Beretning fra Censorformandsskabet for de farmaceutiske uddannelser i Danmark for perioden 2018/2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fra Censorformandsskabet for de farmaceutiske uddannelser i Danmark for perioden 2018/2019"

Transkript

1 Beretning fra Censorformandsskabet for de farmaceutiske uddannelser i Danmark for perioden 2018/2019 Censorformandskab: Lars Hovgaard, (formand); Bo Kreilgaard, (næstformand); Line Flintholm Juul, (sekretær); Censorer og censur Censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser i Danmark omfatter følgende uddannelser: Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Farmaci (SDU og KU) Kandidatuddannelsen i medicinalkemi (KU) Kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab (KU) Masteruddannelsen MA of Industrial Drug Development (KU) Masteruddannelsen MA of Medicines Regulatory Affairs (KU) Censorkorpsets opgaver Censorkorpsets opgaver omfatter blandt andet at sikre, at de studerende har opnået et tilstrækkeligt og ønskeligt niveau, at fungere som retssikkerhedsinstans for de studerende og som rådgivningsforum for uddannelsesinstitutionerne. Censorernes rolle i et eksamensforløb er bl.a., at bidrage til kvalitetssikring og ensartethed på uddannelsen, samt sikre at eksaminanden får en fair og uvildig bedømmelse ved sin eksamen. Censor skal udvise professionel adfærd og indgå i dialog med den studerende således, at censor og eksaminator er i stand til at karakterfastsætte den studerendes præstation ud fra givne læringsmål under votering. Censorkorpset er godkendt i Uddannelses- og Forskningsministeriet og fungerende frem til 2021 ( ). Censorkorpset består af 260 censorer hvoraf 81 (75,7%) af censorerne er eksterne/aftagere og 26 (24,3%) er institutionsansatte. Fagområder Censorkorpsets medlemmer har samlet set kompetence inden for alle de farmaceutiske hoveddiscipliner. Som en del af implementeringen af CensorIT besluttede censorformandskabet at ændre i fagområdestrukturen således, at de gældende fagområder svarer til de kvalifikationer der efterspørges ved allokering af censorer i CensorIT.

2 Censorkorpsets 260 censorer er beskikket inden for flere af de i alt 46 fagområder som er defineret. Fagområdestrukturen er således specialiseret, således at man sikrer, at de censorer der udvælges til en opgave via CensorIT er fagligt kvalificeret til en given eksamen inden for det enkelte fagområde. Fagområder (Se oversigt på nettet) Bachelorprojekt i farmaci Bachelorprojekt i farmaceutisk Videnskab Specialeprojekt Masterprojekt Klinisk farmaci Klinisk farmakologi og farmakoterapi Studieophold Samfundsfarmaci Sundhedsøkonomi Regulatorisk farmaci Regulatorisk strategi Pharmacovigilance og farmakoepidemiologi Health Technology Assessment Etik i lægemiddeludvikling Lægemiddeludvikling Drug delivery Lægemiddelformulering Lægemiddelfremstilling Biofarmaci Medicinalkemi Kvalitetssikring i lægemiddelfremstillingen (GMP, GLP) Farmaceutisk mikrobiologi Mikrobiologi Farmakologi Human Fysiologi Human Anatomi Toksikologi Almen biologi Biokemi og molekylær biologi Matematik og statistik Fysik Organisk kemi Almen og uorganisk kemi Analytisk kemi Analytisk kemi kvantitativ Bioanalyse Spektroskopi Fysisk kemi Farmakognosi og naturstofkemi Computerbaseret lægemiddeldesign Bioinformatik og strukturel biologi Biostrukturel kemi Immunolog Molekylær Farmakologi Implementering af CensorIT Efter en overgangsperiode er allokeringen af censorer pr. 1. februar 2019 overgået fuldt ud til censorallokeringssystemet CensorIT. Systemet håndterer automatisk udpegning af censorer dels på baggrund af de oplysninger, som indtastes i en bestilling, herunder fagområder, eksamensform, geografi mv, dels på baggrund af de fagområder censorerne er allokeret under. Systemet anvender en udpegningsrutine, som er i tråd med bekendtgørelsernes bestemmelser. De første uddannelser på Institut for Folkesundhed tog allerede systemet i brug i efteråret 2017, og flere censorkorps på landets universiteter er koblet på CensorIT de seneste år. Forud for implementering af CensorIT har de farmaceutiske fagmiljøer på KU og SDU udvist en del bekymringer for systemet.

