Ledelsesresumé. Der er udarbejdet én analyserapport for hver arketype med undtagelse af gymnasier,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesresumé. Der er udarbejdet én analyserapport for hver arketype med undtagelse af gymnasier,"

Transkript

1 Hovedrapport: Omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet December 2019

2 Ledelsesresumé Struensee & Co. har i perioden juni til december 2019 gennemført en omkostningsanalyse af gymnasier, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre (VUC er) i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) og Finansministeriet (FM) som led i det igangværende eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet. Analysen er gennemført i fire dele: Delanalyse 1 kortlægger, hvilke typer omkostninger institutionerne har (omkostningsstrukturer) og udviklingen heri over tid ( ). Delanalyse 2 identificerer og analyserer, hvad der driver institutionernes omkostninger (omkostningsdrivere) fordelt på tre overordnede kategorier: lønomkostninger (løn til lærere og administrativt personale mv.), bygningsomkostninger (husleje, vedligehold, afskrivninger mv.) og øvrige driftsomkostninger (undervisningsmaterialer, rengøring, it mv.). Delanalyse 3 analyserer uddannelsesinstitutionernes historiske behov for at tilpasse deres omkostninger og sammenholder dette med deres tilpasningsevne, herunder bindingstiden for deres primære omkostninger. Endvidere undersøges det, hvordan institutionerne har håndteret indtægtsfald i perioden Delanalyse 4 opstiller en række forhold, der vurderes at have betydning for institutionernes økonomiske bæredygtighed på baggrund af de foregående delanalyser og institutionernes økonomiske nøgletal. Derudover undersøges det, hvilke institutioner der kan karakteriseres som økonomisk udsatte, og hvad der overordnet kendetegner disse institutioner. Med henblik på at kunne sammenligne resultaterne fra de forskellige delanalyser på tværs af institutioner er institutionerne inddelt i følgende 11 arketyper: VUC er, små gymnasier, mellemstore gymnasier, store gymnasier, private gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler, kombinationsskoler, landbrugsskoler, SOSUskoler og AMU-centre, jf. afsnit 1.3. Der er udarbejdet én analyserapport for hver arketype med undtagelse af gymnasier, for hvilke alle fire arketyper er indeholdt i én analyserapport. De otte analyserapporter er opsamlet i nærværende hovedrapport, hvoraf hovedresultaterne er angivet nedenfor. Delanalyse 1 (kapitel 2) om institutionernes omkostningsstrukturer finder, at der på tværs af arketyper er forskelle i andelen af henholdsvis lønomkostninger, bygningsomkostninger og øvrige driftsomkostninger. Institutionerne har gennemgående flest lønomkostninger. Andelen af lønomkostninger er størst for de arketyper, der primært udbyder klasseundervisning (for eksempel gymnasier, VUC er og handelsskoler), mens arketyperne inden for erhvervsskolerne har den højeste andel omkostninger vedrørende bygningsdrift og øvrig drift. Det er desuden gennemgående for størstedelen af arketyperne, at mindre institutioner bruger en relativt større andel af deres samlede omkostninger på løn til ledelse og administration. Tendensen er særlig udtalt for gymnasierne. Omkostningsstrukturerne har generelt været stabile for alle arketyper i perioden , på trods af at institutionerne har oplevet skiftende aktivitetsniveauer. Analysen viser, at aktivitetsniveauet generelt har været stigende frem til 2014/2015, hvorefter aktivitetsniveauet er faldet frem til og med Endelig viser delanalysen, at der er forskel på, hvad en årselev inden for en given uddannelseskategori (fx tekniske grundforløb eller HHX) koster på tværs af forskellige institutionstyper (fx teknisk skole eller kombinationsskole). Analyserne indikerer overordnet, at omkostningerne per årselev inden for uddannelseskategorier med meget klasseundervisning (fx STX og HHX) er lavere for institutioner med et smalt uddannelsesudbud (fx gymnasier og mange handelsskoler) end for institutioner med et bredt uddannelsesudbud (fx kombinationsskoler). Analysen finder også, at der er stor forskel på omkostningsstrukturen for samme uddannelseskategori mellem arketyperne. Delanalyse 2 (kapitel 3) undersøger, hvilke faktorer der driver institutionernes omkostninger. Analysen viser, at der er en tendens til faldende marginalomkostninger for lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger i forhold til antallet af årselever. Således falder lønomkostningerne og

3 de øvrige driftsomkostninger per årselev med antallet af årselever. Tendensen findes også på uddannelsesniveau inden for den enkelte institution og er særlig udtalt på gymnasiernes udbud af STX. Analysen peger på, at de faldende marginalomkostninger for lærerløn, som udgør størstedelen af lønomkostningerne, særligt er drevet af holdstørrelse og lærernes andel af undervisningstid (konfrontationstid). Således har større institutioner generelt bedre forudsætninger for at oprette store hold og udnytte lærernes arbejdstid til undervisning, hvilket er med til at nedbringe lærerlønomkostningerne per årselev. Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at størstedelen af institutionernes indtægter er aktivitetsafhængige, og at institutionerne, ifølge analysen, har en tendens til at bruge de penge, de modtager. For arketyper, som udbyder mere end én uddannelse, finder analysen, at institutioner med flere uddannelser har lavere lønomkostninger per årselever. Det gælder særligt for en række erhvervsskoler (tekniske skoler og kombinationsskoler). Sammenhængen skal dog ses i lyset af, at institutioner med mange uddannelser også typisk er store institutioner. Bygningsomkostningerne per årselev afhænger af antal årselever per kvadratmeter og bygningsomkostninger per kvadratmeter. Begge faktorer er større for institutioner med flere årselever, hvilket betyder, at større institutioner både har flere årselever per kvadratmeter og har dyrere kvadratmeter. Af samme årsag finder analysen ikke en entydig konklusion vedrørende sammenhængen mellem antal årselever og bygningsomkostningerne per årselev. I forhold til geografi indikerer analysen, at mindre institutioner oftest er placeret i landkommuner med lavere bygningsomkostninger per kvadratmeter. Delanalyse 3 (kapitel 4), som ser på institutionernes behov for og evne til at tilpasse sig et indtægtsfald, viser overordnet, at institutioner der har oplevet indtægtsfald i forhold til året før, har oplevet væsentlige indtægtsfald fra år til år på 3-8 procent i gennemsnit inden for arketyperne i løbet af perioden Dette gælder for alle delsektorer. Disse institutioner har altså haft et behov for at tilpasse deres omkostninger til faldende indtægter. Størstedelen af omkostningsreduktionen sker ved at sænke lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger, relativt mest de øvrige driftsomkostninger. Institutionerne tilpasser sig mindst på bygningsomkostninger. Særskilt for gymnasier ses det, at tilpasningen for de store gymnasier særligt sker på øvrige driftsomkostninger og kun i mindre grad på lønomkostninger, mens det modsatte gør sig gældende for de mindre gymnasier. Ovenstående underbygges af analysen af institutionernes tilpasningsevne, der undersøger, hvor stor en andel af institutionernes omkostninger der principielt kan tilpasses over tid. Analysen viser, at procent af institutionernes omkostninger i forhold til kontraktuelle bindinger principielt kan tilpasses inden for cirka 3-4 måneder. Dette gælder særligt for lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger, mens cirka 10 procent af omkostningsbasen i princippet har en tilpasningstid på mere end 12 måneder, herunder bygningsomkostninger. Relevant for omkostningernes bindingstid bemærkes det, at opsigelsesvarslet for de fleste medarbejdere er 3-6 måneder. Endvidere finder analysen, at procent af omkostningerne (særligt lønomkostninger vedrørende undervisning og øvrige driftsomkostninger) har en høj grad af aktivitetsafhængighed, hvorfor disse vil følge udviklingen i antallet af elever og dermed også indtægtssiden, hvilket er afgørende for institutionernes tilpasningsevne på kort sigt. Analysen af institutionernes tilpasningsudfordringer viser, at institutionernes tilpasningsevne afhænger af 1) strukturelle forskelle, eksempelvis institutionens størrelse, geografiske placering og forhold ved overgangen til selveje, og 2) strategiske valg, som kan ændre institutionernes tilpasningsevne, herunder brug af midlertidige ansættelser, beslutninger om at eje eller leje bygninger mv. Delanalyse 4 (kapitel 5) om økonomisk bæredygtighed finder, at arketypernes finansielle robusthed, målt i forhold til udvalgte økonomiske nøgletal, samlet set er styrket siden 2011.

