svendborg Kvistvænget 4 5700 Svendborg VR- eller P-nummer: 1011355141

Læs mere

Tilsynsrapport. Team Møllecentret - Ældre & Sundhed. Mølle Allé Nakskov

Tilsynsrapport. Team Møllecentret - Ældre & Sundhed. Mølle Allé Nakskov Vurdering Tilsynsrapport Team Møllecentret - Ældre & Sundhed Planlagt risikobaseret tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Team Møllecentret - Ældre & Sundhed Mølle llé 5 4900 Nakskov VR- eller

Læs mere

Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole

Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole Vurdering Ældretilsynet Tilsynsrapport Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole hristian s lle 95 2800 Kongens

Læs mere

Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune

Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune Vurdering Tilsynsrapport Kløvermarken Thisted Kommune Risikobaseret planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Kløvermarken Solsikkevej 43 7752 Snedsted P-nummer: 1003371723 Dato for tilsynet:

Læs mere

Hjemmepleje Distrikt Svanedam Øst, Nyborg

Hjemmepleje Distrikt Svanedam Øst, Nyborg Vurdering Tilsynsrapport Hjemmepleje Distrikt Svanedam Øst, Nyborg Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens 83-87 Hjemmepleje Distrikt Svanedam Øst, Nyborg redahlsgade 24, 1 5800 Nyborg VR-

Læs mere