3 Derfor er det meget positivt og konstruktivt at der via CensorIT i dette første kalenderår er kommet mange indberetninger og kommentarer til systemet. Der er rettet en del kritik over allokeringsprocessen: - der er for kort tid til at svare på forespørgsler - mange henvendelser ligger langt fra ens kompetenceområde - der er behov for mere information op opgavens faglige indhold, så man kan vurdere om den passer med egne interesser og kvalifikationer - allokering til KA specialer er til tider kommet meget sent (dagen før), hvilket ikke er optimalt den automatiserede udpegning af censorer er meget tidskrævende og fjerner kvalitet i censorgerningen - censurens kvalitet, kontinuitet, ensartethed over tid mistes Censorformandsskabet tager alle de indsendte kommentarer til efterretning og anerkender, at der vil være en overgangsfase, hvor både censorer, eksaminatorer og administration skal vænne sig til den nye praksis. Det er således også meget positivt at se hvor mange eksaminatorer og censorer, der i deres indberetninger har skrevet, at de overordnede har været tilfredse med CensorIT. Ud af de 485 indberetninger der er foretaget i systemet siden ibrugtagning, fremgår der samlet set 164 positive kommentarer rettet mod CensorIT. Tilbagemeldingerne fra de censorkorps som allerede er overgået til CensorIT er generelt positive og viser, at der er fordele at hente for brugere på alle niveauer. Brug af censorer i studieåret 2018/19 Eftersom ibrugtagen af CensorIT og dermed registreringer i systemet først er blevet foretaget pr. 1/ er den statistik, som kan genereres i systemet, kun dækkende for det sidste halve studieår, og er dermed begrænset til at indikere en tendens. I alt er 272 censorer blevet tilbudt en prøve i perioden Af de allokerede censorer har 22% påtaget sig én opgave i perioden og 28% påtaget sig to eller flere opgaver i perioden. 135 (50%) censorer har ikke haft censur i perioden. Heraf er 7 censorer ikke blevet adspurgt, og 12 censorer er blevet adspurgt men ikke allokeret. 116 censorer er blevet adspurgt, men har ikke svaret (censorer som har svaret for sent tæller som ej svaret). CensorIT allokerer ved mundtlige prøver efter et nærhedsprincip, dvs. at censorer i nærheden af prøvestedet vil blive prioriteret, dog i samspil med de øvrige principper for udvælgelsen. Ud fra de prøver som er indtastet i CensorIT over det seneste halve studieår fremgår det, at afstanden fra censor til eksaminationssted i 65,6% af tilfældene er 0-50 km. Dernæst ses at 15,4% er allokeret km fra eksamen. Dette reflekterer anvendelsen af censorer fra KU på SDU og omvendt. (kun mundtlige eksamener er talt med).