4 Alle arketyper har således øget deres egenkapital som andel af deres samlede omsætning og som andel af de samlede aktiver. Større egenkapital indikerer, at sektoren er bedre rustet i tilfælde af længerevarende indtægtsændringer. Sektorens generelle tilstand dækker dog over betydelig variation mellem institutionerne. Alle arketyperne (på nær AMU-centrene) har samtidig oplevet faldende overskudsgrader i løbet af særligt i årene efter Flere arketyper, herunder VUC erne og gymnasierne, har endvidere oplevet faldende likviditetsgrader, hvilket gør dem en smule mere sårbare overfor kortsigtede udsving i økonomien. På tværs af de øvrige arketyper (SOSU-skoler, kombinationsskoler, VUC er og handelsskoler) ses imidlertid nogle modsatrettede tendenser, blandt andet at institutioner med højere elevtal og institutioner i bykommuner er en smule overrepræsenteret blandt de økonomisk udsatte institutioner. Det bemærkes dog, at antallet af observationer er begrænset, hvorfor resultaterne skal læses med forbehold. En observation fra analysen er, at institutionsspecifikke forhold, herunder strategiske valg og ledelsesmæssige prioriteringer på institutionerne, har stor betydning for institutionernes bæredygtighed. Selveje i sektoren gør, at der er vide muligheder for lokale forskelle i blandt andet investeringsbeslutninger, der har direkte indvirkning på institutionernes økonomi. Analysen finder, at der inden for alle arketyperne er institutioner, der relativt set, ud fra analysens valgte parametre, kan karakteriseres som økonomisk udsatte. Det er således ikke forbeholdt én særlig arketype. Dog er der for alle arketyper relativt få institutioner, der i analysen karakteriseres som økonomisk udsatte, særligt når der ses på længerevarende udsving i økonomien. For de fleste arketyper er der derfor også for få observationer til at drage entydige konklusioner om de økonomisk udsatte institutioner eksempelvis er mindre og ligger i landkommuner. Samtidig er det ikke muligt empirisk at fastlægge en nedre kritisk grænse i forhold til institutionsstørrelse for, hvornår en institution ikke længere er økonomisk bæredygtig. For gymnasierne, som indeholder flest observationer, kan det fremhæves, at de økonomisk udsatte institutioner blandt andet er karakteriseret ved færre årselever, en overrepræsentation af små gymnasier, mindre holdstørrelser og elevlærerratio, overrepræsentation af gymnasier i landkommuner og et svagere socioøkonomisk elevgrundlag. Disse fællestræk præger overordnet set de økonomisk udsatte gymnasier. En stor del af de samme karakteristika gør sig gældende for de økonomisk udsatte tekniske skoler.

5 Indhold 1. Baggrund og formål Analysens baggrund Organisering af analysen Analysens fokus Analysens datagrundlag 6 2. Analyse af omkostningsstrukturer Omkostningsstrukturer for delsektorerne Omkostningsstrukturer for arketyperne Omkostningsniveau for uddannelseskategorier Analyse af omkostningsdrivere Effekten af antal årselever på omkostningsniveau Øvrige identificerede omkostningsdrivere Analyse af institutionernes tilpasningsevne Institutionernes tilpasningsbehov Institutionernes tilpasningsevne Institutionernes tilpasningsudfordringer Analyse af økonomisk bæredygtighed Institutionernes generelle finansielle robusthed Karakteristika for de økonomisk mest udsatte institutioner Bilag Oversigt over anvendte registre Oversigt over besøgsinstitutioner Oversigt over svarprocent for spørgeskema 34 2

6 Figuroversigt Figur 1. Omkostningsanalysens 11 arketyper (antal institutioner i arketypen) 5 Figur 2. Indhold og struktur for analysedatabase og analysedatasæt 6 Figur 3. Oversigt over omkostningskategorier 9 Figur 4. Omkostningsstruktur for små, mellemstore og store gymnasier (2018) 9 Figur 5. Omkostningsstruktur for erhvervsskolernes arketyper (2018) 10 Figur 6. Omkostningsstruktur for VUC erne (2018) 11 Figur 7. Omkostningsstruktur for arketyperne (2018) 12 Figur 8.A. Figur 8.B. Omkostninger per årselev for tekniske hovedforløb, tekniske grundforløb og AMU-kurser (1.000 kr.) 13 Omkostninger per årselev for STX, HHX, merkantile grundforløb, merkantile hovedforløb, HTX og HF (1.000 kr.) 13 Figur 9. Omkostningsstrukturer for tekniske grundforløb 14 Figur 10. Oversigt over analysen af omkostningsdrivere 16 Figur 11. Lønomkostninger per årselev for gymnasier (gennemsnit ) 17 Figur 12. Omkostninger per årselev for HTX 18 Figur 13. Oversigt over gennemsnitligt årligt tilpasningsbehov for arketyperne Figur 14. Årlig omkostningsreduktion ved indtægtsfald for udvalgte arketyper 22 Figur 15. Aktivitetsafhængighed, bindingstid og omkostninger med kort bindingstid fordelt på arketyper (pct.) 24 Figur 16. Tilpasningsudfordringer for arketyperne 25 Figur 17. Udvikling i finansielle nøgletal Figur 18. Fordeling af de økonomisk mest udsatte institutioner på arketyper 30 Figur 19. Karakteristika for de økonomisk mest udsatte gymnasier 31 Figur 20. Karakteristika for de økonomisk mest udsatte VUC'er 31 Figur 21. Karakteristika for de økonomisk mest udsatte erhvervsskoler mv. 32 Tabeloversigt Tabel 1. Oversigt over anvendte registre og beskrivelse af indhold 33 Tabel 2. Oversigt over 21 besøgsinstitutioner 33 Tabel 3. Oversigt over svarprocent for spørgeskema i forbindelse med omkostningsanalysen 34 3

7 1. Baggrund og formål Struensee & Co. har for Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) og Finansministeriet (FM) i perioden juni til december 2019 gennemført en omkostningsanalyse af gymnasier, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre (VUC er). Analysen bidrager til det igangværende eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet på tværs af de tre delsektorer. Analysen har overordnet til formål at undersøge, hvordan institutionernes omkostninger er sammensat, hvad der driver omkostningerne, og hvilke muligheder institutionerne har for at tilpasse deres omkostninger til faldende indtægter. På baggrund heraf har analysen desuden til formål at vurdere, hvilke faktorer der påvirker økonomisk bæredygtighed blandt uddannelsesinstitutionerne. Analysen er dermed ikke en effektiviseringsanalyse men en deskriptiv kortlægning af de tre delsektorers overordnede omkostningsstrukturer Analysens baggrund Som led i udspillet Mod på livet vejene til uddannelse og job fra december 2018 indgik, at der skulle foretages et eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet med henblik på eventuelle ændringer og justeringer. På den baggrund blev der i januar 2019 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af BUVM og FM med det formål at foretage eftersynet af taxameter- og tilskudssystemet. Nærværende omkostningsanalyse indgår som én af flere analyser i arbejdsgruppens arbejde og er udarbejdet som led i det samlede eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet. Parallelt med denne omkostningsanalyse er der foretaget en særskilt analyse af institutionslandskabet og dets udvikling af Implement Consulting Group. Mens denne analyse fokuserer på omkostningsstrukturer og økonomisk bæredygtighed, ser den analyse, der er foretaget af Implement Consulting Group, nærmere på uddannelsesinstitutionernes organisering, faglige bæredygtighed og udvikling over tid. Omkostningsanalysen skal ses i lyset af det nuværende taxameter- og tilskudssystem, hvor langt størstedelen af institutionernes tilskud består af aktivitetsafhængige tilskud, som uddannelsesinstitutionerne modtager per årselev på en given uddannelse. De enkelte tilskud fastsættes på finansloven og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den omkostning, der er forbundet med at undervise en årselev. Institutionerne har med det nuværende taxameter- og tilskudssystem incitament til at øge deres aktivitetsniveau, idet flere studerende som udgangspunkt medfører større tilskud. Samtidig medfører dette, at eventuelt faldende marginalomkostninger (stordriftsfordele) alt andet lige vil medføre bedre økonomiske vilkår for større institutioner. Tilsvarende vil mindre uddannelsesinstitutioner alt andet lige have sværere økonomiske vilkår i en situation med faldende marginalomkostninger og aktivitetsbaserede indtægter per årselev Organisering af analysen Struensee & Co. har foretaget analysen i samarbejde med BUVM og FM og med tæt inddragelse af de omfattede institutioner. Struensee & Co. har gennemført analysen i samarbejde med Pluss Leadership, som har bidraget med sektorspecifik indsigt til analysen. Analysen er gennemført med tæt involvering af sektoren. Alle tre delsektorer har løbende været inddraget i analysen, herunder særligt i dataindsamlingsprocessen. Tekniske eksperter fra institutionerne har kvalificeret og leveret input til udformning af spørgeskema, forberedelse af institutionsbesøg og drøftelse af centrale observationer fra analysen. I alt bidrog syv tekniske eksperter, som var udpeget af lederforeningerne i sektoren. Sektoren har desuden bidraget væsentligt til analysens gennemførelse gennem deltagelse i interviews (21 institutionsbesøg) og besvarelse af spørgeskemaundersøgelse (159 institutioner), jf. afsnit Analysens fokus Omkostningsanalysen omfatter tre delsektorer på uddannelsesområdet: almene og private gymnasier, erhvervsskoler mv. og VUC er. I analysen er de omfattede institutioner i de tre delsektorer inddelt i 11 arketyper, jf. figur 1. 4

8 Inddelingen i arketyper har til formål at understøtte sammenligneligheden mellem institutionerne, samtidig med at antallet af arketyper ikke bliver unødigt stort. Som det beskrives nærmere i de enkelte delanalyser, er opdelingen i arketyper foretaget ud fra en datadrevet tilgang, hvor parametre som størrelse og udbud har spillet en væsentlig rolle. Gymnasierne er en relativt homogen gruppe, hvor den største forskel findes i forhold til størrelse. Denne gruppe er derfor inddelt i arketyper baseret på netop størrelse. VUC erne er ikke inddelt i flere arketyper på grund af det lave antal institutioner (24 VUC er 1 ). Erhvervsskolerne udbyder mange forskellige uddannelser og er meget forskellige. Derfor er de inddelt i henhold til de institutionstyper, der anvendes i institutionsregisteret og på regnskabsportalen. 2 Der er også stor variation inden for de enkelte arketyper. Det gælder især kombinationsskoler, som består af en meget heterogen gruppe af uddannelsesinstitutioner. Dette uddybes yderligere i analyserapporterne. Figur 1. Omkostningsanalysens 11 arketyper (antal institutioner i arketypen) Erhvervsskoler mv. Tekniske skoler (14) Handelsskoler (20) Kombinationsskoler (18) SOSU-skoler (13) AMU-centre (5) Landbrugsskoler (8) Gymnasier Private gymnasier (24) Små gymnasier (42) Mellemstore gymnasier (40) Store gymnasier (39) VUC er VUC er (24) For hver af de 11 arketyper er der gennemført fire delanalyser: Delanalyse 1 kortlægger, hvilke typer omkostninger institutionerne har (omkostningsstrukturer) og udviklingen af disse over tid ( ). Delanalyse 2 identificerer og analyserer, hvad der driver institutionernes omkostninger (omkostningsdrivere) fordelt på tre overordnede kategorier: lønomkostninger (løn til lærere, administrativt personale mv.), bygningsomkostninger (husleje, vedligehold, afskrivninger mv.) og øvrige driftsomkostninger (undervisningsmaterialer, rengøring, it mv.). Delanalyse 3 analyserer uddannelsesinstitutionernes historiske behov for at tilpasse deres omkostninger og sammenholder dette med deres tilpasningsevne, herunder bindingstiden for deres primære omkostninger. Endvidere ses der på, hvordan institutionerne indtil nu har håndteret indtægtsfald i perioden Delanalyse 4 undersøger en række forhold, der vurderes at have betydning for institutionernes økonomiske bæredygtighed på baggrund af de foregående delanalyser og institutionernes økonomiske nøgletal, og identificerer, hvad der overordnet kendetegner de institutioner, der er økonomisk udsatte. 3 1 Udover de 24 institutioner, som på BUVM s regnskabsportal er kategoriseret som VUC er, er der yderligere fem VUC er, som i dag er en del af fusionerede institutioner. Det drejer sig om følgende fem: Campus Bornholm, IBC, Campus Vejle, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. 2 Arketypeinddelingen er foretaget med udgangspunkt i institutionernes kategorisering, som det fremgik af regnskabsportalen for Kategoriseringen fra 2017 var på tidspunktet for udarbejdelsen af analysens datafundament den senest tilgængelige. I forbindelse med analysen er der foretaget få justeringer i forhold til regnskabsportalens arketypeinddeling, så analysen bedst muligt afspejler den nuværende sektorstruktur. Det betyder, at nogle institutioner er lagt sammen grundet fusioner, og at en institution er omkategoriseret. Arketypeinddelingen er foretaget i samarbejde med BUVM og FM. En oversigt over institutionernes indplacering i forbindelse med analysen fremgår i bilag til analyserapporterne. 3 Det bemærkes, at analysen af økonomisk bæredygtighed, herunder økonomisk udsathed, er en relativ vurdering af institutionerne på baggrund af de valgte parametre. 5

9 Der er udarbejdet én analyserapport for hver arketype med undtagelse af gymnasier, hvor alle fire arketyper er indeholdt i én analyserapport. Alle analyserapporterne følger den samme analytiske struktur i henhold til de fire førnævnte delanalyser, dog med mindre tilpasninger i henhold til særlige karakteristika for de enkelte arketyper samt analytiske databegrænsninger grundet få observationer. Denne rapport opsummerer resultaterne for de enkelte delanalyser og giver dermed et overblik over de vigtigste fund på tværs af de enkelte analyser Analysens datagrundlag Analysens datagrundlag er først og fremmest baseret på udtræk af en række forskellige registerdata vedrørende institutionernes aktiviteter og økonomi. Datagrundlaget er udbygget med data fra en spørgeskemaundersøgelse og interviews fra 21 institutionsbesøg. Dataindsamlingen er foretaget i tæt samarbejde med både BUVM og FM og med relevante bidrag fra de tekniske eksperter fra institutionerne. Registerdata og data fra spørgeskemaundersøgelsen er blevet konsolideret og beriget med fordelingsnøgler for at danne en samlet analysedatabase, 4 jf. Figur 2. Analysedatabasen er blevet anvendt til at udarbejde tre analysedatasæt, der hver især indeholder en række variable, der er blevet anvendt i analysen. De tre datasæt indeholder data på hvert deres afrapporteringsniveau, som det fremgår af figuren nedenfor. Figur 2. Indhold og struktur af analysedatabase og analysedatasæt Konsolidering af data Institutionsregister CØSA Formålsregnskaber Aggregering af data CØSA Etablering af analysedata Regnskaber ISOLA Lærernes arbejdstidsanvendelse SparEnergi Spørgeskema til omkostningsanalyse Formålsregnskaber ISOLA Spørgeskemadata Socioøkonomisk reference Øvrige Sammenkobling af data Analysedatabasen Datasæt på institutionsniveau Datasæt på uddannelseskategoriniveau Datasæt på uddannelsesniveau Spørgeskema om bygninger Følgende forhold er værd at bemærke i forhold til de analyserede data: Der er observeret store forskelle institutionerne imellem, hvilket kan have forskellige årsager. Sektoren er selvejende, hvorfor det må forventes, at institutionerne styres, organiseres og driftes forskelligt i forhold til såvel strukturelle omstændigheder som ledelsesmæssige og strategiske prioriteringer. Forskelle kan ligeledes skyldes varierende konteringspraksis. 5 Forskellene er håndteret ved at analysere arketyperne samlet set og således udlade institutionsspecifikke sammenligninger (1:1- sammenligning) fra analysen. De fleste arketyper indeholder relativt få institutioner og hermed få observationer i data, hvilket har medført analytiske begrænsninger. Først og fremmest har det ikke været muligt at gennemføre statistiske analyser. I stedet har formålet med dataanalysen været at afdække og fremhæve tendenser, der alt andet lige vurderes at være af betydning, når man ser på hele populationen i en arketype. Omkostningsdata anvendt i analysen er i langt overvejende grad baseret på institutionernes formålsfordelte regnskaber. For at understøtte analysens formål er omkostningsdata opgjort eksklusiv omkostninger til indtægtsdækket virksomhed, ligesom der i nogle delanalyser er fratrukket udvalgte omkostningskategorier. 6 Endelig er alle historiske data prisreguleret til 2019-priser for at muliggøre sammenligninger på tværs af år. 4 Nogle omkostninger er fordelt ved hjælp af fordelingsnøgler, som er udarbejdet på baggrund af interviews under institutionsbesøg. Omkostningerne er primært fordelt på baggrund af antal årselever eller indtægter. Dette fremgår af analyserapporterne, når det er relevant. 5 Forskelle i konteringspraksis kommer også til udtryk på tværs af datakilder. For eksempel stemmer aktivitetsdata (årselever per uddannelse) fra CØSA ikke overens med omkostningsdata (omkostninger henført til uddannelser) fra formålsregnskaberne. 6 For VUC erne er omkostningerne desuden eksklusiv undervisning af driftsoverenskomstparter. Der henvises til kortlægningsrapporterne for uddybende forklaring herom. 6