4 Generelt set må overblikket ses som yderst tilfredsstillende og som en understregelse af vigtigheden af bevarelsen af et uvildigt eksternt censorkorps. Materiale fordelt på vinter/sommer med angivelser af karaktere, beståelsesprocenter mm for hver enkelt eksamen kan ses på og Ad-hoc beskikkelser I studieåret 2018/19 blev 17 censorer ad-hoc beskikket. Ad-hoc beskikkelser er særligt blevet benyttet ved specialeeksaminer. Censorformandsskabet har fuld forståelse for, at der i specielle tilfælde kan være behov for at ad-hoc beskikke censorer ekstraordinært. Derfor skal det til enhver tid være muligt at benytte denne mulighed. Censorindberetninger for studieåret 2018/19 Med implementeringen af CensorIT er det blevet lettere at fortage indberetning for eksaminator og censor og lettere for censorformandsskabet at uddrage pointer fra indberetningerne. Formandskabet har for studieåret 2018/19 modtaget 338 indberetninger. Fra KU og SDU er der hhv. indkommet 141 og 97 indberetninger. Det er meget vigtigt for censorinstitutionen, at indberetningerne finder sted, da det hjælper kvalitetssikringen i forbindelse med eksamensafholdelse, evaluering og studieudvikling. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for de indkomne indberetninger. Klager, anker, eller andre sager i 2018/19 I studieåret 2018/19 har der været 17 klagesager på KU. I indeværende kalenderår har to klagesager udviklet sig til ankesager hvor censorformandsskabet har været inddraget. På SDU har der været 21 klagesager i studieåret 2018/19 (udelukkende på bacheloruddannelsen i farmaci). Ingen af sagerne har udviklet sig til ankesager. Konkluderende bemærkninger Som nævnt ved flere lejligheder og i tidligere årsberetninger betragter vi censorinstitutionen som en helt essentiel og vigtig del af den uvildige og retssikrende eksamensafholdelse for studerende. Vi mener at den løbende kvalitetssikring af uddannelserne i høj grad kan drage nytte af interaktionen med censorinstitutionen. Den eksterne censur skal til en hver tid betragtes som et bekendtgørelsesmæssigt krav ved en fastsat andel af de afholdte eksaminer. Men absolut også som en mulighed for at afprøve nye undervisningsmodeller, initiativer og eksaminer over for aftagersamfundets behov og aktuelle krav.

5 Uddannelsesinstitutionerne har en åben mulighed for en konstruktiv feedback fra censorformandsskabet og censorinstitutionen. Censorformandsskabet er imponeret over den beredvillighed der til stadighed er blandt censorerne til at bidrage til de mange afholdte eksaminer. Ligesom vi ikke modtager mange klager fra censorer, så modtager vi ingen klager fra institutionerne om censorernes bidrag i forbindelse med afholdelserne af eksaminer på KU og SDU. Vores gode samarbejde med studieadministrationerne på KU og SDU er helt afgørende for vores virke, og vi anerkender det store og dygtige administrative arbejde, som ligger bag dokumentationen af censoranvendelser, eksamensafholdelser, klagebehandlinger mm. Endelig ser censorformandsskabet positivt på indførelsen af CensorIT. Det er blivet lettereat overskue den konkrete brug af censorer, og muligt at trække statistik på en række forskellige parametre. Med dette overblik bliver det for fremtiden langt lettere at efterleve eksamensbekendtgørelsen. Samtidig anerkender censorformandsskabet at CensorIT allokeringerne skal tilpasses og justeres i løbende samarbejde med eksaminatorer, censorer og studieadministrationer. Lars Hovgaard, Censorformand

Beretning fra Censorformandsskabet for de farmaceutiske uddannelser i Danmark for perioden 2017/2018

Beretning fra Censorformandsskabet for de farmaceutiske uddannelser i Danmark for perioden 2017/2018 Beretning fra Censorformandsskabet for de farmaceutiske uddannelser i Danmark for perioden 2017/2018 Censorformandskab: Lars Hovgaard, (formand); lhvg@novonordisk.com Bo Kreilgaard, (næstformand); bo.kreilgaard@billevpharma.dk

Læs mere

Møde mellem Censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser og farmaceutiske fagmiljøer på KU og SDU Implementering af CensorIT

Møde mellem Censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser og farmaceutiske fagmiljøer på KU og SDU Implementering af CensorIT K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Møde mellem Censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser og farmaceutiske fagmiljøer på

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2016

ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2016 ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2016 Side 1 af 6 Årsberetning Efter bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser med senere ændringer

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2017

ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2017 ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2017 Side 1 af 5 Årsberetning 2017 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Innovation og entrepreneurship 2018

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Innovation og entrepreneurship 2018 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Innovation og entrepreneurship 28... Første del... Resume.... Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:...