10 Nedenfor uddybes kort de tre datakilder, der er anvendt i forbindelse med omkostningsanalysen. En mere detaljeret gennemgang af dataarbejdet findes i bilag i analyserapporterne. Registerdata Struensee & Co. har indhentet registerdata i tæt samarbejde med BUVM og FM for at sikre inddragelse af alle relevante data. I alt er der samlet data fra syv registre: institutionsregisteret, CØSA, formålsregnskaber, regnskabsportalen, ISOLA, SparEnergi og Lærernes arbejdstidsanvendelse. De syv registre og indholdet af disse er beskrevet i bilag 6.1. De omfattede data er koblet i en samlet datamodel, som danner grundlag for de gennemførte analyser. Etableringen af den samlede datamodel gennemgås i bilag i analyserapporterne. I analyserapporterne beskrives datakilderne yderligere. Spørgeskemaundersøgelse For at kvalificere og supplere registerdata er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse 7 med særligt fokus på at indsamle viden om omkostningsfordeling og ressourceplanlægning. Spørgeskemaet omhandlede omkostningsstrukturer, herunder aktivitetsniveauer og institutionsdrift. Spørgsmålene vedrørte blandt andet gennemsnitlige holdstørrelser, minimumsholdstørrelser og kontraktuelle bindinger. Besvarelserne fra spørgeskemaerne er samlet i analysedatabasen og indgår i delanalyserne sammen med øvrig indsigt. I alt besvarede 159 institutioner spørgeskemaet i forbindelse med omkostningsanalysen. Den samlede svarprocent på tværs af institutionerne er 63 procent. Inden for de enkelte delsektorer observeres også høje svarprocenter med 70 procent af alle erhvervsskoler, 58 procent af almene gymnasier og 67 procent af VUC erne. En detaljeret oversigt over svarprocenter for hver arketype fremgår af bilag 6.3. Omkostningsanalysen omfatter også bygningsomkostninger, hvorfor data fra spørgeskemaundersøgelsen om institutionernes bygningsmasse også indgår i analysedatabasen, jf. Figur 2. Institutionsbesøg For at opnå indsigt i institutionsdriften på de omfattede ungdomsuddannelsesinstitutioner og VUC er og for at udbygge datagrundlaget har Struensee & Co. besøgt 21 udvalgte institutioner på tværs af delsektorer og arketyper. Formålet med institutionsbesøgene har været at sikre dybtegående indsigt i institutionernes drift og har således bidraget til at validere, kvalificere og udbygge omkostningsanalysens øvrige datagrundlag. Institutionerne er udvalgt i samarbejde med BUVM og FM ved at opstille en række udvælgelseskriterier for at sikre repræsentativitet på tværs af delsektorer, herunder i forhold til institutionernes størrelse, samlede omkostninger og geografiske placering. På institutionsbesøgene er der gennemført interviews af cirka to timers varighed med nøglepersoner som blandt andre rektorer, direktører, ressourcechefer og regnskabsmedarbejdere. Interviewene har afdækket spørgsmål om strategiske og ledelsesmæssige overvejelser, rammevilkår og institutionsspecifikke forhold, betydningen af ændringer i elevtal og institutionernes muligheder for at tilpasse økonomien ved indtægtsændringer. En oversigt over de institutioner, der er besøgt i forbindelse med omkostningsanalysen, fremgår af bilag 6.2, herunder antal årselever, samlede omkostninger og geografisk placering for de besøgte institutioner. 7 Ungdomsuddannelsesinstitutionerne modtog tre spørgeskemaer, hvoraf Implement Consulting Group var afsender på to i forbindelse med analysen af institutionsudviklingen. Der blev således udsendt ét spørgeskema i forbindelse med omkostningsanalysen. 7

11 2. Analyse af omkostningsstrukturer Delanalyse 1 kortlægger sektorens omkostningsstrukturer ved at fordele de samlede omkostninger på en række relevante kategorier for analysens 11 arketyper. Formålet er således at kortlægge fordelingen af omkostninger på tværs af de forskellige institutioner for dermed at belyse den forskellighed, der eksisterer institutionerne imellem. Analysen af omkostningsstrukturer er samtidig med til at præcisere og fokusere den analytiske retning i de efterfølgende delanalyser, der netop ser nærmere på, hvad der driver de forskellige typer omkostninger. Delanalysen er gennemført i fire trin: 13 Kortlægning af arketypernes omkostningsstrukturer i Illustration af arketypernes historiske omkostningsstrukturer fra 2011 til Opstilling af omkostningsstrukturerne for institutionerne inden for hver arketype 43 Kortlægning af omkostningsniveau og -strukturer inden for uddannelseskategorier på tværs af arketyper Hovedkonklusioner fra analysen af omkostningsstrukturer Analysen finder, at der på tværs af arketyper er forskelle i andelen af henholdsvis lønomkostninger, bygningsomkostninger og øvrige driftsomkostninger. Institutionerne har gennemgående flest lønomkostninger. Andelen af lønomkostninger er størst for de arketyper, der primært udbyder klasseundervisning (fx gymnasier, VUC er og handelsskoler), mens arketyperne inden for erhvervsskolerne har den højeste andel omkostninger vedrørende bygningsdrift og øvrig drift. Det er desuden gennemgående for størstedelen af arketyperne, at mindre institutioner bruger en relativt større andel af deres samlede omkostninger på løn til ledelse og administration. Tendensen er særlig udtalt for gymnasierne. Omkostningsstrukturerne har generelt været stabile for alle arketyper i perioden , på trods af at institutionerne har oplevet skiftende aktivitetsniveauer. Analysen viser, at aktivitetsniveauet generelt har været stigende frem til 2014/2015, hvorefter aktivitetsniveauet er faldet frem til og med Endelig viser delanalysen, at der er forskel på, hvad en årselev inden for en given uddannelseskategori (fx tekniske grundforløb eller HHX) koster på tværs af forskellige institutionstyper (fx teknisk skole eller kombinationsskole). Analyserne indikerer overordnet, at omkostningerne per årselev inden for uddannelseskategorier med meget klasseundervisning (fx STX og HHX) er lavere for institutioner med et smalt uddannelsesudbud (fx gymnasier og mange handelsskoler) end for institutioner med et bredt uddannelsesudbud (fx kombinationsskoler). Analysen finder også, at der er stor forskel på omkostningsstrukturen for samme uddannelseskategori mellem arketyperne. 8

12 I det følgende belyses først udviklingen i omkostningsstrukturer over tid, og hvordan omkostningsstrukturerne varierer i delsektorerne og internt mellem institutionerne inden for arketyperne (afsnit 2.1 og 2.2). Delanalyse 1 ser efterfølgende på omkostninger per uddannelseskategori på tværs af arketyper (afsnit 2.3) Omkostningsstrukturer for delsektorerne Nedenfor fremgår de centrale resultater fra analysen af omkostningsstrukturerne for de tre delsektorer. Institutionernes omkostninger er kategoriseret i lønomkostninger, herunder løn vedrørende undervisning, ledelse og administration, bygningsomkostninger samt øvrige driftsomkostninger, jf. figur 3. For gymnasierne og erhvervsskolerne vises forskellene i omkostningsstrukturer mellem de underliggende arketyper, mens der for VUC erne illustreres omkostningsstrukturer for alle 24 VUC er i arketypen. Figur 3. Oversigt over omkostningskategorier Løn Undervisning Ledelse og administration Bygningsdrift Øvrig drift Totale omkostninger Bygningsdrift (ex løn) Husleje Afskrivninger på bygninger Forsyning Renter Reparationer og vedligehold Øvrige bygningsomk. Øvrig drift (ex løn) Køb af varer til forbrug Køb af tjenesteydelser (ex IT) Rep. og vedligehold (ex bygninger) Afskrivninger (ex bygninger) Øvrige Omkostningsstruktur for almene gymnasier Andelen af lønomkostninger vedrørende undervisning er højere for mellemstore og store gymnasier end for små gymnasier. På små gymnasier går omvendt en højere andel af de samlede lønomkostninger til ledelse og administration. Det kan skyldes, at der på gymnasierne er ledelsesmæssige og administrative funktioner, som skal besættes uanset institutionsstørrelse, hvorfor disse funktioner naturligt vil vægte højere på relativt små gymnasier. Figur 4. Omkostningsstruktur for små, mellemstore og store gymnasier (2018) Arketype Gns. omkostningsfordeling inden for arketypen, 2018 (pct.) Gns. omk., 2018 (mio. kr.) Små gymnasier 65% 8% 5% 7% 14% 43 Mellemstore gymnasier Store gymnasier 69% 7% 4% 7% 13% 63 68% 6% 4% 8% 14% 89 Løn til undervisning Løn til ledelse og adm. Øvrig løn Bygningsdrift (ex løn) Øvrig drift Note: 1) Gymnasier omfatter arketyperne små, mellemstore og store gymnasier, men ikke private gymnasier, med henblik på at sikre datasammenlignelighed. 2) Omkostninger er angivet i 2019-priser. 3) Nogle procenter summer ikke til 100 grundet afrunding. 9

13 Omkostningsstruktur for erhvervsskoler mv. For alle erhvervsskolernes arketyper (med undtagelse af landbrugsskolerne) er lønomkostninger vedrørende undervisning den største omkostningskategori. Kategoriens andel af de samlede omkostninger varierer dog markant på tværs af arketyperne, jf. Figur 5. Det kan blandt andet forklares ved forskellige karakteristika for de udbudte uddannelser på institutionerne. For eksempel har handelsskolerne den højeste andel af deres samlede omkostninger, som går til løn vedrørende undervisning. Det skyldes, at undervisningen på handelsskolerne primært er klasseundervisning, som ikke i så høj grad stiller store krav til materiel og faciliteter. Omvendt allokerer eksempelvis de tekniske skoler en relativt stor andel af deres omkostninger til øvrig drift og bygningsdrift, da mange tekniske hovedforløb stiller store krav til bygninger og indkøb af omkostningstunge undervisningsmaterialer. Internt imellem erhvervsskolerne varierer omkostningsstrukturerne betydeligt. Det kan blandt andet drives af uddannelsernes heterogenitet, forskellig årselevfordeling på uddannelser, om servicefunktioner er udliciteret eller varetages internt, og/eller om skolen har en kostafdeling. Således medfører omkostninger vedrørende kostafdelinger høje øvrige driftsomkostninger på landbrugsskolerne, da de har relativt store kostafdelinger sammenholdt med deres størrelse. Figur 5. Omkostningsstruktur for erhvervsskolernes arketyper (2018) 8 Arketype Gns. omkostningsfordeling inden for arketypen, 2018 (pct.) Gns. omk., 2018 (mio. kr.) Handelsskoler SOSU-skoler Kombinationsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler 56% 8% 8% 10% 19% % 11% 7% 11% 19% 65 51% 7% 8% 12% 22% % 7% 9% 13% 23% % 10% 12% 11% 30% 70 32% 10% 11% 14% 33% 34 Løn til undervisning Løn til ledelse og adm. Øvrig løn Bygningsdrift (ex løn) Øvrig drift Note: 1) Omkostninger er angivet i 2019-priser. 2) Nogle procenter summer ikke til 100 grundet afrunding. Omkostningsstruktur for VUC erne Der er stor forskel på, hvordan de forskellige VUC er fordeler deres omkostninger, jf. Figur 6. For eksempel varierer andelen af løn vedrørende undervisning fra 56 procent til 72 procent. 9 Lignende forskelle i omkostningsstrukturer mellem samme type institutioner observeres i kortlægningen af analysens andre arketyper. For VUC erne kan forskellene blandt andet drives af geografisk placering, befolkningstæthed, antal lokationer og varierende uddannelsesudbud. Forskellene vil dog i nogen grad også være udtryk for forskellige prioriteringer og behov på institutionerne. 8 Omkostninger til kostafdelinger hører under øvrig løn og øvrig drift, hvorfor landbrugsskolerne har store andele i disse kategorier. 9 To institutioner holdes ude af sammenligningen, da de havde ekstraordinære bygningsomkostninger i

14 Figur 6. Omkostningsstruktur for VUC erne (2018) Omkostningsfordeling, 2018 (pct.) 72% 5% 2% 8% 71% 8% 4% 13% 118 4% 12% 58 Omk. (mio. kr.) 71% 8% 3% 7% 10% 83 71% 8% 1% 7% 13% 82 69% 7% 2% 6% 16% 30% 278 2% 69% 9% 4% 5% 14% 42 67% 8% 2% 9% 14% % 10% 3% 5% 15% 70 66% 7% 2% 7% 18% % 8% 4% 7% 16% 54 65% 9% 2% 8% 16% % 8% 6% 6% 15% 80 64% 8% 4% 5% 19% 74 63% 6% 4% 5% 22% 75 63% 10% 3% 6% 18% % 9% 6% 7% 15% 88 62% 10% 4% 13% 11% % 12% 6% 5% 17% 53 61% 9% 1% 10% 19% 74 59% 11% 4% 6% 21% % 7% 5% 7% 23% % 12% 3% 9% 20% 28 51% 7% 5% 13% 24% % 8% 4% 26% 13% 65 Løn til undervisning Løn til ledelse og adm. Øvrig løn Bygningsdrift (ex løn) Øvrig drift Note: 1) Omkostninger er angivet i 2019-priser. 2) Nogle institutioner har ekstraordinært høje bygningsomkostninger. Der henvises til forklaringer i kortlægningsrapporterne. 3) Nogle procenter summer ikke til 100 grundet afrunding Omkostningsstrukturer for arketyperne Nedenfor præsenteres de vigtigste forskelle og den vigtigste udvikling i omkostningsstrukturer på tværs af arketyper. Forskelle i arketypernes omkostningsstrukturer Analysen af omkostningsstrukturer finder, at der er forskelle i arketypernes omkostningsstrukturer, jf. Figur 7. Andelen af arketypernes samlede omkostninger, som går til løn, er højest for de institutioner, som primært udbyder klasseundervisning (gymnasier, VUC er og handelsskoler). Det kan skyldes, at undervisningen på disse arketyper i mindre grad nødvendiggør investeringer i omkostningstunge undervisningsmaterialer og specialiserede bygninger end noget undervisning på eksempelvis tekniske skoler. Erhvervsskolerne har den højeste andel af omkostninger, som går til bygningsdrift. Det skyldes, at erhvervsskolerne udbyder flere uddannelser, som stiller særlige krav til institutionernes bygningsfaciliteter. Andelen af øvrige driftsomkostninger er ligeledes højest på erhvervsskolerne. Store øvrige driftsomkostninger på erhvervsskolerne drives blandt andet af indkøb af specialiserede undervisningsmaterialer. 11