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Til censorberetning 2017 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2017 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2017 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2017-18 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 4

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 4 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for uddannelsesfamilien Økonomi og finans for 27-28... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning herunder:... 2 2. Årets arbejde i

Læs mere

Beretning fra Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

Beretning fra Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beretning fra Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 Censorformandskab: Dyrlæge Lars Birch, Hammershøj dyrlæger (formand) Bakkevej 12, Hammershøj, 8830

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag ét faktaark pr. uddannelse... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag ét faktaark pr. uddannelse... 7 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 4

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci, 2010

Studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci, 2010 Studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci, 2010 Juli 2010 Studieordningen er fastsat i henhold til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Bekendtgørelse af 29. juni 2010 om bachelor-

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Disposition. Resume for Nedslag i årsberetningen for Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v.

Disposition. Resume for Nedslag i årsberetningen for Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v. Disposition Resume for 2015 Nedslag i årsberetningen for 2015 Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v. Censorformandskabets samarbejde med studiet Spørgsmål undervejs Resume: De vigtigste konklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag ét faktaark pr. uddannelse... 10

Indholdsfortegnelse. Bilag ét faktaark pr. uddannelse... 10 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 5 2.

Læs mere

Beretning fra Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017

Beretning fra Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beretning fra Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 Censorformandskab: Dyrlæge Lars Birch, Hammershøj dyrlæger (formand) Bakkevej 12, Hammershøj, 8830

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA i Optometri (2019)... 2 Første del Resume... 2

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA i Optometri (2019)... 2 Første del Resume... 2 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA i Optometri (209)... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2018 til 31 december 2017

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2018 til 31 december 2017 1 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2018 til 31 december 2017 Indhold Censorformandsskab... 1 Sammenfatning... 2 1 Censorbeskikkelse og censorkorpsets størrelse....

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne Ny fra september 2015 udfasning af 2010/2014 erne I skemaet ser du hvornår kurserne udbydes på de forskellige er: Studieår 1. år på farmaci 2. år på farmaci 3. år på farmaci Studieår 2015/2016 Studieår

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Disposition. Resume for Nedslag i årsberetningen for Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v.

Disposition. Resume for Nedslag i årsberetningen for Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v. Disposition Resume for 2014 Nedslag i årsberetningen for 2014 Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v. Censorformandskabets samarbejde med studiet Spørgsmål undervejs Resume De vigtigste konklusioner

Læs mere

Årlig Beretning 2016/17 Censorkorpset for Datalogi

Årlig Beretning 2016/17 Censorkorpset for Datalogi Årlig Beretning 2016/17 Censorkorpset for Datalogi Kim Skak Larsen 31. marts 2017 Indledning I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal der for et censorkorps afgives årlig beretning til universiteterne.

Læs mere

Årlig Beretning 2017/18 Censorkorpset for Datalogi

Årlig Beretning 2017/18 Censorkorpset for Datalogi Årlig Beretning 2017/18 Censorkorpset for Datalogi Kim Skak Larsen 31. marts 2018 Indledning I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal der for et censorkorps afgives årlig beretning til universiteterne.

Læs mere

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne Ny fra september 2015 udfasning af 2010/2014 erne I skemaet ser du hvornår kurserne udbydes på de forskellige er: Studieår 1. år på farmaci 2. år på farmaci 3. år på farmaci Studieår 2015/2016 Studieår

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 15

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 15 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Første del Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 4 2. Årets

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag... 5 faktaark... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag... 5 faktaark... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Psykomotorikuddannelsenuddannelsen 6... Første del... Resume.... Censorkorpset sammensætning.... Årets arbejde i Censorformandskabet (jf.

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Årlig Beretning 2015/16 Censorkorpset for Datalogi

Årlig Beretning 2015/16 Censorkorpset for Datalogi Årlig Beretning 2015/16 Censorkorpset for Datalogi Kim Skak Larsen 31. marts 2016 Indledning I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal der for et censorkorps afgives årlig beretning til universiteterne.

Læs mere

Studieordning 2015, bacheloruddannelsen i farmaci Ordinær Karakterer ordinær Syge/reeksamen 2. semester / Blok. Dato

Studieordning 2015, bacheloruddannelsen i farmaci Ordinær Karakterer ordinær Syge/reeksamen 2. semester / Blok. Dato for offentliggørelsen: 31.10.2016 Studieordning 2015, bacheloruddannelsen i farmaci Ordinær Karakterer ordinær Syge/reeksamen eksamen eksamen* 2. semester / Blok Karakterer syge/reeksamen* Farmaceutisk

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 6 Bilag et faktaark pr. Uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 6 Bilag et faktaark pr. Uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Produktion og design 27-28... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 4

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

Disposition. Resume for Nedslag i årsberetningen for Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v.

Disposition. Resume for Nedslag i årsberetningen for Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v. Disposition Resume for 2016 Nedslag i årsberetningen for 2016 Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v. Censorformandskabets samarbejde med studiet Spørgsmål undervejs Resume: De vigtigste konklusioner

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Indhold. Censor IT vejledning til censor. Opdateret

Indhold. Censor IT vejledning til censor. Opdateret Opdateret 6.9.2018 Censor IT vejledning til censor Indhold Censor IT vejledning til censor 1 Censuropgaver 1 Forespørgsel 1 Allokering 2 Censorrapporter 2 Eksaminatorrapporter 3 Brugermenuen 4 Min profil

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet Uddannelse til Bachelor i Ernæring og Sundhed Bachelor of Global Nutrition and Health

Beretning fra censorformandskabet Uddannelse til Bachelor i Ernæring og Sundhed Bachelor of Global Nutrition and Health Beretning fra censorformandskabet Uddannelse til Bachelor i Bachelor of 1.8.216 31.7.217 1 Indholdsfortegnelse 1. Censorformandskabet...3 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.):...4

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2018 For perioden 1. april 2017 til den 31. marts 2018

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2018 For perioden 1. april 2017 til den 31. marts 2018 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2018 For perioden 1. april 2017 til den 31. marts 2018 1 Indhold 1. Forord v. censorformand Jon Stokholm 2. Indledning 3. Antal studerende 4. Formandskabets sammensætning

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Årsberetning,

Årsberetning, 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Studieordning 2015, bacheloruddannelsen i farmaci. Karakterer ordinær eksamen. 27/ / kl / / kl

Studieordning 2015, bacheloruddannelsen i farmaci. Karakterer ordinær eksamen. 27/ / kl / / kl Eksamensplan for Pharmaschool Sommer Gældende studieordninger: Bachelor i farmaci 2010, 2014 og 2015, kandidat i farmaci 2010, kandidat i farmaceutisk videnskab 2010, MSc in Medicinal Chemistry 2013 og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et fakta ark pr. uddannelse... 10

Indholdsfortegnelse. Bilag et fakta ark pr. uddannelse... 10 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for AU i Ledelse, AU i HR og den merkantile diplomuddannelse Leisure Management... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første

Læs mere

Årsberetning for Censorformandskabet for Lægeuddannelsen i Danmark

Årsberetning for Censorformandskabet for Lægeuddannelsen i Danmark Årsberetning for Censorformandskabet for Lægeuddannelsen i Danmark Perioden 1. september 2017 31. august 2018 Indledning Dette er den tredje rapport udarbejdet af Censorformandskabet for Lægeuddannelsen

Læs mere

Velkommen til censorkontaktmøde. Socialrådgiveruddannelsens censorkorps Lis Montes de Oca - formand

Velkommen til censorkontaktmøde. Socialrådgiveruddannelsens censorkorps Lis Montes de Oca - formand Velkommen til censorkontaktmøde 2018 Socialrådgiveruddannelsens censorkorps Lis Montes de Oca - formand Dagsorden 14:00-14:30 14:30-15:00 15:15-15:45 15:45-16:00 16:00 16:30 Velkomst og introduktion til

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

Censormøde

Censormøde Dagsorden Kl. 09.30-10.00 - Velkomst med morgenbrød, te og kaffe Kl. 10.00-10.30 - (Status, Censorårsmøde, Årsrapport, feedforward, Censorindberetning, Klagesager, Diverse spørgsmål) Kl. 10.30-11.00 -

Læs mere

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET MØDEREFERAT 16. DECEMBER 2013 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSERVICE Møde afholdt:

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2017

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2017 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2017 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for Digital kommunikation og Multimedie

Beretning fra censorformandskabet for Digital kommunikation og Multimedie Beretning fra censorformandskabet for Digital kommunikation og Multimedie 27-8 Generelt Det overordnede billede, der kan tegnes for det akademiske år 27-8 er, at sammenlægningen af områderne AU Merkantil,

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven Notat Modtager(e) > Universiteter Kopi sendt til censorformandskaber og -sekretariater Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del 13 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del 13 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for uddannelsesfamilien Administration, velfærd og sundhed Forord 2 Første del Resume 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder: 3..

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Censorformandsskabets årsberetning 2018

Censorformandsskabets årsberetning 2018 Censorformandsskabets årsberetning 2018 Formandskabet Censorformandskabet er sammensat som følger: Professor Verner Møller, Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet (formand) Studielektor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

1. Velkomst Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden. Møde mellem studielederne på AAU, AU, KU og SDU og Censorformandskabet idræt Dato: Onsdag den 13. januar, kl. 12.00 14.00 Referat Sted: Syddansk Universitet, Mødelokale 5. Klik HER for lokalets placering

Læs mere

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE 9. juni 2017 Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne sommer 2017 Kære læser Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om aktuelle

Læs mere

Reduktion i brugen af ekstern censur

Reduktion i brugen af ekstern censur Reduktion i brugen af ekstern censur Udmelding fra Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber på SUND KU Møde med censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser 6. juni 2016 Processen 17/9-15:

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Det nye censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, (mødelokale 402)

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, (mødelokale 402) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET MØDEREFERAT 2. JUNI 2015 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSERVICE AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 14. december 2017 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale O94 Campus Deltagere: Studienævnsformand Judith

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Årsrapport for Det landsdækkende Ingeniørcensorkorps

Årsrapport for Det landsdækkende Ingeniørcensorkorps 06-11-2018 Årsrapport for Det landsdækkende Ingeniørcensorkorps 2017-2018 Årsrapport for ingeniørcensorkorpset i Danmark i perioden 1/9-17 til 31/8-2018 Censorkorpset dækker ingeniøruddannelserne i Danmark

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016 1 Indhold 1. Forord 2. Indledning 3. Formandskabet 3.1. Sammensætning 3.2. Mødeaktiviteter 4. Antal studerende

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Årsberetning for Censorformandskabet for Lægeuddannelsen i Danmark

Årsberetning for Censorformandskabet for Lægeuddannelsen i Danmark Årsberetning for Censorformandskabet for Lægeuddannelsen i Danmark Perioden 1. september 2016 31. august 2017 Indledning Dette er den anden rapport udarbejdet af Censorformandskabet for Lægeuddannelsen

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Beskrivelse af eksaminator og censors opgaver ved eksamensklager Februar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 13. NOVEMBER 8 Forum: Møde i censorformandskabet Møde afholdt: Onsdag den.

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

REGLER FOR BEDØMMELSE AF BACHELOROPGAVEN.

REGLER FOR BEDØMMELSE AF BACHELOROPGAVEN. REGLER FOR BEDØMMELSE AF BACHELOROPGAVEN. Side 1 af 5 1. Overordnede rammer for bedømmelsen Den overordnede ramme for bachelorbedømmelsen er fastlagt jf. følgende bestemmelser: - Adgangsbekendtgørelsen

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2015

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2015 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2015 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Studieordning 2015, bacheloruddannelsen i farmaci Ordinær Karakterer Syge/reeksamen eksamen ordinær eksamen* 2. semester / Blok. Dato 06.

Studieordning 2015, bacheloruddannelsen i farmaci Ordinær Karakterer Syge/reeksamen eksamen ordinær eksamen* 2. semester / Blok. Dato 06. for offentliggørelsen: 10.11.2017 Studieordning 2015, bacheloruddannelsen i farmaci Ordinær Karakterer Syge/re ordinær * 2. semester / Blok Karakterer syge/re* Farmaceutisk fysisk kemi I - termodynamik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Resume... 3 Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer...4. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET,

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 10. JUNI 2009 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt:

Læs mere