15 Figur 7. Omkostningsstruktur for arketyperne (2018) Gymnasier VUC er Handelsskoler SOSU-skoler Kombinationsskoler Tekniske skoler Landbrugsskoler AMU-centre 78% 8% 14% 75% 8% 17% 71% 10% 19% 71% 11% 18% 66% 12% 22% 64% 13% 23% 59% 11% 30% 53% 14% 33% Lønomkostninger (%) Bygningsomkostninger (%) Omkostninger til øvrig drift (%) Note: 1) Omkostninger til øvrig drift indeholder køb af varer til forbrug, køb af tjenesteydelser (fx it), reparation og vedligehold (fx bygninger), afskrivninger (fx bygninger) og øvrige omkostninger under øvrig drift. 2) Gymnasier omfatter arketyperne små, mellemstore og store gymnasier, men ikke private gymnasier, med henblik på at sikre datasammenlignelighed. Historisk udvikling i omkostningsstrukturer og aktivitetsniveau Analysen af omkostningsfordelingen viser, at omkostningsstrukturerne har været stabile for alle arketyper i perioden til trods for skiftende aktivitetsniveauer i samme periode for de fleste arketyper. Analysen finder en begrænset variation i andelen af lønomkostninger til undervisning, som er steget for syv arketyper (små, mellemstore og store almene gymnasier, VUC er, handelsskoler, kombinationsskoler og tekniske skoler). Den relative stigning i andelen af lønomkostninger, som går til undervisning, kan skyldes, at institutionerne har tilpasset deres omkostninger på en måde, der prioriterer lærerressourcer fremfor bygningsdrift og øvrig drift. Udviklingen i omkostningsstrukturer skal ses i sammenhæng med, at antallet af årselever har været skiftende fra 2011 til Analysen finder en generel stigning i aktivitetsniveauet frem til 2014/2015, hvorefter aktivitetsniveauet falder frem til og med Således er det kun de fem AMU-centre, der har haft et stigende aktivitetsniveau i de sidste tre år af den analyserede periode ( ). Især erhvervsskolerne har i perioden oplevet faldende årselevtal frem til Omkostningsstrukturer inden for arketyperne For alle analysens arketyper findes en betydelig variation i omkostningsstrukturerne mellem institutionerne. Det er dog gennemgående for størstedelen af arketyperne, at mindre institutioner bruger en relativt større andel af deres samlede omkostningsbase på løn vedrørende ledelse og administration. Tendensen er særlig udtalt for de tre arketyper under almene gymnasier (se Figur 4). Forskellene mellem institutionerne kan skyldes en lang række faktorer. Sektoren er selvejende, hvorfor institutionerne styres, organiseres og driftes forskelligt i henhold til såvel strukturelle omstændigheder som ledelsesmæssige og strategiske prioriteringer. Forskellene kan derfor først og fremmest være udtryk for en række strategiske valg og ledelsesmæssige prioriteringer på de enkelte institutioner. For de fleste arketyper varierer uddannelsesudbuddet også, hvilket resulterer i forskellige omkostningsstrukturer. Det gælder særligt for erhvervsskoler, navnlig arketyperne kombinationsskoler og tekniske skoler. Strukturelle vilkår påvirker også institutionsdriften og således omkostningsstrukturerne, for eksempel forhold i forbindelse med overgang til selveje og socioøkonomisk baggrund for elevgrundlaget. Disse faktorers betydning for institutionernes omkostningsdrivere og økonomiske bæredygtighed belyses i henholdsvis delanalyse 3 og 4. 12

16 2.3. Omkostningsniveau for uddannelseskategorier Nedenfor belyses omkostninger per årselev inden for forskellige uddannelseskategorier på tværs af arketyperne. Analysen finder, at der er forskel på, hvad den gennemsnitlige omkostning for en årselev er inden for samme uddannelseskategori på tværs af arketyper, jf. Figur 8.A og 8.B. Det skal bemærkes, at der særligt inden for de tekniske hovedforløb er mange forskellige uddannelser, der stiller forskellige krav til udstyr og materialer, hvilket betyder store forskelle i omkostningerne. Analyserne indikerer overordnet, at omkostningerne per årselev inden for uddannelseskategorier med meget klasseundervisning (for eksempel STX og HHX) er lavere for institutioner med et snævert uddannelsesudbud (for eksempel gymnasier og mange handelsskoler) end for flerfaglige institutioner (for eksempel kombinationsskoler). Det skyldes flere forhold, herunder at: i) monofaglige institutioner har flere årselever inden for den enkelte uddannelseskategori end flerfaglige institutioner, især for STX, ii) flerfaglige institutioner med bredt uddannelsesudbud og flere lokationer har højere bygningsomkostninger end institutioner med et smalt uddannelsesudbud og få lokationer. Figur 8.A. Årlige omkostninger per årselev for tekniske hovedforløb, tekniske grundforløb og AMU-kurser (1.000 kr.) Tekniske hovedforløb Tekniske grundforløb AMU-kurser Landbrugsskoler AMU-centre Kombinationsskoler Tekniske skoler SOSU-skoler Handelsskoler Note: 1) Omkostningerne er inkl. omkostninger til kostafdelinger, hvilket forklarer, hvorfor landbrugsskolerne ligger højt. I analyserapporterne er omkostninger til kostafdelinger taget ud i de analyser hvor det er relevant. 2) Omkostninger er angivet i 2019-priser. Figur 8.B. Årlige omkostninger per årselev for STX, HHX, merkantile grundforløb, merkantile hovedforløb, HTX og HF (1.000 kr.) 53 5 STX HHX Merkantile grundforløb Merkantile hovedforløb HTX HF VUC er Gymnasier Handelsskoler Kombinationsskoler Tekniske skoler Note: 1) STX omfatter arketyperne små, mellemstore og store gymnasier, men ikke private gymnasier, med henblik på at sikre datasammenlignelighed. 2) Omkostninger er angivet i 2019-priser. 13

17 Analysen viser også, at der er store forskelle i omkostningsstrukturerne for samme uddannelseskategori mellem arketyperne. Forskellene kan forklares ved, at uddannelserne under hver uddannelseskategori kan variere betydeligt. Det gælder eksempelvis for tekniske grundforløb, som er meget forskellige på henholdsvis landbrugsskoler, SOSU-skoler og tekniske skoler. Det er for eksempel dyrere at levere et teknisk grundforløb på en teknisk skole end på en SOSU-skole, jf. Figur 9, da tekniske grundforløb på tekniske skoler stiller højere krav til omkostningstungt materiel og bygninger. Der observeres også flere tværgående tendenser for arketyperne. For eksempel allokerer kombinationsskolerne en større andel af omkostningerne til tekniske grundforløb til løn til undervisning end de tekniske skoler (46 procent). Det samme billede gør sig gældende for kombinationsskolernes levering af tekniske hovedforløb og HTX. Figur 9. Omkostningsstrukturer for tekniske grundforløb Omkostninger per årselev på tekniske grundforløb (1.000 kr.) % 11% 13% 16% 30% Løn til undervisning % 7% 10% 14% 23% Tekniske skoler Omkostninger per årselev på tekniske grundforløb (1.000 kr.) Løn til ledelse og adm % 50% 7% 9% 11% 8% 13% 12% 23% 19% Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler Øvrig løn Bygningsdrift (ex løn) Øvrig drift Note: 1) Omkostninger er angivet i 2019-priser. 2) Nogle procenter summer ikke til 100 grundet afrunding. 14

18 3. Analyse af omkostningsdrivere Analysen af omkostningsdrivere har til formål at identificere, hvad der driver de forskellige omkostninger fordelt på de tre overordnede omkostningskategorier (lønomkostninger, øvrige driftsomkostninger og bygningsomkostninger). Således fås et samlet billede af, hvad der driver de omkostningsstrukturer, der er præsenteret i forrige kapitel. Herudfra undersøger analysen sammenhængen mellem omkostningsdrivere og omkostninger per årselev, særligt hvordan omkostningsdriverne relaterer sig til institutionsstørrelse og geografi. Analysen er foretaget i tre trin: 1 For hver omkostningskategori (lønomkostninger, bygningsomkostninger og øvrige driftsomkostninger) er der opstillet en liste over mulige omkostningsdrivere. Som led heri er der teoretisk defineret mulige kausale effekter mellem de forskellige drivere, dvs. hvordan omkostningsdriverne forventes at påvirke omkostningerne per årselev. 2 På baggrund af kausalmodellen og bruttolisten over mulige omkostningsdrivere er der foretaget en indledende screening af, hvilke omkostningsdrivere der forventes at være betydende for lønomkostninger, bygningsomkostninger og øvrige driftsomkostninger per årselev. 3 De udvalgte omkostningsdrivere er herefter belyst mere indgående. Det er sket gennem en kombination af kvantitative dataanalyser (dvs. deskriptive analyser af sammenhængen mellem to variable), input fra institutionsbesøg og via regressionsanalyser, som har undersøgt multivariate sammenhænge, dvs. sammenhænge mellem flere indbyrdes afhængige variable. Hovedkonklusioner fra analysen af omkostningsdrivere Analysen viser, at der er en tendens til faldende marginalomkostninger for lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger i forhold til antallet af årselever. Således falder lønomkostningerne og de øvrige driftsomkostninger per årselev med antallet af årselever. Tendensen findes også på uddannelsesniveau inden for den enkelte institution og er særlig udtalt på gymnasiernes udbud af STX. Analysen peger på, at de faldende marginalomkostninger for lærerløn, som udgør størstedelen af lønomkostningerne, særligt er drevet af holdstørrelse og lærernes andel af undervisningstid (konfrontationstid). Således har større institutioner generelt bedre forudsætninger for at oprette store hold og udnytte lærernes arbejdstid til undervisning, hvilket er med til at nedbringe lærerlønomkostningerne per årselev. Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at størstedelen af institutionernes indtægter er aktivitetsafhængige, og at institutionerne, ifølge analysen, har en tendens til at bruge de penge, de modtager. For arketyper, som udbyder mere end én uddannelse, finder analysen, at institutioner med flere uddannelser har lavere lønomkostninger per årselever. Det gælder særligt for en række erhvervsskoler (tekniske skoler og kombinationsskoler). Sammenhængen skal dog ses i lyset af, at institutioner med mange uddannelser også typisk er store institutioner. Bygningsomkostningerne per årselev afhænger af antal årselever per kvadratmeter og bygningsomkostninger per kvadratmeter. Begge faktorer er større for institutioner med flere årselever, hvilket betyder, at større institutioner både har flere årselever per kvadratmeter og har dyrere kvadratmeter. Af samme årsag finder analysen ikke en entydig konklusion vedrørende sammenhængen mellem antal årselever og bygningsomkostningerne per årselev. I forhold til geografi indikerer analysen, at mindre institutioner oftest er placeret i landkommuner med lavere bygningsomkostninger per kvadratmeter. 15

19 En oversigt over resultatet af analysen af omkostningsdrivere fremgår af Figur 10, som viser, hvilke omkostningsdrivere analysen har set på, om disse har en betydende effekt, og i hvilken retning effekten går i forhold til lønomkostninger, bygningsomkostninger og øvrige driftsomkostninger per årselev. Det bemærkes, at der ikke er fundet en betydende effekt af en række omkostningsdrivere, som er identificeret i analysens indledende screening, eksempelvis andel lejede kvadratmeter. Herudover observeres der en væsentlig variation i omkostningsdriverne inden for den enkelte arketype. Figur 10. Oversigt over analysen af omkostningsdrivere Omk. driver Arketype VUC er Gymnasier Tekniske skoler Handelsskoler Komb.- skoler SOSUskoler AMUcentre Landbrugsskoler Andel undervisningstid Holdstørrelse Antal årselever Bygninger Løn Antal lokationer Antal uddannelser Geografi (bykommune) Socioøknomi (ref. for karakterer) Geografi (bykommune) Andel lejede kvm Andel undervisnings kvm Antal årselever Antal lokationer Øvrig drift Antal årselever Effekt på omk. per årselev ved stigning i omkostningsdriver: = Stigende = Faldende Indikerer at driveren har en betydende effekt Indikerer at driveren har en effekt Note: 1) Hvis et felt er blank, er der ikke identificeret en effekt af omkostningsdriveren inden for arketypen, 2) Referencepunktet for geografi er bykommuner. En stigende effekt betyder således, at det alt andet lige er dyrere per årselev i bykommuner, 3) Socioøkonomi måles som reference for karakterer i forhold til socioøkonomiske variable (karakterer i folkeskolen, indkomst, forældres uddannelse mv.). En faldende effekt betyder således, at institutioner med en socioøkonomisk stærkere elevsammensætning har lavere omkostninger per årselev, 4) Gymnasier omfatter arketyperne små, mellemstore og store gymnasier, men ikke private gymnasier, med henblik på at sikre datasammenlignelighed Effekten af antal årselever på omkostningsniveau For alle arketyper er lønomkostninger per årselev vedrørende både uddannelse og ledelse og administration en væsentlig omkostningsdriver, og der observeres faldende marginalomkostninger på tværs af arketyperne. Inden for uddannelseskategorierne viser analysen også tegn på faldende marginalomkostninger. Det gælder for arketyper med mange forskellige uddannelser, herunder tekniske skoler og handelsskoler. Med andre ord er institutionsstørrelse af afgørende betydning for lønomkostninger per årselev. Analysen peger ikke på en entydig nedre grænse (antal årselever) for faldende marginalomkostninger. Som et eksempel på faldende marginalomkostninger viser Figur 11 lønomkostninger per årselev for gymnasierne, hvor der ses en tydelig tendens til, at større gymnasier har færre omkostninger per årselev sammenlignet med mindre gymnasier. 16

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Skoleregnskaber 2014. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2014. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2014 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser November 2015 Skoleregnskaber 2014... 3 1. Offentlige almene gymnasier og hf-kurser... 5 1.1 Omkostningsfordeling almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2017 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2017... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011

Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011 SOSU-Lederforeningen Foreningen af ledere ved institutioner, der udbyder erhvervsrettet social- og sundhedsuddannelse Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011 Overordnede konklusioner

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Taxameterforskelle på de gymnasiale uddannelser hf, hhx, htx og stx

Taxameterforskelle på de gymnasiale uddannelser hf, hhx, htx og stx Taxameterforskelle på de gymnasiale uddannelser hf, hhx, htx og stx Dette notat gennemgår de fire taxametre, som de fire gymnasiale uddannelser har til fælles samt et femte, som kun er bevilliget til stx.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Regnskabskortlægning af ungdomsuddannelsesinstitutionerne

Regnskabskortlægning af ungdomsuddannelsesinstitutionerne APPENDIKS 1 Regnskabskortlægning af ungdomsuddannelsesinstitutionerne 09. april 2015 www.qvartz.com COPENHAGEN Ryesgade 3A 2200 Copenhagen N Denmark T: +45 33 17 00 00 STOCKHOLM Birger Jarlsgatan 7 111

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår.

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår. N OTAT Inklusion/segregering og tilvalg af folkeskolen Debatten på folkeskoleområdet berører ofte udfordringerne med inklusion. Herunder fremføres den øgede inklusion som grund til at forældre i stigende

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Personale i daginstitutioner normering og uddannelse

Personale i daginstitutioner normering og uddannelse Personale i daginstitutioner normering og uddannelse Dagtilbudsområdet er et stort velfærdsområde, som spiller en vigtig rolle i mange børns og familiers hverdag og for samfundet som helhed. Dagtilbuddenes

Læs mere

Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice De lokalt vejledte...

Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice De lokalt vejledte... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse 2018... 4 1.1 Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice... 4 1.2 De lokalt vej... 4 1.3 De specialiserede vej... 7 Kapitel

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Omkostnings- og effektiviseringsanalyse af ungdomsuddannelsesinstitutionerne

Omkostnings- og effektiviseringsanalyse af ungdomsuddannelsesinstitutionerne Omkostnings- og effektiviseringsanalyse af ungdomsuddannelsesinstitutionerne Rapport til Undervisningsministeriet og Finansministeriet Juni 2015 www.qvartz.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017 Ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene om mindst 02 i dansk og matematik, skal til en centralt stillet optagelsesprøve og en

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb

Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb INDHOLD Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb 1 Resumé 4 2

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Økonomiske og budgetmæssige forhold vedrørende en samlet institution på campus Skanderborg.

Økonomiske og budgetmæssige forhold vedrørende en samlet institution på campus Skanderborg. Økonomiske og budgetmæssige forhold vedrørende en samlet institution på campus Skanderborg. Indledning Meningen med dette notat er et forsøg på at tegne mulighederne og realiteterne for en kommende fælles

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Roskilde Handelsskole Større og stærkere Strategi 2020

Roskilde Handelsskole Større og stærkere Strategi 2020 Roskilde Handelsskole Større og stærkere Strategi 2020 I de seneste år er der sket meget inden for uddannelsessektoren med implementeringen af store reformer, planlægningen af nye og med bortfald af aktiviteter,

Læs mere

FOLKEHØJSKOLERNES REGNSKAB 2017

FOLKEHØJSKOLERNES REGNSKAB 2017 FOLKEHØJSKOLERNES REGNSKAB 2017 SKOLER KOMBINERET MED EFTERSKOLER INDGÅR IKKE Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på en lang række forskellige kurser. Kurserne har

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Metodenotat til analysen:

Metodenotat til analysen: Metodenotat til analysen: Betydning af forsinkelser ved Limfjorden for nordjyske virksomheder Dette metodenotat beskriver den anvendte metode i analysen Betydning af forsinkelser ved Limfjorden for nordjyske

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

FOLKEHØJSKOLERNES REGNSKAB 2016

FOLKEHØJSKOLERNES REGNSKAB 2016 FOLKEHØJSKOLERNES REGNSKAB 2016 SKOLER KOMBINERET MED EFTERSKOLER INDGÅR IKKE Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning.

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Brug af data på erhvervsuddannelserne. Metodenotat

Brug af data på erhvervsuddannelserne. Metodenotat Brug af data på erhvervsuddannelserne Metodenotat INDHOLD Brug af data på erhvervsuddannelserne 1 Metodenotat 4 Danmarks Evalueringsinstitut 3 1 Metodenotat Samlet set bygger analysen på en forundersøgelse,

Læs mere

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af?

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Center for ungdomsforskning i samarbejde med Ligestillingsministeriet og Forum 100 % Statusnotat marts 2011 v. lektor Camilla Hutters & videnskabelig

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB INDHOLD Afsnit 1 Introduktion Side 02 Afsnit 2 Sammenfatninger Side 04 Afsnit 3 Resultater dagtilbud Side 08 Afsnit 4

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 I perioden juli-august 2016 er cirka 29.300 elever startet på et grundforløb på erhvervsuddannelserne. Cirka 2.200 af ansøgerne har over sommeren været indkaldt

Læs mere

Kortlægnings- og omkostningsanalyse af fjernundervisning på ungdomsuddannelserne mv.

Kortlægnings- og omkostningsanalyse af fjernundervisning på ungdomsuddannelserne mv. Kortlægnings- og omkostningsanalyse af fjernundervisning på ungdomsuddannelserne mv. Endelig afrapportering Juni 2015 www.qvartz.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Undervisningsministeriet Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud 6. oktober 2014 Det fremgår

Læs mere

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Om denne undersøgelse UNI-C har i samarbejde med Undervisningsministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser gennemført en undersøgelse

Læs mere

Økonomiske scenarier ved fusioner

Økonomiske scenarier ved fusioner Økonomiske scenarier ved fusioner Dette notat belyser en række økonomiske konsekvenser af forskellige typer af fusioner mellem almengymnasiale institutioner og erhvervsrettede institutioner. Notatet skal

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

Regeringens kasseeftersyn på itområdet. Juni 2018

Regeringens kasseeftersyn på itområdet. Juni 2018 Regeringens kasseeftersyn på itområdet Juni 2018 Indhold Resumé 3 1. Indledning 4 2. It-omkostninger 6 3. It-projekter 8 4. It-systemer 10 5. Metode 16 Side 3 af 17 Resumé Der er gennemført en opfølgning

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November,

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November, APPENDIKS Jobcenter survey Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene November, 1 www.qvartz.com COPENHAGEN Ryesgade 3A Copenhagen N Denmark T: + 33 1 STOCKHOLM Birger Jarlsgatan 111 Stockholm Sweden

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

DLO - KONFERENCE OM PRIVATINSTITUTIONER 07/ RAMMEUNDERSØGELSEN FOR SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER OG ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

DLO - KONFERENCE OM PRIVATINSTITUTIONER 07/ RAMMEUNDERSØGELSEN FOR SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER OG ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET DLO - KONFERENCE OM PRIVATINSTITUTIONER 07/12-2011 RAMMEUNDERSØGELSEN FOR SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER OG ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET STRUKTUR 1. Kort om rammeundersøgelsens formål og temaer

Læs mere

Skoleregnskaber 2016 udbydere af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2016 udbydere af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2016 udbydere af gymnasiale uddannelser Analyse af regnskaber for institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser Indhold Skoleregnskaber 2016... 3 De offentlige almene gymnasier

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Besparelser som følge af omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne

Besparelser som følge af omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne Besparelser som følge af omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne 216-222 Notatet har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne som følge af omprioriteringsbidraget

Læs mere

KLYNGEANALYSE. Kvantitativ analyse til gruppering af fastholdelsesfleksjobbere. Viden og Analyse / CCFC

KLYNGEANALYSE. Kvantitativ analyse til gruppering af fastholdelsesfleksjobbere. Viden og Analyse / CCFC Grupper af fastholdelsesfleksjobbere før og efter reformen 2013 KLYNGEANALYSE Kvantitativ analyse til gruppering af fastholdelsesfleksjobbere 13. oktober 2017 Viden og Analyse / CCFC 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

>> Danske HF & VUC 2017 ÅRSRAPPORT

>> Danske HF & VUC 2017 ÅRSRAPPORT >> Danske HF & VUC 2017 ÅRSRAPPORT INDHOLD >> Forord >> VUC i uddannelsessystemet >> VUC-institutionerne >> Aktivitet i 2017 >> Aktivitetsudvikling af VUC s uddannelse >> Fra VUC til videregående uddannelse

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK

INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK 1 2 INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Supplerende undervisning 4. Tilbud og aktiviteter

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FOR- ÆLDREPERSPEKTIVER PÅ FOLKESKOLEN I

UNDERSØGELSE AF FOR- ÆLDREPERSPEKTIVER PÅ FOLKESKOLEN I Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2018 UNDERSØGELSE AF FOR- ÆLDREPERSPEKTIVER PÅ FOLKESKOLEN I 2014-2018 UNDERSØGELSE AF FORÆLDREPERSPEKTIVER

Læs mere

- belyst gennem surveys i 2007, 2011, 2015 og 2019

- belyst gennem surveys i 2007, 2011, 2015 og 2019 RESUMÉ Virksomheders brug og vurderinger af AMU i 2019 - belyst gennem surveys i 2007, 2011, 2015 og 2019 Denne rapport handler om virksomhedernes brug og vurderinger af AMU og hvordan dette har udviklet

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Skoleresultater Side 07 Afsnit 04 SFO-resultater

Læs mere

Tilskudsanalyse - notat vedr. billede 2 og 3

Tilskudsanalyse - notat vedr. billede 2 og 3 Tilskudsanalyse - notat vedr. billede 2 og 3 - Analyse af udviklingen i efterskolernes indtjening fra statstilskud og skolepenge - Analyse af indtægter og udgifter på små og store efterskoler. Indledende,

Læs mere

DAGPLEJEN SOM TILBUD TIL BØRN I SOCIALT UD- SATTE POSITIONER

DAGPLEJEN SOM TILBUD TIL BØRN I SOCIALT UD- SATTE POSITIONER Til Fagforbundet Fag og Arbejde (FOA) Dokumenttype Rapport Dato Maj, 201 -[Valgfri DET 1 - If no optional KOMMUNALE text is needed then remember to delete PERSPEKTIV the fields.] [Tekst - If no optional

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

Notat 5.3. Elever med kommunal støtte til egenbetaling og øvrige kommunale tilskud

Notat 5.3. Elever med kommunal støtte til egenbetaling og øvrige kommunale tilskud Notat 5.3. Elever med kommunal støtte til egenbetaling og øvrige kommunale tilskud I. Indledning Elever med økonomisk støtte fra kommunen er en central, men ikke fuldstændig, indikator for andelen af udsatte

Læs mere

Kortlægning af supplerende undervisning på EUD. Tabelrapport

Kortlægning af supplerende undervisning på EUD. Tabelrapport Kortlægning af supplerende undervisning på EUD Tabelrapport INDHOLD Kortlægning af supplerende undervisning på EUD 1 Ledere på EUD - frekvenstabeller 4 2 Ledere på VUC - frekvenstabeller 12 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2017

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2017 Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren Forsyningssurvey August 2017 INDHOLD Emne Forord Hovedkonklusioner Undersøgelsesresultater Bilag 2 FORORD Pluss og EY har for andet år gennemført

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Baggrundspapir. - Sådan er tallene blevet til. Cevea Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v. I 1620 København V Tlf

Baggrundspapir. - Sådan er tallene blevet til. Cevea Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v. I 1620 København V Tlf 1 Baggrundspapir - Sådan er tallene blevet til Indholdsfortegnelse To børn mindre i hver klasse... 2 Genåbne 100 folkeskoler... 3 500 ekstra sygeplejersker i alle 5 regioner i Danmark... 4 4.000 flere

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI

Bilag Økonomirapport. Regnskab august 2017 ØKONOMI Bilag 6.5 20171211 Økonomirapport Regnskab august 2017 ØKONOMI Indhold Konklusion... 3 Indtægter... 4 Omkostninger... 4 Finansielle poster... 8 Balance... 8 Likviditet... 9 Tabel 1. Overblik... 3 Tabel

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere